หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 (พิษณุโลก กลุ่ม 3)
ณ โรงเรียนชาติตระการวิทยา
วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายกิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผู้อำนวยการ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คณะกรรมการที่ปรึกษา
2 นายสุชน วิเชียรสรรค์ รองผู้อำนวยการ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คณะกรรมการที่ปรึกษา
3 นายวันชาติ อ่วมแจง รองผู้อำนวยการ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คณะกรรมการที่ปรึกษา
4 นายกฤษฎา พรหมอินทร์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพม.39 คณะกรรมการที่ปรึกษา
5 นายเดชา พลกันยิ้ม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพม.39 คณะกรรมการที่ปรึกษา
6 นายเสน่ห์ เทศนา ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายบุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายอมร อ่อนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายชาลี ดายี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
12 ว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์ คำผงแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายศักดิ์ชัย ทุ่งโพธิ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนดงประคำพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
14 จ.ส.อ.ประมวล วันมี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางภคพร สีกา ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกลนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายนวพงศ์ ดวงอุปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายกร เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายวิษณู โพะฺ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายปัณณธร กมลพลพัต ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอินทราทิย์พิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายอำนาจ รักประกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำจวง คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายมงคล แท้สูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า คณะกรรมการอำนวยการ
22 นางวรารัตน์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการอำนวยการ
23 นางสาวเทียมใจ อำไวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการอำนวยการ
24 นางสาวนพเก้า ทองชุมสิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิราม คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายวีระชัย แจ้งโม้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิราม คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายวรพจน์ สราญรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิราม คณะกรรมการอำนวยการ
27 นางสาวพชรกมล คำไวย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายวรภรพงค์ ปันแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำจวง คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายสาริน สงศิลาวัต รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า คณะกรรมการอำนวยการ
30 นางวรินทร์ทิพย์ หมี้แสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 คณะกรรมการอำนวยการ
31 นางศศิธร ทองพูน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายอุทิตร น้อยใย รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 คณะกรรมการอำนวยการ
33 นางอโณทัย บัวขัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
34 นางภิมุขสุดา ไวยกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายสุรชาติ คำอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
36 นางพิมพ์นารา นุปิง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
37 นายกร เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
38 นายนวพงศ์ ดวงอุปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
39 นางเจริญรัตน์ วงษา โรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
40 นางปวีณ์ธิดา ทองจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
41 นางสาวสงกรานต์ พันธุ์ไทยศิริ ครูชำนาญการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
42 นางสาวคนึง แสงกองแก้ว ครูชำนาญการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
43 นางปภาวดี ธนธรรมพิทักษ์ ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
44 นางสาวชลิดา เงื่อนจันทอง ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
45 นางสาวรัชนี ศรีพระจันทร์ พนักงานราชการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
46 นางสาวกัลยาณี คูณสมบัติ ครูอัตราจ้างโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
47 นางสาวศศิธร จันทรังศรี ครูธุรการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
48 นางสาวสุณัฐกุล มีพยุง ครูอัตราจ้างโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
49 นางสุทธินี ทาสีดา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
50 นางสาวนงค์นุช เจดีย์แปง ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
51 นายชาลี ดายี่่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิด
52 นายวิทูรย์ เจียนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิด
53 นางฐิราภรณ์ สุวรรณคีรี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิด
54 นายภมร อ่องคำ ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิด
55 นายอนุวัฒน์ อ่อนคำพา ครูผู้ช่วยโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิด
56 นายกีรติ พอจิต ครูผู้ช่วยโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิด
57 นายสุรเดช หอมเจริญ พนักงานราชการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิด
58 นางสาวรัชนี ศรีพระจันทร์ พนักงานราชการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิด
59 นางสาวยิ่งรัก ทองมีทศพร ครูอัตราจ้างโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิด
60 นายปารมีน ทองอิสสระ ครูชำนาญการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิด
61 นางสาวสุพรรณี เกตุอยู่ ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิด
62 ว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์ คำผงแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
63 นายบุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
64 นายศักดิ์ชัย ทุ่งโพธิ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนดงประคำพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
65 นางสาวสมจิตร สงพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
66 นางดวงเดือน พิมพา ครูชำนาญการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
67 นางสาวสุธาสินี สอทา ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
68 นางสาวกาญจนา ศิวิลัย พนักงานราชการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
69 นางสาวรุจิรา บัวสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
70 นางสาวธัญลักษณ์ แสงบุตรดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
71 นางสาววราศิณี สวนสอน ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
72 นางจิราพร วงศ์หล้า พนักงานราชการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
73 นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประมวลผลการแข่งขัน ประกาศผลการแข่งขัน
74 จ.ส.อ. ประมวล วันมี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประมวลผลการแข่งขัน ประกาศผลการแข่งขัน
75 นางแปลงใจ อินต๊ะเสน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประมวลผลการแข่งขัน ประกาศผลการแข่งขัน
76 นางเรณู ฤทธิ์รอด ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประมวลผลการแข่งขัน ประกาศผลการแข่งขัน
77 นางสมคิด เปียมี ครูชำนาญการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประมวลผลการแข่งขัน ประกาศผลการแข่งขัน
78 นางอรทัย รอดปันนา ครูชำนาญการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประมวลผลการแข่งขัน ประกาศผลการแข่งขัน
79 นางปาริจฉัตต์ นนทะโคตร ครูชำนาญการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประมวลผลการแข่งขัน ประกาศผลการแข่งขัน
80 นางสาวไพรินทร์ อ่อนศรี ครูชำนาญการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประมวลผลการแข่งขัน ประกาศผลการแข่งขัน
81 นางสาวพรพิชชา พริบไหว ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประมวลผลการแข่งขัน ประกาศผลการแข่งขัน
82 นางสาวอนุสสรา อินเนียม ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประมวลผลการแข่งขัน ประกาศผลการแข่งขัน
83 นางสุรางค์รัตน์ ธนะวงศ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประมวลผลการแข่งขัน ประกาศผลการแข่งขัน
84 นางสาวเจเนตร โทจำปา พนักงานราชการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประมวลผลการแข่งขัน ประกาศผลการแข่งขัน
85 นางสาวกฤติยาณี ม่วงแจ่ม ครูอัตราจ้างโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประมวลผลการแข่งขัน ประกาศผลการแข่งขัน
86 นายณัฐชา ดวงอุปะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประมวลผลการแข่งขัน ประกาศผลการแข่งขัน
87 นางสาววราศิณี สวนสอน ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประมวลผลการแข่งขัน ประกาศผลการแข่งขัน
88 นางสาวรดาณัฐ อุ่นทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประมวลผลการแข่งขัน ประกาศผลการแข่งขัน
89 นายเสน่ห์ เทศนา ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
90 นายสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
91 นายมงคล แท้สูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
92 นายปกรณ์ คูณสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
93 นายวิดุลย์ พิมพา ครูชำนาญการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
94 นายวราคม ไชยงามเมือง ครูชำนาญการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
95 นายอริยะ เอมสมบุญ ครูชำนาญการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
96 นายอมรินทร์ พุทธา ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
97 นายธวัช วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
98 นายภัทรพงศ์ วันต๊ะ ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
99 นายวสันต์ ผสม ครูอัตราจ้างโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
100 นายอมรินทร์ วังวลสินธุ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
101 นายอภิสิทธิ์ ฟองจางวาง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
102 นายสุรชาติ คำอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
103 นายอานนท์ บุญสิงห์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
104 นายอมร อ่อนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
105 นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
106 นายถนอม ทาสีดา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
107 นายไพโรจน์ ขุมขำ ครูชำนาญการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
108 นางสาวสงกรานต์ พันธุ์ไทยศิริ ครูชำนาญการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
109 นางสาวภัศยา แสนกันณลา ครูอัตราจ้างโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
110 ว่าที่ร.อ.นราศักดิ์ แก้วกองทรัพย์ ครูชำนาญการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
111 ว่าที่ร.ต.บรรจง อินทุภูติ ครูชำนาญการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
112 นายเสน่ห์ เทศนา ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/งบประมาณ
113 นางพิมพ์นารา นุปิง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/งบประมาณ
114 นางสุทธินี ทาสีดา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/งบประมาณ
115 นายอริยะ เอมสมบุญ ครูชำนาญการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/งบประมาณ
116 นายอัฐศิษฎ์ จันทรบุปผา ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/งบประมาณ
117 นางสาวชลิดา เงื่อนจันทอง ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/งบประมาณ
118 นางสาวศศิธร จันทรังศรี ครูธุรการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/งบประมาณ
119 นางปวีณ์ธิดา ทองจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/งบประมาณ
120 นางสาวสุรีธวารี เพ็ชรรัตน์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/งบประมาณ
121 นายสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่าย แสง สี เสียง บันทึกภาพ
122 นายอำนาจ รักประกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำจวง คณะกรรมการฝ่าย แสง สี เสียง บันทึกภาพ
123 นายวิดุลย์ พิมพา ครูชำนาญการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่าย แสง สี เสียง บันทึกภาพ
124 นายอัฐศิษฎ์ จันทรบุปผา ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่าย แสง สี เสียง บันทึกภาพ
125 นายพุฒิชัย ตรีอินทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่าย แสง สี เสียง บันทึกภาพ
126 นายพรอนันต์ ธนธรรมพิทักษ์ ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่าย แสง สี เสียง บันทึกภาพ
127 นายวรุตม์ ศิวิลัย ครูอัตราจ้างโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่าย แสง สี เสียง บันทึกภาพ
128 นางภคพร สีกา ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกลนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล
129 นางภิมุขสุดา ไวยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล
130 นายศราวุธ พร้าโต ครูอัตราจ้างโรงเรียนชาติตระวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล
131 นางสาวภัศยา แสนกันณลา ครูอัตราจ้างโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล
132 นางอภัยวงษ์ แสงปัญญา ครูชำนาญการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล
133 นางสาวนรีรัตน์ ตาขัน ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล
134 นายเสน่ห์ เทศนา ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง
135 นายสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง
136 นายบุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง
137 นายอมร อ่อนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง
138 นายชาลี ดายี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง
139 นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง
140 ว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์ คำผงแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง
141 นายศักดิ์ชัย ทุ่งโพธิ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนดงประคำพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง
142 จ.ส.อ.ประมวล วันมี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง
143 นางภคพร สีกา ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกลนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง
144 นายนวพงศ์ ดวงอุปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง
145 นายกร เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง
146 นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง
147 นายวิทูรย์ เจียนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง
148 นายปัณณธร กมลพลพัต ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง
149 นายอำนาจ รักประกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำจวง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง
150 นายมงคล แท้สูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง
151 นางภิมุขสุดา ไวยกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง
152 นายเสน่ห์ เทศนา ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
153 นางฐิราภรณ์ สุวรรณคีรี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
154 นางเจริญรัตน์ วงษา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
155 นางปวีณ์ธิดา ทองจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
156 นางสุทธินี ทาสีดา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
157 นายถนอม ทาสีดา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
158 นายปกรณ์ คูณสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
159 นางดวงเดือน พิมพา ครูชำนาญการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
160 นายไพโรจน์ ขุมขำ ครูชำนาญการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
161 นางสาววราศิณี สวนสอน ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
162 นายภมร อ่องคำ ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
163 นางสาวกัลยาณี คูณสมบัติ ครูอัตราจ้างโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
164 จ.ส.อ.ประมวล วันมี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
165 นางพิมพ์นารา นุปิง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูวราศิณี สวนสอน E-mail warasinee.1130@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]