หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-plk2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสรัญญา ชำนาญผาโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางวราลักษณ์ เกษมสุข โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางกรเกล้า มนตรี โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางศริลลา ไวยวงษ์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา กรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสรัญญา ชำนาญผาโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางวราลักษณ์ เกษมสุขโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางกรเกล้า มนตรีโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางศริลลา ไวยวงษ์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา กรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายกิตติธัช สีหะวงษ์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจินดาภา คล้ายบุญมีโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา กรรมการ
3. นางสาวนิตยา ทองทาโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นายกิตติธัช สีหะวงษ์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจินดาภา คล้ายบุญมีโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา กรรมการ
3. นางสาวนิตยา ทองทาโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางบุบผา ชุมพรผ่องโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา สารมะโนโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
3. นางอารี วันชูฤทธิ์โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางสุพัตรา ย่อมครบุรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา สารมะโนโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
3. นางตรี วันชูฤทธิ์ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางศิริญาณี ดาวดิษฐ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรัฐกุล อะทะไชยโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเพียงไพลิน โพธิ์ทองโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางศิริญาณี ดาวดิษฐ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรัฐกุล อะทะไชยโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเพียงไพลิน โพธิ์ทองโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางพัชรพร พันธุ์เหล็กโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ คำภาแก้วโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนลินี กาศแสวงโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางพัชรพร พันธุ์เหล็กโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ คำภาแก้วโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนลินี กาศแสวงโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายนิมิตร คัชมาตย์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภุมมาลิน ป้อมคล้ายแก้วโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. นางอรพรรณ ภู่เจริญโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นายนิมิตร คัชมาตย์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภุมมาลิน ป้อมคล้ายแก้วโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. นางอรพรรณ ภู่เจริญโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรพรรณ จันทร์วงค์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนากร อินทร์มั่งโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. นางสาวสายสุนีย์ บัวแก้วโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางภัคนุช ปันทะธงโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวคุณัญญา วินาลัยโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
3. นายเทียนชัย กันมาโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนันทพร โพธิ์ทองโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย ทาพันโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. นางสาวธิดา รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ สิงห์คำโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนันทพร โพธิ์ทองโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย ทาพันโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. นางสาวธิดา รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ สิงห์คำโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนันทพร โพธิ์ทอง โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย ทาพันโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. นางสาวธิดา รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ สิงห์คำโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางสาวนันทพร โพธิ์ทองโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย ทาพันโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. นางสาวธิดา รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ สิงห์คำโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายประกรรษวัต ธีรวุฒิโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิรวิทธิ์ นกพึ่งโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
3. นายภานุวิชญ์ สิงห์บุญโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายประกรรษวัต ธีรวุฒิโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิรวิทธิ์ นกพึ่งโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
3. นายภานุวิชญ์ สิงห์บุญโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ แก้วหายเคราะห์ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยธิดา หอมบุปผาโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวโชติกา สงครามโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายอิสสรานุวัชน์ เมธาธีรชนกุลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ มานักฆ้องโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลประภัสสร์ วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวิลัยภรณ์ มั่นระวังโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกานต์พิชชา จูชาวนาโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
3. นายพัฒน์อนิญช์ ตระกูลอินคอม โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางอรรจนี ปัญญาสิทธิ์โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกรองกาญจน์ สิงห์เรืองโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
3. นายพรเทพ พลอยสีโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางประนอม วิชัยดิษฐ์โรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ดอนทิพย์ไพรโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกชนิภา มิ่งรัตนมงคลโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
4. นางสาวจิณฐดานันป์ จิณสิทธิ์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางประนอม วิชัยดิษฐ์โรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ดอนทิพย์ไพรโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกชนิภา มิ่งรัตนมงคลโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
4. นางสาวจิณฐดานันป์ จิณสิทธิ์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางรำธาร สิงหะโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพีรพัฒน์ สิริบุญญาชัยโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสาวสมพร กุลนานันท์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ เพชรทองโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
5. นายอมรพันธุ์ ช่างน้อยโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางรำธาร สิงหะโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพีรพัฒน์ สิริบุญญาชัยโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสาวสมพร กุลนานันท์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ เพชรทองโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
5. นายอมรพันธุ์ ช่างน้อยโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรวดี วัดทองโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐินาท จรกิจโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. นางสาวศรัญญา การะเกตุโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางวรนุช ทองเพชรโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพรรษา ฉิมอยู่โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
3. นางปฐมาภรณ์ รอดฉายโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
4. นางนิภาพร หนูภาโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางมัณฑนา ศรีคำภาโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายัณ ไทยทองโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพัชรี กลิ่นบุญโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุรเชษฐ์ แสงอาทิตย์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติกาล ตันมิ่งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววาสนา แย้มเสาธงโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาสินี ปงเทพ โรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
3. นายนพดล วรรณาสุณโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
4. นายธนวัฒน์ กองแก้วโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาสินี ปงเทพ โรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
3. นายนพดล วรรณาสุณโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
4. นายธนวัฒน์ กองแก้วโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายทรงวุฒิ ดำเนินเสกโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรวรรณ โตจันทร์โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิษฎาพร พรหมวัชรานนท์ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายทรงวุฒิ ดำเนินเสกโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรวรรณ โตจันทร์โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิษฎาพร พรหมวัชรานนท์ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววิรงรอง ช้างเนียมโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชมนาด โฆษิตคณินโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายนงนุช หงษาวดีโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธัณย์จิรา ดิษฐกรเกิดสิริ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาววิรงรอง ช้างเนียมโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชมนาด โฆษิตคณินโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายนงนุช หงษาวดีโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธัณย์จิรา ดิษฐกรเกิดสิริ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางธนภัทร สร้อยเพ็ชโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสาคร ฟักคงโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฬารัตน์ วงษ์สว่างโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางธนภัทร สร้อยเพ็ชโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสาคร ฟักคงโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฬารัตน์ วงษ์สว่างโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวณัฐมน บัณฑุชัยโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ พรหมหิตรโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ อัสถิโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ฤทธิ์สอนโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร สุขยิ่งโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกนกพร ทองสมบุญโรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
4. นางสาวนันทนี พิทักษ์ภควิวัฒน์ โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวลลิตา เทือกชัยคำโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวกษิรา สังข์นวลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวชิรพันธุ์ เสียมภักดีโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา แดงเรืองโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสรัญญา สุภินนพงศ์โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรวรรณ เทพคุณโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางทองดี โรจวัฒนาโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิมลพรรณ ไตรรักษ์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสรัญญา สุภินนพงศ์โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรวรรณ เทพคุณโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางทองดี โรจวัฒนาโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิมลพรรณ ไตรรักษ์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางวิไลพร เดชมัดโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ กลิ่นชาวนาโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรรณวิสา สุดสงวนโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิสันต์ สายโรจน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางกัญญา สุขะอาคมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมใจ ชูจิตรโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
3. นางจุฑามาศ เจิมปลั่งโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
4. นายอโนทัย เจริญยิ่งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางกัญญา สุขะอาคมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมใจ ชูจิตรโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
3. นางจุฑามาศ เจิมปลั่งโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐิณา ปักโคทานังโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เซี่ยงหว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้ง โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
5. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
6. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
7. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
8. นางจตุพร เกตุสิงห์สร้อยโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
9. นางสาวอำพรรัตน์ ชาญอาวุธโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
10. นางปนัดดา ประทุมมาสโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เซี่ยงหว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
5. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
6. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
7. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
8. นางจตุพร เกตุสิงห์สร้อยโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
9. นางสาวอำพรรัตน์ ชาญอาวุธโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
10. นางปนัดดา ประทุมมาสโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เซี่ยงหว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
5. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
6. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
7. นางจตุพร เกตุสิงห์สร้อยโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
8. นางสาวอำพรรัตน์ ชาญอาวุธโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
9. นางปนัดดา ประทุมมาสโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
10. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เซี่ยงหว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
5. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
6. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
7. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
8. นางจตุพร เกตุสิงห์สร้อยโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
9. นางสาวอำพรรัตน์ ชาญอาวุธโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
10. นางปนัดดา ประทุมมาสโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เซี่ยงหว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
5. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
6. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
7. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
8. นางจตุพร เกตุสิงห์สร้อยโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
9. นางสาวอำพรรัตน์ ชาญอาวุธโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
10. นางปนัดดา ประทุมมาสโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เซี่ยงหว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
5. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
6. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
7. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
8. นางจตุพร เกตุสิงห์สร้อยโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
9. นางสาวอำพรรัตน์ ชาญอาวุธโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
10. นางปนัดดา ประทุมมาสโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เซี่ยงหว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
5. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
6. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
7. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
8. นางจตุพร เกตุสิงห์สร้อยโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
9. นางสาวอำพรรัตน์ ชาญอาวุธโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
10. นางปนัดดา ประทุมมาสโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เซี่ยงหว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
5. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
6. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
7. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
8. นางจตุพร เกตุสิงห์สร้อยโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
9. นางสาวอำพรรัตน์ ชาญอาวุธโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
10. นางปนัดดา ประทุมมาสโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เซี่ยงหว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
5. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
6. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
7. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
8. นางจตุพร เกตุสิงห์สร้อยโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
9. นางสาวอำพรรัตน์ ชาญอาวุธโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
10. นางปนัดดา ประทุมมาสโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เซี่ยงหว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
5. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
6. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
7. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
8. นางจตุพร เกตุสิงห์สร้อยโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
9. นางสาวอำพรรัตน์ ชาญอาวุธโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
10. นางปนัดดา ประทุมมาสโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เซี่ยงหว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
5. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
6. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
7. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
8. นางจตุพร เกตุสิงห์สร้อยโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
9. นางสาวอำพรรัตน์ ชาญอาวุธโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
10. นางปนัดดา ประทุมมาสโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เซี่ยงหว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
5. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
6. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
7. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
8. นางจตุพร เกตุสิงห์สร้อยโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
9. นางสาวอำพรรัตน์ ชาญอาวุธโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
10. นางปนัดดา ประทุมมาสโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เซี่ยงหว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
6. นางจตุพร เกตุสิงห์สร้อยโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
7. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
8. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
9. นางสาวอำพรรัตน์ ชาญอาวุธโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
10. นางปนัดดา ประทุมมาสโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ เจริญภาพโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายชิษณุ ดุริยรัตน์โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายประทิน ทองโตนดโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ เจริญภาพโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายชิษณุ ดุริยรัตน์โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายประทิน ทองโตนดโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ เจริญภาพโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายชิษณุ ดุริยรัตน์โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายประทิน ทองโตนดโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ เจริญภาพโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายชิษณุ ดุริยรัตน์โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายประทิน ทองโตนดโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ เจริญภาพโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายชิษณุ ดุริยรัตน์โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายประทิน ทองโตนดโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ เจริญภาพโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายชิษณุ ดุริยรัตน์โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายประทิน ทองโตนดโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกังวาน แย้มขมัง โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายอาภัสรา ทองประเสริฐแสงโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
4. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
5. นายธาตรี จันทร์สายทองโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
6. นายพิเชฐ พรมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญชูเกียรติ ผัดผลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
8. พ.อ.อ.เศกสรรค์ คล้ายเพ็ญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
9. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกังวาน แย้มขมัง โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายอาภัสรา ทองประเสริฐแสงโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
4. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
5. นายธาตรี จันทร์สายทองโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
6. นายพิเชฐ พรมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญชูเกียรติ ผัดผลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
8. พ.อ.อ.เศกสรรค์ คล้ายเพ็ญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
9. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกังวาน แย้มขมัง โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายอาภัสรา ทองประเสริฐแสงโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
4. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
5. นายธาตรี จันทร์สายทองโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
6. นายพิเชฐ พรมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญชูเกียรติ ผัดผลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
8. พ.อ.อ.เศกสรรค์ คล้ายเพ็ญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
9. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกังวาน แย้มขมัง โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายอาภัสรา ทองประเสริฐแสงโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
4. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
5. นายธาตรี จันทร์สายทองโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
6. นายพิเชฐ พรมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญชูเกียรติ ผัดผลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
8. พ.อ.อ.เศกสรรค์ คล้ายเพ็ญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
9. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกังวาน แย้มขมัง โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายอาภัสรา ทองประเสริฐแสงโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
4. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
5. นายธาตรี จันทร์สายทองโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
6. นายพิเชฐ พรมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญชูเกียรติ ผัดผลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
8. พ.อ.อ.เศกสรรค์ คล้ายเพ็ญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
9. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกังวาน แย้มขมัง โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายอาภัสรา ทองประเสริฐแสงโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
4. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
5. นายธาตรี จันทร์สายทองโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
6. นายพิเชฐ พรมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญชูเกียรติ ผัดผลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
8. พ.อ.อ.เศกสรรค์ คล้ายเพ็ญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
9. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกังวาน แย้มขมัง โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายอาภัสรา ทองประเสริฐแสงโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
4. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
5. นายธาตรี จันทร์สายทองโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
6. นายพิเชฐ พรมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญชูเกียรติ ผัดผลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
8. พ.อ.อ.เศกสรรค์ คล้ายเพ็ญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
9. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกังวาน แย้มขมัง โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายอาภัสรา ทองประเสริฐแสงโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
4. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
5. นายธาตรี จันทร์สายทองโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
6. นายพิเชฐ พรมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญชูเกียรติ ผัดผลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
8. พ.อ.อ.เศกสรรค์ คล้ายเพ็ญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
9. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกังวาน แย้มขมัง โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายอาภัสรา ทองประเสริฐแสงโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
4. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
5. นายธาตรี จันทร์สายทองโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
6. นายพิเชฐ พรมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญชูเกียรติ ผัดผลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
8. พ.อ.อ.เศกสรรค์ คล้ายเพ็ญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
9. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกังวาน แย้มขมัง โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายอาภัสรา ทองประเสริฐแสงโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
4. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
5. นายธาตรี จันทร์สายทองโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
6. นายพิเชฐ พรมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญชูเกียรติ ผัดผลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
8. พ.อ.อ.เศกสรรค์ คล้ายเพ็ญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
9. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกังวาน แย้มขมัง โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายอาภัสรา ทองประเสริฐแสงโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
4. นายพิเชฐ พรมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
6. นายธาตรี จันทร์สายทองโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
7. นายบุญชูเกียรติ ผัดผลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
8. พ.อ.อ.เศกสรรค์ คล้ายเพ็ญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
9. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกังวาน แย้มขมัง โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายอาภัสรา ทองประเสริฐแสงโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
4. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
5. นายธาตรี จันทร์สายทองโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
6. นายพิเชฐ พรมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญชูเกียรติ ผัดผลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
8. พ.อ.อ.เศกสรรค์ คล้ายเพ็ญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
9. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกังวาน แย้มขมัง โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายอาภัสรา ทองประเสริฐแสงโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
4. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
5. นายธาตรี จันทร์สายทองโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
6. นายพิเชฐ พรมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญชูเกียรติ ผัดผลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
8. พ.อ.อ.เศกสรรค์ คล้ายเพ็ญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
9. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกังวาน แย้มขมัง โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายอาภัสรา ทองประเสริฐแสงโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
4. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
5. นายธาตรี จันทร์สายทองโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
6. นายพิเชฐ พรมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญชูเกียรติ ผัดผลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
8. พ.อ.อ.เศกสรรค์ คล้ายเพ็ญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
9. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกังวาน แย้มขมัง โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายอาภัสรา ทองประเสริฐแสงโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
4. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
5. นายธาตรี จันทร์สายทองโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
6. นายพิเชฐ พรมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญชูเกียรติ ผัดผลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
8. พ.อ.อ.เศกสรรค์ คล้ายเพ็ญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
9. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกังวาน แย้มขมัง โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายอาภัสรา ทองประเสริฐแสงโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
4. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
5. นายธาตรี จันทร์สายทองโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
6. นายพิเชฐ พรมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญชูเกียรติ ผัดผลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
8. พ.อ.อ.เศกสรรค์ คล้ายเพ็ญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
9. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกังวาน แย้มขมัง โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายอาภัสรา ทองประเสริฐแสงโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
4. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
5. นายธาตรี จันทร์สายทองโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
6. นายพิเชฐ พรมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญชูเกียรติ ผัดผลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
8. พ.อ.อ.เศกสรรค์ คล้ายเพ็ญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
9. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกังวาน แย้มขมัง โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายอาภัสรา ทองประเสริฐแสงโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
4. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
5. นายธาตรี จันทร์สายทองโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
6. นายพิเชฐ พรมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญชูเกียรติ ผัดผลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
8. พ.อ.อ.เศกสรรค์ คล้ายเพ็ญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
9. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกังวาน แย้มขมัง โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายอาภัสรา ทองประเสริฐแสงโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
4. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
5. นายธาตรี จันทร์สายทองโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
6. นายพิเชฐ พรมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญชูเกียรติ ผัดผลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
8. พ.อ.อ.เศกสรรค์ คล้ายเพ็ญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
9. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกังวาน แย้มขมัง โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายอาภัสรา ทองประเสริฐแสงโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
4. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
5. นายธาตรี จันทร์สายทองโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
6. นายพิเชฐ พรมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญชูเกียรติ ผัดผลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
8. พ.อ.อ.เศกสรรค์ คล้ายเพ็ญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
9. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล แกล้วกล้าโรงเรียนหนองพระพิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุษบา กุนนะโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัตน์ ช้างเขียวโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
4. นายวสุพล คำเหล็กโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางจันทิรา รื่นราตรีโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล แกล้วกล้าโรงเรียนหนองพระพิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุษบา กุนนะโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัตน์ ช้างเขียวโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
4. นายวสุพล คำเหล็กโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางจันทิมา รื่นราตรีโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายชัชวาล แกล้วกล้าโรงเรียนหนองพระพิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุษบา กุนนะโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัตน์ ช้างเขียวโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
4. นายวสุพล คำเหล็กโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางจันทิรา รื่นราตรีโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล แกล้วกล้าโรงเรียนหนองพระพิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุษบา กุนนะโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัตน์ ช้างเขียวโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
4. นายวสุพล คำเหล็กโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางจันทิรา รื่นราตรีโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายชัชวาล แกล้วกล้าโรงเรียนหนองพระพิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุษบา กุนนะโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัตน์ ช้างเขียวโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
4. นายวสุพล คำเหล็กโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางจันทิรา รื่นราตรีโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายชัชวาล แกล้วกล้าโรงเรียนหนองพระพิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุษบา กุนนะโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัตน์ ช้างเขียวโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
4. นายวสุพล คำเหล็กโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางจันทิรา รื่นราตรีโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายชัชวาล แกล้วกล้าโรงเรียนหนองพระพิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุษบา กุนนะโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัตน์ ช้างเขียวโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
4. นายวสุพล คำเหล็กโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางจันทิรา รื่นราตรีโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวชนาพร เมฆดีโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตราภัชญ์ คงสวัสดิ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
3. MissXiumin Xingโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรักษ์สุดา คำสุทธิโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวชนาพร เมฆดีโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตราภัชญ์ คงสวัสดิ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
3. MissXiumin Xingโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรักษ์สุดา คำสุทธิโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทิมา ประสงค์มณีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีประธานกรรมการ
2. MissHanami Satoโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา สิงห์เสโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
4. นายจักรี ไชยชนะโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวชนาพร เมฆดีโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตราภัชญ์ คงสวัสดิ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
3. MissXiumin Xingโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรักษ์สุดา คำสุทธิโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวชนาพร เมฆดีโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตราภัชญ์ คงสวัสดิ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
3. MissXiumin Xingโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรักษ์สุดา คำสุทธิโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทิมา ประสงค์มณีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีประธานกรรมการ
2. MissHanami Satoโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา สิงห์เสโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
4. นายจักรี ไชยชนะโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทิมา ประสงค์มณีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีประธานกรรมการ
2. MissHanami Satoโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา สิงห์เสโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
4. นายจักรี ไชยชนะโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวชนาพร เมฆดีโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตราภัชญ์ คงสวัสดิ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
3. MissXiumin Xingโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรักษ์สุดา คำสุทธิโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประชุม ปิ่นสกุลโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
3. นางเรณู บุญเสรฐโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุวิมล นุ่มเมืองโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา นาคอินทร์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
3. นางวิกัญญา วรยศโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
4. นายนิมน สร้อยเปี้ยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสุวิมล นุ่มเมืองโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา นาคอินทร์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
3. นางวิกัญญา วรยศโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
4. นายนิมน สร้อยเปี้ยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางทิพย์วรรณ คงเนตรโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวลัยพร แจ่มนามโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา มงคลทองโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางทิพย์วรรณ คงเนตรโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวลัยพร แจ่มนามโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา มงคลทองโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนภดล สายอรุณโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายปานเทพ รัตนอัมพรวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ ผอบทิพย์โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
5. นายนราธิป กระจงโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
6. นายพันธวัช ขุนกำแหงโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวษณอนงค์ ชูราโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
8. นายมาโนช พรามพิทักษ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพนิดา นิลดีโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสุกัญญา นาเสงี่ยมโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
11. นายบุญฤทธิ์ ตุ้มพงศ์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
12. นางภัทรหทัย ทองอยู่โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวกัลยา ผิวเหลืองโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
14. นางสุรางค์รัตน์ สิ่งมาโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
15. นายเสนาะ แก้วคุ้ม โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
16. นายปรีชา ยืนยาวโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนภดล สายอรุณโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายปานเทพ รัตนอัมพรวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ ผอบทิพย์โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
5. นายนราธิป กระจงโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
6. นายพันธวัช ขุนกำแหงโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวษณอนงค์ ชูราโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
8. นายมาโนช พรามพิทักษ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพนิดา นิลดีโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสุกัญญา นาเสงี่ยมโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
11. นายบุญฤทธิ์ ตุ้มพงศ์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
12. นางภัทรหทัย ทองอยู่โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวกัลยา ผิวเหลืองโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
14. นางสุรางค์รัตน์ สิ่งมาโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
15. นายเสนาะ แก้วคุ้ม โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
16. นายปรีชา ยืนยาวโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนภดล สายอรุณโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายปานเทพ รัตนอัมพรวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ ผอบทิพย์โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
5. นายนราธิป กระจงโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
6. นายพันธวัช ขุนกำแหงโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวษณอนงค์ ชูราโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
8. นายมาโนช พรามพิทักษ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพนิดา นิลดีโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสุกัญญา นาเสงี่ยมโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
11. นายบุญฤทธิ์ ตุ้มพงศ์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
12. นางภัทรหทัย ทองอยู่โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวกัลยา ผิวเหลืองโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
14. นางสุรางค์รัตน์ สิ่งมาโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
15. นายเสนาะ แก้วคุ้ม โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
16. นายปรีชา ยืนยาวโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนภดล สายอรุณโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายปานเทพ รัตนอัมพรวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ ผอบทิพย์โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
5. นายนราธิป กระจงโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
6. นายพันธวัช ขุนกำแหงโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวษณอนงค์ ชูราโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
8. นายมาโนช พรามพิทักษ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพนิดา นิลดีโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสุกัญญา นาเสงี่ยมโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
11. นายบุญฤทธิ์ ตุ้มพงศ์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
12. นางภัทรหทัย ทองอยู่โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวกัลยา ผิวเหลืองโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
14. นางสาวสุรางค์รัตน์ สิ่งมาโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
15. นายเสนาะ แก้วคุ้ม โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
16. นายปรีชา ยืนยาวโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนภดล สายอรุณโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายปานเทพ รัตนอัมพรวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ ผอบทิพย์โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
5. นายนราธิป กระจงโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
6. นายพันธวัช ขุนกำแหงโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวษณอนงค์ ชูราโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
8. นายมาโนช พรามพิทักษ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพนิดา นิลดีโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสุกัญญา นาเสงี่ยมโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
11. นายบุญฤทธิ์ ตุ้มพงศ์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
12. นางภัทรหทัย ทองอยู่โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวกัลยา ผิวเหลืองโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
14. นางสุรางค์รัตน์ สิ่งมาโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
15. นายเสนาะ แก้วคุ้ม โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
16. นายปรีชา ยืนยาวโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนภดล สายอรุณโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายปานเทพ รัตนอัมพรวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ ผอบทิพย์โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
5. นายนราธิป กระจงโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
6. นายพันธวัช ขุนกำแหงโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวษณอนงค์ ชูราโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
8. นายมาโนช พรามพิทักษ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพนิดา นิลดีโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสุกัญญา นาเสงี่ยมโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
11. นายบุญฤทธิ์ ตุ้มพงศ์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
12. นางภัทรหทัย ทองอยู่โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวกัลยา ผิวเหลืองโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
14. นางสุรางค์รัตน์ สิ่งมาโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
15. นายเสนาะ แก้วคุ้ม โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
16. นายปรีชา ยืนยาวโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนภดล สายอรุณโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายปานเทพ รัตนอัมพรวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ ผอบทิพย์โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
5. นายนราธิป กระจงโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
6. นายพันธวัช ขุนกำแหงโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอนงค์ ชูราโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
8. นายมาโนช พรามพิทักษ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพนิดา นิลดีโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสุกัญญา นาเสงี่ยมโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
11. นายบุญฤทธิ์ ตุ้มพงศ์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
12. นางภัทรหทัย ทองอยู่โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวกัลยา ผิวเหลืองโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
14. นางสุรางค์รัตน์ สิ่งมาโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
15. นายเสนาะ แก้วคุ้ม โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
16. นายปรีชา ยืนยาวโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนภดล สายอรุณโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายปานเทพ รัตนอัมพรวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ ผอบทิพย์โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
5. นายนราธิป กระจงโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
6. นายพันธวัช ขุนกำแหงโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอนงค์ ชูราโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
8. นายมาโนช พรามพิทักษ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพนิดา นิลดีโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสุกัญญา นาเสงี่ยมโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
11. นายบุญฤทธิ์ ตุ้มพงศ์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
12. นางภัทรหทัย ทองอยู่โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวกัลยา ผิวเหลืองโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
14. นางสุรางค์รัตน์ สิ่งมาโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
15. นายเสนาะ แก้วคุ้ม โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
16. นายปรีชา ยืนยาวโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนภดล สายอรุณโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายปานเทพ รัตนอัมพรวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ ผอบทิพย์โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
5. นายนราธิป กระจงโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
6. นายพันธวัช ขุนกำแหงโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวษณอนงค์ ชูราโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
8. นายมาโนช พรามพิทักษ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพนิดา นิลดีโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสุกัญญา นาเสงี่ยมโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
11. นายบุญฤทธิ์ ตุ้มพงศ์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
12. นางภัทรหทัย ทองอยู่โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวกัลยา ผิวเหลืองโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
14. นางสุรางค์รัตน์ สิ่งมาโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
15. นายเสนาะ แก้วคุ้ม โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
16. นายปรีชา ยืนยาวโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนภดล สายอรุณโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายปานเทพ รัตนอัมพรวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ ผอบทิพย์โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
5. นายนราธิป กระจงโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
6. นายพันธวัช ขุนกำแหงโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวษณอนงค์ ชูราโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
8. นายมาโนช พรามพิทักษ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพนิดา นิลดีโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสุรางค์รัตน์ นาเสงี่ยมโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
11. นายบุญฤทธิ์ ตุ้มพงศ์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
12. นางภัทรหทัย ทองอยู่โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวกัลยา ผิวเหลืองโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
14. นางสุรางค์รัตน์ สิ่งมาโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
15. นายเสนาะ แก้วคุ้ม โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
16. นายปรีชา ยืนยาวโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนภดล สายอรุณโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายปานเทพ รัตนอัมพรวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ ผอบทิพย์โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
5. นายนราธิป กระจงโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
6. นายพันธวัช ขุนกำแหงโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวษณอนงค์ ชูราโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
8. นายมาโนช พรามพิทักษ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพนิดา นิลดีโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสุกัญญา นาเสงี่ยมโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
11. นายบุญฤทธิ์ ตุ้มพงศ์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
12. นางภัทรหทัย ทองอยู่โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวกัลยา ผิวเหลืองโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
14. นางสุรางค์รัตน์ สิ่งมาโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
15. นายเสนาะ แก้วคุ้ม โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
16. นายปรีชา ยืนยาวโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนภดล สายอรุณโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายปานเทพ รัตนอัมพรวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ ผอบทิพย์โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
5. นายนราธิป กระจงโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
6. นายพันธวัช ขุนกำแหงโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวษณอนงค์ ชูราโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
8. นายมาโนช พรามพิทักษ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพนิดา นิลดีโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสุกัญญา นาเสงี่ยมโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
11. นายบุญฤทธิ์ ตุ้มพงศ์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวกัลยา ผิวเหลืองโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
13. นางสุรางค์รัตน์ สิ่งมาโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
14. นายเสนาะ แก้วคุ้ม โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
15. นางภัทรหทัย ทองอยู่โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
16. นายปรีชา ยืนยาวโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนภดล สายอรุณโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายปานเทพ รัตนอัมพรวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ ผอบทิพย์โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
5. นายนราธิป กระจงโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
6. นายพันธวัช ขุนกำแหงโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวษณอนงค์ ชูราโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
8. นายมาโนช พรามพิทักษ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพนิดา นิลดีโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสุกัญญา นาเสงี่ยมโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
11. นายบุญฤทธิ์ ตุ้มพงศ์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
12. นางภัทรหทัย ทองอยู่โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวกัลยา ผิวเหลืองโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
14. นางสุรางค์รัตน์ สิ่งมาโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
15. นายเสนาะ แก้วคุ้ม โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
16. นายปรีชา ยืนยาวโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนภดล สายอรุณโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายปานเทพ รัตนอัมพรวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ ผอบทิพย์โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
5. นายนราธิป กระจงโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
6. นายพันธวัช ขุนกำแหงโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
7. นายมาโนช พรามพิทักษ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวษณอนงค์ ชูราโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพนิดา นิลดีโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสุกัญญา นาเสงี่ยมโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
11. นายบุญฤทธิ์ ตุ้มพงศ์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
12. นางภัทรหทัย ทองอยู่โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวกัลยา ผิวเหลืองโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
14. นางสุรางค์รัตน์ สิ่งมาโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
15. นายเสนาะ แก้วคุ้ม โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
16. นายปรีชา ยืนยาวโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ศรี กลัดปรี โรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภัทรชัย ประชุมชนสารโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
3. นางสาวสิริพร ศิลปกุลโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ศรี กลัดปรี โรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภัทรชัย ประชุมชนสารโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
3. นางสาวสิริพร ศิลปกุลโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ศรี กลัดปรี โรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภัทรชัย ประชุมชนสารโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
3. นางสาวสิริพร ศิลปกุลโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ศรี กลัดปรี โรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภัทรชัย ประชุมชนสารโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
3. นางสาวสิริพร ศิลปกุลโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ศรี กลัดปรี โรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภัทรชัย ประชุมชนสารโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
3. นางสาวสิริพร ศิลปกุลโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ศรี กลัดปรี โรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภัทรชัย ประชุมชนสารโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
3. นางสาวสิริพร ศิลปกุลโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายผจงเกียรติ จีนสลุตโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจำลอง เชื้อดีโรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
3. นายศุภวัตร รักวงศ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายผจงเกียรติ จีนสลุตโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจำลอง เชื้อดีโรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
3. นายศุภวัตร รักวงศ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายผจงเกียรติ จีนสลุตโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจำลอง เชื้อดีโรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
3. นายศุภวัตร รักวงศ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายผจงเกียรติ จีนสลุตโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจำลอง เชื้อดีโรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
3. นายศุภวัตร รักวงศ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางชวนชม สีหะวงศ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทิพาพร ศรีสุธรรมโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางชมนภัส จั่นฤทธิ์ โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางจรูญรัตน์ ประสพโชคโรงเรียนหนองพระพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐพร ผลจันทร์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. นางมัลตนา พัทธวณิชโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีอนันต์ ลัดดากลมโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปฐมาพร แสงอาทิตย์โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ เลิศสุวรรณไพศาลโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอนันต์ ลัดดากลมโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปฐมาพร แสงอาทิตย์โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ เลิศสุวรรณไพศาลโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ น้อยอามาตย์โรงเรียนเนินกุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ยืนยาวโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
3. นายธันว์ อุดมผลโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสุวัฒน์ น้อยอามาตย์โรงเรียนเนินกุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ยืนยาวโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
3. นายธันว์ อุดมผลโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนงนุช เรืองเดชโรงเรียนนครไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนวลใย เป้รอดโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการ
3. นางนพรัตน์ ทองคำพงษ์โรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางนงนุช เรืองเดชโรงเรียนนครไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนวลใย เป้รอดโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการ
3. นางนพรัตน์ ทองคำพงษ์โรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายสยาม สารมะโนโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ บุญประเสริฐโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
3. นางกมลทิพย์ ธิตานนท์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายสยาม สารมะโนโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ บุญประเสริฐโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
3. นางกมลทิพย์ ธิตานนท์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางธัญรัศมี นาครทรรพโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ กองแก้วโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ดอกหอม โรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
4. นางนรี สุทธายศโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางธัญรัศมี นาครทรรพโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ กองแก้วโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ดอกหอม โรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางมาลี แก้วป้องปกโรงเรียนนครไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิระยุ บัวพิมพ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางพรทิพา แก้วบัวรมย์โรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางมาลี แก้วป้องปกโรงเรียนนครไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิระยุ บัวพิมพ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางพรทิพา แก้วบัวรมย์โรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศิริญาณี ดาวดิษฐ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรัฐกุล อะทะไชยโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเพียงไพลิน โพธิ์ทองโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุวิมล นุ่มเมืองโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา นาคอินทร์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
3. นางวิกัญญา วรยศโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
4. นายนิมน สร้อยเปี้ยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
3. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
3. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
3. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนภดล สายอรุณโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายปานเทพ รัตนอัมพรวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนภดล สายอรุณโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายปานเทพ รัตนอัมพรวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนภดล สายอรุณโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายปานเทพ รัตนอัมพรวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง โทร. 0818888161
ทีมพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมSillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]