สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นครไทย 45 13 9 67 76 9 4 0 89
2 ชาติตระการวิทยา 20 22 11 53 60 10 4 1 74
3 นครบางยางพิทยาคม 18 7 10 35 42 12 5 0 59
4 พรหมพิรามวิทยา 10 11 2 23 28 13 4 2 45
5 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 10 9 5 24 28 8 5 4 41
6 ราชประชานุเคราะห์ 23 10 8 5 23 34 21 7 4 62
7 บ่อโพธิ์วิทยา 10 3 8 21 35 5 7 0 47
8 วัดโบสถ์ศึกษา 5 5 9 19 24 2 5 2 31
9 นาบัววิทยา 4 9 6 19 31 19 4 0 54
10 ยางโกลนวิทยา 2 10 13 25 36 7 4 3 47
11 สวนเมี่ยงวิทยา 2 8 1 11 22 5 0 1 27
12 ดงประคำพิทยาคม 2 5 2 9 11 11 3 2 25
13 บ้านร่มเกล้า 2 1 3 6 10 6 1 1 17
14 บางกลางท่าวพิทยาคม 1 8 4 13 18 7 4 1 29
15 บ้านน้ำจวง 1 2 1 4 7 1 0 0 8
16 คันโช้งพิทยาคม 1 1 6 8 17 4 5 1 26
17 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 0 5 2 7 18 3 3 1 24
18 วังมะด่านพิทยาคม 0 1 2 3 7 7 4 5 18
รวม 143 128 99 370 504 150 69 28 723