หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่1)
ณ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขตโกศัยนคร
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางววรณกร เดชาธณาโยธิน โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันการเล่านิทาน เรียนรวม  
2 นางสาววันวิสาข์ เครื่องสนุก โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันการเล่านิทาน เรียนรวม  
3 นายณัฐกร กันทะหงษ์ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม คณะกรรมการพิจารณารับการประท้วงผลการแข่งขัน เรียนรวม  
4 นางจงจิต วัฒนา โรงเรียนถิ่นโอภาสวิยา คณะกรรมการพิจารณารับการประท้วงผลการแข่งขัน เรียนรวม  
5 นางนัฐวรรณ ฬาทอง โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการพิจารณารับการประท้วงผลการแข่งขัน เรียนรวม  
6 นางสุวรรณี สายสุยะ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการพิจารณารับการประท้วงผลการแข่งขัน เรียนรวม  
7 นางอรณี ศรีนาค โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการพิจารณารับการประท้วงผลการแข่งขัน เรียนรวม  
8 นางรุ่งนภา ขจีจิตร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการพิจารณารับการประท้วงผลการแข่งขัน เรียนรวม  
9 นายอุปถัม อิสรานนท์ ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
10 นายสมเดช แสงเก่ง ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
11 นางชุติมณฑน์ สมเดช ครู โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
12 นายพิษณุ พินิจ ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
13 นายอนุรักษ์ วงษ์ชัยพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงไข่พิยาคม ประธานกรรมการพิจารณารับการประท้วงผลการแข่งขัน เรียนรวม  
14 นายดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงไข่พิยาคม เลขานุการ กรรมการพิจารณารับการประท้วงผลการแข่งขัน เรียนรวม  
15 นางสงกรานต์ สุกิน โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการพิจารณารับการประท้วงผลการแข่งขัน เรียนรวม  
16 นางสาวภัทราณิษฐ์ โยธา โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint เรียนรวม  
17 ภาสกร บุญทอง โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันการวาดภาพระบายสี เรียนรวม  
18 นางสุจิตรา หมีวงษ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก เรียนรวม  
19 นางอรุณี ศรีนาค โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เรียนรวม  
20 นายพีรพล ทะกา โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เรียนรวม  
21 นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม ประธานอำนวยการ ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
22 นายดิเรก คุ้มเนตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
23 นายชวลิต เบ็ญจสุวรรณ ครู โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
24 นายวิโรจน์ ขัติยะวุฒิ ครู โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
25 นายศรัณย์ ตรีเจริญ ครู โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
26 นางสาวปรารถนา พรินทรากุล ครู โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
27 นายจักรพันธ์ ต๊ะเรียน ครู โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
28 นายบุญโญ ประมวลทรัพย์ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
29 นายพิภพ จันทร์คำ ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
30 นางอรทัย อุทยาน ครู โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
31 นางสาวสุมาลี คำมีสว่าง ครู โรงเรียนเวียงเทพวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
32 นายธนกฤต ดอนแก้ว ครู โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
33 นางจุไรรัตน์ สุรินทร์เลิศ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
34 นายสุรชาติ สุขแก้ว ครู โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
35 นายศุภวัฒน์ โสภารัตน์ ครู โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
36 นายสมัย เสือแซมเสริม ครู โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
37 นางประทุม กาญจนภาคิน ครู โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
38 นางสาวเบญจมาภรณ์ ผดุงโภชน์ ครู โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
39 ่นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม ประธานกรรมการพิจารณารับการประท้วงการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
40 นายวีระชาติ สายใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการพิจารณารับการประท้วงการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
41 นายชวลิต เบ็ญจสุวรรณ ครู โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการพิจารณารับการประท้วงการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
42 นายจักรพันธ์ ต๊ะเรียน ครู โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม คณะกรรมการพิจารณารับการประท้วงการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
43 นางสาวปรารถนา พรินทรากุล ครู โรงเรียนสองพิทยาคม ประธานคณะกรรมการลงทะเบียนและสรุปรายงานผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
44 นางปราณี บุญเทพ ครู โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการลงทะเบียนและสรุปรายงานผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
45 นางสาวชนันธร ประสุทธิ์ ครู โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการลงทะเบียนและสรุปรายงานผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
46 นางสาวพิชามญชุ์ อุตมะ ครู โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการลงทะเบียนและสรุปรายงานผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
47 นางพิกุล อุบลสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่ 2)  
48 นายศิวพันธ์ ตันประเสริฐ ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่ 2)  
49 นางสาวมันตา วงศ์จันทรา ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่ 2)  
50 นายอมเรศ จันต๊ะ ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่ 2)  
51 นายวรรณสงกรานต์ หน่อพุธ ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่ 2)  
52 นางสาวมินตรา ไชยชนะ ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่ 2)  
53 นางสาวสิริพร ลิ่มทองแท้ ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่ 2)  
54 นายนภดล ขุมเพ็ชร ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่ 2)  
55 นายณัฐธพงษ์ นาคะพงษ์ ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่ 2)  
56 นางณภาภัช สายสนองยศ ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่ 2)  
57 นางณัฐกาญจน์ ศรีคำยอด ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่ 2)  
58 นายสุรศักดิ์ ม่วงคุ้ม ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่ 2)  
59 นางสาวมันตา วงศ์จันทรา ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายบริการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาที่ 2  
60 นางสาวมินตรา ไชยชนะ ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายบริการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาที่ 2  
61 นางสาวสิริพร ลิ่มทองแท้ ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายบริการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาที่ 2  
62 นางสาวอังคณา ฮั่นตระกูล ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาที่ 2  
63 นายณัฐธพงษ์ นาคะพงษ์ ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาที่ 2  
64 นายศิวพันธ์ ตันประเสริฐ ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาที่ 2  
65 นางสาวณัฏฐนิช สิทธิพัฒนา นักเรียนโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ฝ่ายปฏิคมการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
66 นายทรงวุฒิ บุญหล้า นักเรียนโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ฝ่ายปฏิคมการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
67 นายพัชรพล เมืองคำ นักเรียนโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ฝ่ายปฏิคมการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
68 นายณัฐวัฒน์ ตะพาแก้ว นักเรียนโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ฝ่ายปฏิคมการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
69 นายอัครวินท์ แสงเดือน นักเรียนโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ฝ่ายปฏิคมการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
70 นายวชิรวิทย์ กุณะ นักเรียนโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ฝ่ายปฏิคมการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
71 นายอานนท์ กัวตระกูล ครูชำนาญการ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
72 นางอรอนงค์ พลสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
73 นายวิสุทธิ์ สิทธิอักษร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
74 นายเกตุชัย ปิ่นทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
75 นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
76 นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
77 นายสุริยน สายสนองยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
78 นายฐานวัฒน์ ธนาวรรัฐพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
79 นายอนุรักษ์ วงศ์ชัยพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม กรรมการอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
80 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา กรรมการอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
81 นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่ กรรมการอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
82 นางพัชราภา ผาแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเทพวิทยา กรรมการอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
83 ดร.เลิศฤทธิ์ เรือนละหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม กรรมการอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
84 ซิสเตอร์รัชนี ตระกูลเง็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา กรรมการอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
85 นายเฉลิมชาติ ชำนาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 กรรมการอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
86 นายสถาพร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่ กรรมการอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
87 นายกองธรรม นวเลิศเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ กรรมการอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
88 นางจีราพร วุฒิการณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญราษฏร์ กรรมการอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
89 นายสมนึก เกียรติการัณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน กรรมการอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
90 นายสมาร์ท แก้วบัวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
91 นางนารี หลายกิจพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
92 นางนารี หลายกิจพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
93 นายพลรัตน์ สุนทราพันธุ์ ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
94 นายสงกรานต์ ขุนพรม ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
95 นางสาววนิดา เหลี่ยมศรี ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
96 นายสมศักดิ์ ทิพย์วัน ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
97 นางรัตติยา จินายะ ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
98 นางสาวพัชรีย์ เทพจันทร์ ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
99 นางสาวอุรารัตน์ ปาละปิน ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
100 นางสาวนุศรา วรรณศรี ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
101 นางสาวธมลวรรณ ฝั้นสัญจร นักศึกษาฝึกประสบการณ์การวิชาชีพครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
102 นางสาวขวัญผกา นาบุญมี นักศึกษาฝึกประสบการณ์การวิชาชีพครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
103 นายธนวัฒน์ จันทะวงศ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์การวิชาชีพครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
104 นายจักรกฤษณ์ ราชแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์การวิชาชีพครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
105 นางทินดา จงสุขวรากุล ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
106 นางบรรจง อจิมา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
107 นางสาววรรษาชล พรหมรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
108 นางสาวตุลารัตน์ จินายะ ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
109 นางสาวชีวารัตน์ คำยวง ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
110 นายวีระชาติ สายใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
111 นายดิเรก คุ้มเนตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
112 นายศรัณย์ ตรีเจริญ ครู โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
113 นายวิโรจน์ ขัติยะวุฒิ ครู โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
114 นางสาวพัชรมล แนวณรงค์ ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ประกวดมารยาทไทย  
115 นายจีรนล คนเที่ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ประกวดมารยาทไทย  
116 นายอชิรวิทย์ วังเฮงยะฤทธิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ประกวดมารยาทไทย  
117 นายวันชัย คำหน่อ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ประกวดมารยาทไทย  
118 นายอานนท์ กัวตระกูล ครูชำนาญการ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ประกวดมารยาทไทย  
119 นายภูวนาถ โพธิกุล ครูชำนาญการ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่ประกวดมารยาทไทย  
120 นายนำพล ชัยพิชิต ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการ และเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่ประกวดภาพยนตร์สั้น  
121 นายพิชิต เกยงค์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ประกวดภาพยนตร์สั้น  
122 นายธวัชชัย คำมีหล้า เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ประกวดภาพยนตร์สั้น  
123 นายอิทธิพล ชื่นบาน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ประกวดภาพยนตร์สั้น  
124 นายชาญวิทย์ โกสินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ประกวดแข่งขันเพลงคุณธรรม  
125 นายวันชัย คำหน่อ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ประกวดแข่งขันเพลงคุณธรรม  
126 นางสาวนิดาพร ประชุมชัย ครูจ้างสอน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่ประกวดแข่งขันเพลงคุณธรรม  
127 นางสาวจตุรพร ศรีจันทรากุล ครูจ้างสอน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรม  
128 นางสาวนิปัทม์ ทิพยกมลพันธ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรม  
129 นางอารีรัศฌิ์ พงศ์พัฒนะนุกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรม  
130 นายธีระวัฒน์ เวียงนาค ครูจ้างสอน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่ประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรม  
131 นายธวัชชัย คำมีหล้า เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ประกวดแข่งขันละครคุณธรรม และละครประวัติศาสตร์  
132 นายนำพล ชัยพิชิต ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ประกวดแข่งขันละครคุณธรรม และละครประวัติศาสตร์  
133 นางเมธินี นันทิยา ครูจ้างสอน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่ประกวดแข่งขันละครคุณธรรม และละครประวัติศาสตร์  
134 นางจันทร์ฉาย วงศ์ถาวร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ประกวดแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม  
135 นางรัศมี กาศเกษม ครูชำนาญการ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ประกวดแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม  
136 นายอดุง สุคันธะมาลา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ประกวดแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม  
137 นางสาวสินาภรณ์ มังกิตะ ครูจ้างสอน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่ประกวดแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม  
138 นางณฐชล พนัสชัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ประกวดแข่งขันสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ  
139 นางสาวนิตยา คำหน่วย ครูชำนาญการ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ประกวดแข่งขันสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ  
140 นางดารณี หมวกกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่ประกวดแข่งขันสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ  
141 นายชวลิต เบ็ญจสุวรรณ ครู โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการและเลขานุการ  
142 นางณฐชล พนัสชัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
143 นางจันทร์ฉาย วงศ์ถาวร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
144 นางสาวจตุรพร ศรีจันทรากุล ครูจ้างสอน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
145 นางสาวสินาภรณ์ มังกิตะ ครูจ้างสอน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
146 นางเมธินี นันทิยา ครูจ้างสอน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
147 นายธีระวัฒน์ เวียงนาค ครูจ้างสอน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
148 นายจีรนล คนเที่ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
149 นายอชิรวิทย์ วังเฮงยะฤทธิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
150 นายวันชัย คำหน่อ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
151 นายธัญโชค ถุงแหวน คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
152 นายรัฐศาสตร์ รัตนชาคร คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
153 นายดนุนัย ปิติจะ คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
154 นางสาวชมพูนุช เชื้อสะอาด คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
155 นางสาวอิศราภรณ์ อุดสม คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
156 นายสุรวิชญ์ เกียรติทวีวัฒน์ คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
157 นายศุภกฤต ไวสติ คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
158 นางสาวเสาวลักษณ์ เววา คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
159 นายเกียรติศักดิ์ สรรเสริญ คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
160 นายจีรวิทย์ ทะสอน คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
161 นางอรอนงค์ พลสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการฝ่ายบริการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
162 นางสาวนิดาพร ประชุมชัย ครูจ้างสอน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
163 นางสาวปรารถนา พรินทรากุล ครู โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ  
164 นางสาวนิปัทม์ ทิพยกมลพันธ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายเอกสารการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
165 นางสาวจตุรพร ศรีจันทรากุล ครูจ้างสอน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายเอกสารการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
166 นางสาวสินาภรณ์ มังกิตะ ครูจ้างสอน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายเอกสารการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
167 นายเกตุชัย ปิ่นทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการฝ่ายเอกสารการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
168 นางเมธินี นันทิยา ครูจ้างสอน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายเอกสารการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
169 นางอารีรัศฌิ์ พงศ์พัฒนะนุกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
170 นายอานนท์ กัวตระกูล ครูชำนาญการ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
171 นางอรอนงค์ พลสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
172 นายพิชิต เกยงค์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
173 นายวิสุทธิ์ สิทธิอักษร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
174 นายเกตุชัย ปิ่นทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
175 นายสมาร์ท แก้วบัวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย  
176 นางนารี หลายกิจพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย  
177 นายประดิษฐ์ โสภาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย  
178 นางสุภาพร โสภารัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย  
179 นายพลร่ม ดอกแก้ว ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย  
180 นายยงยุทธ อุทธิยา ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย  
181 นางสาวนริศรา ยะอิตะ ครูโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย  
182 นางสุวรรณี สายสุยะ ครูโรงเรียนเมืองแพร่ กรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย  
183 นางไพฑูรย์ กันธิยะ ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย  
184 นางพัชรินทร์ คำกระจาย ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย  
185 นางอารุณี ศรีนาค ครูโรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย  
186 นางวาสนา สมใจ ครูโรงเรียนเวียงเทพวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย  
187 นางนริศรา หงษ์หนึ่ง ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย  
188 นางวัธนานันท์ ขจรกิตติพิเชียร ครูโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน กรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย  
189 นางสุนทรี คำสาเลา ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย  
190 นางสาวสุมนมาศ กาศทิพย์ ครูโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย  
191 นางสาวจิรัชยา เจริญมณี ครู อบจ.แพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย  
192 นายณัฎชภัทร จำปาหอม ครูโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่ กรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย  
193 นางนภาภรณ์ วงศ์อ๊อด ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย  
194 นางวิภาพรรณ แก้วกัน ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย  
195 นางรำพึง สิทธิวงศ์ ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย  
196 นายกิตติภณ สมบูรณ์ ครูโรงเรียนเวียงเทพวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย  
197 นางนารี หลายกิจพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย  
198 นางสาวบุญชู สิงห์คาร ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย  
199 นางสาวพริ้มเพรา อนาวงศ์ ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย  
200 นางอัญชลี อินทรชัย ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย  
201 นางกาญจนา จักรพรพงศ์ ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย  
202 นายประหยัด จินายะ ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย  
203 นายไพรสันต์ สุกิน ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย  
204 นางสาวสายสุนีย์ โพธิสุนทร นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย  
205 นางสาวฝันภิรมย์ มานะกิจ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย  
206 นางสาวพิมพ์ชนก โอฬาระวัติ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย  
207 นางสาวจิดาภา ปิ่นเขียน นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย  
208 นางสาววารุณี พุ่มจันทร์ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย  
209 นางสาวจิราวดี ขันแข็ง นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย  
210 นางวิภาพรรณ แก้วกัน ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย  
211 นางรำพึง สิทธิวงศ์ ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย  
212 นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการพิจารณารับการประท้วงการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ  
213 นางกฤษณา กาญจนสุระกิจ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการพิจารณารับการประท้วงการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ  
214 นายประเสริฐ สมวงศ์ ครู โรงเรียนถิ่นโอภาส คณะกรรมการพิจารณารับการประท้วงการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ  
215 นางขนิษฐา มาบุญธรรม ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการพิจารณารับการประท้วงการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ  
216 นายดิเรก คุ้มเนตร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการพิจารณารับการประท้วงการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ  
217 นายพรพงษ์ อุ่นคำมี ครู โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการพิจารณารับการประท้วงการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ  
218 นางวัชรีย์ เหมืองจา โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
219 นายธีรพันธุ์ อินทรชัย โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
220 นายสมยา ถานะวุฒิพงษ์ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
221 นางทวีวรรณ คำสุข โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
222 นายเกรียงศักดิ์ ว่องเล่ศ์สกุล โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
223 นายจำลอง เสียงเพลิน โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
224 นางแอนนา สมวงศ์ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
225 นางพัชรา ธรรมชัย โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
226 นายพินัย อ่อนดี โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
227 นางเรณู มากมาย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
228 นายกิตติพัทธ์ สันป่าแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
229 นายนิวัฒน์ กลับอุดม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
230 นางสุทิน ยศยาวิไล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
231 นางสาววณิชชา แม่นยำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
232 นายอานนท์ กัวตระกูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
233 นายหัตถชัย มาบุญธรรม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
234 นางพวงเพชร ครุฑเงิน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
235 นายเสรี สุขสำราญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
236 นางผ่องพรรณ เหล่ารัดเดชา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
237 นางสุรางค์ ถิ่นสุข โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
238 นายมนตรี สบายสุข โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
239 นายสมเกียรติ จำปาจี โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
240 นางสาวประวิชญา จำลองกาศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
241 นายปรีชา ขาวงาม โรงเรียนเวียงเทพวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
242 นางระวีวรรณ ญาณสมเด็จ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
243 นางนงเยาว์ สัจจาพงศ์ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
244 นางพร เสาร์แก้ว โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และบายศรีสู่ขวัญ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
245 นางดารีวัลย์ มรรคเจริญ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และบายศรีสู่ขวัญ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
246 นางทวีวรรณ คำสุข โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และบายศรีสู่ขวัญ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
247 นายสุกิติ์ นาคสกุล โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
248 นายจรุงวิทย์ แก้วกุลศรี โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
249 นางสาวศากุน สุรวงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
250 นายหัตถชัย มาบุญธรรม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น และการจัดสวนแก้ว ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
251 นายสุพล เต็งวีระกุล โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น และการจัดสวนแก้ว ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
252 นายบุญส่ง จิตตา โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น และการจัดสวนแก้ว ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
253 นายวิทย์ ศรีชมภู โรงเรียนเมืองแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น และการจัดสวนแก้ว ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
254 นายประสิทธิ์ เลาหล้า โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น และการจัดสวนแก้ว ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
255 นางเบญจพร จะเฮิง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
256 นางอรพิน แมตเมือง โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
257 นางรำไพ จอมพรวญ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
258 นางสุชยา เจตะภัย โรงเรียนเวียงเทพวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
259 นางสาวรัตนา แสงสร้อย โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
260 นางสาวอรวรรณ หอมขจร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
261 นางเรณู มากมาย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
262 นางวาสนา ชื่นชอบ โรงเรียนเจริญราษฏร์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
263 นางจินตนา อินทปัญโญ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
264 นางจุฬาลักษณ์ เวียงทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
265 นางสุจินดา รัตนโสภา โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
266 นางระวีวรรณ ญาณสมเด็จ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
267 นางสุทธิพรรณ บุญประเสริฐ โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
268 นางทวีวรรณ คำสุข โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
269 นายณัฐพงษ์ วงศ์สกุลเกียรติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (๒DAnimation) ระดับม.ต้น  
270 นายเจริญทรัพย์ ใจธรรม โรงเรียนเมืองแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (๒DAnimation) ระดับม.ต้น  
271 นายภาณุพันธุ์ ภาคาผล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (๒DAnimation) ระดับม.ต้น  
272 นางปาริชาติ สำลี โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (๒DAnimation) ระดับม.ต้น  
273 นายณภัทร เมฆอากาศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (๒DAnimation) ระดับม.ต้น  
274 นางวรรณวิภา เถื่อนชื่น โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
275 นางสาวปวีณา แนววงศ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
276 นายสมภพ คำไวโย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
277 นางสุทิน ยศยาวิไล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
278 นายจักรกฤษณ์ กังหัน โรงเรียนเจริญราษฏร์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับม.ต้น  
279 นางปราณี บุญเทพ โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับม.ปลาย  
280 นายกิตติพัทธ์ สันป่าแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
281 นางสาวณัฏฐ์พิมล สันป่าแก้ว โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
282 ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ หงษ์สามสิบเจ็ด โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
283 นางรัตนา ทิพย์วังเมฆ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์(E-book) ระดับม.ต้น  
284 นายจีรวัฒน์ เชียงหนุ้น โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์(E-book) ระดับม.ต้น  
285 นายยุทธยา ขัดสม โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์(E-book) ระดับม.ต้น  
286 นางทัศน์วลี มังจักร โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์(E-book) ระดับม.ต้น  
287 นางสาวกมลวรรณ ทะแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์(E-book) ระดับม.ต้น  
288 นายจตรนต์ สายอุต โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับม.ต้น  
289 นางสาวสิรยา พวงขจร โรงเรียนเวียงเทพวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับม.ต้น  
290 นางสาววณิชชา แม่นยำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับม.ต้น  
291 นางพวงเพชร ครุฑเงิน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
292 นายกณิกนันต์ ดอกบัว โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
293 นางภัคมาลย์ ลัมพะบุตร โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
294 นายณภัทร เมฆอากาศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Web Application ระดับม.ปลาย  
295 นายภาณุพันธุ์ ภาคาผล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Web Application ระดับม.ปลาย  
296 นางทัศวลี มังจักร โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Web Application ระดับม.ปลาย  
297 นายนิวัฒน์ กลับอุดม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับม.ปลาย  
298 นายธีรพันธุ์ อินทรชัย โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับม.ปลาย  
299 ว่าที่ ร.ต.สุวิทย์ หงษ์สามสิบเจ็ด โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับม.ปลาย  
300 นางนิรชร สุขสมศรี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
301 นายผดุง บุญชุม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
302 นายพิทักษ์ วงษ์รี โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ระดับม.ต้น  
303 นายจตรนต์ สายอุต โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ระดับม.ปลาย  
304 นางสาววณิชชา แม่นยำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับม.ปลาย  
305 นางนวลพรรณ คมขำ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับม.ปลาย  
306 นางพิวานันต์ ฝั้นเต็ม โรงเรียนเมืองแพร่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับม.ปลาย  
307 นายพินัย อ่อนดี โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
308 นางนวลพรรณ คมขำ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
309 นายทรงยุทธ เสาร์เพ็ง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
310 นายพิทักษ์ วงษ์รี โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
311 นายกิตติพัทธ์ สันป่าแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
312 นายวิษณุรักษ์ ครองสุข โรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย  
313 นางวัชรีย์ เหมืองจา โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร  
314 นายธีรพันธุ์ อินทรชัย โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร  
315 นายเกรียงศักดิ์ ว่องเล่ศ์สกุล โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร  
316 นางพัชรา ธรรมชัย โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร  
317 นางแอนนา สมวงศ์ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร  
318 นางสาวเฉลิมขวัญ ฝาเรือนดี โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร  
319 นางสาวณัฏฐ์พิมล สันป่าแก้ว โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และออกเกียรติบัตร  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาว วณิชชา แม่นยำ | อีเมล wanitcha@piriyalai.ac.th
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ | โทรศัพท์ 054-511104 โทรสาร 054-522210
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]