หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pbn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายสาธิต รักษาบุญโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิริศักดิ์ โภคาเพชรโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัฒนา มงคลวัจน์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายธงฉาน สุสัณฐิตพงษ์โรงเรียนเมตตาชนูปถัมถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา วงค์อินทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทวี ชัยพิลาโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นางวนิดา โนนคำโรงเรียนศรีจันทร์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายสรวิชญ์ โคตาโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามกรรมการ
5. นายธงฉาน สุสัณฐิตพงษ์โรงเรียนเมตตาชนูปถัมถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางวราพร จงจิตตานนท์โรงเรียนติ้ววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรทัย ด้วงธรรมโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรติพร สีสายคำโรงเรียนกาญจนาภิเษกฯกรรมการ
4. นางบุษยา พรหมศรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นางศรธิกานต์ เทพคำดีโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางพิมพา เปรมโยธินโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสำเนา ภู่สงค์โรงเรียนห้วยระหงส์กรรมการ
3. นางอำนวยพร มณฑาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางนิตยา แก่นนาคโรงเรียนกาญจนาภิเษกฯกรรมการ
5. นายธภัทร ไทยเลี้ยงโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางธนัชพร อินต๊ะโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันทนา บุญจอมโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
4. นางลดาวัลย์ หนูแย้มโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นางสงวน สารีคำโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางสาวเครือวัลย์ ทองมากโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศรีนวล ศิริขันธ์โรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นางพรรณวดี เพ็งสายโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นายทองเปลี่ยน บางทับโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
5. นางมันทนา ผุยผันโรงเรียนกาญจนาภิเษกฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายวิฑิต ศรีธรรมโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทิพย์สุดา บุญฤทธิ์ โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
3. นางดาวใจ ชมกลาง โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
4. นางสาวฐิติดาภา ลาโพธิ์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
5. นางจันทรา ศรีบุรินทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางเสาวภาคย์ เวียงวิเศษโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร พานทองคำโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ รูปสีโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางธนัชพร อินต๊ะโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
5. นายธิติสรณ์ ศรีธาดาโรงเรียนกาญจนาภิเษกฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวอัมรา โยธาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพินิตนาฏ ฝั้นสุขโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมนึก พรรณขามโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุวรรณา กายะสุทธิ์โรงเรียนศรีจันทร์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางประพิน อินไขโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางสุภาวดี ไกรลาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางคำสอน โสมทิพย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกฯกรรมการ
3. นางสุกัญญา เรือนจันทร์โรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางบุศรา ศิลาโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางศศิกาญจน์ ชมชื่นโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวรัตน์ แก้วม่วงโรงเรียนเมตตาชนูปถัมถ์กรรมการ
3. นางสุกัญญา เรือนจันทร์โรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางกมลวรรณ หงส์แก้วโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
5. นางปิ่นปินัทธ์ มาสารโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางคำเพียร จันทร์แสนโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวรัตน์ แก้วม่วงโรงเรียนเมตตาชนูปถัมถ์กรรมการ
3. นางดาวลอย สอนหลวยโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดวงใจ ยัพวัฒนพันธ์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นางทัศนา พันธ์หงษ์โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนางปิยนาฏ ชาอุ่นโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุษบา ตะปะโจทย์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
3. นายชูเกียรติ จงจิตตานนท์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการ
4. นางอารยา สุวะมาตย์โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวมนันยา ไฉไลพานิชโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวิชัย วิเศษน้อยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริภา สงครามโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายปิยะชัย อาสาสอนโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ พรโสภณโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางกัญญาลักษณ์ จันทร์เขียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญกอง พัฒนคีรีกุลโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวยลพัชร มีเนนโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวปฐมพร เพียราชโรงเรียนจิตพิมลกรรมการ
4. นางสาวผกามาศ หางามโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
5. นางสาวสุดใจ ภูมิใหญ่โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางวันดี สันติชาติโรงเรียนติ้ววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเจด ทานะมัยโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิตยา น้อยนันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายสันติชัย กาญจนโนศรีโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
5. นายศุภฤกษ์ บัวเสนาะโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
6. นายสันต์ชัย มานิมนต์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริวรรณ มีศิริโรจน์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายขจร ชลิตภิรัตน์โรงเรียนจิตพิมลกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ สารัดโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธิดา ปลื้มญาติโรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
5. นางเพ็ญแข คุมสันเที๊ยะโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมกรรมการ
6. นางวรรณภา ปัญญาศักดิ์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญประภา คำเมืองโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญจนพร เหลืองแดงโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
3. นางสาวปฐมพร เพียราชโรงเรียนจิตพิมลกรรมการ
4. นางสาวสุวิชา ทูรวัฒน์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรรณา สร้อยพลอยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเดชา ชัยสิทธิ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทรงพล นวลพุ่มโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางธนภรณ์ นุชเนื่องโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
4. นางกุสุมา เหมมั่นโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
5. นางสาวประภัสสร เบ้าชาลีโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุทธิวรรณ อินน้อยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายวิเชียร กีรติศักดิ์กุลโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทรงพล นวลพุ่มโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวประภัสสร เบ้าชาลีโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางกุสุมา เหมมั่นโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
5. นางธนภรณ์ นุชเนื่องโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุทธิวรรณ อินน้อยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายไชยรัตน์ คำเมืองโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววันนิสา คำอ้ายโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางศิรินันท์ ปัญติโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางชุลีพร ผมงามโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
5. นายอินคำ คำสองสีโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมกรรมการ
6. นายก้องเกียรติ คำมาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
7. นางจุรีพร ศรีธาดาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
8. นางสาวพวงผกา จงธรรม์โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
9. นายอุดม คำมั่นโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางอานนท์ หาญแก้วโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเดชา ชัยสิทธิ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุภาพร นักหล่อโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวจิราภา แสนทวีสุขโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
5. นางสาวสุรีพร เปรมปรีด์โรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
6. นายเจษฎาวุฒิ ศิริโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
7. นางสาวนวพรรณ ไฝ่จันทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
8. นางชุลีพร ผมงามโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
9. นายคิดทนก อินทกนกโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางระมัด บุญยิ่งโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมนฤดี ยธการีโรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
3. นายเชิดศักดิ์ ศรีเมืองโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางนิภาพร จันทร์ทรงกลดโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ สนเข็มโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอานุภาพ สุภิรัตน์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชชาภา พูนยาโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์ภวิษณุ์ ระตะขันธ์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางมณิสรา เสตาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายธนัตถ์สิษฐ์ สีทาหงษ์โรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางบัวแก้ว ศรีภูธรโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์วิภา ปานไกรโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวบุหงา บัวระพาโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นางสีนวล นันทกัปโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชนู บัวพันธ์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางชโลธร กีรติศักดิ์กุล โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจตุรพร เหลืองทองโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
3. นายสรวิศ พรมอ่อนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายอุเทน ทักคุ้มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายประจวบ อุดพ้วยโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางกมลวรรณ บุญสวนโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสิรินทรา เสาดีโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามกรรมการ
3. นางกุสุมา บุญทันโรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
4. นายสุเทพ สังเกตุดีโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
5. นางสุธีรัตน์ ประสาทพรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายรังสรรค์ นาคประภัสสรโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอริสรา จรากรโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุปราณี แก้วดูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสุพัตรา สุภัคสิริโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุกัญญา นามบุญลือโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางจิตโสภิณ ธนากรพิพัฒนกุลโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎาพงษ์ แก่นแก้วโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
3. นางสาวณภัทชญา แนวเฉลียวโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุพิชชา อินปัญญาโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมกรรมการ
5. นางณัฐพร วรวรรณโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายเอนก บุญสวนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนุชนาฏ ภักดีโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดวงกมล แซ่ลีโรงเรียนทีบเบิกร่วมใจกรรมการ
4. นางศิริพร ธงอาสาโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางวะลัยลักษณ์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมาน ดอนชมไพรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายนำพงษ์ จันทร์โทโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นายชนาธิป จักทอนโรงเรียนจิตพิมลกรรมการ
4. นายรัฐพล อินทร์จันทร์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. นายจรูญ อินบัวทองโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายไพรัชต์ จันทร์ทิพย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสงัด จันทร์เพชรโรงเรียนดงน้ำเดื่อกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิพงศ์ หอมหวลโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางศิวาพร จินดารัตน์โรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชยาภัสร ถองทองโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมวุฒิ ศรีธรรมโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประจวบ วงศ์มีนาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายธงไชย ภู่ถนนนอกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธงไชย ภู่ถนนนอกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัชนู หนูเวียงโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรพล หาพุทธาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงศ์วิพัฒน์ เจริญพลโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางเพลิน แก้วสุขโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายสรรเสริญ ชื่นชมโรงเรียนติ้ววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมวุฒิ ศรีธรรมโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายประจวบ วงศ์มีนาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายศรีสุวรรณ พรรณขามโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ กรมกองโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางวนิดา วัฒนินทรโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ชมมาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
5. นายจรัญ ใจวงศ์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายวีระพงษ์ กรมกองโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศรีสุวรรณ พรรณขามโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมกรรมการ
3. นางวนิดา วัฒนินทรโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ชมมาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
5. นายสนั่น สีอ่อนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบุญญาต ศรีบุรินทร์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ แสงสีดาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายวุฒิชัย อุ่นพิมพ์โรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสายฝน ถวิลไพรโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
5. นายสำราญ เวียงวิเศษโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
6. นางนิรัน บุญมาติดโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายบุญญาติ ศรีบุรินทร์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ แสงสีดาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายวุฒิชัย อุ่นพิมพ์โรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสายฝน ถวิลไพรโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
5. นายสำราญ เวียงวิเศษโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางจตุพร ทองคำสุกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ แก่นชาโรงเรียนปริยัติวัดไพรสณศักดารามกรรมการ
3. นายธีระพงศ์ คำแดงหัวหน้าฝ่าย Love balance webbing studioกรรมการ
4. นางสาวพิมพลอย ตามตระกูลโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายวันฉัตร กันหามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจตุพร ทองคำสุกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ แก่นชาโรงเรียนปริยัติวัดไพรสณศักดารามกรรมการ
4. นายธีระพงศ์ คำแดงหัวหน้าฝ่าย Love balance webbing studioกรรมการ
5. นางพรสมัย กาวนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายสมบัติ ทิพย์ตำแยโรงเรียนติ้ววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร การกิ่งไพรโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายวุฒิชัย อุ่นพิมพ์โรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกุลริศา พลฉวีโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวโสรยา วันเสนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายรณชัย กัณหาโรงเรียนติ้ววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเมธิน บุญเรืองโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ กุลศิริรักษ์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
4. นางนิษฐินันท์ เรือนแก้วโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. นายวัฒนา เดชรักษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายทินกร พิมพ์สิงห์โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อประธานกรรมการ
2. นายทรงวิทย์ จันทร์พุทธาโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
3. นางชลิดา กรชนกธนรงค์โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุคนธ์ กิทำโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
5. นายสยาม สนิมค้ำโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสมจิตต์ ศิลปธรโรงเรียนติ้ววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวันชื่น วรินทราโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมกรรมการ
3. นายทรงวิทย์ จันทร์พุทธาโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
4. นางชลิดา กรชนกธนรงค์โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
5. นางพัชนี ตรีศรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ บุญเรือนโรงเรียนบ้านสงเปลือยประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง ยังคำมั่นโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นางชุลีพร หม่องอินโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวนารี ปรีดีโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
5. นางทัศนา เกตุพันธ์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายบุญส่ง ยังคำมั่นโรงเรียนติ้ววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ บุญเรือนโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
3. นางสาวนารี ปรีดีโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
4. นางเสาวภา ถิรโชติบวรโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
5. นางนาตยา อินทิวาพรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายนิรัน คำแสนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ สัจวาทโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางปนัดดา อินนันโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมกรรมการ
4. นางภาวิณี จันทร์ทิพย์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. พระสุรชัย ธมมจาโรวัดสามัคคีกรรมการ
6. นางดาวประกาย ไชยวงศ์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสิทธิสุทธิ วงษ์แหวนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรพล หานามโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนงนุช นามล้ำโรงเรียนเมตตาชณูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสุนทร เบ้าชาลีโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นายจุฑา ต่ายตามบุศโรงเรียนร่มเกล้าเข้าค้อ พช.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ เสมาทองโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสกสันต์ สายพรมทองโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายสรรเสริญ จันทร์แดงโรงเรียนเมตตาชณูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสำเนา จันทร์ทรงกลดโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภฤกษ์ ทองแถวโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายธานินทร์ จันทสิงห์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโกศล อินทิวาพรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายประดับ พรมมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางปพิชญา รักษาศรีโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
5. นายกู้เกียรติ ภูมิธนาศิลป์โรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายโกศล อินทิวาพรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประดับ พรมมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายธานินทร์ จันทสิงห์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ แสงมณีโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
5. นายสาธิต ศรีสดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย สุวรรณราชโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ปัทมาวดีโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
3. นางปพิชญา รักษาศรีโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
4. นายพิษณุ ไชยวงษ์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
5. นางวราห์ บุญส่งโรงเรียนปริยัติธรรมวัดสระเกศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายประเทือง ทองมีโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุพล มนตรีโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามกรรมการ
3. นางวราห์ บุญส่งโรงเรียนปริยัติธรรมวัดสระเกศกรรมการ
4. นายพิษณุ ไชยวงษ์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
5. นายเอกชัย สุวรรณราชโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายกู้เกียรติ ภูมิธนาศิลป์โรงเรียนเมตตาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ไชยวงษ์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
3. นายสุพล มนตรีโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามกรรมการ
4. นายสาธิต ศรีสดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการ
5. นายประเสริฐ บุตรอินทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสาวภิจภดา ภูดิศคชานนท์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ไชยวงษ์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
3. นายสุพล มนตรีโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามกรรมการ
4. นายสาธิต ศรีสดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการ
5. นายประเสริฐ บุตรอินทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ พานทองคำโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรีชา พึ่งบัวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการ
3. นางสาววิลาวรรณ สระคำโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ แสงมณีโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
5. นางวราห์ บุญส่งโรงเรียนปริยัติธรรมวัดสระเกศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายศิรินภัทร อินทรปัญญาโรงเรียนจิตพิมลประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ พานทองคำโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
3. นายปรีชา พึ่งบัวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการ
4. นายสุพล มนตรีโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามกรรมการ
5. นางสาวภิจภดา ภูดิศคชานนท์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุพล มนตรีโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามประธานกรรมการ
2. นายปรีชา พึ่งบัวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการ
3. นายพิษณุ ไชยวงษ์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
4. นางปพิชญา รักษาศรีโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ แสงมณีโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ แสงมณีโรงเรียนผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายประดับ พรมมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายพิษณุ ไชยวงษ์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
4. นายประเทือง ทองมีโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นางปพิชญา รักษาศรีโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางจารุณี คำศรีโรงเรียนบ้านบุ่งคล้าประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ทองมีโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายพิษณุ ไชยวงษ์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
4. นายปรีชา พึ่งบัวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการ
5. นายสุวัฒน์ แสงมณีโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายประดับ พรมมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ไชยวงษ์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
3. นางจารุณี คำศรีโรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
4. นายสาธิต ศรีสดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการ
5. นายสุพล มนตรีโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ ปัทมาวดีโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ไชยวงษ์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
3. นายสุพล มนตรีโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามกรรมการ
4. นายสาธิต ศรีสดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการ
5. นางวราห์ บุญส่งโรงเรียนปริยัติธรรมวัดสระเกศกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายรัฐภูมิ เอี่ยมรอดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.ประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายรัฐภูมิ เอี่ยมรอดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.ประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายรัฐภูมิ เอี่ยมรอดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.ประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายรัฐภูมิ เอี่ยมรอดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.ประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายรัฐภูมิ เอี่ยมรอดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.ประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายรัฐภูมิ เอี่ยมรอดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.ประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายรัฐภูมิ เอี่ยมรอดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.ประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายรัฐภูมิ เอี่ยมรอดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.ประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายรัฐภูมิ เอี่ยมรอดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.ประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายรัฐภูมิ เอี่ยมรอดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.ประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายรัฐภูมิ เอี่ยมรอดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.ประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายรัฐภูมิ เอี่ยมรอดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.ประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายรัฐภูมิ เอี่ยมรอดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.ประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุวพิชย์ พรหมบุญตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอัสนี พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
3. นายวัชราภรณ์ ภักดีโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ ฟองแพร่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอัสนี พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ฟองแพร่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชราภรณ์ ภักดีโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นายปณิทัศน์ ตูมหอมโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
5. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ ฟองแพร่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวพิชย์ พรหมบุญตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชราภรณ์ ภักดีโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิเวศ อนุวงษ์โรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
5. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอัสนี พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายวินัย ไล้สมบูรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการ
3. นายเฉลิมชัย จักรศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช.กรรมการ
4. นายวันชัย เหล่าเรืองโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อกรรมการ
5. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวินัย ไล้สมบูรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.ประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ฟองแพร่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิระวัฒน์ กมลเสถียรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายอรรฆวุฒิ เมืองสุวรรณโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวินัย ไล้สมบูรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.ประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ฟองแพร่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย จักรศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช.กรรมการ
4. นายอรรฆวุฒิ เมืองสุวรรณโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ ฟองแพร่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย จักรศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช.กรรมการ
4. นายอรรฆวุฒิ เมืองสุวรรณโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการ
4. นายอรรฆวุฒิ เมืองสุวรรณโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นายเฉลิมชัย จักรศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอัสนี พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการ
4. นายวันชัย เหล่าเรืองโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อกรรมการ
5. นายวัชราภรณ์ ภักดีโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอัสนี พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย เหล่าเรืองโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อกรรมการ
3. นายวัชราภรณ์ ภักดีโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิเวศ อนุวงษ์โรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
5. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุวพิชย์ พรหมบุญตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิเวศ อนุวงษ์โรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอัสนี พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายวัชราภรณ์ ภักดีโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิเวศ อนุวงษ์โรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอรรฆวุฒิ เมืองสุวรรณโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ฟองแพร่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย จักรศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช.กรรมการ
4. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นายปณิทัศน์ ตูมหอมโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอรรฆวุฒิ เมืองสุวรรณโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ฟองแพร่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการ
4. นายเฉลิมชัย จักรศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช.กรรมการ
5. นายปณิทัศน์ ตูมหอมโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอรรฆวุฒิ เมืองสุวรรณโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ฟองแพร่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการ
4. นายปณิทัศน์ ตูมหอมโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
5. นายวันชัย เหล่าเรืองโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอรรฆวุฒิ เมืองสุวรรณโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการ
3. นายนิเวศ อนุวงษ์โรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นายปณิทัศน์ ตูมหอมโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
5. นายวันชัย เหล่าเรืองโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายอรรฆวุฒิ เมืองสุวรรณโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวพิชย์ พรหมบุญตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
3. นายอัสนี พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
4. นายเฉลิมชัย จักรศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช.กรรมการ
5. นายปณิทัศน์ ตูมหอมโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุวพิชย์ พรหมบุญตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอัสนี พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
3. นายเฉลิมชัย จักรศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช.กรรมการ
4. นายวินัย ไล้สมบูรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการ
5. นายวันชัย เหล่าเรืองโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายอัสนี พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสุวพิชย์ พรหมบุญตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย จักรศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช.กรรมการ
4. นายวันชัย เหล่าเรืองโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อกรรมการ
5. นายวินัย ไล้สมบูรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย วัฒนศัพท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าประธานกรรมการ
2. นางรัตมณี แสงสีดาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการ
3. นางสาวสุดใจ มารอดโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายวรรณชาติ ไชยเลิศโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
5. นายเผด็จ กาศรโรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายเผด็จ กาศรโรงเรียนบ้านวังกวางประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย วัฒนศัพท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
3. นางประกายรัตน์ ทับทันโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุดใจ มารอดโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
5. นายวรรณชาติ ไชยเลิศโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายวุฒิชัย ลาจันนนท์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุ่งรัชนี แสงพวงโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
3. นางสาวนิตยา ทองมากโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายเฉลิม คุ้มเกรงโรงเรียนจิตพิมลกรรมการ
5. นายไชยวัฒน์ บูรณ์ทองโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายวรรณชาติ ไชยเลิศโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา ทองมากโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายเอกชัย วัฒนศัพท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
4. นายเผด็จ กาศรโรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
5. นายวุฒิชัย ลาจันนนท์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดใจ มารอดโรงเรียนบ้านเข็กน้อยประธานกรรมการ
2. นางรุ่งรัชนี แสงพวงโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
3. นายเฉลิม คุ้มเกรงโรงเรียนจิตพิมลกรรมการ
4. นายไชยวัฒน์ บูรณ์ทองโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นายชวัลวิทย์ ทองสุขโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางรัตมณี แสงสีดาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.ประธานกรรมการ
2. นายชวัลวิทย์ ทองสุขโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
3. นางประกายรัตน์ ทับทันโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
4. นายไชยวัฒน์ บูรณ์ทองโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นายเฉลิม คุ้มเกรงโรงเรียนจิตพิมลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางชุติณัชชา แจ่มใสโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเผด็จ กาศรโรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
3. นายวุฒิชัย ลาจันนนท์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกชัย วัฒนศัพท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
5. นางรัชฎากร สีสุกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายเสรี เปรมปรีดิ์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางบุศราภรณ์ คำแก้วโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา วงศ์วิริยชาติโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. MissZhang Yiโรงเรียนหล่มสักบริหารธุรกิจเทคโนโลยีกรรมการ
6. MissFan Ranโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
7. Mr.Wang Luzhenโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวดวงกมล ธูปหอมโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายเสรี เปรมปรีดิ์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางบุศราภรณ์ คำแก้วโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวจง ศักดิ์เจริญเชัยกุลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. MissZhang Yiโรงเรียนหล่มสักบริหารธุรกิจเทคโนโลยีกรรมการ
6. MissWu Jianmeiโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
7. MissํYan Xiaoqinโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
8. นายมนุชาธิปต์ สมใสโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายเสรี เปรมปรีดิ์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางบุศราภรณ์ คำแก้วโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวณิษา ธำรงภูวดลโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
5. Mrs.Fukada Kyokoโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
6. นางสาววิลาวัลย์ เด่นโรจน์มณีโรงเรียนเพชรอนันต์กรรมการ
7. นางอจารีย์ ปริชญ์ชัยวัฒน์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายเสรี เปรมปรีดิ์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางบุศราภรณ์ คำแก้วโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวณิษา ธำรงภูวดลโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
5. Mrs.Fukada Kyokoโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
6. นางสาววิลาวัลย์ เด่นโรจน์มณีโรงเรียนเพชรอนันต์กรรมการ
7. นางอจารีย์ ปริชญ์ชัยวัฒน์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายเสรี เปรมปรีดิ์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางบุศราภรณ์ คำแก้วโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวสุรัสวดี เสาว์บุปผาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรางค์สิริ ฤทธิ์รอดโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายเสรี เปรมปรีดิ์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางบุศราภรณ์ คำแก้วโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นายมนุชาธิปต์ สมใสโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. MissZhang Yiโรงเรียนหล่มสักบริหารธุรกิจเทคโนโลยีกรรมการ
6. MissWu Jianmeiโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
7. MissYan Xiaoqinโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
8. นางสาวสุวิชาดา วงศ์วิริยชาติโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายเสรี เปรมปรีดิ์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางบุษราภรณ์ คำแก้วโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา วงศ์วิริยชาติโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. MissZhang Yiโรงเรียนหล่มสักบริหารธุรกิจเทคโนโลยีกรรมการ
6. MissFan Ranโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
7. Mr.Wang Luzhenโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวดวงกมล ธูปหอมโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายเสรี เปรมปรีดิ์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางบุศราภรณ์ คำแก้วโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวณิษา ธำรงภูวดลโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
5. Mrs.Fukada Kyokoโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
6. นางสาววิลาวัลย์ เด่นโรจน์มณีโรงเรียนเพชรอนันต์กรรมการ
7. นางอจารีย์ ปริชญ์ชัยวัฒน์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายเสรี เปรมปรีดิ์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางบุศราภรณ์ คำแก้วโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวณิษา ธำรงภูวดลโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
5. Mrs.Fukada Kyokoโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
6. นางสาววิลาวัลย์ เด่นโรจน์มณีโรงเรียนเพชรอนันต์กรรมการ
7. นางอจารีย์ ปริชญ์ชัยวัฒน์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายเสรี เปรมปรีดิ์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางบุศราภรณ์ คำแก้วโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นายคมศิต กองสีโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อกรรมการ
5. นางสาวเกวลิน เกษรโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
6. MissWu Yishanโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Ren Peibingโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
8. นางลัดดาวรรณ ชุมศรีโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายเสรี เปรมปรีดิ์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางบุศราภรณ์ คำแก้วโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวณิษา ธำรงภูวดลโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
5. Mrs.Fukada Kyokoโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
6. นางสาววิลาวัลย์ เด่นโรจน์มณีโรงเรียนเพชรอนันต์กรรมการ
7. นางอจารีย์ ปริชญ์ชัยวัฒน์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายเสรี เปรมปรีดิ์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางบุศราภรณ์ คำแก้วโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นายคมศิต กองสีโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อกรรมการ
5. นางลัดดาวรรณ ชุมศรีโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Wu Yishanโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
7. MissRen Peibingโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวเกวลิน เกษรโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายเสรี เปรมปรีดิ์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางบุศราภรณ์ คำแก้วโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวณิษา ธำรงภูวดลโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
5. Mrs.Fukada Kyokoโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
6. นางสาววิลาวัลย์ เด่นโรจน์มณีโรงเรียนเพชรอนันต์กรรมการ
7. นางอจารีย์ ปริชญ์ชัยวัฒน์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายคมสัน สีป้อโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.ประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ แสนราชาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ ทองแถวโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพล ศิริขันธ์โรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
5. นายอินคำ คำสองศรีโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสุรธอม พาแก้วโรงเรียนบ้านบุ่งคล้าประธานกรรมการ
2. นางพัฒนา ขุนอินทร์โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
3. นางนาทกัญญา นงภาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ กรมกองโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคณิต ฤทธิรอดโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางภัทราพร พานทองคำโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
4. นางนาทกัญญา นงภาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางนฤมล เปี่ยมปัญญาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคณิต ฤทธิรอดโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางภัทราพร พานทองคำโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอนันญา คุณอุยโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นางนาทกัญญา นงภาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพชรมน ทักคุ้มโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศรธิกานต์ เทพคำดีโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกนกมณี ดีศิริภากนกโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววชิราภรณ์ ชูมากโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ พช.กรรมการ
5. นางรัชนี เหลืองทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางพชรมน ทักคุ้มโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศรธิกานต์ เทพคำดีโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกนกมณี ดีศิริภากนกโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววชิราภรณ์ ชูมากโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ พช.กรรมการ
5. นางรัชนี เหลืองทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางน้ำทิพย์ นำพาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสงวน สารีคำโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ ทองเงาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางทัศนา พันธ์หงส์โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
5. นางวงษ์รัตน์ เพชรบูรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางวรวรรณ ชูมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสงวน สารีคำโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ ทองเงาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางทัศนา พันธ์หงส์โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
5. นางวงษ์รัตน์ เพชรบูรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางลียาวัลย์ อินทรปัญญาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวชิราภรณ์ วจีอรุโณทัยโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายสราวุธ สิงห์โตทองโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
4. นางขนิษฐา บุญทองเถิงโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อกรรมการ
5. นางกนกพิชญ์ พันธุ์เขตกิจโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ ศรีวงศ์ชัยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ ขวัญแสนโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพูลวดี หล่อวิลัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสุกัญญา ชูอินทร์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรไกร แก้วเต็มโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา ชูอินทร์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ ขวัญแสนโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพูลวดี หล่อวิลัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอภิโกสน คำสิงห์โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเรณุมาศ ภักดีโตโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นายวิทยา บุญมาโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
4. นายยิ่งคุณ รอดทิมโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอภิโกสน คำสิงห์โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายชลธี มุยคำโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
3. นางลียาวัลย์ อินทรปัญญาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวปริญา พลน้อยโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายนพนิรันดร์ ศรีอัดชาโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวปิ่นเงิน ทาสุวรรณโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนันทนัช รัตนาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายธีรภัทร์ ฉัตรวิโรจน์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย อ่อนตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
3. นางขนิษฐา บุญทองเถิงโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตตราภรณ์ ชัยเฉลิมศักดิ์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ เบ้าชารีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางจุฑาทิพย์ ภู่ทับทิมโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสุวรรณ์ พิมเสนโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อกรรมการ
5. นางบังอร สีเลื่อม โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางบังอร สีเลื่อมโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ เบ้าชารีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางจุฑาทิพย์ ภู่ทับทิมโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ ชาวสพุงโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามกรรมการ
5. นางสาวจิตตราภรณ์ ชัยเฉลิมศักดิ์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายยิ่งคุณ รอดทิมโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุรนันทธ์ พรรณขามโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมกรรมการ
3. นายวิทยา บุญมาโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอนุสิษฐ์ จิตจำนงค์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายทศพล ยิ่งยงโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติภัค สายวันโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางชาลินี พรมแสงโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุรนันธ์ พรรณขามโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมกรรมการ
3. นายชลธี มุยคำโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางชาลินี พรมแสงโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา บุญทองเถิงโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อกรรมการ
3. นายชลธี มุยคำโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายพิทยา อุมาลีโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ สิงห์โตทองโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุวรรณ์ พิมเสนโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร ก้อนเทียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรไกร แก้วเต็มโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสาวทัดดาว ศิริวงค์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชวดล ต้นแก้วโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
3. นายลิขิตดง นันตาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางสาวทัดดาว ศิริวงค์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชวดล ต้นแก้วโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
3. นายลิขิตดง นันตาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายลิขิตดง นันตาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว ศิริวงค์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายชวดล ต้นแก้วโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายลิขิตดง นันตาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว ศิริวงค์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายชวดล ต้นแก้วโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมใจ สีดาจันทร์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุริยงค์ ขันใจโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายชวดล ตันแก้วโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวสมใจ สีดาจันทร์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุริยงค์ ขันใจโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายชวดล ตันแก้วโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายชวดล ต้นแก้วโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว ศิริวงค์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายลิขิตดง นันตาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายชวดล ต้นแก้วโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว ศิริวงค์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายลิขิตดง นันตาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ กระจ่างกิจใจชุ่มโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนพชัย สารีคำโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ ศรีนุตโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ จุดาศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายจันทร์พยัพ สีลาพุทธาโรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
6. นายเอกชัย รูปขาวโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ กระจ่างกิจใจชุ่มโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนพชัย สารีคำโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ ศรีนุตโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ จุดาศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายจันทร์พยัพ สีลาพุทธาโรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
6. นายเอกชัย รูปขาวโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายบุญช่วย กระทู้โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร โนนคำโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นายอัมรินทร์ ศรีจันทร์สุขโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางภรณ์ชนัท ลาลู่โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ทองสุขโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายบุญช่วย กระทู้โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร โนนคำโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นายอัมรินทร์ ศรีจันทร์สุขโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางภรณ์ชนัท ลาลู่โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
5. นายสมัย อุตม์อ่างโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
6. นายวิโรจน์ ทองสุขโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางประนอม อุดพ้วยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสกุล พิทักษ์พงษ์โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสมลักษณ์ ศรีมังกรโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวหนึ่งฤทัย โพธิ์ศรีโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามกรรมการ
5. นางบงกช ศรีวรรณชัยโรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศกรรมการ
6. นางสาวตรึงใจ เกียรติกิตติกุลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางประนอม อุดพ้วยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสกุล พิทักษ์พงษ์โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสมลักษณ์ ศรีมังกรโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวหนึ่งฤทัย โพธิ์ศรีโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามกรรมการ
5. นางบงกช ศรีวรรณชัยโรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศกรรมการ
6. นางสาวตรึงใจ เกียรติกิตติกุลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสาธิต หงษ์หองโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุศักดิ์ เปรมโยธินโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายอุปถัมถ์ ภักดีโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางวัลลภา กสิวิวัฒน์โรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
5. นางวศินี อุุ่นเรือนโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
6. นางสาวลภัสรดา รอดวงศ์โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวรัชฏาภรณ์ บุญประเสริฐโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสาธิต หงษ์หองโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุศักดิ์ เปรมโยธินโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายอุปถัมถ์ ภักดีโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิฑูรย์ ศิลปธรโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
5. นางวศินี อุุ่นเรือนโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
6. นางสาวลภัสรดา รอดวงศ์โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวรัชฏาภรณ์ บุญประเสริฐโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางชลธิชา ศรีเพชรโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
2. นายศักรินทร์ จันทร์นุ่มโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ พาครุฑโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสมศรี สิริเจริญกุลโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นายศุนิชัย สนเทียนวัดโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อกรรมการ
6. นายประพันธ์ ทองสงค์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
7. นายสง่า หอมจันทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสาวรวิวรรณ คชรอดโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศักรินทร์ จันทร์นุ่มโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ พาครุฑโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสมศรี สิริเจริญกุลโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นายศุนิชัย สนเทียนวัดโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อกรรมการ
6. นายประพันธ์ ทองสงค์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
7. นายสง่า หอมจันทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางรจนา ทัดช่อม่วงโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ศิริวิบูลย์ชัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
3. นางพิลาศลักษณ์ เสริมพงษ์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางรุจิรา ทาสุวรรณโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางรจนา ทัดช่อม่วงโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
2. นางรัตนา ศิริวิบูลย์ชัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
3. นางพิลาศลักษณ์ เสริมพงษ์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางรุจิรา ทาสุวรรณโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเกศรา แก้วจิตรโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเผ่าทิพย์ พุทธังชายาโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววงรัตน์ กันผงโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา คำสิงห์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางนิตยา รัตนาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางเกศรา แก้วจิตรโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเผ่าทิพย์ พุทธังชายาโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววงรัตน์ กันผงโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา คำสิงห์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางนิตยา รัตนาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางกฤติกา วันชัยโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางร่วมมิตร ขวัญติงโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์กรรมการ
3. นางกฤติยานี ส่งสายโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายเสกสิทธิ บุญเสริมโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
5. นางทองจันทร์ แสงสว่างโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางกฤติกา วันชัยโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางร่วมมิตร ขวัญติงโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์กรรมการ
3. นางกฤติยานี ส่งสายโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายเสกสิทธิ บุญเสริมโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
5. นางทองจันทร์ แสงสว่างโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายทวีศิลป์ พูลเพิ่มโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี น้อยวันโรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
3. นายอธิชา กันยาประสิทธิ์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
4. นางปรารถนา อุตม์อ่างโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายทวีศิลป์ พูลเพิ่มโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี น้อยวันโรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
3. นายอธิชา กันยาประสิทธิ์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
4. นางปรารถนา อุตม์อ่างโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางคำเพียร จันทร์แสนโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา เรือนจันทร์โรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางคำเพียร จันทร์แสนโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา เรือนจันทร์โรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวรวรรณ ชูมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประจบศรี อินทรักษาโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ปัทมาวดีโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโกศล อินทิวาพรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายณรงค์ พานทองคำโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกชัย สุวรรณราชโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นายประเสริฐ บุตรอินทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ปัทมาวดีโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโกศล อินทิวาพรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายณรงค์ พานทองคำโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกชัย สุวรรณราชโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นายประเสริฐ บุตรอินทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ปัทมาวดีโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโกศล อินทิวาพรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายณรงค์ พานทองคำโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกชัย สุวรรณราชโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นายประเสริฐ บุตรอินทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยประธานกรรมการ
2. นายวัชราภรณ์ ภักดีโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ กมลเสถียรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายวันชัย เหล่าเรืองโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกนกพิชญ์ พันธุ์เขตกิจโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยศชนินทร์ คุ้มทรงโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสกุณา แก้วทะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกนกพิชญ์ พันธุ์เขตกิจโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยศชนินทร์ คุ้มทรงโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสกุณา แก้วทะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางปิยะธิดา สิริโรจนมัย piyasiri001@gmail.com 0910103336
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]