สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วังทองพิทยาคม 59 7 3 1 69
2 เนินมะปรางศึกษาวิทยา 52 8 1 1 61
3 บางกระทุ่มพิทยาคม 50 7 2 0 59
4 วังโพรงพิทยาคม 43 5 3 3 51
5 บ้านกลางพิทยาคม 34 7 3 3 44
6 ไทรย้อยพิทยาคม 23 0 3 5 26
7 วังพิกุลวิทยศึกษา 21 5 5 4 31
8 เนินสะอาดวิทยาคม 20 6 6 4 32
9 หนองพระพิทยา 18 10 3 1 31
10 น้ำรินพิทยาคม 17 2 3 3 22
11 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 14 2 3 1 19
12 เนินกุ่มวิทยา 13 4 2 1 19
13 สฤษดิ์เสนาพิทยาคม 12 3 0 2 15
14 เอ เจ เนินมะปราง 0 0 0 0 0
รวม 376 66 37 29 479