หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่ม 1
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอำนาจ บุญทรง ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายสัมฤทธื์ ไวเปีย รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
3 ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
4 ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายมนตรี สำเภา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายจุลินทร์ น้ำค้าง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายวัชรินทร์ ดีดาร์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายประทิน เหลืองทอง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายคำภาสน์ บุญเติม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายศรีทวน ยุ่นแก้ว กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
13 ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 ชาญวิทยา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
14 ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
15 ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
16 ผู้อำนวยการโรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
17 ผู้อำนวยการโรงเรียนเสรีศึกษา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
18 ผู้อำนวยการโรงเรียนกิตติพิทยา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
19 ผู้รับใบอนุญาโรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
20 ผู้รับใบอนุญาโรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
21 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัย กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
22 ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
23 พระพิศาลพัชรกิจ พระสังฆาธิการโรงเรียนปริยัติธรรมสามัญวัดมหาธาตุ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายธานี ชาตินันทน์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายละออง แสนยากร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
26 นางทิวาภรณ์ ทองจันทร์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายอาคม วิทยเขตปภา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
28 นางอาทิตยา ปัญญา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
29 นางสุวรรณา วรทล กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
30 นางนิยมพร เจริญวัฒนาชัยกุล กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายสมชาย คำเมือง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
32 นางเบญจวรรณ สิงห์โต กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายชาญณรงค์ อินอิว กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายสมชาย มีกำลัง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
35 นางสาวประกาย บรรลัง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
36 นางสาววราภรณ์ ผึ่งผาย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
37 นายเอกชัย จันทา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
38 ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม
39 นายศุภชัย บรรพลา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม
40 นางสุพิชญา เหล็กแดง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม
41 นายพงษ์ศักดิ์ กางถิ่น รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม
42 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม
43 คณะครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม
44 นางขวัญจิตร ขุดปิ่น กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม
45 นางอารมณ์ ลี้เหมือดภัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม
46 ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี
47 นางจินตนา มูลสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี
48 นางประกายดาว หาดยาว รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี
49 นายประสาร มูลเดช รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี
50 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี
51 คณะครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี
52 นางสมบูรณ์ อาจหาญ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี
53 นางดวงฤทัย สีวัน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี
54 นายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
55 นางสาวพรจิตร เกษามูล รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
56 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
57 คณะครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
58 นายยุทธนา ปานพันธุ์โพธิ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
59 ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
60 นางจินตนา มูลสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
61 นางสาวเธตยา แพทย์สิทธิ์ กรรมการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
62 นางอิสราภรณ์ ลิ้มสุข กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
63 นางนาตยา รัศมี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
64 นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
65 นางรัชดา ผูกพยนต์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
66 นายวรเทพ วิญญูวิทวัส กรรมการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
67 ว่าที่ร้อยตรีอมร ละอองศรี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
68 นางสาวสุจิตรา จันทร์มูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
69 ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
70 นางสุพิชญา เหล็กแดง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
71 นางพัชรี ขจรเพชร กรรมการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
72 นายเขษมชาติ อินทะสิงห์ กรรมการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
73 นายจักรพงษ์ ไชยสุ้ย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
74 นางถวัลย์จิต คำเมือง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
75 ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
76 นายพงษ์ศักดิ์ กางถิ่น รองประธานกรรมการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
77 นางเรียมศิริ สำเภา กรรมการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
78 นางขวัญจิตร ขุดปิ่น กรรมการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
79 นางอารมณ์ ลี้เหมือดภัย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
80 นางจรรยา วัฒนศัพท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
81 นายจุลินทร์ น้ำค้าง ประธานกรรมการ คณะกรรมการการประกวดสื่อและนวัตกรรม
82 นายมนตรี สำเภา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการการประกวดสื่อและนวัตกรรม
83 นางเฉลิมพร พรหมมา กรรมการ คณะกรรมการการประกวดสื่อและนวัตกรรม
84 นางประภาพร นาคสกุล กรรมการ คณะกรรมการการประกวดสื่อและนวัตกรรม
85 นางเดือนเพ็ญ ใจบุญ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการการประกวดสื่อและนวัตกรรม
86 นางอรองค์ จันทร์หอม กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ คณะกรรมการการประกวดสื่อและนวัตกรรม
87 นายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
88 นางสาวพรจิตร เกษามูล รองประธานกรรมการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
89 นางสาวรังสิมา อินทะนินท์ กรรมการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
90 นายยุทธนา ปานพันธุ์โพธิ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
91 นางพรทิพย์ พรมทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
92 ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
93 นางจินตนา มูลสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
94 นางสาวชวนพิศ จบคุ้ม กรรมการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
95 นางดวงฤทัย สีวัน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
96 นางสาวจิตประสงค์ ประคุณณุสิทธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
97 ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
98 นายประสาร มูลเดช รองประธานกรรมการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
99 นางสาวณัฐธิตรา ใสหนองเป็ด กรรมการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
100 นายประพจน์ ไผ่ประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
101 นายสมคิด เสาองค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
102 ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
103 นายศุภชัย บรรพลา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
104 นายประสาร สุดทำนอง กรรมการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
105 นางสาวชลิดา ศุภสาร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
106 นายนาวี บุญทัน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
107 ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
108 นายประสาร มูลเดช รองประธานกรรมการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
109 นางสาวปวันรัตน์ โตเทศ กรรมการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
110 นางสาวณัฐธิตรา ใสหนองเป็ด กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
111 นายชัชพล พักตร์ใส กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
112 นายประทิน เหลืองทอง ประธานกรรมการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
113 นายคำภาสน์ บุญเติม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
114 นายสายัณห์ อ่อนตา กรรมการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
115 นางน้ำผึ้ง จันทร์เจริญ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
116 นายกำเชาว์ อารีรักษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
117 ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
118 นายประสาร มูลเดช รองประธานกรรมการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
119 นายจงจัด ดวงจันทร์ กรรมการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
120 นายอรรถวิทย์ พินิจนัย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
121 นางสุพรณ์ นวลเชย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
122 ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
123 นางประกายดาว หาดยาว รองประธานกรรมการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
124 นางอมรรัตน์ วรรณา กรรมการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
125 นางบุษบา กวางแก้ว กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
126 นางสาววิมลรัตน์ กาญจนโพธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
127 นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการประจำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
128 นายศรีทวน ยุ่นแก้ว รองประธานกรรมการ คณะกรรมการประจำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
129 นายสมัตพงษ์ ใหม่น้อย กรรมการ คณะกรรมการประจำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
130 นางรัชดา ผูกพยนต์ กรรมการ คณะกรรมการประจำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
131 นางเบญญาสิริ เหล่านภาพร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
132 นางสาวสมตระกูล เพชรคง กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ คณะกรรมการประจำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
133 นายพงษ์ศักดิ์ กางถิ่น ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
134 นางกฤตติกา จันดาหงษ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
135 นางขวัญจิตร ขุดปิ่น กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
136 นางสุภาภรณ์ อาจผักปัง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
137 นางสาวมัลลิกา กันหา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
138 นางพัชรี จันทะโก กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
139 นางสาวนวลละออ สินเพียง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
140 นางเอื้อง พันธ์โสดา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
141 นางประกายดาว หาดยาว ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
142 นางสาวสุภาวดี ประสิทธิพร รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
143 นางโสภา สกุลวงษ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช.
144 นางจุไรพร แสนสุรินทร์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช.
145 นางสาวจิรวรรณ แสนทน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช.
146 นางอำนวยพร ภาเข็ม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช.
147 นางสาวพรปวีณ์ บุญเมฆ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช.
148 ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
149 ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
150 นายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
151 นางสุพิชญา เหล็กแดง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
152 นายประสาร มูลเดช รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
153 นายนิรุทธ์ แก้วนิคม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
154 นางสาวพรจิตร เกษามูล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
155 นายอรรถวิทย์ พินิจนัย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
156 นางสาวอภิญญา มุขสิงห์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
157 นางนาจรี รามศิริ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
158 นางวรรณนิภา บุญเรือน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
159 นางสุพรณ์ นวลเชย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
160 นายพัทธพล ทองเกิด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
161 นางณัฐพร เพิ่มพูน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
162 นางสาวอารายา ก่อกำลัง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
163 นางสาวสุจิตรา ปอดทองจันทร์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
164 นางสาวบุญยรัตน์ สีดี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
165 นายพรชัย ปิ่นสี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
166 นายศุภชัย รัววิชา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
167 นายวันดี กุมภาพันธ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
168 นางสาวจิรัชญา อิ่มอินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
169 นายสุชาติ กุนสง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
170 นางสุระพี อาคมคง ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อและนวัตกรรม
171 นางนฤมล พึ่งกิจ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อและนวัตกรรม
172 นายชาญณรงค์ อินอิว กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อและนวัตกรรม
173 นางอาทิตยา ปัญญา ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่่ายประเมินผลและสรุปผล
174 นางนิยมพร เจริญวัฒนาชัยกุล รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่่ายประเมินผลและสรุปผล
175 นายเอกชัย จันทา กรรมการ คณะกรรมการฝ่่ายประเมินผลและสรุปผล
176 นายสมชาย คำเมือง กรรมการ คณะกรรมการฝ่่ายประเมินผลและสรุปผล
177 นางเบญจวรรณ สิงห์โต กรรมการ คณะกรรมการฝ่่ายประเมินผลและสรุปผล
178 นายชาญณรงค์ อินอิว กรรมการ คณะกรรมการฝ่่ายประเมินผลและสรุปผล
179 นายสมชาย มีกำลัง กรรมการ คณะกรรมการฝ่่ายประเมินผลและสรุปผล
180 นางสาววราภรณ์ ผึ่งผาย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่่ายประเมินผลและสรุปผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวันดี กุมภาพันธ์ (lovelyfools@windowslive.com) 084-8111008 และ นางสาวจิรัชญา อิ่มอินทร์ (jirat@sec40.go.th) 089-4414904
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]