หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-plk3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางพรระวี จันทร์ย่อยโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ ยังสามารถโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฑาทิพย์ ตรีศาสตร์โรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวจุฑามาศ ยังสามารถโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรระวี จันทร์ย่อยโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจุฑาทิพย์ ตรีศาสตร์โรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวสมจิตร สงพันธุ์โรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตนา อ่อนสำลีโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวพิชชาภา มูลเมืองโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางสาวสมจิตร สงพันธุ์โรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตนา อ่อนสำลีโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวพิชชาภา มูลเมืองโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาววัชรี มะโพงเพ็งโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนาธิป อุบลอ่อนโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวสุกิจตา แก้วสวยโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางวนิดา เมฆแสงสีโรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาส ภูมิถาวรโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นายสุทัศน์ มันตะสูตรโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี พุ่มบานเย็นโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางภควรรณ นาคสิงห์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางวิไลวรรณ จันแก่นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสุมาลี พุ่มบานเย็นโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางภควรรณ นาคสิงห์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางวิไลวรรณ จันแก่นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางปภาวดี ธนธรรมพิทักษ์โรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจินดา นวนแก้วโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
3. นายกวินพงษ์ สว่างเกล้าโรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวจีรพรรณ สุราษฎร์มณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23ประธานกรรมการ
2. นางกันต์ฤทัย ปาอาภรณ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาวมนสิการ ศรีอุปตะโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางหทัยทิพย์ สุ่มมาตย์โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสานิตย์ ทองจันทร์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาวจันดี พุ่มพวงโรงเรียนดงประคำพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางหทัยทิพย์ สุ่มมาตย์โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสานิตย์ ทองจันทร์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาวจันดี พุ่มพวงโรงเรียนดงประคำพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุษณีย์ เสือจันทร์โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางใกล้รุ่ง ยะทาโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสมจิตร แซ่เซียวโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ สุขเต็มดีโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรวรรณ ณะชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
3. นางธนิตา พลอยมีโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจินตจิต วงษาโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิตารีย์ สำรีโรงเรียนดงประคำพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธราภรณ์ ศิริโรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณเพ็ญ เกิดวงศ์หงส์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสังวาล ยะทาโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นายธนาดูล วันศรีโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางยุพิน คันธาวัตร์โรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา ชวนยิ้มโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุรางค์รัตน์ ธนะวงศ์โรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางลัดดา สุวรรณไตรย์โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีกร ศิริคงโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศุภาวีร์ เมืองหลวงหน่ายโรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสดายุ กวยทิโรงเรียนยางโกลนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลาวัลย์ แสงขำโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นายนิรุจ ยิ้มดีโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายสดายุ กวยทิโรงเรียนยางโกลนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลาวัลย์ แสงขำโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นายนิรุจ ยิ้มดีโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายพิชัย ระเกตุโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายวันลพ แดงบุ้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา สายโสภาโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายเอนก บุญเกิดโรงเรียนนาบัววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวผกาชาติ รักผกาวงศ์โรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวนันทนา อินแก้วโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจมาศ หมากผินโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางประจวบ อินพลอยโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวธนาภรณ์ การะแบกโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเพ็ญนภา เสาทองโรงเรียนดงประคำพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ พัวพันโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวศิรธิรางค์ สังสหชาติโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางศิริพร ม่วงมีโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางภรรทนพ พุทธสอนโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายวัจน์กร แสงสว่างโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางฉวีวรรณ บุญมาโรงเรียนดงประคำพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรี ก้อนแก้วโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเกตุกนก เลิกนุชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนนทลี สะคำภาโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลลักษณ์ โสตถิถาวรโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
3. นายเอกราช ปุริเสโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนนทลี สะคำภาโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ โสตถิถาวรโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
3. นายเอกราช ปุริเสโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางประดัด ชมมีโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางรัตนา สงสังข์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นายสิทธิพงศ์ กุนอินต๊ะโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวเบญญาภา แสนเมืองโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรชฎา จันทร์เจียวใช้โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ แถวอุทุมโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางมยุรี เซนักค้าโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ คงหนองลานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
3. นายธวัช วงศ์ใหญ่โรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางเฉลา พุ่มพิมพ์โรงเรียนนาบัววิทยาประธานกรรมการ
2. นายเลิศพันธ์ พิษณุวรรณโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นายนิกร พันธ์รุณโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธวัช สอนใจมั่นโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ เสงี่ยมอยู่โรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
3. นายธวัช วงศ์ใหญ่โรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วมณีโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางพัฒน์ติญา ศรีริอ่วมโรงเรียนดงประคำพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธวัช สอนใจมั่นโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ เสงี่ยมอยู่โรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
3. นายธวัช วงศ์ใหญ่โรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วมณีโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางพัฒน์ติญา ศรีริอ่วมโรงเรียนดงประคำพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายธวัช สอนใจมั่นโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ เสงี่ยมอยู่โรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
3. นายธวัช วงศ์ใหญ่โรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วมณีโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางพัฒน์ติญา ศรีริอ่วมโรงเรียนดงประคำพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายญาณรพัฒน์ แก้วทีโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา จันทร์บุญนาคโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นางกมลลักษณ์ ใจไวโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายญาณรพัฒน์ แก้วทีโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา จันทร์บุญนาคโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นางกมลลักษณ์ ใจไวโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเกตน์สิรี เกตุยอดโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายวราคม ไชยงามเมืองโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุปราณี คำแปงโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางงามพันธุ์ ศรีวิทยาโรงเรียนนาบัววิทยาประธานกรรมการ
2. นางเรืองรอง วรรณปัตย์โรงเรียนดงประคำพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุภาพรรณ วงศ์สมบัติโรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสาวภรณ์พรรณ จันทร์แย้มสงค์โรงเรียนดงประคำพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุดร ภูสมสีโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นายกีรติ พอจิตโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ สีคำโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ เสวดีโรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายไพโรจน์ บุญเย็นโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายชัยพล กันศิริโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวศรีแพร แก้วกองทรัพย์โรงเรียนนาบัววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวคณิตินอภิญญา เอี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนดงประคำพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพชรพร มั่นหาญโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางฐานิตา เพ็ญสุภาโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสุธนณ์ เชี่ยวชลโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจา เกตุเทศโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวสุนทรี ยอดทัพโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางปราณีต ธีระกาญจน์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดวงชีวัน กิติอาษาโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
3. นางกุลยาดา เปลี่ยนขำโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีบรรจง อินทุภูติโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา สุดเกตุโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางนัชชนา พรหมพรโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทัยวรรณ โอ่งวันโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวศิริประภา คร้ามสมอโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
4. จ.ส.อ.สมเจตน์ ยอดเพรชโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
5. นางสุรัสวดี แสนใจวุฒิโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางดวงเดือน พิมพาโรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปรางค์ปรารมภ์ เทียนงามโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
3. นางสาวนิสิต สีใสโรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายนิมิตร์ แก้วสาสุขโรงเรียนดงประคำพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภูเมศวร์ หมั่นกิจโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นายธนันท์ธร ตุ่นเงินโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางจุฑามาศ สุมาริธรรมโรงเรียนนาบัววิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุพงศ์ ใจกว้างโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
3. นางสาวนรีรัตน์ ตาขันโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางฐิติกานต์ บัวประทุมโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ คุ้มครองโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ บุญโปร่งโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอารี สำขำโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย เป้รอดโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวรภีพร ศรีสอาดโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวภีรภา จันทร์อินทร์โรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
5. นายธีระยุทธ์ สุวิเชียรโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
6. นายพรพิจิก ปลอดอ่อนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
7. นายกิจติ อุ่นพรมโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
8. นายภวัต เพชรบูรณินโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมกรรมการ
9. นายภมร อ่องคำโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางอารี สีขำโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย เป้รอดโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวรภีพร ศรีสอาดโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวภีรภา จันทร์อินทร์โรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
5. นายธีระยุทธ์ สุวิเชียรโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
6. นายพรพิจิก ปลอดอ่อนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
7. นายกิจติ อุ่นพรมโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
8. นายภวัต เพชรบูรณินโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมกรรมการ
9. นายภมร อ่องคำโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางอารี สีขำโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย เป้รอดโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวรภีพร ศรีสอาดโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวภีรภา จันทร์อินทร์โรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
5. นายธีระยุทธ์ สุวิเชียรโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
6. นายพรพิจิก ปลอดอ่อนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
7. นายกิจติ อุ่นพรมโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
8. นายภวัต เพชรบูรณินโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมกรรมการ
9. นายภมร อ่องคำโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางอารี สีขำโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย เป้รอดโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวรภีพร ศรีสอาดโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวภีรภา จันทร์อินทร์โรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
5. นายธีระยุทธ์ สุวิเชียรโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
6. นางพรพิจิก ปลอดอ่อนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
7. นายกิจติ อุ่นพรมโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
8. นายภวัต เพชรบูรณินโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมกรรมการ
9. นายภมร อ่องคำโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางอารี สีขำโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย เป้รอดโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวรภีพร ศรีสอาดโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวภีรภา จันทร์อินทร์โรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
5. นายธีระยุทธ์ สุวิเชียรโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
6. นางพรพิจิก ปลอดอ่อนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
7. นายกิจติ อุ่นพรมโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
8. นายภวัต เพชรบูรณินโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมกรรมการ
9. นายภมร อ่องคำโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางอารี สีขำโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย เป้รอดโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวรภีพร ศรีสอาดโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวภีรภา จันทร์อินทร์โรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
5. นายธีระยุทธ์ สุวิเชียรโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
6. นางพรพิจิก ปลอดอ่อนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
7. นายกิจติ อุ่นพรมโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
8. นายภวัต เพชรบูรณินโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมกรรมการ
9. นายภมร อ่องคำโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางอารี สีขำโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย เป้รอดโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวรภีพร ศรีสอาดโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวภีรภา จันทร์อินทร์โรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
5. นายธีระยุทธ์ สุวิเชียรโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
6. นางพรพิจิก ปลอดอ่อนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
7. นายกิจติ อุ่นพรมโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
8. นายภวัต เพชรบูรณินโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมกรรมการ
9. นายภมร อ่องคำโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางอารี สีขำโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย เป้รอดโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวรภีพร ศรีสอาดโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวภีรภา จันทร์อินทร์โรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
5. นายธีระยุทธ์ สุวิเชียรโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
6. นางพรพิจิก ปลอดอ่อนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
7. นายกิจติ อุ่นพรมโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
8. นายภวัต เพโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมกรรมการ
9. นายภมร อ่องคำโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางอารี สีขำโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย เป้รอดโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวรภีพร ศรีสอาดโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวภีรภา จันทร์อินทร์โรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
5. นายธีระยุทธ์ สุวิเชียรโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
6. นางพรพิจิก ปลอดอ่อนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
7. นายกิจติ อุ่นพรมโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
8. นายภวัต เพชรบูรณินโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมกรรมการ
9. นายภมร อ่องคำโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางอารี สีขำโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย เป้รอดโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวรภีพร ศรีสอาดโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวภีรภา จันทร์อินทร์โรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
5. นายธีระยุทธ์ สุวิเชียรโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
6. นางพรพิจิก ปลอดอ่อนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
7. นายกิจติ อุ่นพรมโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
8. นายภวัต เพชรบูรณินโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมกรรมการ
9. นายภมร อ่องคำโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางอารี สีขำโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย เป้รอดโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวรภีพร ศรีสอาดโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวภีรภา จันทร์อินทร์โรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
5. นายธีระยุทธ์ สุวิเชียรโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
6. นางพรพิจิก ปลอดอ่อนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
7. นายกิจติ อุ่นพรมโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
8. นายภวัต เพชรบูรณินโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมกรรมการ
9. นายภมร อ่องคำโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางอารี สีขำโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย เป้รอดโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวรภีพร ศรีสอาดโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวภีรภา จันทร์อินทร์โรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
5. นายธีระยุทธ์ สุวิเชียรโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
6. นางพรพิจิก ปลอดอ่อนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
7. นายกิจติ อุ่นพรมโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
8. นายภวัต เพชรบูรณินโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมกรรมการ
9. นายภมร อ่องคำโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางอารี สีขำโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย เป้รอดโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวรภีพร ศรีสอาดโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวภีรภา จันทร์อินทร์โรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
5. นายธีระยุทธ์ สุวิเชียรโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
6. นางพรพิจิก ปลอดอ่อนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
7. นายกิจติ อุ่นพรมโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
8. นายภวัต เพชรบูรณินโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
9. นายภมร อ่องคำโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย เกิดยิ้มโรงเรียนดงประคำพิทยาคมกรรมการ
3. นายศรายุทธ จอมยิ้มโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ คงโตโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย เกิดยิ้มโรงเรียนดงประคำพิทยาคมกรรมการ
3. นายศรายุทธ จอมยิ้มโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ คงโตโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย เกิดยิ้มโรงเรียนดงประคำพิทยาคมกรรมการ
3. นายศรายุทธ จอมยิ้มโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ คงโตโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย เกิดยิ้มโรงเรียนดงประคำพิทยาคมกรรมการ
3. นายศรายุทธ จอมยิ้มโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ คงโตโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย เกิดยิ้มโรงเรียนดงประคำพิทยาคมกรรมการ
3. นายศรายุทธ จอมยิ้มโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ คงโตโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย เกิดยิ้มโรงเรียนดงประคำพิทยาคมกรรมการ
3. นายศรายุทธ จอมยิ้มโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ คงโตโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย เกิดยิ้มโรงเรียนดงประคำพิทยาคมกรรมการ
3. นายศรายุทธ จอมยิ้มโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ คงโตโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสมทราย มาตชัยเคนโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายธานิน ถิรวัตนากุลโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายสมพร ตรีสงค์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
4. นางบุษรินทร์ นาคน้อยโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
5. นายเปรียว สอยยศโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
6. นายคมกฤช วางหาโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
7. นายสุรเดช หอมเจริญโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสมทราย มาตชัยเคนโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายธานิน ถิรวัตนากุลโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายสมพร ตรีสงค์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
4. นางบุษรินทร์ นาคน้อยโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
5. นายเปรียว สอยยศโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
6. นายคมกฤช วางหาโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
7. นายสุรเดช หอมเจริญโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสมทราย มาตชัยเคนโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายธานิน ถิรวัฒนากุลโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายสมพร ตรีสงค์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
4. นางบุษรินทร์ นาคน้อยโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
5. นายเปรียว สอยยศโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
6. นายคมกฤช วางหาโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
7. นายสุรเดช หอมเจริญโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ อินจิวโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ท้วมเนตรโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นายปราโมทย์ บุญอินโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางฉวีวรรณ อินจิวโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ท้วมเนตรโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นายปราโมทย์ บุญอินโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ อินจิวโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ท้วมเนตรโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นายปราโมทย์ บุญอินโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางฉวีวรรณ อินจิวโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ท้วมเนตรโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นายปราโมทย์ บุญอินโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางระวีวรรณ ดาด้วงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติกาล บุญอาจโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นายภุชงค์ ยาดีโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางระวีวรรณ ดาด้วงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติกาล บุญอาจโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นายภุชงค์ ยาดีโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางระวีวรรณ ดาด้วงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติกาล บุญอาจโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นายภุชงค์ ยาดีโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางระวีวรรณ ดาด้วงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติกาล บุญอาจโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นายภุชงค์ ยาดีโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางทัศน์ดาว บุญเกิดโรงเรียนนาบัววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีรัตน์ แก้วกองทรัพย์โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวโชติกา ภาสกรณ์กุลโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
4. นายเอื้ออังกูร ชำนาญโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
5. นายเอกภพ ชูประสิทธิ์โรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางทัศน์ดาว บุญเกิดโรงเรียนนาบัววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีรัตน์ แก้วกองทรัพย์โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวโชติกา ภาสกรณ์กุลโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
4. นายเอื้ออังกูร ชำนาญโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
5. นายเอกภพ ชูประสิทธิ์โรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางทัศน์ดาว บุญเกิดโรงเรียนนาบัววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีรัตน์ แก้วกองทรัพย์โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวโชติกา ภาสกรณ์กุลโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
4. นายเอื้ออังกูร ชำนาญโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
5. นายเอกภพ ชูประสิทธิ์โรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางทัศน์ดาว บุญเกิดโรงเรียนนาบัววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีรัตน์ แก้วกองทรัพย์โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวโชติกา ภาสกรณ์กุลโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
4. นายเอื้ออังกูร ชำนาญโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
5. นายเอกภพ ชูประสิทธิ์โรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวพันทิพย์ กอกองโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ โอษคลังโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
3. นายอุนุวัตน์ อ่อนคำพาโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวพันทิพย์ กอกองโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ โอษคลังโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ อ่อนคำพาโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางพันทิพย์ กอกองโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ โอษคลังโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ อ่อนคำพาโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวพันทิพย์ กอกองโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ โอษคลังโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ อ่อนคำพาโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอุราลักษณ์ แสงคำโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาวยิ่งรัก ทองมีทศพรโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางอุราลักษณ์ แสงคำโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาวยิ่งรัก ทองมีทศพรโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอุราลักษณ์ แสงคำโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาวยิ่งรัก ทองมีทศพรโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางอุราลักษณ์ แสงคำโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาวยิ่งรัก ทองมีทศพรโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางอุราลักษณ์ แสงคำโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาวยิ่งรัก ทองมีทศพรโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Mrs.Xu liang yanโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายรัฐสรรค์ ภูมิพัฒนาโสภณโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาวนัฐกานต์ ชงัดเวชโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวนกแก้ว คล้ายสอนโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฐกานต์ ชงัดเวชโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Mrs.Xu liang yanโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายรัฐสรรค์ ภูมิพัฒนาโสภณโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาวนัฐกานต์ ชงัดเวชโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวนกแก้ว คล้ายสอนโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฐกานต์ ชงัดเวชโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวนกแก้ว คล้ายสอนโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฐกานต์ ชงัดเวชโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเรืองฤิทธิ์ อยู่ยังสพม.39ประธานกรรมการ
2. นายพัสกร โตเสน่ห์โรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นายประวิทย์ ธนสิริพงษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
4. นายสุทัศน์ มันตะสูตรโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายเรืองฤิทธิ์ อยู่ยังสพม.39ประธานกรรมการ
2. นายพัสกร โตเสน่ห์โรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นายประวิทย์ ธนสิริพงษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
4. นายสุทัศน์ มันตะสูตรโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางสาวภรณ์พรรณ จันทร์แย้มสงค์โรงเรียนดงประคำพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปารมีน ทองอิสสระโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ สุดจิตร์โรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอำไพ ชาติพจน์โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวัลย์ จันทร์พรโรงเรียนดงประคำพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเจเนตร โทจำปาโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวฐิติมา ลาภสิริเลิศโรงเรียนบ้านร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นายถวัลย์ บุญกลั่นสอนโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนทีกานต์ แจ้งโถงโรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางลักขณา สุขรัตนปรีชาโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ วงษ์คำน้อยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ศิวิลัยโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางลักขณา สุขรัตนปรีชาโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ วงษ์คำน้อยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ศิวิลัยโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสิทธิกร บุญเกิดโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราวรรณ จิราพงศ์โรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
3. นางสาวสิริวิมล ทองศิริโรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวีรวัฒน์ ม่วงมิตรโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนาถอนงค์ กางถันโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาวกรณิการ์ สุขบัวโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายปรีชา รุ่งโพธิ์โรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสาธิต ธรรมขันทาโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวนาถอนงค์ กางถันโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริลักษณ์ สิงขรณ์โรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายพรอนันต์ ธนธรรมพิทักษ์โรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นายธนพัฒน์ ศรีคำสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสิริลักษณ์ สิงขรณ์โรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายพรอนันต์ ธนธรรมพิทักษ์โรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นายธนพัฒน์ ศรีคำสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวรรณ ศรีฉิมโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายชัชชัย ปานแย้มโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ สีม่วงโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวนุจรินทร์ พงศ์ศิริวรรณโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ กุลทองโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี อินสุโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุนทร พลอยมีโรงเรียนบ้านน้ำจวงประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา โพธิ์จันทร์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาวมะลิวัลย์ ศักดิ์เจริญชัยกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสุนทร พลอยมีโรงเรียนบ้านน้ำจวงประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา โพธิ์จันทร์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาวมะลิวัลย์ ศักดิ์เจริญชัยกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายสิทธิกร บุญเกิดโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ผสมโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นางสาวสมทรง ทองหล้าโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางวชิราภรณ์ บุตรดาโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา คุณสินโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
3. นางสาวอโนชา อ๊อสวงศ์โรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศริษา ไตรพรมมาโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณวรรณ พิมพ์สารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ อุ่นไพรโรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศริษา ไตรพรมมาโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณวรรณ พิมพ์สารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ อุ่นไพรโรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายทวิช น้อยดีโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ ปันโนโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
3. นายเอกชัย บุญอาจโรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางนันทวัน หนูกล่ำโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ จันแก่นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
3. นางสาววนารี อ้างอิงโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางนันทวัน หนูกล่ำโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ จันแก่นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
3. นางสาววนารี อ้างอิงโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประญัติ วงศ์สมบัติโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายประจบ ช้างอินทร์โรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
3. นายพงษ์เจริญ โค้วถาวรโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายประญัติ วงศ์สมบัติโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายประจบ ช้างอินทร์โรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
3. นายพงษ์เจริญ โค้วถาวรโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางประชุม สุวรรณโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณพงศ์ นาทิพย์โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวลาวัลย์ กันภัยโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอภัยวงษ์ แสงปัญญาโรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพรรณ ทองอินทร์โรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
3. นางประชุม สุุวรรณโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายถนอม ทาสีดาโรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย นาคน้อยโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศศิธร พงษ์เพ็งโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายถนอม ทาสีดาโรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย นาคน้อยโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศศิธร พงษ์เพ็งโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ น้อยใยโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงศ์ วันต๊ะโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นายภิญโญ แจงทองโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายพจนารถ จำนงค์วัยโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงศ์ วันต๊ะโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ ครุธนาคโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางลักขณา กุลเจ๊กโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาสินี บุญเพ็งโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นายอานนท์ บุญสิงห์โรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางลักขณา กุลเจ๊กโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาสินี บุญเพ็งโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นายอานนท์ บุญสิงห์โรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสมพร ปิ่นเงินโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร พงษ์เพ็งโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา ไตรพรมมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสมพร ปิ่นเงินโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร พงษ์เพ็งโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา ไตรพรมมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพรสวรรค์ ภัทรบรรพตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23ประธานกรรมการ
2. นายชัยพร อินทนาชัยโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
3. นางดลณพร จันธิราชโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางพรสวรรค์ ภัทรบรรพตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23ประธานกรรมการ
2. นายชัยพร อินทนาชัยโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
3. นางดลณพร จันธิราชโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางธมกร ทองพลับโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกนราศักดิ์ แก้วกองทรัพย์โรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นางสาวฤดีวรรณ ภู่อ่ำโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางธมกร ทองพลับโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกนราศักดิ์ แก้วกองทรัพย์โรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นางสาวฤดีวรรณ ภู่อ่ำโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวคณิตินอภิญญา เอี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนดงประคำพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพชรพร มั่นหาญโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางฐานิตา เพ็ญสุภาโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอำไพ ชาติพจน์โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวัลย์ จันทร์พรโรงเรียนดงประคำพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกัลยาณี คูณสมบัติโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอารี สีขำโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย เป้รอดโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวรภีพร ศรีสอาดโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวภีรภา จันทร์อินทร์โรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
5. นายธีระยุทธ์ สุวิเชียรโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
6. นางพรพิจิก ปลอดอ่อนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
7. นายกิจติ อุ่นพรมโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
8. นายภวัต เพชรบูรณินโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมกรรมการ
9. นายภมร อ่องคำโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอารี สีขำโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย เป้รอดโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวรภีพร ศรีสอาดโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายธีระยุทธ์ สุวิเชียรโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
5. นางพรพิจิก ปลอดอ่อนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
6. นายกิจติ อุ่นพรมโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
7. นายภวัต เพชรบูรณินโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวภีรภา จันทร์อินทร์โรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
9. นายภมร อ่องคำโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวฉวีวรรณ อินจิวโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ท้วมเนตรโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นายปราโมทย์ บุญอินโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางฉวีวรรณ อินจิวโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ท้วมเนตรโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นายปราโมทย์ บุญอินโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ บุญอินโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ท้าวเนตรโรงเรียนพรมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางฉวีวรรณ อินจิวโรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางลัดดาวรรณ ศรีฉิมโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายชัชชัย ปานแย้มโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ สีม่วงโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูวราศิณี สวนสอน E-mail warasinee.1130@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]