หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pre1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางพรรณยุพา ยอดอย่างโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางปัณฑารีย์ ต้นกลโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางพัชรี ทำนุพันธุ์โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการ
4. นางนภาภรณ์ วงศ์อ๊อดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางพัชรินทร์ คำกระจายโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นายพลร่ม ดอกแก้วโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางอำพรรณ เบ็ญจสุวรรณโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ ดาวแดนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางสาวจิรัชยา เจริญมณีโรงเรียนอบจ.แพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางอัญชลี อินทรชัยโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางกาญจนาพร คงเพ็ชรโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ปันแก้วโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางวัธนานันท์ ขจรกิตติพิเชียรโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันกรรมการ
4. นางรัตนา ทองศิริกุลโรงเรียนเวียงเทพวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางเสาวณีย์ ธงชัยโรงเรียนสองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวยุรีพร หาญยุทธโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางมุทิตา เพชรวงษ์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางสาวปุญญาภา ศรีวิชัยโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันกรรมการ
5. นางศินันทนี ปัญญาไวยโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางวาสนา สมใจโรงเรียนเวียงเทพวิทยาประธานกรรมการ
2. นางระวีวรรณ วีระพันธ์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายประหยัด จินายะโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
4. นางพิชญาภา ประมายันต์โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางอารีญา แม่นยำโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางจรรยา โยธาโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ บุญญาสัยโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
3. นางกัลยา กุหลาบขาวโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางสาวณัชธิชา เฉลิมเลิ้มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางพินพนอ กัลยาประสิทธิ์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณี สายสุยะโรงเรียนเมืองแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวประกายทิพย์ คำตื้อโรงเรียนเซนฟรังซิสเซเวียร์แพร่กรรมการ
3. นางศิริประภา เดชรอดโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางน้อม ไชยยศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางสุกัญญา กันทะชัยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวรรณ สมัครโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางศิริธร พิริยะวัฒน์โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการ
3. นางชัญญา คลังภักดีโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
4. นางบุษกร ศรีโชคโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางสุจิตร มาตรมนตรีโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางวิจิตรา วรรณมาลิกพันธ์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางราตรี คำวงศ์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสาวพริ้มเพรา อนาวงศ์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
4. นายณัฎชภัทร จำปาหอมโรงเรียนเซนฟรังซิสเซเวียร์แพร่กรรมการ
5. นางนริศรา หงษ์หนึ่งโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางบัวนำ ปิ่นชัยพัฒน์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ทิพย์ ทองวังโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายไพรสันต์ สุกินโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
4. นางพิมพ์ภัค วงศ์พิริยะสิริโรงเรียนอบจ.แพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางดวงนภา ดาวแดนโรงเรียนเจริญราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ วังซ้ายโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกรัฐ ทุ่งอ่วนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางกันจนา งิ้วแดงโรงเรียนอบจ.แพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุนทรี คำสาเลาโรงเรียนเจริญราษฎร์กรรมการ
5. นางทศพร แตเจริญโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางไพฑูรย์ กันธิยะโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญชู สิงห์คารโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
3. นางรัติยา ควรพินิจโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
4. นายกิตติภณ สมบูรณ์โรงเรียนเวียงเทพวิทยากรรมการ
5. นางฟองจันทร์ หม้อกรองโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอุษา รัตนบุปผาโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายณัฐกร กันทะหงษ์โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการ
3. นายพิพิธพงษ์ โกศัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์25กรรมการ
4. นายต่อเกียรติ บำบัดโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางสาวพัชรภรณ์ ฟุ่มเฟือยโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาววิชญา เมฆอากาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางรัมภรณ์ บังค่ายโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
3. นางสุมิตรา กำแทงโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการ
4. นายปิยพัทธ์ รุจนพิสุทธ์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางหัสยา ภักดีโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววชิราภา เพ็ชรหาญโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร เข้มข้นโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายเชาว์ลิต สุดวังยางโรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวศิริวิมล อภิวังโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่กรรมการ
5. นางสาวจีระกมล รัตนศรีโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ จิตต์ประสารโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี กัวตระกูลโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายทศพร มั่งคั่งโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายภัทรพล เมฆอากาศโรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายเฉลิมพงษ์ เหมืองห้าโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์ แสนเพชรโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา กองศรีโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ แซ่ตั้งโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายปรีดา ภูมิโพธิ์ตากโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่กรรมการ
5. นางสาวสิริรัตน์ กันธิยะโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายพลรัตน์ สุนทราพันธุ์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายโสภณ สุธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายไชยยะ เศวตศิลาโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการ
4. นางพิจิตรา ศรีอินทรยุทธโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุวนิตย์ ดอกบัวโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสมชาย อินตาโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายฌาณกิรติ รัตนปภานันท์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายนเรศ มั่งมีโรงเรียนเมืองแพร่กรรมการ
4. นางสาวจุนจิรา เป็งยะลาโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการ
5. จ.ส.อ.สายเทพ ผ่องแผ้วโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชีวารัตน์ คำยวงโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. จ.ส.อ.สายเทพ ผ่องแผ้วโรงเรียนสองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฌาณกิรติ รัตนปภานันท์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายนเรศ มั่งมีโรงเรียนเมืองแพร่กรรมการ
4. นางสาวจุนจิรา เป็งยะลาโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการ
5. นายสมชาย อินตาโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
6. นางสาวชีวารัตน์ คำยวงโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ อิสสรานนท์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวแพร ยะปะนันท์โรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ไชยชนะโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางทิพวรรณ ภาคาผลโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสุรีรัตน์ หม้อดีโรงเรียนเวียงเทพวิทยากรรมการ
6. นางศิริพร ชำนาญโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
7. นางอาลิษา กันทะหงษ์โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์กรรมการ
8. นายจีรพล อุดคำมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์25กรรมการ
9. นางปิยธิดา โพธิ์ประภาโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายเกษม พุ่มพวงโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงกมล ทะนันชัยโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
3. นายสุวิทย์ กัลยาประสิทธิ์โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการ
4. นายอัษฎายุทธ ศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ เหล็กกล้าโรงเรียนเวียงเทพวิทยากรรมการ
6. นางสาวทิพย์พาพร จันใจวงค์โรงเรียนเจริญราษฎร์กรรมการ
7. นายกิตติชัย หวังสุขโรงเรียนเจริญราษฎร์กรรมการ
8. นางฐิติมา ศรีจันทร์โรงเรียนเมืองแพร่กรรมการ
9. นางสาววรารัตน์ จดจำโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ ฤทธิร่วมโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์แพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์ รัตนกุณฑีโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการ
3. นางสาวพันธิการ์ จันทร์สว่างโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
4. นางธาริณี ระย้าแก้วโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางทัศนีย์ สบายสุขโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
6. นายประสิทธิ์ ดังดีโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายปรีชา อักษรนำโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเนาวรัตน์ วงศ์ทาโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
3. นายมีนา จำรัสโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางพรพิมล ฮวดทินโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางอำภา พจน์พรหมมณีโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
6. นางจำเนียร จินดากาศโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการ
7. นายบรรเจิด ปัทมนาวินโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
8. นางสาวชมพู กวางแก้วโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
9. นางสาววิริยา ศรีใจอินทร์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
10. นางสาวโชติรส ศรีเทพโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางนันทิชา คำตุ้มโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรางคณา รัตนะโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
3. นางขวัญศิรินทร์ ปราบริปูโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการ
4. นายสมนึก ยอดเถื่อนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางวันวิสาข์ กาวีโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางนภาพร พินิจโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางจุริยาภรณ์ สิทธิวงษ์โรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
3. นางเพียงจิต ชำนาญโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
4. นางฟาริดา ถิ่นหลวงโรงเรียนสาธิตบ้านเชตวันกรรมการ
5. นางสาววาสนา เจริญคำโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางศรีภา สายซอโรงเรียนเมืองแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณวรรณ เพิ่มลาภโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
3. นางมิ่งขวัญ สุกใสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25กรรมการ
4. นางสาวอาทิติพร แสนจักรโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการ
5. นางเพชรา พรหมขันธ์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางอิศรา เหล่าคุณากรโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิสา ประมูลสินโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวสนธยา กาศสมบูรณ์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางสาวราตรี ไหวเคลื่อนโรงเรียนเมืองแพร่กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีชิตชัย โพธิ์ประภาโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวปริยานุช ฮ่วนสกุลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีราวัจน์ แสงคำโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางรุ่งนภา สมรโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
4. นางวิไลพร มูลผึ้งโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์แพร่กรรมการ
5. นางสาวกัลยา แข็งแรงโรงเรียนเวียงเทพวิทยากรรมการ
6. นางสาวจิราพร พรหมปัญญโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายกฤษณะพันธ แก่นมณีโรงเรียนเมืองแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา งามเขียวโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวพรศรี กองโกยโรงเรียนเจริญราษฎร์กรรมการ
4. นางสุกัญญา ศรีปณิธานโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการ
5. นางลาแพน หล้าคำมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25กรรมการ
6. นายกฤติกรณ์ กองแก้วโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนงนาฏ วงค์คำโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ เทียนขาวโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวขวัญดาว ใจงามโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นายบุญเสริม เชี่ยวชาญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25กรรมการ
5. นายกฤษฏา ทองประไพโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
6. นายธีรพงษ์ อินทนนท์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางนงนาฏ วงค์คำโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ เทียนขาวโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวขวัญดาว ใจงามโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นายบุญเสริม เชี่ยวชาญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25กรรมการ
5. นายกฤษฏา ทองประไพโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
6. นายธีรพงษ์ อินทนนท์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาวพรรณสิริ ฟุ่มเฟือยโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ มรรคเจริญโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสาววิจิตรา แดงดีโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
4. นายฉัตรชัย ชัยนนถีโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
5. นางลักขณา กัญญาประสิทธิ์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาววิไลลักษณ์ วรรณโตสกุลโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
7. นายสมบูรณ์ คำกระจายโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการ
8. นายสัตยา สายคำโรงเรียนเวียงเทพวิทยากรรมการ
9. นายยุทธศักดิ์ ศรีอินทยุทธโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสาวพรรณสิริ ฟุ่มเฟือยโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ มรรคเจริญโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายสัมพันธ์ ร่องพืชโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
4. นายฉัตรชัย ชัยนนถีโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
5. นางลักขณา กัญญาประสิทธิ์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาววิไลลักษณ์ วรรณโตสกุลโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
7. นายสมบูรณ์ คำกระจายโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการ
8. นายสัตยา สายคำโรงเรียนเวียงเทพวิทยากรรมการ
9. นายยุทธศักดิ์ ศรีอินทยุทธโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นางสาวพรรณสิริ ฟุ่มเฟือยโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ มรรคเจริญโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสาววิจิตรา แดงดีโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
4. นายฉัตรชัย ชัยนนถีโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
5. นางลักขณา กัญญาประสิทธิ์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาววิไลลักษณ์ วรรณโตสกุลโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
7. นายสมบูรณ์ คำกระจายโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการ
8. นายสัตยา สายคำโรงเรียนเวียงเทพวิทยากรรมการ
9. นายยุทธศักดิ์ ศรีอินทยุทธโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางประภัสสร อภิชัยวิศรุตกุลโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางลำดวน อินทนานนท์โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรินทร์ ตุ่มคำโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
4. นางดารณี หมวกกุลโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. ดร.วิทิตา สุขทั่วญาติโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายศุภกานต์ ฤทัยกุลโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ แก้วมงคลโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
4. นายชาญวิทย์ โกสินทร์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุเนตร ทะก๋าโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร วังกาษรโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
3. นายไกรสร จันทรสุกรีโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิปัทม์ ทิพยกมลพันธ์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสมพิศ อุทธิยาโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางศศิภา แหลมหลวงโรงเรียนเทพพิทักษ์กรรมการ
3. นายวรษา จักรพันธุวงค์โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางอารีรัศฌิ์ พงศ์พัฒนะนุกูลโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายชัยยา ช้างน้อยโรงเรียนสองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนำพล ชัยพิชิตโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสาวขวัญศิริ ไทยเก่งโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายชัยยา ช้างน้อยโรงเรียนสองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนำพล ชัยพิชิตโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสาวขวัญศิริ ไทยเก่งโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางจุฬารัตน์ ด่านผาทองโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายชัยยา ช้างน้อยโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
3. นางชนมน ศักดิ์ดีโรงเรียนราชประนุเคราะห์ 25 แพร่กรรมการ
4. นางวรนันท์ คำลือโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางจุฬารัตน์ ด่านผาทองโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางชนมน ศักดิ์ดีโรงเรียนราชประนุเคราะห์ 25 แพร่กรรมการ
3. นางวรนันท์ คำลือโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายทศพร ใจแก้วโรงเรียนสองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงแก้ว ตุ่มคำโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
3. นางกฤษดากร อินทรีย์โรงเรียนเวียงเทพวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสุภาพ กรุณาโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางรัศมี กาศเกษมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางพิมพ์พรรณ พรหมศิริแสนโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันกรรมการ
4. นางพิกุล เข้มขันโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวีณารัตน์ พรมมาโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ เหมืองเพิ่มโรงเรียนเจริญราษฎร์กรรมการ
3. นางสาววิภากรณ์ ราชฟูสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่กรรมการ
4. นายธวัชชัย กาบจันทร์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางคัทลียา กันกาโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางจิราภรณ์ อริยะวงศ์ทองโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรมล แนวณรงค์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางชไมกานต์ มโนสุวรรณกุลสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่กรรมการ
4. นายสถิตย์ ตนาวรรณ์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ถานะวุฒิพงษ์โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางมัญทะนา หมดห่วงโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางรวีวรรณ อ่อนดีโรงเรียนเมืองแพร่กรรมการ
3. นางจุรีรัตน์ คลี่ใบโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางสาวนิตยา คำหน่วยโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายศรัณย์ ตรีเจริญโรงเรียนสองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลี คำมีสว่างโรงเรียนเวียงเทพวิทยากรรมการ
3. นายประสงค์ ศรีถาวรโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางพรพิมล บุญสูงโรงเรียนเมืองแพร่กรรมการ
5. นายภาณุวัชร์ นามสายโรงเรียนม่วงไข่พิทยคมกรรมการ
6. นายบุญโญ ประมวลทรัพย์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
7. นายคณนาถ อนุสนธิ์โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอัศวิน กาวีโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางพัชรินยา จันกันโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมัย เสือแซมเสริมโรงเรียนม่วงไข่พิทยคมกรรมการ
4. นายชวลิต เบ็ญจสุวรรณโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ ขัติยะวุฒิโรงเรียนสองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประทุม กาญจนภาคินโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศุภวัฒน์ โสภารัตน์โรงเรียนม่วงไข่พิทยคมกรรมการ
4. นางสาวปรารถนา พรินทรากุลโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สมวงศ์โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฐิติกร วาสนะตระกูลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาววาสนา แกล้วกล้าโรงเรียนเวียงเทพวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ สมวงศ์โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฐิติกร วาสนะตระกูลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาววาสนา แกล้วกล้าโรงเรียนเวียงเทพวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุรีชัย ศาสตร์นอกโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายปฐวี มณีวงศ์โรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ กงจีนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุรีชัย ศาสตร์นอกโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายปฐวี มณีวงศ์โรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ กงจีนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายปฐวี มณีวงศ์โรงเรียนสองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายดุสิต กันยะมีโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววาสนา แกล้วกล้าโรงเรียนเวียงเทพวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายปฐวี มณีวงศ์โรงเรียนสองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายดุสิต กันยะมีโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววาสนา แกล้วกล้าโรงเรียนเวียงเทพวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพรพงษ์ อุ่นคำมีโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายฐิติกร วาสนะตระกูลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสงกรานต์ ตักเตือนโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์แพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายพรพงษ์ อุ่นคำมีโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายฐิติกร วาสนะตระกูลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสงกรานต์ ตักเตือนโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์แพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายจิรายุ สายตรงโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา ฐานเจริญพรโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
3. นายดุสิต กันยะมีโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายพรพงษ์ อุ่นคำมีโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายปฐวี มณีวงศ์โรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
3. นายเพียร ทองหมื่นโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายพรพงษ์ อุ่นคำมีโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายปฐวี มณีวงศ์โรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
3. นายเพียร ทองหมื่นโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สมวงศ์โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบรรจง วงค์หน่อโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ กงจีนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ สมวงศ์โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบรรจง วงค์หน่อโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ กงจีนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายอุทัย ศักดิ์ทองโรงเรียนห้วยม้าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายอุทัย ศักดิ์ทองโรงเรียนห้วยม้าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายนวรัฐ วรินทร์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายอุทัย ศักดิ์ทองโรงเรียนห้วยม้าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายนวรัฐ วรินทร์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายนวรัฐ วรินทร์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายอุทัย ศักดิ์ทองโรงเรียนห้วยม้าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายอุทัย ศักดิ์ทองโรงเรียนห้วยม้าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายนพดล อุ่นใจโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
3. นายนวรัฐ วรินทร์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายอุทัย ศักดิ์ทองโรงเรียนห้วยม้าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายอุทัย ศักดิ์ทองโรงเรียนห้วยม้าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายอุทัย ศักดิ์ทองโรงเรียนห้วยม้าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายอุทัย ศักดิ์ทองโรงเรียนห้วยม้าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายนวรัฐ วรินทร์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
3. นายนพดล อุ่นใจโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายอุทัย ศักดิ์ทองโรงเรียนห้วยม้าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายนวรัฐ วรินทร์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายนวรัฐ วรินทร์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
3. นายนพดล อุ่นใจโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายอุทัย ศักดิ์ทองโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายนวรัฐ วรินทร์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
3. นายนพดล อุ่นใจโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายนพดล อุ่นใจโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
3. นายนวรัฐ วรินทร์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายนพดล อุ่นใจโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
3. นายนวรัฐ วรินทร์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายนพดล อุ่นใจโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
3. นายนวรัฐ วรินทร์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
2. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายอุทัย ศักดิ์ทองโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางขนิษฐา มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา กรสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายนวรัฐ วรินทร์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ติวงศ์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา อุดกาน้อยโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดงกรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ จิรัฐถิติกุลโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายเจษฎา อุดกาน้อยโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดงประธานกรรมการ
2. นายพงศธร มงคลโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ จิรัฐถิติกุลโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อินทเนตรโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์นรินทร์ สุธรรมโรงเรียนอบจ.แพร่ บ้านไผ่ย้อยกรรมการ
3. นายธานี แก้วแกมเกตุโรงเรียนเจริญราฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อินทเนตรโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์นรินทร์ สุธรรมโรงเรียนอบจ.แพร่ บ้านไผ่ย้อยกรรมการ
3. นายธานี แก้วแกมเกตุโรงเรียนเจริญราฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ศักดิ์ทองโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญรัตน์ พงษ์พานิชยกุลโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการ
3. นายสืบพงศ์ หลงเวชโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอุทัย ศักดิ์ทองโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญรัตน์ พงษ์พานิชยกุลโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการ
3. นายสืบพงศ์ หลงเวชโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ศักดิ์ทองโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญรัตน์ พงษ์พานิชยกุลโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการ
3. นายสืบพงศ์ หลงเวชโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอุทัย ศักดิ์ทองโรงเรียนห้วยม้าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญรัตน์ พงษ์พานิชยกุลโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการ
3. นายสืบพงศ์ หลงเวชโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพีรพล ทะกาโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ แก้ไขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25กรรมการ
3. นายพงษ์นรินทร์ สุธรรมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวรวุฒิ แก้ไขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์นรินทร์ สุธรรมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อยกรรมการ
3. นายมนตรี ติวงศ์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธานี แก้วแกมเกตุโรงเรียนเจริญราฎร์ประธานกรรมการ
2. นายพีรพล ทะกาโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการ
3. นายวรวุฒิ แก้ไขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25กรรมการ
4. นายพงษ์นรินทร์ สุธรรมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวรวุฒิ แก้ไขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์นรินทร์ สุธรรมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อยกรรมการ
3. นายนวรัฐ วรินทร์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ แก้ไขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์นรินทร์ สุธรรมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อยกรรมการ
3. นายนวรัฐ วรินทร์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพงษ์นรินทร์ สุธรรมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญรัตน์ พงษ์พานิชยกุลโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการ
3. นายวรวุฒิ แก้ไขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวศรัญรัตน์ พงษ์พานิชยกุลโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงษ์นรินทร์ สุธรรมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อยกรรมการ
3. นายวรวุฒิ แก้ไขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพงษ์นรินทร์ สุธรรมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญรัตน์ พงษ์พานิชยกุลโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการ
3. นายวรวุฒิ แก้ไขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพีรพล ทะกาโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา อุดกาน้อยโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดงกรรมการ
3. นายธานี แก้วแกมเกตุโรงเรียนเจริญราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนวรัฐ วรินทร์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายพีรพล ทะกาโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการ
3. นายเจษฎา อุดกาน้อยโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพีรพล ทะกาโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา อุดกาน้อยโรงเรียนเหมืองแดงกรรมการ
3. นางสาวศรัญรัตน์ พงษ์พานิชยกุลโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธานี แก้วแกมเกตุโรงเรียนเจริญราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา อุดกาน้อยโรงเรียนเหมืองแดงกรรมการ
3. นายนวรัฐ วรินทร์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายประสาทพร เสนาสุทธิพรโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายพงศธร มงคลโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
3. นายเจษฎา อุดกาน้อยโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายประสาทพร เสนาสุทธิพรโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญรัตน์ พงษ์พานิชยกุลโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการ
3. นายปราการ รัตนชมภูโรงเรียนสาธิตเทศบาลเชตวันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายประสาทพร เสนาสุทธิพรโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญรัตน์ พงษ์พานิชยกุลโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการ
3. นายปราการ รัตนชมภูโรงเรียนสาธิตเทศบาลเชตวันกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา กาญจนสุระกิจโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ เกิดสวัสดิ์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางศิวาไล เตียวกุลโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางกฤษณา กาญจนสุระกิจโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ เกิดสวัสดิ์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางศิวาไล เตียวกุลโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา กาญจนสุระกิจโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ เกิดสวัสดิ์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางศิวาไล เตียวกุลโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางกฤษณา กาญจนสุระกิจโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ เกิดสวัสดิ์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางศิวาไล เตียวกุลโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา กาญจนสุระกิจโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาสินี อุ่นเรือนโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
3. นายชิษณุ สมบูรณ์โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางกฤษณา กาญจนสุระกิจโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายไตรภพ เครืองุ้มโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสายสุนีย์ สายถิ่นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา กาญจนสุระกิจโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายชิษณุ สมบูรณ์โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี อุ่นเรือนโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางศิวาไล เตียวกุลโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายชิษณุ สมบูรณ์โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
3. นายไตรภพ เครืองุ้มโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางกฤษณา กาญจนสุระกิจโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายชิษณุ สมบูรณ์โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
3. นางศิวาไล เตียวกุลโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางกฤษณา กาญจนสุระกิจโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ เกิดสวัสดิ์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายชิษณุ สมบูรณ์โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางฉันทณียา ผังโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. MissJia Cancanโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
3. MissShi Qiannanโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯกรรมการ
4. นางสาวศรัณย่า ทิพยกมลพันธ์โรงเรียนเวียงเทพวิทยากรรมการ
5. MissLi Yaoyaoโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวพรมราตรี ดีมากโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางฉันทณียา ผังโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. Miss๋Jia Cancanโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
3. MissShi Qiannanโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯกรรมการ
4. นางสาวศรัณย่า ทิพยกมลพันธ์โรงเรียนเวียงเทพวิทยากรรมการ
5. MissLi Yaoyaoโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวพรมราตรี ดีมากโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวพรพนา พิทยากิตโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. Mr.Hideaki Tokutakeโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
3. MissMikiko Matsuokaโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางสาวประภาพร โล่ตระกูลโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวพรพนา พิทยากิตโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. Mr.Hideaki Tokutakeโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
3. MissMikiko Matsuokaโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นายณัฐธพงษ์ นาคะพงษ์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางสาวประภาพร โล่ตระกูลโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายศิวพันธ์ ตันประเสริฐโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. MissLaluque Audreyเจ้าของภาษาชาวฝรั่งเศสกรรมการ
3. MissPouvreau Anne-Laureเจ้าของภาษาชาวฝรั่งเศสกรรมการ
4. Mr.Marinelli Franckเจ้าของภาษาชาวฝรั่งเศสกรรมการ
5. Mr.Toutain Julienเจ้าของภาษาชาวฝรั่งเศสกรรมการ
6. Mrs.Marinelli Joelleโรงเรียนกรรมการ
7. นางสาวสิรินทรา งามเมืองตึงโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ชาญช่างโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. Mr.Chang Guojunโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวพิชญา วีระคำโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Ru Zhibinโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเจนจิรา มูลทิศโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายอนุชา ชาญช่างโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. Mr.Chang Guojunโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวพิชญา วีระคำโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Ru Zhibinโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเจนจิรา มูลทิศโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวพรพนา พิทยากิตโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. Mr.Hideaki Tokutakeโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
3. MissMikiko Matsuokaโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นายณัฐธพงษ์ นาคะพงษ์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางสาวประภาพร โล่ตระกูลโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวพรพนา พิทยากิตโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
2. Mr.Hideaki Tokutakeโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
3. MissMikiko Matsuokaโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางสาวประภาพร โล่ตระกูลโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายศิวพันธ์ ตันประเสริฐโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. MissLaluque Audreyเจ้าของภาษาชาวฝรั่งเศสกรรมการ
3. MissPouvreau Anne-Laureเจ้าของภาษาชาวฝรั่งเศสกรรมการ
4. Mrs.Marinelli Joelleเจ้าของภาษาชาวฝรั่งเศสกรรมการ
5. Mr.Marinelli Franckเจ้าของภาษาชาวฝรั่งเศสกรรมการ
6. Mr.ํToutain Julienเจ้าของภาษาชาวฝรั่งเศสกรรมการ
7. นางสาวสิรินทรา งามเมืองตึงโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวทัดดาว ศรชัยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. MissLi Yaoyaoโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
3. MissSun Xiaoโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯกรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา ถิ่นทิพย์โรงเรียนเมืองแพร่กรรมการ
5. นางสาวประภาพรรณ เกตุศรโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
6. Miss๋Jiang Wenhuiโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
7. นางสาวธัญวรัศม์ โปทาโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวพรพนา พิทยากิตโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
2. Mr.Hideaki Tokutakeโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
3. MissMikiko Matsuokaโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางสาวประภาพร โล่ตระกูลโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายศิวพันธ์ ตันประเสริฐโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. MissLaluque Audreyเจ้าของภาษาชาวฝรั่งเศสกรรมการ
3. MissPouvreau Anne-Laureเจ้าของภาษาชาวฝรั่งเศสกรรมการ
4. Mrs.Marinelli Joelleเจ้าของภาษาชาวฝรั่งเศสกรรมการ
5. Mr.Marinelli Franckเจ้าของภาษาชาวฝรั่งเศสกรรมการ
6. Mr.Toutain Julienเจ้าของภาษาชาวฝรั่งเศสกรรมการ
7. นางสาวสิรินทรา งามเมืองตึงโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวทัดดาว ศรชัยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. MissJia Wenhuiโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. Mr.Ru Zhibinโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธัญวรัศม์ โปทาโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมัลลิกา ถิ่นทิพย์โรงเรียนเมืองแพร่กรรมการ
6. MissSun Xiaoโรงเรียนวัดกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)กรรมการ
7. นางประภาพรรณ เกตุศร(กรีน)โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวพรพนา พิทยากิตโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. Mr.Hideaki Tokutakeโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
3. MissMikiko Matsuokaโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นายณัฐธพงษ์ นาคะพงษ์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางสาวประภาพร โล่ตระกูลโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายฤกษ์ชัย จักรพรพงศ์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสนั่น ก๋อยฟองโรงเรียนเมืองแพร่กรรมการ
3. นายทศพร ใจแก้วโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
4. นายอดุง สุคันธมาลาโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายเกษม ผัดขันโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายฤกษ์ชัย จักรพรพงศ์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสนั่น ก๋อยฟองโรงเรียนเมืองแพร่กรรมการ
3. นายทศพร ใจแก้วโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
4. นายอดุง สุคันธมาลาโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายเกษม ผัดขันโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายอรุณ ขาวล้วนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญรัตน์ พงษ์พานิชยกุลโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการ
3. นายธนารักษ์ อินประดิษฐ์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวนิตยา คำหน่วยโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางสาวปรางมาศ เมืองพรมโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวมณีภัทร บุญชูโรงเรียนเมืองแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ปัญโญโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายเชาวรินทร์ สีใหม่โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวมณีภัทร บุญชูโรงเรียนเมืองแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ปัญโญโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายเชาวรินทร์ สีใหม่โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางบุญศิริ แม่หล่ายโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางรำพึง สิทธิวงศ์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ สุชนกโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา ปันแก้วโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางนริศรา หงษ์หนึ่งโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. ดร.พัชร์ชิสา สุขเสนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางปิยวรรณ สังข์จันทราพรโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสาวสุธาทิพย์ ทิพย์โพธิ์โรงเรียนเวียงเทพกรรมการ
4. นางสาวแพรวพรรณ สวนธิโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการ
5. นางพิชญาภา ประมายันต์โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา จักรพรพงศ์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางธัญลักษณ์ สีสันโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางนริสา ณ ลำพูนโรงเรียนเมืองแพร่กรรมการ
4. นางสาววันทรัตน์ ห้วยหล่ายโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ ตะนะวิชัยโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาววันทรัตน์ ห้วยหล่ายโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธัญลักษณ์ สีสันโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางนริสา ณ ลำพูนโรงเรียนเมืองแพร่กรรมการ
4. นางกาญจนา จักรพรพงศ์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ ตะนะวิชัยโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ภัค วงค์พิริยะสิริโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ คำกระจายโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรรณิภา ม้าวิ่งโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการ
4. นางจงจิต วัฒนาโรงเรียนถิ่นโอภาสวิยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ภัค วงค์พิริยะสิริโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ คำกระจายโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรรณิภา ม้าวิ่งโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการ
4. นางจงจิต วัฒนาโรงเรียนถิ่นโอภาสวิยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ภัค วงค์พิริยะสิริโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ คำกระจายโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรรณิภา ม้าวิ่งโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการ
4. นางจงจิต วัฒนาโรงเรียนถิ่นโอภาสวิยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบุญศิริ แม่หลายโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางนริศรา หงษ์หนึ่งโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา ปันแก้วโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางสาวเรณู เมืองพรมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายจิรายุ สายตรงโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายพรพงษ์ อุ่นคำมีโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายฐิติกร วาสนะตระกูลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่กรรมการ
4. นายดุสิต กันยะมีโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจิรายุ สายตรงโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายพรพงษ์ อุ่นคำมีโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายฐิติกร วาสนะตระกูลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่กรรมการ
4. นายดุสิต กันยะมีโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายจิรายุ สายตรงโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายพรพงษ์ อุ่นคำมีโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายฐิติกร วาสนะตระกูลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่กรรมการ
4. นายดุสิต กันยะมีโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประสาทพร เสนาสุทธิพรโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีปฎิภาณ อินทเนตรโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศรัญรัตน์ พงษ์พาณิชยกุลโรงเรียนถิ่นโอภาสวิยากรรมการ
4. นายพีรพล ทะกาโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประสาทพร เสนาสุทธิพรโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีปฎิภาณ อินทเนตรโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศรัญรัตน์ พงษ์พาณิชยกุลโรงเรียนถิ่นโอภาสวิยากรรมการ
4. นายพีรพล ทะกาโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีปฎิภาณ อินทเนตรโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
2. นายประสาทพร เสนาสุทธิพรโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสาวศรัญรัตน์ พงษ์พาณิชยกุลโรงเรียนถิ่นโอภาสวิยากรรมการ
4. นายพีรพล ทะกาโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายประสาทพร เสนาสุทธิพรโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีปฎิภาณ อินทเนตรโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศรัญรัตน์ พงษ์พาณิชยกุลโรงเรียนถิ่นโอภาสวิยากรรมการ
4. นายพีรพล ทะกาโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจตรณ์ สายอุตโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิรยา พวงขจรโรงเรียนเวียงเทพวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววณิชชา แม่นยำโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจตรณ์ สายอุตโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิรยา พวงขจรโรงเรียนเวียงเทพวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววณิชชา แม่นยำโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาว วณิชชา แม่นยำ | อีเมล wanitcha@piriyalai.ac.th
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ | โทรศัพท์ 054-511104 โทรสาร 054-522210
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]