รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่ม 2
ระหว่าง วันที่ 16 - 17 เดือน พฤศจิกายน. พ.ศ. 2559
ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  ภักดีเขียว
 
1. นางสุกัน  แสนลี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นางสาวนิภาภรณ์  เจริญยงชัยกิจ
 
1. นางธนัชพร  อินต๊ะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  มีศีล
 
1. นางสุกัน  แสนลี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวณปภัช  โชครัตนภัทร์
 
1. นางพิมพา  เปรมโยธิน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงวีนัสรา  คงเจริญ
 
1. นางลดาวัลย์  หนูแย้ม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 93.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายภาคย์ภูมิ  ทองฉ่ำ
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ทองมาก
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงมุกกมล  กัปตสอน
 
1. นางจันทรา  ศรีบุรินทร์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวนัฐชา  ตรีจักร
 
1. นางเสาวภาคย์  เวียงวิเศษ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิ่นนภา  ทองยอด
2. เด็กชายวิธิสรรค์  หามา
3. เด็กชายสิทธิโชค  คำสิงห์
 
1. นางสาวอัมรา  โยธา
2. นางหทัยชล  รีรมย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวจารุกัญญ์  ขวัญแน่น
2. นางสาวปภาวิน  ทองพัด
3. นางสาวสุภาวดี  บุญพรม
 
1. นางสาวอุ่นเรือน  มาลีศรี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ไฉนงุ้น
2. เด็กชายธนดล  ตุลสุข
 
1. นางพนารัตน์  พลกลาง
2. นางปิ่นปินัทธ์  มาสาร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายพีระพัฒน์  แสงรุ่ง
2. นางสาวอรอุมา  พุ่มลอยฟ้า
 
1. นางสาวดวงใจ  ยัพวัฒนพันธ์
2. นางสุพรรณี  แก้วทะ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  โกษาจันทร์
 
1. นางปิยนาฏ  ชาอุ่น
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นายธเนศ  วันเมฆ
 
1. นางสาวกัญญาลักษณ์  จันทร์เขียน
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ขุนศรี
2. เด็กหญิงนิรัชพร  จงชาญสิทโธ
3. เด็กหญิงรินรดา  บัวไพรินทร์
 
1. นายสันต์ชัย  มานิมนต์
2. นายไชยรัตน์  จันทร์สุริย์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวนภัสวรรณ  จันทา
2. นางสาวรัชนีวรรณ  สุมาลย์กันต์
3. นายอรรถพล  คณะแพง
 
1. นายเจด  ทานะมัย
2. นางสาวศิริวรรณ  มีศิริโรจน์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิธร  ศรีไทย
2. เด็กหญิงอนุตตรา  คำเมือง
3. เด็กหญิงอริสา  หันธนู
 
1. นางเพ็ญประภา  คำเมือง
2. นายวีระ  โภชน์มาก
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ช้างอินทร์
2. นายกิตติภณ  จารุวัฒนายนต์
3. นางสาวสุมิตรา  ทองเวียง
 
1. นางสาวประภัสสร  เบ้าชารี
2. นายเจด  ทานะมัย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายธิติวุฒิ  ทาขาว
2. เด็กชายอาณกร  วชิระปราการพงษ์
 
1. นางสาวสุทธิวรรณ  อินน้อย
2. นางสิริลักษณ์  ดำมินเศก
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธยาน์  ธรรมศุภโกศล
2. นายศรัณย์  แสนอุบล
 
1. นางสาวสุทธิวรรณ  อินน้อย
2. นางสิริลักษณ์  ดำมินเศก
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายภูริภัทร  ปาสะบุตร
 
1. นางสาววันนิสา   คำอ้าย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐวุฒิ  โตมา
 
1. นางสุภาพร  นักหล่อ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายชญานนท์  คนตรง
2. เด็กหญิงธวัลหทัย  สีมา
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ใสยอด
 
1. นางนวลปรางค์  วงศ์อุ้ย
2. นางสุกัญญา  นามบุญลือ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. สามเณรณัฐธยาน์  อินทมงคล
2. นายพลกฤต  สุวรรณพงษ์
3. นางสาววัลลภา   ทาสุวรรณ
 
1. นางรำพรวน   กันเจิม
2. นางจิตโสภิญ  ธนากรพิพัฒนกุล
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาแดงวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัชชา  ธรรมมา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   โสมบุญมา
3. เด็กชายพีรยศ  ตาดี
 
1. นายนำพงศ์  จันทร์โท
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์  ทรายคำ
2. นางสาวพาวิตา  คำสุข
3. นางสาวไพลิน  แสนแก้ว
 
1. นางชโลธร  กีรติศักดิ์กุล
2. นางรัชนู  บัวพันธ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ขันสิริกุล
2. เด็กหญิงนัชชา  พรมนัน
3. เด็กหญิงอารียา  ทองอรุณ
 
1. นางสาวจุฑามาส  แสนราช
2. นางสาวณิชานันท์  แดงรอด
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนติ้ววิทยาคม 1. นางสาวณัฐริการ์  จันทร์เตื่อย
2. นายธนาวัฒน์  มาลา
3. นางสาวพัชราภรณ์  เสมอทรัพย์
 
1. นายทองคำ  แก้วพันยู
2. นายประจวบ  อุดพ้วย
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  บัวงาม
2. เด็กชายพลพรรธน์  ปานันท์
3. เด็กหญิงวลัยพรรณ  นนทจิตร
 
1. นางนุชนาฏ  ภักดี
2. นางสาวพรพิมล  ใจแสง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวประกายทอง  เสมาทอง
2. นางสาวปาริชาต  คุณเที่ยง
3. นางสาวเกศวลัย  ทองตุ้ย
 
1. นางนุชนาฏ  ภักดี
2. นางสาวพรพิมล  ใจแสง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.625 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  สีมา
2. เด็กหญิงสุริวัลย์  สิทธิโท
 
1. นายไพรัชต์  จันทร์ทิพย์
2. นางสาวกฤษณา   ป้อมสีผ่อง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นางสาวชุติภา  บุญสู่
2. นางสาวณัฐชยา  สายทอง
 
1. นายไพรัชต์  จันทร์ทิพย์
2. นางสาวกฤษณา   ป้อมสีผ่อง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. เด็กชายวีระชาติ  แซ่ลี
2. เด็กชายเอกภาพ  ธนสมบัติศิริภพ
 
1. นางสาวพิกุล  ชูรัตน์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายฉัตรณรงค์  คำมาตร์
2. เด็กชายวิชญ์ภาส  เนียมใย
 
1. นางอุมาภรณ์  ผิวยะกา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนติ้ววิทยาคม 1. นายกิตตพล  ลาสิงห์
2. นายทักษิณ  ไพรทอง
3. นายภูมินทร์  อ่อนโสม
 
1. นายสรรเสริญ  ชื่นชม
2. นายประจวบ  อุดพ้วย
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวจันทนิภา  คำนิมิตร
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วครอง
3. นางสาวปุษยา  ทองทึง
4. เด็กหญิงมัณฑนา   ราชอินตา
5. นางสาวศศินา  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวชิตา  จันเทียน
2. นางจตุพร  ทองคำสุก
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นางสาวกชกร  ป้อมหยิบ
2. นางสาวณัฐวดี  ฤทธิ์เนติกุล
3. นางสาวสุวิชาดา  ทะวะดี
4. นางสาวอัจฉรีญา  พยัคฆ์เกษม
5. นางสาวเบญจพร  นิลเนาวรัตน์โชติ
 
1. นางสาวกุลริศา  พลฉวี
2. นางชลิดา  กรชนกธนรงค์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  เย็นพิพัฒน์
2. เด็กหญิงภัทรา  ศรีกุศลศิธร
3. เด็กหญิงวรางคณา  นงพา
4. เด็กหญิงศศิกานต์  ปิทมแสน
5. เด็กหญิงสุพิชญ์ชา  วงค์อินทร์
 
1. นางนิรัน  บุญมาติด
2. นายสำราญ  วียงวิเศษ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวพนิดา  พระฤาษ๊
2. นางสาวพรรณพร  ศรีราตรี
3. นางสาวพรรณราย  พั้วป้อง
4. นางสาวพัชราภรณ์  พิลึก
5. นางสาววิภาวดี  แก้วเพิ่ม
 
1. นางพรสมัย  กาวน
2. นายไพฑูรย์  มั่งคง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายชัยธวัฒน์  โพธิ์สายทอง
2. เด็กหญิงณิชา  อินแนน
3. เด็กหญิงปาลิตา  อยู่ทอง
4. เด็กหญิงปิยภร  มีสี
5. เด็กหญิงมณฑิตา  ขีดวัน
 
1. นางพรสมัย  กาวน
2. นางสาวพิมพลอย  ตามตระกูล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  เวียงสุข
2. นายธนาธร  พิมพ์น้อย
3. นางสาวธัญชนก  นนงาม
4. นางสาวสุภาพร  ขจรไพร
5. นายเอกรัฐ  แพงมูล
 
1. นายถนอม  อารีสุก
2. นางนภาภรณ์  สายพรหมทอง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  พิมพา
2. นายกิติพงษ์  สุมา
3. นายจักรพงษ์  หาญคำ
4. นางสาวณัฐชรพร  แสงรัตน์
5. นายณัฐวัฒน์  ยศปัญญา
6. นางสาวดวงดาว  ชะโลมปถัมภ์
7. นางสาวดวงเดือน  ชะโลมปถัมภ์
8. นางสาวนัตินี  มูลทา
9. นายปัญญาพล  กอนตน
10. นางสาวปิยพร  กะริยะ
11. นายพฤกษ์  งานดี
12. นางสาวภัคชญา  เพชรไกรศรี
13. นางสาวภัทรสุดา  พวงนาค
14. นายภูมิเพชร  ไผ่ย้อย
15. นางสาววิภาวดี  เพียพินเพิ่ม
16. นายศักดิ์ดา  พาโส
17. นางสาวสุภาพร  แก้วแหวน
18. นางสาวอรวี  จันทร์พิลา
19. นางสาวอัชราภรณ์  กาศบำรุง
20. นางสาวอันธิกา  พาคำ
 
1. นางสาวโสรญา  วันเสน
2. นายสยาม  สนิมค้ำ
3. นางพรสมัย  กาวน
4. นางโปรยทิพย์  ทัพภมาน
5. นายไพฑูรย์  มั่งคง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุจินันท์  พงษ์พานทอง
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  คำมุง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  อิ่นแก้ว
 
1. นางศิริวรรณ  ผงพิลา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสลิมนอก
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  พันอะ
 
1. นางสาวนารี  ปรีดี
2. นางธิดา  มาสีจันทร์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนติ้ววิทยาคม 1. นายชลสิทธิ์  สิงห์ไหว
2. นางสาวณัฎฐณิชา  เบ้าทอง
 
1. นายณัฐ  หม่องอิน
2. นายประดิษฐ์  แร่นาค
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  หนูแดง
2. นางสาวขวัญรัตน์  แสนคำ
3. เด็กหญิงณิชกมล  โปยทอง
4. เด็กหญิงปราณิสรา  บุญแถม
5. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ปันนา
6. เด็กหญิงปุญญิศา  อินดีคำ
7. นางสาววรางคณา  เยาวสิทธิ์
8. นางสาวศิรภัสสร  ยอดคีรี
9. นางสาวสุทธิดา  บุญหอม
10. เด็กหญิงสุธิตา  พิมพ์สอน
 
1. นายเสถียร  น้อยวัน
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. นางสาวกัลยา  ตรีแจ่ม
2. นางสาวจาริยา  สีเผือก
3. นางสาวณิชนันท์  วัฒนะมงคล
4. นางสาวทองเดือน  แก้วอัด
5. นางสาวธีราพร  อนุโลม
6. นางสาวนันทิพร  กันยาประสิทธิ์
7. นางสาวน้ำฝน  ตันตุลา
8. นางสาวปนัดดา  แก้วขิด
9. นายวุฒิชัย  แก้วแพง
10. นายศิวกร  งานไว
11. นายสันติชัย  สำเภา
12. นางสาวสุจารี  แก้วคง
13. นางสาวสุจีรา  แก้วคง
14. นางสาวอรปรียา  สุธงษา
15. นางสาวอุราวัลย์  จันเต็ม
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ทองหมู่
2. นางสาวชลธิชา  ทองหมู่
3. นางสาวจิรัชยา  ไหมแพง
4. นางสาวกมลรัตน์   บุญเรือน
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏรนิชา  คันธีราช
2. เด็กชายวัชรชัย  ศรีวรรณชัย
 
1. นายวิญญู  ตั้งคาร
2. นายสุนทร  เบ้าชาลี
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวนภัสสร  แสนวงค์
2. เด็กหญิงสาธิตา   อินทร์บัวทอง
 
1. นายมานิต  ชมเชย
2. นายจรัส  วงศ์หล่มแก้ว
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สารีแก้ว
 
1. นายวีรเกียรติ  ภูมิธนาศิลป์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นายปริญญา  ประทุมสาย
 
1. นางสาววิลาวรรณ  สระคำ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กหญิงสิริกร  สารีแก้ว
 
1. นายปริญญา  ชนะวาที
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกาญจนา  เกษมสุข
 
1. นางสาววิลาวรรณ  สระคำ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  จันทร์มา
 
1. นายวีรเกียรติ  ภูมิธนาศิลป์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาววิยะดา  วรกิจพาณิชย์
 
1. นายประเทือง  ทองมี
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาพร  นัยนาพิศุทธิ์
 
1. นายประเสริฐ  บุตรอินทร์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทัยทิพย์ 1. นางสาวขวัญฤทัย  อินทร์สูง
 
1. นายวันชัย  พูลยอด
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงอนันตญา  ทองดอนเกลือง
2. เด็กหญิงอภิญญา  สัจถา
 
1. นายอินคำ  คำสองสี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. นายโฆษิต  นนทิ
 
1. นายวีรเกียรติ  ภูมิธนาศิลป์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. นายนิยม  ฤทธิ์ชัยเจริญ
 
1. นายบุญร่วม  วิมาละ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 1. เด็กชายรัชชานนท์  แซ่ย่า
2. เด็กชายสมศักดิ์  แซ่ท่อ
3. เด็กชายอนุชาญ  เถารักตระกุล
 
1. นายทศพล  เจ๊กรัก
2. นายกิตติศักดิ์  ต๋าระ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 1. เด็กชายธีรัตน์  แซ่เหลา
2. เด็กชายภูผา  แซ่ท่อ
3. นายสมชาย  แซ่เถา
 
1. นายสันติ  สามลทา
2. นายปฏิวัติ  ตุ่นนิ่ม
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  สันทัด
 
1. นายวุฒิพงษ์  สีสุก
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นางสาวแสงโสม  แสงสุวรรณ
 
1. นายรัฐภูมิ  เอี่ยมรอด
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นางสาวสมปรารถนา  ปทักขินัง
 
1. นายรัฐภูมิ  เอี่ยมรอด
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วครอง
 
1. นายวุฒิพงษ์  สีสุก
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงศริญญา  วันทิ
 
1. นายวุฒิพงษ์  สีสุก
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. นางสาวธัญญรัตน์  คณาวงษ์
 
1. นายวิมาน  ธิใจ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรางปรียา   เพ็งสกุล
 
1. นายจตุรงค์  จันทร์ประทีป
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำแสน
 
1. นายวิมาน  ธิใจ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  คำตาล
 
1. นายวิมาน  ธิใจ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงนรารัตน์  เดละ
 
1. นายวุฒิพงษ์  สีสุก
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นางสาวยลดา  สายบุญยง
 
1. นายรัฐภูมิ  เอี่ยมรอด
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายจิรโรจน์   จันทร์เรือง
2. เด็กหญิงฉลันรดา   นุริตานนท์
3. เด็กหญิงชนกานต์   แสงหาญ
4. เด็กชายชาญณรงค์   คำแก้ว
5. เด็กหญิงทิพยา   ปังคานนท์
6. เด็กหญิงธวัลรัตน์   โรจนภาสพันธ์
7. เด็กหญิงปรางปรียา   เพ็งสกุล
8. เด็กชายปุรเชษฐ์   เบ้าหล่อ
9. เด็กหญิงรวิสรา   มาตรสิงห์
10. เด็กชายรัชพงษ์   หนูเวียง
11. เด็กชายวสุพล  ผลจันทร์
12. เด็กชายวิชญ์พล   รัตนสุต
13. เด็กหญิงอารยา   ซอนจำปา
14. เด็กหญิงเจนจิรา  ฉิมเทศ
15. เด็กชายเมธาสิทธิ์   ปองอินทร์
 
1. นายอรรฆวุฒิ  เมืองสุวรรณ
2. นายจตุรงค์  จันทร์ประทีป
3. นายศราวุฒิ  ยมยิ่ง
4. นายโกศล  อินทิวาพร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นายกนกพล  มณีธรรม
2. เด็กหญิงขวัญทิพย์  สอนสมนึก
3. นายธีรภัทร  บุญสมวล
4. นางสาวปรัชญา  แก้วสายตา
5. นางสาวยลดา  สายบุญยง
6. นายวัชรพงษ์  มหานิล
7. นางสาวศิริรัตน์  ศรีรัตน์
8. นางสาวสมปรารถนา  ปทักขินัง
9. เด็กชายสุทัศน์  อินทร์สอน
10. เด็กหญิงอังคณานิตย์  พอค้ำ
11. นางสาวแสงโสม  แสงสุวรรณ
 
1. นายรัฐภูมิ  เอี่ยมรอด
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงปพิชญา  ทรัพย์เจริญพันธ์
2. เด็กหญิงพรนิภา  กิเรียง
3. เด็กหญิงภัทราพร  กันปาน
4. เด็กหญิงศศิประภา  นานาค
5. เด็กหญิงอริสา  อินแนน
6. นางสาวเขมิกา  วงศ์ปัญญารัตน์
 
1. นายอัสนี  พิศมัย
2. นายชลธี  มุยคำ
3. นายสุเทพ  สังเกตุดี
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายชวกรณ์  ศรีป้อ
2. นายธนดล  ทองเฉย
3. นายพงษ์พัฒน์  แสงเพชร
4. นายพงษ์เพชร  แสงเพชร
5. นางสาวสุกัญญา  พลดา
6. นายอดิเทพ  อ่อนเมือง
 
1. นายอรรฆวุฒิ  เมืองสุวรรณ
2. นายจิรวัฒน์  กมลเสถียร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กชายเอกพล  ยั่งยืนวัฒนกุล
 
1. นายสุรณโชค  ทองบุ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นายภูริทัต  ศรีมูล
 
1. นายสุพจน์  สมพงษ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนิสา  ทุเรียนไธสง
 
1. นายวุฒิพงษ์  สีสุก
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวสุกัญญา  พลดา
 
1. นายอรรฆวุฒิ  เมืองสุวรรณ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กชายเอกพล  ยั่งยืนวัฒนกุล
 
1. นายสุรณโชค  ทองบุ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายเศรษฐ์  หม่องอิน
 
1. นายจิรวัฒน์  กมลเสถียร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงนรารัตน์  เดละ
 
1. นายวุฒิพงษ์  สีสุก
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวสุกัญญา  พลดา
 
1. นายจิรวัฒน์  กมลเสถียร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  แก้วทิพย์
 
1. นางมณฑิตา  กิจวัทวรเวทย์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนติ้ววิทยาคม 1. นายอุเทน  อินทร์ทูล
 
1. นายรณชัย  กันหา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. เด็กหญิงเนตรนภา  แก้วตา
 
1. นางมณฑิตา  กิจวัทวรเวทย์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. นางสาวจารวี  แซ่ลี
 
1. นายสุรณโชค  ทองบุ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายปัญจพล  ยศปัญญา
 
1. นายจิรานุวัฒน์  นาประสิทธิ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์  เลื่อนยศ
 
1. นายอัสนี  พิศมัย
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 1. นางสาวกิติยา  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นายวันชัย  เหล่าเรือง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ทองกวด
2. เด็กชายก้องเกียรติ  แสนศึก
3. เด็กหญิงฉันชนก  ราศรี
4. เด็กหญิงชิษณุพงษ์  สิงห์สถิตย์
5. นางสาวนนท์ธิยา  ชินอ้วน
6. เด็กหญิงนัฐติภาพร  จันทร์สิน
7. เด็กหญิงปัณณพร  สุทธิศักดิ์
8. นางสาวปิยะมาศ  แก้วโวหาร
9. นางสาวพรรณพฤกษา  พันธุ์อ่อน
10. นางสาวพัชรี  ทองยอด
11. เด็กชายพิเชษฐ์  เทพธรรม
12. เด็กชายยุทธพิชาญ  กันนะลาด
13. เด็กหญิงวรรัตน์  แก้วเพิ่ม
14. เด็กหญิงวรินทร  แสงแก้ว
15. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ชาลีแดง
16. เด็กชายวุฒิศักดิ์  แค่ธาตุ
17. เด็กหญิงศรุษตยา  แสงแก้ว
18. นางสาวศิริวรรณ  วิสาระพันธ์
19. เด็กชายสิรัตน์  สมรูป
20. นางสาวสุดารัตน์  ลึกล้ำ
21. เด็กหญิงอริสา  ปัญญาประสิทธิ์
22. เด็กหญิงอารียา  แก้วระกา
23. เด็กหญิงเทวิกา  สีแสง
24. เด็กหญิงเนตรนภา  แก้วยม
25. เด็กหญิงเปรมวดี  คำริส
 
1. นายทนงศักดิ์  ฟองแพร่
2. นางประกายรัตน์  ทับทัน
3. นางสาวสุภารัตน์  กองกวด
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  ภูมิธนาศิลป์
2. นางสาวกมลรัตน์  มลิดล
3. นางสาวกมลวรรณ  โพธิวัตร
4. นางสาวจินตพร  จันทร์เม้า
5. นางสาวชนากานต์  ปรวนอุ้ม
6. นายชวกรณ์  ศรีป้อ
7. นายชาคริต  อินคำ
8. นายธนดล  ทองเฉย
9. นางสาวธัญญลักษณ์  แซ่อิว
10. นางสาวธัญวีร์  วินัยโรจน์
11. นางสาวนัฐมล  บุตรอิ่ม
12. นายพงษ์พัฒน์  แสงเพชร
13. นายพงษ์เพชร  แสงเพชร
14. นายพฤกษ์  งานดี
15. นางสาวพัชรมณฑ์  ปั้นเพ็ง
16. นายภัทรพงศ์  แสงหาญ
17. นางสาวภาวิศา  คิดยาว
18. นางสาวรุ่งอรุณ  ธรรมศร
19. นางสาววรีญา  โฉมจำปา
20. นางสาวศิริญญา  เซ่งยิ้ม
21. นางสาวศิริลักษณ์  วังโสม
22. นางสาวสตรีรัตน์  ผาสุก
23. นางสาวสมฤทัย  แก่นนาค
24. นายสยมภู  พึ่งพันธ์
25. นางสาวสุกัญญา  พลดา
26. นางสาวสุพิชญา  จันทขัน
27. นายอดิเทพ  อ่อนเมือง
28. นางสาวอนุชสรา  โพธิ์ทอง
29. นางสาวอภิชญา  ด้วงสา
30. นางสาวเสาวลักษณ์  แสนปัน
 
1. นายอรรฆวุฒิ  เมืองสุวรรณ
2. นายไชยวัฒน์  บูรณ์ทอง
3. นายจิรวัฒน์  กมลเสถียร
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายขันติ  กอสัมพันธ์
2. เด็กชายชาญชัย  ชัยสงค์
3. เด็กหญิงนิราพร  ศรีรัตน์
4. เด็กชายพิพัฒน์   แซ่หญ้า
5. เด็กชายภานุวัตร  หล้าพรม
6. นางสาวรจนา  ชุมสาย
7. เด็กหญิงวริศรา  พรหมพ้วย
8. เด็กหญิงศศิวิมล  สระอุทน
9. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  จันทร์ดี
10. เด็กชายเวทิศ  ไวยะวัน
 
1. นางสาวนิตยา   ทองมาก
2. นางสาวรัตนา  ทองนอ
3. นางสาวแสงเดือน   แดงด้วง
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  ว่องไว
2. นางสาวจิรภิญญา  โสรส
3. นางสาวช่อพิกุล  ทองจีน
4. นางสาวธนารีย์  อุ่นชู
5. นายธวัชชัย   แนวธรรม
6. นายนาคินทร์  ทวีทรัพย์
7. นางสาวปรางทิพย์  ขุนเทพ
8. นายภาคิน  ลาดเลา
9. นายวิตติ  กำมา
10. นายสิทธิกร  การบรรจง
 
1. นายวุฒิชัย  ลาจันนนท์
2. นายไชยวัฒน์  บูรณ์ทอง
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาสิตาพร  ขันพิมล
2. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วมิตร
3. เด็กหญิงวันวิสา  กันยาประสิทธิ์
4. เด็กหญิงสิริภัทร  ทีแสงแดง
5. เด็กหญิงสุนิสา  กันยาประสิทธิ์
6. เด็กหญิงสุพัตรา  พรมมาวัน
7. เด็กหญิงอภิษฎา  นิลประดับ
 
1. นางประกายรัตน์  ทับทัน
2. นายทนงศักดิ์  ฟองแพร่
3. นางสาวสุภารัตน์  กองกวด
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นางสาวกรกนก  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวกันทิตา  แก้วเวียน
3. นางสาวชลิตา  จันทร์แก้ว
4. นางสาวฐิติพร   วิลาศรี
5. นางสาวศรสวรรค์  ตันตุลา
6. นางสาวศศิตา  ทวยศิริ
7. นางสาวสุเมทา  พรหมดี
8. นางสาวอินทุอร  กุลสา
 
1. นางรัตมณี  แสงสีดา
2. นางสกุลดารา  กองแก้ว
3. นางนันทิยา  คำสิงห์
4. นายปรีชา  พึ่วบัว
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แก่งจำปา
2. เด็กหญิงกันยาพร  จันทร์ผ่อง
3. เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีวิลาศ
4. เด็กหญิงณฐมน  ไพเมือง
5. เด็กหญิงณภาส์ณัฐ  ใจทน
6. เด็กหญิงนัฐพร  ผลทิพย์
7. เด็กหญิงนันทืตา  ้เต็งแย้ม
8. เด็กหญิงปรางทิพย์  ช่วยชู
9. เด็กหญิงพนัดดา  เนาว์สุข
10. เด็กหญิงมณีรัตน์  นิคมภักดิ์
11. เด็กหญิงศิรินทรา  อินทัง
12. เด็กหญิงศิริยากร  ราคาแพง
 
1. นางรัตมณี  แสงสีดา
2. นางสกุลดารา  กองแก้ว
3. นางนันทิยา  คำสิงห์
4. นายสาธิต  ศรีสด
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นางสาวกันทิตา  แก้วเวียน
2. นางสาวชลิตา  จันทร์แก้ว
3. นางสาวศศิตา  ทวยศิริ
4. นางสาวสุเมทา  พรหมดี
5. นางสาวอินทุอร  กุลสา
 
1. นางรัตมณี  แสงสีดา
2. นางสกุลดารา  กองแก้ว
3. นางนันทิยา  คำสิงห์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานิน  แพงสี
2. เด็กหญิงชาลิสา  ทองซุย
3. เด็กหญิงประภัสสร  วันเนา
4. เด็กชายพลพล  แก้วบุญเรือง
5. เด็กหญิงภัคจิรา  โกมุทพงษ์
6. เด็กหญิงมนฤทัย  ใยเกตุ
7. เด็กหญิงวริดา  เรืองศรี
8. เด็กหญิงสุพัชรินทร์  ทรัพย์สิน
9. เด็กหญิงเจนจิรา  คำสม
10. เด็กหญิงเพ็ญประไพ  สนเมือง
11. เด็กชายไกรวุฒิ  บุ้งดี
 
1. นางจิดาภา  ชาญเวช
2. นางสมศรี  สิริเจริญกุล
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 1. นายธีระพล  แท่นทอง
2. นางสาวธีรารัตน์  รอดเส
3. นายสิทธิเดช  หรั่งมา
4. นายเรืองเดช  กองโยน
5. นางสาวโสรยา  แก้วเฟีย
 
1. นางจิดาภา  ชาญเวช
2. นางจิดาภา  ชาญเวช
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงอดิภา  แซ่เถา
 
1. นางสาวสุพพัตรักษ์  กระจายศรี
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวพันทิลา  กุลาชัย
 
1. นายมนุชาธิปต์  สมใส
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายอดิศักดิ์  ภักดีสอน
 
1. นางอจารีย์  ปริชญ์ชัยวัฒน์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวปภาวรินท์  ขันขวา
 
1. นางสาววรางค์สิริ  ฤทธิ์รอด
 
108 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กชายกันตวิชญ์  แซ่เถา
 
1. MissFan  Ran
 
109 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวศุวิตา  ราศรีชัย
 
1. นางสาวสุวิชาดา  วงศ์วิริยชาติ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุจิรา  กองทรัพย์
 
1. นางอจารีย์  ปริชญ์ชัยวัฒน์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวศิวพร  ศิวพร วานมนตรี
 
1. นางอจารีย์  ปริชญ์ชัยวัฒน์
 
112 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวฉวี  แซ่สง
2. นางสาวณัฏฐ์กฤตา  อินทร์จ่าย
3. นางสาวถวัลรัตน์  แสงดาว
4. นางสาวสุวิมล  คูสรรพกิจ
5. นางสาวสโรชา  พลหาญ
 
1. นางสาวสุวิชาดา  วงศ์วิริยชาติ
2. MissJian Mei  Wu
 
113 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวพิชามญชุ์  แก้วยม
2. นายศตวรรษ  ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวศิวกร  วานมนตรี
4. นายอดิศักดิ์  ภักดีสอน
5. นางสาวอารียา  เพชรกันหา
 
1. นางอจารีย์  ปริชญ์ชัยวัฒน์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวปวัณรัตน์  หมื่นรวม
2. นางสาวสุธิษา  สีทา
 
1. นางสาวสุวิชาดา  วงศ์วิริยชาติ
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐชนน  นวลลม
2. เด็กชายณัฐพล  สุขนอก
3. เด็กชายพิทักษ์  ทองมา
4. เด็กชายวุฒิชัย  ลาภไธสง
5. เด็กชายศุกฤกษ์  สีสุข
6. เด็กชายสุทิวัส  แก้วเหลี่ยม
7. เด็กชายเกรียงไกร  น้อยยง
8. เด็กชายเลิศวิวัฒน์  อ่างคำ
 
1. นายบุญกอง  พัฒนคีรีกุล
2. นายประจักษ์  ด้วงมูล
3. นายธาตรี  จันทร์เรือง
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนติ้ววิทยาคม 1. นางสาวจุฬารัตน์  คะชาแก้ว
2. นางสาวญาณิศา  ศรีใสยา
3. นางสาวรุจิรา  เสาดี
4. นางสาววารีรัตน์  ป้องท้าว
5. นางสาววิภาพร  มาทา
6. นายสิทธิพร  ยิ่งยอด
7. นางสาวสุดารัตน์  หาหล้า
8. นางสาวสุพัตรา  เป้งทา
 
1. นายณัฐ  หม่องอิน
2. นางสาวพัชรา  ทองแพง
3. นางดาวลอย  สอนหลวย
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  มู้จันทร์
2. เด็กหญิงจูเลีย  อนันตยา เคลลี่
3. เด็กหญิงนิษิตา  เจริญสุข
4. เด็กหญิงพัทระวี  ศรีสุธรรม
5. เด็กชายพุฒิภัทร  วิสิทธิพงค์
 
1. นางนาทกกัญญา  นงภา
2. นางวันเพ็ญ  จุดาศรี
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 1. นางสาวจุรีพร  บุญมาก
2. นางสาวนีรภา  แซ่สง
3. นางสาววริยา  แซ่หลี
4. นางสาวอนุรักษ์  แซ่ว่าง
5. นางสาวอินทิรา  วันจันทร์สิริ
 
1. นายธภัทร  ไทยเลี้ยง
2. นายจุฑา  ต่ายตามบุญ
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรินทิพย์  พูลยอด
2. เด็กหญิงอพิยนันต์  ปารี
3. เด็กหญิงอริศา  วิจิตรปัญญา
 
1. นางพชรมน  ทักคุ้ม
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ  ชาตรีวัชระ
2. นางสาวชุติกาญจน์  ทรงสวัสดิ์วงศ์
3. นางสาวอนุศรา  ชาววิวัฒน์
 
1. นางพชรมน  ทักคุ้ม
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงชุลิตา  แซ่วื่อ
2. เด็กหญิงบุษบา  แซ่เฮอ
3. เด็กหญิงพิชญา  ศิริยศสกุลชัย
 
1. นางสาววชิราภรณ์  ชูมาก
2. นางสาวกวินทรา  แก้วเอี่ยม
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 1. นางสาวสุกัญญา  แซ่ย่าง
2. นางสาวเบญจภรณ์  บำรุงคีรี
3. นางสาวเบญจมาศ  บำรุงคีรี
 
1. นางสาววชิราภรณ์  ชูมาก
2. นางสาวศิริวรรณ  คงเวิน
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำโฉม
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เสงี่ยมสมานันท์
 
1. นางปิยะธิดา  สิริโรจนมัย
2. นางลียาวัลย์  อินทรปัญญา
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายภากร  ภักดีป้อง
2. เด็กชายสิริดนย์  ภัคศรัณย์ธนาชาญ
 
1. นายกิตติพงษ์  ศรีวงศ์ชัย
2. นางชาลินี  พรมแสง
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนติ้ววิทยาคม 1. นายธวัชชัย  พรมยอด
2. นายสุขเกษม  ฤทธิ
 
1. นายปัญญา  กัปโก
2. นางศุภลักษณ์  ขวัญแสน
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายภารดร    ศรีผ่อง
2. เด็กชายภูบดินทร์   มาโส
 
1. นายอภิโกสน  คำสิงห์
2. นางสาวศิรินันท์  บุญมา
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายสิทธิโชค   ทองทับ
2. เด็กชายอิทธิพร   มูลณี
 
1. นางชาลินี  พรมเสง
2. นางสาวทัดดาว  ศิริวงค์
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงชมภูนุช  เจริญพูล
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   กลัดกระยาง
 
1. นางปิยะธิดา  สิริโรจนมัย
2. นางลียาวัลย์  อินทรปัญญา
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 1. เด็กชายวรเมธ  ไตยโคกสูง
2. เด็กชายโยธิน  มีทอง
 
1. นายอำพล  เพชรรัตน์
2. นายสำเนา  ภู่สงค์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  กัลยาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงภัทรากาญจน์  กองแก้ว
 
1. นายอนุสิษฐ์  จิตจำนงค์
2. นายธรรมรัตน์  เบ้าชารี
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 1. นางสาววารินทร์  เสวิสิทธิ์
2. นายเปรมศักดิ์  นามโคตร
 
1. นายอำพล  เพชรรัตน์
2. นายสำเนา  ภู่สงค์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายนฤเบศน์  สารีหอม
2. นายศุภณัฐ  วันดี
 
1. นายยิ่งคุณ  รอดทิม
2. นายธีรภัทร์   ฉัตรวิโรจน์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นายชัชพล  บุญชู
2. นายปรัญทร  ปิ่นปั่น
 
1. นายกิตติภัค  สายวัน
2. นางสาวสุภาพร  ก้อนเทียน
 
134 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  เกษามูล
2. เด็กหญิงศุภมาส  เอียเล้ากุล
3. เด็กหญิงเอื้อมพร  มูลณี
 
1. นางปิยะธิดา  สิริโรจนมัย
2. นางชาลินี  พรมแสง
 
135 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายจิตทิวัตถ์  มนแพวงษานนท์
2. นายธนบัตร  เงินศรี
3. นายธรรมสรณ์  เลือดทหาร
 
1. นางปิยะธิดา  สิริโรจนมัย
2. นางชาลินี  พรมแสง
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. นายศตวรรษ    สืบศักดิ์วงศ์
2. นายอภิชิต    ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นายอภิโกสน  คำสิงห์
2. นางสาวศิรินันท์  บุญมา
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 1. เด็กชายธณพล   นวลยนต์
2. เด็กชายวรฤทธิ์   วังคีรี
3. เด็กชายสิรภพ   โชคอุดมชัย
 
1. นายเชิดศักดิ์  ทองสิงห์
2. นางปรัชญาพร   เพ็ญภาคกุล
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  จวนตรง
2. นายธัญสิษฐ์  ศรีมังกร
3. นายพีรพงษ์  หาญชัย
 
1. นายชวดล  ต้นแก้ว
2. นายเฉลิมชัย  อ่อนตา
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  บุญจันทร์เชย
2. นายธราเทพ  ขวัญไร่
3. นายอรรถพล  คณะแพง
 
1. นายลิขิตดง  นันตา
2. นางสาวสมใจ  สีดาจันทร์
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 1. เด็กชายวิกรม  แซ่สง
2. เด็กชายสัจจะ  แซ่สง
3. เด็กชายโชคชัย  แซ่สง
 
1. นางสาวปัทมา  วิรัชลาภ
2. นางสาวนงลักษ์  สนเข็ม
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นายศุภณัฐ  พิมพ์สิงห์
2. นายสิรภพ  บุญคง
3. นายเจษฎากร  ยงกองมี
 
1. นายลิขิตดง  นันตา
2. นางสาวสมใจ  สีดาจันทร์
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติโชค  กันยาประสิทธิ์
2. เด็กชายจิรเมธ  คันธีราช
3. เด็กชายภูมินทร์  คำมิ่ง
 
1. นายจันทร์พยัพ  สีลาพุทธา
2. นายรังสรรค์  นาคประภัสสร
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 1. นายธนกฤต  แก้วเวียน
2. นายพิพัฒน์  สายคำมี
3. นายพุฒิพงษ์  ศิริ
 
1. นายจันทร์พยัพ  สีลาพุทธา
2. นายรังสรรค์  นาคประภัสสร
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. นายชนสรณ์  ศรีละออง
2. นายดนัย  แสงพรม
3. นางสาวมัลลิกา  อินไข
 
1. นางภรณ์ชนัท  ลาลู่
2. นางศิริลักษณ์  กิด่วน
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นายกิตติชัย  จันทร์ขุน
2. นายณัฐพงษ์  ทองจอก
3. นายอาทิตย์  หอมสมบัติ
 
1. นายทวีศิลป์   พูลเพิ่ม
2. นายสมเกียรติ  กระจ่างกิจในชุ่ม
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พิมพ์พรม
2. เด็กหญิงปิยพัชร  พงษ์พันธ์
3. เด็กหญิงพันธ์วิรา  กองพันธ์
4. เด็กหญิงวรรวิษา  บัวพา
5. เด็กหญิงสุนิสา  สร้อยตา
6. เด็กหญิงเกวลิน  ภาคภูมิ
 
1. นายสมหมาย  ขวัญติง
2. นางร่วมมิตร  ขวัญติง
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 1. นายธนทร  มหามนต์
2. นางสาวพัชรี  เวชภัณฑ์
3. นายสิทธิเดช  หรั่งมา
4. นางสาวสุพรรณี  ขุนเพชร
5. นายอิศรา  วันเนาว์
6. นายเรืองเดช  กองโยน
 
1. นางกฤตยาณี  ส่งสาย
2. นางจิดาภา  ชาญเวช
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ป้องคำ
2. เด็กชายจิตติพงษ์  ทองไทย
3. เด็กหญิงอภิญญา  เปดดา
 
1. นางวศินี  อุ่นเรือน
2. นายมนัส  ไสลภูมิ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนติ้ววิทยาคม 1. นางสาวฐิติพร  แร่นาค
2. นายศราวุธ  ผิวผ่อง
3. นางสาวอมรรัตน์  แก้วประสงค์
 
1. นายวิฑูรย์  ศิลปธร
2. นายนพชัย  สารีคำ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรนันท์   ขวัญโพก
2. เด็กหญิงนุสบา   ทองจันดี
3. เด็กหญิงศศิชา   พรหมพุธ
 
1. นายประพันธ์  ทองสงค์
2. นายพีรณัฐ  กล้าหาญ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 1. นางสาวดวงประภา  นงค์ภา
2. นายธนู  กิ่งภาพ
3. นางสาวเอมอร  ดอนหม้อ
 
1. นายอุปถัมภ์  ภักดี
2. นางสมศรี  สิริเจริญกุล
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนิษฐา  ภิญญะโพธิ์
2. เด็กหญิงพัชริดา  สุวรรณผา
3. เด็กหญิงพิชญา  ชะลอ
 
1. นางรจนา   ทัดช่อม่วง
2. นางเกศรา  แก้วจิตร
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  ศรีสะอาด
2. นางสาวบุษบา  โพธินา
3. นายพงศ์เพชร  จันทร์อุ่น
 
1. นางสกุล  พิทักษ์พงษ์
2. นางณัฐพร  วีรวรรณ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงจิตสุภา  พันธ์ฉลาบขวา
2. เด็กหญิงจินตพร  เดชคิด
3. เด็กหญิงบุญศิริ  เข็มเงิน
 
1. นายชลธี  มุยคำ
2. นางรัตนา  ศิริวิบูลย์ชัย
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. นางสาวจารวี  คำภีร์
2. นางสาววทัญูตา  หาญแก้ว
3. นางสาววรางคณา  คำเวิน
 
1. นายธงทัย  ไหมแพง
2. นางสาวชลธิชา  ทองหมู่
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญภัค  บุตรศรี
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ล้วนวิเศษ
3. เด็กหญิงสิริญญา  แก้วกิ่งจันทร์
 
1. นางรุจิรา  ทาสุวรรณ
2. นางกฤตติกา  วันชัย
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 1. นางสาวณัฐรัตน์  พรหมเดช
2. นางสาวศิรินธรณ์  ธรรมรัง
3. นางสาวอรวรรณ  เปิดโปร่ง
 
1. นายเศกสิทธิ์  บุญเสริม
2. นางพิมพ์วิภา  ปานไกร
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แช่มชื่น
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เพชรศิริโชค
3. เด็กชายอภิชัย  สุทธะลักษณ์
 
1. นางสกุล  พิทักษ์พงษ์
2. นายสมัย  อุตม์อ่าง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวนันทนาพร  แซ่เถา
2. นางสาวปุษบา  ทองทึง
3. นางสาวพฤกษา  เนื่องชมภู
 
1. นายทวีศิลป์   พูลเพิ่ม
2. นางชลธิชา  ศรีเพชร
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยลาด 1. เด็กชายธนวัฒน์  ขวัญเดิน
 
1. นางวิภาดา  พรมอินทร์
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยลาด 1. เด็กชายรณพร  พิลาบุตร
2. เด็กหญิงวัลภา  นาคน้อย
3. เด็กหญิงสุพรรณิกา  ขวัญหอม
 
1. นางสัญญาลักษณ์  หีบแก้ว
2. นางทองย้วน  ตรีเดช
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยลาด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขวัญเดิน
 
1. นางทองย้วน  ตรีเดช
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายนัทธพงศ์  สารีพรม
 
1. นางเจียมใจ  จันทร์ศรี
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายนันทภพ  วงเงิน
 
1. นางเจียมใจ  จันทร์ศรี
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนติ้ววิทยาคม 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  วิเศษสา
 
1. นางสาวสมฤดี  คำปลอม
 
166 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงญาณิศา  นาคสิทธิ์
2. เด็กชายนัทธพงศ์  สารีพรม
 
1. นางเจียมใจ  จันทร์ศรี
2. นางวนิดา  โนนคำ
 
167 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนติ้ววิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  ซาปา
2. เด็กชายปุณยวัฒน์  ทัดชัยวัน
 
1. นางกมลวรรณ  หงษ์แก้ว
2. นางสาวสมฤดี  คำปลอม