หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายกิตติพงษ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ คณะกรรมการที่ปรึกษา
2 นายสุชน วิเชียรสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ คณะกรรมการที่ปรึกษา
3 นายวันชาติ อ่วมแจง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ คณะกรรมการที่ปรึกษา
4 นายกาญจนมาโนชญ์ ขุนกอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา
5 นายกฤษฎา พรหมอินทร์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ คณะกรรมการที่ปรึกษา
6 นายศักดา สินมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
7 ดร.ประชุม ปิ่นสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางเรณู บุญเสรฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางหัทยา นุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางสาวรสสุคนธ์ อินชัยเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายพิพัฒน์ พรมโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายวันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายชัยลักษณ์ รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายเสกสันต์ ทองม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายเสกสันต์ ทองม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายไพรัตน์ กลิ่นทับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายชวฤทธิ์ พันธุ์เหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
19 Mr. Heel Owner ผู้อำนวยการโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปราง คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพระพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
21 ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
22 นางชูเนตร อ่อนล้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายสุพจน์ ต่อสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายชวฤทธิ์ พันธุ์เหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
26 นางวรรณวิภา จรรยาศรี ครู โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
27 นางพัชรี ศรีวงษา ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
28 นางหัทยา นุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
29 นายสรพงษ์ แสงสุข ครู โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
30 นางสาวธิดา รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
31 นายเสกสันต์ ทองม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
32 นางลำไย อุดชาชน ครู โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
33 นางคมคาย ลือราช ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
34 นางเรณู บุญเสรฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
35 นางสาวนันทพร โพธิ์ทอง ครู โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
36 นางวีณา ชิณวงค์ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
37 นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพระพิทยา ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
38 นางสาวสุธาสินี ปงเทพ ครู โรงเรียนหนองพระพิทยา ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
39 นางธนภัทร สร้อยเพ็ช ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
40 นายชัยลักษณ์ รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
41 นางสาวจันทร์เพ็ญ หนองทราย ครู โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
42 ว่าที่ร.ต.สมพล ศรีผึ้ง ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
43 นายประชุม ปิ่นสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี
44 นายพิเชฐ พรมอ้าย ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี
45 นางสาวรสสุคนธ์ อินชัยเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
46 นายอดิศักดิ์ แก้วหายเคราะห์ ครู โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
47 นางภณิตา วรศศิธร ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
48 นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
49 นายชลธี แสวงทอง ครู โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
50 นางมัลตนา พัทธวณิช ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
51 นายวันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กิจกรรมคอมพิวเตอร์
52 นางแสงดาว เพ็ชรนารถ ครู โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กิจกรรมคอมพิวเตอร์
53 นายสมควร ทับทิม ครู โรงเรียนวังทองวิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กิจกรรมคอมพิวเตอร์
54 พ.อ.อ.เศกสรรค์ คล้ายเพ็ญ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กิจกรรมหุ่นยนต์
55 นางจันทร์แรม ขุนทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
56 นางลักษณา เหล่าอินทร์ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
57 นางเรืองไรสิริ กลัดปรี ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
58 นายพิพัฒน์ พรมโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
59 นายสุรเชษฐ์ แสงอาทิตย์ ครู โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
60 นายไพรัตน์ กลิ่นทับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน การจัดการศึกษาพิเศษ
61 นางพีรภาว์ รุ่งเรือง ครู โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน การจัดการศึกษาพิเศษ
62 นางพัชราภรณ์ วรบุตร ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน การจัดการศึกษาพิเศษ
63 นางสาวปภัทรภรณ์ โกนขุนทด โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประมวลผลการประกวดแข่งขัน จัดทำบัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
64 นางพัชราภรณ์ วรบุตร ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประมวลผลการประกวดแข่งขัน จัดทำบัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
65 ว่าที่ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประมวลผลการประกวดแข่งขัน จัดทำบัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
66 นางภัคนุช ปันทะธง ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประมวลผลการประกวดแข่งขัน จัดทำบัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
67 นางสาวดรุณี วิเชียรสรรค์ ครู โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประมวลผลการประกวดแข่งขัน จัดทำบัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
68 นายอภิเชษฐ วรบุตร ครู โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประมวลผลการประกวดแข่งขัน จัดทำบัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
69 นางสาวรัตติกาล ตันมิ่ง ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประมวลผลการประกวดแข่งขัน จัดทำบัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
70 นายสุรเชษฐ์ แสงอาทิตย์ ครู โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประมวลผลการประกวดแข่งขัน จัดทำบัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
71 นายพันธวัช ขุนกำแหง ครู โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประมวลผลการประกวดแข่งขัน จัดทำบัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
72 นางชมนาด โฆษิตคณิน ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร
73 นางสาวจิตวรรณ โตจันทร์ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร
74 นางปฐมาพร แสงอาทิตย์ ครู โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร
75 นางพัชราภรณ์ วรบุตร ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร
76 นางสาวรัตติกาล ตันมิ่ง ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร
77 นางภัคนุช ปันทะธง ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร
78 นางสาวธิดา รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
79 นางสาวสุกัญญา แดงเรือง ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
80 นายรัฐกุล อะทะไทย ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
81 นายสุนทร มนตรี ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
82 นางลักษณา เหล่าอินทร์ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
83 นางมัลตนา พัทธวณิช ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
84 นางชมนภัส จั่นฤทธิ์ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
85 นายพิเชฐ พรมอ้าย ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
86 นายก้องเกียรติ กล่อมแก้ว ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการจราจร
87 นายพินิจ วัฒนบุตร ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการจราจร
88 นางคมคาย ลือราช ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการจราจร
89 นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการจราจร
90 นายศักดา สินมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
91 นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
92 นายพิพัฒน์ พรมโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
93 นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพระพิทยา คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
94 นายประชุม ปิ่นสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
95 ว่าที่ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
96 นางชูเนตร อ่อนล้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
97 นายศักดิ์ศรี กลัดปรี ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
98 นายสมควร ทับทิม ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
99 นายเสนาะ แก้วคุ้ม ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
100 นางสาวสิริพร ศิลปกุล ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
101 นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
102 นางกรเกล้า มนตรี ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
103 นางสาวธิดา รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
104 นางวีณา ชิณวงค์ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
105 นางธนภัทร สร้อยเพ็ช ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
106 นางคมคาย ลือราช ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
107 ว่าที่ร.ต.สมพล ศรีผึ้ง ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
108 นางมัลตนา พัทธวณิช ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
109 นางเรืองไรสิริ กลัดปรี ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
110 นายก้องเกียรติ กล่อมแก้ว ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
111 นายสุนทร มนตรี ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
112 นายพิเชฐ พรมอ้าย ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
113 นางสาวสุกัญญา แดงเรือง ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
114 นางสอยดาว สุทธิ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
115 นางสาวรัตติกาล ตันมิ่ง ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
116 นางเสาวนีย์ ปรีชานนท์ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
117 นางพัชราภรณ์ วรบุตร ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและอาหาร
118 นางชมนภัส จั่นฤทธิ์ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและอาหาร
119 นางดวงเดือน ทองจีน ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและอาหาร
120 นางวรนุช ทองเพชร ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและอาหาร
121 นางมัลตนา พัทธวณิช ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและอาหาร
122 นางสาวภาพตะวัน คัชมาตย์ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและอาหาร
123 นางพัชรี ศรีวงษา ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและอาหาร
124 นางลักษณา เหล่าอินทร์ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและอาหาร
125 นางเรืองไรสิริ กลัดปรี ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและอาหาร
126 นางสาวสุขิตตา ดารายิ้มฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและอาหาร
127 ว่าที่ร.ต.สมพล ศรีผึ้ง ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำซุ้มป้ายงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม
128 นางภณิตา วรศศิธร ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำซุ้มป้ายงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม
129 นางทิพย์วรรณ คงเนตร ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำซุ้มป้ายงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม
130 นางสาวณัฐมน บัณฑุชัย ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำซุ้มป้ายงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม
131 นายประชุม ปิ่นสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
132 นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพระพิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
133 นางพัชรี ศรีวงษา ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
134 นางชมนภัส จั่นฤทธิ์ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
135 นางชูเนตร อ่อนล้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
136 นายประชุม ปิ่นสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
137 นางเรณู บุญเสรฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
138 นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพระพิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
139 นายสุพจน์ ต่อสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
140 นางสาวจันทร์เพ็ญ หนองทราย ครู โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
141 นายกังวาน แย้มขมัง ครู โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
142 นายสายัณ ไทยทอง ครู โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
143 นางลำใย อุดชาชน ครู โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
144 นายสรพงษ์ แสงสุข ครู โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
145 นางสาวนันทพร โพธิ์ทอง ครู โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
146 นางสาวสุธาสินี ปงเทพ ครู โรงเรียนหนองพระพิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
147 นายประดุง สุขพลอย ครู โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
148 นางสาวแสงดาว เพ็ชรนารถ ครู โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
149 นางวรรณวิภา จรรยาศรี ครู โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
150 นางพีรภาร์ รุ่งเรือง ครู โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
151 นายศิวะ เชาว์เครือ ครู โรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปราง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
152 นางพัชราภรณ์ วรบุตร ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
153 ว่าที่ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
154 นางสาวรัตติกาล ตันมิ่ง ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง โทร. 0818888161
ทีมพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมSillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]