รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่ม 1
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงประภาสิริ  กุลเทียน
 
1. นางสมปอง  บัวกองท้าว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 1. นางสาวสรณ์สิริ  เพ่งพินิจ
 
1. นางสาวนริศรา  สมัครณรงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศุภตระกูล
 
1. นางปาริชาติ  ทิพย์พยัคฆ์กร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวอนุสิทธิ์  พุ่มมะละ
 
1. นางลัดดา  เคลือบสุวรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. นางสาวสมิตรา  ปลาทอง
 
1. นางวรงค์พร  บูรณ์เจริญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวสทารัชว์  พิสุทธิโกศล
 
1. นางสมศรี  รังสิกรรพุม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงคริสต์สา  รุ่งเกตุ
 
1. นางสงการย์  ดำชม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. นางสาวกิติญา  ถิ่นช้าง
 
1. นางสงการย์  ดำชม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายณฐกฤต  พิกาทอง
2. เด็กหญิงประภาศิริ  คุณเวช
3. นางสาวเนตรนภิศ  อีนินทร์
 
1. นางสาวกลอยใจ  เกียรติสถิตย์
2. นางสาวภัทยา  ต่อศรี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวชณิตา  ปิยะชน
2. นางสาวปณิดา  สร้อยสาย
3. นายสุรวิทย์  ขันทะเสน
 
1. นางสาวเธตยา  แพทย์สิทธิ์
2. นางสมนึก  ขำคง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงจามีกร  ประทุมมาศ
2. เด็กหญิงยุพาพร  บุญกิจ
 
1. นายวิเวก  ยูงทอง
2. นางจีรนันท์  เสียงไพเราะ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1. นางสาวศุภรดา  ชานนอก
2. นางสาวสุชานาถ  แสงมา
 
1. นางสาวภัทราณี  เวียงนาค
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายพีรติ  ว่องไว
 
1. นายอาชัญ  สุพรรณกลาง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายธนนันท์  อนุรักษ์
 
1. นายวรเทพ  วิญญูวิทวัส
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงกมลพร  กองจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศีลกุล
3. เด็กชายยศธร  ครสวรรค์
 
1. นางพัชรี  ประภาศิริ
2. นางเบญจมาศ  ชมภู
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวจิรัชญา  แก้วกำพล
2. นางสาวธัญยพร  จันเขียน
3. นายอุกฤษฎ์  นามกันยา
 
1. นางปวรวรรณ  ทองหล่อ
2. นางสาวกนกวลี  มาละอินทร์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 93.375 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงธันยพร  มีสา
2. เด็กชายศุภณัฐ  ทองสี
3. เด็กหญิงอริสรา  สมสุข
 
1. นางสาวนงค์ลักษณ์  ร้อยเซียงจันทร์
2. นางณพิชญา  ตาสาย
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวธนกร  วงศ์เบญจพล
2. นางสาวปานตะวัน  คำสอน
3. นางสาวพัชริศา  วรรณะ
 
1. นางพัชรา  สมทรัพย์
2. นางพรทิพา  ธูปมงคล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายปราบดา  บุญปาน
2. เด็กชายมณธวรรษ  สาวะรักษ์
 
1. นางชนิดาภา  พรประสงค์
2. นางสาวอารยา  ก่อกำลัง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวธนวรรณ  เค้าโนนกอก
2. นางสาวพรณภา  สาริมา
 
1. นางสาวสุภาวดี  ประสิทธิพร
2. นางณัฐพร  เพิ่มพูล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายพีรวัส  ว่องไว
 
1. นางพัชรินทร์  โลหะบาล
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายอธิบดี  อยู่ยง
 
1. นางสาวอำไพ  แสงเรืองเดช
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ธยาน์  จันดาหงษ์
2. เด็กหญิงภานุชญา  ดิษยตรัย
3. เด็กหญิงรมิตา  จึงอยู่สุข
 
1. นางพัชรี  ขจรเพชร
2. นางสาววราภรณ์  มิ่งเมือง
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายนันทวุฒิ  ขาวลูกอิน
2. นายศุภชาญ  ฉิมจารย์
3. นางสาวอนรรฆวี  พิพัฒนพงศ์โสภณ
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ทองมาก
2. นางปทุมเมศ  เทียนนาวา
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงญาตาวี  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงบุณยาพร  เชษฐมาส
3. เด็กหญิงวิริญญา  กองศรี
 
1. นางสาวอัญชลี  คงยัง
2. นางวัชรี  ทองมา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายนายณัฐพงศ์  พันธุ์วิจิตร
2. นายปริญญา  สายทอง
3. นายเด่นชัย  จำปาสิน
 
1. นายเขษมชาติ  อินทะสิงห์
2. นางตุลาพร  กิ่งไทร
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  สมประสงค์
2. เด็กชายธนเทพ  มังกรทอง
3. เด็กหญิงน้ำเพชร  พลหาญ
 
1. นางสาววจี  จันทร์หอม
2. นางสาวน้ำฝน  สวัสดิรักษ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  เอี่ยมกาย
2. นายนุติ  ฮาดแมน
3. นายปฏิภาน  บานเทือง
 
1. นางตุลาพร  กิ่งไทร
2. นายเขษมชาติ  อินทะสิงห์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  คงเมือง
2. เด็กชายธัชพล  พงษ์ทรัพย์
3. เด็กหญิงภัทรพร  สิมทอง
 
1. นางอ้อมทิวา  บุญโชติ
2. นางมนัชนันท์  นามวงศ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวศิวรรณ  ชูไพรศิริกุล
2. นายสุภกิณห์  ศรีบุญวงษ์
3. นางสาวสุภัชชา  ณ วิเชียร
 
1. นางสาวจุฑาลักษณ์  ชูไพรศิริกุล
2. นางสาวชนิดา  ชัยรัตนศักดิ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงกีรติกร  บุญเรืองศักดิ์
2. เด็กชายทัตพล  ชุมศรี
 
1. นางสาวอัญชลี  คงยัง
2. นางเกวลิน  พาหา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. นายวิศวชิต  คำแดง
2. นายเอกภพ  โพธิ์ประจักษ์
 
1. นายศราวุธ  จันทร์ตา
2. นางวิสุทธิ์  ตันมี
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายจีระภัทร  ประเสริฐสิน
2. เด็กชายธนภัทร  ศรีจันทร์
 
1. นางมนัชนันท์  นามวงศ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 1. เด็กชายปรีชา  จันชัยภูมิ
2. เด็กชายวัชรพล  จูมสันเทียะ
 
1. นายสมควร  ศรีจันทร์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. นายธีรศักดิ์  ศรีสาด
2. นายปณต  แหยมแก้ว
3. นายสุรเชษฐ  ทีแสงแดง
 
1. นางสาวชวนพิศ  เหล็กใหล
2. นางวิมลรัตน์  รูปแก้ว
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงธนิตา  ลำพองชาติ
2. เด็กหญิงนิธินันท์  เกษแก้ว
3. เด็กหญิงวิรัญชนา  มีศรี
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงษ์ศิลา
5. เด็กหญิงเกศประทุม  แจ่มทิม
 
1. นางปราณี  ยิ้มน้อย
2. นางอัญธิดา  ศรีวงษ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 1. นางสาวกวีณา  เนตรแสงศรี
2. นางสาวนิรชา  เอกสะพัง
3. นายพีรพล  ยอดบ่อพลับ
4. นางสาวรักษ์ชนก  ทิพย์จักร
5. นายอลงกต  เชยโพธิ์
 
1. นายบัญชา  อเนกะเวียง
2. นายสมชาย  สายมี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เพียงเกิด
2. นางสาวณัฐธกร  พรหมบุญ
3. เด็กหญิงวิภาพร  ช่วยเมือง
4. เด็กหญิงสุรัตร์ฎา  พะนมมาศ
5. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ทองแถว
 
1. นางลักขณา  แก้วเพิ่ม
2. นางจรรยา  วัฒนศัพท์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  พลคร
2. นางสาวฟาติมา  ลาดิษฐ์
3. นางสาววรรณวิภา  ศรีวรรณ
4. นางสาวศิริรัตน์  เรืองอยู่
5. นางสาวอาทิตยา  มิ่งวัฒนพงษ์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ยังคง
2. นายเริงนรินทร์  ขาวสะอาด
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายฐิติพล  ฐิติเบญจพล
2. เด็กชายทินภัทร  คงอุดมธนกร
3. เด็กชายพงศภัทร  ไพสิฐธีรลักษณ์
4. เด็กชายรฐนนท์  น้อยวัลย์
5. เด็กหญิงศรวิษฐา  คงเพ็ง
 
1. นายจารึก  บุญยัง
2. นายวรพจน์  อภิรติโกศล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. นายกฤษฎา  กาสา
2. นายธรรมนุญ  สีสังข์
3. นางสาวบุญรักษา  แก้วเมืองมา
4. นางสาวพิมพ์ชนิกา  ปุจฉาธรรม
5. นางสาววาทิยา  ทองยวง
 
1. นายจารึก  บุญยัง
2. นางสาวสาวิตรี  ฐิติเบญจพล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. นางสาวกมลนิตย์  นุ่มนาง
2. นางสาวกัณฐิกา  รอดนิล
3. เด็กหญิงชลธิชา  สีอ่อน
4. เด็กชายณัฐวัส  ครุธจันทร์
5. เด็กชายธนกร  ลำทรง
6. เด็กหญิงพรรณิภา  พุ่มจันทร์
7. นางสาวพัชริดา  ใจหาญ
8. เด็กหญิงพิชชานันท์  นันทะสูน
9. นางสาวรักสุดา  รักษาพล
10. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สีทำมี
11. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ศรีบัว
12. เด็กชายศุภกฤต  สีตัง
13. นางสาวสรัลลักษณ์  ศรีสมวงค์
14. เด็กหญิงสิริกร  แสนดวง
15. นางสาวสุพรรณี  ศรีไทย
16. นางสาวอุมาพร  เหล็กคำ
17. เด็กหญิงเบญญดา  สีพาพรม
 
1. นายอานนท์  อ่องยิ่ง
2. นายมานนท์  คำคุณเมือง
3. นายพิทักษ์  แพทย์ไชโย
4. นางสาวนฤมล  เภาหว่าง
5. นายศิวณัชญ์  อัศวสัมฤทธิ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงทรัพย์เจริญ  นนท์ภักดี
 
1. นางสาวขวัญจิต  ทิพย์พยัคฆ์กร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. นายสันติกร  วรรณโชติ
 
1. นางญานิศา  พิพัฒน์เจริญสกุล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายชินวัฒน์  พันจันทร์
2. เด็กหญิงธัญชนก  ฤทธิ์มณี
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  แสงพรม
2. นางสาวขวัญจิต  ทิพย์พยัคฆ์กร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายก้องภพ  ธีรสฤษสกุล
2. นางสาวนิธิพร  สอนใส
 
1. นางสาวณัชฉรียา  ชำนาญพันธ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกฎ  หุ่นทอง
2. เด็กหญิงกฤติยาณี  สุดสวัสดิ์
3. เด็กหญิงกุลภรณ์  กิตการก้องสกุล
4. นางสาวชรินรัตน์  วังคีรี
5. เด็กหญิงช่อผกา  แก้วสุขศรี
6. นางสาวธิดารัตน์  กุลเกี่ยว
7. นางสาวนาฏระวี  มังกรแก้ว
8. นางสาวนิตยา  ถือศีล
9. นางสาวพัชราภา  กวยทอง
10. เด็กหญิงอัจฉริยา  เพียประเสริฐ
 
1. นายประจวบ  ดาสนม
2. นายสุรัตน์  แซงศรีนวล
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงกิตติวราภรณ์  พรมโสภา
2. เด็กหญิงชนิลทอน  สามารถ
3. เด็กหญิงฐิติมาพร  ฤทธิศักดิ์
4. นางสาวณัฎฐา  ดีศิริ
5. นางสาวณิรชา  ขุนศรี
6. เด็กหญิงธัญวรรณ  พัศศรณ์
7. เด็กหญิงธันยพร  แก้วโชติ
8. นางสาวฤทธิมา  โฉมผา
9. เด็กหญิงวริศรา  แก่นสา
10. นางสาวศศิภา  อ่องอารี
11. เด็กชายศุภวัฒน์  นนทะโครต์
12. นางสาวศุภาพิชญ์  พยัคโฌ
13. เด็กหญิงอธิติยา  บุญศรี
14. เด็กหญิงอมลรดา  สุวรรณโรจน์
15. เด็กหญิงอริสรา  ด้วงพรม
 
1. นายชัยพร  คำสีม่วง
2. นางชรอยวรรณ  ประเสริฐผล
3. นายปรัชญา  ประเสริฐผล
4. นางกัณหา  หะนิลณี
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ช่วยบำรุง
2. เด็กหญิงบุณฑริกา  แท่งทอง
 
1. นายบุญลักษณ์  สมมีชัย
2. นางพรพิมล  ทิพนนท์
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวศุภานิช  มีแสงแวว
2. นางสาวศุภาพิชญ์  มีแสงแวว
 
1. นางกุลชา  ศีลกุล
2. นางถนอม  สีนาค
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 1. เด็กชายธนวันต์  บัวระพา
 
1. นางสาวเจนจิรา  รอดนิล
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวจามจุรี  เพียซ้าย
 
1. นายประพจน์  ไผ่ประเสริฐ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมา  เกตุทองมา
 
1. นายธเนส  ยลเมืองแมน
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 1. นางสาวศศินา  วงษ์สง่า
 
1. นางสมฤดี  แสงมณี
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณิศา  มีสิงห์
 
1. นายสลัก  สุขไพโรจน์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวชญามินทร์  เกตุเมฆ
 
1. นายประพจน์  ไผ่ประเสริฐ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงมณีมาลา  ทับมา
 
1. นายธีรยุทธ  เพชระบูรณิน
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 1. นายณัฐกิตติ์  เมฆเคลื่อน
 
1. นายชัยยุทธ  กันทะยะ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกชกร  พุทบุรี
2. เด็กชายภูวรินทร์  หงษ์ทอง
 
1. นายธีรยุทธ  เพชระบูรณิน
2. นายสังคม  นกแก้ว
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายปัญญา  ทองคำ
 
1. นายธวัช  นาดี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 1. นางสาวนัทริกา  คชานันท์
 
1. นางสมฤดี  แสงมณี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  คีรีวัฒนากุล
2. เด็กชายพายุ  แซ่หยาง
3. เด็กชายสุทัศน์  ฟูสกุลรัตน์
 
1. นายธีรยุทธ  เพชระบูรณิน
2. นายสังคม  นกแก้ว
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายสุรชาติ  เบิกเพชร
2. นายอนุชา  แซ่หยาง
3. นายอรรคเดช  นาคขาว
 
1. นายธีรยุทธ  เพชระบูรณิน
2. นายสังคม  นกแก้ว
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายพงศ์ภีระ  นุชเนื่อง
 
1. นายพิริยะ  เทียนศรี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นวลไม้หอม
 
1. นายประสาร  สุดทำนอง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรชัย 1. นายกวี  พาพุทธา
 
1. นายศรัณย์  เหล่านภาพร
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภากร  บัวทุม
 
1. นายพิริยะ  เทียนศรี
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. นางสาวสุชาดา  ลายภูษา
 
1. นายอานนท์  แซ่เตียว
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายทนงศักดิ์  หงษ์งาม
 
1. นายนาวี  บุญทัน
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 1. เด็กหญิงชนัณญา  บุญสวน
 
1. นางสาวรวีวรรณ  ซ่งสกุลไพศาล
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนก  บุญมาก
 
1. นายพิริยะ  เทียนศรี
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เพชระบูรณิน
 
1. นางกฤตยวรรณ  ต่อวาส
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวพัณณิตา  ครุฑนาค
 
1. นายนาวี  บุญทัน
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายชนะชัย  รอดจิตร
 
1. นายประสาร  สุดทำนอง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรชัย 1. นายกวี  พาพุทธา
 
1. นายศรัณย์  เหล่านภาพร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 1. เด็กหญิงชไมพร  คำสอง
 
1. นางสาวรวีวรรณ  ซ่งสกุลไพศาล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงกวิสรา  แสงกล้า
2. เด็กชายกีรติ  โพธิ์คำ
3. เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  เขียวทอง
4. เด็กชายข่ายทองถัก  สินเจิมสิริ
5. เด็กชายคมสันต์  แซ่คำ
6. เด็กชายณัฐพนธ์  แซ่เฮอ
7. เด็กชายธนิน  เมฆฉาย
8. เด็กหญิงนิชานันท์  โป๊ะคงมี
9. เด็กหญิงปริยากร  เพ็งแก่นแท้
10. เด็กหญิงปิยดา  ธนะวงษ์
11. เด็กหญิงพรนัดดา  สารกอง
12. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ใจมายอด
13. เด็กหญิงพันธิตรา  ศรีสะอาด
14. เด็กหญิงพิชาภัค  มาหญ้านันท์
15. เด็กชายพิเชษฐ์  คำสอาด
16. เด็กหญิงภควดี  กิ่งรัก
17. เด็กหญิงวรวรรณ  ทองจ้อน
18. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  สีทะ
19. เด็กหญิงอภิสรา  บัวรภา
20. เด็กหญิงเกวลิน  อินทร์ปัญญา
 
1. นางกฤตยวรรณ  ต่อวาส
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1. เด็กชายจักรพรรณื  สีดา
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์  นันบุญตา
3. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ส่วยมา
4. เด็กชายวัชรากร  ทิศเคลือบ
 
1. นายสุจิตร  พิสิฐากุล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. นายกรวิชญ์  สิทธิโชคชัยศรี
2. นายกันตวัตน์  สารสิทธิ์
3. นายปนุพงษ์  พิภักดิ์
4. นายปภพ  สมประสงค์
5. นายฤทธ์ธิกานต์  สีแดด
6. นายอรรควัฒน์  แสงสุวรรณ
 
1. นายณัฐพล  คำยะ
2. นางศรุตา  อุ่นทุไร
3. นายธนกร  หลอดทอง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 1. เด็กหญิงกนกพร  นุ่นแก้ว
2. นางสาวกัญญารัตน์  เจริญรัตน์
3. นางสาวกัณฐิกา  แสนประสิทธิ์
4. นางสาวขวัญชนก  ลากอก
5. นายจตุพงษ์  นนตะสี
6. นายจักรกฤษณ์  ตันเสน
7. เด็กหญิงจินดามณี  จันทร์มิตร
8. นางสาวจิราพร  สุวรรณรัตน์
9. นางสาวฉัตรมงคล  พลระศักดิ์
10. นายชัยวุฒิ  หาดยาว
11. เด็กหญิงณิชมล  ศรีขำ
12. เด็กชายธนากร  นนตะสี
13. เด็กหญิงธนาพร  ตอสกุล
14. เด็กชายธัชกร  วรากรเดชสกุล
15. นางสาวนวินดา  ฉางทรัพย์
16. นางสาวนิรชา  เอกสะพัง
17. นางสาวนิรัชพร  นานาค
18. เด็กชายปณิธิ  ฉายวิมล
19. นางสาวปริญญา  หอมสมบัติ
20. นายพงศกร  สุดตา
21. นายพชร  สึกสี
22. นางสาวพรกมล  เนียมเรือง
23. นางสาวพรชิตา  แก้ววงศ์
24. นางสาวมนัญญา  ทองพูล
25. นายรัฐวิทย์  พิพิธศรีโสภา
26. นางสาวรัตนา  บุตรพรม
27. นายสถาพร  นนตะสี
28. นางสาวสิริลักษณ์  แควป่าสัก
29. นางสาวสุชาดา  อินทร์สองใจ
30. เด็กหญิงสุดารัตน์  ป้องพั่ว
31. นางสาวสุธีรัตน์  วรรณบุตร
32. เด็กชายสุเมธ  บรรจุแก้ว
33. นางสาวอรนภา  สิงห์รักษ์
34. นางสาวแพรวพรรณ  อินทร์รอด
 
1. นางกนกวรรณ  พรหมเศรณี
2. นางศรินทิพย์  มุกดาลอย
3. นางสาวรวีวรรณ  ซ่งสกุลไพศาล
4. นางสาวสายนที  สีทา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน 1. เด็กชายมงคล  หอมมาลา
 
1. นางสาวอารีรัตน์  บุญมา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. นายสาธิต  คำเทศ
 
1. นางนิดดา  จันทร์ตรี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวประภัสสร  ชนะแก้ว
 
1. นายสมาน  ประดับวงศ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 1. นางสาวนิรชา  เอกสะพัง
 
1. นางสาวปณิชา  จันสีดา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. นายจิรพัฒน์  วงษ์บุตรดี
 
1. นายธานินท์  ทองคำสุก
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุชาดา  สินทา
 
1. นายสุจิตร  พิสิฐากุล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. นางสาวณัฐริกา  ศรีจริยา
 
1. นางศรุตา  อุ่นทุไร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1. เด็กชายธงชัย  นาพิมพ์
 
1. นายสุจิตร  พิสิฐากุล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโป่งศึกษา 1. นายวิษณุ  แคฝอย
 
1. นายชาญวิทย์  เหงากูล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  หว้าเกษมสันต์
 
1. นายธนพล  พรมมี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวธัญญารัตน์  มะโนปิง
 
1. นายธนพล  พรมมี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 1. นายอลงกต  เชยโพธิ์
 
1. นายสมชาย  สายมี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงมานิตา  แก้วเกื้อหนุน
 
1. นายนาวี  บุญทัน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวธัญญารัตน์  มะโนปิง
 
1. นายธนพล  พรมมี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยา 1. เด็กชายกิตตินันท์  วโรดม
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  เขียวแก้ว
3. เด็กหญิงนภากร  สุกแก้ว
4. นายนาวิน  ชาปิ่น
5. นางสาวนิตินันท์  ร่วงรู้
6. นายปรเมศ  ทองปฐพี
7. นายผดุงศักดิ์  ลี้ตระกูล
8. นางสาวศุภมาส  มาสวัสดิ์
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  เขียวขำ
10. เด็กชายอรรถชัย  ปรีเอี่ยม
 
1. นายเต็มสิทธิ  ลิ้มศุภรัตน์
2. นายธเนส  ยลเมืองแมน
3. นางสาวนาตยา  ยุปานันท์
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายกรกฤษฎ์  จงทัน
2. เด็กหญิงกัณทิมา  อ่อนชื่น
3. เด็กหญิงกัลยากร  การกิ่งไพร
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์ประเสริฐ
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แถมศิริ
6. เด็กหญิงณัฐพร  บุญขจร
7. เด็กชายพีรพัฒน์  นาคผ่อง
8. เด็กชายวุฒธิพงษ์  ลีลา
9. เด็กชายสุธี  ปลาสร้อย
10. เด็กชายเฉลิมวุฒิ  สร้อยตา
 
1. นางสาวณัฐธิตรา   ใสหนองเป็ด
2. นายชัชพล  พักตร์ใส
3. นางสาวปวันรัตน์   ตระหนี่
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวจรินทร  ศักดิ์พุ่ม
2. นายจักริน  เที่ยงแท้
3. นายณัฐพล  อุณหกมลพันธ์
4. นางสาวนภาดาว  ถนอมวรกุล
5. นายปฏิภาณ  ปิ่นสกุล
6. นายภานุวัฒน์  แพงมี
7. นางสาวรัตนากร  บุ้งจันทร์
8. นางสาวสุดารัตน์  ศรีสุข
9. นางสาวอัญชิษฐา  หลงอุย
10. นายเพ็ญเพชร  เฮ้าปั้ง
 
1. นางสาวณัฐธิตรา  ใสหนองเป็ด
2. นายชัชพล   พักตร์ใส
3. นางสาวปวันรัตน์   ตระหนี่
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวณัฐนรี  ยงบุตร
2. นางสาวณัฐภรณ์  อู่สุวรรณทิม
3. นางสาวดวงพร  แก้วเทพ
4. นางสาวทักษิณา  สังข์เมือง
5. นายธนพงษ์  รักภู่
6. นางสาวนิพาภรณ์  ภู่มณี
7. นางสาวภัทราภรณ์  วงศร
8. นายสหภาพ  สีหาฤทธิ์
9. นางสาวสุธินี  รักอยู่
10. นางสาวอิสรีย์  มามั่ง
 
1. นางสาวชลิดา  ศุภสาร
2. นายปุญชรัศมิ์  เหมบุรุษ
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงกัณทิมา  อ่อนชื่น
2. เด็กหญิงชลดา  ฐิตะสาร
3. เด็กหญิงธัญวรรณ  เถื่อนมา
4. เด็กหญิงปุณยุนุช  ภู่กัน
5. เด็กหญิงพรวิภา  อุดม
6. เด็กหญิงพัชราภา  ลาปละ
7. เด็กหญิงศรัณยา  พรมคำ
8. เด็กหญิงอชิรญา  คงเนียม
 
1. นางสาวณัฐธิตรา   ใสหนองเป็ด
2. นายชัชพล  พักตร์ใส
3. นางสาวปวันรัตน์   ตระหนี่
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวญาณิศา  สุริวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ลิ้นทอง
3. นางสาวพรธีรา  บุญมาต
4. นางสาวพรรญพร  ยาโต
5. นางสาวภัควดี  ขาวเขาอ้อ
6. นางสาวสภาพร  ทองซ้อน
7. เด็กหญิงสาวิตรี  หุมแพง
8. นางสาวสุธาทิพย์  คงสุข
9. เด็กหญิงสุพรรณี  จันทรา
10. นางสาวอังศุธร  มิตรศรีสาย
 
1. นายปุญชรัศมิ์  เหมบุรุษ
2. นางสาวชลิดา  ศุภสาร
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงธันยาพร  แซ่สง
2. เด็กชายธาวินี  แซ่หลอ
3. เด็กหญิงนภาพร  รุ่งถาวรเจริญกุล
4. เด็กหญิงบุญมี  แซ่หยาง
5. เด็กหญิงประกายทิพย์  แซ่เถา
6. เด็กหญิงผกามาศ  ทรงสวัสดิ์วงค์
7. เด็กหญิงพรรณุมาศ  โรจน์แสงสิทธิ์กุล
8. เด็กชายภูวมินทร์  หงษ์ทอง
9. เด็กหญิงมิรันตรี  พวงภู่
10. เด็กหญิงวิภาพร  แซ่หลอ
11. เด็กหญิงวิภาวัลย์  โรจน์แสงสิทธิกุล
12. เด็กหญิงสุทธินันท์  โรจน์แสงสิทธิ์กุล
 
1. นายวิทยา  สุขแสงนิล
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวจิดาภา  สงจวง
2. นางสาวฐิติยา  หว้าเกษมสันต์
3. นางสาวณัฐนิชา  วงศ์วิริยชาติ
4. นางสาวณัฐพร  ยุกติรัตน์
5. นางสาวธนิก  แซ่เถา
6. นางสาวนภาพร  รุ่งถาวรเจริญกุล
7. นางสาวบุญยาพร  แซ่หลอ
8. นางสาวปัทมา  สาครรัตน์
9. นางสาวลำไพ  สุขขี
10. นางสาวศศิธร  ก้อนคำ
 
1. นายวิทยา  สุขแสงนิล
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นางสาวกรรณิกา  บุญยอง
2. นายกิตติศักดิ์  ทองสร้อย
3. นางสาวพรธิดา  คำเนือง
4. นางสาวรัชนีกร  กางถิ่น
5. เด็กหญิงอุษา  ล้วนดี
 
1. นางสาวแพรวพิรยา  เติมแก้ว
2. นางอัศรา  ขำบัณฑิตย์
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยา 1. นายนพพล  พอท
2. นางสาวอุมาพร  พุฒตรง
 
1. นางสาวนาตยา  ยุปานันท์
2. นายเต็มสิทธิ  ลิ้มศุภรัตน์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงปฐมรัตน์  สุทธิเจริญพานิชย์
 
1. MissWen  Qian
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวปนัฐฏา  นะที
 
1. MissWang  Liyuan
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงพันธกานต์  สวนผล
 
1. Mrs.Fukada  Kyoko
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวนาฎสกาว  ทองเสี่ยน
 
1. นางสาวธนาวรรณ  รัตนเนนย์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวเดือนฉาย  ณะราชา
 
1. นางสมจันทร์  หลายเจริญ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  หล่อยิ่งยงไพศาล
 
1. MissWei  Jing
 
111 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายเจษฎากร  พืชศรี
 
1. นางสาวจิตประสงค์  ประคุณนุสิทธิ์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงธนภรณ์  มาเทียน
 
1. Mrs.Fukada  Kyoko
 
113 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวจิรชญา  พุ่มชูศรี
 
1. นางสาวณิษา  ธำรงภูวดล
 
114 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวสกุลรัตน์  แจ่มแจ้ง
 
1. นางสมจันทร์  หลายเจริญ
 
115 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวกรองทราย  แก้วบาง
2. นางสาวชมพูนุท  คำพิฑูรย์
3. นางสาวสิดาพร  งามแม้น
4. นางสาวสุรัสวดี  แสนเมือง
5. นางสาวเพ็ญภาส  กรีฑาเวช
 
1. MissWen  Yannan
2. นางสาวจิตประสงค์  ประคุณนุสิทธิ์
 
116 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายกรรชัย  กรินทร์
2. นายชินบุตร  พรมนนท์
3. นายปิติพงษ์  ตั้งพงษ์
4. นายพงศ์ธนันท์  ทองช่าง
5. นายศักดิ์ศรี  สิงหศักดิ์
 
1. นายพัทธพล  ทองเกิด
2. นางสาวชวนพิศ  จบคุ้ม
 
117 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวกมลวรรณ  นิ่มแสง
2. นางสาวมนธิญา  ดำรงค์พงษ์พันธุ์
 
1. นางสาวพิชญา  สุวรรณทวี
 
118 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. นางสาวชัญญานุช  พุ่มนาค
2. นายพัฒนพันธ์  จันทร์เปล่ง
 
1. นายกิตติพงษ์   พัดพ่วง
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายกฤษดา  ม่วงน้อยเจริญ
2. เด็กชายธนากร  โกลาหะฬะ
3. เด็กชายธนาดล  เผือกศรี
4. เด็กชายธีรวัฒน์  เพชรประดิษฐ์
5. เด็กชายนพกาญจน์  เอี่ยมป้อ
6. เด็กชายฤทธิเดช  อาจน้อย
7. เด็กชายวีรวัฒน์  วรรณภพ
8. เด็กชายไชยวัฒน์  คำเกษ
 
1. นายสิทธิโชค  แก้วพินิจ
2. นายศิวณัชญ์  อัศวสัมฤทธิ์
3. นายดิเรก  ทิพวัน
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. นายณัฐกิจ  แพงผม
2. นายธนวัฒน์  คำจำปา
3. นายพัทธสิน  เกิดสิน
4. นายพิริยะ  มากยงค์
5. นายรัฐกร  คำเกตุ
6. นายสิทธิกร  วงคำแสง
 
1. นายมนัส  ศรีศักดิ์
2. นายทรงศักดิ์  น้อยมี
3. นายเรียง  ตันยศ
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ทับทิม
2. นางสาวลลิตา  เนียมหอม
3. นางสาวสุชานรี  สิงห์พัฒน์
4. นางสาวสุพัตรา  เพชรนา
5. นางสาวสุวรรณนิภา  มีดี
 
1. นางเกื้อกูล  เพชรนา
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลวดี  กีรติการกุล
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  หาญสมบัติ
3. เด็กชายภูบดินทร์  วงค์ยะรา
 
1. นางจารุวรรณ  สุดทำนอง
2. นางรัชดา   ผากุล
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกรชวัล  พุฒิพร
2. นางสาวหฤทัย  เอี่ยมสอาด
3. นายเอกราช  เสรีชัย
 
1. นางจารุวรรณ  สุดทำนอง
2. นางรัชดา   ผากุล
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงยุพา  แซ่คำ
3. เด็กหญิงศิริพร  บุญประเสริฐ
 
1. นางกชมนพรรณ  บุญก่อน
2. นางจริยาภรณ์  พรมมี
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวรัชนีกร  อ่อนคำ
2. นางสาววิภาภรณ์  ศิริวงศ์
3. นางสาวแก้วตา  รฤษณา
 
1. นางกชมนพรรณ  บุญก่อน
2. นางจริยาภรณ์  พรมมี
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายกฤตพล  มีศิลป์
2. เด็กชายธนรัฐ  ราศรีชัย
 
1. นางสาววิมลรัตน์  กาญจนโพธิ์
2. นางอมรรัตน์  วรรณา
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงจันทรา  สุวรรณ
2. นางสาวภิรมย์พร   อ้นอินทร์
 
1. นายกิติพงษ์   คำหริ่ง
2. นายสุพจน์  สุขขำ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายทยากร  ทองทัพ
2. นายอภิสิทธิ์  พลกลาง
 
1. นางอมรรัตน์  วรรณา
2. นางสาววิมลรัตน์  กาญจนโพธิ์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำเสม
2. เด็กหญิงธารารัตน์  สมพจน์
 
1. นางสาววิมลรัตน์  กาญจนโพธิ์
2. นางอมรรัตน์  วรรณา
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวกาญจนา   ณ วิเชียร
2. นายศิวกร  ชูเกียรติอารีกุล
 
1. นางสาววิมลรัตน์  กาญจนโพธิ์
2. นางอมรรัตน์  วรรณา
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายวรกานต์  พื้นทะเล
2. เด็กหญิงวิดารัตน์  แซ่ลี
 
1. นางสาวรุจี  จันทร์เปา
2. นางสาวนภา   วงศ์สิงห์แก้ว
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชยดา  บางทับ
2. เด็กชายเจษฎากร  วังคีรี
 
1. นางมัลลิกา  เจียมประเสริฐ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายประสิทธิชัย  เมืองไทย
2. เด็กชายวรโชติ  จันทร์เมือง
 
1. นายพชร  พรมชา
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยา 1. นายกรณ์ดนัย  บุญยวง
2. นายปริญญา  ลำเทียน
 
1. นางสาวนฤดี  ชัยโฉม
2. นายกิติพงษ์   ฟากเซ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวกมลวรรณ  ครุฑเคลือ
2. นายอธิษฐาน  จิตรโสภาภรณ์
 
1. นายอรรถวิทย์  พินิจนัย
2. นางสุพรณ์   นวลเชย
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวขวัญฤดี  คะชานันท์
2. นายธนกร  ทับทอง
 
1. นายจงจัด  ดวงจันทร์
 
137 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงปวีณา  ออกเจนจบ
2. เด็กหญิงภาวินี  นิยมสมิต
3. เด็กหญิงวิมลสิริ  วิรุฬหสกุล
 
1. นางสาววิมลรัตน์  กาญจนโพธิ์
2. นางอมรรัตน์  วรรณา
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายพิทักษ์  แก้วเพ็ชร์
2. นางสาววราภรณ์  จวบสุข
3. นางสาวศิรินิล  ภูครองตา
 
1. นางบุษบา  กวางแก้ว
2. นายอรรถวิทย์  พินิจนัย
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยา 1. นายณัฐพล  เพ็งพันธุ์
2. นายรวีกานต์  พรานช้าง
 
1. นายกิติพงษ์  ฟากเซ
2. นางสาวนฤดี  ชัยโฉม
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายศุภณัฐ  คำพุฒ
2. เด็กชายสุภณัฏฐ์  นิยมศิลป์
3. เด็กชายอภิวิชญ์  สุขอยู่
 
1. นางสาวอภิญญา  มุขสิงห์
2. นางวรรณนิภา  บุญเรือน
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายดิษยบดินทร์  ขันผนึก
2. นายพงศ์รพี  ศรีเมฆ
3. นายสิทธิพล  มามี
 
1. นางสาวอภิญญา   มุขสิงห์
2. นางนาจรี  รามศิริ
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กชายภบดี  คงเมือง
2. เด็กชายวราวุธ  บุญเลิศ
3. เด็กชายศิริโชติ  โกสุมสวรรค์
 
1. นางเกศินีนาฏ  แย้มนิล
2. นายเจริญ  แก้วเบี่ยง
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัชรพิทยาคม 1. เด็กชายตุลยา  ไชยปัญหา
2. เด็กชายธนากร  พรหมบุญ
3. เด็กชายนวพล  ภักดีสอน
 
1. นายวิมล  จิตหมั่น
2. นางพวงเพ็ญ  จิตหมั่น
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัชรพิทยาคม 1. นายจารุกิตต์  ช่างเกวียน
2. นายภาสกร  กันโส
3. นายมงคล  คำมอน
 
1. นายจุมพล  ชาอุ่น
2. นางชฎารัตน์  คำวิเศษ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน 1. เด็กหญิงกฤติยา  บุญประสงค์
2. เด็กหญิงนภาพร  ทองมา
3. เด็กหญิงสุมิตรา  สุนลา
 
1. นางสาวชิโนรส   ป้อมมณี
2. นางนางรุจิราภรณ์  ก๊กศรี
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายปวเรศ  วิชชานันต์
2. นางสาวพัชรี  แซ่หล่อ
3. นางสาวสุวิมล  แซ่เถา
 
1. นายทองเพชร  อาจโยธา
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  พรมตู้
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโป่งศึกษา 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  จันทร์กนก
2. เด็กหญิงนภัสกร  แก้วบุญเรือง
3. เด็กหญิงพรพรรณ  ประชุมพงค์
4. เด็กหญิงวรรณิสา  ประสงค์ผล
5. เด็กหญิงวิชุดา  แสงนาค
6. เด็กหญิงอัมพวา  อ้นโม
 
1. นางจุฑาภรณ์  จันทะคูณ
2. นางสงกราน  สินเจิมศิริ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 1. นายกิตติคุณ  โล๊ะทอง
2. นางสาวนริศรา  คงไพศาล
3. นางสาวนฤพร  เรืองโรจน์
4. นางสาวรุ่งนภา  โกมลสินจ์
5. นายศรายุธ  บุญสวน
6. นางสาวศิญารัตน์  โชติสินสมบูรณ์
 
1. นางวรนุช  กระทู้
2. นางศิริธร  จำปาวงษ์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1. เด็กหญิงชิดชนก  สร้อยสวาท
2. เด็กหญิงธนพร  อยู่ศิล
3. เด็กหญิงธิญาดา  เจ้าฝาย
 
1. นางไพรัตน์  พัฒนถาวร
2. นายปฐมพงษ์  รินศรี
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 1. นางสาวมะลิวัลย์  โชคดี
2. นางสาวลลิตา  ขวานงอน
3. นางสาวสุนิตา  สุขษาเกษ
 
1. นางขนิษฐา  วรรณา
2. นางรจนา  พรมนนท์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสายใจ  พักมี
2. นางสาวอรรียา  บุญมา
3. นางสาวโศภิตา  มีอินทร์
 
1. นายรักษพล  ซิตูมปูน
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  แสงพิมพ์
2. นางสาวธิติยา  ดิษฐทอง
3. นางสาววชิราทิพย์  จิตรมา
 
1. นายสลัก  สุขไพโรจน์
2. นายสมนึก  ศรีปิ่น
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงกนกพร  ขุนทอง
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ขวัญเกตุ
3. เด็กหญิงแคทลีน  ฟอร์จูน
 
1. นางบุษบา  กวางแก้ว
2. นางสาวพัชราภรณ์  บุตรราช
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1. นางสาวกิ่งทอง  ชื่นบาน
2. นางสาวอรญา  ดาบาง
3. นางสาวเนตรนภา  มัจฉา
 
1. นายปฐมพงษ์  รินศรี
2. นางไพรัตน์  พัฒนถาวร
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงพิชชาอร  แซ่คำ
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  วงศ์วิริยชาติ
3. เด็กหญิงสุขใจ  แซ่เถา
 
1. นางปฤษณา  สงนุ้ย
2. นางสาวนภา   วงศ์สิงห์แก้ว
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวดวงฤดี  แซ่หลอ
2. นางสาวมยุรินทร์  ธูปเพ็ง
3. นางสาวราตรี  แสงคำกุล
 
1. นางปฤษณา  สงนุ้ย
2. นางสิริมา  เบ้าสกุล
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทองนาค
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  แซ่เฮอ
3. เด็กหญิงปวีณา  แซ่ลี
 
1. นางสาวโสภี  เปี้ยจันทึก
2. นางสิริมา  เบ้าสกุล
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 1. นางสาวนภัสสร  จันทร์มิน
2. นางสาวปาริชาติ  จิตรีศัพท์
3. นางสาวเนตรอัปสร  จันทวุฒิ
 
1. นางพนิดา  บุญยะวัตร
2. นายพิทักษ์ชัย   คำสนิท
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  คงทนแท้
2. เด็กหญิงทิพาภรณ์  ผองคำ
3. เด็กหญิงพรรณวสา  ยอดแสง
 
1. นางพันธุ์ทิพย์  ชำนาญพันธ์
2. นางสาวนฤมล  พรหมลัทธิ์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวบุศยา  วงศ์ษา
2. นายพงศกร  จันทร์หยวก
3. นางสาวสิริพร  ศรีบัวรินทร์
 
1. นางพันธุ์ทิพย์  ชำนาญพันธ์
2. นางสาวดรุณี  ศรีอินทร์
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  คันจันทร์
 
1. นางพจนี  คำแท่ง
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กหญิงอังคณา  ชินบุตร
 
1. นางสาวปณิตตรา  จันทราพรหม
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทองอยู่
 
1. นางสาวอาริยา  ภิรมศรี