สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยกร  ต๊าวลี
 
1. นางสรัญญา  ชำนาญผา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงภคพร  เสนานุช
 
1. นางบุบผา  ชุมพรผ่อง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. เด็กหญิงวัลวลี  แก้วกล้า
 
1. นางประเชิญ  อินทร์จันทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงอทิพติยา   รัศมีปิ่น
 
1. นางพัชราภรณ์  วรบุตร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มาไชยนาม
 
1. นางสุพัตรา  ย่อมครบุรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทธิกานต์  แก้วเพ็ชร
 
1. นางสาวนิตยา  นาคอินทร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงสาธิตา  เบ้าตัน
 
1. นางสาวเกษร  จันทร์นุ่ม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามณี  สุขศรี
 
1. นางสุวิมล  นุ่มเมือง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลิสรา  จันทะราช
 
1. นายสยาม  สารมะโน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  โพธิ์เผื่อน
 
1. นางสาวจตุรพร  เครือฟัก
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นายกฤษณพงษ์  หลุ่งเป้า
 
1. นางจินดาภา  คล้ายบุญมี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. นางสาวธันย์ชนก  สีสะอาด
 
1. นางกาญจนา  สารมะโน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นางสาวแก้วกาญจน์  ธรรมณรงค์
 
1. นางอารี  อันชูฤทธิ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. นางสาวพิมระภัทร์  พันลพ
 
1. นางสาวเกษร  จันทร์นุ่ม
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 1. นางสาวฐิติมา  รักษาชน
 
1. นางสุพัตรา  ย่อมครบุรี
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. นางสาวยุพิน  แซ่เฮอ
 
1. นางสาวณัฐชตา  เตชณสิทธิ์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวอภิศรา  ลีลักษณ์
 
1. นางสรัญญา  ชำนาญผา
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 8 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาววรรณภา  จันทะบุตร
 
1. นางพัชราภรณ์  วรบุตร
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  สีขุ
 
1. นางสาวปาริชาติ  คำภาแก้ว
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 71 เงิน 10 โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. นางสาวนริศรา  หุ่นทองกุล
 
1. นางอมรพรรณ  สุภาวะ
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาวนภาพร  อยู่เพ็ชร์
 
1. นางสาวจตุรพร  เครือฟัก
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงวิจิตราภรณ์  เอี่ยมพงษ์
 
1. นางวิกัญญา  วรยศ
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ชายเพ็ชร
 
1. นางอุษา  คล้ายลักษณ์
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ก้อนคำ
 
1. นางอารี  อันชูฤทธิ์
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. เด็กหญิงสุทัตตา  บำรุงดี
 
1. นางประเชิญ  อินทร์จันทร์
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงศรัณยา  นุชบ้านป่า
 
1. นางสาวนิตยา  ทองทา
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 6 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิพร  สุขมล
 
1. นายสยาม  สารมะโน
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 1. เด็กหญิงวนิดา  สินมา
 
1. นางสุพัตรา  ย่อมครบุรี
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  วิจารณ์
 
1. นางสาวจตุรพร  เครือฟัก
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวหทัยภัทร  มิ่งสมร
 
1. นางพัชราภรณ์  วรบุตร
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. นายอิทธิศักดิ์  แซ่เตียว
 
1. นางอมรพรรณ  สุภาวะ
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวน้ำเพชร  เทียนเงิน
 
1. นางสาวนิตยา  ทองทา
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นางสาวธิษณามดี  บุบพันธ์
 
1. นางอารี  อันชูฤทธิ์
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 61 ทองแดง 5 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวอารีรัตน์  น้อยพันธ์
 
1. นางจินดาภา  คล้ายบุญมี
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 6 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. นางสาวชวาลา  เก้าสี
 
1. นางสาวเกษร  จันทร์นุ่ม
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นายธนเทพ  หมื่นศรี
 
1. นางวิกัญญา  วรยศ
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 8 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. นางสาววิลาวรรณ  ทุ้ยแป
 
1. นางกาญจนา  สารมะโน
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาวสุฑามาศ  ขุนอินทร์
 
1. นางสาวจตุรพร  เครือฟัก
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 1. นางสาวพนิดา  พ่วงบุใหญ่
 
1. นางสุพัตรา  ย่อมครบุรี
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงสุวรรณ์
 
1. นางสรัญญา  ชำนาญผา
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กหญิงอังคณา  ทองโคต
 
1. นางสาวนิตยา  นาคอินทร์
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ผิวเฉียง
 
1. นางประเชิญ  อินทร์จันทร์
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงบงกชกร   ชฎาวงษ์
 
1. นางพัขรพร  พันธุ์เหล็ก
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรหมชิตา  โค้วสุวรรณ์
 
1. นางพัชราภรณ์  วรบุตร
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เทพโยธา
 
1. นางอารี  อันชูฤทธิ์
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรารัตน์  ชูทอง
 
1. นายสยาม  สารมะโน
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กหญิงประภาศิริ  นาสมจิตร
 
1. นางสาวจตุรพร  เครือฟัก
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  สาวะรีผล
 
1. นางสรัญญา  ชำนาญผา
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวคุณาลัย  จำปากูต
 
1. นางศริลลา  ไวยวงษ์
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. นางสาวสุชาวดี  จักรแก้ว
 
1. นางสาวประคอง  อุมะ
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. นางสาวนภาลัย  อินทร์ทิพย์
 
1. นางกาญจนา  สารมะโน
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  แก้วเกิด
 
1. นางสุพัตรา  ย่อมครบุรี
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวน้องใหม่  วงโสภา
 
1. นายนิมิตร  คัชมาตย์
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาวสุกัลยา  กากลม
 
1. นางสาวจตุรพร  เครือฟัก
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวภวรัญชน์  ถี่ถ้วน
 
1. นางพัชราภรณ์  วรบุตร
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงธีรารัตน์  วัดแจ้ง
 
1. นางสาวนิตยา  ทองทา
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงอิศราภรณ์  พลูสวัสดิ์
 
1. นางสาวประคอง  อุมะ
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จงท่องกลาง
 
1. นางสาวอาทิตยา  ช้างแก้ว
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรวิภา  เรืองวงค์
 
1. นายสยาม  สารมะโน
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. เด็กหญิงจีรประภา  ทองพูล
 
1. นางประเชิญ  อินทร์จันทร์
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กหญิงฐิติมน  สัตยาลักษณ์
 
1. นางสาวภัทรดา  เลิศสุข
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงพัทยาณี  ทองสุข
 
1. นางพัชรพร  พันธุ์เหล็ก
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวอารียา  แก้ววังน้ำ
 
1. นางศิริญาณี  ดาวดิษฐ์
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวธัญลักษณ์  สุทธศิริ
 
1. นางสาวภุมมาลิน  ป้อมคล้ายแก้ว
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวชลธิฌา  ทองคำ
 
1. นายนิมิตร  คัชมาตย์
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  เลิศอุดม
 
1. นางสาวณัฐชตา  เตชณสิทธิ์
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาวชนกนันท์  โสภาพรม
 
1. นางสาวภัทรดา  เลิศสุข
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม    
69 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงนิศรารัตน์  ขวัญนิมิต
2. เด็กหญิงฟ้าพราว  พลรบ
3. เด็กหญิงวรรณิษา  เอี่ยมศรี
 
1. นางสาวเพียงไพลิน  โพธิ์ทอง
2. นางจินดาภา  คล้ายบุญมี
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพัชร  จูสลุด
2. เด็กหญิงพิมพ์ณภัส  คนคล่อง
3. เด็กหญิงสกุลตลา  จุปุ
 
1. นางสาวนิตยา  ทองทา
2. นางศิริญาณี  ดาวดิษฐ์
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  พรมมา
2. เด็กหญิงสรารัตน์  บัวแก้ว
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ราชสมณะ
 
1. นางประเชิญ  อินทร์จันทร์
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงเพ็ชร
2. เด็กหญิงมณฑิรา  ไชยโวหาร
3. เด็กหญิงศิริฤดี  นันอะภัย
 
1. นายสยาม  สารมะโน
2. นางกาญจนา  สารมะโน
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กหญิงลักขณา  ชุ่มศรี
2. เด็กหญิงวรรณพร  ฉิมพาลี
3. เด็กหญิงอติกานต์  มณีศรีวงศ์กูล
 
1. นางสาวภัทรดา  เลิศสุข
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวนฤมล  สุทธิ
2. นายนันทวัฒน์  ยศปัญญา
3. นางสาวพิมลมาศ  มาทา
 
1. นางจินดาภา  คล้ายบุญมี
2. นางสาวเพียงไพลิน  โพธิ์ทอง
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  ศรีสอาด
2. นางสาวรัตนาภรณ์  เทพศร
3. นางสาววิภาวรรณ์  กลิ่นแย้ม
 
1. นางสาวนิตยา  ทองทา
2. นางศิริญาณี  ดาวดิษฐ์
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาวกัญญาณัฐ  มุ่งป้องกลาง
2. นางสาวชลธิชา  อินทร์บุญ
3. นางสาวนนทิชา  พงศ์พิทักษ์ดำรง
 
1. นางสาวภัทรดา  เลิศสุข
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. นางสาวกิติยา  เรืองวงค์
2. นางสาวฑีมพิกา  สีหะวงค์
3. นางสาวโยธกา  โคตรหาชัย
 
1. นายสยาม  สารมะโน
2. นางกาญจนา  สารมะโน
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  มาสีกุก
2. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  เทียนสมจิตร
 
1. นางอรพรรณ  ภู่เจริญ
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา  ราพา
2. เด็กหญิงสโรชา  บัวแก้ว
 
1. นางประเชิญ  อินทร์จันทร์
2. นายกุลดิลก  จันทร์หอม
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันธการต์  ลิสันเทียะ
2. เด็กหญิงอภิชญา  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวนลินี  กาศแสวง
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กหญิงกชนิกา  บัวพา
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  จันทะคูณ
 
1. นางสาวจตุรพร  เครือฟัก
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. เด็กชายทศกร  คันศร
2. เด็กชายศรัณยู  สืบสวง
 
1. นายสยาม  สารมะโน
2. นางกาญจนา  สารมะโน
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  วุฒิสิงห์
2. เด็กหญิงหิรัณยา  ขันอาสา
 
1. นางพัชรพร  พันธุ์เหล็ก
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  ใจปัญญา
2. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  สีธรรมมา
 
1. นางสุวิมล  นุ่มเมือง
2. นายปิยะพงค์  ไชยแว่นตา
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาวน้ำทิพย์  ชัยชนะ
2. นางสาวสุภวัทน์  ทิศสุข
 
1. นางสาวจตุรพร  เครือฟัก
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวนันทิชา  ปาแสนกุล
2. นางสาวอรพรรณ  จันลี
 
1. นางอรพรรณ  ภู่เจริญ
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. นางสาววรรณดี  ทั่งกล่ำ
2. นางสาวสุวนันท์  ปั้นเหล็ก
 
1. นายสยาม  สารมะโน
2. นางกาญจนา  สารมะโน
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. นางสาวกมลทิพย์  ศรีคำ
2. นางสาวนิตยาวรรณ  ภู่ขาว
 
1. นางสาวประคอง  อุมะ
 
89 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงพนิดา  ศรีสง่า
 
1. นายวินัย  ทาพันธ์
 
90 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญจิรา   มาสีกุก
 
1. นางอมรรัตน์   จีนใจตรง
 
91 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวอัญชิสา  จันทรโยธา
 
1. นางสาวธิดา  รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์
 
92 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กชายพิชิต  ฆ้องบ้านโข้ง
 
1. นางสาวภาสิริ  คุณคำ
 
93 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. เด็กชายพีรนันท์  คำลอย
 
1. นางสาวรสริน  พึงรุ่งโรจน์
 
94 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 6 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงวันวิสาห์  อุกอาจ
 
1. นางวรรณวิภา  จรรยาศรี
 
95 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  ทองดี
 
1. นางสาวสายสุนีย์  บัวแก้ว
 
96 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิไลพร  แก้วมา
 
1. นางสาวแสงดาว  เพ็ชรนารถ
 
97 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กหญิงอารียา  ร่องจิก
 
1. นางสาวเบญจมาศ  สิงห์คำ
 
98 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 10 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 1. เด็กชายพีรภัทร  โวหารลึก
 
1. นายวัลลภ  มานักฆ้อง
 
99 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กหญิงอริฌา  ขำสมัคร
 
1. นายสมพงค์  แก้วเข้ม
 
100 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. เด็กชายสุชาติ   การุญบริรักษ์
 
1. นางสาวพิมศรี  วุฒิ
 
101 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายสุภัทรชัย  เปพะนัส
 
1. นางภัคนุช  ปันทะธง
 
102 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นายชาญณรงค์  นาศฤงคาร
 
1. นางสาวคุณัญญา  วินาลัย
 
103 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายณัชภัทร   พรมแพร
 
1. นางสาวพรพรรณ   จันทร์วงค์
 
104 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวอริสา  พุ่มพฤกษ์
 
1. นางสาวโชติกา  สงคราม
 
105 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. นางสาวอุทัยวรรณ  แก้วจรัญ
 
1. นางศรีเกตุ  เพชรเปี่ยม
 
106 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. นางสาวสุธิดา   ลียิ่งสุริยะ
 
1. นายอดิศักดิ์  แก้วหายเคราะห์
 
107 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวทิพากร  พุธฉิม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีโอรส  นันทเมธีธิปพงษ์
 
108 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นางสาวภัคจิรา  ภูขมัง
 
1. นางวนิดา  เมฆี
 
109 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 1. นางสาวอรปรียา  อยู่ช้าง
 
1. นางสาวนันทพร  โพธิ์ทอง
 
110 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 10 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นายธนากร  ราชาณุวัตร
 
1. นางสาวแสงดาว  เพ็ชรนารถ
 
111 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 10 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. นางสาวจิิรนันท์  ทะยอม
 
1. นายภานุวิชญ์  สิงห์บุญ
 
112 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นายหรรษธร  บุญอาจ
 
1. นายสมพงค์  แก้วเข้ม
 
113 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงชัชชา  จันทรา
2. เด็กหญิงนันทิยา  พรมวงษ์
3. เด็กชายเบิกฟ้า  ศรีสำราญ
 
1. นายอิสรานุวัธน์  เมธาธีรชนกุล
2. นางศุภานัน  ปฏิสนธิ
 
114 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวนันทนา  วงคำจันทร์
2. นางสาวศศินา  ศรีจูม
3. นายสุริยะ  ศาลพันลำ
 
1. นายธนากร  อินทร์มั่ง
2. นางสาวสมพร  กุลนานันท์
 
115 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  ทองสุข
2. เด็กชายจักริน  ด่านไชยกูล
3. เด็กหญิงจันทมณี  ศรีบัวจับ
 
1. นางสาวภาสิริ  คุณคำ
2. นางวนิดา  เมฆี
 
116 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กชายจักริน  ขุนสุริยะ
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  นันทาแก้ว
3. เด็กชายวิชญ์พนธิ์  โฉมแดง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีโอรส  นันทเมธีธิปพงษ์
2. นายสุรเชษฐ์  แสงอาทิตย์
 
117 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวทรายขวัญ  บุญช่วยสุข
2. นางสาวปัญญาพร  มุ่ยแก้ว
3. นางสาวภัทจิรา  อุรัตน์
 
1. นางสาวธิดา  รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์
2. นางสาวปิยธิดา  หอมบุปผา
 
118 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เชียงกาขันธ์
2. เด็กหญิงปณิตา  โสรัตน์
3. เด็กหญิงพรพัสสา  เต็งผักแว่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์  ทองกลัด
2. นายสมพงค์  แก้วเข้ม
 
119 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นายจตุพร  วันนะศร
2. นางสาวปวีณ์สุดา  เพียลำแขก
3. นางสาวพรทิพย์  จันวิสิทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีโอรส  นันทเมธีธิปพงษ์
2. นายสุรเชษฐ์  แสงอาทิตย์
 
120 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  การภักดี
2. นางสาวศิริลักษณ์  สิงห์กระโทก
3. นางสาวสุปราณี  กุลเกียว
 
1. นางสาวแสงดาว  เพ็ชรนารถ
2. นางสาวปิยะดา  เที่ยงน้อย
 
121 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวสิรินทิพย์   โคกทอง
2. นางสาวสุทาทิพย์   ศรีสอาด
3. นางสาวอรวัลย์   ทับปะนานนท์
 
1. นางศุภานัน   ปฏิสนธิ
2. นายอิสรานุวัธน์   เมธาธีรชนกุล
 
122 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาววันทนา  ทองดอนน้อย
2. นางสาวศิริรัตน์  แก้วกำแพง
3. นางสาวเมธาวี  วรรณลึก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์  ทองกลัด
2. นายสมพงค์  แก้วเข้ม
 
123 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. นางสาวจิิราพร  พ่วงสกุล
2. นางสาวชยุดา  เกิดเที่ยง
3. นายเฉลิมภาคย์  มาใบ
 
1. นายภานุวิชญ์  สิงห์บุญ
2. นางวรรณวิภา  จรรยาศรี
 
124 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงณิชากร  น้อยพันธ์
2. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  กันเกียน
 
1. นายธนากร  อินทร์มั่ง
2. นางสาวพัชรินทร์  หล่อแหลม
 
125 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กชายพลากร  หนองหารพิทักษ์
2. เด็กชายเจษฎา  จันทร์พุฒิ
 
1. นางวนิดา  เมฆี
2. นางสาวภาสิริ  คุณคำ
 
126 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายปิยวัฒน์  พรมรักษา
2. เด็กชายสุธาภัทร  ชาตินุช
 
1. นางสาวธิดา  รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์
2. นางสาวชนาพร  ดอยลอม
 
127 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  พลธิมา
2. เด็กชายปวริศร  ภาคภูมิ
 
1. นายประกรรษวัต  ธีรวุฒิ
2. นางสาวสมใจ  จันทรงกรด
 
128 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กหญิงศรัญพร  นวลจันทร์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ราชานนท์
 
1. นายสมพงค์  แก้วเข้ม
2. ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์  ทองกลัด
 
129 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวลลิตา  หาญบูรณรักษ์
2. นางสาวศรัญญา  พิมสาลี
 
1. นายธนากร  อินทร์มั่ง
2. นายวินัย  ทาพันธ์
 
130 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  สมศรี
2. นางสาวเอื้อมพร  อินทยุง
 
1. นายประกรรษวัต  ธีรวุฒิ
2. นางสาวคุณัญญา  วินาลัย
 
131 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาววิภาภรณ์  จันทร์แสน
2. นางสาวอมิตา  โรมา
 
1. นางภัคนุช  ปันทะธง
2. นางสาวปิยธิดา  หอมบุปผา
 
132 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาวกัญฐิญา  ตันพิทักษิณ
2. นางสาวธัญญาพร  จันทรศร
 
1. นายสมพงค์  แก้วเข้ม
2. ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์  ทองกลัด
 
133 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  สิงห์ลอ
 
1. นางสาวธิดา  รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์
 
134 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. เด็กหญิงธรัญญา   พูลเผ่าดำรงค์
 
1. นางปทุมมาศ  วิชญ์สันต์กุล
 
135 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กชายพีระพงษ์   ปิยะปัญญาพร
 
1. นางปภานันท์  พัสกุล
 
136 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. เด็กชายเจตดินัย  ธิช่างทอง
 
1. นายรัชญา  จานตาดี
 
137 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  เกตุนุช
 
1. นางสาวกุลประภัสสร์  วงศ์ใหญ่
 
138 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กชายภราดร  ทับทิม
 
1. นางสาวภาสิริ  คุณคำ
 
139 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. เด็กชายวิทูร  แวดวิทยา
 
1. นางสาวพิมศรี  วุฒิ
 
140 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณิภา  พันธ์เลิศ
 
1. นางสาวคุณัญญา  วินาลัย
 
141 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายธนเดช  หนันแก้ว
 
1. นายภานุวิชญ์  สิงห์บุญ
 
142 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพิชา  สมรูป
 
1. นายเทียนชัย  กันมา
 
143 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพัทร  สันประภา
 
1. นายนิรวิทธ์  นกพึ่ง
 
144 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กชายธนพร  บรรดาศักดิ์
 
1. นายสมพงค์  แก้วเข้ม
 
145 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา   มีเดช
 
1. นางสาวพรพรรณ   จันทร์วงค์
 
146 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. นางสาวดวงกมล  ปั้นทอง
 
1. นายณัฐพล  แก้วแดง
 
147 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นายคุณากร  จันทวงค์
 
1. นางสาวพัชรี  เกิดดี
 
148 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. นายสรศักดิ์  วันทองสุก
 
1. นางสาวกาญจนา  จันทร์ลอย
 
149 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวสุธิมา  เหล่าละวะ
 
1. นางสาวสมใจ  จันทรงกรด
 
150 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวเมขลา  สุ่มนาค
 
1. นางภัคนุช  ปันทะธง
 
151 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นายสิทธิพงษ์  สระทองอิ้ง
 
1. นางวนิดา  เมฆี
 
152 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  จันคำ
 
1. นางสาวสายสุนีย์  บัวแก้ว
 
153 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 9 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นางสาวนุชนาถ  มองเพ็ชร์
 
1. นางสาวแสงดาว  เพ็ชรนารถ
 
154 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 9 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. นางสาวนงนุช  สมสาร
 
1. นายรัชญา  จานตาดี
 
155 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. นายธนายุทธ์  จันทร์เพ็ญ
 
1. นางวรรณวิภา  จรรยาศรี
 
156 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นายสิทธิศักดิ์  สิทธิ
 
1. นายสมพงค์  แก้วเข้ม
 
157 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กชายชนินทร์   บุญทอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   ตางจงราช
3. เด็กหญิงพัทธนันท์   คงเนียม
 
1. นางสาวกานต์พิชชา   จูชาวนา
2. นางสาวบุษบา   พรมลังกา
 
158 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  อ่อนสะเดา
2. เด็กหญิงธนัญภรณ์  เชื้อบ่อคา
3. นางสาวปริชญา  พรมสอน
 
1. นางประนอม  วิชัยดิษฐ์
 
159 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กหญิงตวงรัตน์  พิมสา
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  มังคะตะ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไชยปัน
 
1. นางสาวรัชนี  บุญเรือง
2. นายสรพงษ์  แสงสุข
 
160 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กชายรณชัย  จันทร์บาง
2. เด็กหญิงสุภัชชา  แบ่งเพ็ชร
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ศรีสม
 
1. นายพีรพัฒน์  สิริบุญญาชัย
2. นางสาวพิไลวรรณ  นิยมญาติ
 
161 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฎฐานิช  พวงจินดา
2. เด็กหญิงธีรดา  รุนกระโทก
3. เด็กหญิงบุญยานุช  เหมือนครบุรี
 
1. นางพิกุล  บุญเอี่ยม
2. นางสุพรรษา  ฉิมอยู่
 
162 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  เกตุแก้วกุลนันท์
2. เด็กหญิงสุธินี  โนนทอง
3. เด็กหญิงเพ็ญยุพา  ยอดพันธ์
 
1. นางระวี  ลักษณาครบุรี
2. นางสาวพรวิบูลย์  สุขร้าย
 
163 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวดวงกมล   ทับบุญ
2. นางสาวมนทิชา   เทศสลุด
3. นายเกียรติศักดิ์   อ่ำเอี่ยม
 
1. นางกรองกาญจน์   สิงห์เรือง
2. นางเตือนใจ   สัจจวิมลกุล
 
164 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นายนันทวัฒน์  วิริยารักษ์
2. นางสาวสิรินภรณ์  เนตรแสงสี
3. นายอาชยุทธ์  ปลอดดี
 
1. นางนิภาพร  หนูภา
2. นางวิลัยภรณ์  มั่นระวัง
 
165 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. นางสาวภัทรวดี  คุณคะมุต
2. นางสาวสมฤทัย  กันนา
3. นางสาวเมษยา  หอมเพชร
 
1. นางสาวสุธาสินี  ปงเทพ
2. นางสาวกรรณิการ์  มังคลา
 
166 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 59.5 เข้าร่วม 4 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวกันยารัตน์  สีโกทา
2. นางสาวณิชนันทน์  ขันอาษา
3. นางสาวอมรลักษณ์  กมลรัตน์
 
1. นางสาวสุกัญญา  บางปา
2. นางสาววิรุณยุพา  รักเรือง
 
167 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 58.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นางสาวณัฐวิภา  เงินทอง
2. นางสาวปาริฉัตร  ทิพย์วรรณ
3. นางสาวโชติมา  สร้อยทิพย์
 
1. นายพีรพัฒน์  สิริบุญญาชัย
2. นางสาวพิไลวรรณ  นิยมญาติ
 
168 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  คำมานิตย์
2. นายณัฐพล  ชัยชมภู
3. นายศราวุธ  พลธิมา
 
1. นางสาวบุญชู  นกแก้ว
2. นายณรงค์  นครพุ่ม
 
169 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวนภณัฐ  หมื่นแพน
2. นายประทักษ์  งามวิลาศ
3. นายปัทพงษ์  ปัทมจิตร
 
1. นางวรนุช  ทองเพชร
2. นายอมรพันธ์  ช่างน้อย
 
170 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นางสาวกนกพรรณ  เหลืองกระโทก
2. นางสาวกัญญารัตน์  ชัยปราการ
3. นางสาวนาฏลดา  มาทำมา
 
1. นางพิกุล  บุญเอี่ยม
2. นางสุพรรษา  ฉิมอยู่
 
171 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาวยอกร  วันดี
2. นางสาววารินรัตน์  ศรีเภา
3. นางสาวสโรชา  อินทร์บุญ
 
1. นางระวี  ลักษณาครบุรี
2. นางสาวพรวิบูลย์  สุขร้าย
 
172 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพัชร   เกสรจันทร์
2. เด็กชายธีรชัย   เทียนแย้ม
3. เด็กหญิงศุภรัตน์   โกฉิม
 
1. นางศรัญญา   การะเกตุ
2. นางสาววาสนา   แย้มเสาธง
 
173 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  บุญเกตุ
2. เด็กหญิงพรนภา  เหล็กน้ำคบ
3. เด็กหญิงเอื้อการย์  ปานประทีป
 
1. นางมัณฑนา  ศรีคำภา
2. นางสอยดาว  สุทธิ
 
174 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กชายจักรภัทร  จันทร์ชม
2. เด็กหญิงพรกรัณย์  ปลาสร้อย
3. เด็กหญิงรัชชลิตา  วันทาแก่น
 
1. นางสาวสมพร  กุลนานันท์
2. นางสาวบัณฑิตา  หมู่มาก
 
175 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  กาฬภักดี
2. เด็กหญิงทักษพร  ยศสุวรรณ์
3. เด็กหญิงธัญพิชชา  ฮวดกระโทก
 
1. นางพิกุล  บุญเอี่ยม
2. นางสุพรรษา  ฉิมอยู่
 
176 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  สุขเจริญ
2. เด็กชายวรวุฒิ  กลิ่นอ่อน
3. เด็กชายสรวิชญ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวรัชนี  บุญเรือง
2. นายสรพงษ์  แสงสุข
 
177 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พลายเนาว์
2. เด็กชายวศิน  ทะสร้อย
3. เด็กชายเจษฎา  แดงด่วน
 
1. นางระวี  ลักษณาครบุรี
2. นายกรวิทย์  ศรีบุรินทร์
 
178 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัศมีดาว  จันทร์สี
2. เด็กหญิงศันสนีย์  สุธรรมา
3. เด็กหญิงเจลวรี  เฟื่องคง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  กันยะมี
2. นางสาวสมฤทัย  ปู่ย่า
 
179 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายชนะชัย  บุษดาจันทร์
2. นางสาวณัฐริกา  องอาจ
3. นายเชษฐา  ชุติพงษ์สถาพร
 
1. นางวรนุช  ทองเพชร
2. นายภูมิ  ทูคำมี
 
180 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวณัฐรุจา   โตจาด
2. นางสาวตรีรัตน์   คนคล่อง
3. นายธนพล   นุมัติ
 
1. นางสาวบุษบา   พรมลังกา
2. นางสาวกานต์พิชชา   จูชาวนา
 
181 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวณัชณิชา  ฉ่ำเพียร
2. นางสาวภัทราวดี  นุชเทียน
3. นางสาววรรณนุสา  หมวกอินทร์
 
1. นางสาวจิณฐดานัณป์  จิณสิทธิ์
2. นางณัฏฐินาท  จรกิจ
 
182 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  ศรีอุดร
2. นางสาวพัชราภรณ์  อินทโชติ
3. นางสาวอรอุมา  วรรณสุทธิ์
 
1. นางพิกุล  บุญเอี่ยม
2. นางสุพรรษา  ฉิมอยู่
 
183 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นายจักรวาล  จรเอ้กา
2. นายนาวี  โสภาพรม
3. นายวิษณุ  แก้วกุลบุตร
 
1. นายกรวิทย์  ศรีบุรินทร์
2. นางระวี  ลักษณาครบุรี
 
184 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก   รองแก้ว
2. เด็กชายพีรพัฒน์   เอี่ยมสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุชานุช   เที่ยงดี
 
1. นางสาววาสนา   แย้มเสาธง
2. นางเตือนใจ   สัจจวิมลกุล
 
185 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายตะวัน  วงค์ชู
2. เด็กหญิงมรกต  สอนแก้ว
3. เด็กชายสรนรินทร์  จันทร์กาบ
 
1. นางลดาวัลย์  เลิศสุวรรณไพศาล
 
186 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงชาลินี  วังคีรี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เชื้อบุญมี
3. เด็กหญิงผไทมาศ  น้อยจันทร์
 
1. นางสาวอรทัย  สิบหมื่นเปี่ยม
 
187 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กชายชาญชัย  จันสา
2. เด็กชายธนพัฒน์  จันภูมิ
3. เด็กชายพลวัฒน์  นนขุนทด
 
1. นางสาวรัชนี  บุญเรือง
2. นายสรพงษ์  แสงสุข
 
188 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  วงษ์คำจันทร์
2. เด็กชายปรายประพันธ์  สีบุตรตา
3. เด็กหญิงอรพรรณ  พันกลาง
 
1. นายสายัณ  ไทยทอง
2. นายสุรเชษฐ์  แสงอาทิตย์
 
189 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวชนาธิป  ธรรมกุล
2. นางสาวพิชญา  พลเวช
3. นางสาวสิรินภา  ไตรภู่
 
1. นายอมรพันธุ์  ช่างน้อย
2. นางวรนุช  ทองเพชร
 
190 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. นายศุภพล  กิจเจา
2. นางสาวสตรีรัตน์  รื่นนชาญภาค
3. นางสาวอมรรัตน์  จีนบางช้าง
 
1. นางสาวกชนิภา  มิ่งรัตนมงคล
 
191 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นายชิตพล  สุขเจริญ
2. นางสาวนภสินธุิ์  มีลาภ
3. นางสาวพัฒน์นรี  เม้าชาวเวียง
 
1. นางสาวอรทัย  สิบหมื่นเปี่ยม
 
192 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาววันวิวาห์  สมบัติใหม่
2. นางสาวศิริรัตน์  แสงผึ้ง
3. นางสาวสุวัชรี  พ่วงชาวสวน
 
1. นายสายัณ  ไทยทอง
2. นางศิริพร  ชัยชมภู
 
193 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทรา   ทับทิม
2. เด็กหญิงชวัลนุช   ตุ้มสุข
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์   อ่ำเจริญ
 
1. นางสาวพัชรี   กลิ่นบุญ
2. นางกรองกาญจน์   สิงห์เรือง
 
194 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  ชาตินรินทร์
2. เด็กหญิงนิพาดา  ทรัพย์แหยม
3. เด็กหญิงอนันตชา  เจียรสำอ่งค์
 
1. นางสาวดวงเดือน  ทองจีน
2. นางพัชราภรณ์  วรบุตร
 
195 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. เด็กชายนพรัตน์  ภิรมย์รักษ์
2. เด็กหญิงปทิตตา  แสนน้อย
3. เด็กชายศราวุฒิ  จีนบางช้าง
 
1. นางปฐมาภรณ์  รอดฉาย
 
196 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิตยา  มาภู
2. เด็กหญิงบุษรา  เพ็งกระโทก
3. เด็กหญิงศลิษา  ปิ่นตา
 
1. นางสุพรรษา  ฉิมอยู่
2. นางพิกุล  บุญเอี่ยม
 
197 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เชิดสันเทียะ
2. เด็กชายรัชชานนท์  ธรรมประดิษฐ์
3. เด็กชายไชยวัฒน์  ครองปัญญา
 
1. นางสาวรัชนี  บุญเรือง
2. นายสรพงษ์  แสงสุข
 
198 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กหญิงกมลชนก  แก้วไชยะ
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  คำภูมี
3. เด็กหญิงวราลักษณ์  ทามแก้ว
 
1. นางสาวพรวิบูลย์  สุขร้าย
2. นางระวี  ลักษณาครบุรี
 
199 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวปวีณา  มะณีธรรม
2. นางสาวสุภัสสร  เสาหิน
3. นางสาวเพ็ญนภา  ขันดวง
 
1. นางสาวสมพร  กุลนานันท์
2. นางสาวบัณฑิตา  หมู่มาก
 
200 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวจิตทิมา   มาพิจิตร
2. นางสาวศิริวรรณ   อุปถัมภ์
3. นางสาวอภัสรา   ไรยวงศ์
 
1. นางสาวกานต์พิชชา   จูชาวนา
2. นางศรัญญา   การะเกตุ
 
201 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นางสาวกนกนารา  เหลืองกระโทก
2. นางสาวจันทิมา  บุญรอด
3. นางสาวรุ่งรัตน์  เศษสูงเนิน
 
1. นางสุพรรษา  ฉิมอยู่
2. นางพิกุล  บุญเอี่ยม
 
202 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวกนก  ทองพูล
2. นางสาวปิยะธิดา  แก้วไพศาล
3. นางสาวสุภาพร  เผือกชาวนา
 
1. นางสาวรัตติกาล  ตันมิ่ง
 
203 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 73 เงิน 5 โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. นางสาวชยุดา  ที่ดินดำ
2. นายณัฐวัตร  เพิ่มสวัสดิ์
3. นางสาวศิริพร  เมฆสันต์
 
1. นางสาวกชนิภา  มิ่งรัตน์มงคล
 
204 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 70 เงิน 6 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นางสาวปิยวรรณ  ยอยยิ้ม
2. นางสาวพรชิตา  ทองพูล
3. นางสาวเจนจิรา  วุ่่นบิดา
 
1. นายพีรพัฒน์  สิริบุญญาชัย
2. นางสาวพิไลวรรณ  นิยมญาติ
 
205 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวนิภาภรณ์  วังคีรี
2. นางสาวปรารถนา  มาดี
3. นายโสภณวิชย์  แสนสุพรรณ
 
1. นางสาวบุญชู  นกแก้ว
2. นายณรงค์  นครพุ่ม
 
206 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาวกมลวรรณ  เสมอชน
2. นางสาววัชราภรณ์  รอดอินทร์
3. นางสาววิภาวดี  ทองดอนน้อย
 
1. นางสาวพรวิบูลย์  สุขร้าย
2. นางระวี  ลักษณาครบุรี
 
207 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. เด็กชายนราวิชญ์  พุ่มพฤกษ์
2. เด็กชายอมรเทพ  เรืองทอง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  หนองทราย
2. นายวิโรจน์  ดอนทิพย์ไพร
 
208 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุจิวรรณ   แย้มเสาธง
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์   สวัสดิ์อ่ำ
 
1. นางเตือนใจ   สัจจวิมลกุล
2. นางสาววาสนา   แย้มเสาธง
 
209 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชนันท์  รุนกระโทก
2. เด็กหญิงพิยดา  ศรีนาเมือง
 
1. นางพิกุล  บุญเอี่ยม
2. นางสุพรรษา  ฉิมอยู่
 
210 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กชายปวริศร  ภาคภูมิ
2. เด็กชายสิทธิกร  เจิมวงษ์
 
1. นางสาวรัชนี  บุญเรือง
2. นายสรพงษ์  แสงสุข
 
211 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวนิธิกุล  จันทร์ฉาย
2. นายสุกัลย์  จันทร์อ่อน
 
1. นางมัณฑนา  ศรีคำภา
2. นางสอยดาว  สุทธิ
 
212 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นายชญานนท์  สีหะวงษ์
2. นายธนาธิป  หิวคง
 
1. นางพิกุล  บุญเอี่ยม
2. นางสุพรรษา  ฉิมอยู่
 
213 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นางสาวสิริวิภา  จันทร์คีรี
2. นางสาวเบญจรัตน์  โนนจุ้ย
 
1. นายพีรพัฒน์  สิริบุญญาชัย
2. นางสาวพิไลวรรณ  นิยมญาติ
 
214 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวพรพิมล   ถาวรวงค์
2. นายอนันทวัฒน์   นึกเว้น
 
1. นายวราวุฒิ   โพธิ์เงิน
2. นางกรองกาญจน์   สิงห์เรือง
 
215 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  อยู่คล้าย
2. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญตา
 
1. นายอภิเชษฐ  วรบุตร
 
216 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายกฤตธี  เหลืองเรือง
2. เด็กชายธนวัฒน์  เผือกชาวนา
 
1. นายศักดิ์ชัย  ศิริวรรณ
 
217 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  นวลงาม
2. เด็กชายปารเมศ  ศรีหะบุตร
 
1. นางพจนีนาถ  บัณฑิตพัฒนโภคิน
 
218 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กชายกรวินท์  แย้มเหม็น
2. เด็กชายรัชชานนท์  คำเกิด
 
1. นางนิภาพร  หนูภา
 
219 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีนาเมือง
2. เด็กชายสุทิน  มาทำมา
 
1. นางพิกุล  บุญเอี่ยม
 
220 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 1. เด็กชายปฏิมากร  กุลคำ
2. เด็กชายพัชรพล  พุ่มเมือง
 
1. นางรำธาร  สิงหะ
 
221 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  สุขเจริญ
2. เด็กชายสรวิชญ์  ศรีบุฐเรือง
 
1. นายนพดล  วรรณารุณ
 
222 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กชายนิรุตน์  นาระต๊ะ
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  อยู่เพ็ชร
 
1. นางระวี  ลักษณาครบุรี
 
223 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายตะวัน  วงค์ชู
2. เด็กชายสรนรินทร์  จันทร์กาบ
 
1. นางลดาวัลย์  เลิศสุวรรณไพศาล
 
224 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กชายชาญชัย  จันสา
2. เด็กชายตะวัน  กิ่งแก้ว
 
1. นายสรพงษ์  แสงสุข
 
225 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุทธ  แก้วกัลยา
2. เด็กชายราเมศ  รังแสง
 
1. นางพิกุล  บุญเอี่ยม
 
226 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กชายญัฐชาติ  เหม็นเณร
2. เด็กชายวสวัตติ์  ยศปัญญา
 
1. นายอภิเชษฐ  วรบุตร
 
227 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายปกรณ์  เรืองโคเวียง
2. เด็กชายพีรพล  แจ้งอ่วม
 
1. นายศักดิ์ชัย  ศิริวรรณ
 
228 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 1. เด็กชายวันเฉลิม  สิทธิโสภณ
2. เด็กชายสุเมธ  ท้วมไชยนาม
 
1. นางรำธาร  สิงหะ
 
229 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. เด็กชายธีรเทพ  สาธิยามาศ
2. เด็กชายสราวุฒิ  พลเยี่ยม
 
1. นางพจนีนาถ  บัณฑิตพัฒนโภคิน
 
230 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กชายตรีภพ  ไชโย
2. เด็กชายอดิศักดิ์  สอนคำมูล
 
1. นางวิลัยภรณ์  มั่นระวัง
 
231 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  มาด้วง
2. เด็กชายสมศักดิ์  คงอยู่นาน
 
1. นางระวี  ลักษณาครบุรี
 
232 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายตะวัน  วงค์ชู
2. เด็กชายสรนรินทร์  จันทร์กาบ
 
1. นางลดาวัลย์  เลิศสุวรรณไพศาล
 
233 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์วัชรา  ไกรวิจิตร
2. เด็กหญิงวรวรรณ  แสนสุข
3. เด็กหญิงวราภรณ์  เฮ้าวัน
4. เด็กหญิงสลิลทิพย์  พรหมวิชัย
5. เด็กหญิงอรษา  แสนสุข
 
1. นางสาวณัฐมน  บัณฑุชัย
2. นางทิพย์วรรณ  คงเนตร
 
234 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงคนัมพร   ยอดเพชร
2. เด็กหญิงพิมพ์พร  พงษ์ธารัก
3. เด็กหญิงภูรดา  ละอองเภา
4. เด็กหญิงมนัสวี   คงถิ่นฐาน
5. เด็กหญิงลูกน้ำ   สินดิษฐ์
 
1. นายทรงวุฒิ  ดำมินเสก
2. นางทองดี  โรจวัฒนา
 
235 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  อินทร์มะตูม
2. เด็กหญิงนิพาดา  สูงรุ่ง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  เอี่ยมเหม็น
4. เด็กหญิงสุชาดา  ฆ้องกำจัด
5. เด็กหญิงสุปัญญา  ทองย้อยยอด
 
1. นางเพยาว์  ภู่เกิด
 
236 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กชายนวดล  วงษาพันธ์
2. เด็กหญิงพัชรพร  ศรีบุตตา
3. เด็กชายวัชพล  ปกติ
4. เด็กหญิงส่องหล้า  จันยอ
5. เด็กหญิงอารียา  ศรีบัวบาน
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  วงษ์สว่าง
2. นางสาวนิษฎาพร  พรหมวัชรานนท์
 
237 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  เนียมใย
2. นางสาวชลธิชา  สมบูรณ์
3. นางสาวณัฐพร  ทองคำมา
4. นางสาวน้ำทิพย์  เพชรนิมิตร
5. นางสาวอาทิตยา  แย้มแบน
 
1. นางสาวณัฐมน  บัณฑุชัย
2. นางทิพย์วรรณ  คงเนตร
 
238 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายคเชนทร์   เฟื่องปราง
2. นางสาวประภาพร   แก้วเขียวเหลือง
3. นายพิพัฒน์  ภู่ยิ้ม
4. นายภมรเทพ   แดงชาวนา
5. นางสาวสุพัตรา   ต้นพิสมัย
 
1. นายทรงวุฒิ  ดำมินเสก
2. นางทองดี  โรจวัฒนา
 
239 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กชายธีรภัทร์  ลำตาล
2. เด็กชายภานุพงศ์  มากวงษ์
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ช่วยสุข
4. เด็กชายอดิเทพ  เสือป่า
5. เด็กชายเรืองศักดิ์  จันสอน
 
1. นายวรวุฒิ  จันทร์สุริย์
2. นายศิวะ  เชาว์เครือ
 
240 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายชาญชล   รัตนโพธิ์ทอง
2. นางสาวซากุระ   เจริญรัตน์
3. นางสาวสายสุดา  คงเนียม
4. นางสาวสิริรัตน์   ยศเกียรติกูล
5. นางสาวโชติรส   ทองแท้
 
1. นางสาวกษิรา   สังข์นวล
 
241 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. นางสาวณัฏฐพร  แสนชาวนา
2. นางสาวนฤมล  ทรัพย์เอี่ยม
3. นางสาววศินี  คงวิสูตร
4. นางสาวอรพินธ์  สุทา
5. นางสาวอาทิตยา  แก้วประสิทธิ์
 
1. นายสาคร  ฟักคง
2. นางวันเพ็ญ  พงศ์อัครชัย
 
242 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. เด็กชายจิรพัทธ์  พึ่งน่วม
2. เด็กชายธนกร  ใจเอื้อ
3. เด็กชายภาคิน  อินโส
4. เด็กหญิงวาสนา  แก้วกาญจนะวงษ์
5. เด็กชายศิริศักดิ์  เหมแก้ว
 
1. นางสาวกิ่งดาว  ดีใจงาม
2. นายสุรพงษ์  นันทะสาร
 
243 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายคงเดช  ดวงศรี
2. เด็กชายธีรพัชร์  กองไชย
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  เอี่ยมมา
4. เด็กหญิงวารี  บุญเศษ
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  โคตา
 
1. นายปรีชา  ยืนยาว
2. นายวชิรพันธุ์  เสียมภักดี
 
244 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวชลดา  ภาคนอก
2. นายธนวันต์  ทองแดง
3. นางสาวมณฑิญา  แทบทาม
4. นางสาวสิรินยา  มาพันนะ
5. นางสาวสิรินันท์  แท่นจันทร์
 
1. นางนงลักษณ์  พรหมหิตร
2. นางสาวพิมลพรรณ  ไตรรักษ์
 
245 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. นางสาวนงนุช  สุขโชติ
2. นางสาววิลัยรัตน์  คำมี
3. นางสาววีรนุช  จินโจ
4. นางสาวสุรีรัตน์  พุ่มพวง
5. นางสาวอรุญศรี  แก่นธรรม
 
1. นายสาคร  ฟักคง
2. นางสุรางค์รัตน์  สิงห์มา
 
246 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. นายชินวัตร  หุ่นทองกุล
2. นายธนวัฒน์  ขันคำ
3. นางสาวนภเกตน์  ผิวนวล
4. นางสาวนิตยา  อ้นกระโทก
5. นางสาวนิฤชา  สังข์ป่า
6. นางสาวน้ำฝน  จินดา
7. นางสาวปิยพร  มาตรรักชาติ
8. นางสาวผกาแก้ว  ยวนทอง
9. เด็กหญิงพรรษา  กลิ่นฟุ้ง
10. นายพรเทพ  ชาวบางมอญ
11. นางสาวภัทรวดี  กรึมสูงเนิน
12. นายวณิชชา  สวัสดี
13. นางสาวศันสนีย์  ยุราวรรณ
14. นางสาวสราทิพย์  บุญเปลี่ยน
15. นางสาวสิรินทรา  พินิจ
16. เด็กหญิงสุพรรณษา  เรืองศรี
17. เด็กหญิงอรทัย  ศรีหะบุตร
18. นางสาวเกศรินทร์  กันสังข์
19. นางสาวแพรไหม  เพ็ชรนะ
20. นางสาวแสงเดือน  จันทร์พันธ์
 
1. นายสาคร  ฟักคง
2. นางวันเพ็ญ  พงศ์อัครชัย
3. นางสาวกรรณิการ์  มังคลา
4. นางสาวสุธาสินี  ปงเทพ
5. นางสุรางค์รัตน์  สิงห์มา
 
247 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญญา  ม่วงใหม่
 
1. นางนงลักษณ์  พรหมหิตร
 
248 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิสสนีย์   สีไพลอ่อน
 
1. นางนงนุช   หงษาวดี
 
249 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธิมนต์  เมืองแพน
 
1. นายถวิล  สิงห์รัก
 
250 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐศิชา  กันสุทธิ์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  อัสถิ
 
251 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. นางสาวภณัฐฎา  หล่ำริ้ว
 
1. นางสาวเกศสุดา  มูลจะคำ
 
252 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ทิมจ้อย
 
1. นายจรูญ  อินทร์จันทร์
 
253 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภณ  พุทธสอยดาว
 
1. นางสาวนันทนี  พิทักษ์ภควิวัฒน์
 
254 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวน้ำฝน  เหมือนศรีชัย
 
1. นางสาวสุกัญญา  แดงเรือง
 
255 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. นายสุรสิทธิ์  กิจชัยอุดมศิลป์
 
1. นางสาวเกศสุดา  มูลจะคำ
 
256 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  มีชัย
 
1. นายสุเทพ  ฤทธิ์สอน
 
257 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.33 ทอง 4 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. นางสาวศมนภรณ์  วิชาชัย
 
1. นายวชิรพันธุ์  เสียมภักดี
 
258 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.67 ทอง 5 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายพีรภัทร   พรมขำ
 
1. นายไชยรัตน์ สุจริต  สุจริต
 
259 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 1. นายเจตริน  มูลสวัสดิ์
 
1. นางสรัญญา  สุภินนพงศ์
 
260 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงอทิศญา  พิลึก
2. เด็กชายเอกคณิต  โอชะ
 
1. นางชมนาด  โฆษิตคณิน
2. นางสาวปภัทรภรณ์  โกนขุนทด
 
261 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายธนพล  ศิริฮาด
 
1. นางสาววิรงรอง  ช้างเนียม
2. นางสาวลลิตตา  เทือกชัยคำ
 
262 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เรืองสมบัติ
2. เด็กชายสรวิศ  สารมะโน
 
1. นายสุเทพ  ฤทธิ์สอน
2. นางสาวอัจฉรา  มงคลทอง
 
263 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงธันยพร  กันนะราช
2. เด็กชายปราเมตร  ขวัญอ่อน
 
1. นายถวิล  สิงห์รัก
2. นายวชิรพันธุ์  เสียมภักดี
 
264 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.75 ทอง 5 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  จันทร์คูณ
2. เด็กหญิงโสภาพรรณ  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวปิยะดา  เที่ยงน้อย
2. นางสาวแสงดาว  เพ็ชรนารถ
 
265 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญา  หินแก่น
2. เด็กชายเมธา  โสมสุพิน
 
1. นางเพยาว์  ภู่เกิด
 
266 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  จือเกร็ด
 
1. นางสาวนิษฎาพร  พรหมวัชรานนท์
2. นางสาวจุฬารัตน์  วงษ์สว่าง
 
267 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นายนฤเบศ  เก้าสี
2. นางสาวสุปรียา  สุขหมอน
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  อัสถิ
2. นางถนอมศรี  มหา
 
268 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นายธีรไนย  ขาต่าย
2. นางสาวสุพัตรา  นวลยง
 
1. นางนงลักษณ์  พรหมหิตร
2. นางสาวพิมลพรรณ  ไตรรักษ์
 
269 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวน้ำฝน  มณทอง
2. นายสุริยา  สิงห์วี
 
1. นางสาวสุกัญญา  แดงเรือง
2. นางวรวรรณ  เทพคุณ
 
270 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.5 ทอง 4 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. นายชนะชัย  ตรีจิต
2. นางสาวตะวันฉาย  นุ้ยเล็ก
 
1. นายถวิล  สิงห์รัก
2. นายวชิรพันธุ์  เสียมภักดี
 
271 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.25 ทอง 5 โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. นายธนวัฒน์  ขันคำ
2. นางสาวอมราพร  ชาวเวียง
 
1. นายสาคร  ฟักคง
 
272 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.5 ทอง 6 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. นายธีรพงษ์  ประทับศักดิ์
2. นางสาวอลิชา   แซ่ลี
 
1. นายเกรียงไกร  สุขยิ่ง
2. นายนพดล  สายอรุณ
 
273 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวทิพวรรณ  ทองทุม
2. นายวรวิช  นาเคน
 
1. นางสาวธัณย์จิรา  ดิษฐกรเกิดศิริ
2. นางสาวนิษฎาพร  พรหมวัชรานนท์
 
274 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.75 ทอง 8 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นางสาวจิรภาดา  ด่านไชยกูล
2. นายธนากร  ทับทิม
 
1. นางเพยาว์  ภู่เกิด
2. นางลำใย  อุดชาชน
 
275 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 9 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นางสาวธัญสุดา  กันภัย
2. นายศักดิ์สิทธิ์  สุกเละ
 
1. นางสาวปิยะดา  เที่ยงน้อย
2. นางสาวแสงดาว  เพ็ชรนารถ
 
276 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวจิราพัชร  จูสลุด
2. นางสาวจุฑามาศ  เพ็ชรล้อมทอง
3. นางสาวณัฐธิดา  ม่วงแท้
4. เด็กหญิงธีราพร  พูลเกตุ
5. นางสาวนิตยา  ทองย้อย
6. นายมงคล  อู่ไทย
7. เด็กชายยศพนธ์  ยุพิพิษ
8. นางสาวรัตนาภรณ์  เทพศร
9. นางสาววิภาวรรณ์  กลิ่นแย้ม
10. นางสาวศกลวรรณ  คำแผ่น
11. นางสาวสกุลตลา  จุปุ
12. นายสิทธิศักดิ์  ศรีพุทธา
13. นางสาวอรรัมภา  บัวบุญ
14. นายอัษฎาวุฒ  แสงศรี
15. นายอารยชน  คำสังวาลย์
 
1. นางจุฑามาศ  เจิมปลั่ง
2. นายเฉลิมวุฒิ  สุขเปีย
3. นางศรีประภา  นุ่มโฉม
 
277 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวกชกร  หมื่นบุตรา
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  กิ่งแก้ว
3. นายชาณิช  รักสิงห์
4. เด็กหญิงชาลิสา  สอนสระคู
5. นางสาวณัฐธิดา  ขุนสุรินทร์
6. นางสาวธิดารัตน์  สอนจำปา
7. นายนพรัตน์  พิมพ์เสนา
8. เด็กหญิงผุสชา  เกศามา
9. เด็กหญิงมณีรัตน์  อ่อนจันทร์
10. นางสาวมนัสนันท์  พานตะสี
11. นางสาวรสินทรา  บุญมา
12. นางสาววิดาวรรณ  ทิมสันเทียะ
13. เด็กหญิงศิวเปียญานนท์  เจียมสูงเนิน
14. นางสาวอนุรักษ์  วรรณะ
15. เด็กหญิงอังศุมาลี  ขันแก้ว
 
1. นางสาวภัทรานิตย์  ศรีสอาด
2. นายพิสันต์  สายโรจน์
3. นางจันทิรา  รื่นราตรี
4. นางสาวคุณัญญา  วินาลัย
 
278 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงญานิศา  สีบุตรตา
2. เด็กหญิงอรทัย  อ่อนพิมพ์
 
1. นางกมลทิพย์  ธิตานนท์
2. นายสุวัฒน์  กลิ่นชาวนา
 
279 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญจิรา  เนตรแสงสี
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  พรมแสง
 
1. นางสาววรรณวิสา  สุดสงวน
2. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
 
280 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กชายชาคริส  วิภาสพงศ์
2. เด็กหญิงชโลทร  นาคพรม
 
1. นางจุฑามาศ  เจิมปลั่ง
2. นายเฉลิมวุฒิ  สุขเปีย
 
281 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 4 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาเรศ  คำหมู่
2. เด็กหญิงบุศรินทร์  ป่าเขียว
 
1. นายสัญญา  สาโท
2. นางสาวไพเราะ  เรืองจุ้ย
 
282 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. นางสาวมุทิตา  ตามา
2. นางสาวสุนิตา  เรืองจุ้ย
 
1. นายอนุสรณ์  ศรีวงค์
2. นายกังวาน  แย้มขะมัง
 
283 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงสิริกาญจนา  โกฉิม
2. เด็กหญิงอภิรัตน์  กุลผึ้ง
 
1. นางวิไลพร  เดชมัด
 
284 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ซาเสร็จ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีดา
 
1. นายเฉลิมพล  สโมรินทร์
 
285 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติยา  อัดโดดดร
2. เด็กหญิงทอฝัน  พรมสร
 
1. นายพิสันต์  สายโรจน์
 
286 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองพระพิทยา    
287 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กชายจุลภาคย์  สมจันทร์
2. เด็กชายอนวัช  น้อยจันทร์
 
1. นายบรรจง  แก้วเข้ม
2. นายศิวะ  เชาว์เครือ
 
288 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวชโรทร  ด่อนดี
2. นางสาวธัญวรัตน์  ธัญญวานิช
 
1. นายสุวัฒน์  กลิ่นชาวนา
2. พ.อ.อ.เศกสรรค์   คล้ายเพ็ญ
 
289 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวณิชสุภา  ลักษณจันทร์
2. นายอารยชน  คำสังวาลย์
 
1. นางจุฑามาศ  เจิมปลั่ง
2. นายเฉลิมวุฒิ  สุขเปีย
 
290 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. นายกฤษณะ  กาสีทอง
2. นางสาวพัชรี  นาคอังค์
 
1. นางสาวไพเราะ  เรืองจุ้ย
2. นายสัญญา  สาโท
 
291 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 4 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. นางสาวพรพิมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวเบญญาภา   กริชนอก
 
1. นายอนุสรณ์  ศรีวงค์
2. นายกังวาน  แย้มขะมัง
 
292 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 4 โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. นางสาวจีรังรัก  จิรพงษ์
2. นางสาวน้ำฝน  ยี่คิ้ว
 
1. นายปรารมย์  ทองบุรี
 
293 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 6 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 1. นางสาวกีรติกา  พิศภิรมย์
2. นายณัฐวุฒิ  ดีหลี
 
1. นางสมใจ  ชูจิตร
 
294 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. นางสาวณัฐวดี  แพงศรี
2. นางสาวเกวลิน  แสงสุวรรณ์
 
1. นางสาววรรณวิสา  สุดสงวน
2. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
 
295 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นางสาวณิชา  แซ่วี
2. นางสาวอรพรรณ  ลุ่มหล้า
 
1. นายสุริยา  เส็งสาย
 
296 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นายสายวสันต์  นากสกุล
2. นางสาวอังกอ  ฉ่ำดำ
 
1. นายพิสันต์  สายโรจน์
 
297 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นายจุลจักร  จรเอ้กา
2. นายอำพล  สุภะผล
 
1. นายบรรจง  แก้วเข้ม
2. นายศิวะ  เชาว์เครือ
 
298 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ดวงจิต
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
299 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กหญิงโชติกา  พุทธายะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์  ทองกลัด
 
300 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวอนุสรา  แจ่มชาวนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
301 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นายบัญชา  เพียลำแขก
 
1. นางพรชนก  รักษาพันธ์
 
302 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาวนภาภรณ์  สารมะโน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์  ทองกลัด
 
303 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  โพธิ์เงิน
 
1. นายอานนท์  ชูจีน
 
304 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันธิยา  กาวิตา
 
1. นางอำพรรัตน์  ชาญอาวุธ
 
305 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กชายอนุพันธ์  วิฤทธิ์
 
1. นางพรชนก  รักษาพันธ์
 
306 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  สุขยิ่งเจริญวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
307 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 1. เด็กหญิงมลฤดี  แย้มทัศน์
 
1. นายบุญชูศักดิ์  บุญศรี
 
308 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิกานต์   วรจันทร์เพ็ญศรี
 
1. นางวัลย์ลิยา  ช้างทอง
 
309 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กหญิงอภิญญา  ยอดสาลี
 
1. นางจตุพร  เกตุสิงห์สร้อย
 
310 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวตรีทิพยนิภา  ทองจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
311 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  งาต้น
 
1. นางพรชนก  รักษาพันธ์
 
312 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวเขมจิรา  ศรีฟอง
 
1. นางจันทิรา  รื่นราตรี
 
313 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาวปิยะฉัตร  อริยะเดช
 
1. นางจตุพร  เกตุสิงห์สร้อย
 
314 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงพีรดา  อิวชาวนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
315 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิรามัย  อาคม
 
1. นายพิสันต์  สายโรจน์
 
316 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กหญิงอารีพรรณ  คงวุธ
 
1. นางจตุพร  เกตุสิงห์สร้อย
 
317 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวกุลรดา  ชอบใหญ่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
318 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวอรัญญา  พัฒชนะ
 
1. นางจันทิรา  รื่นราตรี
 
319 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวธันย์ชนก  สิงห์สถิตย์
 
1. นายนิมน  สร้อยเปี้ย
 
320 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวสิริวิมล  สีบุ
 
1. นางพรชนก  รักษาพันธ์
 
321 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาวอัลรฟา  คิดถูก
 
1. นางจตุพร  เกตุสิงห์สร้อย
 
322 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายจุลจักร  อู่ไทย
 
1. นางอำพรรัตน์  ชาญอาวุธ
 
323 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  ดาวเรือง
 
1. นายนิมน  สร้อยเปี้ย
 
324 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงเกศลิน  เขียวเทียน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
325 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาวอัจจิตา  อินแตง
 
1. นางจตุพร  เกตุสิงห์สร้อย
 
326 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวอารีญา  พัฒชนะ
 
1. นางสาวเบญจมาศ  สิงห์คำ
 
327 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นายอนนต์  เนียมวงศ์
 
1. นายนิมน  สร้อยเปี้ย
 
328 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวุศุภานันท์  สุขชาวนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
329 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาวฐิติมา  คงปัญญา
 
1. นางจตุพร  เกตุสิงห์สร้อย
 
330 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พึ่งเพ็ง
2. เด็กหญิงศศิธร  รุนกระโทก
 
1. นางอำพรรัตน์  ชาญอาวุธ
2. นายสุวรรณโณ  ชาญอาวุธ
 
331 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงวิชญาพร  เกตุมีแสง
2. เด็กหญิงสุจิตรา  มูลทรัพย์
 
1. นายพิเชษฐ์  เจริญภาพ
2. นางลำใย  อุดชาชน
 
332 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริวิมล  ปลื้มใจ
2. เด็กหญิงไอลดา  เฟื่องแก้ว
 
1. นางพรชนก  รักษาพันธ์
2. นางสาวรุ่งรัตน์  ช้างเขียว
 
333 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงพัทยานี  ทองสุข
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อิ่มใจกล้า
 
1. นายนิมน  สร้อยเปี้ย
2. นายอานนท์  ชูจีน
 
334 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. เด็กหญิงวารุณี  เดชะผล
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แสงอาวุธ
 
1. นายชัชวาล  แกล้วกล้า
 
335 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาจรีย์  เอี่ยมสำอางค์
2. เด็กหญิงอนันตยา  เพ็งภาค
 
1. นางบุษบา  กุนนะ
 
336 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงศิริพร  แจ่มศิริ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ยอดนุ่ม
 
1. นางอรวรรณ  น้อยอามาตย์
2. นายสุวัฒน์  น้อยอามาตย์
 
337 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กหญิงชุติมา  พิมพ์เสนา
2. เด็กหญิงมยุริญ  โฉมอ่อน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์  ทองกลัด
2. นางสาวขนิษฐา  สิงห์เส
 
338 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เทียนเงิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
339 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กชายอทิพัฒน์  สิทธิวงศ์
 
1. นางนพรัตน์  พ่วงบุใหญ่
 
340 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  อรามศรี
 
1. นายชัชวาล  แกล้วกล้า
 
341 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กชายอัศวิน  หาญบูรณรักษ์
 
1. นายอานนท์  ชูจีน
 
342 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรลภา  กางถิ่น
 
1. นายพิสันต์  สายโรจน์
 
343 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. เด็กชายศุภฤทธิ์  เหี้ยมจบก
 
1. นางอรวรรณ  น้อยอามาตย์
 
344 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  แซ่เฮอ
 
1. นางวัลย์ลิยา  ช้างทอง
 
345 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  อินทร์มะตูม
 
1. นายพิเชษฐ์  เจริญภาพ
 
346 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  มาไชยนาม
 
1. นางบุษบา  กุนนะ
 
347 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กหญิงสโรชา  ชาวพิจิตร
 
1. นางจตุพร  เกตุสิงห์สร้อย
 
348 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายสิทธิกร  ลาดเลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
349 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นายกิตติพัฒน์  วัยวุฒิ
 
1. นายนิมน  สร้อยเปี้ย
 
350 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ใจ  สอนปัน
 
1. นางพรชนก  รักษาพันธ์
 
351 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. นางสาวสุรัสวดี  โจทย์ครบุรี
 
1. นายชัชวาล  แกล้วกล้า
 
352 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. นางสาวบุษยพรรณ  ตุ้มประสิทธิ์
 
1. นางอรวรรณ  น้อยอามาตย์
 
353 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นางสาวพัชรี  กิจสาคร
 
1. นายพิเชษฐ์  เจริญภาพ
 
354 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 81 ทอง 7 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 1. นายจำลอง  ดวงเนตร
 
1. นายบุญชูศักดิ์  บุญศรี
 
355 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. นางสาวนิตยา  แซ่ซ่ง
 
1. นางวัลย์ลิยา  ช้างทอง
 
356 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาวณัฐมนท์  ท้าวเชียง
 
1. นางจตุพร  เกตุสิงห์สร้อย
 
357 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  คำชู
2. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ยะสาร
3. เด็กชายพิเชษฐ์  เลิศอุดม
 
1. นางพรชนก  รักษาพันธ์
2. นางสาวรุ่งรัตน์  ช้างเขียว
 
358 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุมน  ฉิมจีน
2. เด็กชายณัฐดนัย  ใจเที่ยง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงเขียว
 
1. นางสาวนลินี  กาศแสวง
 
359 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เพ็งพันธ์
2. เด็กชายณัฐอมร  อ่ำสำลี
3. เด็กหญิงณิชาพัชร์  พานิชพล
 
1. นายชัชวาล  แกล้วกล้า
 
360 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นายณัฐวัตร  วังอินตา
2. นายประณุท  ประสงค์
3. นายภัทรพล  กลมแก้ว
 
1. นางอักษร  ศรีผึ้ง
 
361 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นายดุลวัฒน์  โชติคาม
2. นายธีรเมธ  ชิตพรมราช
3. นายพิชิตชัย  เหิดขุนทด
 
1. นายนิมน  สร้อยเปี้ย
2. นายอานนท์  ชูจีน
 
362 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  โหมดทอง
2. นายธนกฤต  วรรัตน์
3. นายเจษฎากร  จันทร์เพ็ญ
 
1. นายพิสันต์  สายโรจน์
 
363 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กชายรณชัย  จันทร์บาง
 
1. นายพิเชษฐ์  เจริญภาพ
 
364 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายกวีวัฒน์  บุญมี
 
1. นายประทิน  ทองโตนด
 
365 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กชายธนินทร์  อ้นแจ่ม
 
1. นายศิวะ  เชาว์เครือ
 
366 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. นายนราธร  บุญดัด
 
1. นายประทิน  ทองโตนด
 
367 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ศรีสม
 
1. นายพิเชษฐ์  เจริญภาพ
 
368 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กชายเจษฎา  จันทร์พุฒิ
 
1. นายพิเชษฐ์  เจริญภาพ
 
369 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายดำรงณ์ชัย  สีหะวงษ์
 
1. นายประทิน  ทองโตนด
 
370 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายนันทกร  อินมา
 
1. นางภณิตา  วรศศิธร
 
371 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นายกฤษฎา  มะยุเรศ
 
1. นายวรวิช  หล้าจังของ
 
372 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายก้องกิดากร  ครุธบึงพร้าว
2. เด็กชายชนะภูมิ  ทิพย์มณเทียร
3. เด็กชายพีรพันธ์  นาคน้อย
4. เด็กชายรังสรรค์  สังข์ศรี
5. เด็กชายวิชญ์ภาส  งามเพียงตากุล
6. เด็กชายอภิสร  อ่อนหอม
 
1. นายพิเชฐ  พรมอ้าย
2. นางภณิตา  วรศศิธร
 
373 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา  พลทหาร
2. เด็กชายณัฐพล  นิธิกาญจนธาร
3. เด็กชายธนัชชัย  ปัญญาคำ
4. เด็กหญิงสุวิมล  สารมะโน
5. เด็กชายอนุศักดิ์  บัวเสียน
6. เด็กชายเปรมิตร  พรมอินทร์
 
1. นายสัณห์ชัย  ทรงเจริญ
2. นางพรชนก  รักษาพันธ์
 
374 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กชายจิรพงศ์  ป้อมสาหร่าย
2. เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์สงเคราะห์
3. เด็กชายปฏิภาณ  สาลีลักษณ์
4. เด็กชายศิวกร  วงษ์อุปรี
5. เด็กชายสถาพร  สร้อยนาค
6. เด็กชายเมฆวัฒน์  เชียงกา
 
1. นายศิวะ  เชาว์เครือ
 
375 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายธนพล   สนธิธรรม
2. นายธนา  พงษ์พานิช
3. นายนพรัตน์   แซ่ลิ้ม
4. นายพชรพงษ์   จิตรทอง
5. นายภานุพงค์   มากทรัพย์
6. นายเฉลิมเกียรติ   แสงศรี
 
1. นางนพรัตน์  พ่วงบุใหญ่
2. นายบุญชูเกียรติ   ผัดผล
 
376 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นายกฤษฎา  มะยุเรศ
2. นายกฤษณะ  สายนำพามีลาภ
3. นายจิระพัฒน์  อินเพ็ชร
4. นายธนากร  คำสี
5. นางสาวพิมวิลัย  เชื้อบุญไทย
6. นายสาธิต  สีหะวงษ์
 
1. นายวรวิช  หล้าจังของ
 
377 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  ศรัรักษา
2. นายจีรวัฒน์  แสงขันตี
3. นายธวัชชัย  มีศิล
4. นางสาวปัญญพัฒน์  สิงห์เรือง
5. นายผดุงเดช  เกิดก่อวงษ์
6. นายสุพัฒน์  คำหอมรื่น
 
1. นายพิเชฐ  พรมอ้าย
2. นางภณิตา  วรศศิธร
 
378 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ปามะ
2. นายธีรนัย  คำเมือง
3. นายศราวุฒิ  สีฟอง
4. นายสุวพร  การีพัฒน์
5. นายอนุชา  แสงสิงห์
6. นางสาวอารีรัตน์  กองทอง
 
1. นายสัณห์ชัย  ทรงเจริญ
2. นางพรชนก  รักษาพันธ์
3. นางสาวรุ่งรัตน์  ช้างเขียว
 
379 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. นายชัชชัย  น้อยเสาธง
2. เด็กชายธนพงษ์  อินโส
3. นายบรรพต  เสาหอม
4. เด็กชายสุทธิพงษ์  สารผล
 
1. นายเชิดชาย  มูลขำ
 
380 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นายคมกริช  นิ่มนวล
2. นายณัฐนนท์  คำจันดา
3. นายนครินทร์  เลียบทวี
4. นายภาคภูมิ  สุวรรณโณ
5. นายศิริพงศ์  บีงศรี
6. นายอภิวิชญ์  น้อยจันทร์
 
1. นายศิวะ  เชาว์เครือ
 
381 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาวกมลวรรณ  เสมอชน
2. นางสาวกัญฐิญา  ตันพิทักษิณ
3. นางสาวกัลยกร  อู๋
4. นางสาวคณิต  พรมมา
5. นายคมกริช  นิ่มนวล
6. เด็กหญิงคีตภัท่ร  รัตนนท์
7. เด็กหญิงคุณัญญา  ไชยปัน
8. นางสาวชนกนันท์  โสภาพรม
9. เด็กหญิงฐิติมน  สัตยาลักษณ์
10. เด็กหญิงฐิติมา  พรเลิศ
11. นางสาวณัฏฐณิชา  สำแดงเดช
12. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทาติด
13. นายณัฐนนท์  คำจันดา
14. นางสาวทะเลหมอก  จงกลกลาง
15. นางสาวทัตติยา  ไชยโสภา
16. เด็กชายธนาธร  แจ้งชาวนา
17. เด็กชายธนินทร์  อ้นแจ่ม
18. นายนครินทร์  เลียบทวี
19. นางสาวนิลาวัลย์  เกษการ
20. เด็กหญิงบุณยานุช  บุญสะอาด
21. นายปริญญา  มาชาวป่า
22. นางสาวปัณฑารีย์  หินทอง
23. นางสาวพรพิมล  ภักดีล้น
24. นางสาวพัชราภรณ์  แจ้งชาวนา
25. นางสาวพัตชรัตน์  ภักดีล้น
26. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ย่นปลิว
27. เด็กหญิงพิมุตา  ยินดี
28. นายภาคภูมิ  สุวรรณโณ
29. นางสาวมัลลิกา  เชียงกา
30. นางสาวมิ่งกมล  มณีศรีวงศ์กูล
31. นางสาววรกร  วันดี
32. นางสาววรรณวิสา  ชาติแพงตา
33. นางสาววัชราภรณ์  รอดอินทร์
34. นางสาววันทนา  ทองดอนน้อย
35. นางสาววิภาวดี  ทองดอนน้อย
36. นายศิริพงศ์  บังศรี
37. นายหรรษธร  บุญอาจ
38. นายอภิวิชญ์  น้อยจันทร์
39. นางสาวเจนนิสา  อารีเอื้อ
40. เด็กหญิงแอนโทเนีย  แรนส์เบอร์เกอร์
 
1. นายศิวะ  เชาว์เครือ
2. นางสาวภัทรดา  เลิศสุข
3. นางสาวขนิษฐา  สิงห์เส
4. นางจตุพร  เกตุสิงห์สร้อย
 
382 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 1. เด็กชายกอร์ปเกื้อ  กลมกูล
 
1. นายผจงเกียรติ  จีนสลุต
 
383 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. เด็กชายนฤเบศ  แสนพรม
 
1. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
 
384 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กชายปัญจพล  อินทสุทธิ์
 
1. นางจันทิรา  รื่นราตรี
 
385 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กชายปฏิภาณ  สาลีลักษณ์
 
1. นางสาวภัทรดา  เลิศสุข
 
386 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กชายรัชชานนท์  วันทาแก่น
 
1. นายธาตรี  จันทร์สายทอง
 
387 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายเริงฤทธิ์  จ่าพันดุง
 
1. นายพิเชฐ  พรมอ้าย
 
388 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นายพงษ์กัมปนาท  แก้วตา
 
1. นายสรพงษ์  แสงสุข
 
389 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นายธนากร  คำสี
 
1. นายวรวิช  หล้าจังของ
 
390 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นายรัฐวุฒิ  เลิศสุข
 
1. นางสาวภัทรดา  เลิศสุข
 
391 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิวิมล    ศรีสาธร
 
1. นางนพรัตน์   พ่วงบุใหญ่
 
392 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. เด็กหญิงพิชชาภา  สว่างวงค์
 
1. นายชัชวาล  แกล้วกล้า
 
393 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงปทิตตา  คำปลิว
 
1. นางรัชนี  องค์อาจ
 
394 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.3 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภธิดา  เกสียา
 
1. นายสัณห์ชัย  ทรงเจริญ
 
395 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.3 ทอง 5 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. เด็กหญิงจริยา  คำภักดี
 
1. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
 
396 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กหญิงภาวินี  ชอุ่มแสง
 
1. นางสาวภัทรานิตย์  ศรีสอาด
 
397 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  มีศิลป์
 
1. นางอำพรรัตน์  ชาญอาวุธ
 
398 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.2 ทอง 8 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐมน  หอมเจริญ
 
1. นายสุวัฒน์  น้อยอามาตย์
 
399 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงหฤษา  เกตุแก้ว
 
1. นายพิเชษฐ์  เจริญภาพ
 
400 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กหญิงสมฤทัย  แสงแก้ว
 
1. นางสาวภัทรดา  เลิศสุข
 
401 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวพิมวิลัย  เชื้อบุญไทย
 
1. นายภาณุ  ทิพย์ธันวา
 
402 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  ภูสะเทียน
 
1. นายพิเชฐ  พรมอ้าย
 
403 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  แสงผึ้ง
 
1. นายสัณห์ชัย  ทรงเจริญ
 
404 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง 4 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. นางสาวศิริลักษณ์  สร้อยคำ
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา  มีบุญ
 
405 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.1 ทอง 5 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นางสาวเจนจิรา  วุ่นบิดา
 
1. นายพิเชษฐ์  เจริญภาพ
 
406 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.6 ทอง 6 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  เผือกชาวนา
 
1. นายผจงเกียรติ  จีนสลุต
 
407 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.4 ทอง 7 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวจิรภัทร์  สร้อยศรี
 
1. นางจันทิรา  รื่นราตรี
 
408 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.4 ทอง 8 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นางสาวบุญยนุช  ทับแสง
 
1. นางอำพรรัตน์  ชาญอาวุธ
 
409 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.2 ทอง 9 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. นางสาวเจนจิรา  จันทร์บุดดี
 
1. นายสุวัฒน์  น้อยอามาตย์
 
410 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.88 ทอง 10 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวอริสรา    ช่วงชิด
 
1. นางนพรัตน์   พ่วงบุใหญ่
 
411 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. นางสาวศิริพร  ต่ำเตี้ย
 
1. นางรัชนี  องค์อาจ
 
412 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาวณัฏฐณิชา  สำแดงเดช
 
1. นางสาวภัทรดา  เลิศสุข
 
413 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายณัฐวัตร  ต่ำทอง
 
1. นายพิเชฐ  พรมอ้าย
 
414 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. เด็กชายเทพฤทธิ์  แก้วบัวทอง
 
1. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
 
415 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กชายเอกภพ  พฤกตาล
 
1. นายธาตรี  จันทร์สายทอง
 
416 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กชายศิวกร  วงษ์อุปรี
 
1. นางสาวภัทรดา  เลิศสุข
 
417 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  พาสา
 
1. นายพิสันต์  สายโรจน์
 
418 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นายพงศ์ภัค  สีลา
 
1. นายพิสันต์  สายโรจน์
 
419 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายสราวุต  คำจัด
 
1. นางนพรัตน์  พ่วงบุใหญ่
 
420 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นายจิรพัฒน์  อินเพ็ชร
 
1. นายวรวิช  หล้าจังของ
 
421 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นายคมกริช  นิ่มนวล
 
1. นางสาวภัทรดา  เลิศสุข
 
422 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายภัควัชร  รองแก้ว
 
1. นายพิเชฐ  พรมอ้าย
 
423 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุตาภัทร   พระภักดี
 
1. นางนพรัตน์   พ่วงบุใหญ่
 
424 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  คุ้ยคง
 
1. นางสาวเบญจมาศ  สิงห์คำ
 
425 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงแพรวา  สมป้อง
 
1. นางพัชรพร  พันธุ์เหล็ก
 
426 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.3 ทอง 4 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรทัย  แก้วจันทร์
 
1. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
 
427 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กหญิงฐิติมน  สัตยาลักษณ์
 
1. นางสาวภัทรดา  เลิศสุข
 
428 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวสมสกุล  เหมืองหม้อ
 
1. นายพิเชฐ  พรมอ้าย
 
429 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวบุญรักษา  จินดารังสรรค์
 
1. นางพัชรพร  พันธุ์เหล็ก
 
430 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. นางสาวนิชกานต์   แก้วเผือก
 
1. นางสุปัญญา  มงคล
 
431 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวปุณยนุช  ยศปัญญา
 
1. นางเพชรรุ้ง  ธนูสา
 
432 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.6 ทอง 5 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 1. นางสาวดวงกมล  ฉิมอ่อง
 
1. นางบุษบา  กุนนะ
 
433 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.25 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวสุนิตา  จีนด้วง
 
1. นายสัณห์ชัย  ทรงเจริญ
 
434 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาวชนกนันท์  โสภาพรม
 
1. นางสาวภัทรดา  เลิศสุข
 
435 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นางสาววันวิสา  จอยพุก
 
1. นางอำพรรัตน์  ชาญอาวุธ
 
436 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  คำภิรานนท์
 
1. นางสาวชิราพร  สุขเจริญ
 
437 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. เด็กชายกันต์เสฏฐ์  มาตย์ชาวนา
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา  มีบุญ
 
438 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กชายภาณุพงศ์  คนแก้ว
 
1. นางสาวขนิษฐา  สิงห์เส
 
439 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นายสาธิต  สีหะวงษ์
 
1. นายวรวิช  หล้าจังของ
 
440 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายเนตินันท์  หลากจิตต์
 
1. นายพิเชฐ  พรมอ้าย
 
441 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นายธนโชติ  สุทธหลวง
 
1. นายสัณห์ชัย  ทรงเจริญ
 
442 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นายสุธาสิน  กองศรี
 
1. นางสาวขนิษฐา  สิงห์เส
 
443 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นายภมร  ผะสม
 
1. นางสาวคุณัญญา  วินาลัย
 
444 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงนัทสรี  แสงหิรัญ
 
1. นางนพรัตน์   พ่วงบุใหญ่
 
445 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กหญิงรุจิรัตน์  ทองมี
 
1. นางสาวเพชรรุ้ง  ธนูสา
 
446 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภาพลอย  ประสาท
 
1. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
 
447 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.88 ทอง 4 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงฟ้าพราว  พลรบ
 
1. นางสาวเพียงไพลิน  โพธิ์ทอง
 
448 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงปัณธร  อรทัด
 
1. นายสัณห์ชัย  ทรงเจริญ
 
449 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กหญิงฐิติมา  พรเลิศ
 
1. นางสาวภัทรดา  เลิศสุข
 
450 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวสิริยากร  อ่อนชัย
 
1. นางสาวภัทรานิตย์  ศรีสอาด
 
451 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวชมพูนุช   นาคำ
 
1. นายบุญชูเกียรติ   ผัดผล
 
452 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาววิภวานี  พรแด
 
1. นายวรวิช  หล้าจังของ
 
453 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาววาทินี  พงศ์อุดมทรัพย์
 
1. นายสัณห์ชัย  ทรงเจริญ
 
454 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาวกนกวรรณ  สุขเกษม
 
1. นางสาวภัทรดา  เลิศสุข
 
455 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 1. นางสาวปรียาภรณ์  ธัญญอุดม
 
1. นางบุษบา  กุนนะ
 
456 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. เด็กชายเทพฤทธิ์  แก้วบัวทอง
 
1. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
 
457 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กชายปัญจพล  อินทสุทธิ์
 
1. นางสาวชิราพร  สุขเจริญ
 
458 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กชายศิวกร  วงษ์อุปรี
 
1. นางสาวภัทรดา  เลิศสุข
 
459 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายวีระพันธ์    สังข์วงค์
 
1. นายบุญชูเกียรติ   ผัดผล
 
460 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นายพงษ์กัมปนาท  แก้วตา
 
1. นายสรพงษ์  แสงสุข
 
461 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นายวิเศษฐ์  อินทรสา
 
1. นางสาวเพียงไพลิน  โพธิ์ทอง
 
462 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นายคมกริช  นิ่มนวล
 
1. นางสาวภัทรดา  เลิศสุข
 
463 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กหญิงรุจิรัตน์  ทองดี
 
1. นางสาวคุณัญญา  วินาลัย
 
464 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภกร  อินแตง
 
1. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
 
465 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   พันธ์นุช
 
1. นางนพรัตน์   พ่วงบุใหญ่
 
466 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.2 ทอง 4 โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. เด็กหญิงสุกฤตา  พานิชย์
 
1. นายชัชวาล  แกล้วกล้า
 
467 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงสุจิตรา  โพธิสาธิ
 
1. นางพัชรพร  พันธุ์เหล็ก
 
468 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กหญิงสมฤทัย  แสงแก้ว
 
1. นางสาวภัทรดา  เลิศสุข
 
469 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวสิตานัน   แดงชาวนา
 
1. นายบุญชูเกียรติ   ผัดผล
 
470 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวพิมล  ปั้นกลัด
 
1. นายสัณห์ชัย  ทรงเจริญ
 
471 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวมยุรฉัตร  คุ้มลักษ์
 
1. นายพิเชฐ  พรมอ้าย
 
472 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.6 ทอง 4 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวธีวรา  อุกอาจ
 
1. นางสาวบุญชู  นกแก้ว
 
473 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.13 ทอง 5 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวกัญญาภัค  ปลื้มธุระ
 
1. นายวรวิช  หล้าจังของ
 
474 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.4 ทอง 6 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  บ่อคำ
 
1. นางสุปัญญา  มงคล
 
475 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ท้วมไชยนาม
 
1. นายผจงเกียรติ  จีนสลุต
 
476 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาวณัฏฐณิชา  สำแดงเดช
 
1. นางสาวภัทรดา  เลิศสุข
 
477 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กหญิงกชนิกา  บัวพา
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  โพธิ์เผื่อน
3. เด็กหญิงคีตภัท่ร  รัตนนท์
4. เด็กหญิงคุณัญญา  ไชยปัน
5. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  สุวรรณพยักต์
6. เด็กหญิงชุติมา  พิมพ์เสนา
7. เด็กหญิงชุติมา  กลิ่นอ่อน
8. เด็กหญิงฐิตารีย์  เกตุแก้วกุลนันท์
9. เด็กหญิงฐิติมน  สัตยาลักษณ์
10. เด็กหญิงฐิติมา  พรเลิศ
11. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทาติด
12. เด็กหญิงทิพวรรณ  คำภูมี
13. เด็กชายธัญญาเรศ  จันทะคูณ
14. เด็กหญิงบุณยานุช  บุญสะอาด
15. เด็กหญิงประภาศิริ  นาสมจิตร
16. เด็กหญิงประวีณา  ศรีน้อย
17. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ย่นปลิว
18. เด็กหญิงพิมุตา  ยินดี
19. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พุ่มโพธิ์ทอง
20. เด็กหญิงลักขณา  ชุ่มศรี
21. นางสาววรกร  วันดี
22. เด็กหญิงวรรณพร  ฉิมพาลี
23. เด็กหญิงศศิภา  ต๊ะสา
24. เด็กหญิงศุภิสรา่  ราชานนท์
25. เด็กหญิงสมฤทัย  แสงแก้ว
26. เด็กหญิงสุธิณี  โนนทอง
27. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  วิจารณ์
28. เด็กหญิงสุภาวิตา  มะณีธรรม
29. เด็กหญิงสโรชา  ชาวพิจิตร
30. เด็กหญิงอติกานต์  มณีศรีวงศ์กูล
31. เด็กหญิงอภิญญา  ยอดสาลี
32. เด็กหญิงอรุชา  วังยายฉิม
33. เด็กหญิงอัจจิตา  อินแตง
34. เด็กหญิงเพ็ญยุพา  ยอดพันธ์
35. เด็กชายแอนโทเนีย  แรนส์เบอร์เกอร์
36. เด็กหญิงโชติกา  พุทธายะ
 
1. นางสาวภัทรดา  เลิศสุข
2. นางสาวขนิษฐา  สิงห์เส
3. นางสาวพรวิบูลย์  สุขร้าย
 
478 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาวกนกวรรณ  สุขเกษม
2. นางสาวกมลวรรณ  เสมอชน
3. นางสาวกัญญาณัฐ  มุ่งป้องกลาง
4. นางสาวกัญฐิญา  ตันพิทักษิณ
5. นางสาวกัลยกร  อู๋
6. นางสาวคณิต  พรมมา
7. นางสาวชนนิกานต์  วังคำ
8. นางสาวชลธิชา  อินทร์บุญ
9. นางสาวญาณินท์  พร้อมสุข
10. นางสาวณัฏฐณิชา  สำแดงเดช
11. นางสาวทะเลหมอก  จงกลกลาง
12. นางสาวทัตติยา  ไชยโสภา
13. นางสาวนภาพร  อยู่เพ็ชร์
14. นางสาวนิลาวัลย์  เกษการ
15. นางสาวน้ำทิพย์  ชัยชนะ
16. นางสาวปัณฑารีย์  หินทอง
17. นางสาวปิยฉัตร  อริยะเดช
18. นางสาวปิยพร  อินทรา
19. นางสาวพรพิมล  ภักดีล้น
20. นางสาวพัชราภรณ์  แจ้งชาวนา
21. นางสาวพัตชรัตน์  ภักดีล้น
22. นางสาวมัลลิกา  เชียงกา
23. นางสาวมิ่งกมล  มณีศรีวงศ์กูล
24. นางสาวยอกร  วันดี
25. นางสาววรรณวิสา  ชาติแพงตา
26. นางสาววริษา  คนแก้ว
27. นางสาววัชราภรณ์  รอดอินทร์
28. นางสาววันทนา  ทองดอนน้อย
29. นางสาววารินทร์รัตน์  ศรีเภา
30. นางสาววิภาวดี  ทองดอนน้อย
31. นางสาวศิริรัตน์  แก้วกำแพง
32. นางสาวสุฑามาศ  ขุนอินทร์
33. นางสาวสุภวัทน์  ทิศสุข
34. นางสาวสโรชา  อินทร์บุญ
35. นางสาวอัลฟา  คิดถูก
36. นางสาวเจนนิสา  อารีเอื้อ
37. นางสาวเบญญาทิพย์  โค่นหล่อ
38. นางสาวเมธาวี  วรรณลึก
 
1. นางสาวภัทรดา  เลิศสุข
2. นางสาวขนิษฐา  สิงห์เส
3. นางสาวพรวิบูลย์  สุขร้าย
 
479 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. เด็กชายชนุดม  เพ็ญจันทร์
2. เด็กชายธนโชติ   บัวหลาย
3. เด็กชายบูรณ์พิภพ   แซ่หลอ
4. เด็กหญิงภคพร  ศรีสมศักดิ์
5. เด็กชายภูบดินทร์   อินทร์ภู่
6. เด็กหญิงมณทิตา   มุนตรี
7. เด็กหญิงรวงข้าว   ธงบัว
8. เด็กหญิงรัชนีกร  แซ่ท่อ
9. เด็กหญิงสุทธิรัตน์   คงกรุด
10. เด็กชายสุทธิรัตน์   แซ่ท่ง
 
1. นายวสุพล  คำเหล็ก
2. นายวราพงษ์  ช่างเจริญ
3. นางสาวณัฐชตา  เตชณสิทธิ์
 
480 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  สุวรรณพยักต์
2. เด็กหญิงฐิติมา  พรเลิศ
3. เด็กหญิงประวีณา  ศรีน้อย
4. เด็กหญิงศศิภา  ต๊ะสา
5. เด็กหญิงสุภาวิตา  มะณีธรรม
6. เด็กหญิงไอลดา  แก้วเจียก
 
1. นางจตุพร  เกตุสิงห์สร้อย
2. นางสาวขนิษฐา  สิงห์เส
3. นางสาวพรวิบูลย์  สุขร้าย
4. นางสาวจตุรพร  เครือฟัก
 
481 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาวกนกวรรณ  สุขเกษม
2. นางสาวกัลยกร  อู๋
3. นางสาวชนนิกานต์  วังคำ
4. นางสาวทะเลหมอก  จงกลกลาง
5. นางสาวนิลาวัลย์  เกษการ
6. นางสาวมัลลิกา  เชียงกา
 
1. นางจตุพร  เกตุสิงห์สร้อย
2. นางสาวขนิษฐา  สิงห์เส
3. นางสาวพรวิบูลย์  สุขร้าย
4. นางสาวจตุรพร  เครือฟัก
 
482 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงปวีณา   การุณบริรักษ์
2. เด็กหญิงปารมี  โกสิงห์
3. เด็กหญิงพิมรภัทร   โพธิ์หิรัญ
4. เด็กหญิงวริศรา   เชียงน้อย
5. เด็กหญิงวีร์สุดา  แซ่ซ่ง
6. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ลี
7. เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่ลี
8. เด็กหญิงอนุธิดา   ราชวงศ์
9. เด็กหญิงเบญญทิพย์   ศรีพัฒโนทัย
 
1. นายวสุพล  คำเหล็ก
2. นางวัลย์ลิยา  ช้างทอง
3. นายนพดล  สายอรุณ
4. นางสาวอุทุมพร  กันยาประสิทธิ์
 
483 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กหญิงคีตภัทร  รัตนนท์
2. เด็กหญิงคุณัญญา  ไชยปัน
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทาติด
4. เด็กหญิงบุณยานุช  บุญสะอาด
5. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ย่นปลิว
6. เด็กหญิงพิมุตา  ยินดี
7. เด็กหญิงวรกร  วันดี
8. เด็กหญิงแอนโทเนีย  แรนส์เบอร์เกอร์
 
1. นางจตุพร  เกตุสิงห์สร้อย
2. นางสาวขนิษฐา  สิงห์เส
3. นางสาวจตุรพร  เครือฟัก
4. นางสาวพรวิบูลย์  สุขร้าย
 
484 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวจิรภัทร์  สร้อยศรี
2. นางสาวนวรัตน์  ดีโสน
3. นางสาวปุษยา  จันทา
4. นางสาวพรพิมล  แสงปัญญา
5. นางสาวศุรัชณี  อุดมกิจมงคล
6. นางสาวสิริยากร  อ่อนชัย
 
1. นางจันทิรา  รื่นราตรี
2. นางสาวบุญชู  นกแก้ว
3. นางสาวนลินี  กาศแสวง
 
485 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาวคณิต  พรมมา
2. นางสาวณัฏฐณิชา  สำแดงเดช
3. นางสาวทัตติยา  ไชยโสภา
4. นางสาวปัณฑารีย์  หินทอง
5. นางสาวพรพิมล  ภักดีล้น
6. นางสาวพัชรัต  ภักดีล้น
7. นางสาวพัชราภรณ์  แจ้งชาวนา
8. นางสาวมิ่งกมล  มณีศรีวงศ์กูล
9. นางสาววรรณวิสา  ชาติแพงตา
10. นางสาวเจนนิสา  อารีเอื้อ
 
1. นางจตุพร  เกตุสิงห์สร้อย
2. นางสาวขนิษฐา  สิงห์เส
3. นางสาวพรวิบูลย์  สุขร้าย
4. นางสาวภัทรดา  เลิศสุข
 
486 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. นางสาวกฤติยา  เรืองวงค์
2. นางสาวฑิมพิกา  สีหะวงค์
3. นางสาวธิติมา  ฉายสุวรรณ์
4. นางสาวพรธิรา  ปราบมะเริง
5. นางสาวพัชรินทร์  บัวริ
6. นางสาวลักษณาพร  ปู่ดำ
7. นางสาววิภาวดี  เนตรแสงสี
8. นายอนุชา  แก่ข้างพลู
9. นางสาวโยธกา  โคตรหาชัย
 
1. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  หนองทราย
3. นายสยาม  สารมะโน
4. นางกาญจนา  สารมะโน
 
487 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวพรพรรณ  บุญทัน
2. นางสาวภัททิยา  ศรีบุตตา
3. นางสาวมุฑิตา  ภูสถาน
4. นายศิริโชค  ส่งประทีป
5. นางสาวศุภสุดา  พารี
 
1. นางพรชนก  รักษาพันธ์
2. นายนิมิตร  คัชมาตย์
 
488 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. นายตะวัน  พานทอง
2. นายธฌานนท์   สิทธิไกรพงษ์
3. นายพัฒนพงษ์   บุญยัง
 
1. นายอดิศักดิ์  แก้วหายเคราะห์
2. นางสาวอุทุมพร  กันยาประสิทธิ์
 
489 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 1. เด็กชายคณิน  ม่วงแนม
2. นายณัฐพล  อิ่มวงษ์
3. นายตะวัน  เขียวมั่น
4. เด็กชายพงศกร  โรงคำ
5. เด็กชายอรรถพล  ชูสุวรรณ
 
1. นางสาวนันทพร  โพธิ์ทอง
2. นางบุษบา  กุนนะ
 
490 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กชายประวรรต์  สายแวว
2. เด็กชายวงศ์พัทธ์  ยังเพ็ง
3. เด็กหญิงวนิดา  ศรีสันเทียะ
4. เด็กชายศักดา  สอไชยยศ
5. เด็กชายสิทธิกร  เจิมวงษ์
 
1. นางสาวบุญชู  นกแก้ว
2. นายครรชิต  ชัยชมภู
 
491 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 81.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  แขวกระทุ่ม
 
1. นางสาวจิตราภัชญ์  คงสวัสดิ์
 
492 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงลลิลธร  เสนานุช
 
1. นางสาวพรพิมล  เลิศปรีชากมล
 
493 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 85.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวอธิชา  นาคทอง
 
1. นางเสาวนีย์  ปรีชานนท์
 
494 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 84.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวสุปราณ๊  เกษรจันทร์
 
1. นางสาวจิตราภัชญ์  คงสวัสดิ์
 
495 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 80.81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวยศวดี  สีดวงจันทร์
 
1. นางสาวพรพิมล  เลิศปรีชากมล
 
496 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นายอัษฎา  ทิพย์สุวรรณ
 
1. นายจักรี  ไชยชนะ
 
497 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาวเบญทิพย์  โค่นหล่อ
 
1. นางสาวขนิษฐา  สิงห์เส
 
498 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงมนทกานต์  อู่ไทย
 
1. นางสาวจิตราภัชญ์  คงสวัสดิ์
 
499 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นายอิทธิกร  พาสีแก้ว
 
1. นางสาวชนาพร  เมฆดี
 
500 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวสิริธร  อ่ำคง
 
1. นายจักรี  ไชยชนะ
 
501 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นายชัชพงศ์  ด้วงพรม
2. นายณรงค์ฤทธิ์  แซวหิว
3. นายปานะพันธ์  ขำจันทร์
4. นายพิพัฒน์พงค์  มีศรี
5. นางสาวเกวลิน  แสนนา
 
1. นายจักรี  ไชยชนะ
2. นางสาวมัชฌิมา  ศรีนวลขำ
 
502 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 83.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายธนภัทร  สุขทั่ง
2. นายวิชานนท์  พฤกษะวัน
 
1. นางสาวจิตราภัชญ์  คงสวัสดิ์
 
503 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวทวินันท์  นวลศรี
2. นางสาวธัญสิริ  ศรีโสภา
 
1. นางสาวพรพิมล  เลิศปรีชากมล
 
504 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พิมพ์ดา
2. เด็กชายณัฐชานนท์  สารสังข์
3. เด็กชายณัฐภัทร  วงค์ศรีรัตน์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์อารี
5. เด็กชายธีรภัทร์  ฉ่ำดำ
6. เด็กชายพรเทพ  เนียมเที่ยง
7. เด็กชายสุกฤษณ์  สิงคำมุง
8. เด็กชายสุรเดช  เที่ยงธรรม
 
1. นายณรงค์  นครพุ่ม
2. นายครรชิต  ชัยชมภู
3. นางสาวบุญชู  นกแก้ว
 
505 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงญาราภรณ์  แสงรัตน์
2. เด็กหญิงธารวิมล  ขวัญทอง
3. เด็กหญิงวันวิสา  ชัยดำรงค์
 
1. นางศริลลา  ไวยวงษ์
2. นางสาวลลิตตา  เทือกชัยคำ
 
506 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิมา  ทุมมา
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ร่มสันเทียะ
3. เด็กหญิงอรัชพร  บุญเลิศ
 
1. นางสาวนลินี  กาศแสวง
2. นางเพชรรุ้ง  ธนูสา
 
507 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา  เกิดแป้น
2. เด็กหญิงณัฐมล  โรจน์บุญถึง
3. เด็กหญิงระวิวรรณ  สุขชาวนา
 
1. นางทิพย์วรรณ  คงเนตร
2. นางสาวชนิดา  จันทร์มา
 
508 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อ่อนดี
2. เด็กหญิงสุมิตรา  ศรีพรม
3. เด็กหญิงเบญทิพย์  ปัทมวิภาต
 
1. นางอรวรรณ  น้อยอามาตย์
2. นางพีรภาว์  รุ่งเรือง
 
509 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงวริษฐา  หล่าคำ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แบ่งเพ็ชร
3. เด็กหญิงอัญมณี  สุรวิชัย
 
1. นางวลัยพร  แจ่มนาม
2. นางวราลักษณ์  เกษมสุข
 
510 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กหญิงกนกกร  สวยกระโทก
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ทวีกิจ
3. เด็กหญิงพรธิรา  ไชยสวัสดิ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  สิงห์เส
2. นางสาวภัทรดา  เลิศสุข
 
511 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติยา  หอมสุด
2. เด็กหญิงปาจรีย์  เอี่ยมสำอางค์
3. เด็กหญิงอนันตยา  เพ็งภาค
 
1. นางรำธาร  สิงหะ
2. นางสมใจ  ชูจิตร
 
512 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  บุญนวล
2. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีทอง
3. นางสาวเกตุติมา  ทิคะวงษ์
 
1. นางทิพย์วรรณ  คงเนตร
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
513 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวจุฑาลักษณ์  ปาวะนา
2. นางสาวยุพารัตน์  เพ็ชรดี
3. นางสาวสุดารัตน์  ชัยดำรงค์
 
1. นางศริลลา  ไวยวงษ์
2. นางสาวลลิตตา  เทือกชัยคำ
 
514 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นางสาวชนันยา  เอี่ยมพงษ์
2. นางสาวดนยา  ด่านไชยกูล
3. นางสาวนภาธิณี  ด่านไชยกูล
 
1. นางวลัยพร  แจ่มนาม
2. นางวราลักษณ์  เกษมสุข
 
515 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  เพชรพรมมาศ
2. นางสาววรนิษฐา  เรืองสมบัติ
3. เด็กหญิงสร้อยเพชร  ไชยวงค์
 
1. นางสาวนลินี  กาศแสวง
2. นางเพชรรุ้ง  ธนูสา
 
516 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นายนพเก้า  ภูมิดี
2. นางสาวปรียาภรณ์  พิมสี
3. นางสาวสุพรรษา  ประสานพันธ์
 
1. นางสาวสุจารี  มีแดนไผ่
 
517 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. นางสาวจันทวรรณ  เมืองแก้ว
2. นางสาวภัทรสุดา  ทรัพย์ชาวนา
3. นางสาววราภรณ์  สุรรัตน์
 
1. นางณัฐนรี  ลัทธิวาจา
2. นางพีรภาว์  รุ่งเรือง
 
518 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  รักษาชน
2. เด็กชายดวงกมล  ฉิมอ่อง
3. นางสาวปรียาภรณ์  ธัญญอุดม
 
1. นางรำธาร  สิงหะ
2. นางสมใจ  ชูจิตร
 
519 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาวญาณินท์  พร้อมสุข
2. นางสาวปิยพร  อินทรา
3. นางสาวรมย์ธีรา  วันดี
 
1. นางสาวขนิษฐา  สิงห์เส
2. นางจตุพร  เกตุสิงห์สร้อย
 
520 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. นางสาวชุติกาญจน์  เปรมกระโทก
2. นางสาวรัตติกาล  ลำพึง
3. นางสาววศินี  คงวิสูตร
 
1. นางอมรพรรณ  สุภาวะ
 
521 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขันติมิตร
2. เด็กชายชนาธิป  สอนศรี
3. เด็กชายสรัญยู  น่วมเกตุ
 
1. นางสาวสุจารี  มีแดนไผ่
2. นายวันชัย  อยู่ตรง
 
522 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงพิชชานนท์  สายแก้วผ่าน
2. เด็กหญิงรักษิณา  ตรีถัน
3. เด็กหญิงสิริยากร  พรหมเอาะ
 
1. นางศริลลา  ไวยวงษ์
 
523 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวณัฐกานต์  ครองสม
2. นางสาวพรพิมล  จันทร์ลอย
3. นางสาวสุนารีรัตน์  แก้วกิ่ง
 
1. นางศริลลา  ไวยวงษ์
 
524 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชาตินรินทร์
2. เด็กหญิงรำไพพรรณ  รวมญาติ
 
1. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
2. นายสมควร  ทับทิม
 
525 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายชนธีร์  กาดนอก
2. เด็กชายปัณณวัฒน์  กันนะราช
 
1. นายปรีชา  ยืนยาว
2. นางสาวพันธุ์ทิพา  ขันเชื้อ
 
526 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กชายธนภัทร  แก้วทองทา
2. เด็กชายปวุฒิ  ฤทธิ์ม่วง
 
1. นางสาวกัลยา  ผิวเหลือง
 
527 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นายอนุชิต  ศรีพุทโธ
2. นายเจษฎาพร  บุญกรม
 
1. นายกฤษณพงศ์  แสงปัญญา
2. นางสาวสุกัญญา  นาเสงี่ยม
 
528 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ม้าทอง
2. เด็กหญิงศุภากร  สืบสิงห์
 
1. นางสาวพนิดา  นิลดี
 
529 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กชายกรสิน   ผกามาลยาเทพ
2. เด็กหญิงสโรชา  ม่วงวัง
 
1. นายมาโนช   พรามพิทักษ์
2. นายศุภวัตร   รักวงค์
 
530 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายกนกพล  บัวใหญ่
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ด้วงพรม
 
1. นายเสนาะ  แก้วคุ้ม
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
531 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุทธ  เลื่อนฟ้า
2. เด็กชายชัยวุุฒิ  สุจริต
 
1. นายบุญฤทธิ์  ตุ้มพงค์
2. นางภัทรหทัย  ทองอยู่
 
532 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายชวัลวิทย์  มารศรี
2. เด็กชายเกริกไกร  มูลติด
 
1. นายปรีชา  ยืนยาว
2. นางสาวพันธุ์ทิพา  ขันเชื้อ
 
533 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กชายนพรัตน์  ฤทธิ์กระจาย
2. เด็กชายพัทธพล  นรสิงห์
 
1. นายพันธวัช  ขุนกำแหง
2. นางสาวษณอนงค์  ชูรา
 
534 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กชายจักเพชร  แก้วงาม
2. เด็กชายดวง  พวงแสน
 
1. นายกฤษณพงศ์  แสงปัญญา
2. นางสาวสุกัญญา  นาเสงี่ยม
 
535 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายกรกฎ  แจ่มชาวนา
2. นางสาวภัทรวรรณ์  ศิริมา
 
1. นายเสนาะ  แก้วคุ้ม
2. นายสมควร  ทับทิม
 
536 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นายปัณณธร  ไตรภพ
2. นายวีรภัทร  ทองเชื้อ
 
1. นายบุญฤทธิ์  ตุ้มพงค์
2. นางภัทรหทัย  ทองอยู่
 
537 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. นางสาวสกาวใจ  แรงเขตการ
2. นายเดโชชัย  วิญญาคราม
 
1. นายปรีชา  ยืนยาว
2. นางสาวพันธุ์ทิพา  ขันเชื้อ
 
538 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นายนพรัตน์  ไผ่งาม
2. นายนุกูล  ใจปัญญา
 
1. นายพันธวัช  ขุนกำแหง
2. นางสาวษณอนงค์  ชูรา
 
539 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพรรณ   พุ่มคนสิน
2. นายวุฒิพันธ์   แย้มยิ้ม
 
1. นายมาโนช   พรามพิทักษ์
2. นายศุภวัตร   รักวงค์
 
540 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. นายกำธร  แซ่ลี
2. นางสาวเบญวรรณ  ภูษาอินทร์
 
1. นายนพดล  สายอรุณ
2. นายอดิศักดิ์  แก้วหายเคราะห์
 
541 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นายกุลพันธ์  อ่อนวอน
2. นายณัฐชนน  วันดี
 
1. นายกฤษณพงศ์  แสงปัญญา
2. นางสาวสุกัญญา  นาเสงี่ยม
 
542 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายนันทวุฒิ  เพ็ชรบึงพร้าว
2. เด็กชายเอกกฤต  กาญจนศิริ
 
1. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
2. นายสมควร  ทับทิม
 
543 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  อินไทย
2. เด็กชายมงคล  สอนงาม
 
1. นางสาวกัลยา  ผิวเหลือง
 
544 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นายฐิชาสร  พร้อมจิตต์
2. นายวรพงศ์  ศรีสุวรรณ์
 
1. นายกฤษณพงศ์  แสงปัญญา
2. นางสาวสุกัญญา  นาเสงี่ยม
 
545 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวชฎาพร  นวลพุ่ม
2. นางสาวนฤมล  สุขมามอญ
 
1. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
2. นายสมควร  ทับทิม
 
546 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นายวรกร  ธรรมวิรอังอังกูร
2. นายวาทิต  สุวรรณพยักต์
 
1. นายกฤษณพงศ์  แสงปัญญา
2. นางสาวสุกัญญา  นาเสงี่ยม
 
547 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   สมนาค
2. เด็กชายธุวานนท์   ลีวัง
 
1. นายมาโนช   พรามพิทักษ์
2. นางสาวเพียงขวัญ   บัววังโป่ง
 
548 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงนัยนา  นุสา
2. เด็กหญิงสุพรรษา  สุขไชยนาม
 
1. นายสมควร  ทับทิม
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
549 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กชายนิวัฒน์  ฤทธิ์ล้ำ
2. เด็กชายปริญช์ธกร  วัดทอง
 
1. นางสาวกัลยา  ผิวเหลือง
 
550 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. เด็กหญิงรดา  บุญจิตร
2. เด็กหญิงวิภาดา  บุญสง่า
 
1. นางสาวพนิดา  นิลดี
 
551 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กชายจิรพัส  สร้อยคำ
2. เด็กหญิงปนัดดา  แวงซิน
 
1. นางสาวษณอนงค์  ชูรา
2. นายพันธวัช  ขุนกำแหง
 
552 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  สีบุตรา
2. เด็กชายวิษณุกร  เรืองเดช
 
1. นายอนุรักษณ์  ผอบทิพย์
2. นายเทียนชัย  กันมา
 
553 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กชายธณารัตน์  รินถา
2. เด็กชายสราวุฒิ  จันทร์กลิ่น
 
1. นายกฤษณพงศ์  แสงปัญญา
2. นางสาวสุกัญญา  นาเสงี่ยม
 
554 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชัยชนะ
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ลิสันเทียะ
 
1. นายบุญฤทธิ์  ตุ้มพงค์
2. นางภัทรหทัย  ทองอยู่
 
555 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  นาคอัง
2. เด็กหญิงดาอีย์ยะห์  นะมิ
 
1. นางวิสินี  นาคอัง
2. นางสาวศุภมาส  สิงห์สถิตย์
 
556 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาณิศา   เทียนสมจิตร
2. เด็กหญิงแพรเพชรลักษณ์   เร่ในไพร
 
1. นายมาโนช   พรามพิทักษ์
2. นางสาวเพียงขวัญ   บัววังโป่ง
 
557 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายภานุวัฒน์  คล้ายสอน
2. เด็กหญิงศศิประภา  การะเกตุ
 
1. นายสมควร  ทับทิม
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
558 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กชายภูวเดช  ประกอบเพียร
2. เด็กชายสุทธิชัย  ไชยโสภา
 
1. นายกฤษณพงศ์  แสงปัญญา
2. นางสาวสุกัญญา  นาเสงี่ยม
 
559 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิลาสินี  มั่นชาวนา
2. เด็กหญิงสุชานันท์  สังข์ศรี
 
1. นายสมควร  ทับทิม
2. นางสาวิสิริพร  ศิลปกุล
 
560 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงชินานาง   ศรีสะอาด
2. เด็กหญิงนภสร   เชาวรัตน์
 
1. นายมาโนช   พรามพิทักษ์
2. นางสาวเพียงขวัญ   บัววังโป่ง
 
561 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กชายจุลจักร  อ่อนวอน
2. เด็กชายอนันทจักร  นวลน้อย
 
1. นายกฤษณพงศ์  แสงปัญญา
2. นางสาวสุกัญญา  นาเสงี่ยม
 
562 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวบุญญาฎา  น้อยพันธุ์
2. นางสาวสุนิษา  กันยาประสิทธิ์
 
1. นายนราธิป  กระจง
2. นายอานนท์  ชูจีน
 
563 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาววรรณวิภา   กลิ่นแย้ม
2. นางสาวศิวัชญา   อริยานุวัฒน์
 
1. นายมาโนช   พรามพิทักษ์
2. นางสาวเพียงขวัญ   บัววังโป่ง
 
564 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวปาณิศา  แอดแฮด
2. นางสาวผกามาศ  ไกรสร
 
1. นายสมควร  ทับทิม
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
565 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นางสาวภาฝัน  สมใจ
2. นางสาวสิริวิภา  จันทร์คีรี
 
1. นางสาวกัลยา  ผิวเหลือง
 
566 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. นางสาวกุสุมา  พาสนาโสภณ
2. นายณัฐดนัย  โสดก
 
1. นายปรีชา  ยืนยาว
2. นางสาวพันธุ์ทิพา  ขันเชื้อ
 
567 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นายอัษฎาวุธ  บุญกรม
2. นายเดชาวัฒน์  เพ็ชร้อน
 
1. นายกฤษณพงศ์  แสงปัญญา
2. นางสาวสุกัญญา  นาเสงี่ยม
 
568 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวญาณศรณ์  สอดศรี
2. นางสาวธัญญรัตน์  ทาดง
 
1. นายชลธี  แสวงทอง
2. นางสาวดรุณี  วิเชียรสรรค์
 
569 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  พิลาเกิด
2. นายปัญจพล  สมสาร
 
1. นายพันธวัช  ขุนกำแหง
2. นางสาวษณอนงค์  ชูรา
 
570 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นายอดิสร  แก้วเกตุศรี
2. นายอมร  ธรรมวิรอังอังกูร
 
1. นายกฤษณพงศ์  แสงปัญญา
2. นางสาวสุกัญญา  นาเสงี่ยม
 
571 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นายรัชชานนท์  จูสิง
2. นายวิศิวัฒน์  พรรณา
 
1. นายบุญฤทธิ์  ตุ้มพงค์
2. นางภัทรหทัย  ทองอยู่
 
572 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นายณัฐพนธ์  โสดา
2. นายปริญญา  มาชาวป่า
 
1. นายกฤษณพงศ์  แสงปัญญา
2. นางสาวสุกัญญา  นาเสงี่ยม
 
573 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กชายก้องภพ  ด่อนดี
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  นิ่มสังข์
3. เด็กชายอินทัช  ไพศาลสุขวิทยา
 
1. นางสาวษณอนงค์  ชูรา
2. นายพันธวัช  ขุนกำแหง
 
574 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชนก  พรมมา
2. เด็กหญิงอัญชลีกร  สังข์ศรี
3. เด็กชายเนรมิตร  สายน้ำเย็น
 
1. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
2. นายสมควร  ทับทิม
 
575 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กชายขวัญชัย  เข็มอินทร์
2. เด็กชายณัฐชพงศ์  ดอนคำไพร
3. เด็กชายปฎิพัทธ์  รับสันเทียะ
 
1. นายกฤษณพงศ์  แสงปัญญา
2. นางสาวสุกัญญา  นาเสงี่ยม
 
576 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาววริศรา  มงคล
2. นายวีรชัย  วัดทอง
3. นางสาวสาวิตรี  ทูคำมี
 
1. นายสมควร  ทับทิม
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
577 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวนันทัชพร  นิธิกาญจนธาร
2. นางสาวสุรางคณา  กิมัง
3. นายอานนท์  รอดตัว
 
1. นางสาวษณอนงค์  ชูรา
2. นายพันธวัช  ขุนกำแหง
 
578 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นายณัฐดนัย  กองเพ็ง
2. นายสุธาสิน  กองศรี
3. นายโสภณัฐ  พรรณศร
 
1. นายกฤษณพงศ์  แสงปัญญา
2. นางสาวสุกัญญา  นาเสงี่ยม
 
579 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  อ่อนพรมราช
2. นางสาวมาริสา  เล็กกระโทก
 
1. นายอนุรักษณ์  ผอบทิพย์
2. นายเทียนชัย  กันมา
 
580 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายธนากร  ภิรัญคำ
2. นายธีรเจต  พันธ์ทอง
 
1. นายเสนาะ  แก้วคุ้ม
2. นายสมควร  ทับทิม
 
581 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. นางสาวจุฑาทิพย์  กลิ่นเจริญ
2. นางสาวสุชิตา  นาคหาดกระบือ
 
1. นายสุรพงษ์  นันทะสาร
2. นางรุ่งนภา  ลาภเจริญ
 
582 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. นางสาวคุณากร  ดำดิน
2. นางสาวปาหนัน  พาลารักษ์
 
1. นางสาวพนิดา  นิลดี
 
583 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายภาคภูมิ   เชาวรัตน์
2. นายอโนทัย   โพธิ์ศรี
 
1. นายมาโนช   พรามพิทักษ์
2. นางสาวเพียงขวัญ   บัววังโป่ง
 
584 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. นายต่อศักดิ์  เพ็ชรศรี
2. นายพิฆเนศ  ปานศิลา
 
1. นายปรีชา  ยืนยาว
2. นางสาวพันธุ์ทิพา  ขันเชื้อ
 
585 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 7 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นายพรชัย  คงผ่อง
2. นายวรพล  การจริงไพร
 
1. นางสาวกัลยา  ผิวเหลือง
 
586 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นายบุญหลง  ประกอบเพียร
2. นายพัสกร  คงวังทอง
 
1. นายกฤษณพงศ์  แสงปัญญา
2. นางสาวสุกัญญา  นาเสงี่ยม
 
587 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวขจีพรรณ  ศรีฟอง
2. นางสาวจุฑารัตน์  สิงห์บุญ
 
1. นายบุญฤทธิ์  ตุ้มพงค์
2. นางภัทรหทัย  ทองอยู่
 
588 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงปุณิกา  ภูสะเทียน
2. เด็กชายภาณุพงศ์  เวสารัตน์
3. เด็กชายภูมินทร์  คงสัมมา
 
1. นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
589 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  วรรณา
2. นางสาวพรยมล  พราหมณ์เกษร
3. นายเดชชาติ  อยู่เย็น
 
1. นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี
2. นายสมควร  ทับทิม
 
590 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายปรมินทร์  ชูชาวนา
2. เด็กชายสมชาย  ม่อมละมูล
3. เด็กชายสุรศักดิ์  กันหริ
 
1. นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี
2. นายเสนาะ  แก้วคุ้ม
 
591 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายภคพงษ์  นามสุทโท
2. เด็กชายสิทธิเดช  เอี่ยมบู่
3. เด็กชายสุกฤต  ราชวิจิตร
 
1. นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี
2. นายสมควร  ทับทิม
 
592 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  สืบสะอาด
2. นายจิรายุทธ  ดอนเมือง
3. นางสาวสุปรียา  เชียงแสน
 
1. นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี
2. นายเสนาะ  แก้วคุ้ม
 
593 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายปฏิพัทธ์  ทาธิสา
2. นางสาวพิยดา  สนใจ
3. นางสาวอมิตสดา  ทองชมภู
 
1. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
2. นายสมควร  ทับทิม
 
594 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กชายชินกร  ทองโคต
2. เด็กชายธนวัฒน์  แซ่ตัน
3. เด็กชายพลวัฒน์  นนขุนทด
 
1. นายพิสันต์  สายโรจน์
2. นายครรชิต  ชัยชมภู
 
595 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายจีรพันธ์  บุญรอด
2. เด็กชายณัฐชัย  เหมือนครบุรี
3. เด็กชายณัฐพงษ์  จันทะคุณ
 
1. นางสำราญ  สุทธิสวัสดิ์โสภณ
2. นายจำนงค์  สุทธิสวัสดิ์โสภณ
 
596 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กชายวีรภัทร  ปาวะนา
2. เด็กชายสันติ  คำลอย
3. เด็กชายอดิเทพ  เสือป่า
 
1. นายเด่นชัย  แก้วเกตุศรี
2. นายศิวะ  เชาว์เครือ
 
597 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นายนพรัตน์  พิมพ์เสนา
2. นายพิษณุ  ลีสมุทร
3. นายศุภากร  เชี่ยวชัญกรณ์
 
1. นายพิสันต์  สายโรจน์
2. นางสาวภัทรานิตย์  ศรีสอาด
 
598 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นายพงศธร  มากมูล
2. นายสิทธิศักดิ์  ฤทธิศักดิ์
3. นายเอกบดินทร์  ไทยภักดี
 
1. นางสาวชวนชม  สีหะวงษ์
2. นางกาญจนา  รุ่งแจ้ง
 
599 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  น้อยจีน
2. นายวิทูร  ด้วงสูงเนิน
3. นายอภิวัฒน์  เตชนันท์
 
1. นางสำราญ  สุทธิสวัสดิ์โสภณ
2. นายจำนงค์  สุทธิสวัสดิ์โสภณ
 
600 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 72 เงิน 4 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นายธนกฤติ  ดาทอง
2. นายธนาวิลย์  ปักเคทาติ
3. นายอธิวัฒน์  แก้วเกษศรี
 
1. นายธนวัฒน์  กองแก้ว
2. นายนราธิป  คำมา
 
601 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. นายกฤษฎา  คงอินทร์
2. นายฐากูล  ประกอบเพียร
3. นายธนายุทธ  พรมเพ็ชร์
 
1. นางจรูญรัตน์  ประสพโชค
 
602 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงพรทิพา  พรมพาน
2. เด็กหญิงอาภัสรา  กลางจันทรา
3. เด็กหญิงเบญญาภา  นาประจัด
 
1. นายพันธมิตร  แตงอ่ำ
2. นางสาววิรุณยุพา  รักเรือง
 
603 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวธันยพร  สิงห์พร
2. นางสาวน้ำผึ้ง  ศรีสุข
3. นางสาวไอติม  นิคม
 
1. นายพันธมิตร  แตงอ่ำ
2. นางสาวสุดารัตน์  นพคุณ
 
604 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นายธนกฤต  เลื่อนฟ้า
2. นายมงคล  แทนจำปา
3. นายอภัสกร  คำสูง
 
1. นายธันว์  อุดมผล
2. นายบุญฤทธิ์  ตุ้มพงค์
 
605 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยศปัญญา
2. เด็กหญิงกัลยา  พุ่มมาลา
3. เด็กหญิงนรินทรา  ศรทอง
4. เด็กหญิงพิชญาภา  ผสม
5. เด็กชายวราการ  ปัดไธสง
6. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โลหะณี
 
1. นางสาวณัฏฐพร  พลจันทร์
2. นางพัชรพร  พันธ์ุเหล็ก
 
606 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองปลิว
2. เด็กหญิงนันทิยา  ประสงค์เงิน
3. เด็กหญิงปาลิตา  สันเสนาะ
4. เด็กหญิงพนัชนันท์  พรมมาอินทร์
5. เด็กหญิงวิภาดา  ขันติมิตร
6. เด็กหญิงเพียงฤทัย  สงวนศักดิ์
 
1. นางอำพรรัตน์  ชาญอาวุธ
2. นายสุวรรณโณ  ชาญอาวุธ
3. นางพิกุล  บุญเอี่ยม
 
607 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายกิตติ  ปรีชาวนา
2. นางสาวดวงกมล  มะละมูล
3. นายธนภัทร  พรายแสง
4. นางสาวอภิญญา  แย้มเสาธง
5. นายอภิรักษ์  พิลึก
6. นางสาวอรสา  กันทะกะ
 
1. นางชมนภัส  จั่นฤทธิ์
2. นางมัลตนา  พัทธวณิช
 
608 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นางสาวจินดาภา  พิมศรี
2. นางสาวนุชจรี  ใจจันทร์
3. นางสาวปรมาภรณ์  พิมสี
4. นางสาวปวีณ์ธิดา  เนตรแสงศรี
5. นางสาวภารดี  สิงห์โห
6. นางสาววรัญญา  หงษ์ทอง
 
1. นางอำพรรัตน์  ชาญอาวุธ
2. นายสุวรรณโณ  ชาญอาวุธ
3. นางพิกุล  บุญเอี่ยม
 
609 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นางสาวชญาณี  เจริญยิ่ง
2. นางสาวชาสิริ  โพธิ์ปี
3. นายธนากร  สระทองยอด
4. นางสาวสุพิชชา  บุญเหม
5. นางสาวหนึ่งฤทัย  วรรณรุ่ง
6. นายอุเทน  แก้วสระแสน
 
1. นางทิพาพร  ศรีสุธรรม
 
610 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายจิรเมธ   ทองพ่อค้า
2. นางสาวปริศนา   โคกทอง
3. นายพงศกร   กล่อมบาง
4. นางสาววาสนา   เกตุชาวนาม
5. นางสาวศิตรา   ยอดบุตรดี
6. นางสาวสิริวรรณ  เมฆทับ
 
1. นายกิจจา   หมวกอินทร์
2. นายศุภวัตร   รักวงค์
3. นางสาวสุพัตรา   ฉิมสมจิตร์
 
611 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงดวงดาว  บุญเลี้ยง
2. เด็กชายวัชรากร  แสนเกษม
3. เด็กหญิงสุนิสา  กามินี
 
1. นายเนาวรัตน์  กิ่งเนตร
2. นางสาวกิ่งดาว  ดีใจงาม
 
612 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กชายชนิภา  ด่านขุนทด
2. เด็กหญิงสุจิรา  โสดามุข
3. เด็กหญิงสโรชา  ทองดอนจุ้ย
 
1. นายพิสันต์  สายโรจน์
2. นางภัทรหทัย  ทองอยู่
 
613 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงจงลักษณ์  กาประทุม
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พัดสีคิ้ว
3. เด็กหญิงสาธิตา  นวนวิใจ
 
1. นางสำราญ  สุทธิสวัสดิ์โสภณ
2. นางสาวปารณีย์  สุขศิริ
 
614 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจรวยพร  ชัยวิญญา
2. เด็กหญิงจิราภา  พรมวิชัย
3. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีต๊ะสาร
 
1. นางลดาวัลย์  เลิศสุวรรณไพศาล
 
615 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 1. เด็กชายกรกฎ  แสงศิริ
2. เด็กชายกฤษณะชัย  มีอยู่
3. เด็กชายภรณ์พิพัฒน์  จินดา
 
1. นายผจงเกียรติ  จีนสลุต
 
616 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. นายกรินทร์  ผิวขำ
2. นางสาวพรวิไล  แก้วกาญจนะวงษ์
3. นางสาวอนุสรา  ตั้งใจ
 
1. นายสุรพงษ์  นันทะสาร
2. นางสาวกิ่งดาว  ดีใจงาม
 
617 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐธิดา  แสงปัญญา
2. นางสาวปิ่นประภา  คำจันดา
3. นางสาวศุชานันท์   คำเกษ
 
1. นายพิสันต์  สายโรจน์
2. นางภัทรหทัย  ทองอยู่
 
618 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวนพวรรณ  สงวนสิน
2. นางสาวพรสิภัค  จันพินิจ
3. นางสาวพิมพ์วิภา  ผลสาร
 
1. นางมัลตนา  พัทธวณิช
2. นางชมนภัส  จั่นฤทธิ์
 
619 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นายณัฐพล  บุรัมสูงเนิน
2. นายมานพ  แปงชิด
3. นายสุรศักดิ์  รินกระโทก
 
1. นางสำราญ  สุทธิสวัสดิ์โสภณ
2. นางสาวปารณีย์  สุขศิริ
 
620 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวจันทรา  สืบสม
2. นายณัฐดนัย  สีหะวงษ์
3. นางสาวเบญจรัตน์  หม่องพม่า
 
1. นายสายัณ  ไทยทอง
2. นางสาวศรีปัญญา  ภู่น้อย
 
621 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ภู่ยางโทน
2. นายพรประชา  บางเลี่ยม
3. นายสุรชัย  ม่วงมัน
 
1. นายผจงเกียรติ  จีนสลุต
 
622 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายนพดล  ยศบุญถึง
2. นางสาวรุ่งนภา  บุญชู
3. เด็กชายศักดิ์ชัย  สาครการะเกด
 
1. นายปรีชา  ยืนยาว
2. นางสาวสมฤทัย  ปู่ย่า
 
623 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กชายธนพล  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงพรรณพัขร  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงศิรินันท์  ดาวเรือง
 
1. นายพันธมิตร  แตงอ่ำ
2. นางสาววิรุณยุพา  รักเรือง
 
624 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ธรรมพิทักษ์เดช
2. เด็กชายพีรพงษ์  เทพเวียง
3. เด็กชายรัชชานนท์  เหลืองธรรมวงศ์
 
1. นายจำลอง  เชื้อดี
2. นายสุรพงษ์  นันทะสาร
 
625 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.2 ทอง 4 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร   ใจดี
2. เด็กชายวิเชียร  แซ่เท้า
3. เด็กชายสมพงษ์  แซ่ลี
 
1. นายวราพงษ์  ช่างเจริญ
2. นายนพดล  สายอรุณ
 
626 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.9 ทอง 5 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษยา  จันญา
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  มาลาพร
3. เด็กหญิงอรณัส  กลิ่นหอม
 
1. นายธันว์  อุดมผล
2. นางภัทรหทัย  ทองอยู่
 
627 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76.3 เงิน 6 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลดา  ยะคำ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ใยบัว
3. เด็กหญิงชุลีพร  บัวเอี่ยม
 
1. นางสาวชวนชม  สีหะวงษ์
2. นางกาญจนา  รุ่งแจ้ง
 
628 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 75.9 เงิน 7 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร   แบนประเสริฐ
2. เด็กชายธนภัทร   สีฉิม
3. เด็กหญิงศศิวีรนุช   ทองสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวสุพัตรา   ฉิมสมจิตร์
2. นายศุภวัตร   รักวงค์
 
629 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ยงสุข
2. นางสาวธนัญญา  อิ้มทับ
3. นายภมรเทพ  เว้นบาป
 
1. นายปรีชา  ยืนยาว
2. นายวชิรพันธุ์  เสียมภักดี
 
630 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. นายชูชาติ   แซ่ท้าว
2. นายวรินทร   ชนะมูล
3. นายไพศาล  แสงสว่าง
 
1. นายวราพงษ์  ช่างเจริญ
2. นายนพดล  สายอรุณ
 
631 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  ใจกว้าง
2. นางสาวนันทนา  รัตนนาม
3. นางสาวสุภาพรณ์  แสงผึ้ง
 
1. นางสาวชวนชม  สีหะวงษ์
2. นางสาวกัญญานุช  นาคเอี่ยม
 
632 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  ปลูกทรัพย์
2. นางสาวจินดารัตน์  โสสารี
3. นายหัสวรรต  ภู่ขาว
 
1. นายปริญญา  บัวอาจ
2. นายพเยาว์  ดาด้วง
 
633 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวจีรนันท์   สีแดง
2. นางสาวรุ่งไพลิน   วัดแจ้ง
3. นางสาวโยษิตา   ทองก๊วย
 
1. นางสาวสุพัตรา   ฉิมสมจิตร์
2. นายศุภวัตร   รักวงค์
 
634 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวภัณฑิลา  พาพิมล
2. นายสุทเนตร  ภู่เด่นชัย
3. นางสาวโสริยา  ร่มสันเทียะ
 
1. นายสรพงษ์  แสงสุข
2. นายธันว์  อุดมผล
 
635 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. เด็กชายจีรวัฒน์  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  พงษ์พานิช
3. เด็กชายสุริยพร  ใจงาม
 
1. นายจำลอง  เชื้อดี
2. นางสาวกิ่งดาว  ดีใจงาม
 
636 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงชัญญานุช   ศรีวิเศษ
2. เด็กหญิงญภากร   คงเทศ
3. เด็กหญิงวรรณพร   หมื่นจร
 
1. นายกิจจา   หมวกอินทร์
2. นางสาวเพียงขวัญ   บัววังโป่ง
 
637 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวปราถนา  ป่าไพรวัน
2. นางสาวลลิตา  สุุติวงศ์
3. นางสาววิยะดา  บุญลอย
 
1. นางสาวชวนชม  สีหะวงษ์
2. นางกาญจนา  รุ่งแจ้ง
 
638 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวลัดดาวรรณ์  นันทะชน
2. นายวัชระ  ขุณเดช
3. นายสันติ  บุญเชียว
 
1. นางสำรวย  ฤทธิ์สอน
2. นางสาวนิตยา  นาคอินทร์
 
639 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  เริญศรี
2. นางสาวสุชาดา  นงค์พรหมมา
3. นางสาวสุภาพร  พลสักขวา
 
1. นายวราพงษ์  ช่างเจริญ
2. นางสาวพัณณ์ชิตา  มีบุญ
 
640 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กองแก้ว
2. เด็กหญิงกนวรรณ  สีสวาด
3. เด็กหญิงอรุชา  วังยายฉิม
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ดอกหอม
 
641 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวนิศรา  นันทะแพทย์
2. นางสาวนีราภรณ์  วงศ์สุนทร
3. นางสาวพกาวรรณ  ด่อนดี
 
1. นางสาวชวนชม  สีหะวงษ์
2. นางกาญจนา  รุ่งแจ้ง
 
642 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นางสาวฐิดาภรณ์  ปูสารี
2. นางสาวศิริวิมล  แพงชาวนา
3. นางสาวสุพรรษา  คำพิมพ์
 
1. นางทิพาพร  ศรีสุธรรม
 
643 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวนวพร  ย่อมครบุรี
2. นางสาวภคพร  คำจำปา
3. นางสาวมัสทณี  ชมภู
 
1. นางสำรวย  ฤทธิ์สอน
2. นางภัทรหทัย  ทองอยู่
 
644 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. นางสาวกิ่งแก้ว  อินทร์ประโคน
2. นางสาวจุฑามาศ  แสงแก้ว
3. นางสาวรัตติยากร  มากหาดตะกู
 
1. นายปรีชา  ยืนยาว
2. นางสาวณัฐพัชร์  เคนไชยวงศ์
 
645 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  กล่ำป่วน
2. นางสาวกรวีร์  จันทร์กอโต
3. นางสาวอำภาพันธ์  พ้นทุกข์
 
1. นางจรูญรัตน์  ประสพโชค
 
646 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวคมรวี  กองศรี
2. นางสาวณัฐกานต์  นาคพรม
3. นางสาวอาริษา  ศรีประสิทธิ์
 
1. นางมัลตนา  พัทธวณิช
2. นางชมนภัส  จั่นฤทธิ์
 
647 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา   ม่วงแท้
2. นายมงคล   อู่ไทย
3. นางสาวอรรัมภา   บัวบุญ
 
1. นายกิจจา   หมวกอินทร์
2. นางสาวสุพัตรา   ฉิมสมจิตร์
 
648 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา  เหลืองอ่อน
2. นางสาวพรทิพา  มานักฆ้อง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ทองไหลมา
 
1. นางมัลตนา  พัทธวณิช
2. นางชมนภัส  จั่นฤทธิ์
 
649 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. นางสาวชนาภัทร  แสงจันทร์
2. นางสาวชนาภา  แสงจันทร์
3. นางสาวปภัสสร  ม่วงตุ่น
 
1. นางวิไลวรรณ  เมืองพรวน
 
650 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาพัชร   ชุ่มเย็น
2. นางสาวรวิภา   ทับทิมทอง
3. นางสาวศิริกมล  ชายเพ็ชร
 
1. นายกิจจา   หมวกอินทร์
2. นายมาโนช   พรามพิทักษ์
 
651 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวชนนิกานต์  ทิมสันเทียะ
2. นางสาววันวิสา  ดามี
3. นางสาววารุณี  สุดอูด
 
1. นางสำรวย  ฤทธิ์สอน
2. นางภัทรหทัย  ทองอยู่
 
652 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  พรมโย
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  สีหาอวน
3. เด็กหญิงณัฐวิภา  สีหาอวน
 
1. นางสาวพนิดา  นิลดี
 
653 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นายฉินนรณ  คุณวงษ์
2. นายชนะชัย  ไพรบูรณ์
3. นางสาววรรณพร  ขาลอ่อน
 
1. นางสาวชวนชม  สีหะวงษ์
2. นางกาญจนา  รุ่งแจ้ง
 
654 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 1. นางสาวสร้อยเพชร  บุญไทย
2. นางสาวอรปรียา  อยู่ช้าง
3. นางสาวอัยลดา  ประทุมสูตร
 
1. นางปฐมาพร  แสงอาทิตย์
2. นางนงลักษณ์  บุญประเสริฐ
 
655 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวณัฐกานต์   อ่อนศรี
2. นายพิษณุ   ภูมิผล
3. นายสนธยา   ผึ่งดี
 
1. นายกิจจา   หมวกอินทร์
2. นายศุภวัตร   รักวงค์
 
656 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวกันต์ฤทัย  วงษ์สุธรรม
2. นายพันชัย  ทรงทองหลาง
3. นางสาวเฟื่องฟ้า  การกล้า
 
1. นางสำรวย  ฤทธิ์สอน
2. นางสาวพิมลพรรณ  ไตรรักษ์
 
657 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายธนโชติ  ขุนเจริญ
 
1. นางสาวสุจารี  มีแดนไผ่
 
658 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายวิวัฒน์  เสียงเพราะ
 
1. นางนุชรี  หุมอาจ
 
659 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  หอมวันดี
2. เด็กหญิงภัทราพร  ณะจอม
3. เด็กชายวทัญญู  ทองดอนกุ่ม
 
1. นางสาวอาทิตยา  ช้างแก้ว
2. นางนุชรี  หุมอาจ
 
660 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงดุสิตา   แสงเดือน
 
1. นางนพรัตน์  พ่วงบุใหญ่
 
661 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงธีรนันท์  แย้มทัศน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
662 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายอดิศร  ใจเพียร
 
1. นางสาวอาทิตยา  ช้างแก้ว
 
663 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กชายปิยราช  มีบัวทอง
 
1. นางสาวภัทรวดี  วัดทอง
2. นายสายัณ  ไทยทอง
 
664 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายชาญกิจ  สมภักดี
2. เด็กชายอนุชา  สมนา
 
1. นายอนุรักษณ์  ผอบทิพย์
2. นายวันชัย  อยู่ตรง
 
665 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายคมสัน  แสนกลิ่น
2. นายรมย์ธีรา  ชัยณรงค์
 
1. นายปรีชา  ยืนยาว
2. นายภานุวิชญ์  สิงห์บุญ
 
666 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กชายอัศวเทพ  เงินยวง
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  พรมภักดิ์
 
1. นายสายัณ  ไทยทอง
2. นายพันธวัช  ขุนกำแหง