หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่1)
ณ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขตโกศัยนคร
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 16 พ.ย. 2559 09.00 - 10.30
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 16 พ.ย. 2559 09.00 - 10.30
-
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 16 พ.ย. 2559 09.00 - 10.30
-
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 16 พ.ย. 2559 09.00 - 10.30
-
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 16 พ.ย. 2559 09.00 - 10.30
-
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 16 พ.ย. 2559 09.00 - 10.30
-
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องแนะแนว 16 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
-
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องร่มประดู่ 16 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
-
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อาคาร 1, อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา, ห้อง 217 16 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
-
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 16 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
-
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 16 พ.ย. 2559 09.00 - 10.00
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 16 พ.ย. 2559 09.00 - 10.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาว วณิชชา แม่นยำ | อีเมล wanitcha@piriyalai.ac.th
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ | โทรศัพท์ 054-511104 โทรสาร 054-522210
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]