หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41(จังหวัดพิจิตร)
ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 24 - 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายสิทธิศักดิ์ เขียนแม้น รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายสุวรรณ วงศ์สิรทัต กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายธวัชชัย เทศขำ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายแปลก เพ็งยอด กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายวิรัตน์ ศิริอ่อน กรรมการและเลขานุุการ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายบุญธรรม อ่อนจันทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุุการ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางสาวศุภวรรณ ทุนกาศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุุการ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางธนพร เอมดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุุการ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางรัตนา ทั่งทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุุการ คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางสุนันทา ศรีหิรัญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุุการ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุุการ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายประวิทย์ อินทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
16 นางก่องกัญจ์ ผลประเสริฐ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
17 นางอรสา พันธุ์สด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
18 นางณัฐนภาส์ สุคนธ์ปิยศิริ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
19 นายเฉวียง ปั้นเพ็ง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
20 นายจสินทร์ ถมยา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
21 นางสุภาพร ช่วยพยุง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
22 นายอนัน เดชขุนทศ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
23 นายศักดา ทองรวย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
24 นางสาวสุขจิตร ไชยูปถัมภ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
25 นายปุลิ เจ่าสกุล กรรมการและเลขานุุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
26 นายประวิทย์ อินทร์ประสิทธิ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
27 นางกมลวรรณ รุ่งเรืองศรี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
28 นางอรสา พันธุ์สด รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
29 นางสาวมิ่งขวัญ ถาวรศักดิ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
30 นางสุกัญญา เทพสุริยวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
31 นางรวิวรรณ พิมพาวะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
32 นายสมเจตน์ พันธ์พรม กรรมการและเลขานุุการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
33 นางสาวทวีรัตน์ รัชตรุ่งโรจน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุุการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
34 นายนิคม เอี่ยมต่อม ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายแสง-เสียง และบันทึกการถ่ายภาพ
35 นายวีระ สิงหนารถ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายแสง-เสียง และบันทึกการถ่ายภาพ
36 นางสาวทวีรัตน์ รัชตรุ่งโรจน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายแสง-เสียง และบันทึกการถ่ายภาพ
37 นายจิตรกาญ ขำทองระย้า กรรมการและเลขานุุการ คณะกรรมการฝ่ายแสง-เสียง และบันทึกการถ่ายภาพ
38 นายอดุลย์ ศรีหิรัญ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
39 นายธัมยุทธ นกน้อย รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
40 นายกมล ช่วยพยุง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
41 นักศึกษาวิชาทหาร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
42 นายจสินทร์ ถมยา กรรมการและเลขานุุการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
43 นายสมคิด คำเขียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุุการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
44 นางสาวนิตยา เหรียญวิลาศ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
45 นายนิกร อันผาสุข รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
46 นางจิดาภา อันผาสุข กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
47 นางวัชรา ภักดิ์สุขเจริญ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
48 นางจันทนา วิไลเรือง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
49 นางณัฐนภาส์ สุคนธ์ปิยศิริ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
50 นางสาวสุรภา อ่อนน้อม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
51 นางสาวจิตติมา ศิริวัฒนากุล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
52 นางสาววิสมล จันทรมณี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
53 นางสาวศิริขวัญ ยอดเพชร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
54 นางจีษณัฏฐ์ กลัดแก้ว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
55 นางสาวดวงกมล บรรจง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
56 นางสาวศิริขวัญ ยอดเพชร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
57 นางสุกัญญา เทพสุริยวงศ์ กรรมการและเลขานุุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
58 นางสาวธัญลักษณ์ จุ้ยเรือง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
59 นางอรพิน ปัณราช ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
60 นางสมรศรี กาหา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
61 นางสาววิสมล จันทรมณี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
62 นางมิถุนา จิตอ่อนน้อม กรรมการและเลขานุุการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
63 นางสาวศุภวรรณ ทุนกาศ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
64 นางสุนันทา ศรีหิรัญ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
65 นางรัตนา ทั่งทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
66 นางธนพร เอมดี กรรมการและเลขานุุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
67 นางสาวศุภวรรณ ทุนกาศ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
68 นางรัตนา ทั่งทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
69 นางธนพร เอมดี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
70 นางสุนันทา ศรีหิรัญ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
71 นางสาวใกล้รุ่ง คำภิรานนท์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
72 นางนฤมล บรรดาศักดิ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
73 นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์ กรรมการและเลขานุุการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
74 นายศินาจ คำภิรานนท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุุการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
75 นายวิศรุต อินเลี้ยง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุุการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
76 นางสาวยุราวรรณ สิงห์โต กรรมการและผู้ช่วยเลขานุุการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
77 นายวิรัตน์ ศิริอ่อน ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
78 นางสาวรุจิรา สุดแก้ว กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
79 นางสาวกิตติมา พวงสด กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
80 นางสาวศิริยุภา ฉิมพาลี กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
81 นางสาวสุริยา หย่ำวิลัย กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
82 นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
83 นางสาวเพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
84 นางสาวอัจฉริยา เที่ยงอยู่ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
85 นางสาวเบญจมาศ ท้าวทอง กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
86 นางดาวเรือง จันทร์เชืื้อ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
87 นางสาวบุษยมาส บุญจันทร์ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
88 นางสาวพิมลพรรณ เจริญหุ่น กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
89 นางสาวชนิดา สินค้า กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
90 นายเรือง ชูมลัยวงษ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
91 นางสาวศรีสุคนธ์ สิทธิโชติ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
92 นายพชร เอมสกุล กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
93 นายจักรี เบญจรัตนฉัตร กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
94 นายสมศักดิ์ ทับทิม กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
95 นายวรวุฒิ ศิริอ่อน กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
96 นายอดุลย์ คำตัน กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
97 นายศราวุธ ตั้งใจ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
98 นายจักรกฤษณ์ นุชพ่วง กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
99 นางสาวเฉลิมพร เพชรนิล กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
100 นายสมยศ คงสิน กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
101 นางทิพยารัตน์ ฐากูรบุตร กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
102 นายศรรธรรศ กุลวงค์ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
103 นายโสภณ ไทยอู่ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
104 นางธิดารัตน์ สมบูรณ์ศิลป์ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
105 นางสาวรุจิรา กลิ่นทอง กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
106 นางสาวกิ่งแก้ว เรืองจุ้ย กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
107 นางสาวกาญจนา ยอดคงดี กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
108 นางวิไล รุ่งเรืองชัยสิทธิ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
109 นางสาวณัฐชวัล จ้อยสุดใจ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
110 นางสาวกรองแก้ว ขำรอด กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
111 นายพัทธพล นาครัตน์ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
112 ว่าที่ร้อยตรีสมพล ปานทิพย์ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
113 นายธีรกฤศ ประเสริฐ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
114 นางสาวอนุสรา นามั่น กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
115 นางสาวธีรดา สุภะเสถียร กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
116 นายณัฐพล คล้ายขำ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
117 นางสาวจารุวรรณ จันเลือน กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
118 นางฐิติยา จันทร์ชัยภูมิ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
119 นางอุษณีย์ บุญคง กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
120 นางสาวพิจิตรา หมอกมืด กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
121 นางสาวเสาวนีย์ กันสุข กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
122 นายบดินทร์ สินตั้ง กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
123 นายนิพนธ์ ครุธทิน กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
124 นายปัญณธร เพ็งยอด กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
125 นางสาวฉัตราภรณ์ ชาติชำนาญ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
126 นางสาวศิริพร จันทลึก กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
127 นางสาวนิสาชล แก้วรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
128 นางสาวนพมาศ ผ่องผิว กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
129 นางสาวฐิติมา พลายเอม กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
130 นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ
131 นายเรวัตร สุขโอสถ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์ลงทะเบียนการแข่งขันฯ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์ โทรศัพท์ 085-0516649 อีเมลล์ anuvat_13@hotmail.com ไอดีไลน์ anuvat13 เฟสบุ๊ค Tee Anuvat
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]