หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pbn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางวรงค์พร บูรณ์เจริญโรงเรียนเซนต์โยเชฟศรีเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางขวัญใจ ศรีบรรเทาโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางนิดดา จันทร์ตรีโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิยะดา จงกลโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
5. นางสมปอง บัวกองท้าวโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางฐานิตา พิมพูโรงเรียนเซนต์โยเชฟศรีเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางชุลีพร ศรีอ่อนโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางณุกูลพร เพ็งโคตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางทัศนีย์ พันทาโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
5. นางสมศรี รังสิกรรพุมโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางลัดดา เคลือบสุวรรณโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสำราญ แก้วเรือนชัยโรงเรียนเสรีศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางพิกุล ไพจิตรโยธีโรงเรียนเซนต์โยเชฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวกษมา จูม่วงโรงเรียนกิตติพิทยากรรมการ
5. นางพิศมัย ปรางศรีโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางปาริชาติ ทิพย์พยัคฆ์กรโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางศิริวิณี แก้วบทโรงเรียนดงขุยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสำราญ แก้วเรือนชัยโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นางสาวอุดมพร ประโยชน์ยิ่งโรงเรียนเซนต์โยเชฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางอมรรัตน์ สิทธิโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสุพิญญา จันทฤทธิ์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเอื้อง พันธ์โสดาโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางนภาพิศ แว่นแก้วโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นางสาวนภัชปภา ศรีนครโรงเรียนกิตติพิทยากรรมการ
5. นางศิริวิณี แก้วบทโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางสุพิญญา จันทฤทธิ์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ดี อุ่นใจโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางกัญจนา ภูยงค์โรงเรียนเซนต์โยเชฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางนภาพิศ แว่นแก้วโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
5. นางนิดดา จันทร์ตรีโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุชญา ธรรมรักษ์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงตะวัน นามาโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางลดารัตน์ จิตสุภาพโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นางนันท์นภัส แก้วใสโรงเรียนเซนต์โยเชฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายนุกูล จำปาเงินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสุชญา ธรรมรักษ์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมนึก ขำคงโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางลดารัตน์ จิตสุภาพโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นายนุกูล จำปาเงินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายสมหวัง แก้วบทโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวอวยพร ไหวหากิจโรงเรียนพัชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงพร มั่นคงดีโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางลำดวล เพชรบัวโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นางชาณัฐธนพร สงวนสุขโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ อาจผักปังโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวกมลเนตร ใจคำโรงเรียนเซนต์โยเชฟศรีเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเธตยา แพทย์สิทธิ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางลำดวล เพชรบัวโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นางสาวกลอยใจ เกียรติสถิตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายณัฎฐพล จักทอนโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางกานต์สินี กัญญาประสิทธิ์โรงเรียนเนินพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสงการย์ คำชมโรงเรียนเสรีศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายสมหวัง แก้วบทโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นางนาตยา รัศมีโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
5. นางพูลทรัพย์ ชั้วเจริญโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางพวงผกา สงวนใจโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพูลทรัพย์ วงศ์วิเศษโรงเรียนเนินพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสงการย์ คำชมโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นางสายสุณี พรมอวบโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
5. นางน้ำผึ้ง นาดีโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอาชัญ สุพรรณกลางโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางชาลิสา ทองติดโรงเรียนวังโป่งศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายวิษรุตต์ เมืองทาโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นางศิราณี มณีภาคโรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกนิษฐา ประโยชน์ยิ่งโรงเรียนเซนต์โยเชฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
6. นางสาวสุจิตรา จันทร์มูลโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายชาตรี ธูปมงคลโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ วิญญูวิทวัสโรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ แก้วกิติโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัชรี นาคดีโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา จันทร์มูลโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาศ ชมภูโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางณพิชญา ตาสายโรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัฏฐรัตย์ อินวราวรรณโรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการ
4. นางชมพูนุช นานาพรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช.กรรมการ
5. นางสาวศรีสุดา จันทร์แปลกโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางพรทิพา ธูปมงคลโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางปวรวรรณ ทองหล่อโรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐชยา นาควิสุทธิ์โรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
4. นางประนอม บัวแก้วโรงเรียนพัชรพิทยาคมกรรมการ
5. นายกำธร ชาติอุดมโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางพัชรี ประภาศิริโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางอุทัย สีลาพุทธาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนงค์ลักษณ์ ร้อยเซียงจันทร์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวประกายพลอย แก้วใหญ่โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุภักษร ทองสัตย์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางนกมล นาคแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวลี มาละอินทร์โรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจักรกฤษ สมศักดิ์ดีโรงเรียนเซนต์โยเชฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายเชษฐา เชษฐสิงห์โรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภักษร ทองสัตย์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเอกพันธ์ จันมาโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชนิดาภา พรประสงค์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวแสงเดือน พิมพ์เสนาโรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายภูบดินทร์ วงษ์มหาโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติ จันทร์ประทาษโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภาวดี ประสิทธิพรโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ รามศิริโรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนิติรัตน์ คำสุขโรงเรียนเซนต์โยเชฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวแสงเดือน พิมพ์เสนาโรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอมร ละอองศรีโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสันติ สังข์ทองโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรา สมทรัพย์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นายปัญญา งามนาโรงเรียนกิตติพิทยากรรมการ
4. นางสาวนิรมล ใจคำโรงเรียนเซนต์โยเชฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายกำธร ชาติอุดมโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวเอื้อมพร อ่อนโอนโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวอำไพ แสงเรืองเดชโรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภูริศา คำคุณโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจงรัก บุญพุทธโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางพรพิลาศ วานิชโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปรียาภรณ์ ทองมากโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสะพรั่งพงศ์ จินดาจำนงโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ เทียนนาวาโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวช่อลัดดา บัวทองคำโรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดนกรรมการ
5. นางสาวชนกพร วงราชโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางกฤตติกา จันดาหงษ์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไตรภูมิ อ้ายวงค์โรงเรียนวังโป่งพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ เทียนนาวาโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวชนกพร วงษ์ราชโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
5. นางวรารัตน์ ปานดาราโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายเขษมชาติ อินทะสิงห์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุลีมาศ อยู่มาโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรินลดา สูนไทยสงโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
4. นายศักราช ชาติชำนาญโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางจิรันธนิน คงจีนโรงเรียนเนินพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา สุมาลีโรงเรียนชนแดนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาพ นวลจันทร์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสายสุรีย์ ชาดีโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
5. นางสาววรรณี วรรณพักตร์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางตุลาพร กิ่งไทรโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา บินชัยโรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมยุรี เหลี่ยมศรโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเมธิยา อุทำกาโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
5. นางชนัญชิดา พาพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายกีรติศักดิ์ เพ็ชรแก้วโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาววจี จันทร์หอมโรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพชรา ทองดีโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา จันทร์อินทร์โรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
5. นายศราวุธ จันทร์ตาโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางถวัลย์จิต คำเมืองโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิชา พรมจันทร์โรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทราพร บุตราโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวนฤมล จันทิมาโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
5. นางวัชรี ทองมาโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางถวัลย์จิต คำเมืองโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชัญญา มีช้างโรงเรียนเสรีศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ ทิมอุบลโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวนฤมล จันทิมาโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ ประกอบเพ็ชรโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ ไชยสุ้ยโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิลาวัลย์ ทองสุขโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางวรัทยา จอมศรีโรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาพร หู้เต็มโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
5. นางวิสุทธิ์ ตันมีโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายธีรพงศ์ จุลสายพันธ์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุษารัตน์ เรืองวิลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช.รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี คงยังโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา มณีธรรมโรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดนกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ ม่วงดีโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธนากร ทองมากโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอิชยา ปานคำโรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกลชัย โทนแก้วโรงเรียนวัชรชัยกรรมการ
4. นายสนอง สร้างการนอกโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายกลชัย โทนแก้วโรงเรียนวัชรชัยประธานกรรมการ
2. นายธนากร ทองมากโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายวาทิต สุขเอมโรงเรียนกิตติพิทยากรรมการ
4. นางพิชญาภรณ์ เชษฐสิงห์โรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการ
5. นายสนอง สร้างการนอกโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นางสาวชวนพิศ เหล็กไหลโรงเรียนดงขุยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปทุมเมศ เทียนนาวาโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางพัชรี ขจรเพชรโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวกำจัด บุญสุขโรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นางนฤมล เภาหว่างโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
3. นางณัฐชยา บุญเรืองโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาย สายมีโรงเรียนอบจ.เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสมชาย สายมีโรงเรียนอบจ.เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล เภาหว่างโรงเรียนเสรีศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ จิราวัฒน์ศิวาพรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช.กรรมการ
4. นายชูชาติ บรรพตาไพจิตรโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายเชน โพธิ์ศรีโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเรียมศิริ สำเภาโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวบวรรัตน์ พัฒนพงษ์โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ เรืองนามโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นางเอื้อจิตร ชาติเชยแดงโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชรี ขวัญมุขโรงเรียนพัชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ เรืองนามโรงเรียนดงขุยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา ปานอำพันโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางชนุตพร ศรีทาโรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการ
4. นางยุพิน กองสีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช.กรรมการ
5. นางเกศรินทร์ ภูลายยาวโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายมิตรสัน ด้วงธรรมโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตตรี ฐิติเบญจพลโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายมิตรสัน ด้วงธรรมโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจารึก บุญยังโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายสมควร ศรีจันทร์โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางกานดา พรมมาโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิยม บุญปันโรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรัตน์ แซงศรีนวลโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธัญญาทิพย์ แก้วสุพรรณโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนพรัตน์ เอมสกุลโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีรัตน์ ช่างทองโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นายชัยโรจน์ ชูสิทธิ์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวบวรรัตน์ พัฒนพงษ์โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวอภิสา แก้วฤาชาโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางบังอร ศรีวิบูลย์รัตน์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญจิต ทิพย์พยัคฆ์โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายนิยม บุญปันโรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการ
4. นายภัทรพล กาพย์ตุ้มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสากุญ สะพานทองโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางขวัญจิตร ขุดปิ่นโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมลเทียน บุตรเบ้าโรงเรียนเสรีศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายภัทรพล กาพย์ตุ้มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญประภา คำภาโรงเรียนเซนต์โยเชฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวณัชฉรียา ชำนาญพันธ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางบุญเกิด หาญกล้าโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมลเทียน บุตรเบ้าโรงเรียนเสรีศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัชฉรียา ชำนาญพันธ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศรี แสงพรมโรงเรียนเซนต์โยเชฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางชนม์ณกานต์ อิ่มทรัพย์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายประจวบ ดาสนมโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพล สีสอนการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวหัสยา เด็ดแก้วโรงเรียนเซนต์โยเชฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา ปานพันธุ์โพธิ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช.ประธานกรรมการ
2. นางสาวรังสิมา อินทะนินท์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวพัทยา แย้มขะมังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายบุญลักษณ์ สมมีชัยโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ อิ่มจันทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายพิบูลย์ อานพรหมโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวินัย จงใจมั่นโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสาคร พิมพ์สิงห์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
3. นายอัคสวิช กวยลีโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายอัคสวิช กวยลีโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวินัย จงใจมั่นโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายสาคร พิมพ์สิงห์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสมฤดี แสงมณีโรงเรียนอบจ. เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสุรกิจ เพชรบัวโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา รอดนิลโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุรกิจ เพชรบัวโรงเรียนเสรีศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสมฤดี แสงมณีโรงเรียนอบจ. เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา รอดนิลโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสลัก สุขไพโรจน์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ เกตุแก้วโรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการ
3. นายธเนส ยลเมืองแมนโรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ เกตุแก้วโรงเรียนวังโป่งศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสลัก สุขไพโรจน์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
3. นายธเนส ยลเมืองแมนโรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายธวัช นาดีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช.ประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธ กันทยะโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยากรรมการ
3. นายเศรษฐวัฒน์ เศรษฐบุตรโรงเรียนกิตติพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายชัยยุทธ กันทยะโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายธวัช นาดีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช.กรรมการ
3. นายเศรษฐวัฒน์ เศรษฐบุตรโรงเรียนกิตติพิทยากรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ เกตุแก้วโรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสมฤดี แสงมณีโรงเรียนอบจ. เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอัคสวิช กวยลีโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายครรชิต พรคุณารักษ์โรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายประพจน์ ไผ่ประเสริฐโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายทิฆัมพร อ่อนละออโรงเรียนพัชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายเศรษฐวัฒน์ เศรษฐบุตรโรงเรียนกิตติพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายทิฆัมพร อ่อนละออโรงเรียนพัชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประพจน์ ไผ่ประเสริฐโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. นายเศรษฐวัฒน์ เศรษฐบุตรโรงเรียนกิตติพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสมคิด เสาองค์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายธีระยุทธ เพชระบูรณินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายครรชิต พรคุณารักษ์โรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายครรชิต พรคุณารักษ์โรงเรียนชนแดนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมคิด เสาองค์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. นายธีระยุทธ เพชระบูรณินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศาลโรงเรียนอบจ. เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางอัญธิดา ศรีวงษ์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศาลโรงเรียนอบจ. เพชรบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายธานินทร์ ทองคำสุกโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นางอัญธิดา ศรีวงษ์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
5. นางกฤตยรรณ เกษแก้วโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธานินทร์ ทองคำสุกโรงเรียนดงขุยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอัญธิดา ศรีวงษ์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นางกฤตยวรรณ ต่อวาสโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
5. นางสาวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศาลโรงเรียนอบจ. เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศาลโรงเรียนอบจ. เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางกฤตยวรรณ ต่อวาสโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางอัญธิดา ศรีวงษ์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นายพิริยะ เทียนศรีโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นายธานินทร์ ทองคำสุกโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศาลโรงเรียนอบจ. เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางกฤตยวรรณ ต่อวาสโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางกฤตยวรรณ ต่อวาสโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศาลโรงเรียนอบจ. เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายพิริยะ เทียนศรีโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ แซ่เตียวโรงเรียนดงขุยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศาลโรงเรียนอบจ. เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายพิริยะ เทียนศรีโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ แซ่เตียวโรงเรียนดงขุยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศาลโรงเรียนอบจ. เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศาลโรงเรียนอบจ. เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางกฤตยวรรณ ต่อวาสโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ พัดพ่วงโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ แซ่เตียวโรงเรียนดงขุยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ พัดพ่วงโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
3. นางสาวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศาลโรงเรียนอบจ. เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสาวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศาลโรงเรียนอบจ. เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอัญธิดา ศรีวงษ์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
3. นายณัฐพล คำยะโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางสาวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศาลโรงเรียนอบจ. เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอัญธิดา ศรีวงษ์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
3. นายณัฐพล คำยะโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสาวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศาลโรงเรียนอบจ. เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอัญธิดา ศรีวงษ์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
3. นายณัฐพล คำยะโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางสาวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศาลโรงเรียนอบจ. เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอัญธิดา ศรีวงษ์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
3. นายณัฐพล คำยะโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศาลโรงเรียนอบจ. เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ พัดพ่วงโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
3. นายพิริยะ เทียนศรีโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธานินทร์ ทองคำสุกโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศาลโรงเรียนอบจ. เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรไกร แก้วเสมาโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนพล พรมมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายสมาน ประดับวงศ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
4. นางสาวปรัชวินันท์ สว่างจิตต์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธนพล พรมมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมาน ประดับวงศ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. นางสาวปรัชวินันท์ สว่างจิตต์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธนพล พรมมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย จักรศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช.กรรมการ
3. นายชาญวิทย์ เหงากูลโรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธนพล พรมมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย จักรศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช.กรรมการ
3. นายชาญวิทย์ เหงากูลโรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธานินทร์ ทองคำสุกโรงเรียนดงขุยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนพล พรมมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายเฉลิมชัย จักรศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธนพล พรมมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ เหงากูลโรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการ
3. นายเฉลิมชัย จักรศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวปรัชวินันท์ สว่างจิตต์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนพล พรมมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายธานินทร์ ทองคำสุกโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายบัญชา อเนกเวียงโรงเรียนอบจ. เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายธนพล พรมมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายเฉลิมชัย จักรศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมาน ประดับวงศ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ เหงากูลโรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการ
3. นายธานินทร์ ทองคำสุกโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นายเริงนรินทร์ สมนึกโรงเรียนพัชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมาน ประดับวงศ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวปรัชวินันท์ สว่างจิตต์โรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ เหงากูลโรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการ
4. นายณัฐพล คำยะโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายสุจิตร พิสุษฐากูลโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเริงนรินทร์ สมนึกโรงเรียนพัชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปรัชวินันท์ สว่างจิตต์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุจิตร พิสุษฐากูลโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพล คำยะโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเริงนรินทร์ สมนึกโรงเรียนพัชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบัญชา อเนกเวียงโรงเรียนอบจ. เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวปรัชวินันท์ สว่างจิตต์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพล คำยะโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธานินทร์ ทองคำสุกโรงเรียนดงขุยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนพล พรมมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวปรัชวินันท์ สว่างจิตต์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวจุรีพร ศรีพัฒน์พงษ์โรงเรียนกิตติพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรไกร แก้วเสมาโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยากรรมการ
3. นายสุจิตร พิสุษฐากูลโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปรัชวินันท์ สว่างจิตต์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธานินทร์ ทองคำสุกโรงเรียนดงขุยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรไกร แก้วเสมาโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ เหงากูลโรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวจุรีพร ศรีพัฒน์พงษ์โรงเรียนกิตติพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปรัชวินันท์ สว่างจิตต์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย จักรศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช.กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายสุจิตร พิสุษฐากูลโรงเรียนชนแดนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปรัชวินันท์ สว่างจิตต์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายธานินทร์ ทองคำสุกโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นายชาญวิทย์ เหงากูลโรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์วรรณ จันทร์เกษมโรงเรียนเนินพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนาตยา ยุปานันท์โรงเรียนเทศบาล3(ชาญวิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวชลิดา ศุภสารโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา สุขแสงนิลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวนิตญา คงศรีโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสุรีย์วรรณ จันทร์เกษมโรงเรียนเนินพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณปพร ตรียนต์โรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวแพรวพิรยา เติมแก้วโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวนาตยา ยุปานันท์โรงเรียนเทศบาล3(ชาญวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐธิตรา ใสหนองเป็ดโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์วรรณ จันทร์เกษมโรงเรียนเนินพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาริยา ภิรมศรีโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณปพร ตรียันต์โรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวแพรวพิรยา เติมแก้วโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสุรีย์วรรณ จันทร์เกษมโรงเรียนเนินพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฐธิตรา ใสหนองเป็ดโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณปพร ตรียันต์โรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวแพรวพิรยา เติมแก้วโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายชัชพล พักตร์ใสโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์วรรณ จันทร์เกษมโรงเรียนเนินพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวแพรวพิรยา เติมแก้วโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวนิตญา คงศรีโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชลิดา ศุภสารโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐธิตรา ใสหนองเป็ดโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวนาตยา ยุปานันท์โรงเรียนเทศบาล3(ชาญวิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ แพทย์ไชโยโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นายวิทยา สุขแสงนิลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวอาริยา ภิรมศรีโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐธิตรา ใสหนองเป็ดโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวชลิดา ศุภสารโรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปวันรัตน์ ตระหนี่โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
4. นางสาวแพรวพิรยา เติมแก้วโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายชัชพล พักตร์ใสโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐธิตรา ใสหนองเป็ดโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวชลิดา ศุภสารโรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปวันรัตน์ ตระหนี่โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
4. นางสาวแพรวพิรยา เติมแก้วโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายชัชพล พักตร์ใสโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวนิตญา คงศรีโรงเรียนชนแดนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณปพร ตรียันต์โรงเรียนวังโป่งพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชลิดา ศุภสารโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิทักษ์ แพทย์ไชโยโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
5. นายชัชพล พักตร์ใสโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายสุรพิชญ์ วงศ์น้อยโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. Ms.Yang Jiayuโรงเรียนหนองไผ่รองประธานกรรมการ
3. Ms.Lu Yejingโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์กรรมการ
4. MissQu Xiaoxueโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. Ms.Zhang Fangโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
6. Ms.Wang Liyuanโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
7. นางสาวจิตประสงค์ ประคุณนุสิทธิ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายสุรพิชญ์ วงศ์น้อยโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. Ms.Yang Jiayuโรงเรียนหนองไผ่รองประธานกรรมการ
3. Ms.Lu Yejingโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์กรรมการ
4. Ms.Zhang Fangโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. Ms.Wen Qianโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
6. Ms.Wang Liyuanโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
7. นางสาวจิตประสงค์ ประคุณนุสิทธิ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางอจารีย์ ปริชญ์ชัยวัฒน์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissOkayama Hikariโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลกรองประธานกรรมการ
3. MissTachibana Rihoโรงเรียนพิจิตรวิทยาคมกรรมการ
4. Mrs.Kyoko Fukadaโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
5. นายพัทธพล ทองเกิดโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
6. นางสาวณิษา ธำรงภูวดลโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
7. นางสาวธนาวรรณ รัตนเนนย์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางอจารีย์ ปริชญ์ชัยวัฒน์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissOkayama Hikariโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลกรองประธานกรรมการ
3. MissTachibana Rihoโรงเรียนพิจิตรวิทยาคมกรรมการ
4. Mrs.Kyoko Fukadaโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
5. นายพัทธพล ทองเกิดโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
6. นางสาวณิษา ธำรงภูวดลโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
7. นางสาวธนาวรรณ รัตนเนนย์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางศรัญญา พีรปัญญกุลโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสมจันทร์ หลายเจริญโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายสุรพิชญ์ วงศ์น้อยโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพารัตน์ แสนอินทร์โรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Ms.Yang Jiayuโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. Ms.Lu Yejingโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์กรรมการ
5. Ms.Wen Qianโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
6. Ms.Wang Liyuanโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
7. นางสาวจิตประสงค์ ประคุณนุสิทธิ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายสุรพิชญ์ วงศ์น้อยโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. Ms.Yang Jiayuโรงเรียนหนองไผ่รองประธานกรรมการ
3. Ms.Lu Yejingโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์กรรมการ
4. Ms.Wen Qianโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
5. Ms.Wang Liyuanโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
6. นางสาวจิตประสงค์ ประคุณนุสิทธิ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางอจารีย์ ปริชญ์ชัยวัฒน์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissOkayama Hikariโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลกรองประธานกรรมการ
3. MissTachibana Rihoโรงเรียนพิจิตรวิทยาคมกรรมการ
4. Mrs.Kyoko Fukadaโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
5. นายพัทธพล ทองเกิดโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
6. นางสาวณิษา ธำรงภูวดลโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
7. นางสาวธนาวรรณ รัตนเนนย์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางอจารีย์ ปริชญ์ชัยวัฒน์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissOkayama Hikariโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลกรองประธานกรรมการ
3. MissTachibana Rihoโรงเรียนพิจิตรวิทยาคมกรรมการ
4. Mrs.Kyoko Fukadaโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
5. นายพัทธพล ทองเกิดโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
6. นางสาวณิษา ธำรงภูวดลโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
7. นางสาวธนาวรรณ รัตนเนนย์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางศรัญญา พีรปัญญกุลโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายไสว เอี่ยมเมี้ยนโรงเรียนเพชรละครวิทยาประธานกรรมการ
2. Ms.Wen yannanโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. Ms.ye Xinxinโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
4. Ms.Yang yangโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
5. Ms.Wei Jingโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
6. นางสาวพิชญา สุวรรณทวีโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางอจารีย์ ปริชญ์ชัยวัฒน์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissOkayama Hikariโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลกรองประธานกรรมการ
3. MissTachibana Rihoโรงเรียนพิจิตรวิทยาคมกรรมการ
4. Mrs.Kyoko Fukadaโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
5. นายพัทธพล ทองเกิดโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
6. นางสาวณิษา ธำรงภูวดลโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
7. นางสาวธนาวรรณ รัตนเนนย์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายไสว เอี่ยมเมี้ยนโรงเรียนเพชรละครวิทยาประธานกรรมการ
2. Ms.Jung-chun Rita kuoโรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Ms.ye Xinxinโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
4. Ms.Qu Xiao xueโรงเรียนวังชมภูวิทยาคมกรรมการ
5. Ms.Wei Jingโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
6. Ms.Wen yannanโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
7. นางสาวพิชญา สุวรรณทวีโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางอจารีย์ ปริชญ์ชัยวัฒน์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissOkayama Hikariโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลกรองประธานกรรมการ
3. MissTachibana Rihoโรงเรียนพิจิตรวิทยาคมกรรมการ
4. Mrs.Kyoko Fukadaโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
5. นายพัทธพล ทองเกิดโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
6. นางสาวณิษา ธำรงภูวดลโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
7. นางสาวธนาวรรณ รัตนเนนย์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายมงคล อ่อนศรีโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธรรมศักดิ์ ปิ่นสุขโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นายภคิน เหง้าทุมโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
4. นายสุรชัย พันธุ์นายมโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นายศิวณัฐ อัฐวสัมฤทธิ์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายธรรมศักดิ์ ปิ่นสุขโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายมงคล อ่อนศรีโรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภคิน เหง้าทุมโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
4. นายสุรชัย พันธุ์นายมโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นายศิวณัฐ อัฐวสัมฤทธิ์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางวรรณภา ทัดเศษโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางมนต์ริสสา เชื้อสุวรรณ์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางนาทกัญญา นงภาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวิเวก ยูงทองโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางชานัฐธนพร สงวนสุขโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัชวภัทร ศึกษาโรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการ
4. นางสาวกมลเนตร ใจคำโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางรัชดา ผากุลโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางอัญชลี คงเมืองโรงเรียนดงขุยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกชมนพรรณ บุญก่อนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางทัศนีย์ พันทาโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพย์รัตน์ วิรานันท์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจริยาภรณ์ พรมมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวสุภัทร์พร ปานสุขโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวทิพย์รัตน์ วิรานันท์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจริยาภรณ์ พรมมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวภัทรณี เวียงนาคโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาววิมลรัตน์ กาญจนโพธิ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา ปอดทองจันทร์โรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ มีสิงห์โรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
4. นางเกศินีนาฏ แย้มนิลโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ วรรณาโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายวันดี กุมภาพันธ์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรุจี จันทร์เปาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางอมรรัตน์ วรรณาโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายรัฎจุวัฒน์ พลตรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายสมบัติ ลูกแก้วโรงเรียนวัชรชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางนาจรี รามศิริโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลรัตน์ กาญจนโพธิ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. นายรัฎจุวัฒน์ พลตรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาววิมลรัตน์ กาญจนโพธิ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายรัฎจุวัฒน์ พลตรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางมัลลิกา เจียมประเสริฐโรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษฎา อินทร์ทับทิมโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางวสุนธรา สิทธิเกสรโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญยรัตน์ สีดีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวจินตนา มนตรีโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นางสาวรุจี จันทร์เปาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสุพรณ์ นวลเชยโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา มุขสิงห์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายกิติพงษ์ ฟากเชโรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสุพรณ์ นวลเชยโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางวรรณนิภา บุญเรือนโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายพชร พรมชาโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นางสาวนฤดี ชัยโฉมโรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสุพรณ์ นวลเชยโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ลูกแก้วโรงเรียนวัชรชัยกรรมการ
3. นายพชร พรมชาโรงเรียนเสรีศึกษา กรรมการ
4. นายกิติพงษ์ ฟากเชโรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายอรรถวิทย์ พินิจนัยโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา มุขสิงห์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธีราพร ศรีนุชโรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายจงจัด ดวงจันทร์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายวันดี กุมภาพันธ์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายธวัชชัย บุญช่วยโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ วรรณาโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา กันหาโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์โรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการ
4. นางวลัยพร นาคธรรมชาติโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางบุษบา กวางแก้วโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายสมคิด บุญสิงห์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววลัยพร นาคธรรมชาติโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์โรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายอรรถวิทย์ พินิจนัยโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายประทวน จอมใจโรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤดี ชัยโฉมโรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา)กรรมการ
4. นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์โรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ปอดทองจันทร์โรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายอรรถวิทย์ พินิจนัยโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา มุขสิงห์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สัตยาธนวัฒน์โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายอรรถวิทย์ พินิจนัยโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา มุขสิงห์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายธวัชชัย บุญช่วยโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายอรรถวิทย์ พินิจนัยโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายเจริญ แก้วเบี่ยงโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
3. นายธวัชชัย บุญช่วยโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ชัย คำสนิทโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ หล้ามีโรงเรียนเนินพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา เมืองสุขโรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดนกรรมการ
4. นางพจนี คำแท่งโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายพิทักษ์ชัย คำสนิทโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางไพรัตน์ พัฒนถาวรโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
3. นายจำนง เนตรทิพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายตระกูล เบาะโต้งโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดา ณะจอมโรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดนกรรมการ
3. นางสาวกิ่งกาญจน์ พรมตู้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายทองเพชร อาจโยธาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา นนท์ดาราโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. นายเจริญ แก้วเบี่ยงโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางรุจิราภรณ์ ก๊กศรีโรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดนประธานกรรมการ
2. นางพจนี คำแท่งโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
3. นางนฤมล เพชรเขียวโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางลำเพย ยาโตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวดรุณี ศรีอินทร์ โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางทัศนีย์ พิมพาโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางจุฑาภรณ์ จันทะคูณโรงเรียนวังโป่งศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ อ่อนตาโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางบุษบา กวางแก้วโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายเจริญ แก้วเบี่ยงโรงเรียนดงขุยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ อ่อนตาโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ อาจหาญโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายรักษพล ซิตูมปูนโรงเรียนชนแดนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประทิน กสินมนุษย์โรงเรียนเนินพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเรียง ตันยศโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นายเจริญ แก้วเบี่ยงโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
5. นายฮุสเซนท์ ซิตูมปูนโรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดนกรรมการ
6. นายสมพาน โตเทศโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายรักษพล ซิตูมปูนโรงเรียนชนแดนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประทิน กลิ่นมนุษย์โรงเรียนเนินพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเรียง ตันยศโรงเรียนเสรีศึกษา กรรมการ
4. นายเจริญ แก้วเบี่ยงโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
5. นายฮุสเซนต์ ซิตูมปูนโรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดนกรรมการ
6. นายสมภาร โตเทศโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
7. นายวรภ ลอยชื่นโรงเรียนกิตติพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางไพรัตน์ พัฒนถาวรโรงเรียนชนแดนวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางวรนุช กระทู้โรงเรียนอบจ.เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ บุตรราชโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางพนิดา บุญยะวัตรโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ บุตรราชโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. นางอภิญญา กายถวายโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวนภา วงค์สิงห์แก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา วรรณาโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวดรุณี ศรีอินทรโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางปฤษณา สงบุ้ยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสงกราน สินเจิมศิริโรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการ
3. นางสาวดรุณี ศรีอินทร์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพนิดา บุญยะวัตรโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวดรุณี ศรีอินทร์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวโสภี เปี้ยจันทึกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสิริมา เบ้าสกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวดรุณี ศรีอินทร์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางขนิษฐา วรรณาโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ บัวกนกโรงเรียนเสรีศึกษาประธานกรรมการ
2. นางพันธุ์ทิพย์ ชำนาญพันธุ์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางปราวีณา ยอดเพชรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางพันธุ์ทิพย์ ชำนาญพันธ์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปฐมพงษ์ รินศรี โรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
3. นายอดุลย์ บัวกนกโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุชญา ธรรมรักษ์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมนึก ขำคงโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางลดารัตน์ จิตสุภาพโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นายนุกูล จำปาเงินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายสมหวัง แก้วบทโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสมฤดี แสงมณีโรงเรียนอบจ. เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสุรกิจ เพชรบัวโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา รอดนิลโรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธนพล พรมมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย จักรศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช.กรรมการ
3. นายชาญวิทย์ เหงากูลโรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวันดี กุมภาพันธ์ (lovelyfools@windowslive.com) 084-8111008 และ นางสาวจิรัชญา อิ่มอินทร์ (jirat@sec40.go.th) 089-4414904
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]