หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่ม 2
ระหว่าง วันที่ 16 - 17 เดือน พฤศจิกายน. พ.ศ. 2559
ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายชัยชาญ ปัญญาพวก ผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
2 นายสงกรานต์ มาสีจันทร์ ผอ.โรงเรียนติ้ววิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
3 นายไพโรจน์ ทองเพ็ง ผอ.โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
4 นายสิทธิโชค ทองโคตร ผอ.โรงเรียนผาแดงวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
5 นายพงษ์ศักดิ์ กมลเสถียร รองผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
6 นางวาสนา จันทสิงห์ รองผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
7 นายสุพรรณ์ พลบุรี รองผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
8 นายศรชัย กันดี รองผอ.โรงเรียนบ้านเข็กน้อย คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
9 นางพนารัตน์ พลกลาง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
10 นางนพวรรณ ศิริภาพ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
11 นางโปรยทิพย์ ทัพภมาน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
12 นางชาลินี พรมแสง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
13 นายไพโรจน์ หาญแก้ว รองผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทย คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
14 นางสุพรรณี แก้วทะ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
15 นางปิยะธิดา สิริโรจนมัย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
16 นางสุธีรัตน์ เรืองสกุล ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
17 นายสุทัศน์ เย็นใจ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
18 นายอมรินทร์ ศรีจันทร์สุข ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
19 นายสง่า หอมจันทร์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
20 นางทองจันทร์ แสงสว่าง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
21 นายโกศล อินทิวาพร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
22 นายอนุศักดิ์ เปรมโยธิน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
23 นางประนอม อุดพ้วย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
24 นางสาวสุทธิวรรณ อินน้อย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
25 นายอธิภัทร พรชัย ผอ.โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
26 นายณัฐสิทธ์ ชำนาญพันธ์ ผอ.โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
27 นายเสรี เปรมปรีด์ ผอ.โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
28 นายบุญแล แซสันเทียะ ผอ.โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม ฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
29 นายสมเกียรติ กระจ่างกิจใจชุ่ม ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
30 นายอานุภาพ สุภิรัตน์ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
31 นางสาวมณีรัตน์ ดวงปินตา ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
32 นายสาธิต หงษ์ทอง ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
33 นายเอกรินทร์ ทรัพย์อนันต์ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
34 นางสาวชนิดาภา จันทร์พุทธา ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
35 นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
36 นายลิขิตดง นันตา ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
37 นายดลภัทร สายวงศ์คำ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
38 นักการภารโรงทุกคน ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
39 นายสายันต์ คงสุข รอง ผอ.โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
40 นายทวีศิลป์ พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
41 นายจงรัก เกตแค ผอ.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
42 นายเสนาะ อั้งเอย รองผอ.ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
43 นายคมสัน สีป้อ รองผอ.ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
44 นายปรีชา พึ่งบัว ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
45 นายชัชนท รีรมย์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
46 นายประชุม เหล่าแช่ม ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
47 นายสาธิต ศรีสด ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
48 นางลัดดาวัลย์ ดอนชมไพร ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
49 นางวิชิตา โฉมอุดม ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
50 นายธนกฤต โชตินพรัตน์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
51 นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
52 นายนพพร จันทะคุณ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
53 นายมงคลชัย แก่นโท ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
54 นายรัฐภูมิ เอี่ยมรอด ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
55 นางสาวสุนิษา อาจล้อม ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
56 นางสาวอาลิษา มีน้อย ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
57 นายสมาน ดอนชมไพร ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
58 นางเตือนใจ อินทรศักดิ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม
59 นายสนั่น สีอ่อน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน
60 นายวิชัย วิเศษน้อย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน
61 นางสาวอัมรา โยธา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน
62 นางทัศนา เกตุพันธุ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน
63 นายเสรี เปรมปรีดิ์ ผอ.โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน
64 นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์ ผอ.โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน
65 นายบุญแล แซสันเทียะ ผอ.โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม ฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน
66 นางณภัศสินี มุจรินทร์รัตนะ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน
67 นางสาวจงกลณี พิลาเกิด ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน
68 นางสาวสมฤดี ศรีชามก ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน
69 นายมนุชาธิปต์ สมใส ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน
70 นางบุษราภรณ์ คำแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน
71 นายเอกรินทร์ ทรัพย์อนันต์ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน
72 นางนงเยาว์ เกษทองมา ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน
73 นายจงรัก เกตแค ผอ.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน
74 นายคมสัน สีป้อ รองผอ.ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน
75 นายเสนาะ อั้งเอย รองผอ.ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน
76 นายสมาน ดอนชมไพร ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน
77 นายมณชัย กองเงิน ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน
78 นางพัทรส ศรีทอง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน
79 นางวิชิตา โฉมอุดม ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน
80 นางสาวสุดสงวน แสงก้อน ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน
81 นางนารี ผิวจันทร์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน
82 นางสาวสุนิษา อาจล้อม ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน
83 นายกศิชา สะดา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน
84 นางสาวพจนารถ แก้วยศ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน
85 นางสาวสุธาสินี เสือดี ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน
86 นางวาสนา จันทสิงห์ รองผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
87 นางพนารัตน์ พลกลาง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
88 นางปิ่นปินัทธ์ มาสาร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
89 นางนพวรรณ ศิริภาพ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
90 นางพรพรหม โสภา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
91 นางโปรยทิพย์ ทัพภมาน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
92 นางพรสมัย กาวน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
93 นางชาลินี พรมแสง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
94 นางลียาวัลย์ อินทรปัญญา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
95 นางพิมพา เปรมโยธิน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
96 นางบุษยา พรหมศร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
97 นางดาวประกาย ไชยวงศ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
98 นางสาวสุบิน บัวทุม เจ้าหน้าที่ธุรการงานงบประมาณ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
99 นางสาวบุษยาพรรณ สีทา เจ้าหน้าที่ธุรการงานงบประมาณ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
100 นางกนกวรรณ พลกัณฑ์ เจ้าหน้าที่ธุรการงานวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
101 นางสาวปานฤทัย เรืองสกุล เจ้าหน้าที่ธุรการงานแผนงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
102 นางสาวสุภาพร มงคลวัจน์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
103 นางเพชรไทย ศรีบุรินทร์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
104 นายอธิภัทร พรชัย ผอ.โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
105 นายเสรี เปรมปรีดิ์ ผอ.โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
106 นายบุญแล แซสันเทียะ ผอ.โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม ฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
107 นางจามจุรี นาคประภัสสร ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
108 นางสายชล โตฐิญานนท์ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
109 นางสาวชนิดาภา จันทร์พุทธา ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
110 นางสาวมณีรัตน์ ดวงปินตา ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
111 นางรจนา ทัดช่อม่วง ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
112 นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์ ผอ.โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
113 นายสุนทร ระดมสุข รอง ผอ.โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
114 นายจงรัก เกตแค ผอ.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
115 นายคมสัน สีป้อ รองผอ.ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
116 นางสกุลดารา กองแก้ว ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
117 นางนันทิยา คำสิงห์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
118 นางสาวรัชฏาภรณ์ บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
119 นางสาวอารีรัตน์ รูปบุญ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
120 นางกัญวิดา สะดา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
121 นางสาววราภรณ์ สุนลี ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
122 นางเพชรลดา กำมา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
123 นางสาวกฤษณา ป้อมสีผ่อง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
124 นางรุ่งนภา สิงห์อำพล ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
125 นางสาวสุนิษา อาจล้อม ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
126 นางสาวอาลิษา มีน้อย ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
127 นางวันเพ็ญ จุดาศรี ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
128 นางเตือนใจ อินทรศักดิ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และประสานงานการแข่งขันกิจกรรม
129 นางวาสนา จันทสิงห์ รองผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ เบิกจ่ายเงินและวัสดุที่ใช้ในการดำเนินการจัดงาน
130 นางสาวสุภาพร มงคลวัจน์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ เบิกจ่ายเงินและวัสดุที่ใช้ในการดำเนินการจัดงาน
131 นายสุรพล หาพุทธา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ เบิกจ่ายเงินและวัสดุที่ใช้ในการดำเนินการจัดงาน
132 นางเพชรไทย ศรีบุรินทร์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ เบิกจ่ายเงินและวัสดุที่ใช้ในการดำเนินการจัดงาน
133 นายสุนทร ระดมสุข รอง ผอ.โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ เบิกจ่ายเงินและวัสดุที่ใช้ในการดำเนินการจัดงาน
134 นายสุนทร ระดมสุข รอง ผอ.โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ เบิกจ่ายเงินและวัสดุที่ใช้ในการดำเนินการจัดงาน
135 นางกมลวรรณ บุญสวน ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ เบิกจ่ายเงินและวัสดุที่ใช้ในการดำเนินการจัดงาน
136 นางปรัชญาพร เพ็ญภาคกุล ครูโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ เบิกจ่ายเงินและวัสดุที่ใช้ในการดำเนินการจัดงาน
137 นางนิษฐ์นันท์ เรือนแก้ว ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม ฯ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ เบิกจ่ายเงินและวัสดุที่ใช้ในการดำเนินการจัดงาน
138 นายลิขิตดง นันตา ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ เบิกจ่ายเงินและวัสดุที่ใช้ในการดำเนินการจัดงาน
139 นางสาวกัญนิกา สีเสน ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ เบิกจ่ายเงินและวัสดุที่ใช้ในการดำเนินการจัดงาน
140 นายนิรันดร ลี้เหมือดภัย ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ เบิกจ่ายเงินและวัสดุที่ใช้ในการดำเนินการจัดงาน
141 นายชัชนท รีรมย์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ เบิกจ่ายเงินและวัสดุที่ใช้ในการดำเนินการจัดงาน
142 นางสาวรติพร สีสายคำ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ เบิกจ่ายเงินและวัสดุที่ใช้ในการดำเนินการจัดงาน
143 นางจุรีพร ศรีธาดา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ เบิกจ่ายเงินและวัสดุที่ใช้ในการดำเนินการจัดงาน
144 นางสาววราภรณ์ สุนลี ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ เบิกจ่ายเงินและวัสดุที่ใช้ในการดำเนินการจัดงาน
145 นางรุ่งนภา สิงห์อำพล ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ เบิกจ่ายเงินและวัสดุที่ใช้ในการดำเนินการจัดงาน
146 นางกัญวิดา สะดา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ เบิกจ่ายเงินและวัสดุที่ใช้ในการดำเนินการจัดงาน
147 นางสาวอารีรัตน์ รูปบุญ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ เบิกจ่ายเงินและวัสดุที่ใช้ในการดำเนินการจัดงาน
148 นางมณิสรา เสตา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ เบิกจ่ายเงินและวัสดุที่ใช้ในการดำเนินการจัดงาน
149 นางปิยะธิดา สิริโรจนมัย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน จัดทำข้อมูลการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
150 นางลียาวัลย์ อินทรปัญญา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน จัดทำข้อมูลการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
151 นางบังอร สีเลื่อม ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน จัดทำข้อมูลการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
152 นายธีรภัทร์ ฉัตรวิโรจน์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน จัดทำข้อมูลการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
153 นายกิตติพงษ์ ศรีวงศ์ชัย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน จัดทำข้อมูลการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
154 นายทศพล ยิ่งยง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน จัดทำข้อมูลการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
155 นางพรพรหม โสภา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน จัดทำข้อมูลการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
156 นางสาวโสรญา วันเสน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน จัดทำข้อมูลการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
157 นางสาวทัดดาว ศิริวงศ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน จัดทำข้อมูลการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
158 นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข รอง ผอ.โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน จัดทำข้อมูลการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
159 นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน จัดทำข้อมูลการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
160 นางสาวปานทิพย์ แก้วพวง ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน จัดทำข้อมูลการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
161 นางสาวจิตราภรณ์ ชัยเฉลิมศักดิ์ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน จัดทำข้อมูลการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
162 นางสาววัชราภรณ์ สีทา ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน จัดทำข้อมูลการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
163 นางวัชรินทร์ กองพรม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน จัดทำข้อมูลการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
164 นางสุจีลักษณ์ จิระเดชประไพ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน จัดทำข้อมูลการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
165 นางรัตมณี แสงสีดา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน จัดทำข้อมูลการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
166 นางนาทกัญญา นงภา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน จัดทำข้อมูลการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
167 นางอรัญญา ลาดเลา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน จัดทำข้อมูลการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
168 นางสาวอารีรัตน์ รูปบุญ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน จัดทำข้อมูลการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
169 นางสาวเพชรลดา กำมา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน จัดทำข้อมูลการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
170 นางสาวสุนิษา อาจล้อม ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน จัดทำข้อมูลการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
171 นายรัฐภูมิ เอี่ยมรอด ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน จัดทำข้อมูลการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
172 นายอนุสิษฐ์ จิตจำนงค์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน จัดทำข้อมูลการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
173 นางสาวสกุณา แก้วทะ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน จัดทำข้อมูลการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
174 นายวิชัย วิเศษน้อย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการบันทึกภาพ บันทึกภาพ ณ สถานที่ดำเนินการแข่งขันทุกกิจกรรม
175 นายสนั่น สีอ่อน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการบันทึกภาพ บันทึกภาพ ณ สถานที่ดำเนินการแข่งขันทุกกิจกรรม
176 นายพิทยา อุมาลี ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการบันทึกภาพ บันทึกภาพ ณ สถานที่ดำเนินการแข่งขันทุกกิจกรรม
177 นายไพฑูรย์ มั่นคง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการบันทึกภาพ บันทึกภาพ ณ สถานที่ดำเนินการแข่งขันทุกกิจกรรม
178 นายเอกรินทร์ ทรัพย์อนันต์ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการบันทึกภาพ บันทึกภาพ ณ สถานที่ดำเนินการแข่งขันทุกกิจกรรม
179 นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการบันทึกภาพ บันทึกภาพ ณ สถานที่ดำเนินการแข่งขันทุกกิจกรรม
180 นางสาวภวรัญชน์ รุจิวีรานันท์กุล ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการบันทึกภาพ บันทึกภาพ ณ สถานที่ดำเนินการแข่งขันทุกกิจกรรม
181 นางสาวผกามาศ ทีน้อย นศ.ฝึกประสบการณ์ ร.ร.หล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการบันทึกภาพ บันทึกภาพ ณ สถานที่ดำเนินการแข่งขันทุกกิจกรรม
182 นายลิขิตดง นันตา ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการบันทึกภาพ บันทึกภาพ ณ สถานที่ดำเนินการแข่งขันทุกกิจกรรม
183 นายรณชัย ปราชม ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการบันทึกภาพ บันทึกภาพ ณ สถานที่ดำเนินการแข่งขันทุกกิจกรรม
184 นางสาวพูลวดี หล่อวิลัย ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการบันทึกภาพ บันทึกภาพ ณ สถานที่ดำเนินการแข่งขันทุกกิจกรรม
185 นางสาววีรยา ตันอุดม ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการบันทึกภาพ บันทึกภาพ ณ สถานที่ดำเนินการแข่งขันทุกกิจกรรม
186 นายกศิชา สะดา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการบันทึกภาพ บันทึกภาพ ณ สถานที่ดำเนินการแข่งขันทุกกิจกรรม
187 นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการบันทึกภาพ บันทึกภาพ ณ สถานที่ดำเนินการแข่งขันทุกกิจกรรม
188 นายธรรมรัตน์ เบ้าชารี ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการบันทึกภาพ บันทึกภาพ ณ สถานที่ดำเนินการแข่งขันทุกกิจกรรม
189 นางสาวสกุณา แก้วทะ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการบันทึกภาพ บันทึกภาพ ณ สถานที่ดำเนินการแข่งขันทุกกิจกรรม
190 นายชัยชาญ ปัญญาพวก ผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
191 นางวาสนา จันทสิงห์ รองผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
192 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทุกโรงเรียนใน โซน ๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
193 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
194 นางพนารัตน์ พลกลาง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
195 นางสาวเครือวัลย์ ทองมาก ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
196 นายสงกรานต์ มาสีจันทร์ ผอ.โรงเรียนติ้ววิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
197 นายพงษ์ศักดิ์ กมลเสถียร รองผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
198 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทุกโรงเรียนใน โซน ๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
199 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
200 นางนพวรรณ ศิริภาพ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
201 นางพรพรหม โสภา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
202 นายไพโรจน์ ทองเพ็ง ผอ.โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
203 นายสุพรรณ์ พลบุรี รองผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
204 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ทุกโรงเรียนใน โซน ๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
205 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
206 นางโปรยทิพย์ ทัพภมาน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
207 นางพรสมัย กาวน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
208 นายสิทธิโชค ทองโคตร ผอ.โรงเรียนผาแดงวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
209 นายไพโรจน์ หาญแก้ว รองผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
210 นางขนิษฐา ม่วงศรีจันทร์ รองผอ.โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
211 นางสาวมยุรี ปิ่นนาง รองผอ.โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
212 นายพิทยา อุมาลี ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
213 นางบังอร สีเลื่อม ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
214 นางปิยะธิดา สิริโรจนมัย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
215 นายธีรภัทร ฉัตรวิโรจน์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
216 นางสาวทัดดาว ศิริวงษ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
217 นายสุริยงค์ ขันใจ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
218 นายทศพล ยิ่งยง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
219 นายกิตติพงษ์ ศรีวงศ์ชัย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
220 นายลิขิตดง นันตา ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
221 นายชวดล ต้นแก้ว ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
222 นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
223 นายสุวรรณ์ พิมเสน ครูโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
224 นางขนิษฐา บุญทองเถิง ครูโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
225 นายสราวุธ สิงห์โตทอง ครูโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
226 นางสาวสมใจ สีดาจันทร์ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
227 นายอนุสิษฐ์ จิตจำนงค์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
228 นายเฉลิมชัย อ่อนตา ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
229 นายสุรไกร แก้วเต็ม ครูโรงเรียนบ้านสงเปลือย คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
230 นางสุกัญญา ชูอินทร์ ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
231 นายอภิโกสน คำสิงห์ ครูโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
232 นายพิเชษฐ์ ชาวสพุง ครูโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสนฑ์ศักดาราม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
233 นายยิ่งคุณ รอดทิม ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
234 นางวาสนา ไชยเรศ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
235 นางชาลินี พรมแสง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
236 นางลียาวัลย์ อินทรปัญญา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
237 นายอธิภัทร พรชัย ผอ.โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
238 นายบุญแล แซสันเทียะ ผอ.โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม ฯ คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
239 นายเสรี เปรมปรีดิ์ ผอ.โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
240 นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์ ผอ.โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
241 นายอดุลย์ แสนราชา รอง ผอ.โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
242 นางวนิดา โนนคำ ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม ฯ คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
243 นางวนิดา โนนคำ ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม ฯ คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
244 นางรุ่งนภา ขวัญพรม ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
245 นางรัชนู บัวพันธ์ ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
246 นางกมลวรรณ บุญสวน ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
247 นางสาวมณีรัตน์ ดวงปินตา ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
248 นายทวีศิลป์ พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
249 นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
250 นายอานุภาพ สุภิรัตน์ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
251 นายพิพัฒน์ ศรีบุรินทร์ รอง ผอ.โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
252 นางบุษราภรณ์ คำแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
253 นายประยงค์ ชูนครพัฒน์ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
254 นายบุญแล แซสันเทียะ ผอ.โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม ฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
255 นายพิพัฒน์ ศรีบุรินทร์ รอง ผอ.โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
256 นายอดุลย์ แสนราชา รอง ผอ.โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
257 นายนคร พุทธสิมมา ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
258 นางวะลัยลักษณ์ ชัยสิทธิ์ ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
259 นางรัชนู บัวพันธ์ ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
260 นายอานุภาพ สุภิรัตน์ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
261 นางวนิดา โนนคำ ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม ฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
262 นางบุษราภรณ์ คำแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
263 นายประยงค์ ชูนครพัฒน์ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
264 นายอธิภัทร พรชัย ผอ.โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
265 นายบุญแล แซสันเทียะ ผอ.โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม ฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
266 นายเสรี เปรมปรีดิ์ ผอ.โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
267 นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์ ผอ.โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
268 นายเอนก บุญสวน ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
269 นายนคร พุทธสิมมา ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
270 นายรังสรรค์ นาคประภัสสร ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
271 นายอานุภาพ สุภิรัตน์ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
272 นายธงไชย ภู่ถนนนอก ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
273 นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์ ผอ.โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
274 นายพิพัฒน์ ศรีบุรินทร์ รอง ผอ.โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
275 นางบุษราภรณ์ คำแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
276 นายอดุลย์ แสนราชา รอง ผอ.โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
277 นายสาธิต หงษ์ทอง ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
278 นางชลธิชา ศรีเพชร ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
279 นายสมเกียรติ กระจ่างกิจใจชุ่ม ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
280 ว่าที่ร้อยตรีหญิงรวิวรรณ คชรอด ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
281 นายวิเชียร โนนคำ ครูโรงเรียนติ้ววิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
282 นายอัมพงษ์ เสพะจำนงค์ ครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ ฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
283 นายทวีศิลป์ พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
284 นายวิโรจน์ ทองสุข ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม ฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
285 นายอธิภัทร พรชัย ผอ.โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (หุ่นยนต์) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
286 นายบุญแล แซสันเทียะ ผอ.โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม ฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (หุ่นยนต์) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
287 นายเสรี เปรมปรีดิ์ ผอ.โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (หุ่นยนต์) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
288 นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์ ผอ.โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (หุ่นยนต์) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
289 นายเอกรินทร์ ทรัพย์อนันต์ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (หุ่นยนต์) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
290 นายกิตติภัค สายวัน ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (หุ่นยนต์) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
291 นางวชิราภรณ์ วจีอรุโณทัย ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (หุ่นยนต์) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
292 นางสาวจิตราภรณ์ ชัยเฉลิมศักดิ์ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (หุ่นยนต์) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
293 นางสาวสมใจ สีดาจันทร์ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (หุ่นยนต์) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
294 นางสาวกัญนิกา สีเสน ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (หุ่นยนต์) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
295 นางสาวปิ่นเงิน ทาสุวรรณ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (หุ่นยนต์) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
296 นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (หุ่นยนต์) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
297 นายลิขิตดง นันตา ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (หุ่นยนต์) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
298 นายเสรี เปรมปรีดิ์ ผอ.โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน,ญี่ปุ่น,เกาหลี,ฝรั่งเศส) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
299 นายบุญแล แซสันเทียะ ผอ.โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม ฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน,ญี่ปุ่น,เกาหลี,ฝรั่งเศส) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
300 นางบุษราภรณ์ คำแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน,ญี่ปุ่น,เกาหลี,ฝรั่งเศส) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
301 นายพิพัฒน์ ศรีบุรินทร์ รอง ผอ.โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน,ญี่ปุ่น,เกาหลี,ฝรั่งเศส) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
302 นายอดุลย์ แสนราชา รอง ผอ.โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน,ญี่ปุ่น,เกาหลี,ฝรั่งเศส) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
303 นางรุ่งนภา ขวัญพรม ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน,ญี่ปุ่น,เกาหลี,ฝรั่งเศส) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
304 นางสาวดวงกมล ธูปหอม ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน,ญี่ปุ่น,เกาหลี,ฝรั่งเศส) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
305 นางรัชนู บัวพันธ์ ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน,ญี่ปุ่น,เกาหลี,ฝรั่งเศส) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
306 นางกมลวรรณ บุญสวน ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน,ญี่ปุ่น,เกาหลี,ฝรั่งเศส) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
307 นายมนุชาธิปต์ สมใส ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน,ญี่ปุ่น,เกาหลี,ฝรั่งเศส) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
308 นางสาวชนาภา นิ่มอนงค์ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน,ญี่ปุ่น,เกาหลี,ฝรั่งเศส) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
309 นางสายชล โตฐิญานนท์ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน,ญี่ปุ่น,เกาหลี,ฝรั่งเศส) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
310 นางจามจุรี นาคประภัสสร ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน,ญี่ปุ่น,เกาหลี,ฝรั่งเศส) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
311 นางสาวมณีรัตน์ ดวงปินตา ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน,ญี่ปุ่น,เกาหลี,ฝรั่งเศส) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
312 นางนวลนิช ดีไสว ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน,ญี่ปุ่น,เกาหลี,ฝรั่งเศส) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
313 นายจงรัก เกตแค ผอ.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
314 นางสุริยาพร ทรงสิทธิเดช ผอ.โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
315 นายบัญญัติ ปิงโสภา ผอ.โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
316 นายภูมิสิทธิ์ สุคนธวงศ์ ผอ.โรงเรียนร่มเกล้า เขาค้อ เพชรบูรณ์ คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
317 นายคมสัน สีป้อ รองผอ.ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
318 นายเสนาะ อั้งเอย รองผอ.ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
319 นางนิตยา คุ้มทรง รอง ผอ.โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
320 นางวรรทนา แพทย์กุล ครูโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
321 นายศุนิชัย สนเทียนวัด ครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ พช. คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
322 นายนิรันดร ลี้เหมือดภัย ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
323 นายสมาน ดอนชมไพร ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
324 นายนภดล จันทิพย์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
325 นางสกุลดารา กองแก้ว ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
326 นายปรีชา พึ่งบัว ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
327 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
328 นายสาธิต ศรีสด ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
329 นายประชุม เหล่าแช่ม ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
330 นายอนุสิษฐ์ จิตจำนงค์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
331 นางสุจีลักษณ์ จิระเดชประไพ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
332 นางรัตมณี แสงสีดา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
333 นางนาทกัญญา นงภา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการกลาง ประสานงานสนามแข่งขัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
334 นายจงรัก เกตแค ผอ.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
335 นายภูมิสิทธิ์ สุคนธวงศ์ ผอ.โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ พช. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
336 นางสุริยาพร ทรงสิทธิเดช ผอ.โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
337 นายบัญญัติ ปิงโสภา ผอ.โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
338 นายชัยวัฒน์ เสมาทอง ครูโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
339 นายทินกร ทองสกุลการ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
340 นางสาวสมพิศ บุตรา ครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ พช. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
341 นายนพดล จันทิพย์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
342 นายชัชนท รีรมย์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
343 นางวิชิตา โฉมอุดม ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
344 นายกศิชา สะดา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
345 นางกัญวิดา สะดา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
346 นางสาวอารีรัตน์ รูปบุญ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
347 นายคมสัน สีป้อ รองผอ.ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
348 นายประชุม เหล่าแช่ม ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
349 นายศุนิชัย สนเทียนวัด ครูโรงเรียนร่มเกล้า เขาค้อ พช. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
350 นายจงรัก เกตแค ผอ.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
351 นายบัญญัติ ปิงโสภา ผอ.โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
352 นางสุริยาพร ทรงสิทธิเดช ผอ.โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
353 นายภูมิสิทธิ์ สุคนธวงศ์ ผอ.โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ พช. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
354 นายคมสัน สีป้อ รองผอ.ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
355 นายเสนาะ อั้งเอย รองผอ.ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
356 นางนิตยา คุ้มทรง รองผอ.โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
357 นายสุวพิชย์ พรหมบุญตา ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
358 นางจิดาภา ชาญเวช ครูโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
359 นายโกศล อินทิวาพร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
360 นายอรรฆวุฒิ เมืองสุวรรณ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
361 นายประเทือง ทองมี ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
362 นายปรีชา พึ่งบัว ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
363 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
364 นายสาธิต ศรีสด ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
365 นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
366 นางรัตมณี แสงสีดา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
367 นายรัฐภูมิ เอี่ยมรอด ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
368 นายจงรัก เกตแค ผอ.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
369 นางสุริยาพร ทรงสิทธิเดช ผอ.โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
370 นายบัญญัติ ปิงโสภา ผอ.โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
371 นายภูมิสิทธิ์ สุคนธวงศ์ ผอ.โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ พช. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
372 นายคมสัน สีป้อ รองผอ.ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
373 นางนิตยา คุ้มทรง รองผอ.โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
374 นางสุพิตรา สุภสิริ ครูโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
375 นางวรรทนา แพทย์กูล ครูโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
376 นางรจนา จงธรรม ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
377 นายธภัทร ไทยเลี้ยง ครูโรงเรียนร่มเกล้า เขาค้อ พช. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
378 นางวงษ์รัตน์ พช. ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
379 นายสมาน ดอนชมไพร ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
380 นายชัชนท รีรมย์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
381 นายเสนาะ อั้งเอย รองผอ.ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
382 นางนาทกัญญา นงภา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาประสานงาน วางแผนการดำเนินการแข่งขัน
383 นางจริยา แก้วมา ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ประสานงาน
384 นางสาวสุธิดา มาราช ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ประสานงาน
385 นางสาวสิริญญา เบี้ยสองดวง ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ประสานงาน
386 นางสาวกาญจนา คุณเที่ยง ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ประสานงาน
387 นางรำพรวน กันเจิม ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ประสานงาน
388 นางสาวปานทิพย์ แก้วพวง ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ประสานงาน
389 นางฉัตรชนันท์ สายจันยูร ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ประสานงาน
390 นางสาวอริศรา คงยัง ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ประสานงาน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางปิยะธิดา สิริโรจนมัย piyasiri001@gmail.com 0910103336
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]