รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่ม 3
ระหว่าง วันที่ 15 - 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ณ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนันทัชพร  เสือกะ
 
1. นางสุมาลี  ดำรงพันธุ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นายอนุชา  อยู่ลอง
 
1. นางยุพาภรณ์  รุ่งจำรัส
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงเอื้ออารีย์  บอนสันเที๊ยะ
 
1. นางสุระพี  อาคมคง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวปนัดดา  ปานคำ
 
1. นายแดนชัย  สิงห์สนิท
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  ตาหมื่น
 
1. นายฤกษ์ชัย  ลิ้มรังสฤษดิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวรัตนา  นามรอด
 
1. นางสุระพี  อาคมคง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. นางสาวกาญจนา  ทับพุ่ม
 
1. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1. นายสิทธิพล  อินจำปา
 
1. นางภาวิกา  นนท์ดารา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกาญจนา  อ่อนดี
2. เด็กชายทวีศักดิ์  ขวัญยืน
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  สกุลหอม
 
1. นางสาวนิตยา  ชาตินันท์
2. นางอรสา  เสาโกมุท
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายกิตติศักดิ์  นุ่มมาก
2. นางสาวรดามณี  เชื้อวงษ์
3. นางสาวสุภาวดี  วิศูนย์
 
1. นายแดนชัย  สิงห์สนิท
2. นายไพรัช  ปัดชาเขียว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายชัยมงคล  สมนึก
2. เด็กหญิงสุธิมา  โอกสูงเนิน
 
1. นางรำไพ  จิระสัญญาณสกุล
2. นางสาวอรนภา  ิอินประสิทธิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวชลธิชา  บัวตูม
2. นางสาวปาณิศา  มณีวันใจ
 
1. นายสมปอง  ตาลเพชร
2. นายแดนชัย  สิงห์สนิท
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายธนลภย์  ฐาปนพิพัฒน์
 
1. นายตรีวัฒน์  พรรณประหยัด
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวอลิชา  เชิดชู
 
1. นายชาญวิทย์  สุวรรณรอ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กุลเสน
2. เด็กชายธนพล  กัลยาประสิทธิ์
3. เด็กหญิงสิริกัญญา   คำอินทร์
 
1. นางจีรพร  เกษาอาจ
2. นางสายเรียม  ขุนสุรินทร์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวปฏิมากรณ์  ทานะเวช
2. นางสาวพชรภา  ฝะสูงเนิน
3. นางสาวสิริพร  แดงคำ
 
1. นางสาวรุ่งตะวัน  บัวดอก
2. นางสาวมะลิสา  สุธารัตน์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เจริญศิลป์
2. เด็กหญิงณุตตรา  ปานนิล
3. เด็กหญิงธีรารัตน์  แตงโม
 
1. นางปคุณาณัช  ทองแจ่ม
2. นางสาวสิฏฐารัตน์  ขันทอง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1. นางสาวทัตพิชา  โก้ชัยภูมิ
2. นางสาวธัญรัตน์  ต้านชัง
3. นางสาวลัดดาวัลย์  วังคีรี
 
1. นางจีรพร  เกษาอาจ
2. นางสาววราพร  วีรญาณวิจิตร
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  พุฒระ
2. เด็กหญิงพรรณทิวา   ห้อยดอกหอม
 
1. นางอนัญญา   จันทรัตน์
2. นางสาวจิรวดี   แก้วมี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายธนากร  เชื้อนาค
2. นายปรัตถกร   เสาโกมุท
 
1. นายสุรัตน์ชัย   พรมเท้า
2. นายนิมิตร   ตันติวโรดม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนภสร  คำพิฑูรย์
 
1. นายตรีวัฒน์  พรรณประหยัด
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นายจีรพงษ์  ไกรมณี
 
1. นางสุภาพ  สีไพสน
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกิติยา  ชาลีรักษ์
2. เด็กชายสุกมล  นาเจริญ
3. เด็กหญิงเมธาวี  หาญขุนทด
 
1. นางรวีวรรณ  โชคชัยชีวากร
2. นางสาวสมรัศมิ์  สายทอง
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายกรกช  เป้าหินตั้ง
2. นางสาวจารุพร  ว่องไวพาณิชย์
3. นางสาวไอรดา  พิมพ์จักเสน
 
1. นายจตุรงค์  ว่องไวพาณิชย์
2. นางอรวรรณ  อานพรหม
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กลมเพชร
2. เด็กหญิงกรกนก  บุญแย้ม
3. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีธาตุ
 
1. นางสาวนิลุบล  สาระ
2. นางผุสดี  กินขุนทด
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวชญาดา  ศรีโคตร
2. นางสาวสุพัตรา  รักผึ้ง
3. นางสาวเพ็ญสิริ  ชัยรัตนศักดิ์
 
1. นางสกุลยา  พรมเท้า
2. นางสายชล  พลสีดา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กันยาประสิทธิ์
2. นายธนพงศ์  น่วมกรุงเจริญ
3. เด็กชายปฐมพงษ  อักษร
 
1. นางสุกัญญา  จุมพรม
2. นางสาวไอลดา  เลิกนอก
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวประภัสสร  ทำสุนา
2. นางสาวสุภาวรรณ  พุฒตาล
3. นางสาวอารีรักษ์  สัตย์ซื่อ
 
1. นางสาวอัจฉรา  ฉ่ำมณี
2. นางกนกนิษฐ์  ยูงทอง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ลาภคุณ
2. นางสาวสายชล  จีนประเพชร
3. เด็กหญิงสโรชา  มณีฤทธิ์
 
1. นางสาวออมทิพย์  ภัสรางกูร
2. นางสาวศิริประภา  ชูเชิด
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวจิรวรรธ  แก้วต่างนอก
2. นางสาวปาลิตา  ประทุมไชย
3. นายอภิสิทธิ์  พจน์ขุนทด
 
1. นางสาวภัคธีมา  แก้วยม
2. นางสาวกมลรัตน์  จันทร์น้อย
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กชายตันติกร  พระสันแพงสี
2. เด็กหญิงมุธิตา  เทียนแจ้ง
 
1. นายมานพ   คำมุง
2. นางสาวสายลม  อมฤก
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นายธีระพงศ์  กองทุ่งมน
2. นายสหัสวัต  วิวน
 
1. นายมานพ   คำมุง
2. นางสาวสายลม  อมฤก
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมอทอดศึกษา 1. เด็กชายปิยภัทร  นันเมือง
2. เด็กชายวีรภัทร  ทองคำ
 
1. นายนพรัตน์  จันทร์ศรี
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 1. เด็กชายทวีศักดิ์  พลเมือง
2. เด็กชายอนุภัทร  ทั้งพรม
 
1. นายชาญเดช  วิทยานนท์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นายพงศกร  ยอดเกษ
2. นายพรเทพ  ปั้นกระจ่าง
3. นายวัชโรธร  มีลาภ
 
1. นายกิตติ  เขตจัตุรัส
2. นายพิพัฒณ์พล  เนตรทิพย์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานติ์ชนิต   อภัยโส
2. เด็กหญิงชลธิชา   ไตรฟื้น
3. เด็กหญิงชลธิชา   ก้อโพชัย
4. เด็กหญิงรัตนา   คำสุวรรณ์
5. เด็กหญิงวิภาดา   แก้วอุทร
 
1. นายเอกชัย  วงษ์แสงทอง
2. นางสาวดวงดี  ชายเรียน
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  แก้วพิลา
2. นางสาววารุณี  ศรีเทศ
3. นางสาวสิริพร  ไทยจัตุรัส
4. นางสาวสุจิตรา  อุ่นจางวาง
5. นางสาวโสภา  วังกชา
 
1. นางสาววารุณี  สารบุญมา
2. นายวรจักร์  มั่นคง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   จันทะคาด
2. เด็กหญิงณัฐนรี   สุทธิรักษ์
3. เด็กชายพัชร   พิมพ์หนู
4. เด็กหญิงรัตติยากร   ทำนา
5. เด็กหญิงสุทธิดา   จันทะมา
 
1. นางสาวดวงดี  ชายเรียน
2. นางสาวอัญชลี   ธิชากรณ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวกรรนิกา  วงศ์พิทักษ์
2. นางสาววรรณวิสา  เปียสันเทียะ
3. นางสาววิรงรอง  สมศิริ
4. นางสาวศิริญญา  พรมแพทย์
5. นายสิทธิไกร  จันดาหาร
 
1. นายมนูญ  สิงห์คำ
2. นางสาวกุลธิดา  พัติบูรณ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายกรณ์   ถาวรผล
2. เด็กชายกฤษณ์ชนะ   อินทร์สุข
3. เด็กชายชินวัตร   เหลือหลาย
4. เด็กชายสิทธิเดช   นวลศรี
5. เด็กหญิงเชษฐ์สุดา   ทัพผา
 
1. นางวนิดา   สารสิทธิ์
2. นางสาวสมหญิง   พุทธศิริ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  เสียงห้าว
2. นายจิรายุ   โพธิ์ทอง
3. นางสาวชลลดา  สาแม
4. นางสาวปวีณา  สิทธิวงศ์
5. นายพงศธร  พวงทอง
 
1. นายจรัสพงษ์  แสงแก้ว
2. นางนภาพร  แสงแก้ว
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. เด็กหญิงชรัญญา   ทิมพิลา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วเกิด
3. เด็กชายพงศธร  บุญทอง
4. เด็กหญิงรสสุคนธ์  คำนวนดี
5. เด็กหญิงวาทินี  ทัพนิยม
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขุนทด
7. เด็กหญิงสุธิมา  ท้วมไทย
8. เด็กหญิงสุวิษา  ศรีพา
9. เด็กหญิงอิษฏาอร  เพียรธัญญะกร
10. เด็กหญิงเบญญภา  บุญเรือง
 
1. นายสุวรรณ  ทองตาม
2. นายมานิตย์  พานเเสวง
3. นายชิตชวินทร์  วัฒนกิจจานนท์
4. นางสายรุ้ง  วงษ์บรรณะ
5. นางฤทัยรัช  ภูผันผิน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธัญจิตรา  กองแก้ว
 
1. นายกฤษฎา  วรีฤทธิ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นายดวงสมพงศ์  เติมสมบัติ
 
1. นายสิทธิชัย  แป้นสุวรรณ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายจุลภัทร  ดวงศรี
2. เด็กหญิงมาริษา   มูลสี
 
1. นางดาวรุ่ง   พรหมอินทร์
2. นางกรรณิการ์   หัสนัย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. นางสาวธนพร  พลทวี
2. นายธนภัทร  แผนจบก
 
1. นางถนอม  สิ่วหงวน
2. นางสาวเบญญาภา  เหลี่ยมแฉ่ง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกพร  สิงห์งอย
2. เด็กหญิงกุณญารัตน์  กลิ่นบุญ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีเพชร
4. นางสาวนฤมล  พินิจ
5. นางสาวรัตนากร  ทานโสดถี
6. เด็กหญิงวรรณกานต์  พงษ์โคกกรวด
7. เด็กหญิงวรรณวิศา  อาบสุวรรณ์
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  โสภา
9. นางสาวสุภาภรณ์  โคกสันเทียะ
10. นางสาวเสาวคนธ์  แก้วต่างสิน
 
1. นางสาวพนมไพร  น้อยเจริญ
2. นายวราวิช  อุดพ้วย
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวจิรสุตา  เพียรงาน
2. นางสาวชลธิชา  สุขประเสริฐ
3. เด็กชายญาณะพัชญ์  วงศ์เอก
4. นางสาวนิติพร  พลถนอม
5. นางสาวประภาสิริ   เลิศไชย
6. นางสาวพรวลัย  พวงศรีแก้ว
7. นางสาวภัทรวดี  คล้ายกล่ำ
8. นางสาวมะลิวัลย์  จันมูล
9. นางสาววาสนา  สายแก้วจิตร
10. นางสาวสุดารัตน์  ทองมั่นใจ
11. นางสาวสุพัตรา  ปินทิพย์
12. นางสาวสุภาพร  ทุกอย่าง
13. นางสาวอภิวา  มาอินทร์
14. นางสาวเมทินี  คงปรางค์ดี
15. นางสาวไอริณ  ยุทธศาสตร์
 
1. นางสาวทิพผกา  สาธรรม
2. นางสาวสมหญิง  พุทธศิริ
3. นางสาววีรนุช  มาแก้ว
4. นางสาวนิภาพร  วันแต่ง
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  เปรมไทยสงค์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  จันขุนทด
 
1. นายอุดมพร  ยอดบุตรดี
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญญาวงค์
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวกัลยารัตน์  บุญดัด
2. นางสาวธิดารัตน์  มารักษา
 
1. นางคำพัน  หินแก้ว
2. นายมาโนช  ทัตเศษ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองศรีเทพ 1. เด็กหญิงจันจิรา  โคมกระโทก
 
1. นายกันณพงศ์  ชัยคำ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. นางสาวพรชิตตา  ทองโสต
 
1. นายไพโรจน์  กองกี
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรา  อัครวงษ์
 
1. นายวิชัย  แก้วสุขศรี
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 1. นางสาวมุทิตา  ผ่อนจรุง
 
1. นายทีปกร  อ่างบุญตา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองศรีเทพ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ไปบน
 
1. นายกันณพงศ์  ชัยคำ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. นางสาวปรียาพร  สร้อยพูล
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บัวตูม
 
1. นายวิชัย  แก้วสุขศรี
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม 1. นางสาวธิยาภา  พรมบวช
 
1. นายวุฒ  วงศ์พล
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 1. เด็กหญิงพรพนา  ทองทวิง
2. เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วสง่า
 
1. นางอังคณา  สิงห์ขุนทด
2. นางจิตราภรณ์  วิทยานนท์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงเกศศิณี  มูลสวัสดิ์
 
1. นายวิชัย  แก้วสุขศรี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. นายนพดล  แซ่ผ่าน
 
1. นางแสงเดือน  วันทอง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. เด็กชายนิว  คำจันทร์
2. เด็กหญิงปรินดา  แสงทอง
3. เด็กหญิงอภิญญา  พูนหมี
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. นางสาวธัญญรัตน์  ใบบัว
2. นางสาวพัชรีพร  กมลนคร
3. นางสาวสโรชา  พุ่มมะละ
 
1. นายภาณุพงศ์  โปยขุนทด
2. พระสุนันท์  ภูริปัญญโญ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายภูวเดช  อริยหิรัญกุล
 
1. นายอุเทน  พันทวี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวพันนิภา   เชื้อธรรม
 
1. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์   ยาวะระ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. เด็กชายอัมรินทร์  แก่นทรัพย์
 
1. นายจินดา  จิ๋ววิเศษ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวอาภัสรา  โพษาวงศ์
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รวมสันเทียะ
 
1. นายจินดา  จิ๋ววิเศษ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวจีราภรณ์  บุญมี
 
1. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์   ยาวะระ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงมณฑิตา  ซาสอนตา
 
1. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์   ยาวะระ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงชื่นนภา  ทองแต้ม
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงพิทธนันท์  สิทธิสินธุ์
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  โปยขุนทด
 
1. นายจินดา  จิ๋ววิเศษ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายลัทธพล  เจนวิถี
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงเขมจิรา  บุญเลิศ
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายภควัต  แสงทองสุข
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายนภัส  รักษาชอบ
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  แซ่ห่าน
 
1. นางนภาพร  แสงแก้ว
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 1. นางสาวนันธิดา  ทองนิตย์
 
1. นางนภาพร  แสงแก้ว
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายจักรพงค์  คุ้มเวช
2. เด็กหญิงชิดชนก  อ่อนตานา
3. เด็กหญิงชื่นนภา  ทองแต้ม
4. นายนภัส  รักษาชอบ
5. นายภควัต  แสงทองสุข
6. นายลัทธพล  เจนวิถี
7. นางสาววชิราภรณ์  ปิ่นแก้ว
8. เด็กหญิงศุภธิดา  วงศ์ปัญญา
9. นายเสกข์  เกตุแก้ว
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายจักรกฤษณ์  นาคแก้ว
2. เด็กชายจักรพงค์  คุ้มเวช
3. เด็กหญิงชิดชนก  อ่อนตานา
4. เด็กหญิงชื่นนภา  ทองแต้ม
5. นายนภัส  รักษาชอบ
6. เด็กชายพงศธร  กันต๊ะ
7. เด็กหญิงพรรณฑิมาพร  สีเสือ
8. นายภควัต  แสงทองสุข
9. นายลัทธพล  เจนวิถี
10. นางสาววชิราภรณ์  ปิ่นแก้ว
11. เด็กชายวรกันต์   แก่นไทย
12. เด็กหญิงวิลาสินี  ปริญญาศรีเศวต
13. เด็กหญิงเขมจิรา  บุญเลิศ
14. เด็กหญิงเนติพริม  พารพ
15. นายเสกข์  เกตุแก้ว
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
2. นายชินกร  โสมภา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. เด็กชายชวลิต  น้อยหงษ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  รวมสันเทียะ
3. เด็กชายธีรนัย  อั่วคนซื่อ
4. เด็กชายนัสดนัย  จินขุนทด
5. นายบรรพต  ราศรี
6. เด็กชายพงษ์พิสิทธิ์  ภาชี
7. เด็กชายพีรพัฒน์  โปยขุนทด
8. เด็กชายศักดิ์ดา  แก้วส่องศึก
9. เด็กชายอนุชิต  บินสูงเนิน
10. เด็กชายอัมรินทร์  แก่นทรัพย์
11. เด็กชายอัษฏาวุธ  ฉัตรทอง
 
1. นายจินดา  จิ๋ววิเศษ
2. นางสาวสุดารัตน์  บุญเกียน
3. นางแสงเดือน  วันทอง
4. นายณัฐพล  โพธิ์อ่อน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกตัญญู  อินทะมาท
2. นายจักรกฤษณ์  นาคแก้ว
3. เด็กหญิงชลธิชา  ขำพร้อม
4. เด็กหญิงณัฐมล  ยศพรม
5. เด็กชายธวัชชัย  นานาค
6. นายนภัส  รักษาชอบ
7. เด็กหญิงนภัสสร  ขันทอง
8. เด็กชายพงศธร  กันต๊ะ
9. เด็กหญิงพรรณฑิมาพร  สีเสือ
10. เด็กหญิงพิทธนันท์  สิทธิสินธุ์
11. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  พุทธรัตน์
12. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  บุญประเสริฐ
13. เด็กหญิงมนรดา  กาญจนรัชต์
14. นางสาวรันต์ดาวรรณ  ขวัญยืน
15. เด็กชายวรกันต์  แก่นไทย
16. เด็กหญิงศุภธิดา  วงศ์ปัญญา
17. เด็กชายอธิราช  คำอุ่น
18. เด็กหญิงอรอุมา  ศรีบุรี
19. นางสาวอาภัสรา  โพษา่วงศ์
20. เด็กหญิงอารีญา  คุ้มเปรม
21. เด็กหญิงเขมจิรา  บุญเลิศ
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
2. นายชินกร  โสมภา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 1. เด็กหญิงชญานิศ   ลีลาวชิโรภาส
2. เด็กหญิงชลธิชา   รักหาญ
3. เด็กหญิงปิยะวรรณ   จันทะคูณ
4. เด็กหญิงวิชญาดา   อำมาตย์
5. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   ทองอยู่
6. เด็กหญิงสลิลทิพย์   ศึกษา
 
1. นายอนุวัฒน์  พานำมา
2. นางสาวประริยา  ฤาชัยนาม
3. นางสาวกมลวรรณ  คุ้มครุฑ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. นายณัฐวัฒน์  แหล้ป้อง
2. นายนัครินทร์  ประจิลาเต
3. นายพัชระ  คุ้มบ้าน
4. นางสาวรัชญา  เสนาน้อย
5. นายรุ้งตะวัน  ล้อมฤทธิ์
 
1. นายวิษณุ  ทองจันทร์
2. นางสาวณัฏฐชา  คงชัย
3. นายไพโรจน์  กองกี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายกิตตินันท์  ทองอ่อน
2. เด็กชายกิตติภพ  อินทร์สวาท
3. เด็กหญิงจวาหะ  สาระสังข์
4. นายจักรกฤษณ์  นาคแก้ว
5. นางสาวชฎาทิพย์  ปรางกุลเจริญกิจ
6. นางสาวชุติกาญจน์  นามวงศ์
7. นางสาวณัฐณิชา  แสงขาว
8. เด็กหญิงณัฐนรี  มหาจันทร์
9. นางสาวดุสิตา  ธิเขียว
10. นายทวีศักดิ์  จันทาพูน
11. นายธนกร  วงศ์ศิลา
12. เด็กชายธนกร  ปิ่นนาง
13. นายธนกฤต  อินทร์งาม
14. นายธนวัฒน์  บุตรศรี
15. เด็กชายธันยธรณ์  มูลคำภา
16. เด็กชายนภัส  รักษาชอบ
17. เด็กชายนภาศักดิ์  อักขระ
18. นายปกรณ์  แสงทองสุข
19. นายปิยวัฒน์  ถนอมเวช
20. เด็กชายพงศกร  อ้วนล่ำ
21. นางสาวพรพิมล  กำไลทอง
22. เด็กชายพัชรพล  ถือนูศร
23. เด็กหญิงภัครมัย  สังข์ทอง
24. นายภัทรพงศ์  เดชจุ้ย
25. เด็กชายภัทรพล  กองมนต์
26. นางสาวภัทราภรณ์  ยนตะศาต
27. นายภาณุวัฒน์  อินทร์เพชร
28. เด็กหญิงรัฐวดี  ฝอยทอง
29. นางสาววรรณิสา  เพ็งพา
30. นางสาววรวรรณ  ก้านพูล
31. เด็กชายสรวิศ  ชายคำ
32. เด็กหญิงสุพรรษา  ริ้วสมบัติ
33. เด็กชายสุรวิทย์  โคตรหานาม
34. นางสาวอมรรัตน์  บุตรดี
35. เด็กหญิงอริสา  พูนแดง
36. เด็กชายอัครพล  พรมน้อย
37. นางสาวอัญชลิน  บุญวัน
38. นางสาวเพ็ญนภา  พาเกิด
39. นางสาวเพ็ญนภา  กลมเกลี้ยง
40. นางสาวแพรทองธาร  สุขเจริญ
 
1. นายชินกร   โสมภา
2. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
3. นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม
4. นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา
5. นายมานะ  บุญเกิด
6. นายธีระวัฒน์  พันธ์แสง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กชายธนานันท์   ประจำการ
 
1. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์   ยาวะระ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นายณัฐวัฒน์  นิลแพทย์
 
1. นายพิพัฒน์  ตันติพันธุ์พิพัฒน์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมอทอดศึกษา 1. เด็กหญิงภาพตะวัน  บ่ายเมือง
 
1. นางพัฒนา  สินมา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวธนภรณ์  เปรมทอง
 
1. นายพิพัฒน์  ตันติพันธุ์พิพัฒน์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 1. เด็กชายศิวานนท์  ไสวงาม
 
1. นายวิษณุ  ปาเส
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นายณัฐวัฒน์  นิลแพทย์
 
1. นายพิพัฒน์  ตันติพันธุ์พิพัฒน์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  วิเศษชัย
 
1. นายพิพัฒน์  ตันติพันธุ์พิพัฒน์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาววิรงรอง  สมศิริ
 
1. นางสาวทิชากร  บุตรมี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 1. นายณัฐวัฒน์  แก้วมุงเมือง
 
1. นางชลธิชา  มาบกลาง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองศรีเทพ 1. นายธนกฤต  ทองบ่อ
 
1. นางทับทิม  ผาสระคู
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิดาภา ชาร์ลีน  สวัสดิ์นที
 
1. นายธงชัย  เมืองทอง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1. นางสาวกิรัฐา  บานแย้ม
 
1. นายพรมงคล  กงยนต์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กชายธนานันท์   ประจำการ
 
1. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์   ยาวะระ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นายณัฐวัฒน์  นิลแพทย์
 
1. นายพิพัฒน์  ตันติพันธุ์พิพัฒน์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. นางสาวพิไลวรรณ  พลิพรม
 
1. นายธงชัย  เมืองทอง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวธนภรณ์  เปรมทอง
 
1. นายพิพัฒน์  ตันติพันธุ์พิพัฒน์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 1. นางสาวกมณีย์  วงษ์สุโท
2. นางสาวกรรณิการ์  ชาติชนะ
3. นางสาวกัณสุดา  สุระโคตร
4. นางสาวกาญจนา  โพธิ์กลาง
5. นายจักรพันธ์  ชนะภูมิ
6. นายจักรพันธ์  รุ่งเรืองศรี
7. นางสาวจิราภรณ์  โพธิราแสง
8. นายจีรศักดิ์  ภูเดช
9. นายตะวัน  จันทร์นวม
10. นางสาวธมลวรรณ  ทวยศิริ
11. นางสาวธัญลักษณ์  โสมะ
12. นายธีรภัทร  เหินเมฆ
13. นางสาวนพวรรณ  ปึกสันเทียะ
14. นางสาวนันทพร  ปิ่นทอง
15. นางสาวนิรัชพร  เกษมศรี
16. นางสาวน้ำฝน  ชูหมื่นไวย
17. นายปฎิพันธ์  วันแก้ว
18. นางสาวปนัดดา  จันทคาส
19. นางสาวผกามาศ  ปลื้มจิตร
20. นายพงษ์ศธร  วิเศษศรี
21. นายภูมินทร์  นิลเขตร์
22. นายยศกร  เสียมไหม
23. นางสาววิภารัตน์  ใชยภักดิ์
24. นายวุฒิชัย  บัวจินดา
25. นางสาวศิริวิภา  สีบุญชู
26. นายสมาน  เดขุนทด
27. นายสรวิชญ์  นาสิงคาร
28. นายสุทธิพงษ์  สมศรี
29. นางสาวสุปราณี  ภิรมกิจ
30. นางสาวสุภาพร  ทองทาย
31. นางสาวสุภาพร  ประทุมไชย
32. นางสาวสุภารักษ์  ศิริวรรณ์
33. นายสุรศักดิ์  กิงขุนทด
34. นายอดิศร  เมืองมนต์
35. นางสาวอรปรีญา  ลอยเวียงคำ
36. นางสาวอรสา  คันตะลี
37. นางสาวเนตรนภา  จีวีระ
38. นางสาวเพ็ญนภา  เกิดมงคล
39. นางสาวแคทรียา  ทะวะลัย
40. นางสาวไอรดา  แสนสุพรรณ์
 
1. นายไพฑูรย์  กวยทองเปลว
2. นายศรนรินทร์  ไกรเวียง
3. นายเรวัฒ  ยิ้มน้อย
4. นางสาวอัจฉริยา  เชียงทา
5. นางสาววฤนดา  เข็มพิลา
6. นายศุภกิจ  ถือศิล
7. นายนพัสชวินทร์  มูลทาทอง
8. นายณัฏฐกิตติ์  ชัยแสนฤทธิ์
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงจรินทร์   วีเงิน
2. นางสาวจริยา  วีเงิน
3. เด็กชายพงษ์พิชญ์   พิกุลศรี
4. เด็กชายพีรวิชญ์  ศรทอง
5. เด็กชายวันเฉลิม   โคยามา
6. เด็กชายศศธร   ด้วงโสน
7. เด็กหญิงอภิศญาภรณ์   บัวบาน
8. เด็กหญิงอาฐิติยา   พูลผล
9. เด็กหญิงเขมิกา   พรมศรี
10. เด็กชายเพชรศิริ  มะสิงห์
 
1. นายณัฏฐสันต์  ประดับศิลป์
2. นางศิราณี  ป้อมปราการ
3. นางสุนันท์   คุ่ยต่วน
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายชัชธัช  อารีมิตร
2. นางสาวฐินรินทร์  แนวบุตร
3. นายธิติพัฒน์  ไชยโพธิ์
4. นายพัฒนชัย  ศิริทรัพย์
5. นางสาวภัทราภรณ์  ยนต์ตระศาสตร์
6. นายภานุทัต  สุดทำนอง
7. นางสาวลัลนา  ทองสุข
8. นายสายรุ้ง  พรมชัย
9. นางสาวเกศรินทร์ญาณี  ดวงตาปา
10. นางสาวเภาพงา  สินคงป้อง
 
1. นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม
2. นายมานะ  บุญเกิด
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวกวินนา  ชาญชำนิ
2. นางสาวธิดารัตน์  บุญมา
3. นางสาวปฏิญญา  คุ่ยต่วน
4. นางสาวพรนิภา  สุนทะวงค์
5. นายวรวัฒน์   ชัยลา
6. นางสาวไอรดา  แก้วพิลา
 
1. นายณัฏฐสันต์  ประดับศิลป์
2. นางศิราณี  ป้อมปราการ
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  น้อยนิน
2. เด็กหญิงกรวิภา  บัวทอง
3. เด็กหญิงกฤติพร  นาคสุข
4. เด็กหญิงดาราพร  ปูละเต
5. เด็กหญิงธนัชพร  สุปะไตย
6. เด็กหญิงพรทิตา  จันทร์สุข
7. เด็กหญิงสุณิสา  สีโม้
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กำลังหาร
 
1. นางสาวณัฏฐชา  คงชัย
2. นายวิษณุ  ทองจันทร์
3. นายไพโรจน์  กองกี
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  คำมี
2. นางสาวขวัญชนก  ลากอก
3. นางสาวธัญญาพร  เยาวเรศ
4. นางสาวพรรณารายณ์  ศรีลาวงศ์
5. นางสาวมณฑาทิพย์  พลฤทธิ์
6. นางสาววรรณวริน  แสนเสนา
 
1. นางสาวณัฏฐชา  คงชัย
2. นายวิษณุ  ทองจันทร์
3. นายไพโรจน์  กองกี
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  โพธิ์ทอง
2. นางสาวชฏาทิพย์  ปรางกุลเจริญกิจ
3. เด็กชายญาณะพัชญ์  วงค์อก
4. เด็กหญิงฐิติชญา  แก้วงาม
5. เด็กหญิงณัฐวดี  ฝอยทอง
6. เด็กชายธนโชติ  ยศวิชัย
7. เด็กหญิงบุศรา   อินดี
8. เด็กชายพงศพัส  ต้นทอง
9. นายพิษณุ  ฉุนจุ้ย
10. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ศิริสาน
11. เด็กหญิงลภัสรดา  บุญประดิษฐิ์
12. เด็กหญิงวรญา   พาขึ้นพร้อม
13. เด็กชายวิสิทธิ  โคตรหานาม
14. เด็กหญิงสุภาพร  อบมาลี
15. เด็กชายสุวิทย์  โคตรหานาม
16. เด็กหญิงอชิรญาณ์  จันทศร
 
1. นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม
2. นายมานะ  บุญเกิด
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวกานต์สิริ  คำสิงห์นอก
2. นายชัชธัช  อารีมิตร
3. นายชัยนันท์  อุ่นสำราญ
4. นางสาวฐินรินทร์  แนวบุตร
5. นายธิติพัฒน์  ไชยโพธิ์
6. นางสาวปิยธิดา   พันธ์พรม
7. นายพัฒนชัย  ศิริทรัพย์
8. นางสาวภัทราภรณ์  ยนต์ตระศาสตร์
9. นายภานุทัต  สุดทำนอง
10. นางสาวมนธิชา   มั่นเหมาะ
11. นางสาวลัลนา  ทองสุข
12. นายสายรุ้ง  พรมชัย
13. นางสาวสิริรัตน์  วงเดือน
14. นายอภิรติ  สีดาจันทร์
15. นางสาวเกศรินทร์ญาณี  ดวงตาปา
16. นางสาวเภาพงา  สินคงป้อง
 
1. นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม
2. นายมานะ  บุญเกิด
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. นายปริญญา  กุลอามาตย์
2. นายพีระพงษ์  ศรีลาวงค์
3. นายศรราม  จงรักชอบ
4. นายสมรักษ์  สวนไธสง
5. นายอภินันท์  ทรายฮวด
 
1. นายวิษณุ  ทองจันทร์
2. นายนพรัตน์  รองหมื่น
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. นายนัฐวุฒิ  โพธิ์พันธ์
2. นางสาวนัทตะวัน  กอบทรัพย์
 
1. นายรังสรรค์  ทองห่อ
2. นายณัฐพล  โพธิ์อ่อง
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพรรณวง  วงค์ทองดี
 
1. นายสุรพิชญ์  วงศ์น้อย
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นายศุภชัย  บุญเศษ
 
1. นายสุรพิชญ์  วงศ์น้อย
 
115 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวชลธิชา  อนุพันธ์
 
1. นายชวุฒิ  มากมิ่ง
 
116 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวกรรณิการ์  ทองสาย
 
1. นายสุรพิชญ์  วงศ์น้อย
 
117 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวกิ่งเพชร  ผิดจัตุรัส
2. นายธนกร  ภาชะนัย
3. นางสาวพันธิตรา  โพนปลัด
4. นางสาววรลักษณ์  สินสวัสดิ์
5. นายศฤงคาร  ทองโคตร
 
1. นายสุรพิชญ์  วงศ์น้อย
 
118 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวชนิดาภา  แก้วอุดร
2. นางสาวนราวัลย์  ฝั้นเลิศ
 
1. นายสุรพิชญ์  วงศ์น้อย
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายคุณานนท์  แก่นไทย
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เมืองจันทร์
3. นายณัฐพงษ์  เสนอใจ
4. นายทรงฤทธิ์  ลักขณานุกูล
5. นายธีรติพงษ์  ผลขวัญ
6. นายวิธิพล  แขกต้อย
7. เด็กชายสรวิชย์  ปิ่นนาง
8. นายเฉลิมชนม์  หินซุย
 
1. นายยุทธนา  นาอุดม
2. นายไพรัช  ปัดชาเขียว
3. นายณัฐวุฒิ  ชัยนอก
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายธนายุทธ  บุญโถม
2. นายธรรมนุรัฐ  สีสวย
3. นายธีรภัทร  เกษศรีสังข์
4. นายวิศรุต  เดชอินทร์
5. นายสุรสิทธิ์  จันทร์สาลี
6. นายอภิสิทธิ์  พลหาร
 
1. นายยุทธนา  นาอุดม
2. นายไพรัช  ปัดชาเขียว
3. นายณัฐวุฒิ  ชัยนอก
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายกิตติศักดิ์  หล้าเพชร
2. นางสาวชนัญชิดา  ศรีเพชร
3. นายชุติพนธ์  พิสิษฐ์ธนาดุล
4. นางสาวณัฐสุดา  บุญศรี
5. นายพอ  พูลเขตกิจ
6. นายสรศักดิ์  ศิริไพศาล
7. นายสิทธิพงศ์  บัวทอง
8. นายอนุสรณ์  ยิ่งนอก
9. นายเกียรติชัย  มีนนท์
10. นางสาวโสรญา  สิงหะชาติ
 
1. นางดวงจิต  บุญกาวิน
2. นางสาวกมลวรรณ  อิงขนร
3. นางสาวสุวรรณี  ภู่ชัย
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองศรีเทพ 1. นางสาวจันทมณี  ตะกรุดแจ่ม
2. นายณัฐวุฒิ  ทวีวัย
3. นางสาวสุทธิดา  พันธุ์สุดร
4. นางสาวอญิญญา  ชาทอง
5. นางสาวอารีย์รัตน์  พิมขุนทด
 
1. นางจุฑารัตน์  ปะวะเน
2. นางสาวจุฑารัตน์  รอดนิล
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ภู่เขม่า
2. เด็กหญิงมัฑฑิตา  แป้นเพชร
3. เด็กชายเจษฎา  คำจร
 
1. นางสาวอรทัย  วัฒนสิงห์
2. นางสาวเพ็ญนภา  ม่านตา
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวกานดา  จำเริญศรี
2. นางสาวสุนิตา  สนธิโพธิ์
3. นางสาวเบญญาภา  เอี่ยมใย
 
1. นางอาภาพร  บุญเติม
2. นางเดือนแรม  เปลี่ยนศรี
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กวยคำ
2. เด็กหญิงวรินทร  จิตตา
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ศรีสุราช
 
1. นายวุฒิพงษ์  ศรีมูล
2. นางสุทิน  ศรีมูล
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 93.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวชลลัดดา   เหตุขุนทด
2. นางสาวปฏิญญา  คุ่ยต่วน
3. นางสาวแววดาว  บัวริคาน
 
1. นายวุฒิพงษ์  ศรีมูล
2. นางสุนันท์   คุ่ยต่วน
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนิต  มนทิพย์
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  ประเสริฐศรี
 
1. นางสาวสุนิศา  อุดมเดช
2. นางเนตรนภา  หน่อนาง
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายดัชทีน สุวิทย์   ฮีอฟมันน์
2. เด็กชายศุภกิตติ์   ทิพปัญญาชัย
 
1. นายอนิรุทธ์  เอี่ยมชัย
2. นางสาววาสนา  นันตา
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายชยกร  ชมเชย
2. นางสาวสุวิชาดา  ชัยดิษฐ์
 
1. นางทาริกา  วงศ์แก้ว
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายธนิษฐ์  พร้อมมูล
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  โพธิกุล
 
1. นางสาวเกศราวดี  เจริญสว่าง
2. นายพงศกร  พรมมาก
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายกิตติศักดิ์  หมายชัย
2. นายไชยวัตร  ปานแก้ว
 
1. นางทาริกา  วงศ์แก้ว
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกาญจณี  สุทธิอำนวยกุล
2. เด็กชายคมศักดิ์  ราชเสนา
 
1. นางสาวเกศราวดี  เจริญสว่าง
2. นางสาวสุภาภรณ์  กรณ์แก้ว
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  ขวัญเพ็ง
2. เด็กชายสหรัฐ  ชมภพ
 
1. นายกมลาศ  งามจิตร
2. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทรายฮวด
2. เด็กชายปกรณ์  ลอนลับ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  กรณ์แก้ว
2. นายนิกร  หล้าน้อย
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวลักษิกา  พันธ์วิทยาศักดิ์
2. นางสาวเพ็ญนภา  รักษาศิล
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ทองนุ่ม
2. นางพิชามญชุ์  จันทศร
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. นางสาวปิยะธิดา  แรงเขตการณ์
2. นายไพศาล  ทองเต็ม
 
1. นางสาวสริตา  วิทยา
2. นางนวลปรางค์  ข่อสูงเนิน
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวนภาพร  ตั้งพาณิชย์กิจ
2. นายอภิรุจ  สุกใส
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  มั่นหมาย
2. นายสาธาร  รวบรัด
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำริน  สูนขุนทด
2. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  สามารถ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  คงฉุย
 
1. นางศิริภรณ์  จุลฬา
2. นางสาวเบญจมาศ  ทองนุ่ม
 
139 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวณัฐวรรณ  โม่แพน
2. นางสาวปิยวรรณ  สุจริตจันทร์
3. นายเทวนาถ  พรมผล
 
1. นางพิชามญชุ์  จันทศร
2. นางสาวเบญจมาศ  ทองนุ่ม
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. นางสาวณัฐรัตน์  ด้วงพรม
2. นายโกวิทการ  กองผาสุข
 
1. นายกฤษณะ  สาลีผล
2. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงปราชญา  คุ่ยต่วน
2. เด็กหญิงมลธริกา  สร้อยนาค
3. เด็กหญิงสุชาดา   อินทร์ทอง
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ทองนุ่ม
2. นางสาวพิกุล  ขวัญสูตร
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาววิรัญชนา  อุตแก้ว
2. นางสาวอภิญญา  แสนลี
3. นายอรรณพ  แซ่โค้ว
 
1. นายสาธาร  รวบรัด
2. นายอนุรักษ์  เพชรไทย
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายกิตติพล  สำเนียง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มูลดิษฐ์
3. เด็กชายธนวัฒน์  เสือดี
 
1. นายนะรงค์  ทองน้อย
2. นายสาธาร  รวบรัด
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายสมพร  อังคสิงห์
2. นายสุทัศน์  สุริยะแก้ว
3. นายสุทัศน์  โสภาชัย
 
1. นายสาธาร  รวบรัด
2. นายอนุรักษ์  เพชรไทย
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายกรกฤต  เจียมบัวศรี
2. เด็กชายกฤษดา   อัมมะวัน
3. เด็กชายบุญพิพัฒน์  แสนพุทธ
 
1. นายสาธาร  รวบรัด
2. นายนะรงค์  ทองน้อย
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายศิวรัฐ  ปาวี
2. นายศุภสิทธิ์  เมืองจันทร์
3. นายเกษมสรรค์  ศรีจันทร์
 
1. นายสาธาร  รวบรัด
2. นายอนุรักษ์  เพชรไทย
 
147 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  สุดทะสน
2. เด็กหญิงนวภรณ์  ศรีโปฎก
3. เด็กหญิงศิรินันท์  แก้วแย้ม
 
1. นายสาธาร  รวบรัด
2. นายอนุรักษ์  เพชรไทย
 
148 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  แทนคร
2. นางสาวมณฑิรา  สิงขรณ์
3. นายเดชาธร  สมใจ
 
1. นายสมชาย  ขอกลาง
2. นางนฤมล  พึ่งกิจ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. นายกรวิชญ์  วินทะชัย
2. เด็กชายธนาดล  ทองใจสด
3. เด็กชายธราดล  เมืองมั่น
 
1. นายกมนทรรศฐ์  โสดี
2. นายธนัตถ์  เมืองแมน
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 1. นายพีระพงศ์  พุทธศรี
2. นายภาณุพงศ์  สนุ่นดี
3. นายเด่นพงศ์  อ่อนน้อมดี
 
1. นายชูชาติ   กลิ่นโกสุม
2. นายพิพัฒน์  สนุ่นดี
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองเต็ม
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  หาระชอน
3. เด็กหญิงศุทธินี  พันธ์คงดี
 
1. นางฤทัยรัตน์  พันธุ์คงดี
2. นางกอบกุล  น้อมสมบัติ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ประชานิมิต 1. สามเณรประดับ  ประสาลิกา
2. สามเณรวิทยา  อุ่นใจ
3. สามเณรวิวัฒน์  พิมพ์ปัตน์
 
1. นางแก้วใจ  วังคุ้มภัย
2. นายนิพล  จำปาสด
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ตาแสง
2. เด็กหญิงชลิตา  สูงแข็ง
3. เด็กชายธนวัฒน์  หวังวิชา
4. เด็กหญิงบุญยาพร  ประดุจพรม
5. เด็กหญิงพรศิริ  พรมณี
6. เด็กชายอดิศักดิ์  แสนรัตน์
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นายธนาพิชญ์  บุญฟอง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. นายนที  อาศัย
2. นางสาวปิยฉัตร  บุญฮวด
3. นางสาววรรณิษา  ดอนพูนไพร
4. นางสาววิภาดา  ซามาตร
5. นางสาวเพชรรัตน์  ลูกอินทร์
6. นางสาวเสาวลักษณ์  อัคราช
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวศุจินธร  สุพันสร
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เเก้วเกิด
2. เด็กหญิงปานิสรา  สายายศ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขุนทด
 
1. นางสาวรัชยา  โกสาวัง
2. นางปาริฉัตร  โสมภา
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวพิมพ์พร  รัตนวรรณ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วเข้ม
3. นายศรนรินทร์  อินอ่อน
 
1. นางจันทร์ประภา  ทองริ้ว
2. นางสาวนุสรา  มิไพทูล
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกานต์นิสา  กิ่งกาง
2. เด็กหญิงพรธิดา  ผิวผ่อง
3. เด็กหญิงอารยา  หอมจันทร์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ด้วงธิ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวบุษบา  อาจปาสา
2. นางสาวศิริลักษณ์  จันทาคำ
3. นายอภิชาติ  ทองห่วง
 
1. นายชูชาติ  แสงภูพาท
2. นายณัฐวุฒิ  ชัยนอก
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนใจจำนงศึกษา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  บุราณ
2. เด็กหญิงจันทร์ภา  เพชรนอก
3. เด็กหญิงสุชานันท์   ปวงปะชัง
 
1. นางสาวจินตนา    บุบผา
2. นายพิพัฒน์  เบ้าหล่อเพชร
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวจุฬามณี  เติมสมบัติ
2. นางสาวนราวดี  ทองกวด
3. นางสาวนลินี  หนันกระโทก
 
1. นางนุชนารถ  ธำรงศิริ
2. นางสาวกัญญณัฐ  พงษ์ฐณวัฒน์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  จุลพันธ์
2. เด็กชายชนะพงค์  เพียงพรม
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ซุยนอก
 
1. นางสาวเบญจมาศ  วงษ์ทองดี
2. นางสาวแสงอรุณ  ไชยเทพา
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองศรีเทพ 1. นางสาวมนพร  นำร้อนเบ้า
2. นางสาวเกศวดี  บุญน้อม
3. นางสาวเกสร  คงคำ
 
1. นางมารศรี  ตะกรุดแจ่ม
2. นางพิศมัย  ภูวันนา
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนใจจำนงศึกษา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มุ้ยแก้ว
2. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  ทับเงิน
3. เด็กหญิงเบ็ญจมาศ  นาเอก
 
1. นางสาวบุศราคำ  ใจจำนง
2. นางสาวราตรี  แสวงบุญ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 1. นางสาวณัฐชยา  ศรีไพร
2. นายสาธิต  สังกรณีย์
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  กออินทร์
 
1. นายพิพัฒน์  สนุ่นดี
2. นางสาวปัญญาภรณ์  สีดี
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  พิมพ์ทอง
2. เด็กหญิงอรนภา  ปลาน้อย
3. เด็กชายเนติรักษ์  บริพันธ์
 
1. นางแสงมณี  แก่นนาค
2. นายรัตนธร  พรหมดี
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา   นิลพัฒน์
2. นางสาวสุนิสา   บัวริคาน
3. นางสาวอุไรวรรณ   สุริวงษ์
 
1. นางจิตราภรณ์   โกบุตร
2. นางเยาวลักษณ์   ช่างไม้
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 1. เด็กชายนรินทร์  คล้ายใจตรง
 
1. นางสาวปัญญาภรณ์  สีดี
 
168 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 1. เด็กชายสราวุฒิ  คำสอาด
2. นายเจริญโชค  ปะกะตัง
 
1. นางสาวปัญจลักษณ์   เมฆเจริญทรัพย์
2. นางสาวศิกพร  จินดาประชา