สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วังทองพิทยาคม 58 7 3 1 68
2 เนินมะปรางศึกษาวิทยา 52 8 1 1 61
3 บางกระทุ่มพิทยาคม 49 7 2 0 58
4 วังโพรงพิทยาคม 43 5 3 3 51
5 บ้านกลางพิทยาคม 33 7 3 3 43
6 วังพิกุลวิทยศึกษา 21 5 5 4 31
7 ไทรย้อยพิทยาคม 20 0 3 4 23
8 หนองพระพิทยา 18 10 3 1 31
9 เนินสะอาดวิทยาคม 18 6 6 4 30
10 น้ำรินพิทยาคม 17 2 3 3 22
11 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 14 2 3 1 19
12 เนินกุ่มวิทยา 13 4 2 1 19
13 สฤษดิ์เสนาพิทยาคม 12 3 0 2 15
14 เอ เจ เนินมะปราง 0 0 0 0 0
รวม 368 66 37 28 499