หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pbn3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางกุลปราณีต คงเกิดโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรนภา อินประสิทธิ์โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางอนุศร หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปัญญาภรณ์ สีดีโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุปราณี สุนทรสุริยวงศ์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวรรณี ภู่ชัยโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางอนุศร หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรนภา อินประสิทธิ์โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปัญญาภรณ์ สีดีโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุมาลี ดำรงพันธุ์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางลินจง จุลสายพันธ์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเริงฤดี โสภาไชยโรงเรียนหนองไ่ผ่กรรมการ
3. นางปาจรีย์ สาลีพรมโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววนิดา ปิยาโรงเรียนกุลดิสวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสุระพี อาคมคงโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางเดือนแรม เปลี่ยนศรีโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุดา เจริญสารโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
3. นางสายรุ้ง นิลมูลโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นางสุพิน คำยุกโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
5. นายสมภพ บุญเที่ยงตรงโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายแดนชัย สิงห์สนิทโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเจริญ ผลฉัตรโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีระ หล้าทนโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวจารุดา เจริญสารโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
5. นายระลึก ซ้ายหนองขามโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางภาวิกา นนท์ดาราโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระ หล้าทนโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวเจริญ ผลฉัตรโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิตยา ชาตินันท์โรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
5. นางสุระพี อาคมคงโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางเยาวลักษณ์ สามาโรงเรียนซับบอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ สุวรรณทองโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
3. นางจันทร์งาม ขวัญเพ็งโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
4. นางอรสา เสาโกมุทโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
5. นางพชรมน รัตนมณีโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสมบูรณ์ สิงหราโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ สุวรรณทองโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกมลวรรณ อิงขนรโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ สามาโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
5. นางอรพิมพ์ พรหมชุลีโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางปรารถนา แจ่มอ่วมโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางเจษฏาพร ทองโคตรโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
3. นางสาวลัดดา โลหะทัดโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางอาภาพร บุญเติมโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
5. นางนวลนุช จันทรพิทักษ์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นายสมปอง ตาลเพชรโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวดาวประกาย ตาลสุกโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
3. นางอาภาพร บุญเติมโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวลัดดา โลหะทัดโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายระลึก ซ้ายหนองขามโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางยุพาภรณ์ รุ่งจำรัสโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปาวีณา กะตะศิลาโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ภู่ชัยโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นายฤกษ์ชัย ลิ้มสฤษดิ์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
5. นายภูเบศร์ ปิ่นแก้วโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางสาวอนุช มนตรีโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศประธานกรรมการ
2. นายไพรัช ปัดชาเขียวโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นายฤกษ์ชัย ลิ้มสฤษดิ์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
4. นางปาวีณา กะตะศิลาโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นางพชรมน รัตนมณีโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวนิตย์ ศิริวรินทร์โรงเรียนเมืองศรีเทพประธานกรรมการ
2. นางสายเรียม ขุนสุรินทร์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุมิตตา ชนะพันธ์โรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล รัตนานาคแสนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสุจิตรา จันกวดโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจิรวดี แก้วมีโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายศุภกิจ ถือศีลโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจันทร์ขจร มะลิจันทร์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
4. นางศศิธร วงศ์พลโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภาพ สีไพสนโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจีรพร เกษาอาจโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิยดา ขุนพรหมโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นางสาวมาลินี สุขหาโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ จันทร์กลมโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรุ่งตะวัน บัวดอกโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางพูนทรัพย์ เปี่ยมสุขธนอนันต์โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววราพร วีรญาณวิจิตรโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอนงค์นาถ ไวยกุลโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
4. นางสาววลัยพร คำแพงโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
5. นายชาญวิทย์ สุวรรณรอโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายประพฤติ วิเชียรโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอนัญญา จันทรัตน์โรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นายสุทิน ปานขาวโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชลดา เมืองเยาะโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
5. นางปคุณาณัช ทองแจ่มโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายประพันธ์ เปี่ยมสุขธนอนันต์โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณพร วงษ์แหวนโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นางสาวบุญช่วย ภักดีโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
4. นางหนึ่งฤทัย โภชนะสมบัติโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมะลิสา สุธารัตน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ชัย พรมเท้าโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดใจ เคลือบสูงเนินโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
3. นายธนกฤต อังน้อยโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
4. นางรจนา โอภาสโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
5. นางณอริญ แหวนหล่อโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายสุรัตน์ชัย พรมเท้าโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดใจ เคลือบสูงเนินโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
3. นายธนกฤต อังน้อยโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
4. นางรจนา โอภาสโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
5. นางณอริญ แหวนหล่อโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีศตวรรษ กาสร้อยโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางโชติรส เปลี่ยมไชยโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นางสาววันนิสา คลังคนเก่าโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิรภา มาอินทร์โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิริญญา ฝางแก้วโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายศรนรินทร์ ไกรเวียงโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย พันแนบโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นางสาวจุุฑารัตน์ รอดนิลโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
4. นางสาวประภากร บุญเอนกโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวสิฎฐารัตน์ ขันทองโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา วันสารโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ จันทร์กระจ่างโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัญทิชา อยู่สุขโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
4. นางสาวธีติมา อินทรเกษตรโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางรวีวรรณ โชคชัยชีวากรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวมัลลิกา ม่วงเล็กโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา แก้วมนต์โรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
3. นางสาววิภา ศรุตเรืองชัยโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชนี มากแก้วโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. นายขวัญ ตาใจโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางศิริพร อุดมรัตน์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริพร บัวบานโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
3. นายคงศักดิ์ ขานทองโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมกรรมการ
4. นางอภิญญา สิงโตโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
5. นางผุสดี กินขุนทดโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางโรจณา มาคานโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางกาฬิตา สืบศรีโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวพิชญานิน บัวอุไรโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายเชิต ภักดีแก้วโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมรัศมิ์ สายทองโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางปานทิพย์ ศรีสังข์โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศประธานกรรมการ
2. นายสุพิชัย คำทุยโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
3. นางเพ็ญประภา นาราศรีโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาวอัจฉริยา เชียงทาโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุกัญญา จุมพรมโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางภัทรมล ผลสว่างโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนุชา ครองสัตย์โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ สายทองโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
4. นายวีรวัฒน์ มาศนุ้ยโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา ฉ่ำมณีโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภรา สะดาโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสถิตาภรณ์ น้อยคำมีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา ทองบุญตาโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววฤนดา เข็มพิลาโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภัคธีมา แก้วยมโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายโกวิท กาดกลางดอนโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฐธยาน์ มั่นหมายโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสมจิตร เทพแก้วโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุมิตรา วังสิงห์โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกมลรัตน์ จันทร์น้อยโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริประภา ชูเชิดโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ ต้นสกุลโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
3. นางนวลฉวี อินยันญะโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรนิดา กงถันโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. นางกนกนิษฐ์ ยูงทองโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุรินทร์ วงศ์จรัสโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ ต้นสกุลโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวธนาวดี อินทะนอยโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรมณี เหลี่ยมแสงโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิลุบล สาระโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายจตุรงค์ ว่องไวพาณิชย์โรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร พักตรใสโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์กรรมการ
3. นางรัชชนันท์ งามขำโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
4. นางฐิติวัลคุ์ สีหไตรโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นายอิทธิพล เปลี่ยนทองโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ สุดสายเนตรโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
7. นายวิเชียร สุทธหลวงโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
8. นางจันทร์แรม พานาโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
9. นายต่อลาภ สำเภาโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายจตุรงค์ ว่องไวพาณิชย์โรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร พักตรใสโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์กรรมการ
3. นางรัชชนันท์ งามขำโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
4. นางฐิติวัลคุ์ สีหไตรโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นายอิทธิพล เปลี่ยนทองโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ สุดสายเนตรโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
7. นายวิเชียร สุทธหลวงโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
8. นางจันทร์แรม พานาโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
9. นายต่อลาภ สำเภาโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นางธีรพร ลูกจันทร์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจำรัส เพชรภักดีโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติ เขตจัตุรัสโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางปรารถนา บุญนาคโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย วงษ์แสงทองโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
3. นางหนึ่งฤทัย สว่างจิตต์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสมจิตร กลิ่นหอมโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นางสุทธิกาญจน์ แหวนหล่อโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายคำรณ สงเคราะห์ธรรมโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางนุชนภางค์ คำมีโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
3. นายปรีชา สว่างจิตต์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
4. นางรัตนา คล้ายใจตรงโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นางเบญจมาศ สุขเจริญโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสมหญิง พุทธศิริโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายอรรจน์ ชัยเดชโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นางนงนุช ลิ้มรังสฤษดิ์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ จักแพงโรงเรียนใจจำนงศึกษากรรมการ
5. นางสาธร ธูปพุฒซาโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางเสาวณีย์ ไชยจารีย์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี ธิชากรณ์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
3. นายณรงค์ชัย สีสุขโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นายปิยะวัฒน์ คลังคนเก่าโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสัมฤทธิ์ ป้องศรีโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายนิรุตต์ มูลสีโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายเชษฐา กลิ่นเทศโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
3. นายธานินทร์ บุญก่อนโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
4. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
5. นายรชฏ แก้วเกิดโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางวนิดา สารสิทธิ์โรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายธานินทร์ บุญก่อนโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
3. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายภานุชัย เกิดเขาน้อยโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นายสิทธิชัย แป้นสุวรรณโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางลดาวัลย์ พิรุณสุนธรโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนาทร แสงเพ็ชรโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
3. นางอุบล กีรติการกุลโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
4. นางกุลยา อินพรโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. นางชวนพิศ สายจันยูรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางญาตา ศรีโคตรโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลลิ์ อยู่เย็นโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววารุณี สารบุญมาโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางจุรารัตน์ กระตากโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางชวนพิศ สายจันยูรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย อานพรหมโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางจุรารัตน์ กระตากโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมกรรมการ
3. นางพิชยา ฐิติโรจน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางดวงจิต บุญกาวินโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรีพร บุญเพ็งโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัตติยา คำโฉมโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
4. นายอัครเดช อุดทาโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
5. นางสาวสรวีย์ ฟักทองโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางกรรณิการ์ หัสนัยโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางปทุมพร เคนยาโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
3. นางถนอม สิ่วหงวนโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
4. นางหนูพิศ ถิ่นทัพไทยโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมกรรมการ
5. นางอำภวัล ไชยทาโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. พระมหาถาวร ถาวรเมธี(ดร.)โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญประธานกรรมการ
2. นายสมคิด ขุนสุรินทร์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
3. นางนิรามัย โยชุ่มโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวอัมพร เกิดแสงโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัชวาลย์ สายแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายประมินทร์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิริยา อินทรบัวบุญโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ อุ่นจันทร์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
4. นายวิจิตร โลมาโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายนฐคร ศรีชุมพรโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
6. นายประพจน์ พ่อค้าโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
7. นางอำไพพรรณ บำรุงนอกโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
8. นายเรวัฒ ยิ้มน้อยโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
9. นายสมนึก บุญนาคโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
10. นายมลธิลักษณ์ ฤทธิ์ศักดิ์โรงเรียนกุลดิสวิทยานุสรณ์กรรมการ
11. นายสัญญา หัสวงค์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางอำไพพรรณ บำรุงนอกโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมาโนช ทัตเศษโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายประพันธ์ สายทองโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นายธนกฤต น้อยเจริญโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุริยันต์ เปี่ยมคลังโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
6. นายสุวรรณ กันแพงศรีโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
7. นายทรงศักดิ์ ศรีภักดีโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
8. นางคำพัน หินแก้วโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวุฒิ วงศ์พลโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพีรศิษย์ สิงห์โสภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นายไพโรจน์ กองกีโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
4. นางสาวนิภาพร สร้อยมีโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นายสมาน ทวีผลโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายวุฒิ วงศ์พลโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพีรศิษย์ สิงห์โสภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นายไพโรจน์ กองกีโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
4. นางสาวนิภาพร สร้อยมีโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นายสมาน ทวีผลโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพีรศิษย์ สิงห์โสภาโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิ วงศ์พลโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
3. นายกมล ศรีแก้วโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
4. นางสาววศิกพร จินดาประชาโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมาน ทวีผลโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายพีรศิษย์ สิงห์โสภาโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิ วงศ์พลโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
3. นายกมล ศรีแก้วโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
4. นางสาววศิกพร จินดาประชาโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมาน ทวีผลโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายทีปกร อ่างบุญตาโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัมพันธ์ สารเดชโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
3. นางแสงเดือน วันทองโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
4. นายพีรศิษย์ สิงห์โสภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
5. นางสาวอรัญญา ทุริไธสงโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายทีปกร อ่างบุญตาโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอำพันธ์ สารเดชโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวแสงเดือน วันทองโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
4. นายพีรศิษย์ สิงห์โสภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
5. นางสาวอรัญญา ทุริไธสงโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางอำพันธ์ สารเดชโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระวัฒน์ พันแสงโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ จันทร์กลั่นโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
4. นายกมล ศรีแก้วโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
5. นายไพโรจน์ กองกีโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางอำพันธ์ สารเดชโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระวัฒน์ พันแสงโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ จันทร์กลั่นโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
4. นายกมล ศรีแก้วโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
5. นายไพโรจน์ กองกีโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายกมล ศรีแก้วโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศประธานกรรมการ
2. นางอำพันธ์ สารเดชโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
3. นางแสงเดือน วันทองโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ จันทร์กลั่นโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระวัฒน์ พันแสงโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายทีปกร อ่างบุญตาโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิ วงศ์พลโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
3. นายกันณพงศ์ ชันคำโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
4. นางสาววศิกพร จินดาประชาโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมาน ทวีผลโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายทีปกร อ่างบุญตาโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิ วงศ์พลโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
3. นายกันณพงศ์ ชันคำโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
4. นางสาววศิกพร จินดาประชาโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมาน ทวีผลโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ จันทร์กลั่นโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอำพันธ์ สารเดชโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
3. นายทีปกร อ่างบุญตาโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิภาพร สร้อยมีโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นายกันณพงศ์ ชัยคำโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางสุภาภรณ์ จันทร์กลั่นโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอำพันธ์ สารเดชโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
3. นายทีปกร อ่างบุญตาโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิภาพร สร้อยมีโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นายกันณพงศ์ ชัยคำโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐาปกรณ์ จิ๋วสุขโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
4. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐาปกรณ์ จิ๋วสุขโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
4. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐาปกรณ์ จิ๋วสุขโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
4. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐาปกรณ์ จิ๋วสุขโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
4. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐาปกรณ์ จิ๋วสุขโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
4. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐาปกรณ์ จิ๋วสุขโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
4. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐาปกรณ์ จิ๋วสุขโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
4. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐาปกรณ์ จิ๋วสุขโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
4. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐาปกรณ์ จิ๋วสุขโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
4. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐาปกรณ์ จิ๋วสุขโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
4. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐาปกรณ์ จิ๋วสุขโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
4. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐาปกรณ์ จิ๋วสุขโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
4. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐาปกรณ์ จิ๋วสุขโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
4. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐาปกรณ์ จิ๋วสุขโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
4. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐาปกรณ์ จิ๋วสุขโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
4. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐาปกรณ์ จิ๋วสุขโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
4. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐาปกรณ์ จิ๋วสุขโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
4. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐาปกรณ์ จิ๋วสุขโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
4. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐาปกรณ์ จิ๋วสุขโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
4. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐาปกรณ์ จิ๋วสุขโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
4. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐาปกรณ์ จิ๋วสุขโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
4. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ เอมรุญโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นายสุวิทย์ ปักกาเวสูงโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นายสุริยัน จันเกินโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายพรมงคล คงยนต์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
7. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
8. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
10. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
11. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
12. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
13. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ เอมรุญโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นายสุวิทย์ ปักกาเวสูงโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นายสุริยัน จันเกินโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายพรมงคล คงยนต์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
7. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
8. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
9. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
10. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
12. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
13. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ เอมรุญโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นายสุวิทย์ ปักกาเวสูงโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นายสุริยัน จันเกินโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายพรมงคล คงยนต์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
7. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
8. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
9. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
10. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
12. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
13. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ เอมรุญโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นายสุวิทย์ ปักกาเวสูงโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นายสุริยัน จันเกินโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายพรมงคล คงยนต์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
7. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
8. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
9. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
10. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
12. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
13. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ เอมรุญ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นายสุวิทย์ ปักกาเวสูงโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นายสุริยัน จันเกินโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายพรมงคล คงยนต์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
7. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
8. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
9. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
10. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
12. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
13. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลว โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ เอมรุญโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นายสุวิทย์ ปักกาเวสูงโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นายสุริยัน จันเกินโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายพรมงคล คงยนต์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
7. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
8. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
9. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
10. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
12. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
13. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลว โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ เอมรุญ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นายสุวิทย์ ปักกาเวสูงโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นายสุริยัน จันเกินโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายพรมงคล คงยนต์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
7. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
8. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
9. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
10. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
12. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
13. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ เอมรุญโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นายสุวิทย์ ปักกาเวสูงโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นายสุริยัน จันเกิน โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายพรมงคล คงยนต์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
7. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
8. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
9. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
10. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
12. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
13. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ เอมรุญโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นายสุวิทย์ ปักกาเวสูง โรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นายสุริยัน จันเกินโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายพรมงคล คงยนต์ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
7. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
8. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
9. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
10. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
12. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
13. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ เอมรุญ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายชินกร โสมภา โรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นายสุวิทย์ ปักกาเวสูงโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นายสุริยัน จันเกินโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายพรมงคล คงยนต์ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
7. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
8. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
9. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
10. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
12. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
13. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ เอมรุญโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นายสุวิทย์ ปักกาเวสูงโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นายสุริยัน จันเกิน โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายพรมงคล คงยนต์ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
7. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
8. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
9. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
10. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
12. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
13. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ เอมรุญโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นายสุวิทย์ ปักกาเวสูงโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นายสุริยัน จันเกินโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายพรมงคล คงยนต์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
7. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
8. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
9. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
10. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
12. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
13. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ เอมรุญโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นายสุวิทย์ ปักกาเวสูงโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นายสุริยัน จันเกินโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายพรมงคล คงยนต์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
7. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
8. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
9. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
10. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
12. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
13. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ เอมรุญโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นายสุวิทย์ ปักกาเวสูงโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นายสุริยัน จันเกินโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายพรมงคล คงยนต์ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
7. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
8. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
9. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
10. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
12. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
13. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ เอมรุญโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นายสุวิทย์ ปักกาเวสูง โรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นายสุริยัน จันเกินโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายพรมงคล คงยนต์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
7. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
8. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
9. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
10. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
12. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
13. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ เอมรุญโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นายสุวิทย์ ปักกาเวสูงโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นายสุริยัน จันเกิน โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายพรมงคล คงยนต์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
7. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
8. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
9. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
10. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
12. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
13. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลว โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
3. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
5. นายปิยะพงษ์ เอมรุญโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
6. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
7. นายสุวิทย์ ปักกาเวสูงโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
8. นายสุริยัน จันเกินโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
9. นายพรมงคล คงยนต์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
10. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
11. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
12. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
13. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายพรศักดิ์ ศรีพุ่มโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายมานะ บุญเกิดโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นายณัฐพล โพธิ์อ่องโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฎฐชา คงชัยโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. นางนภาวดี สิงห์จีนโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมกรรมการ
6. นายธนกฤต ชินโพธิ์โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
7. นายอาทิตย์ วิจบโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
8. นางสาวศิราณี แฟนพิมายโรงเรียนใจจำนงศึกษากรรมการ
9. นายอรรถวุฒิ แสงบดีโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์กรรมการ
10. นายณัฏฐสันต์ ประดับศิลป์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
11. นางอภิญญา พรมรักษาโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายพรศักดิ์ ศรีพุ่มโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายมานะ บุญเกิดโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นายณัฐพล โพธิ์อ่องโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฎฐชา คงชัยโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. นางนภาวดี สิงห์จีนโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมกรรมการ
6. นายธนกฤต ชินโพธิ์โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
7. นายอาทิตย์ วิจบโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
8. นางสาวศิราณี แฟนพิมายโรงเรียนใจจำนงศึกษากรรมการ
9. นายอรรถวุฒิ แสงบดีโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์กรรมการ
10. นายณัฏฐสันต์ ประดับศิลป์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
11. นางอภิญญา พรมรักษาโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายพรศักดิ์ ศรีพุ่มโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายมานะ บุญเกิดโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นายณัฐพล โพธิ์อ่องโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฎฐชา คงชัยโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. นางนภาวดี สิงห์จีนโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมกรรมการ
6. นายธนกฤต ชินโพธิ์โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
7. นายอาทิตย์ วิจบโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
8. นางสาวศิราณี แฟนพิมายโรงเรียนใจจำนงศึกษากรรมการ
9. นายอรรถวุฒิ แสงบดีโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์กรรมการ
10. นายณัฏฐสันต์ ประดับศิลป์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
11. นางอภิญญา พรมรักษาโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายพรศักดิ์ ศรีพุ่มโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายมานะ บุญเกิดโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นางสาวณัฎฐชา คงชัยโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพล โพธิ์อ่องโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
5. นางนภาวดี สิงห์จีนโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมกรรมการ
6. นายธนกฤต ชินโพธิ์โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
7. นายอาทิตย์ วิจบโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
8. นางสาวศิราณี แฟนพิมายโรงเรียนใจจำนงศึกษากรรมการ
9. นายอรรถวุฒิ แสงบดีโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์กรรมการ
10. นายณัฏฐสันต์ ประดับศิลป์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
11. นางอภิญญา พรมรักษาโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายพรศักดิ์ ศรีพุ่มโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายมานะ บุญเกิดโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นายณัฐพล โพธิ์อ่องโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฎฐชา คงชัยโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. นางนภาวดี สิงห์จีนโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมกรรมการ
6. นายธนกฤต ชินโพธิ์โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
7. นายอาทิตย์ วิจบโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
8. นางสาวศิราณี แฟนพิมายโรงเรียนใจจำนงศึกษากรรมการ
9. นายอรรถวุฒิ แสงบดีโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์กรรมการ
10. นายณัฏฐสันต์ ประดับศิลป์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
11. นางอภิญญา พรมรักษาโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายพรศักดิ์ ศรีพุ่มโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายมานะ บุญเกิดโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นายณัฐพล โพธิ์อ่องโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฎฐชา คงชัยโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. นางนภาวดี สิงห์จีนโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมกรรมการ
6. นายธนกฤต ชินโพธิ์โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
7. นายอาทิตย์ วิจบโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
8. นางสาวศิราณี แฟนพิมายโรงเรียนใจจำนงศึกษากรรมการ
9. นายอรรถวุฒิ แสงบดีโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์กรรมการ
10. นายณัฎฐสันต์ ประดับศิลป์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
11. นางอภิญญา พรมรักษาโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายพรศักดิ์ ศรีพุ่มโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายมานะ บุญเกิดโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐพล โพธิ์อ่องโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฎฐชา คงชัยโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. นายนภาวดี สิงห์จีนโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมกรรมการ
6. นายธนกฤต ชินโพธิ์โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
7. นายอาทิตย์ วิจบโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
8. นางศิราณี แฟนพิมายโรงเรียนใจจำนงศึกษากรรมการ
9. นายอรรถวุฒิ แสงบดีโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์กรรมการ
10. นายณัฎฐสันต์ ประดับศิลป์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
11. นางอภิญญา พรมรักษาโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายพรศักดิ์ ศรีพุ่มโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายมานะ บุญเกิดโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นายณัฐพล โพธิ์อ่องโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฎฐชา คงชัยโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. นางนภาวดี สิงห์จีนโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมกรรมการ
6. นายธนกฤต ชินโพธิ์โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
7. นายอาทิตย์ วิจบโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
8. นางสาวศิราณี แฟนพิมายโรงเรียนใจจำนงศึกษากรรมการ
9. นายอรรถวุฒิ แสงบดีโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์กรรมการ
10. นายณัฎฐสันต์ ประดับศิลป์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
11. นางอภิญญา พรมรักษาโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ ทองศรีโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา อัคคีโรจน์โรงเรียนสันติเซนคาเบียลกรรมการ
3. Mr.Lee Anโรงเรียนศิริวัฒวิทยากรรมการ
4. MissํYang Yangโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
5. นายชวุฒิ มากมิ่งโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวทัศนีย์ ทองศรีโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Lee Anโรงเรียนศิริวัฒวิทยากรรมการ
3. MissYang Yangโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสุชาดา อัครีโรจน์โรงเรียนสันติเซนคาเบรียลกรรมการ
5. นายชวุฒิ มากมิ่งโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายไสว เอี่ยมเมี้ยม โรงเรียนเพชรละครวิทยาประธานกรรมการ
2. MissZhnag fangโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. MissํYang Jiayuโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาวยุพารัตน์ แสนอินทร์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรพิชญ์ วงศ์น้อยโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายไสว เอี่ยมเมี้ยมโรงเรียนเพชรละครวิทยาประธานกรรมการ
2. MissZhang fangโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. MissYang Jiayuโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาวยุพารัตน์ แสนอินทร์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรพิชญ์ วงศ์น้อยโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวยุพารัตน์ แสนอินทร์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไสว เอี่ยมเมี้ยม โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
3. MissYang Yangโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. MissZhang fangโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรพิชญ์ วงศ์น้อยโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายไสว เอี่ยมเมี้ยมโรงเรียนเพชรละครวิทยาประธานกรรมการ
2. MissZhang fangโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. MissYang Jiayuโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาวยุพารัตน์ แสนอินทร์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรพิชญ์ วงศ์น้อยโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณชัย พรหมศรโรงเรียนเพชรละครวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ จิระสัญญาณสกุลโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
3. นายสุนทร ศรีสมุทรนาคโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
4. นายยุทธนา นาอุดมโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
5. นายธัญญา เกิดลอยโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายศุภโชค เข่งแก้วโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ศรีสมุทรนาคโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
3. นายประวิทย์ จิระสัญญาณสกุลโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
4. นายธัญญา เกิดลอยโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธนา นาอุดมโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายวีรวัฒน์ มาศนุ้ยโรงเรียนเมืองศรีเทพประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชารี อินทร์สิงห์โรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิริยา อินทรบัวบุญโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายประวิทย์ จิระสัญญาณสกุลโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายวีรวัฒน์ มาศนุ้ยโรงเรียนเมืองศรีเทพประธานกรรมการ
2. นายคณนันท์ พฤทธสาโรชโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางจุฑาภัทร์ ปะเมโทโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายพิพัฒน์ สนุ่นดีโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี ดำรงพันธ์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางกุลปราณีต คงเกิดโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นางชมัยพร ตะกรุดเพ็งโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
4. นางสาวอัจฉริยา เชียงทาโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวสุปราณี สุนทรสุริยวงศ์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสายรุ้ง นิลมูลโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นางชมัยพร ตะกรุดเพ็งโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
4. นางสาวอัจฉริยา เชียงทาโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวอนุช มนตรีโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศประธานกรรมการ
2. นางพวงรัตน์ จิตอารีโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นางพลับพลึง นิลเกิดโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางมะลิ สินทรัพย์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวปนัดดา กองมนต์โรงเรียนนิยมศึลป์อนุสรณ์กรรมการ
6. นางกาญจนา พิมลาโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวอนุช มนตรีโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศประธานกรรมการ
2. นางพวงรัตน์ จิตอารีโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นางพลับพลึง นิลเกิดโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางมะลิ สินทรัพย์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวปนัดดา กองมนต์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
6. นางกาญจนา พิมลาโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางทาริกา วงศ์แก้วโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายณัฐกานต์ เพชรนิลโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายอนิรุทธ์ เอี่ยมชัยโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายชานนท์ คงรวยทรัพย์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธางศุ์รัตน์ อ่อนขำโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิกร หล้าน้อยโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นายชนินทร์ วงศ์แก้วโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
4. นายกิตติธัช ตันมาโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ สินทรัพย์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุธางศุ์รัตน์ อ่อนขำโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิกร หล้าน้อยโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นายชนินทร์ วงศ์แก้วโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
4. นายกิตติธัช ตันมาโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ สินทรัพย์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางนวลปรางค์ ช่อสูงเนินโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพงศกร พรมมากโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นางศิริภรณ์ จุลฬาโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะ สาลีผลโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
5. นายชัชวานนท์ สงครามโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางนวลปรางค์ ช่อสูงเนินโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพงศกร พรมมากโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นางศิริภรณ์ จุลฬาโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะ สาลีผลโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
5. นายชัชวานนท์ สงครามโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวนุชรี มีชาญเชี่ยวโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ม่านตาโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
3. นายกมลาศ งามจิตรโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
4. นางสาวเกศราวดี เจริญสว่างโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ เพชรกันหาโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางพิชามญช์ จันทศรโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
3. นายบุญมี มุคสิงห์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
4. นายภาคภูมิ ลอดทอนโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูรโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายเมธา ม่วงมุกข์โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเนตรนภา หน่อนางโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ กรณ์แก้วโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาวสริตา วิทยาโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาววีรนุช หล้าน้อยโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายเมธา ม่วงมุกข์โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศราวดี เจริญสว่างโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นายภาคภูมิ ลอดทอนโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
4. นางสาวสริตา วิทยาโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวปนัดดา กองมนต์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นางเนตรนภา หน่อนางโรงเรียนเพชรละครวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
3. นางสาวสุนิศา อุดมเดชโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
4. นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูรโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
5. นางสาวสริตา วิทยาโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายบุญมี มุคสิงห์โรงเรียนเพชรละครวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล ขวัญสูตรโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐกานต์ เพชรนิลโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางอรอุมา ลักษณะทองโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรวิภา ภาพสิงห์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนงนุตร์ โสภาพันธ์โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางอรอุมา ลักษณะทองโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพรวิภา ภาพสิงห์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนงนุตร์ โสภาพันธ์โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายธีรวัฒน์ พันธ์แสงโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ คงรวยทรัพย์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวนุชรี มีชาญเชี่ยวโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
4. นางพิชามญช์ จันทศรโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ เพชรกันหาโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายทรงกรด มากมีโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเทิดพงษ์ โสภาพโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
3. นายมนตรี นุชขำโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ ทองนุ่มโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
5. นายกรยุทธ ชูศรีโฉมโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
6. นายสาธาร รวบรัดโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
7. นายชัชวานนท์ สงครามโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
8. นายณัฐกานต์ เพชรนิลโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
9. นายทวีศักดิ์ สินทรัพย์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายทรงกรด มากมีโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเทิดพงษ์ โสภาพโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
3. นายมนตรี นุชขำโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ ทองนุ่มโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
5. นายกรยุทธ ชูศรีโฉมโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
6. นายสาธาร รวบรัดโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
7. นายชัชวานนท์ สงครามโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
8. นายณัฐกานต์ เพชรนิลโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
9. นายทวีศักดิ์ สินทรัพย์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายทรงกรด มากมีโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเทิดพงษ์ โสภาพโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
3. นายมนตรี นุชขำโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ ทองนุ่มโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
5. นายกรยุทธ ชูศรีโฉมโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
6. นายสาธาร รวบรัดโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
7. นายชัชวานนท์ สงครามโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
8. นายณัฐกานต์ เพชรนิลโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
9. นายทวีศักดิ์ สินทรัพย์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายทรงกรด มากมีโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเทิดพงษ์ โสภาพโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
3. นายมนตรี นุชขำโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ ทองนุ่มโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
5. นายกรยุทธ ชูศรีโฉมโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
6. นายสาธาร รวบรัดโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
7. นายชัชวานนท์ สงครามโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
8. นายณัฐกานต์ เพชรนิลโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
9. นายทวีศักดิ์ สินทรัพย์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายทรงกรด มากมีโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเทิดพงษ์ โสภาพโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
3. นายมนตรี นุชขำโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ ทองนุ่มโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
5. นายกรยุทธ ชูศรีโฉมโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
6. นายสาธาร รวบรัดโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
7. นายชัชวานนท์ สงครามโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
8. นายณัฐกานต์ เพชรนิลโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
9. นายทวีศักดิ์ สินทรัพย์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายทรงกรด มากมีโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเทิดพงษ์ โสภาพโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
3. นายมนตรี นุชขำโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ ทองนุ่มโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
5. นายกรยุทธ ชูศรีโฉมโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
6. นายสาธาร รวบรัดโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
7. นายชัชวานนท์ สงครามโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
8. นายณัฐกานต์ เพชรนิลโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
9. นายทวีศักดิ์ สินทรัพย์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายทรงกรด มากมีโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเทิดพงษ์ โสภาพโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
3. นายมนตรี นุชขำโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ ทองนุ่มโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
5. นายกรยุทธ ชูศรีโฉมโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
6. นายสาธาร รวบรัดโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
7. นายชัชวานนท์ สงครามโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
8. นายณัฐกานต์ เพชรนิลโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
9. นายทวีศักดิ์ สินทรัพย์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายทรงกรด มากมีโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเทิดพงษ์ โสภาพโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
3. นายมนตรี นุชขำโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ ทองนุ่มโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
5. นายกรยุทธ ชูศรีโฉมโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
6. นายสาธาร รวบรัดโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
7. นายชัชวานนท์ สงครามโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
8. นายณัฐกานต์ เพชรนิลโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
9. นายทวีศักดิ์ สินทรัพย์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมพร ทวนไกรพลโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกมนทรรศฐ์ โสดีโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวศุจินธร สุพันสรโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ ชัยนอกโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
5. นายพงษ์สิทธิ์ ศิริพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ ญาณสว่างโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกมนทรรศฐ์ โสดีโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
3. นายอนุพงษ์ พานทองคำโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
4. นายปริญญา ขวัญเพ็งโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
5. นายพงษ์สิทธิ์ ศิริพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมพร ทวนไกรพลโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกมนทรรศฐ์ โสดีโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวศุจินธร สุพันสรโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ ชัยนอกโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
5. นายพงษ์สิทธิ์ ศิริพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ ญาณสว่างโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกมนทรรศฐ์ โสดีโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
3. นายอนุพงษ์ พานทองคำโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
4. นายปริญญา ขวัญเพ็งโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
5. นายพงษ์สิทธิ์ ศิริพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนันทิญา แสงทิมโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกนกทิพย์ ผดุงขันธ์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุกัญญา ตันติวโรดมโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาวสมควร ทุยบึงฉิมโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. นายสุขสันต์ ชัยแสงฤทธิ์โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายนันทิญา แสงทิมโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกนกทิพย์ ผดุงขันธ์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุกัญญา ตันติวโรดมโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาวสมควร ทุยบึงฉิมโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ประภา ทองริ้วโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสมบุญ ทองจันทนามโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
3. นางสุทิน ศรีมูลโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
4. นายวัลลภ จุลโลบลโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกัญญณัฐ พงษ์ฐณวัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางจันทร์ประภา ทองริ้วโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสมบุญ ทองจันทนามโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
3. นางสุทิน ศรีมูลโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
4. นายวัลลภ จุลโลบลโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกัญญณัฐ พงษ์ฐณวัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ชัยรัตน์โรงเรียนซับบอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจำลอง แก่นแก้วโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นายมนตรี นุชขำโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
5. นายสาคร เป้าใจสุขโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายชูชาติ แสงภูพาทโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ทองหล่อโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
3. นายจำลอง แก่นแก้วโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
4. นายนพัสชวินทร์ มูลนาทองโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสาคร เป้าใจสุขโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางยุพิน แก่นแก้วโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงมณี แก่นนาคโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมกรรมการ
3. นางมารศรี ตะกรุดแจ่มโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางยุพิน แก่นแก้วโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงมณี แก่นนาคโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมกรรมการ
3. นางมารศรี ตะกรุดแจ่มโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนุชนารถ ธำรงศิริโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ เตวิยะโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเบญจรัตน์ ดิษเหมือนโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
4. นายนภดล บุญนุ่มโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
5. นายยุทธนา นาอุดมโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางนุชนารถ ธำรงศิริโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ เตวิยะโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเบญจรัตน์ ดิษเหมือนโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
4. นายนภดล บุญนุ่มโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
5. นายยุทธนา นาอุดมโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางเพียงเพ็ญ คนธาร์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิตราภรณ์ วิทยานนท์โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวนุสรา มิไพทูลโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางเพียรเพ็ญ คนธาร์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิตราภรณ์ วิทยานนท์โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวนุสรา มิไพทูลโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางนันทิญา แสงทิมโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกนกทิพย์ ผดุงขันธ์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุกัญญา ตันติวโรดมโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาวสมควร ทุยบึงฉิมโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. นายสุขสันต์ ชัยแสงฤทธิ์โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางนันทิญา แสงทิมโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกนกทิพย์ ผดุงขันธ์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุกัญญา ตันติวโรดมโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาวสมควร ทุยบึงฉิมโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. นายสุขสันต์ ชัยแสงฤทธิ์โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางอาภาพร บุญเติมโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปัญจลักษณ์ เมฆเจริญทรัพย์โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมะลิ ทุยไธสงโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอาภาพร บุญเติมโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปัญจลักษณ์ เมฆเจริญทรัพย์โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมะลิ ทุยไธสงโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอาภาพร บุญเติมโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปัญจลักษณ์ เมฆเจริญทรัพย์โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมะลิ ทุยไธสงโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร (krupairost@sec40.go.th) 092-1941194 และ นายชัชวานนท์ สงคราม (kroofluke@na.ac.th) 091-2919858
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]