สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นครไทย 76 9 4 0 89
2 ชาติตระการวิทยา 60 10 4 1 74
3 นครบางยางพิทยาคม 42 12 5 0 59
4 ยางโกลนวิทยา 36 7 4 3 47
5 บ่อโพธิ์วิทยา 35 5 7 0 47
6 ราชประชานุเคราะห์ 23 34 21 7 4 62
7 นาบัววิทยา 31 19 4 0 54
8 พรหมพิรามวิทยา 28 13 4 2 45
9 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 28 8 5 4 41
10 วัดโบสถ์ศึกษา 24 2 5 2 31
11 สวนเมี่ยงวิทยา 22 5 0 1 27
12 บางกลางท่าวพิทยาคม 18 7 4 1 29
13 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 18 3 3 1 24
14 คันโช้งพิทยาคม 17 4 5 1 26
15 ดงประคำพิทยาคม 11 11 3 2 25
16 บ้านร่มเกล้า 10 6 1 1 17
17 วังมะด่านพิทยาคม 7 7 4 5 18
18 บ้านน้ำจวง 7 1 0 0 8
รวม 504 150 69 28 751