หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 1)
ณ จังหวัดพิษณุโลก
ระหว่าง วันที่ 6-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายโสภา แก้วพรหม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดอนวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
2 นางกอบกุล พรพิกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดอนวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
3 นายวิเชียร ทองพลับ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดอนวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
4 นางวลัยรัก อินทรสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดอนวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
5 ว่าที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์ เจียมประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนทองวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
6 นางวัชราภรณ์ วิมูลชาติ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดอนวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
7 นายวชิรพงศ์ พูลเกษร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
8 นางสาวชุติกาญจน์ กลิ่นทับ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
9 นายจรูญ เกื่อนกูล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
10 นางสาวรุ่งทิวา เทิดสิทธิกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
11 นางยุพา สมบุญมี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
12 นางนิชาภา พุ่มทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
13 นางสาวอาภาภรณ์ ธาดาภาคย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
14 นางสาวพลอยณัชชา จิราธิปภูริวัฒน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
15 นางสาวนารีรัตน์ พินทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
16 นายยุทธนา อยู่ป้อม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
17 นายนิมิตร เดชสกุลรัตน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
18 นายสุวัฒน์ สัตย์ซื่อ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
19 นางธัญชนก มีพยุง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
20 นางอโณทัย ชื่นใจชน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
21 นางสาวมลชยา หวานชะเอม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
22 นางสุปราณี ธาดาภาคย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
23 นางธัญญรัตน์ เต๋มา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
24 นายกิตติพันธ์ บุญปัน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
25 นายวิทวัส ชัยบูรณ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
26 นางสาวปัทมา จันเครือเกิด โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
27 นายสุรสิทธิ์ ทองเล็ก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
28 นางสาวภัชราภร สอนเวียง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
29 นางสาวนัทธิณี พรหมณี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
30 นางอุไร ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนทองวิทยา ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
31 นายวินัย ศรีวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
32 นางศรีรัช สันคม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดอนวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
33 นางสุมาลี นุใจเหล็ก ครูชำนาญการ โรงเรียนดอนวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
34 นางศุวิมล เสริมสุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดอนวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
35 นายนพดล พันธ์เพ็ชร์ อาจารย์ ภาควิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
36 นายนันทชัย พวงทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
37 นายวิษณุ หนูแย้ม ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
38 นายอภิชาติ เถื่อนกูล ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
39 นายกนกภณ เจริญรุ่งเรืองชัย ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
40 นางพิมลรัตน์ ละม่อม ครูโรงเรียนจ่านกร้อง กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
41 นางกัญจนพร แจ่มอยู่ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
42 นางนิตตรา บุญรอด ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
43 นายพงษ์ศักดิ์ มาเกตุ ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
44 นางสาวการะเกต วชิรัคกุล ครูโรงเรียนบ้านกร่างพิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
45 นางการะเกต เอื้ออริยกุล ครูโรงเรียนจ่านกร้อง กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
46 นายปราโมทญ์ เรณุมาร ครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
47 นางนิภาพร ไทยหล่อ ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
48 นายชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
49 นางรัชนีวรรณ กาญจนันท์ ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
50 นางสาวพรรณธิภา บุญศิลป์ ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
51 นางธีราพร วิชินโรจจรัล ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
52 นางทิพวรรณ ธรรมาธิวัฒน์ ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
53 นางวรรณา มานักฆ้อง ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
54 นายสุรินทร์ชยุต บุญประสพ ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
55 นางสุกัญญา ไกรสอน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
56 นางสุรีรัตน์ ขาวเอี่ยม ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
57 นางยุพิน เม้ยขันหมาก ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
58 นางสาวอังษณานันท์ เด่นสท้าน ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
59 นางสาวรุ่งนภา ฝายทะจักร ครูโรงเรียนจ่านกร้อง กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
60 นางสาวสุรีรัตน์ แก้วเต๋จ๊ะ ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
61 นายอุษา กอบกิจ ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
62 นางปรางทอง แทบศรี ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
63 นายคทาไชย ทักษ์สิทธา ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
64 นางสาวเบญจวรรณ แหวนนิล ครูโรงเรียนจ่านกร้อง กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
65 นายเอกพงศ์ เบญจกุล ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
66 นางสาวชุติมา นาคสกุล ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
67 นางวิลาสินี ยอดวงศ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
68 ว่าที่ รต. สามารถ วนาธรัตน์ ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
69 นางมณีรัตน์ อินทรเทพ ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
70 นางสาวปรารถนา มีสุข ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
71 นายวีรชัย ปอแก้ว ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
72 นางสาวสิริลักษณ์ จันทรังษี ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
73 นางสาวยุพิน แป้นแอ้น ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
74 นางสาวจุฑามาศ สุขเจริญ ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
75 นางสุรีย์ ศิริรัตน์ ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
76 นางสาวรุ่งระวี ดอนสิงหะ ครูโรงเรียนจ่านกร้อง กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
77 นางเกศินี สุทธิ ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
78 นางณัฐชานันท์ ชูแสง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
79 นางพิสมัย ทองทับ ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
80 นางสาวกมลทิพย์ ธูปคำ ครูโรงเรียนผดุงราษฎร์ กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
81 นายดิเรก ทองแท้ ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
82 นางสาวสุพัตรา อยู่บ้านคลอง ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
83 นางสาววิลาวัลย์ วัดประตูมอญ ครูโรงเรียนจ่านกร้อง กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
84 นางสาววาสนา ปราบุตร ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
85 นางอนุกูล แม้นเหมือน ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
86 นางสรัญญา เหมพิจิตร ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
87 นางนวินดา พัฒนศิริ ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
88 นางสาวเพ็ญพิศ ปลากัดทอง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
89 นางชุดาภรณ์ แพทย์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
90 นางสาวกนกวรรณ จันมีเทศ ครูโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
91 นางสาวสมใจ บุญดี ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
92 นางสมร เพ็ชรัตน์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
93 นางมาลินี นาทธนนันท์ ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
94 นางสาวณิชา ราตรี ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
95 นางสาวชุติมา นาคสกุล ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
96 นายวรา สามารถ ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
97 นางนิสานารถ ดีเทอดเกียรติ ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
98 นายสุลักษณ์ กุลเจ๊ก โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
99 นายสมควร จันทะคุณ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
100 นายบุญลือ โพธิ์ขำ โรงเรียนบ้านซำตะเคียน สพป.พล.เขต 2 กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
101 นางสาวสายครีม กลมพุก สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
102 นายสุรศักดิ์ พงษ์ธรรม สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
103 นายรัตน์ เกตุจันทร์ โรงเรียนจ่านกร้อง กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
104 นายธนากร ติยะวิสุทธิ์ศรี ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
105 นายสมบัติ วัฒนากูล ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
106 นายธาดาพงศ์ ทองหล้า ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
107 นายอรรถวิทย์ ฤทธิ์แก้ว ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
108 นางสาวพีรดา บัวกลิ่น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
109 Mr.Tatsuki Shirai โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
110 นางสาวนพวรรณ พรหมศิริ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
111 นางสาวหทัยกาญจน์ รักสัจจา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
112 Ms. Mayaka Ikeda โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
113 ดร. ศิรพัชร์ ฌานเชาว์วรรธน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
114 นางสาวศรีสุดา พุ่มชม มหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
115 Mr. Denis Frahçois มหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
116 ดร.วิโรจน์ ตระกูลพิทักษ์กิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
117 Mrs.Hao xi มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
118 Ms.Li xiao tong มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
119 Ms. Akino Minato มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
120 นายปรารมย์ ทองบุรี โรงเรียนหนองพระพิทยา กรรมการตัดสิน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1 - ม.3
121 นายสมภพ ประเสริฐ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กรรมการตัดสิน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1 - ม.3
122 ดร.กมลธรรม เกื้อบุตร อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม กรรมการตัดสิน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1 - ม.3
123 นายดำรงค์ คำมิ่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กรรมการฝ่ายอำนวยการสถานที่ การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
124 นายธนวุฒิวัฒน์ ขุนมธุรสปฐม ผู้ช่วยครู โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กรรมการฝ่ายอำนวยการสถานที่ การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
125 นายกรวิชญ์ ทรงกลิ่น ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กรรมการฝ่ายอำนวยการสถานที่ การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
126 ว่าที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์ เจียมประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนทองวิทยา กรรมการฝ่ายประสานงาน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
127 นายสิรวุฒิ กุลศิริ ครูธุรการ โรงเรียนดอนทองวิทยา กรรมการฝ่ายประสานงาน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
128 นายทวีระ คล้ายแดง ลูกจ้างประจำ โรงเรียนดอนทองวิทยา กรรมการฝ่ายประสานงาน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
129 นางสาวนพวรรณ ทัมทิมทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงาน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
130 นายประพันธุ์ พุฒตาล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงาน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
131 นายสวัสดิ์ วงศ์สอน ครูชำนาญการ โรงเรียนดอนวิทยา กรรมการฝ่ายประสานงาน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
132 นายอภิรักษ์ ภู่เรือง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
133 นายสงัด ดาทอง ครู โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
134 นางนวินดา พัฒนศิริ ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
135 นางชุดาภรณ์ แพทย์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
136 นางเกศรา โกเลือน ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
137 นางวิราวรรณ ชาวปรางค์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
138 นางวิลาสินี ยอดวงศ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
139 นางวัชรา วัชรวีรวโรตม์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
140 นางสาวพวงทอง สุทธิสนิทพันธุ์ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
141 นางประภาวดี ปราณี ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
142 นางนิ่มนวล ไชยสิทธิ์ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
143 นางชวัลลักษณ์ โพธิ์เจริญ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
144 นางเอมอร สุดหอม ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
145 นางนิตตรา บุญรอด ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
146 นางสุปรานีย์ เนตรจินดา ครู โรงเรียนท่าทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
147 นางจิราภรณ์ ขุนกอง ครู โรงเรียนท่าทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
148 นางสายหยุด กันจู ครู โรงเรียนท่าทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
149 นางนวินดา พัฒนศิริ ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
150 นางวันเพ็ญ ม่วงสวน ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
151 นางปัลกร ปราสาททรัพย์ ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
152 นางวิวัฒนา วงศ์พุฒิ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
153 นางกุลธิดา สมโสภา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
154 นางสาวบุญญมุข ภาคภูมิ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
155 นายขจร ตาสุยะ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
156 นายธีระวัฒน์ ไชยศรี ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
157 นางอาทิตยา บุญประสพ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
158 นางสาวพนารัตน์ จงทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
159 นางสาวสายพิณ กลมกล่อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
160 นางสาวปุริมปรัชญ์ คำชนแดน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
161 นางสาวอรัญญา บุญชม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
162 นางบัวลอย ข่ายทอง ครู โรงเรียนท่าทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
163 นางชุดาภรณ์ แพทย์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
164 นายธีรวัฒน์ กัดมั่น ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
165 นางสาวดวงพร เถอะจ๋า ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
166 นายคมกฤช จีนกุล โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
167 นายพีรดนย์ จัตุรัส โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
168 นายมงคล ม่วงน้อย ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
169 นางวาสนา บุญโสภา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
170 นายวีระชัย จันทะเสน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
171 นางสาวนพวรรณ คงเพ็ง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
172 นายพุทธพร อินอ่อน ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
173 นางสาวเบญจพร ดีแล้ว ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
174 นายอดิเรก น้อยพานิช ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
175 นางสาวชนทัต ภัควีรภัทร ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
176 นางสิริลักษณ์ จันทรังษี ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
177 นางสุกัญญา ไกรสอน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
178 นางสายชล สายยิ้ม ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
179 นางวิไลลักษณ์ คำทา ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
180 นางจิราภรณ์ มาส้มซ่า ครู โรงเรียนท่าทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
181 นางศิริกุล หอมรักพงษ์ ครู โรงเรียนท่าทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
182 นางสาวณัฐพร ทิมจันทร์ ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
183 นายปริวัตร ศรสุรินทร์ ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
184 นางสาวธีรวรรณ จันทร์อิน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
185 นายกรกรฎ ปิกมา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
186 นายร่มไทร ไมตระรัตน์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
187 นายวรพงษ์ วีระมาชา ครู โรงเรียนท่าทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
188 นางภัทรพร วงใหญ่ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
189 นางสาวจิตรลดา ศักดิ์นิติจารุชัย ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
190 นางสุวรรณี จันทร์แจ่มแจ้ง ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
191 นางอทิตญา น้อยน้ำใส ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
192 นางชุดาภรณ์ แพทย์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
193 นายวิสูตร แก้วสวัสดิ์ ครู โรงเรียนท่าทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
194 นางนงเยาว์ นาคบุรี ครู โรงเรียนท่าทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
195 นายกิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ คณะกรรมการที่ปรึกษา
196 นายสุชน วิเชียรสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ คณะกรรมการที่ปรึกษา
197 นายวันชาติ อ่วมแจง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ คณะกรรมการที่ปรึกษา
198 นายธีรพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา
199 นางสุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ พิษณุโลก คณะกรรมการที่ปรึกษา
200 นายกิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ คณะกรรมการที่ปรึกษา
201 นายวันชาติ อ่วมแจง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ คณะกรรมการที่ปรึกษา
202 นายสมพร นิติเสถียร ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
203 นางอทิตญา น้อยน้ำใส ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
204 นางสาวณัฐพร ทิมจันทร์ ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
205 นางสาวเบญจวรรณ ณ จันตา ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
206 นายธาดาพงศ์ ทองหล้า ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
207 นายทนง มงคลคำ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
208 นายเจนพจน์ หวงกำแหง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
209 นายสุชิน เทียมศรี ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
210 นายทวีศักดิ์ แตงร่ม ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
211 นายจำลอง แจงทอง ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
212 นางสาวกาญจนา คชนิล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
213 นายสุทัศน์ เมี้ยนเทศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
214 นางประทิน มั่นคง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
215 นางประทีป สังข์เกิด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
216 นางอุบล ทิมขลิบ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
217 นางจันทร์ทร ประหลาดเนตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
218 นางขษิฐา สุวรรณศิลป์ ครู โรงเรียนท่าทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
219 นางขวัญเรือน ปู่ลมดี ครู โรงเรียนท่าทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
220 นางสาวจิตรลดา ศักดิ์นิติจารุชัย ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและลงทะเบียน
221 นางสุวรรณี จันทร์แจ่มแจ้ง ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและลงทะเบียน
222 นางชุดาภรณ์ แพทย์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและลงทะเบียน
223 นางอทิตญา น้อยน้ำใส ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและลงทะเบียน
224 นางสุนันทา คำสีสังข์ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและลงทะเบียน
225 นางสาวอุทัยวรรณ แสนอุ่น ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและลงทะเบียน
226 นางสาวเบญจวรรณ ณ จันตา ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและลงทะเบียน
227 นางพัชรินทร์ รั้งท้วม ครู โรงเรียนท่าทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและลงทะเบียน
228 นางวิไลวรรณ อุทธตรี ครู โรงเรียนท่าทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและลงทะเบียน
229 นางสาวชนาพร มาส้มซ่า ครู โรงเรียนท่าทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและลงทะเบียน
230 นางสาวจิตจุฑา อยู่ครอบ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและลงทะเบียน
231 นายธีรพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ประธานกรรมการอำนวยการ
232 นายสมบัติ จงวรรธนะศิลป์ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ประธานกรรมการอำนวยการ
233 นายวิโรจน์ รอดสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ประธานกรรมการอำนวยการ
234 นายสุริยา จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม ประธานกรรมการอำนวยการ
235 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
236 นายสมภพ ประเสริฐ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
237 นางสาวรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ พิษณุโลก รองประธานกรรมการอำนวยการ
238 นายศราวุฒิ สุพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ พิษณุโลก รองประธานกรรมการอำนวยการ
239 นางกมลรัตน์ ดอกเกี๋ยง โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการ
240 นายเจน อาสมาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ รองประธานกรรมการอำนวยการ
241 นายธวัช บุญประสพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ รองประธานกรรมการอำนวยการ
242 นายพัฒนศักดิ์ สุมาริธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ รองประธานกรรมการอำนวยการ
243 นายชาญยุทธ ลูกพลับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม รองประธานกรรมการอำนวยการ
244 นางสุวรรณี จันทร์แจ่มแจ้ง ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
245 นางชวนชม นิ่มเจริญ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ คณะกรรมการอำนวยการ
246 นายกฤษดา พรหมอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ คณะกรรมการอำนวยการ
247 นางวราภรณ์ สิงห์กวาง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการอำนวยการ
248 นางอมรรัตน์ ไกรสร ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการอำนวยการ
249 นายพยัพ อนันนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ
250 นางพรพิศ ยาวิไชย ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ
251 ว่าที่ร.ต. ดร.ธีระชัย ช่วงบุญศรี ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ
252 นางสุดารัตน์ พิพัฒน์พรวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ
253 นางสาวอรุณศรี เงินเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
254 นายวิโรจน์ รอดสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการอำนวยการ
255 นายธีรพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
256 นายสมบัติ จงวรรธนะศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
257 นางอุไร ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนทองวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
258 นายสุริยา จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
259 นายเมธี ศรีรันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงสงคราม ฯ คณะกรรมการอำนวยการ
260 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการอำนวยการ
261 นายสมาน สารีคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
262 นายสันติชัย หนูเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
263 นายมนัส อินหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลักแรด คณะกรรมการอำนวยการ
264 รศ. ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการอำนวยการ
265 บาทหลวงประเสริฐ สิทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์นิโกลาส คณะกรรมการอำนวยการ
266 นายปริญญา ดาวินโน ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงราษฎร์ คณะกรรมการอำนวยการ
267 นายวินัย ศรีวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาองค์การบริการส่วนจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ
268 นายมานพ เกตุเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
269 นางอุบล อั้นทรัพย์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ
270 นางดารณี ศรีดาเดช ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ
271 นายสุรจิตร นามวิบูลย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ
272 นางธัญญารัตน์ เที่ยงคืน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ
273 นายยุทธนา มาเทียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ
274 นายพายุทธ เอี่ยมเนตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ
275 นายกรรภิรมย์ มั่นคง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ
276 นายพรชัย คงจันทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ
277 นายสมเกียรติ ไกรคงจิตต์ ครู โรงเรียนท่าทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ
278 นางสุรีรัตน์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์ ครู โรงเรียนท่าทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและยานพาหนะ
279 นายมหาพันธ์ จันทะคุณ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
280 นายยุทธภูมิ เขียวแสง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
281 นายวิรัตน์ รักแจ้ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
282 นายสมศักดิ์ ลิ้มคงงาม ครู โรงเรียนท่าทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
283 นายเจษฎากร มากรื่น ครู โรงเรียนดอนทองวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
284 นายอภิรักษ์ ภู่เรือง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
285 นายทนง มงคลคำ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
286 นายอาทิตย์ ไชยสิทธิ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
287 นายปกรณ์ พรหมวิมานรัตน์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
288 นายเจนพจน์ หวงกำแหง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
289 นายทรงวิทย์ รอดอ่อง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
290 นายยงยุทธ ดะรีพัตร์ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
291 นายสุรพล บุญวังแร่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
292 นายสุภาพ บุญวังแร่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
293 นายวิษณุ หนูแย้ม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
294 นายชนะชัย คงมั่น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
295 นายมานะ กลึงกลิ่น ครู โรงเรียนท่าทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
296 นางอัญฑิกา โพธิ์ไชยย้อย ครู โรงเรียนท่าทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
297 นางสิรินาถ ขำคง ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการลงทะเบียนและประมวลผลการประกวดแข่งขัน
298 นางสาวสุชาดา ศรีแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการลงทะเบียนและประมวลผลการประกวดแข่งขัน
299 นางอิสญาภา ธรรพรังษี ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการลงทะเบียนและประมวลผลการประกวดแข่งขัน
300 นางสาวชุติมา ไวเปีย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการลงทะเบียนและประมวลผลการประกวดแข่งขัน
301 นางปริตา วรรณะศิลปิน ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการลงทะเบียนและประมวลผลการประกวดแข่งขัน
302 นางถนัดศรี ทัดเที่ยง ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการลงทะเบียนและประมวลผลการประกวดแข่งขัน
303 นางสาวสำราญ สุขขี ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการลงทะเบียนและประมวลผลการประกวดแข่งขัน
304 นางสาวนลินี ธรรมวงศา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการลงทะเบียนและประมวลผลการประกวดแข่งขัน
305 นายเหมรัฐส์ อินสุข ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการลงทะเบียนและประมวลผลการประกวดแข่งขัน
306 นางสาวเอมอัชนา เพ็ชรสะอาด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการลงทะเบียนและประมวลผลการประกวดแข่งขัน
307 นางสาวรัชนี เขียวเงิน ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการลงทะเบียนและประมวลผลการประกวดแข่งขัน
308 นายสมบัติ สายทน ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการลงทะเบียนและประมวลผลการประกวดแข่งขัน
309 นางสาวรุจิกร จิ๋วอ่วม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการลงทะเบียนและประมวลผลการประกวดแข่งขัน
310 นางพรจันทร์เพ็ญ จันทร์จำรัส ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการลงทะเบียนและประมวลผลการประกวดแข่งขัน
311 นายอำนาจกฤช บัวแฝง ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการลงทะเบียนและประมวลผลการประกวดแข่งขัน
312 นายวีรชัยน์ เบ็ญจวิโรจน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการลงทะเบียนและประมวลผลการประกวดแข่งขัน
313 นางกัญจนพร แจ่มอยู่ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ประสานงานการแข่งขันอัจฉริภาพทางคณิตศาสตร์
314 นางสุกัญญา ไกรสอน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ประสานงานการแข่งขันการประกวดโครงงานประเภท 1 และ 2
315 นางวิลาสินี ยอดวงศ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ประสานงานการแข่งขันการประกวดโครงงานประเภท 1 และ 2
316 นางสิริลักษณ์ จันทรังษี ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ประสานงานการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
317 นางสมร เพ็ชรัตน์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ประสานงานการแข่งขันคิดเลขเร็ว
318 นางณัฐชานันท์ ชูแสง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ประสานงานการแข่งขันคิดเลขเร็ว
319 นางธิติมา รสดี ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
320 นางพันธ์ศิริ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ครู โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
321 นางอรดี มานักฆ้อง ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
322 นางวนิจดา เอี่ยมประเสริฐ ครูโรงเรียนจ่านกร้อง กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
323 นายภูริศ คงเนียม ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
324 ดร.สายรุ้ง อวยพรกชกร อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
325 นางแววตา ไกรสีห์กาจ ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
326 นางสมพิศ ภู่เพ็ชร์ ครู โรงเรียนจ่านกร้อง กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
327 นางอนัญญา แก้วพินิจ ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
328 นางเสาวคนธ์ คุ้มปากพิง ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
329 นางวรรธนี ศิริโชติไพบูลย์ ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
330 นางสาวปรินธร เอี่ยมสะอาด ครู โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
331 นายวีรยุทธ แก้วแสงจันทร์ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
332 นายคมสันต์ สุขเอม ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
333 นางดวงนภา สมพงษ์ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
334 ดร.จุฑาทิพย์ นมะหุต อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
335 นางพยอม คุ้มฉาย ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
336 นางเพ็ญจันทร์ โชติรัตนศักดิ์ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
337 นางสุรีวรรณ เกษน้อย ครู โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
338 นางสาวจิราภา ยอดเพชร ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
339 นางอิสริยา ณ พัทลุง ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
340 นายสุรศักดิ์ มีโชค ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
341 นางจารุวรรณ จงทอง ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
342 ผศ.ดร.ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
343 รศ.ดร.ปริญญา มาสวัสดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
344 ผศ.ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
345 นางสาวสุรางค์ ประทุมโทน ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
346 ผศ.ดร.วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
347 นางปิยะมาศ เจริญชัย ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
348 นางสุภาพ อมรประภา ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.(เครื่องบินพลังยาง) ประเภทบินไกลและประเภทบินนาน
349 นายสุรเชษฐ์ แตงน้อย ครู โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.(เครื่องบินพลังยาง) ประเภทบินไกลและประเภทบินนาน
350 นางสิริลักษณ์ โพธิบุตร ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.(เครื่องบินพลังยาง) ประเภทบินไกลและประเภทบินนาน
351 นายชาติ เจริญชัย ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กรรมการตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.(เครื่องบินพลังยาง) ประเภทบินไกลและประเภทบินนาน
352 นางกาญจนา คำคูณศรี ครู โรงเรียนจ่านกร้อง กรรมการตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.(เครื่องบินพลังยาง) ประเภทบินไกลและประเภทบินนาน
353 นางวิไลลักษณ์ งานสลุง ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
354 นางสาวสายชล สุขโข ครู โรงเรียนจ่านกร้อง กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
355 ว่าที่ พ.ต.สาธิต อธิวาส ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
356 นางถนัดศรี ทัดเที่ยง ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
357 นางวิมลรัตน์ หาญณรงค์ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
358 นางสาวรัชนี เขียวเงิน ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) มัธยมศึกษาตอนต้นและ ตอนปลาย
359 นางวรุณยุภา ขยันกิจ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) มัธยมศึกษาตอนต้นและ ตอนปลาย
360 นางสาวอภิวัลย์ มาสชรัตน์ ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) มัธยมศึกษาตอนต้นและ ตอนปลาย
361 ดร.รตนนท์ โชติมา อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) มัธยมศึกษาตอนต้นและ ตอนปลาย
362 ผศ.ดร.อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) มัธยมศึกษาตอนต้นและ ตอนปลาย
363 นายมนูญ ฮวบน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนักบินน้อย สพฐ.
364 นายวุฒิชัย สุขม่วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนักบินน้อย สพฐ.
365 นายพิเชษฐ์ เมืองช้าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนักบินน้อย สพฐ.
366 นางพรพิมล มุกสุวรรณ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนักบินน้อย สพฐ.
367 นายสมศักดิ์ รัตนธรรมธาดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนักบินน้อย สพฐ.
368 นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนักบินน้อย สพฐ.
369 นายทวีศักดิ์ เปี่ยมทัพ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนักบินน้อย สพฐ.
370 นางสุดคนึง คุ้มเกตุ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนักบินน้อย สพฐ.
371 นางปิยะมาศ เจริญชัย ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนักบินน้อย สพฐ.
372 นางดวงนภา สมพงษ์ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนักบินน้อย สพฐ.
373 นางสาวจิราภา ยอดเพชร ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนักบินน้อย สพฐ.
374 นางสาวณัฐกฤตา ปัญญาปา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการประกวดแข่งขัน
375 นางสุวิภา เกตุทัต ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการประกวดแข่งขัน
376 นางสาวกาเหว่า กล่ำเงิน ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการประกวดแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูเอกกมล เรืองเดช Tel : 087-2044725 E-mail : akamon_a@hotmail.co.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]