รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 (พิษณุโลก กลุ่ม 3)
ณ โรงเรียนชาติตระการวิทยา
วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  นาโสก
 
1. นางวนิดา  เมฆแสงสี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  ปาอาภรณ์
 
1. นายสานิตย์  ทองจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิศัลยา  บัวเหมือน
 
1. นางฉัตราภรณ์  มิตรละม่อม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวรุจิกาญจน์  หมีสินลา
 
1. นางสาวสมจิตร  สงพันธุ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กหญิงมลธิรา   นนทสิทธิ์
 
1. นางนิตยา  เทพคำราม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวชมพูนุช  รักษ์ธรรม
 
1. นางนิตยา  เทพคำราม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กชายณัฐพนธ์  อยู่มนต์
 
1. นางภควรรณ  นาคสิงห์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายอิศรา  รุ่งแหยม
 
1. นายญาณรพัฒน์  แก้วที
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  มาสอน
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เงินแจ้ง
3. เด็กหญิงอาภาภัทร  ทับเปลี่ยน
 
1. นางภควรรณ  นาคสิงห์
2. นางกันต์ฤทัย  ปาอาภรณ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวนราภัทร  เหมือนแปลก
2. นางสาวปภาวดี  วัฒนากลาง
3. นายศตวรรษ  พุ่มพวง
 
1. นางกันต์ฤทัย  ปาอาภรณ์
2. นางภควรรณ  นาคสิงห์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กชายชนะพล  บรรจง
2. เด็กหญิงอาทิตยา  โทจำปา
 
1. นางวนิดา  เมฆแสงสี
2. นายณัฐชา  ดวงอุปะ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายพฤพันธ์  สุขเครือเกิด
2. นางสาวอารียา  สีบุตรดา
 
1. นายกวินพงษ์  สว่างเกล้า
2. นายญาณรพัฒน์  แก้วที
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงนงนภัส  แก้วจินดาคำ
 
1. นางใกล้รุ่ง  ยะทา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวกมลทิพย์  ทองเพชร
 
1. นายสังวาล  ยะทา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงจีรานันท์  วันศรี
2. เด็กหญิงยุวดี  โตมา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  คำภู
 
1. นางสาวธราภรณ์  ศิริ
2. นางสาวเวณิกา  บุญธรรม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายชนายุทธ  รอดทองดี
2. นายธนพงศ์  เวชประสิทธิ์
3. นายอนุกูล  หมื่นคำลือ
 
1. นายสังวาล  ยะทา
2. นางใกล้รุ่ง  ยะทา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงจันทราทิตย์  ญาติรวี
2. เด็กหญิงวริศรา  สุทธิ
3. นางสาวเบญจวรรณ  วงษ์สอาด
 
1. นางยุพิน  คันธาวัตร์
2. นางสาวณัฐทิรา  พรมลิน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นางสาวสมฤดี  ยังมากนาม
2. นางสาวอภิญญา  บวบดี
3. นางสาวอริศรา  รวบรวม
 
1. นายอดิศักดิ์  อยู่ตาล
2. นางลัดดา  สุวรรณไตรย์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กหญิงกรชนก  คำภาแก้ว
2. เด็กหญิงวรลักษณ์  มั่นดี
 
1. นางสาวสุรีธวารี  เพ็ชรรัตน์
2. นางสาวไพรินทร์  อ่อนศรี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  ม่วงทิม
2. นางสาววริญญา  คำมาลา
 
1. นางเจริญรัตน์  วงษา
2. นางสาวสุรีธวารี  เพ็ชรรัตน์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สีหะวงษ์
 
1. นางสาวสงกรานต์  พันธุ์ไทยศิริ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นางสาวสุธาวัลย์  ภู่หมี
 
1. นายอดิศักดิ์  อยู่ตาล
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติลักษณ์  จันทร์ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงธิดาทิพย์  บุญลอย
3. เด็กหญิงอริสา  ทองวงษ์
 
1. นางอุบล  สายต่างใจ
2. นางรัตนา  สงสังข์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวกัลยรัตน์  เขื่อนปา
2. นายธงชัย  กามะ
3. นางสาวพัชรธิชา  มายอด
 
1. นางฉวีวรรณ  อินจิว
2. นางสาววิจิตรา  สุทธาวาส
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงกนกพร  แก้วกรม
2. เด็กหญิงปรารถนา  ปั้นแจ่ม
3. เด็กหญิงปัญจพร  เชื้อบุญมี
 
1. นางประดัด  ชมมี
2. นางนงนุช  กันแย้ม
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวกรรณิการ์  บุญกว้าง
2. นางสาวพิมพ์นิภา  พราหมณ์สุวรรณ์
3. นางสาวมณีพร  อุ่นพรม
 
1. นางอนุกูล  แก้วบัวรมย์
2. นางคำเพียร  มุณี
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงศศิธร  แสงบุตรดี
2. เด็กหญิงสิรินญา  นารีรักษ์
3. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  แสงสุวรรณ์
 
1. นางประดัด  ชมมี
2. นางนงนุช  กันแย้ม
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นายจิรัฐฏ์  เสนานุช
2. นางสาวณัฐชยา  โทจำปา
3. นายสุรบดินทร์  แดงด่อน
 
1. นายไพโรจน์  ขุมขำ
2. นางปาริจฉัตต์  นนทะโคตร
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. เด็กหญิงชลธร  พุ่มจันทร์
2. เด็กหญิงลักษณาพร  ไชยโสดา
3. เด็กหญิงอรวรา  มียวน
 
1. นางพูลทรัพย์  แดงแสงทอง
2. นางเบญญาภา  แสนเมือง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นางสาวจันทวรรณ  ภู่จุ้ย
2. นางสาวธมนวรรณ  สมเฉลา
3. นางสาวปวีณา  สืบเหล่ารบ
 
1. นางพูลทรัพย์  แดงแสงทอง
2. นางเบญญาภา  แสนเมือง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงณัชชา  ครุธวิเศษ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  โสภาศรี
 
1. นางประดัด  ชมมี
2. นายสถิตย์  พัวพัน
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. นายยงยุทธ  แซ่เถา
2. นายอธิราช  แซ่หลอ
 
1. นายเอกราช  ปุริเส
2. นายสาธิต  อินแพง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายธนะชัย  รัตนโค้น
2. เด็กชายพงษธร  สุขบัว
 
1. นางสาวฉัตรชฎา  จันทร์เจียวใช้
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกลนวิทยา 1. เด็กชายธนพงษ์  ทาสีดา
2. เด็กชายอภิชัย  เอี่ยมโซ้
 
1. นายสุพิณ  ราชเพียแก้ว
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นายมังกร  ท้วมแก้ว
2. นายวันชนะ  ศรีปาน
3. นายสุรวงค์  ภานุรักษ์
 
1. นางสุกัญญา  แดงชาวนา
2. นายธวัช  สอนใจมั่น
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 1. เด็กหญิงคำรักษ์  ทรงชัยเจริญ
2. เด็กหญิงณัฐชา  แซ่หลอ
3. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  แซ่ซ่ง
4. เด็กหญิงธิษณ์  แซ่ลี
5. เด็กหญิงสมิตา  สนามทอง
 
1. นายวรศักดิ์  ผ่องใส
2. นางสาวนิตธิดา  ทิมินกุล
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกนกพร  คำโทน
2. นางสาวจินตนา  แสงปัญญา
3. นางสาวชลิดา  แข่นจันทร์หลวง
4. นางสาวนัสธิดา  แสงสุข
5. นางสาวศรสวรรค์  พรมขันตี
 
1. นางสุรัสวดี  แสนใจวุฒิ
2. นางสาวธนาภรณ์  การะแบก
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ตาแสนแก้ว
2. เด็กชายณัฐกรณ์  วรรณชัย
3. เด็กชายธีรภัทร  ทองหล่อ
4. เด็กหญิงพนิดา  ฤทธิมาศ
5. เด็กหญิงหนึ่งกันยา  อิ้มอนงค์
 
1. นางเกตน์สิรี  เกตุยอด
2. นายวีรยุทธ  สงศิลาวัต
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวณัฐวรา  วิเศษโวหาร
2. นางสาวนุ่นนภา  พุกอูด
3. นางสาวพิชชาพร  เงินคง
4. นางสาวพิมพ์นิภา  เมืองหลวงหน่าย
5. นางสาวสุวิชา  แก้วสีทอง
 
1. นางสุภาพรรณ  วงศ์สมบัติ
2. นางกาญจนา  กัณฑษา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวกัลยานิมิตร  สีใจ
2. นางสาวนิภาธร  เทพาชุมภู
3. นางสาวปริศนา  โคตรักเพ็ชร์
4. นายมงคล  วันต๊ะ
5. นางสาวอรญา  แสงธรรม
 
1. นายกีรติ  พอจิต
2. นายอัฐศิษฎ์  จันทรบุปผา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายกตัญญู  นามกันยา
2. เด็กชายคณิศร  ไตรพรมมา
3. นายณัฐดนัย  ยอดประสิทธิ์
4. นายณัฐพล  พลขันธ์
5. นายธนพล  บุญอาจ
6. เด็กชายธนพล  ชมเชย
7. นายธนวัฒน์  บัวเหมือน
8. นายธนาวุธ  โสภาศรี
9. นายธีระพงษ์  อินสนธิ
10. เด็กชายนพณัฐ  วงค์อุปรี
11. นายนันทพงษ์  กอพิมพา
12. นายปฏิพัทธ์  นนทโคตร
13. นายปฏิภาณ  เชื้อบุญมี
14. นายพรเทพ  ฉิมมากรม
15. เด็กชายพิสิษฐ์  คำทา
16. นายยุทธชัย  สาลี
17. นายรัชชานนท์  พลขันธ์
18. เด็กชายวรพล  ขาวขำ
19. นายวัชรชัย  สีตนไชย
20. นายสุปัญญา  กอพิมพา
 
1. นายชัยพล  กันศิริ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุกันยา  นิลทิม
 
1. นางสาวสุจิตรา  สุดเกตุ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นางสาววิลาสินี  คล้ายทอง
 
1. นางสาวสุจิตรา  สุดเกตุ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงพรพิมล  คำจันดา
2. เด็กชายสุภัทร  แก้วทิพสาน
 
1. นางสำรวย  จีนด้วง
2. นางสุรัสวดี  แสนใจวุฒิ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นายณรงค์ฤทธิ์  แพทอง
2. นางสาวณิชากร  ด้วงดี
 
1. นายชวลิต  พรหมพร
2. นางนัชชนา  พรหมพร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สงเกิดทอง
2. เด็กหญิงธนัสพร  เกียวซี
3. เด็กหญิงนฤมล  มีเสือ
4. เด็กหญิงประกายดาว  ครองยุทธ
5. เด็กหญิงประติมา  ปลอดอ่อน
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พาครุฑ
7. เด็กหญิงมณธกาญ  มัชฌิมา
8. เด็กหญิงรสสุคนธ์  สีนวลขำ
9. เด็กหญิงรัตนา  พวงทอง
10. เด็กหญิงสุภาวดี  ชื่นทิม
 
1. นางกาญจนา  จันทร์บุญนาค
2. นางสาวสุจิตรา  สุดเกตุ
3. นางสาวปณัฎฐา  นรถี
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวกัลย์สุดา  หมื่นยศ
2. นางสาวกานดา  จันทะราช
3. นางสาวกุลภรณ์  โยลัย
4. นางสาวจิรัชญา  บุตรสิทธิ์
5. นางสาวชลิตา  ศรีอ๊อด
6. นางสาวณัฏฐธิดา  ศรีประเสริฐ
7. นางสาวณัฐมน  แสงราช
8. นางสาวทิพวรรณ  จันทะคุณ
9. นางสาวนนทรี  แซ่หลอ
10. นางสาวพิมพ์ชนก  สงศิลาวัต
11. นางสาวรสิกา  พลจอย
12. นางสาวเจนจิรา  ศรีโยธา
13. นายเทพทินกรณ์  แก้วสุวรรณ
14. นางสาวเยาวลักษณ์  ทองศรีจันทร์
15. นายเริงฤทธิ์  ศรีนวล
 
1. นายบวร  สุดาจันทร์ทิพย์
2. นางสาวนรีรัตน์  ตาขัน
3. นางสาวภัศยา  แสนกันณลา
4. นายอมรินทร์  วังวลสินธุ์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  คงเมือง
2. เด็กชายอธิป  สีหะวงษ์
 
1. นายบวร  สุดาจันทร์ทิพย์
2. นางสาวนรีรัตน์  ตาขัน
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายจรัสพิชญ์  บุญเย็น
2. นางสาววรียา  ศรีนาเมือง
 
1. นายจิรวัฒน์  บุญโปร่ง
2. นายไพโรจน์  บุญเย็น
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  คงหนองลาน
 
1. นายประเวศน์  ปู่ซึ้ง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวฟ้าใส  อินแผง
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงปารณีย์  ธนสิริพงษ์
 
1. นายมงคล  สาตรพันธุ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม 1. นางสาวพิมพร  บุญลอย
 
1. นายภวัต  เพชรบูรณิน
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  อุปนันท์
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายจิตติณัฐ  มาดี
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงปานวาด  คงปันนา
 
1. นายสมพงษ์  น้อยทุ่ง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวสุมิตรา  ด้วงหลิ่ว
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงชญาดา  สิงห์สม
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ศรีประเสริฐ
 
1. นางอารี  สีขำ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงศศินา  จันทร์บ่อโพธิ์
 
1. นางทิพย์มาศ  ศักดิ์สิรินารถ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวชนิดา  คงสิริ
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงพจนีย์  สุทธิ
2. เด็กหญิงวนัชญา  ขุนวงษ์
3. เด็กหญิงแพรพานทอง  เรียกแสน
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
2. นายสมพงษ์  น้อยทุ่ง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. นายธราเทพ  เข็มทอง
2. นายวิ  แซ่หว้า
3. นายสมจิตร  แซ่เล่า
 
1. นายประจบ  ช้างอินทร์
2. นางอัจฉราวรรณ  จิราพงศ์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงนวลหง  เพชรกระจ่าง
 
1. นายวุฒิชัย  เกิดยิ้ม
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. นายวรเมธ  ฉิมมากรม
 
1. นางสาวสงกรานต์  พลเทพ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 1. นายสุธิพร  สุทธิสุวรรณ
 
1. นายวุฒิชัย  เกิดยิ้ม
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายภานุวัฒน์  กรอนกลาง
 
1. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นางสาวกนกพร  พรมจุ้ย
2. นายกฤตธรรม  ไชยดี
3. นายกฤษณะ  ศรีสวัสดิ์
4. นางสาวจิตรลดา  แซ่ลี้
5. นางสาวชนิภา  กลิ่นน้อย
6. นายณรงค์ชัย  ยิ้มดี
7. นางสาวปาริชาติ  คำจันทา
8. นายพงศ์ปณต  ดอนชมไพร
9. นางสาวสุทธิดา  หลำตี
 
1. นายสุนทร  เนียมเปีย
2. นายยงยุทธ  รักษาชาติ
3. นางวารุณี  พูลหน่าย
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  พรสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  ชาญชิต
3. นายคนัสนันท์  เพิ่มพูน
4. เด็กชายณัฐภูมิ  ทองเครือมา
5. เด็กชายธนัท  สารบูรณ์
6. เด็กชายธรรมนิตย์  ศรีข่าย
7. เด็กชายนันทยศ  อินทรีเกิด
8. เด็กหญิงปิยวรรณ  เพ็ชร์ยัง
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไพรสิงห์
10. เด็กชายรัตนภร  เรืองรักเดช
11. เด็กหญิงสิรามล  คงรอด
12. เด็กหญิงสุนิษา  ทองเอีย
13. นางสาวเขมฤทัย  น่วมไกรนอก
14. เด็กชายเด่นพงษ์  พงษ์เผื่อน
15. เด็กหญิงเนติภรณ์  สีสดเขียว
 
1. นายเกียรติศักดิ์  คงโต
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กหญิงชิตาภา  คาโส
2. เด็กชายณัฐภัทร  น้ำสา
3. เด็กหญิงพรทิพา  พรหมถา
4. เด็กชายภาณุวัฒน์  ภู่อินทร์
5. เด็กชายวรสิทธิ์  กิจใบ
6. เด็กชายอนุชา  คุ้มวันดี
 
1. นายพุฒิชัย  ตรีอินทร์
2. นายอัฐศิษฎ์  จันทรบุปผา
3. นายอนุวัฒน์  อ่อนคำพา
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นายณฐพงศ์  คำภาแก้ว
2. นายธนากร  ศรีนวล
3. นายปฏิภาณ  เพ็ญแสง
4. นางสาวสุพิชชา  สัตยวงค์
5. นายอนาวิล  จันทร์ผ่อง
6. นายเจษฎา  บามา
 
1. นายสุรเดช  หอมเจริญ
2. นายอนุวัฒน์  อ่อนคำพา
3. นายภมร  อ่องคำ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กชายกฤตสิทธิพันธุ์  ปานแก้ว
2. นายกฤตเมธ  ทะนันชัย
3. นายกฤษฎาพร  พิมพา
4. เด็กชายคณากร  เนียมกลาง
5. นางสาวจินดา  แย้มแสง
6. เด็กหญิงจิราพร  คำด้วง
7. เด็กหญิงชญานิศ  ธรรมรังษี
8. เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีนวล
9. เด็กชายชุติพล  สุนันต๊ะ
10. เด็กหญิงฐิติวรดา  สุวรรณแสง
11. นายณฐพงศ์  คำภาแก้ว
12. เด็กชายธนพล  วุฒศรีมานันท์
13. นายธนากร  ศรีนวล
14. เด็กชายธนโชติ  อ่อนนาเมือง
15. เด็กชายนครินทร์  ภูสิตตา
16. นายนทีเทพ  เปลี่ยนดี
17. นางสาวนภเกตน์  สีกุม
18. นางสาวนรินธร  บัวลา
19. นางสาวนัดดา  ทองศรีจันทร์
20. นายปฏิภาณ  เพ็ญแสง
21. เด็กหญิงปนัดดา  คำมีถา
22. เด็กหญิงพรทิพา  พรหมถา
23. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสนคำ
24. นางสาวพิมพ์วิไล  เนตรแสงสี
25. นางสาวภัททิยา  เก้าเอี้ยน
26. เด็กชายภาณุวัฒน์  ภู่อินทร์
27. เด็กหญิงรัตนาวลี  เมฆแสงสี
28. เด็กหญิงวรรณนา  พรมภาพ
29. เด็กหญิงวิภาวี  พรหมสอน
30. นางสาวศรสวรรค์  จันทะคุณ
31. นางสาวศศิวิมล  อินทร์แผลง
32. เด็กหญิงสญามล  กุลรินทร์
33. นางสาวสุธิดา  จันทะคุณ
34. เด็กหญิงสุปาณี  พรมภาพ
35. นายอนาวิล  จันทร์ผ่อง
36. เด็กหญิงอรปรียา  พัดแก้ว
37. นายเจษฎา  บามา
38. นางสาวเนตรนภา  อาจสัก
39. เด็กหญิงเบญจกัลยาณี  บามา
40. นางสาวเบญจวรรณ  โทจำปา
 
1. นายภมร  อ่องคำ
2. นายอนุวัฒน์  อ่อนคำพา
3. นายสุรเดช  หอมเจริญ
4. นางสาวยิ่งรัก  ทองมีทศพร
5. นายพุฒิชัย  ตรีอินทร์
6. นายอัฐศิษฎ์  จันทรบุปผา
7. นางสาวกัลยาณี  คูณสมบัติ
8. นายศราวุธ  พร้าโต
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม 1. เด็กชายนนทกิจ  พนมวาส
 
1. นางบุษรินทร์  นาคน้อย
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายชยพล  พรมสิงห์
 
1. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. นางสาวปิยฉัตร  สีสกล
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ป้อมี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นางสาวทอฝัน  เชิดเชื้อ
 
1. นางสาวพันทิพย์  กอกอง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กชายฏิณภพ  สีแก้ว
 
1. นางสาวประภาวรินทร์  โป้มี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายธนกร  จันทร์มีเทศ
 
1. นายสังวาล  ยะทา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงอุดมสุข  คำเพ็ชร
 
1. นางสาวประภาวรินทร์  โป้มี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวธิดารัตน์  สายสิงเทศ
 
1. นายสังวาล  ยะทา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  นวลศรี
 
1. นางสาวปณัฎฐา  นรถี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นายศรัณย์  แสนฤทธิ์
 
1. นางสาวสุพรรณี  เกตุอยู่
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงปรารถนา  พุฒหาร
 
1. นางสาวอรพร  สุขรัง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นางสาวทอฝัน  เชิดเชื้อ
 
1. นางสาววรีย์  อินทนา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กชายวรสิทธิ์  กิจใบ
 
1. นายสุรเดช  หอมเจริญ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นายเอกกวี  แซ่ลี
 
1. นางสาวพันทิพย์  กอกอง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ภูพุ่ม
 
1. นางสุกัญญา  แดงชาวนา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นางสาวทอฝัน  เชิดเชื้อ
 
1. นางพันทิพย์  กอกอง
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. เด็กชายชินดนัย  ศรีจันทร์ทับ
2. เด็กชายธันวา  แสนแทน
3. เด็กหญิงวรรณชลี  แซ่สง
4. เด็กหญิงวรรณา  แซ่หว่า
5. เด็กชายสาธิน  แซ่เฮ่อ
6. เด็กหญิงเจนจิรา  อภิรักษ์ชัยกุล
7. เด็กชายแก้ง  แซ่มี
8. เด็กหญิงโยธกา  สิริเสถียรชัยกุล
 
1. นายก้องปิยังกูร  ทองวัฒน์
2. นางสาวสงกรานต์  พลเทพ
3. นายพนิดา  เถื่อนกูล
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวชลิตา  วงษ์วะดี
2. นายธนโชติ  นะราศรี
3. นายนัทธพงศ์  ศรีบุญ
4. นางสาวปนัดดา  จีนภักดี
5. นายพงศกร  หมีดง
6. นายภานุวัตร  ปัดถา
7. นางสาวรัตติยากร  เขตสถาน
8. นายสุรเดช  เขตสถาน
9. นางสาวอรอุมา  สาคะนิล
10. นางสาวเมษา  บัวสิงคำ
 
1. นางอุราลักษณ์  แสงคำ
2. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
3. นางกาญจนา  กัณฑษา
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงกชมาศ  ด่อนหมากหยิบ
2. เด็กหญิงกัลญากรณ์  สุขมามอญ
3. เด็กหญิงปิยภัส  บุตรจันทร์
4. เด็กหญิงวันดี  เสงี่ยมอยู่
5. เด็กหญิงสุจิรา  นวลแก้ว
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีหาอวน
 
1. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
2. นางอุราลักษณ์  แสงคำ
3. นายประเวศน์  ปู่ซึ้ง
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวกนกวรรณ  ทักข์วชิรา
2. นางสาวกวินทิพย์  อุ่นพรม
3. นางสาวจารวี  ศรีบุตรตา
4. นางสาวบุศรินทร์  ศรีแจ้ง
5. นางสาวประกายเดือน  บางศรี
6. นางสาวพิชญาภา  เกตุหนองโพธิ์
7. นางสาวรัตน์ติพร  เขียวยันต์
8. นางสาวอิสริยา  พุ่มไพจิตร
9. นางสาวเนตรนภา  เบ็งยา
 
1. นางอุราลักษณ์  แสงคำ
2. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
3. นางกาญจนา  กัณฑษา
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. นายจิรพัฒน์  ทะแก้วทหาร
2. นายวรวิช  ฟักทอง
3. นายวิทวัฒน์  หล่ออินทร์
4. นายอภิวิชญ์  พรมเผ่า
5. นายเฉลิมพจน์  เอี่ยมอภิญญา
 
1. นายก้องปิยังกูร  ทองวัฒน์
2. นายบุญมี  ราชพรม
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาววราภรณ์  ด่อนดี
 
1. นางสาวรติการ  ปันทา
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวพรดรุณ  ขำนาพึง
 
1. นางสาวนกแก้ว  คล้ายสอน
 
95 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายยศพนธ์  โถงโฉม
 
1. นางสาวรติการ  ปันทา
 
96 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวพนัชกร  โสตถิถาวร
 
1. นางสาวนกแก้ว  คล้ายสอน
 
97 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายชินพัฒน์  นาวิชา
2. นางสาวพนัชพร  สุขมามอญ
3. นางสาวพัชรพรรณ  พูลโห้
4. นายพิษณุ  คุ้มมี
5. นายภูมิพัฒน์  จันทร์ดา
 
1. นางสาวผกามาศ  สุขรัตนปรีชา
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตันตุลา
2. เด็กชายพัทรพงค์  พงษ์พรม
3. เด็กชายฤทธิศักดิ์  ตาริยะ
4. เด็กชายวชิรพัฒน์  จันทร์ดี
5. เด็กชายวรพจน์  เรืองเดช
6. เด็กชายวัชรพงษ์  เพียยศ
7. เด็กชายศราวุธ  พะชะ
8. เด็กชายเอกรัตน์  เบ็งยา
 
1. นายพัสกร  โตเสน่ห์
2. นายวีรยุทธ  สงศิลาวัต
3. นายภูเมศวร์  หมั่นกิจ
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวจินตรา  โลโจ๊ด
2. นางสาวจุฑาทิพย์  สร้อยสอน
3. นางสาวญานวดี  ยวนแห่ว
4. นายพิสิษฐ์  สีทัดแอ
5. นางสาวลักขณา  ตาฉิมมา
6. นายสุรเชษฐ์  อิ่มชม
 
1. นายพัสกร  โตเสน่ห์
2. นางจิดาภา  โตเสน่ห์
3. นายปรีชา  รุ่งโพธิ์
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวกรกนก  ทองคำ
2. นางสาวชนันภรณ์  ตาทิพย์
3. นางสาวดลยา  อุ่นพรม
4. นางสาวนิภาพร  ฉิมมากรม
5. นางสาวปิยากร  อ่อนสำลี
6. นางสาวพรทิพา  กองเงิน
7. นายพสิษฐ์  บาลี
8. นางสาวมาริสา  แสงบุตดี
9. นายศิวพันธ์  ชมมี
10. นางสาวสุลิลญา  แสงดาว
 
1. นางอมรรัตน์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2. นายณัฐวุฒิ  สุดจิตร์
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กหญิงกนกกร  คานพรม
2. เด็กหญิงกวินธิดา  จันทร์แสง
3. เด็กหญิงพรชิตา  หูกทอง
 
1. นางสาวเจเนตร  โทจำปา
2. นางสาวกาญจนา  ศิวิลัย
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 1. นางสาวพัชรีภรณ์  ประมวลวงศ์
2. นางสาวศศิธร  จันทะคุณ
3. นางสาวอรัญญา  สีหวงษ์
 
1. นายนพดล  หลวงแก้ว
2. นางสาวศศิธร  ศรีกระจ่าง
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ดอนชูไพร
2. เด็กชายณัฐพงศ์  แสงปัญญา
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญช่วยสุข
 
1. นางลักขณา  สุขรัตนปรีชา
2. นางสาวนวรัตน์  ระวีวัฒน์
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. นางสาวนันทิชา  กองพิมพ์
2. นางสาวพิมพ์พืไล  คำไวย์
3. นางสาววิลาวรรณ  แซ่สง
 
1. นายสมเกียรติ  วงษ์คำน้อย
2. นางสาวเกตุกนก  เลิกนุช
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงวรรณพร  บุญธรรม
2. เด็กหญิงอรัญญา  สายทอง
 
1. นางวชิราภรณ์  บุตรดา
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขำชาวนา
2. เด็กชายภูมิรัตน์  บุญนัด
 
1. นางสาวนุจรินทร์  พงศ์ศิริวรรณ
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายพัชรพล  ราชดี
2. นางสาววิไลพร  ด่อนแผ้ว
 
1. นางสาวกรณิการ์  สุขบัว
2. ว่าที่ร้อยตรีสาธิต  ธรรมขันทา
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กชายชคัทพล  ต๊ะมาสี
2. เด็กหญิงณิติณัฏฐ์ดา  แดงด่อน
 
1. นายพรอนันต์  ธนธรรมพิทักษ์
2. นางปภาวดี  ธนธรรมพิทักษ์
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวจุฑามณี  สีกุม
2. นางสาวณัฐนันท์  มูลติ๊ด
 
1. นายพรอนันต์  ธนธรรมพิทักษ์
2. นางปภาวดี  ธนธรรมพิทักษ์
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายกฤษฎาวุฒิ  ม่วงทิม
2. เด็กชายวรรธนัย  สงสิลาวัต
 
1. นายเอกชัย  บุญอาจ
2. นางสาวสิริวิมล  ทองศิริ
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายชยากร  อ่อนนาเมือง
2. เด็กหญิงสิริยากร  วงค์พิลัย
 
1. นางสาวกรณิการ์  สุขบัว
2. ว่าที่ร้อยตรีสาธิต  ธรรมขันทา
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชา  น้อยมา
2. เด็กหญิงศศิธร  ทองเนื้ออ่อน
 
1. นายทวิช  น้อยดี
2. นายชัชชัย  ปานแย้ม
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวจันทร์ทิพภา  บัวประทุม
2. นางสาวเบญจรัตน์  แก้วป้องปก
 
1. นางลัดดาวรรณ  ศรีฉิม
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 1. นางสาวเสาวภา  แก้วสุวรรณ์
2. นางสาวเอื้อการย์  ทองอินทร์
 
1. นางสาวนุจรินทร์  พงศ์ศิริวรรณ
 
115 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  โยธะไชยสาร
2. เด็กหญิงภูริชญา  โพธิรังสิยากร
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  จิตรบรรจง
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  สิงขรณ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  อุ่นไพร
 
116 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. นางสาวฑัณฑิมา  ชารีพันธุ์
2. นางสาวภาวิณี  กำมาแสน
3. นางสาวเมธาวี  กำมาแสน
 
1. นางสาวอรุณวรรณ  พิมพ์สาร
2. นางสาวกรรณิกา  ไตรพรมมา
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวปนัดดา  บางศรี
2. นางสาวรัชดากร  ทองห่อ
 
1. นายปรีชา  รุ่งโพธิ์
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. เด็กชายบุริสกร  แก้วมิตร
2. เด็กชายสุริยะ  จันทะลี
3. เด็กชายอนุชา   เกตุทอง
 
1. นายกิตติพงษ์   จันแก่น
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นายธนกฤต  บุมี
2. นายราชันย์  บุญไทย
3. นายไพฑูรย์  สุพรรณธีรรัตน์
 
1. นายชัชชัย  ปานแย้ม
2. นายสมบุญ  ชะนะแสน
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกลนวิทยา 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  สุทธิ
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  คำขาว
3. เด็กชายวรเวช  ตาสี
 
1. นางมธุรดา  จำปาทอง
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายณรงค์ฤทธิ์  พินิจ
2. นางสาวภัทราภรณ์  ราชเพียแก้ว
3. นางสาวภาวินี  คงปันนา
 
1. นางธมกร  ทองพลับ
2. นางสมพร  ปิ่นเงิน
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิราวรรณ  ปลอดสันเทียะ
2. เด็กชายวีรพงษ์  ขันตี
3. เด็กหญิงอนิษา  อินจันดี
4. เด็กหญิงอาทิตยา  เมืองวัง
5. เด็กหญิงอินทิรา  เสวีวัลลัภ
6. เด็กหญิงเมธิดา  วุฒิพงศ์
 
1. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
2. นางสาวกุลธิดา  สายโสภา
3. นางฉัตราภรณ์  มิตรละม่อม
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวธนาภา  อุประโจง
2. นายประดิษฐ์  อยู่ทิพย์
3. นายมารุตพงษ์  จันทร์เพ็ง
4. นางสาวสุภาพร  ทองคำนุช
5. นางสาวอริศรา  สระทองวี
6. นายอาคิฬา  วาที
 
1. นายประชุม  สุวรรณ
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. นางสาวฐิตินันท์  ธรรมสอน
2. เด็กหญิงณัฐกมล  พิมเสน
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เกาะเกิด
 
1. นางเกษราภรณ์  ภักตร์เขียว
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. นางสาวพรพิมล  เม็งเกตุ
2. นางสาวสาวิณีย์  จานตาดี
3. นางสาวอารียา  ศรีกระบุตร
 
1. นางเกษราภรณ์  ภักตร์เขียว
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  จานฉิมมา
2. เด็กหญิงนฤนันท์  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ปริญญา
 
1. นายภิญโญ  แจงทอง
2. นางสาวสุพิศ  มีทรัพย์มั่น
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายฐาปกรณ์  ฝั้นบ้านไร่
2. นายทรงเดช  ติดไชย
3. นายวีรภัทร  เพียคำ
 
1. นายภิญโญ  แจงทอง
2. นางสาวสุพิศ  มีทรัพย์มั่น
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายครรชิต  บุญมาสาย
2. เด็กหญิงณชนก  ศรีพรม
3. เด็กหญิงสุรวดี  ทองปาน
 
1. นายวุฒินันท์  พิมพ์เนาว์
2. นางปิติรัตน์  พิมพ์เนาว์
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. นางสาวณัฐศิมา  บุญศรีมาตร์
2. นางสาววิจิตตรา  อุตมา
3. นางสาวเครือฟ้า  กันยนต์
 
1. นายวุฒินันท์  พิมพ์เนาว์
2. นางปิติรัตน์  พิมพ์เนาว์
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กหญิงจิตตินี  จำปาแก้ว
2. เด็กหญิงปรียานุช  จันทะคุณ
3. เด็กหญิงสุรีย์พร  พินทอง
 
1. นายอานนท์  บุญสิงห์
2. นายบวร  สุดาจันทร์ทิพย์
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวนิลาวรรณ์  ตาสุรินทร์
2. นางสาวนิศารัตน์  เนตรแสงสี
3. นางสาวนิศารัตน์  ทองคำ
 
1. นายอานนท์  บุญสิงห์
2. นายบวร  สุดาจันทร์ทิพย์
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. เด็กหญิงชีวา  แซ่สง
2. เด็กหญิงทิศตะวัน  แซ่ง
3. เด็กหญิงแพร  แซ่ลี
 
1. นางพรสวรรค์  ภัทรบรรพต
2. นางสาวอรุณวรรณ  พิมพ์สาร
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. นางสาวชลธิชา  ดีบาล
2. นางสาวปาริชาติ  สายบัวงาม
3. นางสาวอมรรัตน์  อ่ำคง
 
1. นางสาวกรรณิกา  ไตรพรมมา
2. นางสาวจิราภรณ์  คงหนองลาน
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองหลาม
2. เด็กชายธีรภัทร   ฉิมมาลี
3. เด็กชายนาถวัฒน์   คำดี
 
1. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
2. นางสาวอรอุมา  สิงห์คำ
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นางสาวรุ่งนภา  เดชแพ
2. นางสาววันวิสาข์  สุขเนตร
3. นางสาวศิริพร  แซ่ย่า
 
1. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
2. นางฉัตราภรณ์  มิตรละม่อม
 
136 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  ตาสี
 
1. นางรัตนา  อ่อนสำลี
 
137 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. เด็กชายณัช  แซ่สง
2. เด็กชายนัทธพงษ์  ฤทธิ์ชัยเจริญ
3. เด็กหญิงมาลี  แซ่วื่อ
 
1. นางวิไลวรรณ  จันแก่น
2. นางสาวจีรพรรณ  สุราษฎร์มณี
 
138 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. เด็กชายณัฐพงค์  ไมลา
 
1. นางวิไลลักษณ์  โสตถิถาวร
 
139 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. เด็กชายทัศน์พล  พิลึก
 
1. นางสาวปานวิจิตร  ผลมา
 
140 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายอนาวิล  เย็นขัน
 
1. นางรัตนา  อ่อนสำลี
 
141 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. นางสาวนิตยา  สีพรม
 
1. นางรัตนา  อ่อนสำลี
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. เด็กชายชัชวาล  แซ่ย่าง
2. เด็กชายธีรัตน์  แซ่สง
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ศักดิ์เจริญชัยกุล