หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่ม 3
ระหว่าง วันที่ 15 - 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ณ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการ สพม.40 ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายสัมฤทธิ์ ไวเปีย รองผู้อำนวยการ สพม.40 ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายธานี ชาตินันทน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
4 นางละออง หาญยาภรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นางทิวาภรณ์ ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายอาคม วิทยเขตปภา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นางอาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางสุวรรณา วรทล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางมาลา ชาตินันทน์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางนิยมพร เจริญวัฒนาชัยกุล ศึกษานิเทศก์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางเบญจวรรณ สิงห์โต ศึกษานิเทศก์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายสมชาย คำเมือง ศึกษานิเทศก์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายสมชาย มีกำลัง ศึกษานิเทศก์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายชาญณรงค์ อินอิว ศึกษานิเทศก์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางสาววราภรณ์ ผึ่งผาย ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายเอกชัย จันทา ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
17 ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
18 นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
19 นายสุพจน์ ประไพเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
20 นางสาวอุบลพรรณ บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
21 นายฐิติพงษ์ ตรีศร ผู้อำนวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
22 นายประทีป โตมานิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
23 นายวรจักร์ มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
24 นายไพชยา พิมส์สารี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
25 นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าด้วงวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นายธนัญชัย พรหมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นายสุวรรณชัย พรหมศร ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นายไกรโรจน์ สิงห์สถิต ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นายพัชริน ภู่ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
30 นางสุดสวาสดิ์ ประไพเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นายศุภโชค เข่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
32 ว่าที่ร้อยตรีสมจิตร รอดเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นายเริงฤทธิ์ แก้วยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นายเวียงชัย สิริบริรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อรัง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นางวรรณวิมล ครุฑางคะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นางทัศณี โชติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนโชติวิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
37 พระมหาถาวร ถาวรเมธี,ดร. ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นางสาวอภิญญา ถวิลถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
39 นางศรีสมนึก กาญจนอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นายสมศักดิ์ พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมอทอดศึกษา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
41 ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
42 นายวีระศักดิ์ จักแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนใจจำนงศึกษา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นางกฤษณา แก้วดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
44 นางจิระประภา ไพรเพชรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
45 นายอิศรา วิทยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
46 นายนิพนธ์ สิริวราวุธ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
47 นางสมคิด ชอุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
48 นางยุพา แซ่สัว ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริวัฒนาวิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
49 นายสรสิช แขวงแข่งขัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
50 นายทนงศักดิ์ ธาราเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
51 นายสราวุธ ศิริสุขเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
52 นางชัชฎา อุดมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
53 นางเสาวนีย์ ไชยจารีย์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
54 นางปคุนานัช ทองแจ่ม ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
55 ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
56 นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
57 นายสุพจน์ ประไพเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
58 นางสาวอุบลพรรณ บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
59 นายรจักร์ มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
60 นายไกรโรจน์ สิงสถิต ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
61 นายฐิติพงษ์ ตรีศร ผู้อำนวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
62 นายเริงฤทธิ์ แก้วยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
63 นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าด้วงวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
64 นางศรีสมนึก กาญจนอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
65 นางวรรณวิมล ครุฑางคะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
66 นายทนงศักดิ์ ธาราเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
67 นายทนงศักดิ์ ธาราเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
68 นายทนงศักดิ์ ธาราเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
69 นางสาวณัฎฐธนัน รำเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
70 นางชัชฎา อุดมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
71 ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
72 นายธนัญชัย พรหมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
73 นายวรจักร์ มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
74 นายวรจักร์ มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
75 นางชัชฎา อุดมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
76 นายทนงศักดิ์ ธาราเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
77 นายสราวุธ ศิริสุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
78 นายสาคร เป้าใจสุข ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
79 นายไพโรจน์ ผิวเณร ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
80 นายสถิตย์ ชมชื่น ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
81 นายพงษ์สิทธิ์ ศิริวัฒน์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
82 นายสุวรรณชัย พรหมศร ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
83 นายสรสิช แขวงแข่งขัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
84 ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
85 นายเริงฤทธิ์ แก้วยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
86 นายสุเมธ จงใจมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
87 นายสราวุธ ศิริสุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
88 นางปาลิกา ทัตเศษ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
89 นายไพโรจน์ ผิวเณร ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
90 ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
91 นายไกรโรจน์ สิงห์สถิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
92 นายสรสิช แขวงแข่งขัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
93 นางลดาวัลย์ ใจเพชร ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
94 นางผุสดี กินขุนทด ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
95 นายวิเชียร สุทธหลวง ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
96 นางสาวอรัญญา ทุริดไธสง ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
97 นางสาวจารุวรรณ บุญดา ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
98 นางสาวสุภารัตน์ มัธรถ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
99 นางสาวมณีรัตน์ แก้วอาทะ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
100 นายสุวรรณชัย พรหมศร ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
101 นายวีระศักดิ์ จักแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนงค์ศึกษา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
102 นางสาวบุหรัน ขวัญพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
103 นางสาวศศิมา นามวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
104 นายพงศธร พรมวัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
105 นางประภาพรรณ ชอดริ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
106 นางวนัสยา ยิ้มน้อย ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
107 นายปุริมปรัชญ์ รัตนแสนสิทธิ์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
108 นางเบญจมาศ สุขเจริญ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
109 นายสุพจน์ ประไพเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผล
110 นายเริงฤทธิ์ แก้วยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลวิทยาคม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผล
111 นายนิรุทธ์ แก้วนิคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผล
112 นางสาววราภรณ์ ผึ่งผาย ศีกษานิเทศก์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผล
113 นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผล
114 นางสาวสุภาภรณ์ กรณ์แก้ว ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผล
115 นายณัฐกานต์ เพชรนิล ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผล
116 นายทวีศักดิ์ สินทรัพย์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผล
117 นางสาวปนัดดา กองมนต์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผล
118 นางศิริภรณ์ จุลฬา ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผล
119 นายชานนท์ คงรวยทรัพย์ ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผล
120 นางสาวสุธางรัตน์ อ่อนขำ ครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผล
121 นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์ ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผล
122 นายชนะชัย ใจบุญ ครูโรงเรียนวังพิกุลวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผล
123 นายชัชวานนท์ สงคราม ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผล
124 นายประทีป โตมนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองศรีเทพ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
125 นายพัชริน ภู่ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉียงพิทยาคม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
126 ว่าที่ร้อยตรีสมจิตร รอดเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
127 นายศุภโชค เข่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
128 นายธนันชัย พรหมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
129 นางจิตราภรณ์ โกบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
130 นายสมชาย ศรีฉ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
131 นายคณนันท์ พฤทธสาโรช รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
132 นางณอริญ แหวนหล่อ ครูโรงเรียนนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
133 นางปคุณานัช ทองแจ่ม ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
134 นางสาวสิฏฐารัตน์ ขันทอง ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
135 นางสาวรุ่งตะวัน บัวดอก ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
136 นางสาววิริญญา ฝางแก้ว ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
137 นายวรจักร์ มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
138 นายพัชรินทร์ ภู่ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงวิทยาคม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
139 นางทัศณี โชติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนโชติวิทยา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
140 นางกฤษณา แก้วดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
141 นางสาวชุลี ยุงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
142 นางนวลลออ น้อยกรม ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
143 ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
144 นางสุดสวาสดิ์ ประไพเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
145 นายเริงฤทธิ์ แก้วยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
146 นางสาวอภิญญา ถวิลถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
147 นายทนงศักดิ์ ธาราเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
148 นายชาญวิทย์ สุวรรณรอ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
149 นายประทีป โตมะนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองศรีเทพ ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
150 นายไพชยา พิมพ์สารี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
151 นางศรีสมนึก กาญจนอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
152 นางสาวชูกมล อาจมังกร ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมจิต กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
153 นางสาวณัฐนันท์ รำเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสาวพันวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
154 นางสาวศศิมา นามวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
155 นายพิพัฒณ์พล เนตรทิพย์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
156 นายสุพจน์ ประไพเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
157 นายฐิติพงษ์ ตรีศร ผู้อำนวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
158 นายสมศักดิ์ พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมอทอดศึกษา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
159 นางสาวบุหรัน ขวัญพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
160 นายทนงศักดิ์ ธาราเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
161 นายสิทธิชัย แป้นสุวรรณ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
162 นายไกรโรจน์ สิงห์สถิต ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
163 ว่าที่ร้อยตรีสมจิตร รอดเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม รองประธาน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
164 นายวีระศักดิ์ จักแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนใจจำนงค์ศึกษา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
165 นายสมชาย ศรีฉ่ำพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
166 นายพงศธร พรมวัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
167 นายมาโนช ทัตเศษ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
168 นางสาวอุบลพรรณ บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
169 นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าด้วงวิทยาคม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
170 นางจิระประภา ไพรเพชรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
171 นายสุเมธ จงใจมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
172 นายวินัย สิ่วหงวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
173 นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
174 ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
175 นายฐิติพงษ์ ตรีศร ผู้อำนวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
176 ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
177 นายนิพนธ์ สิริวราวุธ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนกาเบรียลสันติพัฒนา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
178 นายธันยพงศ์ เมืองแมน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
179 นายสราวุธ ศิริสุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
180 นางสาวปิยพร ยะตัน ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
181 นายสุวรรณชัย พรหมศร ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
182 นายศุภโชค เข่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
183 นางวรรณวิมล ครุฑางคะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
184 นางยุพา แซ่สัว ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
185 นางชัชฎา อุดมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโณงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
186 นายยุทธนา นาอุดม ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
187 นางปาลิกา ทัตเศษ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
188 นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
189 นายเวียงชัย สิริบริรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อรัง รองประธาน คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
190 นายอิศรา วิทยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
191 นางสมคิด ชอุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
192 พลฯสุริยัน จันทร์เกิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
193 นางสาวนัตทยา ทองงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อรัง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
194 นางอรอุมา ลักษณะทอง ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
195 ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อ นวัตกรรมและงานวิจัย
196 นายสุพจน์ ประไพเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม รองประธาน คณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อ นวัตกรรมและงานวิจัย
197 นายวรจักร์ มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อ นวัตกรรมและงานวิจัย
198 นางสุดสวาสดิ์ ประไพเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อ นวัตกรรมและงานวิจัย
199 นางนฤมล พึ่งกิจ ครูโรงเรียนพุขามครุฑมรีอุทิศ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อ นวัตกรรมและงานวิจัย
200 นางสุระพี อาคมคง ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อ นวัตกรรมและงานวิจัย
201 นางชัชฎา อุดมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อ นวัตกรรมและงานวิจัย
202 นายศุภโชค เข่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
203 นายสุวรรณชัย พรหมศร ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา รองประธาน คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
204 นายสรสิช แขวงแข่งขัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
205 นางจิตราภรณ์ โกบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
206 นางอาภาภรณ์ บุญเติม ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
207 นางสาวมะลิ ทุยไธสง ครูโรงเรียนนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
208 นางสาวปัญจรักษ์ เมฆเจริญทรัพย์ ครูโรงเรียนนนาสนุ่นวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร (krupairost@sec40.go.th) 092-1941194 และ นายชัชวานนท์ สงคราม (kroofluke@na.ac.th) 091-2919858
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]