รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 1)
ณ จังหวัดพิษณุโลก
ระหว่าง วันที่ 6-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กหญิงฉัตราภรณ์  จำปาคำ
 
1. นางละมัย  ใยดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวณัฎฐณิชา  จารสาร
 
1. นางบุบผา  ยันอินทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กหญิงวรกมล  บัวกลิ้ง
 
1. นางสาวธรรมรัตน์  ราชรองเมือง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  อุบลเจริญ
 
1. นางจันทนา  ศิลปศาสตร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1. เด็กหญิงน่านฟ้า  พึ่งเพ็ชร
 
1. นางระวีวรรณ  มีรัตน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวพชรพร  ศรีสุพัฒนะกุล
 
1. นางประภา  บุญยนต์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุรวัฒน์มนตรี
 
1. นางดวงรักษ์  ปาหา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวสุทธิรัตน์  คำพาลักษณ์
 
1. นางพิศมัย  นึกงาม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กหญิงณัฐชนน  ชนม์สูงเนิน
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ยอดเมตตา
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  กัญยะมาสา
 
1. นางละมัย  ใยดี
2. นางภาวิณีย์  บุญประสพ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. นางสาวณัฐนันท์  เสียงเพราะ
2. นายศราวุธ  แก้วโต
3. นางสาวสิรีรักษิณ์  เดชพงษ์
 
1. นางละมัย  ใยดี
2. นางภาวิณีย์  บุญประสพ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงกรวิกา  แก้วมุติ
2. เด็กหญิงอลิสา  อยู่พวง
 
1. นางกิติยา  เตชะวรรณวุฒิ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวรตภรณ์  สุขเกิด
2. นางสาวรัดเกล้า  สัจจา
 
1. นางสาวพรพิมล  สาริการินทร์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. เด็กชายธนธรณ์  รุ่งศรีวัฒนา
 
1. นายปราโมท  เรณุมาร
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวพิมพ์รักษ์  บารมี
 
1. นายกนกภณ  เจริญรุ่งเรืองชัย
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงธนิดา  เนียมสวรรค์
2. เด็กหญิงภูริชญา  ภูมิผล
3. เด็กหญิงอารียา  ปัญญาวงค์
 
1. นายเอกพงศ์  เบญจกุล
2. นางยุพิน  เม้ยขันหมาก
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายจตุรงค์  พันมา
2. นายนิติพงศ์  อัมพรไชยมงคล
3. นายพิธิวัฒน์  เหลืองวิชชเจริญ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  มาเกตุ
2. นางสาวพรรณธิภา  บุญศิลป์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  ศิริวัฒนกุลรติ
2. นางสาวภัทรวดี  ดวงเพ็ญมาศ
3. นางสาวสตรีรัตน์  แจ่มเมือง
 
1. นางยุพิน  เม้ยขันหมาก
2. นายเอกพงศ์  เบญจกุล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. นางสาวปภัสรา   งามเลิศนภาภรณ์
2. นางสาวมนัสชนก   ชาประเสริฐ
3. นางสาวยศพร   มีปาน
 
1. นางสาวอังษณานันท์   เด่นสท้าน
2. นายคฑาไชย  ทักษ์สิทธา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายปัณณทัต  เถื่อนกูล
2. เด็กชายเนติพล  บุญศิริรุ่งเรือง
 
1. นางสาวชุติมา  นาคสกุล
2. นางพิศมัย  ทองทัพ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวชญานันทฺ์  คุ้มฉาย
2. นางสาวสมิตานัน  ธเนศราภา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสามารถ  วนาธรัตน์
2. นายเอกพงศ์  เบญจกุล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  สอนสกล
 
1. นางสุรีรัตน์  ขาวเอี่ยม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายพัชรพล   ลีสุขสาม
 
1. นางวิลาวัลย์  วัดประตูมอญ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กชายธรรมชาติ  สุขพินิจ
2. เด็กหญิงภัทรจาริน  เหลืองประสิทธิ์
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  บัวระพา
 
1. นางสิรินาถ   ขำคง
2. นางอิสญาภา  ธรรพรังษี
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวณัฐภัทรา  มานะกิจศิริสุทธิ์
2. นางสาวศศิโสภา  พ่วงก้อน
3. นางสาวอรชพร  พัฒนการุณย์
 
1. นายวีรยุทธ  แก้วแสงจันทร์
2. นางสาวธิดารัตน์  อินปาต๊ะ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงกรกนก  ลิ้มประเสริฐ
2. เด็กหญิงพีรดา  ชัยจิตติประเสริฐ
3. เด็กหญิงวีรินทร์ธีตา  วงศ์ใหญ่
 
1. นางเพื่อนจิต  สิงห์เผ่น
2. นางสาวขวัญฤดี  ชุ่มชุมภู
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. นางสาวภัคจิรา   ถาแยง
2. นางสาวสมิตานัน   สุนันทวนิช
3. นางสาวสิรีรักษิณ์   เดชพงษ์
 
1. นางสาวกาเหว่า   กล่ำเงิน
2. นางณัฐภัสสร   เหล่าเนตร์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายชาคริต  อนุรักษ์วัฒนะ
2. เด็กชายวันชนะ  ศรีโสภา
3. เด็กชายเกื้อกูล  มนตรี
 
1. นางสิริลักษณ์  โพธิบุตร
2. ว่าที่พันตรีสาธิต  อธิวาส
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. นางสาวธนพัต  ศิริดล
2. นางสาวศศิชา   สุพรรณบัฏ
3. นางสาวอรนิชา   ศรีโสภา
 
1. นางจารุวรรณ   จงทอง
2. นายรัตนโชติ   จงทอง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงนภัส  วริทุม
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  คุยสี
3. เด็กหญิงภัคจีรา  โม้อ้วน
 
1. นางวรรณกร  สุวรรณรอ
2. นางสาวกัญญาวีร์  ชายเรียน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกชกร  วีระธนานันท์
2. นางสาวจิราธิป  เกษามูล
3. นางสาวมณิสรา  คำเครือคง
 
1. นางสาวศิริกัญญา  แพนคร
2. นางวรุณยุภา  ขยันกิจ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนกชนม์  ทิมคล้าย
2. เด็กชายสาธิต  สุขแก้ว
 
1. ว่าที่พันตรีสาธิต  อธิวาส
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวชลธิชา  ผ่องจิตร
2. นางสาวณัฎฐนิช  ศักดิ์ชิโนรส
 
1. นายอานนท์  มากมี
2. นายอภิสิทธิ์  เม่งตรี
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. นางสาวพรพรรณ  ส้มโอหวาน
2. เด็กหญิงโชติรส  เอี่ยมพงษ์
 
1. นายประเสริฐ  จำปาแดง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กชายขุนพล  หมอรักษา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันธุรี
 
1. นายประเสริฐ  จำปาแดง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  โหมดจิ๋ว
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  การสมดี
3. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ดาวลาย
4. เด็กหญิงสุธีธิดา  นาข้าวต้ม
5. เด็กหญิงสุพิชชา  ปัญญาพิมพ์
 
1. นางวิไลลักษณ์  ณ เชียงใหม่
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวกุลจิรา  บัวแก้ว
2. นายจิรวัฒน์  ยิ้มใย
3. นางสาวนลิตา  ปานเกิด
4. นายอุดมศักดิ์  พิณงา
5. นางสาวโสรยา  ฤทธิศักดิ์
 
1. นางผาณิต  คณะเกษม
2. นายวีรยุทธ  อัครพล
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงชนิตา  คุ้มญาติ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  มีบุญ
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทวีทรัพย์
4. เด็กหญิงพรรณวษา  นิ่มอิ่ม
5. เด็กหญิงรสิตา  สิงห์มา
 
1. นางเจริญรัตน์  มณีนุตร์
2. นางนงนุช  เพชรสุริยา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกาญจนา  ทับอุ่น
2. นางสาวฐิติพร  แสงรัตน์
3. นางสาวฐิติยา  เกตุวรภัทรา
4. นางสาวณิชกานต์  คำคูณศรี
5. นางสาวสุกัลยา  กิตติกันตวัฒน์
 
1. นางรัตนา  พ่วงประเสริฐ
2. นางอมรรัตน์  เมืองจันทร์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงพิจิตรา  ใจดวง
2. เด็กหญิงรุ่งธิดา  มินชัยสงค์
3. เด็กหญิงรุ้งทิพย์  นอสร้อยทอง
4. เด็กชายสิทธิศักดิ์  หงส์สุข
5. เด็กชายอนาวิล  ทองดอนกลิ้ง
 
1. นางสาวณัฐพร  ทิมจันทร์
2. นายปริวัตร  ศรสุรินทร์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายครีพัชร   จรัสศรี
2. นางสาวจิริญญา  สุวรรณอินทร์
3. นางสาวปริยาภรณ์  ถีติปริวัตร์
4. นางสาววรดา  สุวรรณรัตน์
5. นางสาวสิรภัทร  อินทวงค์
 
1. นายวัชรากร  เปรมประสิทธิ์
2. นางประภาวดี  จตุวิริยะพรชัย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วกำเหนิด
 
1. นายจักรกฤช  ขัติยะ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. นางสาวธนพร  แสนสุภา
 
1. นางดวงใจ  พรหมมา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายกรศุทธิ์  ชัยน้อย
2. เด็กหญิงวรรณภรณ์  ปันอิน
 
1. นางนิศา  ศาสตร์ศรี
2. นางสมคิด  ทองม่วง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายอัครวัฒน์  ประทุมทอง
2. นางสาวเฌอริดา  สาระรัมย์
 
1. นางพิมพ์กุล  เรืองวุฒิฐิติกุล
2. นางกมลพรรณ  สนศิริ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 1. นางสาวนภัสสร  ขวัญมุข
2. นางสาวนารีย์  บูชา
3. นางสาวปพิชญา  จับแก้ว
4. นางสาวมัลลิกา  บุญรอด
5. นางสาวศิริลักษณ์  สันทอง
6. นางสาวศิวาริกา  มีสวัสดิ์
7. นางสาวศุจินธร  ตั๊นเล่งกิม
8. นางสาวสาวิตรี  ปองเพ็ชร
9. นางสาวสิริรัตน์  ราชขวัญ
10. นางสาวอรจิรา  ฉิมสันเที๊ยะ
 
1. นายปราโมทย์  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางธนพรรณ  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
3. นางสาวเบญจพร  ดีแล้ว
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงวรรณภากรณ์  นามเชื้อ
2. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  เที่ยวทอง
 
1. นายออมทรัพย์  มูลหงษ์
2. นางรุจิราภรณ์  บุญยิ้ม
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวกาญจนา  ทองเชื้อ
2. นายธิติพล  จันทสงเคราะห์
 
1. นายกำธร  งูทิพย์
2. นางคนึงนิจ  อุทัศน์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงบุญสิตา  เซี่ยงว่อง
 
1. นายวิเชียร  เซี่ยงว่อง
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวธันยมัย  เซี่ยงว่อง
 
1. นายวิเชียร  เซี่ยงว่อง
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ปานทอง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  สกุล ณ มรรคา
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา 1. นางสาวสุนิต  สอสุดใจ
 
1. นางสาววาทินี  ทรัพย์สมาน
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา 1. เด็กชายยงยุทธ  ศิริพรม
 
1. นางสาววาทินี  ทรัพย์สมาน
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. นางสาวอรทัย  เย็นขัน
 
1. นางวิไลลักษณ์  คำทา
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงสุพรรษา  เพ็ชรดอนทอง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  สกุล ณ มรรคา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวสุดารัตน์  มงคล
 
1. นางเพชรา  อาสมาน
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงจุฑาเพชร  รุ่งชื่น
2. เด็กหญิงนริศรา  กวางทอง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  สกุล ณ มรรคา
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงวรพิชชา  ตั้งเกษมวิบูลย์
 
1. นางสาวจิราวรรณ  อินเกิด
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. นายภาคภูมิ  ตลับแก้ว
 
1. นางวิไลลักษณ์  คำทา
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1. เด็กชายชลกิจ  ถิ่นซื่อตรง
2. เด็กหญิงบุญญาพร  เกษา
3. เด็กหญิงอัยรดา  ศรีรี
 
1. นางสุธิตา  นิลวัฒนา
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1. นายทัตพงษ์  อุณหิต
2. นายทัตพร  อุณหิต
3. นายนิตินัย  ดีแนม
 
1. นางสุธิตา  นิลวัฒนา
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กชายอัศวเมธ  เอี่ยมน้อย
 
1. นางสินีนาฎ  คชนิล
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายธนวัฒน์  อัครสินธนาสิริ
 
1. นางศิริวรรณ  ศิริวัฒน์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายทักษินาวัชฟ์  กลิ่นหอม
 
1. นายกำพล  เนตรเชย
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายภาณุเดช  ละโส
 
1. นางศิริวรรณ  ศิริวัฒน์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวจิราวรรณ  พูลสวัสดิ์
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวชนัญธิดา  พลอยงาม
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวจิราวรรณ  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวชนัญธิดา  พลอยงาม
3. นางสาวณิชาพัชร์  โนนครู
4. นางสาวธนัชพร  ล้อมจันทร์
5. นางสาวบุญญานุช  เธียรพิเชษฐพงศ์
6. เด็กหญิงปรมา  อนุสิทธิ์
7. นางสาวมนสิขา  จันทร์นาคา
8. นางสาววรรณกร  คร้ามมี
9. นางสาวสุมณทิพย์  ไชยการ
 
1. นางศศิธร  นักปี่
2. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
3. นายประทีป  นักปี่
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวกฤตยา  แสงคำ
2. นางสาวจณิสตา  ธนาธรชัย
3. นางสาวชารีรัตน์  เกราะเพชรไพฑูรย์
4. นางสาวชุติมา  มั่นปาน
5. นายณัฐพงษ์  จาดพุ่ม
6. นางสาวธัญญวดี  แก้วกำพล
7. นางสาวธัญภัทร  ปานเกิด
8. นางสาวธิดารัตน์  แผลงไพรี
9. นางสาวธิติมา  กล่ำงิ้ว
10. นางสาวปรียาภรณ์  สิงห์ลอ
11. นายปัญญพัฒน์  เพียงพิมาย
12. นางสาวพชรมนต์  แสงสว่าง
13. นายวัชระ  กล่ำสามเรือน
14. นายวิชญ์พล  คงตัน
15. นางสาวเกศกนก  สุดแก้ว
 
1. นายภูวนาจ  เกลาพิมาย
2. นายฉัตรชัย  ศรีทอง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายจิรภัทร  คล้ายมี
2. เด็กชายตะวัน  สุขวงษ์
3. นางสาวทิพย์วัลย์  งามขำ
4. เด็กชายธนวัฒน์  อัครสินธนาสิริ
5. เด็กชายธนาวุฒิ  นาคแก้ว
6. เด็กชายพุฒิเมธ  เอี่ยมน้อย
7. นายภาณุเดช  ละโส
8. เด็กชายวิรุฬห์  กิ่งแก้ว
9. เด็กชายวีรวัฒน์  ปัทมคัมภ์
10. นางสาวสิริยาภรณ์  พินิจภาระ
11. เด็กชายอภิรักษ์  อินทร์นเรศ
 
1. นางศิริวรรณ  ศิริวัฒน์
2. นางสาวเปรมฤดี  นามโสวรณ
3. นางสาวศุภกาญจน์ดา  ศรีทอง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงกชพร  มีเมตตา
2. เด็กหญิงกชมน  มีเมตตา
3. เด็กหญิงกฤตติญา  จอนขุน
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สัยวินัย
5. เด็กหญิงณฐมน  ถิ่นอ่อง
6. เด็กหญิงณิขาภัทร  เล็กชม
7. เด็กหญิงทิพยวิมล  กล้าหาญ
8. นางสาวธมลวรรณ  ดีดกลิ่น
9. เด็กหญิงปาลิตา  ทองจุล
10. เด็กหญิงปิณจ์ฑิรา  การะเกตุ
11. เด็กหญิงพัชริดา  ภูมิผล
12. เด็กหญิงพันธนันท์  ถึงหมื่นไวย์
13. เด็กหญิงพิชชาพร  ชลวิสุทธิ์
14. เด็กหญิงภัคจิรา  อินตลาดชุม
15. เด็กหญิงรมยกร  มีคำ
16. เด็กหญิงระพีพัฒน์  อันอ๊อด
17. เด็กหญิงวรัชยา  แก้วเกตศรี
18. เด็กหญิงสุจิตราภา  มีทา
19. เด็กหญิงสุชีรา  มีพยุง
20. เด็กหญิงสุมินทร์ญา  แก้วสุวรรณสิทธ์
21. เด็กหญิงเกศวริน  ศรีปิ่นเป้า
 
1. นางศศิธร  นักปี่
2. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
3. นายสุรกิจ  เฉลิมวิริยะสกุล
4. นายประทีป  นักปี่
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 1. เด็กชายกิตติชัย  ว่าปราง
2. เด็กชายณัฐพล  โตพงษ์
3. เด็กหญิงวรรณกานต์  แต่งรูป
4. เด็กชายสยมภู  เย็นเวียน
5. เด็กชายสรธัญ  อิ่มอุระ
6. เด็กหญิงอักษราภัค  ปู่แก้ว
 
1. นายเตโชทัย  นึบสูงเนิน
2. นางชนาธิป  นึบสูงเนิน
3. นายหลิน  เกตุขาว
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นายจิรเมธ   มีสุข
2. นายธนวัฒน์  บุญชู
3. นายพุทธ   แพงศร
4. นายศุภกร   ม่วงศรีสวัสดิ์
5. นายศุภวิชญ์   รอดทรัพย์
 
1. นายวรวิทย์  ไชยมิ่ง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงกนกรดา  ศิริรัตน์
2. นางสาวกัลยารัตน์  สมบัติทองใบ
3. เด็กชายคฑาวุธ  ขำทอง
4. เด็กชายคมกริช  ด้วงทา
5. เด็กหญิงจันทกานต์  จอมคำสิงห์
6. เด็กหญิงจิตราวดี  จุลละนันทน์
7. นายฉัตรกานต์  นาคสวาท
8. นางสาวชลิตา  ดิษสรวรรค์
9. เด็กชายฐาปกรณ์  บุญอ่ำ
10. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ยอดบุตรดี
11. เด็กชายณัฐชัย  ประสาตเขตกร
12. นายทวิภัทร  ฟักแฟง
13. นายธวัชชัย  แกมขุนทด
14. เด็กหญิงธิญาดา  สนศิริ
15. เด็กหญิงนันทิพร  บริจาค
16. เด็กชายนาวิน  ส่องศรี
17. นางสาวพรพชร  อินไชยเทพ
18. นางสาวพฤกษา  ศรีสวัสดิ์
19. เด็กหญิงพัชรพร  โครตเพชร
20. นางสาวพาขวัญ  รอดสิน
21. เด็กหญิงพิชยา  รอดเมือง
22. นายพีระพล  สิงห์รอ
23. เด็กหญิงภัชชรัตน์  สำราญศิริกุล
24. นางสาวภัทริดา  แพงสมบูรณ์
25. เด็กชายภาคภูมิ  สุดแก้ว
26. เด็กหญิงมนต์นภา  บำรุงดี
27. เด็กหญิงรัตติกาล  จุลศิลป์
28. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก้วเอี่ยม
29. เด็กหญิงรุ่งนภา  ข้ามแปด
30. นางสาววิภารัตนศิริ  เกตุปาน
31. นางสาวศจีรัตน์  ย่อมแอ่น
32. นายสหภาพ  เถาว์สิงห์
33. นางสาวสิริญญา  บุญแจ้ง
34. นางสาวสุชาดา  ชูยิ้ม
35. นางสาวสุภัสรา  หมื่นสง
36. เด็กหญิงอติพร  ยุติธรรม
37. นายอนุพงษ์  มีแสง
38. เด็กหญิงอภิชญา  ไพสิฐสุวรรณ
39. นางสาวอมรภัค  กลิ่นแข
40. เด็กชายอรรถชัย  ยิ้มคง
 
1. นายศุภฤกษ์  วังซ้าย
2. นายมาโนชญ์  ติณสิริสุข
3. นางสาวสุจิตรา  ทรัพย์พึ่ง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 1. เด็กชายภูวดล  ทุมมา
 
1. นายเตโชทัย  นึบสูงเนิน
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายธวัชชัย  แกมขุนทด
 
1. นายศุภฤกษ์  วังซ้าย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงฐิตาพร   เรืองสมบัติ
 
1. นายศุภฤกษ์  วังซ้าย
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวชนัญธิดา  พลอยงาม
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กชายอมรชัย  แก้วบางทราย
 
1. นายอนุพงษ์  ยกตรี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นายนรินทร์  ท้วมทองดี
 
1. นางสุรภา  จันทร์เปล่ง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กหญิงฐิติพร  อินทรีย์
 
1. นายอนุพงษ์  ยกตรี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวสุภัคชญา  รัตนใหม่
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. นายนราวิชญ์  เล่ห์กล
 
1. นายอนุพงษ์  ยกตรี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นาย ธวัชชัย  แกมขุนทด
 
1. นายศุภฤกษ์  วังซ้าย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. เด็กหญิงมารีแอล  อเวสโตร
 
1. นายจาตุรันต์  วัฒนากุล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวสุภัคชญา  รัตนใหม่
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. นายนราวิชญ์  เล่ห์กล
 
1. นายอนุพงษ์  ยกตรี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายพีระพล  สิงห์ลอ
 
1. นายศุภฤกษ์  วังซ้าย
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงชาลีฎา  เคนเหลื่อม
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวสุภัคชญา  รัตนใหม่
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 92.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวกรณิศ  วงศ์เศรษฐภูษิต
2. นางสาวชนิชา  ตึงทอง
3. เด็กชายธิดารัตน์  เทพบุรี
4. เด็กชายพัชราภรณ์  คงเจริญ
 
1. นายภูวนาจ  เกลาพิมาย
2. นายอรรถวิทย์  ฤทธิ์แก้ว
3. นายสุมนต์  เถินบุรินทร์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  กัดใจบุญ
2. เด็กชายกนกศักดิ์  โปแก้ว
3. เด็กชายกฤษณะ  จำเริญ
4. เด็กหญิงกวินสิตา  เอกาวิวัฒน์
5. เด็กหญิงจิรภิญญา  พรมชาวนา
6. เด็กหญิงชมพู่  จงกลม
7. เด็กหญิงชลธิชา  แสนเมือง
8. เด็กชายชาญณรงค์  ม่วงพรม
9. เด็กชายชุติพงศ์  หล้าคำปา
10. เด็กชายณัฐวุฒิพน  แก้วกำพร้าสิริ
11. นางสาวณิชากร  จับแสงจันทร์
12. นางสาวธนกร  สินแจ่ม
13. นางสาวธนัชพร  สินแจ่ม
14. นางสาวธนัญญา  บัวทอง
15. เด็กชายธนาดา  สุขเกษม
16. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุวรรณหงษ์
17. เด็กหญิงธิดารัตน์  เพ็ญต่าย
18. นางสาวนรินทร์ทิพย์  เชื้อวงศ์
19. เด็กหญิงพรชิตา  พัฒนธนาดุล
20. นางสาวพัชรา  ศรีอ่ำดี
21. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คงจ้อย
22. เด็กชายยอดรัก  เอี่ยมสะอาด
23. นางสาวรัชดาวัลย์  จันทร
24. เด็กหญิงรัตนากร  เฉยสอน
25. เด็กชายวรจักร  แซ่เฮ็ง
26. เด็กหญิงวรัญญา  โสภณภูมิปัญญา
27. เด็กชายวรโชติ  ไขทอง
28. เด็กชายวิกรม  ขยันดี
29. เด็กชายวีรวัฒน์  จันทร์เหลือง
30. เด็กชายศุภวรรณ  อินทหอม
31. เด็กชายสุขสันต์  อุทธาเครือ
32. เด็กหญิงสุชาดา  สนทิม
33. เด็กชายสุธาดา  กุลมนต์
34. เด็กหญิงสุปราณี  รัศมี
35. เด็กหญิงสุภัทรา  สุขประเสริฐ
36. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ปานรอด
37. เด็กหญิงเสาวนีย์  สนทิม
 
1. นายณัฐพล   น้อยเลิศ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวกรณิศ  วงศ์เศรษฐภูษิต
2. นางสาวกัลยรัตน์  ปรางวิรุฬห์
3. นางสาวกุสุมา  โพธิ์ศรี
4. นายก้องภพ  วงศ์หลวง
5. นางสาวจิรัชญา  ปรารมภ์
6. นางสาวชนิชา  ตึงทอง
7. นายชาคริต  พลต้น
8. นางสาวญาณิณี  สินทูล
9. นางสาวณัฐกาญ  แสนเรืองเดช
10. นายธนดล  คำพุฒ
11. นางสาวธิดารัตน์  เทพบุรี
12. นายนันท์ชัย  ชัยอนันต์
13. นางสาวนุชนารถ  อ๊อดเอก
14. นายปฏิภาณ  สิงห์โตทอง
15. นางสาวปิยาพร  บุตรดีวงศ์
16. นายพงศกร  สวนกัน
17. นายพงศธร  เดชสูงเนิน
18. นายพนธกร  ชาววงค์
19. นายพัชรภทร  สุทธิ
20. นางสาวพัชราภรณ์  คงเจริญ
21. นางสาวพัชรี  เมืองมา
22. นางสาวพิชญานิน  พิทยสกุลพงษ์
23. นางสาวภัททิยา  ช่วยบำรุง
24. นายภาคภูมิ  ศิลา
25. นายภานุพงศ์  ชมพูเพชร
26. นางสาวมัศยา  เพชรเกิด
27. นางสาววลัยรัตน์  เผ่าพันธ์
28. นายวศิน  สิงห์ชา
29. นางสาวศิริพร  จันทร์ช่วง
30. นายสรณ์สิริ  ไทยประสิทธิ์
31. นางสาวสุพรรษา  อิวชาวนา
32. นางสาวสุพิชญา  สิงห์คราม
33. นางสาวอพิริญาญ์  ครั่งฝา
34. นางสาวอรจิรา  คลังมณี
35. นางสาวอัญมณี  จาดผึ้ง
36. นางสาวเบญญาภรณ์  ปูนปาน
37. นายเริงชัย  อินสิงห์
38. นายเอกรัตน์  พ่วงพี
 
1. นายภูวนาจ  เกลาพิมาย
2. นายอรรถวิทย์  ฤทธิ์แก้ว
3. นายสุมนต์  เถินบุรินทร์
4. นายวีระชัย  จันทะเสน
5. นางศุนิสา  ดิษฐ์แก้ว
6. นางสาวเพ็ญพิศ  ปลากัดทอง
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1. เด็กชายจักรธร  เสนาซิว
2. เด็กชายจักรพันธ์  อ่อนโยน
3. เด็กหญิงธิชาดา  ชัยอยู่
4. เด็กชายนครินทร์  ผาคำ
5. เด็กชายพุทธิพงษ์  นิ่มอนงค์
6. เด็กหญิงภัทรภร  เคาวลึก
7. เด็กหญิงศุภนิดา  จันทร
8. เด็กหญิงสุจิตตา  งามสุทธิ์
9. เด็กชายสุเมธ  วิจารณ์
10. เด็กหญิงเมวินีย์  โตกระโทก
 
1. นางณัฐฉรียา  สุขสวัสดิ์
2. นายเจษฎากร  ขันทอง
3. นายไตรรัตน์  เกษฒสุข
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ตรงต่อกิจ
2. นางสาวกัญญารัตน์  ฉิมจันทร์
3. นายคีตะภัทร์  กุ่ยอ่อง
4. นายธนวัฒน์  จันทร์โต
5. เด็กชายนิรันดร  มะนาวหวาน
6. นางสาวพิมนภา  ดุลนีย์
7. นางสาวมาลีวัลย์  จิ๋วเทศ
8. นายศุภชัย  อ้นหนู
9. นายสหัสวรรษ  อุดมสุข
10. นางสาวอิสริญาภา  ต่ายพูล
 
1. นายเจษฎากร  ขันทอง
2. นางณัฐฉรียา  สุขสวัสดิ์
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงกรกนก  สิงห์วี
2. เด็กหญิงจีดาภา  สีโอ
3. เด็กหญิงจุฬารักษ์  พรพ่วง
4. เด็กหญิงบุญยาพร  ขานไข
5. เด็กหญิงภัสอร  อมรมุนีพงศ์
6. เด็กหญิงศรัณยภัทร  ม่วงทอง
7. เด็กหญิงสิริยากร  บุญยนต์
8. เด็กหญิงอติพร  ขุนโต
9. เด็กหญิงอาริษา  แสนสุข
10. เด็กหญิงเพชรลดา  ภารเวก
 
1. นางณรรฐวรรณ  หนูเผือก
2. นางสาวมนัสนันท์  เหมชาติลือชัย
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกัณฑาภรณ์  สมพงษ์สวัสดิ์
2. นางสาวณัฏฐณิชา  พานิช
3. นางสาวณัฐชนิกุล  ทองน้อย
4. นางสาวพิชญานิน  มหาสิริณัฐ
5. นางสาวภัคจิรา  พุ่มมี
6. นางสาวรังสินี  บุญนะ
7. นางสาวศรารัตน์  อินทร์น้อย
8. นางสาวศุภาวรรณ  ศิริวัฒน์
9. นางสาวสิริลดา  ยอดบุรี
10. นางสาวสุนิตตา  ชัยมีเขียว
 
1. นางณรรฐวรรณ  หนูเผือก
2. นางสาวมนัสนันท์  เหมชาติลือชัย
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  พุ่มเล็ก
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เถื่อนเครือวัลย์
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  ตรงต่อกิจ
4. เด็กหญิงณัชชา  ทองชันลุก
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เจริญทรัพย์
6. เด็กหญิงวัชราภรณ์  แสงอรุณ
7. เด็กหญิงอริศรา  คล้ายรุ่งเรื่อง
8. เด็กหญิงเกศสิริ  ชมสวนสวรรค์
 
1. นายเจษฎากร  ขันทอง
2. นางณัฐฉรียา  สุขสวัสดิ์
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวกุลธิดา  พันเขียว
2. นางสาวจิตติพร  ใจดี
3. นางสาวนัฐสรา  สิริวราวุธ
4. นางสาวพรพิมล  กุหลาบ
5. นางสาวพฤกษา  ศรีสวัสดิ์
6. นางสาวภัทริดา  แพงสมบูรณ์
7. นางสาวรมิดา  แสงมณี
8. นางสาววิจิตรา  อินตลาดชุม
 
1. นางพรทิพย์  แสงแก้ว
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  งามพิศ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุต้น
3. เด็กหญิงกัญญานัฐ  น้อยผา
4. เด็กหญิงจีรนันท์  คำเครือคง
5. เด็กหญิงชลธิรศน์  พิสมร
6. เด็กหญิงชัญญานุช  ขานฤทธี
7. เด็กหญิงธารกมล  ทับทองหลาง
8. เด็กหญิงนภัสสร  แขวงโชคชัย
9. เด็กหญิงบุณยานุช  ตันประเสริฐ
10. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  พูลชู
11. เด็กหญิงภาวินี  แสงแก้ว
12. เด็กหญิงวิภาพรรณ  มั่นคง
 
1. นางทวีสุข  บัวทอง
2. นางสาวลักษณา  เยาวสังข์
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวกุลธิดา  พันเขียว
2. นางสาวจิตติพร  ใจดี
3. นางสาวณัฎรุจา  เนียมวัน
4. นางสาวนัฐสรา  สิริวราวุธ
5. นางสาวนันทวรรณ  สันติวงศ์
6. นางสาวพรพิมล  กุหลาบ
7. นางสาวพฤกษา  ศรีสวัสดิ์
8. นางสาวพัชรินทร์  ยิ้มคง
9. นางสาวภัทริดา  แพงสมบูรณ์
10. นางสาวรมิดา  แสงมณี
11. นางสาววิจิตรา  อินตลาดชุม
12. นางสาววิภาดา  อุ่นวงศ์
13. นางสาวศิรดา  เอี่ยมยิ้ม
 
1. นางพรทิพย์  แสงแก้ว
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เชยแก้ว
 
1. นางสาวอภิชนาฎ  มีประกอบ
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 90.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวชนัษภรณ์  เรือนจันทร์
 
1. นางสาวอภิชนาฎ  มีประกอบ
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กชายฉัตรปกรณ์  ทันเจริญ
 
1. นางสาวกมลทิพย์  แก้วมา
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายภานุมาศ  ชูสาย
 
1. นายวชิรพงศ์  พูลเกษร
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวนารถนรี  สวนจันทร์
 
1. นางสาวรัตนา  สุขาวห
 
106 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวเพชรรัตน์  คุรุวนาภรณ์
 
1. นายอิงครัต  กังวาลย์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวทินมณี  ฟองจางวาง
 
1. นางสาวจันทิมา  ประสงค์มณี
 
108 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวอาภาภรณ์  จินดาพงษ์
 
1. นายนิโลดาส์  เรย์โกเด่ส์
 
109 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวจารวี  สุวรรณโณ
2. นายชยพล  ภู่ธนะมั่น
3. นางสาวนัศรีน  ลาตีฟ
4. นางสาวปณัฎฎา  โนวิรัมย์
5. นางสาวศรินญาภรณ์  อินทจักร
 
1. นางสาววิกัญญา  วงศ์พุฒิ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวจณิสตา  อรรคสูรย์
2. นางสาวนัทกานต์  อนันต์ภัควัต
 
1. นางอภิชนาฎ  มีประกอบ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวมาติกา  มีบึงพร้าว
2. นางสาวรินทร์ลิตา  เอกลักษณานันท์
 
1. นางสาวจันทิมา  ประสงค์มณี
 
112 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวชญานิศ  พวงศร
2. นางสาวธีนภรณ์  อ่ำอำไพ
 
1. นายภาณุพงศ์  ศรีสมบัติ
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายกฤษดา  แจ้งเล็ก
2. เด็กชายณรงค์ชัย  ตัณฑโชติ
3. เด็กชายธีรพัฒน์  กลิ่นแจ่ม
4. เด็กชายธีรภัทร  เดชบุญ
5. เด็กชายพงศ์พัทธ์  ทับคล้าย
6. เด็กชายภัทรภูมิ  อ้นอ๊อด
7. เด็กชายอนุเดช  เหมฤดี
8. เด็กชายเสกศักดิ์  ทิมพ์พิจารณ์
 
1. นายสุขะวัฒน์  สุขทั่ง
2. นายจเร  โคกทอง
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายธนวัฒน์  เทแก้ว
2. นายนิธิพล  ทองเสือ
3. นายศรัณย์  เมืองมา
4. นายศิวกร  ทองคุ้มญาติ
5. นายสุรพงษ์  ขุนโต
6. นายอานนท์  อรรถอินทรีย์
 
1. นายสุขะวัฒน์  สุขทั่ง
2. นายจเร  โคกทอง
3. นายมาโนชญ์  ติณสิริสุข
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายจิรายุ  จงงดงาม
2. นางสาวชลดา  สุขหล่อ
3. นางสาวชุติมนทน์  ปิยะพันธ์
4. นางสาวณัฐณิชา  จันทรฺ์เยี่ยม
5. นางสาวปทุมวดี  สละชุ่ม
6. นางสาวปาจรีย์  มาใบ
7. นางสาวปิยะธิดา  แสงอรุณ
8. นางสาวรสสุคนธ์  มั่งมี
9. นางสาวสุรีย์มาศ  สดสอาด
10. นายเอกรัตน์  เกตุแก้ว
 
1. นางแน่งน้อย  มาเนียม
2. นางนรี  สุทธายศ
3. นางศิริพร  ช่วงไชยะ
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กหญิงธนัชพร   เดียวสุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงธนาภรณ์   คมขำ
3. เด็กหญิงพิทยารัตน์   มาดหมาย
 
1. นางสาวธรรมรัตน์  ราชรองเมือง
2. นางดวงเดือน  เร่งเจริญ
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ   ตราชู
2. นางสาวกัญจนพร  กล่อมกล่ำนุ่ม
3. นางสาวธันย์ชนก   ขวัญแก้ว
 
1. นางสาวธรรมรัตน์  ราชรองเมือง
2. นางดวงเดือน  เร่งเจริญ
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงจิราพร  เจริญสุข
2. เด็กชายณิวัฒน์ชัย  หวังตระกูลดี
 
1. นางสาวกัลยาณี  รจิตรังสรรค์
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1. เด็กชายกีรติ  อ้นเกษ
2. เด็กชายยุทธนา  ป้อมบ้านมุง
 
1. นางสาวสวรรญา  นาคสีดี
2. นายกำพล  อินทรประเทศ
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายชินกฤต  โตพันปี
2. นางสาวพรนภา  เจริญสุข
 
1. นายวัชรากร  เปรมประสิทธิ์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ด้วงภู่ทิม
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายธเนศวร  ช่างนาวา
2. เด็กชายอนุรักษ์  หะจิ
 
1. นางสาวกัลยาณี  รจิตรังสรรค์
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นางสาวกานติศา  หยุบด้วง
2. นายศุภกร  เพ็งปรางค์
 
1. นางดารารัตน์  มะอิ
2. นายเอกมล  เรืองเดช
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กชายกรภัทร์  พิมพา
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  เขียวเนตร
 
1. นางชลธิชา  วรภู
2. นายธีรพงษ์  นวลด่อน
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  จันทร์สุข
2. เด็กชายศิวกร  สุริยะ
 
1. นายพีรดนย์  จัตุรัส
2. นายสรยุทธ  ปั้นฉาย
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กหญิงตุลยา  บุญธรรม
2. เด็กชายธราดล  พรมสี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ขันธพิน
2. นายธีรพงษ์  นวลด่อน
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นางสาวกัญญ์วรา  แก้วภู่
2. นางสาวรัตน์ภรณ์  พรชาวนา
 
1. นางดารารัตน์  มะอิ
2. นายธีรพงษ์  นวลด่อน
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายกาญจน์ฑนพ  คำคูณศรี
2. นายนพรัตน์  รองทอง
 
1. นางธนารัตน์  หาญชเล
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกนลรัตน์  จิระเดชประไพ
2. นางสาวบาริฏา  จำลองราษฎร์
 
1. นายอานนท์  มากมี
2. นายอภิสิทธิ์  เม่งตรี
 
129 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายตฤณ   สถิตพนาวงษ์
2. เด็กชายธีรวัฒน์   ชื่นพงษ์
3. เด็กชายปฏิธาร   สุดใจ
 
1. นายสุวัฒน์  สัตย์ซื่อ
 
130 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวปัญญพัฒน์  ชื่นบางบ้า
2. นางสาววัชราภรณ์  แสงเรือง
3. นายสิทธัติ์  พุ่มประดับ
 
1. นายภานุพงศ์  เจริญชัย
2. นายปกรณ์เกียรติ  พูลสวัสดิ์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายทักษิณ  โทนทา
2. นางสาวเต็มฟ้า  นาคมี
 
1. นายวัชรากร  เปรมประสิทธิ์
 
132 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ภูตีนผา
2. เด็กหญิงณัฐชา  ธนวรรณ
3. เด็กหญิงนัฐริกา  เดชบุุุุญ
 
1. นายอานนท์  มากมี
2. นายอภิสิทธิ์  เม่งตรี
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นายภานุวัฒน์  สอนปัน
2. นายยศกร  โตแทนสมบัติ
3. นายสถาพร  วุฒิวัย
 
1. นายมงคล  ม่วงน้อย
2. นายร่มไทร  ไมตระรัตน์
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงพิชญ์ชนก  เทียนแก้ว
2. เด็กหญิงพิมพ์นภัส  บุญคง
3. เด็กหญิงอัญชิสา  พิริยะกฤต
 
1. นายอานนท์  มากมี
2. นายอภิสิทธิ์  เม่งตรี
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นายนนทวัฒน์  บวรกุลโสภณ
2. นายพชร  สุธิศรีสมบูรณ์
3. นางสาวอนัญญา  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายอานนท์  มากมี
2. นายอภิสิทธิ์  เม่งตรี
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงกุลนาถ  เรือนคำ
2. เด็กหญิงศุศิธร  ระเวกโฉก
3. เด็กหญิงอารดา  คหัฏฐา
 
1. นายอานนท์  มากมี
2. นายอภิสิทธิ์  เม่งตรี
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นายฐาปกรณ์  ใหญ่รัมย์
2. นายณัฐพนธ์  ถะเกิงผล
3. นายภานุวัตร  สมุทธารักษ์
 
1. นางสาวนพวรรณ  คงเพ็ง
2. นางสาวธีรวรรณ  จันทร์อิน
 
138 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายชินภัทร  โตศรี
2. เด็กชายณปวรณ์  ทองสั้น
3. เด็กชายณัฐนนท์  ตั้งตวิวัฒน์
 
1. นายภานุพงศ์  เจริญชัย
2. นายจักรวาล  ภู่อ่ำ
 
139 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายธราธร  เลิศเสม
2. นายธีรเดช  เหมรา
3. นายพงศ์ศิริ  สิงห์โต
 
1. นายภานุพงศ์  เจริญชัย
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  ขาวอาราม
2. เด็กชายวิชิต  น้อยเนตร
3. เด็กชายเมธัส  เหลาชิต
 
1. นายธีรพงษ์  นวลด่อน
2. นางสาวจารุวรรณ  ขันธพิน
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลักแรด 1. นายผดุงพงษ์  มิตรบ้านยาง
2. นายวรชิต  วงศ์วาสน์
3. นางสาวศิริรัตน์  แสงนิล
 
1. นายภักดี  กันนะสมบัติ
2. นายพฤหัส  คงเทศ
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายปัทมากร  จันทร์อิน
2. เด็กชายภัทรพงศ์  คำสี
3. เด็กชายศุภศิษฎ์  สุขเกษม
 
1. นางสาวจิรนันท์   คุ้มบัว
2. นายอโณชัย   พุ่มสอาด
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ขอนแก่น
2. นางสาวนันท์ณภัทร  บัวทองท้าว
3. นายโอบนิธิ  ขุนด่าน
 
1. นางผาณิต  คณะเกษม
2. นางสาวอัจฉรา  จันทร์แจ่มแจ้ง
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์   ศรีแสงฉาย
2. เด็กหญิงพรชิตา  วิเศษชาติ
3. เด็กหญิงพลอยชมภู  ภิญโญ
4. เด็กหญิงพัชราพร  เกตุเหล็ก
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์   พรมน้อย
6. เด็กชายวาคิม  เขตคาม
 
1. นางธิติมา  วุฒิเนตรเนติรักษ์
2. นางประพิณมาศ  ศรีผุย
3. นายสุชาติ  สาดอ่ำ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  ภู่ฤทธิ
2. นางสาวกาญจนา  สาดอ่ำ
3. นายณัฐวุฒิ  แช่มขำ
4. นางสาวปาริชาติ  ส้มฉุน
5. นางสาวรุจาภา  กันเกด
6. นางสาวลลิดา  หมีนิ่ม
 
1. นางธิติมา  วุฒิเนตรเนติรักษ์
2. นางประพิณมาศ  ศรีผุย
3. นายสุชาติ  สาดอ่ำ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงจณิสตา  เทพณรงค์
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  คีรีแก้ว
3. เด็กหญิงวาสนา  อาจสูงเนิน
 
1. นายสงัด  ดาทอง
2. นางบัวลอย  ข่ายทอง
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นางสาวชมพูนุช  มากทรัพย์
2. นายศุภชัย  อินทร์เกตุ
3. นายสารยุทธ  ยอดเพชร์
 
1. นางอโณชา  บุญโสภา
2. นางภารณี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงนลิน  แผลงศร
2. เด็กหญิงรสริน  ท้วมทองดีเดชนะ
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  สระทองพรม
 
1. นางฉวีวรรณ  มากมี
2. นางวันเพ็ญ  ตาริยะ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกรวรรณ  พึ่งชา
2. นางสาวรวงข้าว  สินธุ์วนินทเลิศ
3. นางสาวอชิรญา  พึ่งพิณ
 
1. นางวันเพ็ญ  ตาริยะ
2. นางฉวีวรรณ  มากมี
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ปิยศทิพย์
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงอภิชญา  อาศัยกร
 
1. นางวีระวรรณ์  สาระวรรณ
2. นางสาวยุพิน  จิตรกำเหนิด
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นางสาวศิริอาภรณ์  โพธิ์พิเนตร
2. นางสาวเขมขวัญ  อั้นทรัพย์
3. นายเรืองฤทธิ์  จิตต์ชื้น
 
1. นางนาตฤดี  สุขสินธารานนท์
2. นางสมศรี  แซ่เล้า
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  แสงคำ
2. เด็กหญิงภัสนันน์  พจนะ
3. เด็กหญิงศิรินทรา  ทับทิม
 
1. นางนาตฤดี  สุขสินธารานนท์
2. นางสมศรี  แซ่เล้า
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นางสาววิลาสินี  บัวสำลี
2. นางสาวสุทัตตา  ตุ่มแก้ว
3. นางสาวอมลวรรณ  พุ่มรส
 
1. นางสมศรี  แซ่เล้า
2. นางนาตฤดี  สุขสินธารานนท์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลักแรด 1. เด็กชายชานนท์  ยานะ
2. เด็กชายวีรเดช  ดอนไพรบุตร
3. เด็กชายสุพจน์  บุญโพธิ์
 
1. นายพรดล  เชื้อเขตกรรม
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวณัฐวดี  เพิ่มขุนทด
2. นางสาวบวรรัตน์  กลิ่นหอม
3. นางสาวพนารัตน์  นวลจีน
 
1. นางอัจฉรา  นาคเมธี
2. นางฉวีวรรณ  ศรีนาง
 
156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 1. เด็กชายกฤตวิทย์  ดิษเจริญ
 
1. นางอทิตญา  น้อยน้ำใส
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  คำเมทา
2. เด็กหญิงสิรินาถ  นูมะหันต์
3. เด็กชายอาทิตย์  แก้วมงคล
 
1. นางอทิตญา  น้อยน้ำใส
2. นางสาวพิมพวรรณ  สิทธิรักษ์
 
158 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 1. เด็กชายสุวัจน์  ทะแกล้วทะหาญ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ณ จันตา
 
159 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายณัฐกิตต์  จันทร์สุก
 
1. นางพิมลรัตน์  ละม่อม
 
160 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เกตุแก้ว
2. เด็กชายสุภชัย  รอสวัสดิ์
 
1. นายยศธร  ทราฤทธิ์
2. นางสาวอัญชัญ  โพธิ์แดน
 
161 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 1. เด็กชายธนพล  เทียมแสน
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  อินเขาย้อย
 
1. นางสาวณัฐพร  ทิมจันทร์
2. นางอทิตญา  น้อยน้ำใส