รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ณ โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงอลิศา  เสือนุ่ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวารุณี  บุญชู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนัชชา  ชะมาลัย
 
1. นางสาวฐิตินันท์  แป้นทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กหญิงสุภัสสร  คงวิริยะกิจ
 
1. นายสงกรานต์  เนียมทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวจิราวรรณ  เรืองจันทร์
 
1. นางปิยะนุช  ชัยขันธ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวเบญญาภา  แก้วศรี
 
1. นางดอกอ้อ  จุลพันธ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะคร้อพิทยา 1. นางสาวพรสวรรค์  แจ่มหะไทย
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ถึงสุข
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงชลลดา  ประเสริฐ
 
1. นางสาวกาญกนก  สุนทรแย้ม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาณัฐ  รอดวาย
 
1. นางสาวภัทรา  เศรษฐรัตน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะคร้อพิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  อินทุกรรม
 
1. นางสาวอรนภา  สายสิงห์ทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวช่อลัดดา  รักกลิ่น
 
1. นางปาริญาวาท  เหล่าเขตร์การ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวชนม์นิภา  เริงเขตกรรม
 
1. นางอัญชลี  บุญยังอนันต์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นางสาววรารักษ์  อ้นนาสา
 
1. นางกุลฤดี  กฤษฤาหรรษ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภัชชา  อินทวัน
 
1. นางชฎาพร  แหงมงาม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพชรวีร์  จิตต์จำนงค์
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ทับทิมเพชร
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงญณินชญา  อุ่นจิตต์วรรธนะ
 
1. นางสาวจรรยา  พูลเกษม
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. นายธนพล  กุนโฮง
 
1. นางสาวรจเรข  เกษสำโรง
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 1. นางสาวนันธิดา  ชุ่มวมล
 
1. นางเฉลิมพร  ติยะกว้าง
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวศิริลักษณ์  เจริญสุข
 
1. นางอัมพร  ปัสสา
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ธรรมชาติ
 
1. นางพรทิพย์  ประกายสกุล
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงธนัญยา  สายทอง
 
1. นางรัชต์กมล  ว่องสาริกิจ
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กชายสุทธิศักดิ์  สาแช
 
1. นางศุภกานต์  พงษ์ธนภูมิ
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายพินิจ  นิลเนตร์
 
1. นางสาวกัญญา  ขำดวง
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวปริญทิพย์  ทองมนต์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   ช่างเภา
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวสุพัตรา  ลาเสือ
 
1. นางณัฐณิชาช์  แสงโห้
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กชายสุพัฒนพงษ์  ยอดเจริญ
2. เด็กหญิงสุพิตรา  กัณหา
3. เด็กหญิงแพรวา  ฤทธิ์เต็ม
 
1. นางอุไรวรรณ  สุทธิชาติ
2. นางสาวกัญญา  ขำดวง
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายกอบพงษ์  อภิชนชิต
2. เด็กหญิงพรรณพสา  สงทอง
3. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ทุมทา
 
1. นางฉวีวรรณ  ผิวผ่อง
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กชายกิตตินันท์  แก้วคง
2. เด็กหญิงพัชรี  เทียนนา
3. เด็กหญิงสุพรรษา  สุขรอด
 
1. นางกุลฤดี  กฤษฤาหรรษ์
2. นางสาวกฤติญดา  อ่อนคล้าย
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวฐิติมา  เนียมสุ่ม
2. นางสาวทอแสง  คูหาทอง
3. นางสาวเพ็ญภานี  เทียมจันทร์
 
1. นางอดิภา  ศรีพูล
2. นางชฎาพร  แหงมงาม
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวกฤษยาณี  สาระมูล
2. นางสาวชนัญชิดา  สมพงษ์
3. นางสาววิศัลย์ศยา  แจ้งสุข
 
1. นางอัจฉรา  เมณฑ์กูล
2. นางสาวณัฐริกา  อุณหันต์
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นางสาวณัฐกานต์  บุญลี้
2. นายศุภชัย  สังคะรินทร์
3. นายสุมาตร  หุ่มกระโทก
 
1. นายสงกรานต์  เนียมทอง
2. นายเกรียงศักดิ์  ฤทธิ์คง
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ยืนยง
2. นางสาวออนไพรลิน  แก้วไพรจิตร
 
1. นางสุนันท์  รัตนเวชสิทธิ
2. นางสาวจุฑารัตน์  บุญเงิน
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงพีชาณิกา  สุราภา
2. เด็กหญิงสุกัลญา  สุวรรณชะนะ
 
1. นางสมจินตนา  เทียมวิไล
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงภ้ทรภร  น้ำทิพย์
2. เด็กหญิงวริยา  ขวัญตา
 
1. นางเกษมศรี  อ่วมทอง
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายชลัมพล  สาลีขาว
2. นางสาวนภสร  ชั่งเหลือ
 
1. นายอำนาจ  เสียงสวัสดิ์
2. นางพัทธนันท์  สุจารี
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวธัญธิตา  ยิ้มพะ
2. นางสาวธันย์ชนก  ป้อมประเสริฐ
 
1. นางรัตนา  เจริญสุข
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  สิงห์สม
2. นางสาวนรินธร  ศรีชมภู
 
1. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายปรัชญ์วรา  สุวราช
 
1. นางพณาวรรณ  พิณเสนาะ
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายธีร์  อิทธิพานิชพงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรพล  ชาญสมร
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กชายวชิรนันท์  พวงปัญญา
 
1. นายสกุล  แหงมงาม
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายปริวัชร  จันทา
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  โตโภชนพันธุ์
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายเชษฐ์ณรงค์  โล้วพฤกมณี
 
1. นายทัศนัย  ชำนาญเพชร
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  ยุชังกูล
 
1. นางสาวอนุสรา  จงอุดมชัยกิจ
 
43 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายชวพล  ไตรทิพชาติสกุล
2. เด็กชายทัตพงศ์  เมฆลอย
3. เด็กชายปารินทร์  คงอินทร์
 
1. นายสมัย   จันทร์เหลือง
2. นางอรกัญญา  คุ้มนาคนพคุณ
 
44 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  คงไทย
2. เด็กชายศรายุทธ  แก้วศรี
3. เด็กชายเมธี  นุ่มมีศรี
 
1. นายณัฐศักดิ์   ภู่งามชื่น
2. นายวัฒนชัย  แยบกสิกิจ
 
45 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เขียนสอาด
2. เด็กหญิงสุพิชญา  คุ้มสะอาด
3. เด็กหญิงเมลินดา  ทองแหลม
 
1. นายวิรัช  ญาณปัญญา
2. นางวัชรา  ญาณปัญญา
 
46 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวชลลดา  ทิมจรัส
2. นางสาวภัทรลดา  สระทองแป้น
3. นางสาวเบญจวรรณ  ดีนุช
 
1. นายอนุวัตร  พูลเอี่ยม
2. นางสาวสุรีรัตน์  หมีภู
 
47 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. นางสาวกัญญามาศ  ม่วงลายทอง
2. นายจักรกฤษณ์  อิ่มขำ
3. นางสาวปรายฟ้า  พาพิมล
 
1. นายปิยะวัฒน์  ศรีสังวาลย์
2. นางสาวชวินนา  สว่างงาม
 
48 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายกฤษฎินทร์  นุสติ
2. นายกิตติธัช  อุรุวรรณกุล
3. นางสาวมนปริยา  เบ็ญจลักษณ์
 
1. นายสมัย  จันทร์เหลือง
2. นางอรกัญญา  คุ้มนาคนพคุณ
 
49 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงจิรัชญา  แช่มสนิท
2. เด็กหญิงณัฐนิดา  ป้ันกรวด
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  บุญมี
 
1. นางพัชริดา  ขำทวีพรหม
2. นางสาวเอราวัณ  บุญมั่น
 
50 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  อินทุกูล
2. เด็กหญิงวัชรีญาพร  คล้ายสมาน
3. เด็กหญิงศุภากร  แสงสีนิล
 
1. นางลลินจง  นัยพรม
2. นางสุฑิรา  ทองเงิน
 
51 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กชายจักรภัทร  โพธิ์สละ
2. เด็กหญิงจิราตรี  เซียงเครือ
3. เด็กหญิงทวีพร  ชาวหนองแคน
 
1. นางสาวเกศกนก  ใจสุบรรณ
2. นางสาวสิริวิมล  เส็งเมือง
 
52 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวนภัสวรรณ  คุ้มวงษ์
2. นางสาวปัญญาพร  พุ่มเป็ง
3. นางสาวสุภัสสร  เศษจันทร์
 
1. นางยุพา  อ่อนสด
2. นางสาวนพมาศ  อิสระบุตร
 
53 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นายวงศกร  โลหะเวช
2. นางสาวศุภรัตน์  เสือเผือก
3. นางสาวอังศุวีร์  สายสวาท
 
1. นางศศิธร  เกิดทอง
2. นางวารุณี  เกลี้ยงเกิด
 
54 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวกัญญาณิศ  เจริญสิทธิ์
2. นางสาวชลลดา  ทาระทอง
3. นางสาวดุจดาว  ลักษณะ
 
1. นายทัศนชัย  เก่งกำลังพล
2. นางสาวปิยะพร  ศรีตะลา
 
55 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายปฏิภาณ  ศรีขจร
2. เด็กชายอุดมทรัพย์  ทามา
 
1. นางบุษณี  บัวรอด
2. นางณชญาดา  บำรุงศรี
 
56 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายชุติพนธ์  กล้ากสิกิจ
2. เด็กหญิงอัฐภิญญา  แก่นอินทร์
 
1. นายเชาว์  ภู่จำรูญ
2. นางประยงค์  สวนดอน
 
57 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงฐิติพร  เทียมจันทร์
2. เด็กหญิงปฏิญญา  ศรีทอง
 
1. นางสาวปิยะพร  ศรีตะลา
2. นายกิตติชัย  ถาพรม
 
58 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายธนภูมิ  มั่นโพธิ์
2. นางสาวมัชชา  จันทราช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรัตพล  ก้อมน้อย
2. นางสาวสุพรรณี  อภิชัยเอนก
 
59 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวชลดา  ชาภักดี
2. นายสรัล  ด้วงนวม
 
1. นางสาวสุนิภา  สังข์เปีย
2. นางสาวชญาณี  ฤทธิ์ณรงค์
 
60 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวสุนิสา  ทรงอธิบาย
2. นายอนุชา  แก้วเกิด
 
1. นางสาวจามจุรี  ตื้อเชียง
2. นางสาวสุลักษณ์ขนางค์  คำศรี
 
61 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริพร  พรมเวียง
 
1. นางวัชรา  ญาณปัญญา
 
62 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนุสรา  แตงร่ม
 
1. นางสาวขวัญตา  ลือเฟื่อง
 
63 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงศรัณยภัทร  เรือนเงิน
 
1. นางลัดดาวรรณ  ขุนพิลึกลือเดช
 
64 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวณิชารีย์  ปานเขียว
 
1. นายวิรัช  ญาณปัญญา
 
65 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นายซัน  อ่อนพุทธา
 
1. นางสาวขวัญตา  ลือเฟื่อง
 
66 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายณัฐสิทธิ์  พิศโสระ
 
1. นางลัดดาวรรณ  ขุนพิลึกลือเดช
 
67 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายปัญญ์  กุลวงศ์
2. เด็กหญิงพศิกา  ศรีนวล
3. เด็กหญิงภูษณิศา  บุญประดิษฐ์
 
1. นายมนัส  ชวดดา
2. นางสาวนันทิกา  ชื่นสำนวล
 
68 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พฤกษมาศ
2. เด็กชายภาคสัณห์  จันทร์เปีย
3. เด็กชายวณิช  บุญช่วย
 
1. นางปราณี  ดิษเจริญ
2. นางสมพิศ  สิทธิพิสัย
 
69 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลศรี  ฤทธิ์กระจาย
2. เด็กหญิงศศิกานต์  เกิดเมฆ
3. เด็กชายสุพินิจ  เผือกแผ้ว
 
1. นางสาวปินัชยา  นาคจำรูญ
2. นางสาวศิรินภา  หมั่นเขตร์กรณ์
 
70 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวกรรณิการ์  เฟื้อแก้ว
2. นางสาวสุรีย์พร  อินทรโมฬี
3. นางสาวสุวิชาดา  ชุ่มสุข
 
1. นายชัยยง  เครือภักดี
2. นางสาวละออ  โสภา
 
71 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายกรินทร์  คำแก้ว
2. นายณัฐชานนท์  ฉ่อนเจริญ
3. นายอัครินทร์  ช้างสาร
 
1. นายมนัส  ชวดดา
2. นางสาวนันทิกา  ชื่นสำนวล
 
72 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวชนินาถ  อ่อนศรี
2. นายฐตพล  ศรีสุเทพ
3. นายณัฐนนท์  วณิชยานันต์
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  โพธิ์อ่อง
2. นางสาวกิตติญา  พรมพรสวรรค์
 
73 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาดา  กาทำมา
2. เด็กหญิงสิริวิมล  แก่นสนธิ์
3. เด็กหญิงองค์อร  นะภาสนธิ์
 
1. นางสาวศริญญา  พิมพ์หนู
2. นางสาวขนิษฐา  สกุลวา
 
74 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงพรรษชล  สายคุณากร
2. เด็กชายพีรณัฐ  ปัญญามัง
3. เด็กชายสรัล  โพธิ์หิรัญ
 
1. นางอุษา  พงษ์ชัยสิทธิ์
2. นางเพชรา  บัวเทศ
 
75 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนากานต์  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงวิภาวัณย์  หัตถะพรม
3. เด็กชายศักดิ์สิทธฺิ์  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางสาวนิรมล  รอดไพ
2. นางลลิตา  แหงมปาน
 
76 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาวชลิตา  สายโพธิ์
2. นางสาวธิติมา  สิทธิพันธ์
3. นางสาวบัวชมพู  บัวขาว
 
1. นางนภัสวรรณ  นุชชม
2. นางกนกพร  จีนมหันต์
 
77 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายจารุวัฒน์  หานุ
2. นายวัฒน์ชานนท์  วราธนากิตติ์
3. นายศตราวุธ  อินต๊ะคำ
 
1. นางสาวณัฏฐกันย์  วรวงษ์
2. นางนุชนาฐ  ช้างสาร
 
78 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวมณีรัตน์  แยบกสิกิจ
2. นางสาวมันฑณา  อรุณ
3. นางสาวอินทิรา  วงษ์ชมภู
 
1. นางสาวบุญศรี  ชริตภิรัต
2. นางสมภัทร์  บุษบงค์
 
79 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายชยธร  บรรพต
2. เด็กชายชัยทัศ  บรรพต
3. เด็กหญิงสุนัฐชา  ศรีนาเมือง
 
1. นางสาวพัชรา  ปรีชาชาญ
2. นางสาวน้ำฝน  วงศ์ดวงคำ
 
80 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชุติกาญน์  วงศ์ประภาสวัสดิ์
2. เด็กชายณภัทร  คุ้มพุ่ม
3. เด็กหญิงฟ้าประธาน  มั่งทอง
 
1. นายมนัส  ชวดดา
2. นางสาวนันทิกา  ชื่นสำนวล
 
81 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์ศรีดีชัย
2. เด็กชายวงศธร  สุนทรสุริยวงศ์
3. เด็กชายสุกฤษฎ์  รุกขชาติ
 
1. นายมานพ  ทองเกษม
2. นางสุรีย์  จันทร์เปีย
 
82 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 1. นายจีรวัฒน์  แสนรัก
2. นางสาวณัฐชยา  เนวชื่น
3. นายสมรักษ์  มีมาก
 
1. นางสาวชุติมา  เจริญผล
2. นางสาวฉัตรลัดดา  บุญมา
 
83 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1. นางสาวจิรานุช  มีสุวรรณ์
2. นายนัฐพล  ยมนา
3. นางสาวรุ่งนภา  สมหมาย
 
1. นางสุพินิจ  โรพันดุง
2. นายไพสิฐ  หลวงจอก
 
84 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 1. นางสาวจุรีวรรณ  พรมมา
2. นายวัฒนา  แกล้วคชสาร
3. นายสุทธิศักดิ์  พยัคฆา
 
1. นางสุภักดิ์  พลไพรินทร์
2. นางสาวสุวิมล  ฤกษ์วราคม
 
85 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชลิตา  จันทรัตน์
2. เด็กหญิงธนัชพร  ทองวา
3. เด็กหญิงอนุตตรีย์  เขตจัตุรัส
 
1. นางเสาวลักษณ์  นิ่มตลุง
2. นางสาวภัทรภร  เผยกลิ่น
 
86 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวราภรณ์  โททอง
2. เด็กหญิงวันวิสา  พูลเขตกิจ
3. เด็กหญิงศศิภา  ขจรนาม
 
1. นางสาวพัชรินทร์  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวสุภาภรณ์  พรสิงชัย
 
87 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ครุฑเผือก
2. เด็กหญิงนลินธร   ชาตินรินทร์
3. เด็กหญิงพรหมพร  บุญอาจ
 
1. นายวิชชา  ยศอ่อน
2. นางสาวเกษศิรินทร์  เซ็นบัว
 
88 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวพรรณนิภา  ทองทัพ
2. นางสาวอนัญญา  ผาสุข
3. นางสาวอรปรียา  พนมสวย
 
1. นางเสาวลักษณ์  นิ่มตลุง
2. นายทรงศักดิ์  คงสมศรี
 
89 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวพิทยารัตน์  เหล่าเขตกิจ
2. นางสาวฟ้าใส  รัสมาลี
3. นางสาวสุภัสสรา  ง้าวอ่อน
 
1. นางกุลจิรา  วิรัชชั่ว
2. นางกฤติมา  กองทองนอก
 
90 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายชลเทพ  วรรธนะมณีกุล
2. นายชุมพล  ล้วนลอย
3. นายวันมงคล  ทับทิมเล็ก
 
1. นายวิชชา  ยศอ่อน
2. นายสุพศิน  วงศ์กระจ่าง
 
91 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แก้วทรัพย์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ยอดสายออ
 
1. นางธฤษฏา  ศรลัมพ์
2. นางสาวรมณภัทร  มัติโก
 
92 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายธนกฤต  พูลเกษม
2. เด็กชายวรพล  ทรงศักดิ์สุจริต
 
1. นางสาวสุขสวัสดิ์  ปรียาโชติ
2. นางสาววลัยภรณ์  คงเจริญ
 
93 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนก  คำบุรี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สอนแก้ว
 
1. นางกุลจิรา  วิรัชชั่ว
2. นางกฤติมา  กองทองนอก
 
94 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. นางสาววรรณิษา  ทรัพย์ขำ
2. นางสาวอำไพ  เรืองพิศาล
 
1. นางสาวอารีย์  คำมา
 
95 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 1. นายขจรศักดิ์  พุทธสรณ์
2. นายนที  ชูเชื้อ
 
1. นางสาวชุติมา  เจริญผล
2. นางสาวฉัตรลัดดา  บุญมา
 
96 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวทิวาวรรณ  ทองประสาร
2. นางสาวสุดารัตน์  เปี่ยมอำพล
 
1. นางกุลจิรา  วิรัชชั่ว
2. นายสยาม  ศรีทอง
 
97 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 1. เด็กชายราชานุวัตร  กิ่งจันทร์
2. เด็กชายวิทยา  ทองทะจิตร
 
1. นางสาวอภิรดี  ผิวผ่อง
 
98 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะคร้อพิทยา 1. เด็กหญิงศิรดา  โพธิ์คานะ
2. เด็กหญิงสุนิษา  โขสันเทียะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิกร  อินทร์ฉ่ำ
 
99 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายกานต์  กะระณีย์
2. เด็กชายวีระวัฒน์  คำกลาง
 
1. นางสาวอาภากร  รักษ์ขจีกุล
 
100 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายชยธร  สร้อยสวิง
2. เด็กชายรณกร  เมฆวิมานลอย
 
1. นายพุฒิพัฒน์  วงศ์วิริยชาติ
 
101 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กชายพีรพล  อยู่เกิด
2. เด็กชายอรรถชัย  นุ่มอินทร์
 
1. นายชัยรัตน์  เรืองนิล
 
102 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กชายธนิสร  จันทศรี
2. เด็กชายธีรภัทร  พรมทา
 
1. นายไพรวัลย์  เกิดสวัสดิ์
 
103 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 94.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายธราเทพ  สุริยา
2. นายพุฒินาท  นุ่มสกุล
3. นายสุทธิพงษ์  เพ็ชรสูงเนิน
 
1. นายเทเวศร์  ม่วงพลับ
2. นายอนุชา  ม่วงเขียว
 
104 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. นายธนัตถ์  เจริญคง
2. นายวิวัฒน์  คำโทน
 
1. นายสังสรรค์  แต่งสกุล
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัชชากร  ทองขัน
2. เด็กหญิงธนาภา  โพธิพล
3. นางสาวปัณณพร  ผึ้งหลวง
4. นางสาวภัทรจาริน  คงคา
5. นางสาวสุภาวิณี  ศิริสอน
 
1. นางสาวจิรสุดา  ธรรมรังศี
2. นางทัศณี  ทะอินเลย
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธนากานต์  แก้วสะอาด
2. เด็กหญิงวรางคณา  แสนทราชา
3. เด็กหญิงสุชาวดี  บุญพระบาง
4. เด็กหญิงเพชรลดา  เกิดบุญมา
5. เด็กหญิงโยษิตา  มีโชติ
 
1. นางขวัญศุภางค์  รัตนวิบูลยเลิศ
2. นางสาวชุติกาญจน์  เชียวเขตรวิทย์
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ฟักเงิน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ภักดีสุข
3. เด็กหญิงวรรณษา  พวงจำปา
4. เด็กหญิงสาลิณี  ผลจันทร์
5. เด็กหญิงอนัญญา  จันทร์ลา
 
1. พระสมเกียรติ  ธมฺมพโล
2. นายอนุวัฒน์  เกียรติวงศ์ชัย
 
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวชุติมา  ภิรมย์นาค
2. นางสาวทัศนีย์  ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวสุมินตา  แซ่ตั้ง
4. นางสาวสุรีย์พร  นกลอย
5. นางสาวอัจฉราพร  ศรสุรินทร์
 
1. นางสาวอรพรรณ  หมูเทพ
2. นางเพ็ญนภา  ลายน้ำเงิน
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวกมลชนก  มีสำราญ
2. นางสาวธนัญญา  ทองทา
3. นางสาวนนทิชา  สีรวัตร
4. นางสาวพรชิตา  เชื้อรอด
5. นางสาวสิริญญา  ทรงเจริญ
 
1. นางขวัญศุภางค์  รัตนวิบูลยเลิศ
2. นายอนุวัตร  กว้างทุ่ง
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวกานดา  ทองดอนใหม่
2. นางสาวน้ำฝน  มะลิชม
3. นางสาวพัชรพร  ชูประเสริฐ
4. นางสาวสุนิสา  เกษเพชรสุวรรณ
5. นางสาวเจนจิรา  ยั่งยืน
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ตั้งถิ่น
2. นางนภิศ  ก้อนทอง
 
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญสมร  สัตย์ชาพงษ์
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ใจเรือน
3. เด็กหญิงน้ำฟ้า  โพนคร
4. เด็กชายภีมรัฐ  เนื้ออ่อน
5. เด็กหญิงออมสิน  ไม้สนธิ์
 
1. นางกัลยาณี  สิริปัญญาธิรัตน์
2. นางสาวฤทัยรัตน์  โมกขะศักดิ์
 
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชื่นผล
2. เด็กชายยศวิน   ไพรสันเที๊ยะ
3. เด็กหญิงรชฎา  พรับพรึง
4. เด็กชายรัชชานนท์  ชูก้าน
5. เด็กหญิงวรรนพร  ดีนุ่ม
 
1. นางสาวยุพา  ทองทา
2. นางสาวสาวิตรี  เกตุประยูร
 
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายธนกฤต  บุศรากุล
2. เด็กชายธัญญาวัฒน์  ธัญญมงคลชัย
3. เด็กหญิงพรนภัส  ติณะมาศ
4. เด็กชายภูวพัศ  เทียมจรรยา
5. เด็กหญิงอัญชสา  รุกขะวรวัฒนา
 
1. นางณฐนันท์  หล่อสมฤดี
2. นางญานี  อนันตอาจ
 
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวชุติกาญจน์  บุนนาค
2. นางสาวนรินทร์  สุขขะนัส
3. นางสาววนิดา  จันทาธุ
4. นางสาวอาทิติยา  สมศรี
5. นางสาวเบญจรงค์  เปียมาร
 
1. นางกัลยาณี  สิริปัญญาธิรัตน์
2. นางสาวสำเนียง  ศรีหิรัญ
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวณัชชา  พงษ์เวียง
2. นางสาวณัฐภรณ์  บุญนะ
3. นางสาวนภัสวรรณ  ปรางโท้
4. นายพิชิตชัย  เสื้อทอง
5. นางสาวสุภัสสรา  วงษ์อนุ
 
1. นางบุญญาภา  อิ่มศีล
2. นายพลวศิน  สารธรรม
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกนกนภา  นวนศรี
2. นางสาวดาริสา  ดงกระโทก
3. นางสาวนิภารัตน์  โพธิ์ทอง
4. นางสาวภัทรพร  ขุนเทียน
5. นางสาววนิดา  จารุพินิจกุล
 
1. นางวรพรรณ  ศรีเจริญวนะกิจ
2. นางธนพร  ยมรัตน์
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. เด็กหญิงชลนิภา  สุริทัย
2. เด็กหญิงธันยพร  อยู่เรือง
3. เด็กหญิงปณิดา  ขันแก้ว
4. เด็กชายวรพรต  คำไทย
5. เด็กชายอรรถพล  อำพาศ
 
1. นางวันเพ็ญ  ส้มฉุน
2. นางสาวกิตติ์ชญาห์  เมธาวรารักษ์
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงฌัชชา  รักกุศล
2. เด็กหญิงทิพกัญญา  ธงสันเทียะ
3. เด็กหญิงนัทธมน  กุลกันยากานต์
4. เด็กหญิงประภัทสร  บุตรเกษม
5. เด็กหญิงสุพัตรา  เจริญรส
 
1. นายสุเมวิทย์  ชาวลุ่มบัว
2. นายภาณุพงศ์  บิณฑวิหค
 
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายกิตติพงศ์  ชุ่มอินทร์
2. นายจิรเกียรติ  ช่างสลัก
3. นางสาวฉัตรลดา  เกตุยิ้ม
4. นางสาวสุรางคนา  แป้นกล่ำ
5. นางสาวเกศดาว  มั่นคง
 
1. นางสาวจิรสุดา  ธรรมรังศี
2. นางทัศณี  ทะอินเลย
 
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายกิตติชัย  สุนทรบุตร
2. นายณัฐนันท์  หอมโพธิ์
3. นายนิติคุณ  ท้าวทอง
4. นางสาวศศิการณ์  ยศประดับ
5. นายไตรภพ  เนียมทิพย์
 
1. นางรัตนา  ชิงชัย
2. นางนันทวันท์  จันทร์สอน
 
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์นิภา  ชูมา
2. นายภานุพงศ์  ขานดำ
3. นางสาวศศิชา  หอมมาลา
4. นางสาวศุภธิดา  ประวรรณรัมย์
5. นางสาวอรวรรณ  ฤทธิ์เทพ
 
1. นางสุภาวดี  เนตรทิพย์
2. นายเผ่าไทย  เสียงแจ่ม
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  เศษน้อย
2. นางสาวชนนิกานต์  วงศ์งาม
3. นางสาวชนิตา  รอดสร้อย
4. นางสาวชมน  มาประเสริฐ
5. นายธวัชชัย  คำทอง
6. นายธีรภัทร  อ้นกลิ้ง
7. นายนัฐวุฒิ  ไกลถิ่น
8. นางสาวนิตยา  โนนกลาง
9. นายพงศกร  เรื่อศรีจันทร์
10. นางสาวพรนิภา  โอนอ่อน
11. นางสาวภควดี  แจ่มดี
12. นายภูชิชย์  ศิลาชัย
13. นางสาวรุ่งทิวา  ฮะสม
14. นายวิษณุ  พันธ์ตารักษ์
15. นายศรัญยู  หมั่นหาโชค
16. นางสาวศรินดา  พิมภาภรณ์
17. นางสาวศศิวิมล  อู๋เถื่อน
18. นางสาวศิริลักษณ์  สีหัวโทน
19. นางสาวเกศิณี  โพธิ์น้อย
20. นางสาวเบญจวรรณ  เสงี่ยมทรัพย์
 
1. นายพงษ์สัวสดิ์  สวัสดี
2. นางสาวสมฤทัย  ฤทธิ์โพธิ์
3. นายกฤษณะ  ไกรสี
4. นางสาวกนกพร  คำลือไชย
5. นาย-  -
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวกิ่งกาญน์  นุ่มน่วม
2. นางสาวชลดา  ผึ้งเถื่อน
3. นางสาวญูกัลยทรรศน์  ยามวัน
4. เด็กชายณัฐภัทร  สังข์เที่ยง
5. นางสาวณัฐรัตน์  พงษ์พันธ์
6. นางสาวทวินันท์  วงศ์คำ
7. นายธนภัทร  แก้วพิศดาร
8. นายธัชพิชา  คุ่ยหอม
9. นายนฤสรณ์  ธนิตราพงศ์
10. นายนิทัศน์  คงวิชา
11. นายนเรศ  รอดนิล
12. นางสาวปิญาภรณ์  ภูมิปัญญา
13. นางสาวพรชิตา  อ่อนคล้าย
14. นายพีรพัฒน์  แท่งทอง
15. นายรักไทย  ฐานทองอรุณ
16. เด็กชายรัชพงษ์  เดือนฉาย
17. นายวุฒิชัย  ศรีสุวรรณ์
18. นางสาวสุพัตรา  แผนบัว
19. นางสาวอทิตยา  ขันคำ
20. นางสาวเพ็ญนภา  แผนบัว
 
1. นางสาวกำจัด  อินชูพงษ์
2. นางรัชนี  จันทร์ไข่
3. นางสกุลตา  รอดสการ
4. นายสิทธิชัย  พรหมประสิทธิ์
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวกชพรรณ  จิตตุรงค์อาภรณ์
2. นายคุณวัต  ศรีวิไล
3. นายจารุวิทย์  คณานุทรัพย์
4. นางสาวชฎาพร  ตั้งตระกูล
5. นายชลสิทธิ์  บุญทธิพย์
6. นางสาวฌาฌาณัฏฐ์  ด่านกุล
7. นางสาวณิชชาภา  กิตติธนสาร
8. นายถาวร  ศิริเผ่าตระกลู
9. นายธัญชนิต  รอดชะ
10. นายธีวรุฒน์  ชูเมือง
11. นางสาวปทิตตา  รอดนวล
12. นางสาวประกาสิริ  วงษ์พานิช
13. นางสาวปรีชญา  เชื้อหนองไฮ
14. นางสาวปาลิตา  อังศิริมงคล
15. นายวรรธนัย  เริองเสือ
16. นางสาววรัญญา  ม่วงมี
17. นายวัขรภัทร  เขียวผึ้ง
18. นางสาวอภิสรา  แผ่วัฒนากุล
19. นางสาวโยษิตา  สื่อสุนทรานนท์
20. นายไกรวิชญ์  งามพสุธาดล
 
1. นางอมรมาต  แสงดอกไม้
2. นางกัลยากร  เปรมจิต
3. นายมีทวน  สมบัติปัน
4. นายสำราญ  อินทร์ประสิทธิ์
 
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสาธิตา  เชื้อกสิกรรม
 
1. นางสาวยุพาพร  เทศสิงห์
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พุทธโกสัย
 
1. พระมหานรินทร์   นรฺทโท
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงศิริลดา  จงกล
 
1. นายอำนาจ  จันทร์อิ่ม
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. นางสาวสุกัญญา  ชาบัน
 
1. นายกฤษณะ  ไกรสี
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาวณัฐนนทพร  แสนวงศ์
 
1. นายพีรวิชญ์   เสือเผือก
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นายชนาธิป  พลับทอง
 
1. พระพยุงศักดิ์  ศิริสาร
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย  หอมดวง
2. เด็กหญิงมาริษา  แก้วจันทร์
 
1. นางทัศณี  ทะอินเลย
2. นางสาวรจนกร  เอกวัตร์
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายกันย์ดนัย  พิตรพิบูลทวี
2. เด็กหญิงรักษิณา  พิริยะศักดิ์จินดา
 
1. นางชุลีภรณ์  กลิ่นชื่น
2. นางสาวรัตนา  วงษ์ถาติ๊บ
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงจิดาภา  หงษ์ทอง
2. เด็กชายศุภกฤต  กาวดิรก
 
1. นางนารี  อินทร์จันทร์
2. นายสุรชัย  ดีพุ่ม
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายภาณุพงศ์  กลิ่นสอน
2. นางสาวโชติมนต์  แก้วไพรชัฎ
 
1. นางธิรดา  วงษ์ทานมัย
2. นางเพ็ญนภา  ลายน้ำเงิน
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวชิดชนก  พิมพ์พล
2. นายอลงกรณ์  อาจอารี
 
1. นางทัศณี  ทะอินเลย
2. นายนิตินัย  อ่วมทอง
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นายธีรภัทร  พลูเพิ่ม
2. นางสาวนิรามัย  ยิ้มแพร
 
1. นางอำพร  เขมะปัญญา
2. นางศศิลักษณ์  ปานเลิศ
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิติยา  พันวัน
2. นางสาวจารุพัสตร์  ทำบุญยิ่ง
3. เด็กหญิงจิรัชญา  จันผ่อง
4. นางสาวณัฐนรี  อ่องสะอาด
5. เด็กหญิงตยาคี  ตรีแก้ว
6. เด็กหญิงวรวรรณ  เติมพันธ์
7. นางสาววาสนา  เฉยปั้น
8. เด็กหญิงสุรีวัลย์  สายสวาสดิ์
9. นางสาวเบญจมาศ  อาจองค์
10. เด็กหญิงโชติกา  ทองโพธิ์
 
1. นางทัศณี  ทะอินเลย
2. นายนิตินัย  อ่วมทอง
3. นางวัชราภรณ์  วิทยารักษ์
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นายจักรินทร์  ทองมณีฉาย
2. นางสาวจิรนันทร์  พงษ์จันทร์
3. นางสาวณัฐฎาวรรณ  ผลสุข
4. นางสาวนิศา  แจ้งโสภา
5. นางสาวบงกช  ผงสูงเนิน
6. นางสาวปลายรุ้ง  แก้วถนอม
7. นางสาวปิยะวรรณ  พ่วงขำ
8. นางสาวพรพรรณ  ศรีสอาด
9. นางสาวรัชนีกร  เพชรทอง
10. นางสาววริศรา  ทับทอง
 
1. นางนิติยา  น้อยเกิด
2. นางสาวณิชารีย์  เหลืองอร่าม
3. นางปุณยธร  วุฒิประภา
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงฑิตญา  นิลสนธิ
2. นางสาวณัฎฐณิชา  พัวอุดมเจริญ
3. เด็กหญิงณิชารีย์  แก้วเกิด
4. นางสาวปิยรัตน์  พันธุ์ประวงษ์
5. เด็กหญิงวริศรา  ปุญขันธ์
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุขใย
7. นางสาวสุดารัตน์  ทับทิมศรี
8. เด็กหญิงอธิชา  พุฒตาลศรี
9. นางสาวอรินดา  เนตรจินดา
10. เด็กหญิงเบญจรัตน์  วันจันทร์
 
1. นางสาวปิยะดา  วิจิตรวงศ์
 
140 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวกชนันท์   สุขนันท์
2. นางสาวจิราพรรณ  เทียมสุวรรณ์
3. นางสาวชลธิชา  นางงาม
4. นางสาวญาณี  กลิ่นเมือง
5. นางสาวณัฏฐนิช  แสงทอง
6. นางสาวณัฐณิชา  จันทร์รักษา
7. นางสาวรสิตา  อุ่นศรี
8. นางสาวระพีพัฒน์  ตึงจ๊ะ
9. นางสาวลลิตา  ประสงค์ผล
10. นายวัจนรัตน์  สุเมธเสนีย์
11. นางสาววัชราภรณ์  มิทธิศร
12. นางสาวศศิธร   ใจเดช
13. นางสาวศศิประภา  เนตรถาวร
14. นางสาวศิวัชญา  โพธิ์พึ่ง
15. นางสาวเพ็ญพักตร์  อยู่นุ่ม
 
1. นายสมเจตน์  พิกุลทอง
2. นางสาวสุณีรัตน์  คุ้มนิล
3. นางสาวลาภิสรา  กันทา
 
141 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  สิทธิศาสตร์
2. เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์ศรีรัตน์
3. เด็กหญิงชัญญานุช  ฟักเหลื่อง
4. เด็กหญิงณัฐธิกา  กองอ้น
5. เด็กหญิงทิตยา  คำอ่อน
6. เด็กหญิงนภาพร  สิทธิศาสตร์
7. เด็กหญิงพรรณรินทร์  สาศิริ
8. เด็กหญิงพิชญานิน  ทองเกตุ
9. เด็กหญิงภัทรดา  อาจอินทร์
10. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เทพันดุง
11. เด็กหญิงวริษา  เย็นนัทธี
12. เด็กหญิงวาสนา  สารส
13. เด็กหญิงสุตาภัทร  ภู่สงค์
14. เด็กหญิงอารีญา  เก่งเขตวิทย์
15. เด็กหญิงเพชรไพลิน  บุญไธสง
 
1. นายชนัตถ์  โสตถิกุล
2. นายพิสิฐ  ชำนาญเขตกรณ์
 
142 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวกชนันท์  กลิ่นรัตน์
2. เด็กหญิงชลธิชา  รอดนิล
3. เด็กชายณริศรา  สิงห์ลี
4. นางสาวธัญวลัย  เทพทอง
5. เด็กชายปฐวี  แก้วเกิด
6. เด็กหญิงปวีณา  จำปาทอง
7. เด็กชายพันกร  บุญประดิษฐ์
8. นายพีรพล  จ้อยสูงเนิน
9. เด็กหญิงวริศรา  ศรีนวลสด
10. นางสาววิวตะวัน  สุ่นกุล
11. นางสาวสิราวรรณ  แช่มเอี่ยม
12. นางสาวสุภัทรา  สนทอง
13. นางสาวอรอนงค์  น้อยสวัสดิ์
14. นางสาวเพชรัตน์  ชื่นชม
15. นางสาวเพชรา  ชื่นชม
 
1. นางเสมอ  เปลื่ยนหมื่นไวย์
2. นางสุขใจ  บาทบำรุง
3. นางสาวเอื้อมเดือน  แป้นโต
 
143 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงสรียา  พวงวิลัย
2. เด็กหญิงอัมสิริ  บัวเปีย
 
1. นางกนกวรรณ  สุวรรณรัตน์
2. นายรณเทพ  เปรมจิตต์
 
144 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายธนโชติ  เหมือนเอี่ยม
2. เด็กหญิงไทยร่า  กรหมี
 
1. นายวัชระ  น่วมอินทร์
2. นายเรวัต  ลายน้ำเงิน
 
145 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญนิตย์
2. เด็กชายธนวัฒน์  กำลังงาม
 
1. นางวราภรณ์  สุฬาพา
 
146 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายกีรติ  หุ่นทอง
2. นายชัชวาล  จิตรชื่น
 
1. นางสุมิตรา  นภาวิวัฒนากุล
2. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
147 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายธีรทัศน์  วิษณุมหิมาชัย
2. นายปฎิภาณ  บูรณางกูร
 
1. นายปณต  หมีทอง
2. นายนครชัย  บุญเป็ง
 
148 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐนิชา  ทองน้อย
2. นางสาวนพมาศ  เส็งเมือง
 
1. นางสาววัชรินทร์  เจริญวิเศษกรณ์
2. นางรจนา  ด้วงชื่น
 
149 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงจิราพร  กลิ่นรอง
 
1. นายพีระเดช  จันทร์หอมประดิษฐ์
 
150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายปวริศ  ลงลา
 
1. นายกิตติพงษ์  คงโต
 
151 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงชไมพร  ปฏิสนธิ์
 
1. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
 
152 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวจตุพร   ฉัตรอักษรานนท์
 
1. นายพีระเดช  จันทร์หอมประดิษฐ์
 
153 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายดุจประกรณ์  คำฤทธิ์
 
1. นายมาโนช  อภิญญานุวัฒน์
 
154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายณัฐชนน  นิ่มดิษฐ
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
155 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงศศิภา  ปานวารี
 
1. นางสาวสุนทรี  สุขอร่าม
 
156 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณิดา  กุสุโมทย์
 
1. นายมาโนช  อภิญญานุวัฒน์
 
157 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ปานเพ็ชร
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
158 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวสุภัค  อิ่มสมบัติ
 
1. นายวศิน  ไพบูลย์ศิริ
 
159 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายชัยณรงค์  คงสิบ
 
1. นายกิตติพงษ์  คงโต
 
160 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวชนิตา  จันทร์ไทย
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
161 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  บุญอาจ
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  วรรณนวล
 
1. นายกิตติพงษ์  คงโต
 
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงศวิตา  ขำพิมล
 
1. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
 
164 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวรัตนากร  บัวขาว
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
165 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายภานุพงษ์  วงศ์ทองแดง
 
1. นายมาโนช  อภิญญานุวัฒน์
 
166 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกัลยาณี  ทองปาน
 
1. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
 
167 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายศิรวิชญ์  เพ่งผล
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
168 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1. เด็กชายอัฏพล  พรมคำ
 
1. นายอัษฎาวุธ  มิ่งเมือง
 
169 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกรกนก  ทูลฉลอง
 
1. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
 
170 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายอภิณพ  สมรูป
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
171 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1. นางสาวปาลิดา  พาไทยสงค์
 
1. นายอัษฎาวุธ  มิ่งเมือง
 
172 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. นางสาวแสงตะวัน  ยอดอุ่น
 
1. นายยุทธนา  ศรีสวัสดิ์
 
173 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤชอร  หมื่่นอภัย
2. เด็กหญิงรัชณีวรรณ  พินิกัล
 
1. นายวานิช  ยาเพ็ชรน้อย
2. นายมาโนช  อภิญญานุวัฒน์
 
174 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายกรกฏ  นิลยี่เรือ
2. เด็กหญิงอภิญญา  ใจเยี่ยม
 
1. นายพีระเดช  จันทร์หอมประดิษฐ์
2. นางสาวสุนทรี  สุขอร่าม
 
175 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงณัฐธนภัทร์  ฉิมปาน
2. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  อัมฤกค์
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
2. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
 
176 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายทรงยศ  คำอยู่
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
177 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรัญญา  คงสิบ
 
1. นายบุรินทร์  บุญมาก
 
178 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงนฤมล  วิชาพร
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังษี
 
179 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายบันเทิง  ลาภเกิด
 
1. นายศิรศักดิ์  ชูสิงห์
 
180 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายพีรณัฐ  ลาพรม
 
1. นายทินกร  ว่องสารกิจ
 
181 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวรวิภา  ชัยดี
 
1. นายบุรินทร์  บุญมาก
 
182 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กชายธนทฤษ์  ศรรุ่ง
2. เด็กชายธัชพล  สิทธิ
3. เด็กชายเนติพงษ์  สิทธิวงษา
 
1. นายอิสระ  วีระน้อย
2. นายณพลพงศ์  ด้วงกลัด
 
183 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงพิชามญฐ์  สิงห์เรือง
2. เด็กหญิงอารยา  ทรัพย์เที่ยง
3. เด็กหญิงเกดสุดา  จิ๋วสุข
 
1. นางวิไลวรรณ  ยามสุข
2. นางสาวกรองกาญจน์  น้อยประชา
 
184 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กชายพงษ์เดช  อินทรมณี
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์  แสนพันธ์
3. เด็กชายโกญ์จนาท  รุ่งสว่าง
 
1. นายชวลิต  ทองอ่อน
2. นาย-  -
 
185 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวกัลยาณี  เก่งเขตวิทย์
2. นางสาววราภรณ์  บุษบรรต์
3. นายอานนท์  สิทธิพรม
 
1. นางสาวนันทวัน  จันทสุริโย
2. นายสันติ์  แสนสุข
 
186 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นายบรรนสรณ์  พูลเพิ่ม
2. นางสาวพลอยชมพู  ไทรงาม
3. นายเดชชาติ  บัวสัมฤทธิ์
 
1. นายอิสระ  วีระน้อย
2. นายณพลพงศ์  ด้วงกลัด
 
187 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นายจีรภัทร  รอดยิ้ม
2. นายณัฐพงศ์  พายพัตร
3. นายศุภเดช  ฉ่ำเจริญ
 
1. นางวิไลวรรณ  ยามสุข
2. นางสาวกรองกาญจน์  น้อยประชา
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงนภัสสร  แก้วแสง
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะวิทยา 1. เด็กหญิงอารยา  เสาแก้ว
 
1. นางสาวอัจฉรา  ช้างเนียม
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายเพชรพงศ์  เผือกพยงค์
 
1. นายวันชนะ  เหมือนมิ่ง
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายนิรันดร์  ภูมิสัตย์
 
1. นายสุชาติ  นิชเปี่ยม
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปฏิพร  กลิ่นอ่วม
 
1. นายธีรพงศ์  โตสงคราม
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กชายปรัญชัย  ชาญเชาว์
 
1. ว่าที่ร้อยโทเกียรติศักดิ์  กิ่งเนียม
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. นายภราดร  กาละศรี
 
1. นายลิขิต  แก้วคง
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายณัฐพล  จันทรรังษี
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 82.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวกัลยา  ทิมเขียว
 
1. นายสุชาติ  นิชเปี่ยม
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  งานดี
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายรัชชานนท์   ศรีคูณ
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวอารีรัตน์  ปรางวิเศษ
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายนิธิพัฒน์  บัวบังใบ
 
1. นายพิพัฒน์  ผาสุขขี
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. นายวราเทพ   ม่วงเชียง
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงนริศรา  อ่ำทิม
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
203 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนภัทร  ภู่สุวรรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยโทเกียรติศักดิ์  กิ่งเนียม
 
204 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์    พรมเขื้อ
 
1. นายธีรพงศ์  โตสงคราม
 
205 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 1. นางสาวเบญญาภา  เรืองศรีไพร
 
1. นายจาตุพัฒน์  ยอดประเสริฐ
 
206 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายเจษฎากร  แสงพุก
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
207 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงวิภาวี  นิ่มจำนงค์
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายอิทธิพล   พันธุรัตน์
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
209 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 84.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวณัฐนรี  รอดประเสริฐ
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
210 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายสรรเพชญ  เกิดสมบัติ
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
211 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายอิทธิพล   พันธุรัตน์
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
212 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 92.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวณัฐณิชา  ชื่นกลิ่น
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
213 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวปทิตตา  ชูเกิด
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
214 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธัญรดา  ปานเทวัญ
 
1. นายโชคชัย  แย้มบัญชา
 
215 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงวรรณษา  มาลัยกุล
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
216 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  เงินบำรุง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
217 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  พัสสร
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
218 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงชนากานต์  เวียงวัง
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรีตะลหฤทัย
 
219 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาววรัญญา  เกิดสุวรรณ์
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรีตะลหฤทัย
 
220 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวลีลาวดี  พาณิชย์ศะศิลวัฒน์
 
1. นายวันชนะ  เหมือนมิ่ง
 
221 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายประดิพัทธ์  อินทร์ฉ่ำ
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
222 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  พยัคฆกูล
 
1. นายพิพัฒน์  ผาสุขขี
 
223 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายอภิวัฒน์  พุ่มซ่อนกลิ่น
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
224 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธีรภัทราพร  งามนิธิจารุเมธี
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
225 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  พุ่มขจร
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรีตะลหฤทัย
 
226 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายชญานนท์  บุญดล
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
227 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นาย เขมฉัฑต์เพ็ศ   เพ็ชรคง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
228 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. นางสาวสุธินี  โกสุมา
 
1. นายพุฒิไพโรจฒ์  โชติกุลศิริปัญญา
 
229 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายกฤษฏ์  คำภาเมือง
2. นางสาวจุฑาทิพย์  เงินบำรุง
3. นางสาวณัฐณิชา  ชื่นกลิ่น
4. เด็กหญิงนันทวิภา  แก้วพินิจ
5. นางสาวพันธิตรา  แม้นสุรินทร์
6. เด็กหญิงศุภณัฐ  ทองบุญเจริญ
7. นางสาวสุทัตตา  วังยาว
8. นายอภิวัฒน์  พุ่มซ่อนกลิ่น
9. นายเขมฉัฑต์เพ็ศ  เพ็ชรคง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
2. นางปิยะนาฏ  ดีศิริ
3. นางเบญจมาศ  ทวนไกรพล
 
230 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกัลยารัตน์  สกุลมา
2. เด็กชายชญานนท์  บุญดล
3. นายณัฐพล  จันทรังษี
4. เด็กหญิงนริศรา  อ่ำทิม
5. เด็กหญิงวรรณษา  มาลัยกุล
6. เด็กหญิงวิภาวี  นิ่มจำนงค์
7. นายวีระกร  ผ่องจิตร
8. นางสาวสุชยา  ศรีเมฆ
9. นายเมธี  วินทะชัย
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
2. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
3. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
231 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 88.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายกฤษฎา  พูลจันทร์
2. นายกฤษฏ์  คำภาเมือง
3. เด็กหญิงทิพาพรรณ  เป้กลาง
4. เด็กหญิงธีรภัทราพร  งามนิธิจารุเมธี
5. เด็กหญิงนันทวิภา  แก้วพินิจ
6. เด็กชายพรพิพัฒน์  พิพัฒนโภคา
7. เด็กหญิงภัทราภร  ประทักษ์วิริยะ
8. เด็กชายวิทวัส  ศรีพุทธ
9. นางสาวศวรรยา  ศรีจุลฮาต
10. เด็กหญิงศิรภัสสร  โพธิ์ทัย
11. เด็กหญิงศิรภัสสร  พัสสร
12. เด็กหญิงศุภณัฐ  ทองบุญเจริญ
13. เด็กชายสุรวุฒิ  กรั่นแย้ม
14. นายอภิวัฒน์  พุ่มซ่อนกลิ่น
15. นายเขมฉัฑต์เพ็ศ  เพ็ชรคง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
2. นางปิยะนาฏ  ดีศิริ
3. นางเบญจมาศ  ทวนไกรพล
4. นายดนัย  เชื้อสกุล
 
232 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายกฤษณะพงษ์  งามเลิศ
2. นางสาวกัลยา  ทิมเขียว
3. นายณัฐวุฒิ  พึ่งแก้ว
4. เด็กชายทนงศักดิ์  รัตนมิถุนา
5. เด็กชายทิเบต  อาริกุล
6. นายธนกร  ปัทมาลัย
7. เด็กหญิงนันชิดา  ราชแสง
8. เด็กชายปองคุณ  ศรีคชไกร
9. เด็กชายพีรวัส  จูแพ
10. เด็กชายภากร  ครามวิชิตกุล
11. นางสาวรัตติกาล  จันทร์ประจักษ์
12. เด็กชายรันกรณ์  โสภิณ
13. นางสาววรพร  พูลสวัสดิ์
14. นางสาวสุพิชชา  ฤทธิ์โพธิ์
15. นางสาวเสาวลักษณ์  เจริญสิงห์
 
1. นายสุชาติ  นิชเปี่ยม
2. นายกิตติธัช  ขำใย
3. นายสุชาติ  ศิริชู
4. นางจินตนา  พรมชัยชนะ
 
233 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกัญญารัตน์  สกุลมา
2. นายณัฐพล  จันทรังษี
3. นายธวัชชัย  รอดศรีสมุทร
4. เด็กหญิงนภัสสร  แก้วแสง
5. เด็กหญิงนริศรา  อ่ำทิม
6. เด็กหญิงพิมพกานต์  งานดี
7. เด็กหญิงวรรณษา  มาลัยกุล
8. เด็กหญิงวิภาวี  นิ่มจำนงค์
9. นายวีระกร  ผ่องจิตร
10. เด็กชายสมรักษ์  บางประเสริฐ
11. เด็กหญิงสิรินทรา  ทรัพย์สิน
12. เด็กหญิงสุชยา  ศรีเมฆ
13. นางสาวอารีรัตน์  ปรางวิเศษ
14. นายเจษฎากร  แสงพุก
15. นายเมธี  วินทะชัย
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
2. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
3. นายทินกร  ว่องสารกิจ
4. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
234 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายกิตติธัช   ศรีขจร
2. เด็กชายณัฐชนน  ดีฉนวน
3. นายณัฐพงศ์   สุยะ
4. เด็กชายณัฐภูมิ  หนองเต่า
5. เด็กหญิงปฏิพร   กลิ่นอ่วม
6. เด็กชายปราบดา   ป้อมยุคล
7. เด็กหญิงพรหมพร  วงศ์แก้วโพธิ์ทอง
8. เด็กหญิงพรไพลิน   สีสิงห์
9. นางสาวมัลลิกา   ฤทธิ์เทพ
10. เด็กหญิงวิลาวัณย์    พรมเขื้อ
11. เด็กหญิงสุรสวดี  จันทร
12. นางสาวเกศราพรรณ์    แจ่มเทพย์
 
1. นายธีรพงศ์  โตสงคราม
2. นายชญาณัฏฐ์  รอดสัตถา
3. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
4. นายอภิชาติ  หมั่นกิจ
 
235 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรภัทร  ฟักทอง
2. นายพันธกร  บัวแก้ว
3. เด็กหญิงมุชฐิตา  แสนทำพล
4. นายศราวุฒิ  สิงห์น้อย
5. เด็กชายศักดินนท์  เหมือนงาม
6. นางสาวสายชล  ภูมิภักดี
7. นางสาวสิริยากร  กิตติพงษ์
8. นางสาวสุธิตา  ศรีบุญเรือง
9. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีคำ
10. เด็กชายแสงชัย  เขม้นกิจ
 
1. นายอภิชัย  เขม้นเขตกิจ
2. นางพิมลนุช  เกรียงไกรเพ็ชร์
3. นางสาวปัจฉิมา  ลักษณะวิเชียร
 
236 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกัญญารัตน์  สกุลมา
2. เด็กชายชญานนท์  บุญดล
3. นายณัฐพล  จันทรังษี
4. นายธวัชชัย  รอดศรีสมุทร
5. เด็กหญิงนริศรา  อ่ำทิม
6. นายพัฒนะ  บุญบาง
7. นายวีระกร  ผ่องจิตร
8. เด็กชายสมรักษ์  บางประเสริฐ
9. เด็กหญิงสิรินทรา  ทรัพย์สิน
10. นางสาวอารีรัตน์  ปรางวิเศษ
11. นายเจษฎากร  แสงพุก
12. นายเมธี  วินทะชัย
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
2. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
3. นายทินกร  ว่องสารกิจ
4. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
237 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายกรฤต  วงษ์นุช
2. นายกฤษณะ  มูลอนันต์
3. เด็กชายกฤษดา  ดำชม
4. เด็กชายกฤษดานนัท์  สกุลมา
5. เด็กชายกานนต์  กมลแก้ว
6. เด็กชายจิรเมธ  มาตรเสนา
7. เด็กชายชยากร  โตทรัพย์
8. เด็กชายชโลธร  นวลละออง
9. เด็กชายณัฐพล  จันทร์เสน่
10. เด็กชายทักษ์  พรมจาด
11. นายธีรภัทร  คงโต
12. เด็กชายนวพรรช  ปิ่นณรงค์
13. นายบุญบันดาล  พลูพันธ์
14. เด็กหญิงปวีณา  ปานขลิบ
15. เด็กชายปิยพนธ์  นาพิจิตร
16. นายวุฒิพงษ์  คงเพ็ชรศักดิ์
17. เด็กชายศตวรรษ  ต่อชีพ
18. เด็กชายสุกฤต  บุญดล
19. เด็กชายอิทธิชัย  นุ่มสกุล
20. นายเจริญชัย  ขำสุข
21. เด็กชายเฉลิมพงษ์  มุมทอง
 
1. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
2. นายวีรชน  พลูพันธ์
3. นายเสรี  บุญประเทือง
4. นางจริยา  หวังประเสริฐ
 
238 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. นายจิรัฎฐ์   พาลี
2. เด็กชายชนะโชค   แจ้งสุข
3. นายชัยวัฒน์   เพ็งจันทร์
4. เด็กชายณัฐพล   เสืออุดม
5. เด็กชายธนธรณ์   พาสุทธิ์
6. นายธนวัฒน์   สุวรรณนิตย์
7. เด็กชายธนวัฒน์   อาจวงษ์
8. นายธนากร  เอี่ยมเพ็ชร
9. นายธีรภัทร  ธีระไพโรจน์
10. เด็กชายบรรเจิด   วงษ์สวัสดิ์
11. เด็กชายมิตรภาพ   ปานศิลา
12. เด็กชายรัชชานนท์   ศรีคูณ
13. เด็กชายวรรณชัย   แย้มทิพย์
14. นายวราเทพ   ม่วงเชียง
15. นายวิเชษฐ์   เมืองสวรรค์
16. เด็กชายวุฒิชัย   ม่วงจั่น
17. เด็กชายศราวุธ   สมรสมลตี
18. นางสาวสิริลักษณ์   ม่วงจั่น
19. นายสุทธวีร์   กันต๊ะ
20. เด็กหญิงสุริวิภา   พงกลาง
21. เด็กชายอิทธิพล   พันธุรัตน์
 
1. นางสาววันดี  ศรีเรือง
2. นายวีระ  เดชครุฑ
3. นายเทพศักดิ์  ปรางค์วิเศษ
4. นายสมบัติ  ศรีวงษา
5. นายสังวร  ยมรัตน์
6. นางลำดวน  เพชรเย็น
 
239 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  มาลินันท์
2. เด็กชายกานต์ชนก  ปานทรัพย์
3. เด็กหญิงธีร์สุดา  ข้อโนนแดง
4. เด็กชายพีร์รภัทร  พงษ์พรต
5. เด็กชายภูมินทร์  อนุชน
6. เด็กหญิงวิชญาพร  บุญหนุน
 
1. นายราชันย์  ชัยศุภสกุล
 
240 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกกร  กล้ากสิกิจ
2. เด็กชายกฤติธี  บุญโท
3. เด็กชายกิตติพร  น้ำส้ม
4. เด็กชายธีรวัฒน์  พันเทศ
5. เด็กชายปฏิภาณ  เสือดอนกลอย
6. เด็กชายพีรพงศ์  รัตนนิตย์
 
1. นายฐาปนิก  ศาลศาลา
2. นายธงไชย  สังข์ทอง
3. นายมาโนช  แยบเกษตร
 
241 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กล่อมปาน
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  โชคดี
3. เด็กชายธนากร  เข็มศรี
4. เด็กชายภาณุชิต  ชุ่มวิจารณ์
5. เด็กหญิงรุ้งเพชร  ชัยมงคล
6. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พวงสมบัติ
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
2. นายพงศธร  อุ่นใจ
3. นายมนตรี  สินน้อย
 
242 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายกฤษณะ  การบรรจง
2. นายณัฐวัตร  โพธิ์มงคล
3. นายพงษ์พจน์  พิมพิจิตร
4. นางสาวพัณณิน  มะแม้น
5. นายภานุพงค์  คงไทย
6. นางสาวสรารัตน์  บุญญะกา
 
1. นางสาวบุษรา  อาบวารี
2. นายนิลรัตน์  พึ่งพา
3. นายอภิรักษ์  กัลพันธุ์
 
243 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นายจิรายุ  ฟักนุ่ม
2. นางสาวญาดา  สวยไธสง
3. นายธนวุฒิ  สุพรรณรัตน์
4. นายธีรพัฒน์  มากขุนทด
5. นายอนพัทย์  อุ่นโพธิ์
6. นายเขมทัต  วิหกโต
 
1. นายชาญณรงค์  แป้นโต
2. นายภูษิต  เงินเส็ง
 
244 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. นายชัยวัฒน์  เสือทุ่ง
2. นายฐิติพงศ์  อิทธิไกรวัฒนา
3. นายนันฐพงษ์  ศรีพัฒน์
4. นายพูลศิล  บัวตูม
5. นางสาววรรณวิภา  พศด้วง
6. นายวีรภัทร  เจริญสาริกัณฑ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  วิสิทธิเขต
2. นางดรุณี  วลัญช์อารยะ
 
245 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. นางสาวกชนิภา  พูนผล
2. เด็กหญิงกนกพร  พรมสูงยาง
3. นางสาวกัญญารัตน์  ด้วงคำ
4. เด็กหญิงจันทร์สุดา  คุ้มวงษ์
5. นางสาวชฎาพร  วงศ์ภู่
6. นายชัยวัฒน์  เสือทุ่ง
7. นางสาวญาณีนุช  เจริญสุข
8. เด็กหญิงญานิศา  เถื่อนปาน
9. นางสาวฐิตินันท์  เหล่าจั่น
10. นายฐิติพงศ์  อิทธิไกรวัฒนา
11. เด็กชายณัฐพล  ป้อมพลาย
12. เด็กชายธนวัทร  วิสิทธิเขต
13. นายธีรวัฒน์  จันทคัด
14. เด็กหญิงนภัสสร  เสือเจริญ
15. นายนันทพงษ์   ศรีพัฒน์
16. เด็กหญิงปนัดดา  นาคสมบูรณ์
17. เด็กชายปิยพัทธ์  ติยานันทิ
18. เด็กชายพนัสชัย  สอาดวงษ์
19. เด็กหญิงพนิดา  ศรีแก่น
20. นายพูลศิล  บัวตูม
21. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ทองแท้
22. เด็กชายภาณุพงศ์  จันทร์แย้ม
23. เด็กหญิงมนต์นภา  เกิดผล
24. นางสาวมินตรา  รอดภู่
25. นางสาววรรณวิภา  พศด้วง
26. นางสาววลัยกร  เอี่ยมวงษ์
27. นายวีรภัทร  เจริญสาริกัณฑ์
28. เด็กหญิงศศิพิมพ์  แตงนวลจันทร์
29. นายศิวกร  สุขขวัญ
30. เด็กชายศุภกิจชัย  ยิ้มเจริญ
31. เด็กหญิงหยาดทิพย์  คงทรัพย์
32. เด็กชายอนุชา  ยิ้มละมัย
33. เด็กหญิงเข็มอัปสร  ชีพธรรม
34. นายเจตนิพัทธ์  เรือนเย็น
35. เด็กชายเจษฎา  มิ่งขวัญ
36. นายเฉลิมชัย  เปรมสอน
37. เด็กหญิงเพ็ญธิพร  รอดปันนา
38. เด็กหญิงแก้มกมล  นิลใจพงษ์
 
1. นายชาญชัย  ชนิดสะ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  วิสิทธิเขต
3. นางดรุณี  วลัญช์อารยะ
4. นางสาวจันทนา  กลมาศ
5. นางพรลภัส  ทองชุบ
6. นางณัชฐ์พร  แก้วแดง
7. นางยุวภา  หัดคำหมื่น
8. นางโสภา  พิมพ์สิน
 
246 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. เด็กชายธนานันท์  ปักไคหัง
 
1. นายปรเมศวร์  สุขแจ่ม
 
247 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กชายกิตติธัช  คำแถง
 
1. นายนิลรัตน์  พึ่งพา
 
248 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กชายภาสกร  สิงห์ปาน
 
1. นายพเนตร  ยอดบุญเฮียง
 
249 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 1. นายอุเทน  ศรีผึ้ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสิฐ  ชโลธร
 
250 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายพงษ์พจน์  พิมพิจิตร
 
1. นายอภิรักษ์  กัลพันธุ์
 
251 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายพลวัฒน์  มีสี
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
 
252 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงสิรินทรา  ทรัพย์สิน
 
1. นายพรชัย  ศรีชมภู
 
253 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงโชติรัตน์  ไผ่เถื่อน
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
254 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กหญิงวิชิตพร  โพสี
 
1. นายอโนชา  จิ๋วจู
 
255 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวภิญญดา  ไผ่เถื่อน
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
256 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวสมฤทัย  เทียนชัย
 
1. นางศุภกานต์  พงษ์ธนภูมิ
 
257 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวชิดชนก  จิตรชื่น
 
1. นายพรชัย  ศรีชมภู
 
258 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กชายกัณญ์นิภัทร  นันทะโกมล
 
1. นางสาวสุจิรา  กันเกตุ
 
259 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายวรวุธ  สุวรรณรงค์
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
260 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กชายอิสรา  สุริวงษ์
 
1. นางสุนัดดา  แก้วมณี
 
261 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1. นายโชคชัย  แสงเงิน
 
1. นายอัษฎาวุธ  มิ่งเมือง
 
262 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นายสุร  เทียนรัตน์
 
1. นายสุภา  กิมกาญจนกุล
 
263 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายถิราวุฒิ  อัฑฒะฐิติ
 
1. นายอภิขติ  หมั่นกิจ
 
264 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กหญิงผกาวรรณ  จูสิงห์
 
1. นายปิยะ  บุญสุวรรณ์
 
265 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐวรา  หนูคำ
 
1. นายอัษฎาวุธ  มิ่งเมือง
 
266 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  คุ้มวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  วิสิทธิเขต
 
267 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวอภิญญา  พิมพ์ขันธ์
 
1. นายนิลรัตน์  พึ่งพา
 
268 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวสุมิตา  ขำกระแสร์
 
1. นายอภิชาติ  หมั่นกิจ
 
269 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังบ่อวิทยา 1. นางสาวเมธาวี  อิ่นคำ
 
1. นายนพรัตน์  แก้วนิคม
 
270 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎากร  ฤทธิ์บำรุง
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
271 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายกานต์ชนก  ปานทรัพย์
 
1. นายราชันย์  ชัยศุภสกุล
 
272 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 1. เด็กชายภูวดล  ทองดี
 
1. นางสาวณัทญาทิพย์  สหัสสรังสี
 
273 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายภูธิป  รัตนภักดี
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
274 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  เสี่ยงวงศ์
 
1. นางปัญจพร  ศิริชู
 
275 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. นายฐิติพงศ์  อิทธิไกรวัฒนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  วิสิทธิเขต
 
276 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มีผักใหม
 
1. นายอัษฎาวุธ  มิ่งเมือง
 
277 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงอัสมาร์  เจนการ
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
 
278 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวกนกพร  เอี่ยมสำราญ
 
1. นายอภิชาติ  หมั่นกิจ
 
279 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวสกาวรัตน์  แพ่งเกษร
 
1. นายอภิชาติ  หมั่นกิจ
 
280 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวชิดชนก  จิตรชื่น
 
1. นายพรชัย  ศรีชมภู
 
281 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  รวมใหม่
 
1. นายวัชระ  พรมชาติ
 
282 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  คงยุทธ
 
1. นายนิลรัตน์  พึ่งพา
 
283 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กชายปฐพี  เอี่ยมโต
 
1. นายหัสชัย  ขำประไพ
 
284 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กชายกัณญ์นิภัทร  นันทะโกมล
 
1. นางสาวสุจิรา  กันเกตุ
 
285 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายพงษ์พจน์  พิมพิจิตร
 
1. นายอภิรักษ์  กัลพันธุ์
 
286 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายปัณภัทร์  รอทอง
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
287 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายจาตุพงษ์  เสือโฮก
 
1. นายพงศธร  อุ่นใจ
 
288 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ภุมมา
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
289 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กล่อมปาน
 
1. นายพงศธร  อุ่นใจ
 
290 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  ยันยง
 
1. นายอโนชา  จิ๋วจู
 
291 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวพัณณิณ  มะแม้น
 
1. นายอภิรักษ์  กัลพันธุ์
 
292 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวบุสริน  ตามพหัตถิ์
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
293 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  สิงห์ทอง
 
1. นายพงศธร  อุ่นใจ
 
294 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพันธ์  ตรีสุทธิ
2. เด็กชายติณณ์  ทรัพย์ศรี
3. เด็กชายธนพร  ชลาสินธุ์
4. เด็กชายธนวัฒน์  คงยุทธ
5. นายธนายุทธ  ยอดพิโรจน์
6. เด็กชายธาราดล  ควรกาญจน์
7. เด็กชายปฏิภาณ  คงคุ้ม
8. เด็กชายวชิรวิทย์  ประกิจ
9. นายสถิต  หวานอารมณ์
10. นายเอกพล  อินธิสาร
 
1. นายอภิรักษ์  กัลพันธุ์
2. นายนิลรัตน์  พึ่งพา
3. นายมาโนช  อภิญญานุวัฒน์
 
295 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวชุติกาญจน์  เลิศรัตนกุลชัย
2. นายธนวัฒน์  เลิศรัตนกุลชัย
3. นายนิมิตร  เถื่อนวรรณา
4. เด็กชายพัฒนกร  โนรี
5. นายพุฒินาท  บัวผัน
6. นายภาวัต  เมืองสอง
7. นายรัชชานนท์  กระต่ายทอง
8. นายวรายุส  เรืองเดช
9. นางสาวศิรินาถ  ศรีเพ่ง
10. นายศุภกร  ฉ่ำมะนา
 
1. นายราชันย์  ชัยศุภสกุล
 
296 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวจริญญา  ทองคำ
2. นายจาตุพงษ์  เสือโฮก
3. นายชยาภินันท์  วงษ์เนตร
4. นางสาวณัฐวดี  ศิริปากร
5. เด็กชายติณณภพ  แตงหอม
6. นายวิศรุต  แผนบัว
7. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พวงสมบัติ
8. นางสาวสุรภาพร  คงสนิท
9. นายสุรสีห์  แสงงามซึ้ง
10. นางสาวอัญชุลีกร  นามเรือน
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
2. นายพงศธร  อุ่นใจ
3. นายมนตรี  สินน้อย
 
297 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงจันทร์ประภา  ข่มอารมณ์
2. เด็กหญิงชนกนันท์  สวยรูป
3. เด็กหญิงชนาภา  ภิญโญ
4. เด็กหญิงญาณิศา  วงศ์อุไร
5. เด็กหญิงณหทัย  เรืองสถาน
6. เด็กหญิงณัฏฐ์ญา  ประครองใจ
7. เด็กหญิงณิชภูษิดา  นิ่มชื่น
8. เด็กหญิงทินประภา  แสงศักดิ์
9. เด็กหญิงธณารีย์  น้อยสุภาพ
10. เด็กหญิงนัชยานันท์  แทนเกษม
11. เด็กหญิงปริชตา  เพ็ชรกระต่าย
12. เด็กหญิงปัณฑิตา  ไหมทอง
13. เด็กหญิงปิยธิดา  เอี่ยมสมบูรณ์
14. เด็กหญิงปียาภรณ์  จิตหาญ
15. เด็กหญิงปุณย์จรีย์  ราชวงศ์
16. เด็กหญิงพรยมล  เหมือนเงา
17. เด็กหญิงพิมพาภรณ์  แจ้งสกุล
18. เด็กหญิงฟ้าประทาน  คุณยงค์
19. เด็กหญิงฟ้าพราว  ไตรณรงค์
20. เด็กหญิงรสิกา  รัตนวิฬาร์
21. เด็กหญิงลินลาณี  ละม้ายแข
22. เด็กหญิงวรัญญา  อุดมวรวุฒิ
23. เด็กหญิงศศิวิมล  ฟือสันเทียะ
24. เด็กหญิงศิริภัสสร  มีกรสม
25. เด็กหญิงศิวนาท  กองขุนจันทร์
26. เด็กหญิงสิรัญญาดาล์  สิทธิ์อัครานนท์
27. เด็กหญิงสุธาสินี  สิทธิ
28. เด็กหญิงสุพิชชา  บัวนารถ
29. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ดุมคำ
30. เด็กหญิงสุรีพร  คล้ายยอม
31. เด็กหญิงสุวิชญา  โกวิท
32. เด็กหญิงสุวิชญา  จันทร์ไกร
33. เด็กหญิงอาริษา  แก้วบ่อไทย
 
1. นายภัทรพงศ์  วิจิตรวงศ์
 
298 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. นางสาวกฤตยา  สมานพันธ์
2. นางสาวกฤติยาภรณ์  ชะไกทอง
3. นายกาณฑ์  อยู่เหล่าพาณิชย์
4. นายณฐชาญ  ห่อทอง
5. นางสาวณัชฑิรา  เก่งธัญญกิจ
6. นางสาวณัฐพร  สุขเกษม
7. นางสาวธันยพร  บางโพธิื์
8. นายนครินทร์  ศรีพรสุทธิวงศ์
9. นางสาวนรีกานต์  ทองพูนดี
10. นางสาวนฤมาศ  ชื่นกมล
11. นายนันธวัฒน์  คำไขแก้ว
12. นางสาวปุณช์กนก  ศาสัตร์สาระ
13. นางสาวพรพรรณ  อินพิทักษ์
14. นายมีนา  ทิพย์บรรจงสุข
15. นายรชานนท์  กองโฉม
16. นายรุ่งโรจน์  ลิ้มมงคลเลิศ
17. นางสาวลัดดา  พิสัตย์
18. นางสาววิชญาดา  กล้าเขตการ
19. นายวิรสีห์  สิงห์สา
20. นายศรายุทธ์  พัวสุวรรณ์
21. นางสาวศิริรัตน์  พงษ์เกษตร์กรรม
22. นางสาวศิริวิมล  รอดทุกข์
23. นายสามารถ  ชมภูวิเศษ
24. นายสิทธิโชค  พัวพัน
25. นายสิรายุ  รุ่งเจริญ
26. นายสุทธพจน์  วงษ์คำ
27. นางสาวสุพชยาฌ์  กะละกล
28. นางสาวอองฟองต์  ศรีสุขศุภพิพัฒน์
29. นายอิทธิพัทธ์  ศิริตานนท์
30. นางสาวเพชรดา  พวงสมบัติ
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  จันทรัตน์
2. นางสาวไปรยา  ปาปะไกร
3. นางสาวลัดดา  กล่ำชัย
4. นายมณี  ทองคำบุปพา
5. นางสาวเมสสิยาห์  จันทร์สว่างอรุณ
6. นางสอางค์  สุรพัฒน์
7. นางสาวกรวิกา  นะที
 
299 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวกาญจนา  ศรีเมฆ
2. นางสาวกาญจนา  คลังเมือง
3. นางสาวกาญจนาภรณ์  สิงห์ทอง
4. นางสาวกานต์ธิดา  อินทร์หอม
5. นายขวัญชัย  ศิริเพ็ญ
6. นางสาวจริญญา  ทองคำ
7. นางสาวจันทิมา  บุญมา
8. นายจาตุพงษ์  เสือโฮก
9. เด็กชายจิรายุทธ  แจ่มจิตร
10. นางสาวฉัทชนาภา  เสถียรบุณย์
11. นายชยาภินันท์  วงษ์เนตร
12. นางสาวณัฐวดี  ศิริปากร
13. นางสาวณิชกานต์  ประโยชน์สุข
14. เด็กชายติณณภพ  แตงหอม
15. นางสาวธนพร  นามธนาสิทธิ์
16. นายธนากร  กระโห้เหม
17. นายนัทธพงศ์  ภู่ทองคำ
18. นายนิธิ  ฤิทธิ์น้อย
19. นางสาวน้ำทิพย์  สายมา
20. นายปัณณาวัฒน์  ทรัพย์เหมือน
21. นายปิรันดร์  สระบัวทอง
22. นายพชร  มงคล
23. นายพลวัฒน์  มีสี
24. นายพีรกรณ์  ชะนานาน
25. นายวิศรุต  แผนบัว
26. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พวงสมบัติ
27. เด็กหญิงศศิธร  มนุญโญ
28. เด็กหญิงศุภพร  เรืองฤทธิ์
29. นางสาวสิริณัฏฐ์  หนูเมืองธำรง
30. นางสาวสุภาพร  โกทัน
31. นางสาวสุรภาพร  คงสนิท
32. นายสุรสีห์  แสงงามซึ้ง
33. นางสาวอษมา  วัดแก้ว
34. นางสาวอัญชุลีกร  นามเรือน
35. เด็กหญิงเขมจิรา  สายอุดมสิน
36. นางสาวไอลดา  ลิ้มเจริญ
 
1. นายพงศธร  อุ่นใจ
2. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
3. นายมนตรี  สินน้อย
4. นายพิสุทธิศักดิ์  หนูเมืองธำรง
 
300 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายคามิน  ปิ่นสกุลศรี
2. เด็กชายจีรภทร์  มีมุข
3. เด็กหญิงชุรีพร  คำบาง
4. เด็กชายพฤธพล  ศรีคต
5. เด็กชายภูรินทร์  เนตร์วิศิษฐ
6. เด็กชายวรวุธ  สุวรรณรงค์
7. เด็กหญิงศิริรลักษณ์  ม่วงไม้
8. เด็กหญิงสายธาร  ศรีรีทรัพย์
9. เด็กหญิงอันธิกา  โพธิ์อ่อง
10. เด็กหญิงอันนา  มั่นเขตวิทย์
 
1. นางสาวนงค์นุช  แก้วจัตุรัส
2. นางสาวนวลปรางค์  ปิ่นทอง
 
301 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายดุษิต  หุ่นจันทร
2. เด็กหญิงธนิดา  บุษดี
3. เด็กหญิงนันทิชา  เพิ่มหิรัญ
4. เด็กชายพชรพล  จันทร์ศิริ
5. เด็กหญิงพลอยชมพู  ยิ้มละมัย
6. เด็กหญิงมัณฑนา  ทองน้อย
7. เด็กชายศักดิ์ดา  ทองสุก
8. เด็กชายสหรัฐ  ปันแก้ว
9. เด็กชายสินทร  ทับเกษตร
10. เด็กหญิงอังคณา  กลิ่นขจร
 
1. นางสาวสุภัทรสินี  ทิพรังศรี
2. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
3. นายกิตติพงษ์  คงโต
 
302 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เชยจันทร์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เกษสำโรง
3. เด็กหญิงธีรดา  พันวัน
4. เด็กชายธีระเดช  เอี่ยมน้อย
5. เด็กชายนราธร  ก้อนทอง
6. เด็กชายภานุวัฒน์  อังคะสุวรรณ์
7. เด็กชายสุรชัช  ช่างเรือง
8. เด็กหญิงอินทร์ชูรักษ์  อินทร์ชูเดช
9. เด็กชายเฉลิมพล  พงษ์สำลี
10. เด็กหญิงเมษา  ปั้นก้อน
 
1. นายณัฐวุฒิ  แสงดี
2. นางสาวณัฐกานต์  สัจวรรณ
3. นางสาวณัฐฏ์ชนัญญา  สุวพัชรภรณ์
 
303 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวดลยากร  สืบอ้าย
2. นางสาวพรอารักษ์  โกมล
3. นางสาวพิมพ์อัปสร  จบศรี
4. นายภาคภูมิ  กลางสุวรรณ
5. นายภิญโญ  มั่นกสิกรรม
6. นายวรมินท์  คำสุข
7. นายศุภชัย  ลำทา
8. นางสาวสุมาลี  นพคุณ
9. นายอดิสรณ์  สุธรรมา
10. นางสาวเบญจรัตน์  เปี่ยมสุข
 
1. นางสาวอัจฉรา  วงโคคุ้ม
2. นางสาววิภารัตน์  ฉายแสง
3. นายศักรินทร์  พันธุ์ไกร
 
304 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวกุลธิดา  ทิพย์เลิศ
2. นายจิรพัฒน์  วงษ์วาศ
3. นางสาวณัฎฐ์นรีย์  เม่นวังแดง
4. นายปรเมศร์  สุรวิชัยนนท์
5. นางสาววรุณยุพา  แสงแก้ว
6. นายวีรภัทร  กลิ่นสอน
7. นายสมศักดิ์  เสือคง
8. นางสาวสุกัญญา  สวนสุข
9. นางสาวเมธาวี  พงษ์วัชรารักษ์
10. นายไชโย  อ่อนสกุล
 
1. นางรัศมี  ธรรมวงศ์
2. นางสาวจิรปรียา  ชูยอด
3. นางสาวฐานธร  บุญประเทือง
 
305 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาวฑิตฐิตา  ภู่ทิพย์
2. นางสาวณัชนันท์  วงษ์สำฤทธิ์
3. นายบรรพต  ภู่ฉัตร
4. เด็กชายภานุวัฒน์  อังคะสุวรรณ์
5. นายยศพัทร์  ใจเด็ด
6. นางสาววรรณภา  อ่องเล็ก
7. นางสาวศิวพร  แก้วพูลศรี
8. นายสิทธิวรชัย  ทวิชัย
9. เด็กชายสุรชัช  ช่างเรือง
10. นางสาวอาธิญาภรณ์  พิชัยชม
 
1. นายณัฐวุฒิ  แสงดี
2. นางสาวณัฐกานต์  สัจวรรณ
3. นางสาวณัฐกานต์  สัจจวรรณ
 
306 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา  แผ่นทอง
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ขำพุก
3. เด็กหญิงธิดาวรรณ  นุ่มนวล
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  บางเภา
5. เด็กหญิงวิจิตรา  เงินกลม
6. เด็กหญิงอริสา  เกตุเนต
 
1. นางกิ่งขวัญ  นวลศรี
2. นางสาวนาถยา  บัวงาม
 
307 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกานต์รวี  พุกบ้านเก่า
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  สาลีผล
3. เด็กหญิงญาสุมินทร์  อินทร์ชู
4. เด็กหญิงณัฐภัทร  พูลสวัสดิ์
5. เด็กหญิงธัญวรัตน์  พันราตรี
6. เด็กหญิงธันยนิษฐ์  ทับทอง
7. เด็กหญิงปฏิมา  ศรีภูธร
8. เด็กหญิงพัชราภา  ช้างพันธ์
9. เด็กหญิงวณิชชา  ชินพิพัฒน์พงศ์
10. เด็กหญิงวัลลภา  แป้นแก้ว
11. เด็กหญิงอัจฉรา   พุ่มเพชร
12. เด็กหญิงแพรวา  จันทร์คงสุวรรณ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์   ถึงศรีปั้น
2. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
3. นายไพศาล  กันทะษา
4. นางสาวสุนทรี  สุขอร่าม
 
308 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 1. เด็กหญิงฐิติพร  ทรัพย์สำรวย
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ท้าวแก้ว
3. เด็กหญิงพิมพิกา  จูงรัมย์
4. เด็กหญิงวัชรมน  เจริญโพธิ์
5. เด็กหญิงสุทธิดา  บุญไหล
6. เด็กหญิงเพชรลดา  เพชรรัตน์
 
1. นายกฤษณะ  เพชรรัตน์
2. นางสาวภัทรวดี  โสรัจวงษ์เจริญ
3. นางสาวปวีณา  แนบเนียน
4. นางสาวปัทมา  แนบเนียน
 
309 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวขนิษฐา  สัตย์ชาพงษ์
2. นางสาวจันทิรา  คูสูงเนิน
3. นางสาวธัญญลักษณ์  วิณารัตน์
4. นางสาวประภาภรณ์  พันธ์ุจันทร์
5. นางสาวสกุลรัตน์  แดงจันทึก
6. นางสาวหนึ่งฤทัย  นุ่มมีศรี
 
1. นางสาวสุเมตตา  ลาดสลุง
2. นางสาวฤทัยรัตน์  โมกขะศักดิ์
3. นางสาวเจริญขวัญ  จันสา
4. นางสาวกัลยาณี  สิริปัญญาธิรัตน์
 
310 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวกรรณิกา  คำพาพันธ์
2. นางสาวกรรณิกา  ยามสุข
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  ชูแก้ว
4. นางสาวพรรณทิพา  เดชะมี
5. นางสาววิจิตรา  จันทรตะเภา
6. นางสาวอนันตยา  เรืองนิล
 
1. นางณัฐณิสา  กรโพธิ์
 
311 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายจิรศักดิ์  บุรีรัตน์
2. นางสาวชญาณี  พ่อค้า
3. นางสาวชญานิษฐ์  ศรีเกษม
4. นางสาวตวิษา  ชำนาญศิลป์
5. เด็กหญิงธนาภรณ์  พลายทวี
6. เด็กหญิงธัญวรัตน์  พันราตรี
7. นางสาวนริศรา  วีระเดชะ
8. นางสาวนิษฐา  จันทร์เกิด
9. นางสาวปรายฟ้า  เตห่าน
10. นางสาวพัชราภรณ์  คงเพ็ชร์
11. เด็กหญิงวัลลภา  แป้นแก้ว
12. นางสาวศศิธร  ทับทิมศรี
 
1. นางสาวศิริลักษณ์   ถึงศรีปั้น
2. นายไพศาล  กันทะษา
3. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
4. นางสาวสุนทรี  สุขอร่าม
 
312 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เจริญศิลป์
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  คงวิริยะกิจ
3. เด็กหญิงผกาวรรณ  จูสิงห์
4. เด็กหญิงพรนภา  สุภาษิต
5. เด็กหญิงรสริน  แจ้งใจ
6. เด็กหญิงศุภานัน  เอี่ยมพรม
7. เด็กหญิงอนุสรา  ทองไทย
8. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เพชรสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวสมฤทัย  เขียวขำ
2. นางสาวเกสรา  บุสดี
3. นางสาวปิยนันท์  บุญเกื้อ
4. นางสาวดุริยา  พุมานนท์
 
313 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษณี  สิงห์เถื่อน
2. เด็กหญิงธีรดา  ผิวอ่อน
3. เด็กหญิงปุณยนุช  จูพุก
4. เด็กหญิงพรวดี  ภูริโรจน์กิจ
5. เด็กหญิงภควดี  แซ่เติ๋น
6. เด็กหญิงภัทรจาริน  มูลอินทร์
7. เด็กหญิงอนุธิดา  ปานขลิบ
8. เด็กหญิงเนตรนภา  อินตาไซร้
 
1. นางจุฑามาศ  พจน์ไพเราะ
2. นางสาวอารีย์  คำมา
 
314 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวกานดา  หวานดี
2. เด็กหญิงกุสุมา  แก้วถิ่นดง
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ภูผิวเมฆ
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทุมสิงห์
5. เด็กหญิงภาวิณี  บัวแดง
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  พันธุ์กาฬสินธุ์
7. เด็กหญิงวิรินทร์พร  นุ่มมีศรี
8. เด็กหญิงวีรญา  หินพลาย
 
1. นางสาวอัจฉรา  วงโคคุ้ม
2. นางสาวปัจฉิมา  ลักษณะวิเชียร
3. นางสาวฐิตินันท์  แป้นทอง
4. นางอติกานต์  บุญเฟื่อง
 
315 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวกุลธิดา  ทิพย์เลิศ
2. นางสาวณัฎฐ์นรีย์  เม่นวังแดง
3. นางสาวดาราณี  เฮงทรัพย์
4. นางสาวพนิดา  อ่องละออ
5. นางสาวมาริสา  หอมหวาน
6. นางสาววรุณยุพา  แสงแก้ว
7. นางสาวสุกัญญา  สวนสุข
8. นางสาวเมธาวี  พงษ์วัชรารักษ์
 
1. นายนที  ธรรมวงศ์
2. นางรัศมี  ธรรมวงศ์
3. นางสาวสุรีวัลย์  จันทร์สกุล
 
316 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เชยจันทร์
2. นางสาวฐิตินันท์  ผึ่งดิบ
3. นางสาวฑิตฐิตา  ภู่ทิพย์
4. นางสาวณิชนันท์  วงษ์สำฤทธิ์
5. นางสาววรรณภา  อ่องเล็ก
6. นางสาวศิวพร  แก้วพูลศรี
7. นางสาวอาธิญาภรณ์  พิชัยชม
8. เด็กหญิงอินทร์ชูรักษ์  อินทร์ชูเดช
 
1. นางอรนุช  ชาติพันจัน
2. นางกำไร  โสภาพ
3. นายณัฐวุฒิ  แสงดี
4. นางสาวณัฐฏ์ชนัญญา  สุวพัชรภรณ์
 
317 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวขนิษฐา  หาป้อง
2. นางสาวดารุณี  พลสูง
3. นางสาวประภาศิริ  บุญสงคราม
4. นางสาวปัณธิมา  สีไสลา
5. นางสาวปิยะธิดา  วิลาจันทร์
6. นางสาวศศิพิมพ์  จันที
7. นางสาวสุกัญญา  สินประเสริฐ
8. นางสาวสุนันท์  จันทาฟ้าเหลื่อม
 
1. นางสาวอัจฉรา  วงโคคุ้ม
2. นางสาวฐิตินันท์  แป้นทอง
3. นางสาววิภารัตน์  ฉายแสง
4. นางสาวปัจฉิมา  ลักษณะวิเชียร
 
318 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ไทยมา
2. เด็กหญิงนาฏอนงค์  กรีประดับ
3. เด็กหญิงนาตยา  เพชรวาว
4. เด็กหญิงปาณิสรา  คงศัตรา
5. เด็กหญิงพรชิตา  คุ้มหมู่
6. เด็กหญิงพัชวดี  อ้นทอง
7. เด็กหญิงมนธิรา  สร้อยบรรดิษ
8. เด็กหญิงลลิตา  ภู่อ่ำ
9. เด็กหญิงอรอุมา  จันทร์น้อย
 
1. นางสนิตา  เทียนทอง
2. นางสาวกมลชนก  ทาวรรณะ
 
319 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงกนกพร  เกิดผล
2. เด็กหญิงกมลพร  กอบุตร
3. เด็กหญิงกัญญรัตน์   ฤทธิเรืองศักดิ์
4. เด็กหญิงจรัสพร  ศรีเดช
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  พีรพัฒนพร
6. เด็กหญิงณัฐนรี  รอดอ่อน
7. เด็กหญิงนภาพร   ราชกิจ
8. เด็กหญิงนิภาวดี  วะดีศิริศักดิ์
9. เด็กหญิงนิรชา  สุขสว่าง
10. เด็กหญิงปริยาภรณ์  จีนะสฤษดิ์
11. เด็กหญิงภัคธีมา  คำนึก
12. เด็กหญิงมณฑิตา  สังสี
13. เด็กหญิงศศิวิมล  โบประทอง
14. เด็กชายสิทธิโชค  มีคุณ
15. เด็กหญิงสุชัญญา  ปรางทับทิม
16. เด็กชายอมรเทพ  แก้วพูล
 
1. นายวิวรรธน์  สิงโตทอง
2. นางสาวฉัตรนภา  สีสดเขียว
3. นางสมพิศ  จันทร์ลอย
4. นางปิยะมาศ  วงศ์อุไร
5. นางมัณทนา  ชนาวิรัตน์
 
320 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นางสาวกชพร  ขันคำ
2. นางสาวกชพรรณ  ทับทิมชื่น
3. เด็กหญิงกัญญาภัค  แจ้งศรีสว่าง
4. นางสาวกานต์สินี  โฉมฉาย
5. นางสาวจิดาภา  เขียวลาย
6. นางสาวชลธิชา  โกสูงเนิน
7. นางสาวณัฐนิชา  ใบทอง
8. เด็กหญิงธมนวรรณ  พูลสน
9. นางสาวนจิรา  พิมขนิษฐ์
10. นางสาวน้ำฝน  มีนา
11. นางสาวพัชรี  บุญมาวงศ์
12. นางสาวภัทรา  สุภา
13. เด็กหญิงรดา  ไฉยชาติ
14. นางสาวสุกัญญา  อินยิ้ม
15. นางสาวอมรรัตน์  อิ่มเงิน
16. เด็กหญิงอารี  เนาแสง
 
1. นางสาวปิยนันท์  บุญเกื้อ
2. นางสาวสมฤทัย  เขียวขำ
3. นางสาวเกสรา  บุสดี
4. นางสาวดุริยา  พุมานนท์
5. นายปิยะ  บุญสุวรรณ์
 
321 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. นายชลดรงค์  แซ่เล้า
2. นางสาวณัฐณพร  เหมือนฤทธิ์
3. นายณัฐพงษ์  พงษ์หนู
4. นางสาวณัฐพร  กันโต
5. นางสาวณัฐพิชา  พิลึก
6. นางสาวดารากร  คงถาวร
7. นางสาวธนพร  มั่งมูล
8. นางสาวนพณัฐ  ปิ่นแก้ว
9. นางสาวปฐวีการณ์  คงโต
10. นายพิชญ์นาถ  ยศสมบัติ
11. นางสาวภาณุมาศ  ช่างจ่าย
12. นายศรัณย์  ศักดิ์วิริยะวัฒนะ
13. นางสาวศุภมาส  หมู่พยัคฆ์
14. นางสาวสโรชา  ฟาริก
15. นายอภิวิชญ์  อุดมการเกษตร
16. นายอัศวิน  สุขสมศรี
 
1. นายมนตรี  เผือกจีน
 
322 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวธนพร  นุชเกิด
2. นางสาวธัญญารัตน์  เดชปั้น
3. นางสาวปณิตา  เขียวดี
4. นางสาววิสสุตรา  อักษรถึง
5. นางสาวศรัญชญา  ประทุมทอง
6. นางสาวสิดาพร  ประเสริฐดี
7. นางสาวสุกัญญา  เกิดผา
8. นางสาวสุนิสา  ตรีสังข์
 
1. นางสาวฉัตรวิมล  เข็มพันธ์
2. นางวิลาวัลย์  นาคภพ
3. นางสาวปินัชยา  นาคจำรูญ
4. นายกวีพัฒน์  ขุมโมกข์
5. นางสุวิชาดา  เกษหอม
 
323 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธิติชญา  กตะศิลา
2. เด็กหญิงวาสนา  สาแสงพวง
3. เด็กชายสมเกียรติ  สุโพ
4. เด็กชายอนุพงษ์  ผลาชิต
5. เด็กชายเกศฎา  พาทัน
 
1. นางสาววรรนิกา  อภัยภักดิ์
2. นางสาวระวีวรรณ  น้อยสุภาพ
 
324 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 1. นายธีรภัทร  ทับทอง
2. นายนพดล  กลิ่นหอม
3. นายนพรัตน์  อำนวยโรจน์โภคิน
4. นายวิทวัส  ขุนเทพ
5. นางสาวสุพรรษา  เค้าแดง
 
1. นางสนิตา  เทียนทอง
2. นายกิตติพงษ์  ธงชัย
 
325 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายขวัญชัย  ศิริเพ็ญ
2. นายนิธิ  ฤิทธิ์น้อย
3. นายพลวัฒน์  เข็มทอง
4. นายศราวุธ  ปานขวัญ
 
1. นายนที  ธรรมวงศ์
2. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
 
326 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 1. นายนุติ  โพรทะ
2. นางสาวพรพรรณ  เทพเมืองนาม
 
1. นายพัทธดนย์  ขอดเตชะ
2. นางสาวชุติมา  เจริญผล
 
327 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายรัชพล  เอี่ยมชม
2. เด็กหญิงเบญจพร  ดีสุหร่าย
 
1. นายประโลม  กลัดทอง
2. นางอารีย์  มาศขาว
 
328 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรกนก   ฤทธิ์บำรุง
 
1. นางสาวมาลินี  เกศธนากร
 
329 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงไพริน  สิงโตทอง
 
1. นางสาวรัตนาพร  บุญตัน
 
330 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มารอด
 
1. นางสาววธิดา  พิทักษ์ทิม
 
331 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 93.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายจิรกิตติ์  ศรีสุธรรม
 
1. นางรณิดา  อินทร์ฉ่ำ
 
332 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 88.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวอภัสรา  เมณฑ์กูล
 
1. MissLiu  Jin
 
333 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. นายสมชาย  อยู่พุ่ม
 
1. นางสาววธิดา  พิทักษ์ทิม
 
334 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิยตา  พิมสวรรค์
 
1. นางสาวสุนทรี  คงอาชีวกิจ
 
335 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายธรนัส  ทองเรือง
 
1. นางกุสุมา  ศิริ
 
336 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวจริยา  สังวาลย์ทอง
 
1. นางสาวสุนทรี  คงอาชีวกิจ
 
337 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวฉันทิกา  กุลวัฒน์
 
1. นายชัยวัฒน์   หอวรรณภากร
 
338 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวปัณนิกา  จำปาวดี
 
1. นายพลวิทย์  ชลธารอุดมลาภ
 
339 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวนฤมล  หวานชอบ
 
1. นางวิภา อ่างแก้ว  เดอ โครท
 
340 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายภูมิธาดา  สุวัฒนา
 
1. นางสาวปฏิชญา  ปะตังทะสา
 
341 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กหญิงศศิกาญน์  สีลา
 
1. นางสาวศิริพร  พิพัฒน์อนุสรณ์
 
342 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  นนทะศรี
 
1. นางสาวณัฐพร  เครือแก้ว
 
343 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวสุวนันท์  เมี่ยงอิ่ม
 
1. MissLiu  Jin
 
344 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวสิริวรีย์  ศรียิ้ม
 
1. MissLi   Si Jie
 
345 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวญาดา  เครือบขุนโท
 
1. นางสาวอุษณีย์  วงษ์จันทร์
 
346 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายพันธกานต์  เกิดแย้ม
 
1. นางสาวสุนทรี  คงอาชีวกิจ
 
347 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายสมัชญ์  ปุรณมณีวิวัฒน์
 
1. นางกุสุมา  ศิริ
 
348 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวภวิกา  ทองดอนเปลี่ยน
 
1. นางสาวสุนทรี  คงอาชีวกิจ
 
349 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. นางสาวภาวิณี  อู่ธาร
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ชื่นอารมย์
 
350 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาววิรัลยา  วิชิตนาค
 
1. นายชัยวัฒน์   หอวรรณภากร
 
351 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาววันวิสา   หงษ์วิเศษ
 
1. นายพลวิทย์  ชลธารอุดมลาภ
 
352 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นางสาวนวพร  คงเมือง
 
1. นางสาวสุชาดา  ทองไทย
 
353 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 84.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวณิชกานต์  บุญมาก
2. นางสาวมนัสนันท์  สวัสดิ์อ่อน
3. นางสาววาสนา  กำหนด
4. นายสมรักษ์   ฟักชา
5. นายแสงชัย  ศรพรหม
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ทาเอื้อ
 
354 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกนกภรณ์  ยังเพ็ง
2. นางสาวนารีรัตน์  โลหะเวช
3. นางสาวพนัชกร  นิ่มฮง
4. นางสาวภาสินี  แสนอุ่น
5. นางสาวหทัยภัทร  น้อยสังวาลย์
 
1. นางสาวพัชรี  ยิมิสุโท
2. MissLiu  Xue
 
355 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวพรชนก  บุญวิเศษ
2. นางสาววสุกุล  วงษ์สุรกูล
3. นายสุนัย  นาคมาตร
4. นายสุรพงศ์  พุเพ่ง
5. นางสาวอริศรา  พูลเขตจิตร
 
1. นายสุรเศรษฐ์  บุญนก
2. MissHui Min  Liu
 
356 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายนพจร  โคกแพ
2. นางสาวปณิธาน  จันทร์พุฒิพงศ์
3. นางสาวสิริรัตน์  อุทุมพร
4. นายอนุพงศ์  กุลชา
5. นางสาวโชติกา  ทับทอง
 
1. นางเลิศลักษณ์  ผุนลาวงษ์
 
357 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวชลพินท์  ป้อมสุวรรณ์
2. นางสาวณัชณา  มณีโช
3. นางสาวทัศนีย์  ฆ้องงาม
4. นางสาวภัทรา  ชาติดี
5. นางสาวเบญญาภา  กมลผัน
 
1. นางรัชดา  ชินชา
2. Mr.Hiromi  Watanabe
 
358 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวกาญจนสุดา  ธีวีระพันธ์
2. นายคณิน   พรมมา
3. นางสาวฐิติกานต์  เฮงประเสริฐ
4. นางสาวณัฐนิการ์  อำพาพันธ์
5. นางสาวศศิธร  ธูปบูชา
 
1. นายชัยวัฒน์   หอวรรณภากร
 
359 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวจิราภรณ์  จันทร์น้อย
2. นางสาวณัฏฐณิชา  ศรีจันผ่อง
3. นางสาวธัญชนิต  แก้วมณี
4. นางสาวอริสรา  ทองกูล
5. นางสาวเกวลิณ  จินตะนา
 
1. MissGyeong hyeon  Ha
2. นายพลวิทย์  ชลธารอุดมลาภ
 
360 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐมนต์  คีรีวรรณ
2. นางสาวคัทลียา  ลาดติง
3. นางสาวธนาภรณ์  สุขประเสริฐ
4. นางสาวพรธิดา  พวงทอง
5. นางสาวพิมพกา  กั้วจำนง
 
1. นางรณิดา  อินทร์ฉ่ำ
2. นางสาวอุไรรัตน์  ธีระรังสิกุล
 
361 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 82.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวอาภัสรา  กลิ่นอินทร์
2. นางสาวอิสริยา  พันธุ์ค้า
 
1. นางรณิดา  อินทร์ฉ่ำ
 
362 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 88.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวธัญชนก  มั่นใจ
 
1. นางสาวรัตนาพร  บุญตัน
 
363 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวนทีทิพย์  เรือนทอง
2. นางสาวปิยภรณ์  ยอดสำอางค์
 
1. นายอดิเรก  ทองศรี
 
364 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวธีรกานต์  อ่ำทอง
2. นางสาวศรัณย์พร  สีดาหวีด
 
1. นางสาวสุนทรี  คงอาชีวกิจ
 
365 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวจีราภา  อ่องทิพย์
2. นางสาวปิยธิดา  กลั่นแก้ว
 
1. นายชัยวัฒน์   หอวรรณภากร
 
366 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวชนกนันท์  สินธุพรหม
2. นางสาวสุทธิรักษ์  ศรีสุข
 
1. MissGYEONG HYEON  HA
 
367 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  โพธิ์หอม
2. นางสาวปุณณิศา  พุทธโชติ
 
1. นางสาวอุไรรัตน์  ธีระรังสิกุล
 
368 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติธัช  แก้วสะแสน
2. เด็กชายนครินทร์  สุริยะลังกา
3. เด็กชายปรีชา  สุขแจ่ม
4. เด็กชายพิภพ  นาคเพชรสิริ
5. เด็กชายวัชรกร  แจ้งถิ่นป่า
6. เด็กชายวุฒิพงศ์  ชาญไชยกรรม
7. เด็กชายสุทธิพงศ์  สว่างชัยวิวัฒน์
8. เด็กชายอิทธิพัธท์  เชื้อแพ่ง
 
1. นายบุตร  สุดสังข์
2. นายพิสิฐ  ชำนาญเขตกรณ์
3. นางสาวสุปราณี  ทีลา
 
369 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กชายกันทรากร  บัวรอด
2. เด็กชายคุณากร  พูลสนธิ์
3. เด็กชายจิรโชติ  แรมไพร
4. เด็กชายชวลิต  อ่ำวิถี
5. เด็กชายธนกฤต  กียะสูตร์
6. เด็กชายนครินทร์  ดาราวงค์
7. เด็กชายปรเมศวร์  พรมส้มซ่า
8. เด็กชายปิยวัฒน์  หอมมาลา
 
1. นายเสน่ห์  เอื้อแท้
2. นายเกรียงศักดิ์  ฤทธิ์คง
3. นายบำรุง  อรุณประเสริฐ
 
370 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายณฐบวร  อินเอก
2. เด็กชายธัชพล  อินพระเนตร
3. เด็กชายน๊อต  ตระการพร
4. เด็กชายปฏิพัทธ์  พลไพรินทร์
5. เด็กชายปรเมศร์  แสนสอาด
6. เด็กชายวชิรวุฒิ  กันทา
7. เด็กชายศรินทร  ท้บน้อย
8. เด็กชายเอกศิษณ์  อ่อนนิ่ม
 
1. นายชรัมภ์  เณรยิ้ม
2. นายนภัสกรณ์  จิตรเกษม
3. นางสาวทรัพย์สมบูรณ์  ประกายสกุล
 
371 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นายกฤตนัย  นิลสนธิ
2. นายจิตรภณ  มากบุญ
3. นายชินดนัย  ชะขุนทด
4. นายภาณุพงศ์  อยู่ป้อม
5. นายวิรพันธ์  วิวัฒน์กสิกร
6. นายโชคทวี  ไตรวงศ์ษา
 
1. นายบำรุง  อรุณประเสริฐ
2. นายเกรียงศักดิ์  ฤทธิ์คง
3. นายเสน่ห์  เอื้อแท้
 
372 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายกฤษณะ  แหลมแก้ว
2. นายจิรเมธ  ปันอิน
3. นายชลธี  บุนนาค
4. นายธีรศักดิ์  จันทรา
5. นายพรเทพ  เครือคำ
6. นายพุฒิพงศ์  เพ็งสุขกุล
 
1. นายวุฒิชัย  จันกลิ่น
2. นางสาวลาภิสรา  กันทา
3. นายประโลม  กลัดทอง
 
373 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายพงศ์ระพี  เหิมขุนทด
2. นางสาวพิมอักษร  โลเลิศ
3. นายรัฐศาสตร์  กลมเกลียว
4. นายสกุลชาติ  สุขสำราญ
5. นายสมพล  ชุ่มตะคุ
6. นายสุทธิศักดิ์  กระสังข์
 
1. นายชัยฤทธิ์  สงฉิม
2. นายบุตร  สุดสังข์
3. นางสาวศุภมาส  จ้อยเชื้อ
 
374 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายกฤชณัท  สมะเณร
2. นายกฤษธนา  ภัทรปัญจพร
3. นายจิรวัฒน์  แก้ววันดีธนโชติ
4. นายชัชพิมุข  มกรธวัช
5. นายณัฐพล  เนียรภาค
6. นางสาวธนพร  นิธินันท์ศุภกิจ
7. นางสาวธัญสินี  พงษ์ประดิษฐ
8. นางสาวพิมพ์ลภัส  โตเสาวลักษณ์
9. นายภาสวิชญ์  โชติยานนท์
10. นางสาวสิริกร  รุ่งรัตน์
 
1. นางณฐนันท์  หล่อสมฤดี
2. นายสมศักดิ์  ผุนลาวงษ์
3. นายอำนาจ  จันทร์อิ่ม
 
375 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นายกฤษฎา  บุญสมวล
2. นางสาวชลดา  พิมพ์หนู
3. นางสาวชลิตา  ยอดทอง
4. นางสาวนิลญา  คำดีรักษ์
5. นางสาวมนชยา  นิ่มนวล
6. นางสาวรสิตา  ทองม่วง
7. นางสาวรัตติยากร  ศิลาเณร
8. นางสาวศิริรัตน์  สิงห์เถื่อน
9. นายสุเมธ  พวงสมบัติ
10. นายไชยวัฒน์  กุศลธรรม
 
1. นางสาวฉัตรวรุณ  พจนการุณ
2. นายนุกูล  บุญปาน
3. นางสาวชลธิชา  มั่นนวล
 
376 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวดรุณี  เอี่ยมอุดม
2. นางสาวนางสาววิภาพร  คุณะ
3. นางสาวปริศนา  แก้วคำลา
4. นางสาวปาลิตา  วงษ์หิรัญ
5. นางสาวมีนา  สุ่นโอ
6. นางสาวรัตนาพร  ทองไทย
7. นางสาวสาวิตรี  ยืนยง
8. นางสาวสุภานัน  สว่างจิตร
9. นางสาวอรรคศรสวรรค์  กฤษธำรงบุญ
10. นางสาวเดือนเพ็ญ  เพียรกสิกรรม
 
1. นายบุตร  สุดสังข์
2. นายพิสิฐ  ชำนาญเขตกรณ์
3. นางสาวเนาวรัตน์  เยาวนาถ
 
377 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยกร  ไกรแสง
2. เด็กหญิงพรพรรณ  แสนสุวรรณ์
3. เด็กหญิงสโรชา  เทพนวล
4. เด็กหญิงเพ็ญเพชร  ฟูสกุล
5. เด็กหญิงเมย์  อินทร์ทอง
 
1. นางรุจีรัตน์  ยาสุทธิ
2. นางสาวณัฐวดี  ไวกสิกรณ์
 
378 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นางสาวกนกพร  เหล็กทอง
2. นางสาวนงลักษณ์  ม่วงไม้
3. นางสาวปัญญาพร  เรืองชม
4. นางสาวสวรส  เกิดชัย
5. นางสาวอมรรัตน์  เนตรทอง
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  สุภายอง
2. นางสาวกฤติญดา  อ่อนคล้าย
 
379 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  พาหะพรม
2. นางสาวณัฐธิดา  หลักเพชร
3. นางสาวณัฐธินี  อยู่สุข
4. นางสาวนรินรัตน์  ท่าทราย
5. นางสาววารี  แขสระน้อย
 
1. นางรุจีรัตน์  ยาสุทธิ
2. นางสาวณัฐวดี  ไวกสิกรณ์
 
380 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  จั่นผ่อง
2. เด็กหญิงวรกมล  เอี่ยมสำอางค์
3. เด็กหญิงสุชานรี  ราชประสิทธิ์
 
1. นางอุไรวรรณ  พรน้อย
2. นางสาวปฐมพร  คงนุช
 
381 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงปานทิพย์  พิลึก
2. เด็กหญิงสิรินันท์  หงษ์ดำเนิน
3. เด็กหญิงสุมิตรา  ช่างประดิษฐ์
 
1. นางอดิภา  ศรีพูล
2. นางสาวกัญญา  ขำดวง
 
382 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทร์กระจ่าง
2. เด็กหญิงปานวาด  เมฆปรีดาวงศ์
3. เด็กหญิงพิมฌ์ทวาฬีณ์  พวงระย้า
 
1. นางสาวสาวิตรี  นาคนาคา
2. นางใจทิพย์  ภู่พุ่ม
 
383 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวนิลยา  บัวคลี่
2. นางสาวรภ้ส  พงษ์ภะเดิม
3. นางสาวรัชดาพร  บุญสินชัย
 
1. นางนงคราญ  บูรพา
2. นางสาวอัมพวัน  บุญช่วยเจริญ
 
384 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวพรชนก  พิลึก
2. นางสาวพรชนก  โยตะนันท์
3. นางสาวเกวลิน  มีประสาตร์
 
1. นางดอกอ้อ  จุลพันธ์
2. นางภาวิณี  นุตเวช
 
385 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวมัณทนา  จันทร์ค้อม
2. นางสาวสุดารัตน์  ตรุษพงษ์
3. นางสาวอาริญา  พรหมมัด
 
1. นางสุภัทธา  ทองกันทา
2. นางสาวนฤมล  อิ่มเต็ม
 
386 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายกีรติ  เบญจมาภา
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  ทับแคลน
3. เด็กหญิงปัณฑารีย์  บัวกอ
 
1. นางสาวจิรปรียา  ชูยอด
2. นางสาวรจนาจ  จำปาวอ
 
387 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กชายธนโชติ  กลิ่นสอน
2. เด็กหญิงศิรินภา  คุ้มชนะ
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ทะนะตา
 
1. นางออมสิน  พงษ์เกษตรกรรม์
 
388 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  พิลึก
2. เด็กหญิงมนทกานต์  สามัญตระกูล
3. เด็กหญิงมนทรัตน์  เสี้ยวสกุล
 
1. นางศุภกานต์  พงษ์ธนภูมิ
2. นางสาวอุไร  นาคเสน
 
389 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. นายชาคริต  พรมศักดิ์
2. นางสาวณัชชา  วรวาท
3. นางสาวนภสร  อุบลอ่อน
 
1. นางสาวรัตติยา  ศักดิ์สกุลเดช
2. นางออมสิน  พงษ์เกษตร์กรรม์
 
390 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวศกลวรรณ  พลสวัสดิ์
2. นางสาวอิษฎาอร  สิงหจูฑะ
3. นางสาวโยษิตา  แจ่มสว่าง
 
1. นางอุไรวรรณ  พรน้อย
2. นายวันชนะ  เหมือนมิ่ง
 
391 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายธนกร  อินทรประเสริฐ
2. นายนนทชัย  สามงามจันทร์
3. นางสาวภัทรวดี  ทูลปราง
 
1. นางสาวอโนชา  เกษกรณ์
2. นางสาวอัจฉรา  ป้อมรักษา
 
392 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายกณาธิป  สิงขร
2. เด็กชายกิตติชัย  ห่านเทศ
 
1. นายกรกต  ชื่นอารมย์
2. นางสาวดอกฝิ่น  วะสาร
 
393 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกมลชนม์  เขียนประเสริฐ
2. เด็กหญิงกีรติกา  บุญจันทร์
 
1. นางสุภีร์  อ่วมงาม
2. นางสาวสายฝน  เชียงสา
 
394 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 1. เด็กชายชานน  พุทธสรณ์
2. เด็กชายสฤษฎ์เกียรติ  เกตุกล้า
 
1. นายวารุตม์  สวยสะอาด
2. นางสาววีรนุช  สนประเสริฐ
 
395 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธนาวดี  โชคสัจจะวาที
2. เด็กหญิงโชติภา  กรีโภชน์
 
1. นางอัญชิษฐา  ศรีเรืองพันธ์
2. นางสุนทร  กงสอน
 
396 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายอาทิตย์  โพธิ์เกตุ
2. เด็กชายอาทิตย์  ปั่นกำจร
 
1. นางวิลาวัลย์  นาคภพ
2. นายนันทพันธ์  คุณดิลกชุติวัต
 
397 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายพฤตภณ   จันทร์ทอง
2. เด็กชายสุทธิพัฒน์   กมลผัน
 
1. นายจิโรจ  จิ๋วแหยม
2. นายมนัส  แปนใจ
 
398 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทองพิทยาคม 1. นายพีรพล  ยินดี
2. นายสุรวุธ  เขียวทอง
 
1. นางสาวปิยะนุช  มั่นสิงห์
 
399 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายพงศ์กร  ทือเกาะ
2. นายสรนันท์  พันธ์สิงห์
 
1. นางวิลาวัลย์  นาคภพ
2. นายนันทพันธ์  คุณดิลกชุติวัต
 
400 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นายจักรณรินทร์  ขวัญอินทร์
2. นายสมเจตน์  ใจฉ่ำ
 
1. นางสาวบุญช่วย  นันทรักษ์
2. นางณิชมน  ต่ายจันทร์
 
401 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายจักรพันธ์  อู่เสือพเนา
2. เด็กชายธนพงษ์   แย้มวัตร
 
1. นางสาวนิพาดา  วิสิทธิเขตร์
2. นางปิยะธิฎาร์  ประพาไชยมงคล
 
402 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กชายธาดา  หริ่งรอด
2. เด็กชายธีรกานต์  ฤทธิ์เอี่ยม
 
1. นางสาวสมพิทย์  ศรีเมือง
2. นางสาวศิริกุล  อินทสิทธิ์
 
403 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กชายพรรษกร  แตงน้อย
2. เด็กชายลักษณ์วัต  พิทักษ์ชัยธรรม
 
1. นางสาวชุติวรรณ  ดำรงค์อนุกูล
2. นางสาวสุดารัตน์  สีดาถม
 
404 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวจิรารัตน์  ปานทัพ
2. นางสาวนาตาชา  จันทร์อิ่ม
 
1. นางอัญชิษฐา  ศรีเรืองพันธ์
2. นางสุนทร  กงสอน
 
405 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายธนศาล  รอดวินิจ
2. นายยศธร  สนพรม
 
1. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
2. นายวรณัฐ  หมีทอง
 
406 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายพอดี  พู่เจริญ
2. นายเมธา  เกรียงเกร็ด
 
1. นายสราวุฒิ  สาจิต
2. นางวิลาวัลย์  นาคภพ
 
407 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์พินี  พิมพ์หนู
2. เด็กหญิงศุภาลักษณ์  ปรีเดช
 
1. นางปนัดดา  สุขรักษ์
2. นางสาววัลลญา  หวังประเสริฐ
 
408 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายชนะชัย  เรืองบุญ
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  โกสีย์ไกรนิรมล
 
1. นายสนธิชัย  สังฆารมย์
2. นายพีรวัส  ทรัพย์ประมวล
 
409 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกพร  แสงนวน
2. เด็กหญิงวรรษมล  พิลึก
 
1. นางสาวสมพิทย์  ศรีเมือง
2. นางสาวศิริกุล  อินทสิทธิ์
 
410 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายชนกัณฑ์  หมอนทอง
2. เด็กชายธนายุทธ  ก๊กบางยาง
 
1. นายกรกต  ชื่นอารมย์
2. นางสาวดอกฝิ่น  วะสาร
 
411 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นิลทอง
2. เด็กหญิงดมิสา  กฤตภาสพงศ์
 
1. นางสาวนุกูล  สถาพร
2. นางชนกานต์  นุ่มฤทธิ์
 
412 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. เด็กชายภานุพงศ์  ขันจอก
2. เด็กชายวันชัย  ฉ่ำผล
 
1. นางสาวกิตติ์ชญาห์   เมธาวรารักษ์
2. นางสาวลัดดา  เพ็ชสังฆาต
 
413 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชนาภัทร  จิตตะ
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  สกุลเนตร
 
1. นายพฤติพงษ์  เพ็ญวิจิตร
2. นางสาวสุพัตรา  หิรัญชโลธร
 
414 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายชนะศึก  สหะชาติ
2. เด็กหญิงธนัญพร  แขค้างพลู
 
1. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
2. นายมนัส   แปนใจ
 
415 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตตานันทิ์  บุตรพัฒน์กุล
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์   ภูบัวลี
 
1. นางสาววริษา  ทรัพย์สำราญ
2. นางสาวเกสรี  แจ่มสกุล
 
416 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายนพรัตน์  คงขาว
2. นายนิติพงษ์  แก้วมั่น
 
1. นายอภิสิทธิ์  สุริยะ
 
417 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. นายธนาวินท์  ดาวศรี
2. นายพีระวัฒน์  ศรลัมพ์
 
1. นางสาวลัดดา  เพ็ชสังฆาต
2. นางสาวกิตติ์ชญาห์   เมธาวรารักษ์
 
418 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐริดา  เจริญวัย
2. นายตะวัน  อินทร์อ่อน
 
1. นายวริทธิ์  กิ่งเณร
2. นางสาวรัชฎาพร  สุดเสมา
 
419 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายธนทร  สิงห์ทอง
2. นายนวพล  เนื่องจำนงค์
 
1. นายธนพงศ์  หมีทอง
2. นายวีระศักดิ์  ดิษเจริญ
 
420 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นายชัยวุฒิ  กลิ่นฉาย
2. นายวัชพล  ปินะถา
 
1. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ
2. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ
 
421 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายชวกร  อิ่มวัด
2. นายยศพนธ์  กองแก้ว
 
1. นายกรกต  ชื่นอารมย์
2. นายธีระพันธ์  พวงจำปี
 
422 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวกัลยา  ศรีระบุตร
2. นางสาวมินตรา  ปะละกัง
 
1. นางสาวศิริกุล  อินทสิทธิ์
2. นางสาวอมรพรรณ  เรืองขำ
 
423 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. นางสาวนันทวรรณ  ศรีประสิทธิ์
2. นายปารเมศ  แก่นเขียว
 
1. นายศราวุฒิ  วิริยะวงศ์โรจน์
2. นายศศิกิจจ์  เขตวิทย์
 
424 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายวริศ  สุขเจริญ
2. นายสุรัฐ  สุวรรณสิทธิ์
 
1. นางสาวนุกูล  สถาพร
2. นางชนกานต์  นุ่มฤทธิ์
 
425 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงจิตติมา  มากมาย
2. เด็กหญิงฐินัดชา  อุดมผล
3. เด็กชายปรเมศวร์  หมอชื่น
 
1. นายอลงกรณ์  ราชคฤห์
2. นายพฤติพงษ์  เพ็ญวิจิตร
 
426 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงญาณิศา  เพ็งอิ่ม
2. เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  แก้วแสง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ร่มสุข
 
1. นายมนัส   แปนใจ
2. นางสาวบุษกร  ปนสันเทียะ
 
427 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลณัชชา  โพธิ์อินทร์
2. เด็กหญิงพิมนิพา  ฮงสุดาวรรณ
3. เด็กชายยุทธภูมิ  ชะวาฤทธิ์
 
1. นางสาวพชรวรรณ  ธนทวีสกุล
2. นางสาววริษา  ทรัพย์สำราญ
 
428 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวปารณีย์  จันทร์จินดา
2. นางสาวสุดารัตน์  ราชสมบัติ
3. นายอภินันท์  โพธิ์ตุ่น
 
1. นางสาวนิพาดา  วิสิทธิเขตร์
2. นางปิยะธิฎาร์  ประพาไชยมงคล
 
429 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีทอง
2. นางสาวธันย์ชนก  ท้ายเมือง
3. นางสาวนภาวรรณ  เดชดี
 
1. นางอัญชิษฐา  ศรีเรืองพันธ์
2. นางสุนทร  กงสอน
 
430 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาววรรณพร   กุลฑลรัตน์
2. นางสาวสุชัญญา   อ่อนมี
3. นางสาวอรัชพร  อุ่นศรี
 
1. นางสาวพชรวรรณ  ธนทวีสกุล
2. นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์
 
431 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวปนิตดา  ทองเกล็ด
2. นางสาวสุภัทรา  อ้นจันทึก
 
1. นางสมมาศ  นิศานารถ
2. นางสาวนุชสรา  เพ็ชรดี
 
432 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. นายธิติ  อินต๊ะ
2. นางสาวปวีนา  ดวดขุนทด
 
1. นายอโนชา  จิ๋วจู
2. นายชัยภัทร  แย้มครวญ
 
433 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวปภพกณก  สุวรรณ์กร
2. นายพุฒิพร  เฉลิมพันธ์
 
1. นายอลงกรณ์  ราชคฤห์
2. นางสาวศรีสุคนธ์  พุทธรักษา
 
434 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายภควัต  อ่อนสำอาง
2. เด็กชายศุภประโชค   พลเดช
3. เด็กชายสุกฤษฏิ์  รอดสการ
 
1. นายวรณัฐ  หมีทอง
2. นายมนัส  แปนใจ
 
435 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อุ่มอยู่
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  รังสะพรม
3. เด็กหญิงสุทิภรณ์  เสือเกตุ
 
1. นายสุพัฒน์  คำฤทธิ์
2. นางสาวเกสรี  แจ่มสกุล
 
436 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. เด็กชายจักรกฤษ  เสี้ยวสกุล
2. เด็กชายพัทธนันท์  กลิ่นนิ่มนวล
3. เด็กชายอรรถพงษ์  สนามวงษ์
 
1. นายพิษณุ  ป้อมเสมา
2. นางสาวมรรยาท  ปรีชาชาญ
 
437 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. นายวินัย  ธิโนทัย
2. นายศุภชัย  ทองใบ
3. นางสาวสุชาดา  คล้ายเพียร
 
1. นายพิษณุ  ป้อมเสมา
2. นายมานพ  ภมรพิบูลย์
 
438 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายชยานันท์  จันทะขิน
2. นายทินภัทร  ทิมโต
3. นายยศชิฮิโร่  คำน้อย
 
1. นายวรณัฐ  หมีทอง
2. นางสาวบุษกร  ปนสันเทียะ
 
439 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายธิติสรร  ผลวิรัตน์
2. นายสมบูรณ์   ไสยเสิริฐ
3. นายสุธิพงษ์   เรื่องหร่าย
 
1. นางสาวพชรวรรณ  ธนทวีสกุล
2. นายสุพัฒน์  คำฤทธิ์
 
440 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 1. เด็กชายชิดชัย  ตุลาทอง
2. เด็กชายสุวัฒน์  คุ้มพุ่ม
3. นายเอกพล  ไทยธานี
 
1. นายมนตรี  นามแฮด
2. นางเนียรนภา  แก้วสวรรค์
 
441 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายจิรเดช  พรมอ่อน
2. เด็กชายณัฐพงษ์   วังสูงเนิน
3. เด็กชายอนุกูล  คีรีวงค์
 
1. นายเทเวศร์  ม่วงพลับ
2. นายมาโนชญ์  สุขสุม
 
442 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิทธิ
2. เด็กชายธีรดา  บางเหลือง
3. เด็กชายสุพจน์  สืบสาม
 
1. นางสาวพรรนิษา  ศรีหุ่น
2. นายนันทพันธ์  คุณดิลกชุติวัต
 
443 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายตะวัน  จันทร์กระจ่าง
2. นายธีรภัทร  หนูตา
3. นายภคนันท์  ชมพูน
 
1. นายวรณัฐ   หมีทอง
2. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
 
444 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. นายวันชัย  ดอนไพวัติ
2. นายสิทธิชัย  ดีศรี
3. นายอัสนี  ปฐมธรรมสร
 
1. นายสังสรรค์  แต่งสกุล
2. นางรุ่งนภา  แต่งสกุล
 
445 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายชาญณัฐ  ศรีกุล
2. นายปิยะพงษ์  พูลสวัสดิ์
3. นายศธิชา  ชอนรัมย์
 
1. นายสิทธิพร  พุ่มเกิด
2. นางวิลาวัลย์  นาคภพ
 
446 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายธีรพงศ์  สายชมจันทร์
2. เด็กชายบัญญวัต  พันธ์สมุทธ์
3. เด็กชายพิสิษฐ์  พูนเพิ่ม
 
1. นางจินตนา  พรมชัยชนะ
2. นางวิลาวัลย์  นาคภพ
 
447 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายธิติพันธ์   ปัญญาพร
2. เด็กชายวุฒิพงศ์  คำพิรานนท์
3. เด็กชายศิวะ  ศรีแพน
 
1. นายเทเวศร์  ม่วงพลับ
2. นายมาโนชญ์  สุขสุม
 
448 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพชรถึก
2. เด็กชายพงศธร  บุญมี
3. เด็กชายสรายุทธ   เสือเจริญ
 
1. นายสังสรรค์  แต่งสกุล
2. นายดิเรก  เจิมขุนทด
 
449 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายนทีเทพ  ชัยศิรินทร์
2. นายรณกร  ตุ้มพลอย
3. นายสหรัฐ  ปฏิสนธิ์
 
1. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
2. นางสาวบุษกร  ปนสันเทียะ
 
450 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. นายณัฐวุฒิ   ทองหยิบ
2. นายธรรมรงค์  พรมเงิน
3. นายนาวิน  งอกผล
 
1. นายสังสรรค์  แต่งสกุล
2. นางรุ่งนภา  แต่งสกุล
 
451 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  แก้วคำ
2. นายจิระวัฒน์  แสนตา
3. นายภานุพงศ์  บุบผา
 
1. นายสิทธิพร  พุ่มเกิด
2. นางวิลาวัลย์  นาคภพ
 
452 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงพรวลัย   ซ่อนกลิ่น
2. เด็กชายลิปปกรณ์  ประภารวีวรรณ
3. เด็กชายไตรสิทธิ์  เสถียรนนทศิริ
 
1. นายธนพงศ์  หมีทอง
2. นางจินตนา  สมศิลป์
 
453 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รวยสูงเนิน
2. เด็กชายจีรพันธ์   วันดี
3. เด็กหญิงสุจิรา  แก้วมา
 
1. นายจิโรจ  จิ๋วแหยม
2. นายวรณัฐ  หมีทอง
 
454 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวศราวณีย์  ขำสนิท
2. นางสาวศิรดา  ชัยวงษ์ษา
3. นายสิทธิพร  มูลไชยสอ
 
1. นายนันทพันธ์  คุณติลกชุติวัต
2. นางวิลาวัลย์  นาคภพ
 
455 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกตวรรณ   บุญมี
2. นางสาวธนพร   สายทอง
3. นายวิศวะ  รักนา
 
1. นายจิโรจ  จิ๋วแหยม
2. นายวรณัฐ  หมีทอง
 
456 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กหญิงชนัชพร  อินทร์สำราญ
2. เด็กหญิงสุกันยา  จันคุณ
3. เด็กหญิงสุขิตา  จับเทียน
 
1. นายปฐมรัฐ  ศรีตะลา
2. นายชุมพล  อินทร์ก่ำ
 
457 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 1. เด็กชายคุณานนท์  อุ่นอก
2. เด็กชายจักริน  พุ่มชม
3. เด็กชายเรวัตน์  พรมโสภา
 
1. นายสุธิโชติ  ปุกปิงกาศ
2. นายวิศณุ  พงษ์วิจิตร
 
458 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายพัชรพล   เพชรเหมือน
2. เด็กหญิงศศิภา   แสนนาใต้
3. เด็กชายสุรพัฒน์   เเช่มชื่น
 
1. นางสาวมาลีรัตน์  เนินพลับ
2. นางบุญช่วย  โดรณ
 
459 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 1. นายธณัฐชา  ภูจิพันธ์
2. นายธนพล  นหุตานนท์
3. นายธนา  คำมี
 
1. นางสาวภัทรภร  สมควร
2. นางสาวธิดาทิพย์  บัวระพา
 
460 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. นายปัญญา  กลิ่นเจริญ
2. นายวุฒิไก  จำพันธ์
3. นางสาวสุดารัตน์  สุราชาติ
 
1. นางสาวมาลีรัตน์  เนินพลับ
2. นางบุญช่วย  โดรณ
 
461 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นายณัชพล  สุขเรือง
2. นายพงศธร  ขำทับ
3. นายวาทิตย์  พุทธานี
 
1. นายเสน่ห์  เอื้อแท้
2. นายทรัพย์  ดวงชอุ่ม
 
462 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ทองมี
2. เด็กหญิงปาริชาติ  เจริญศิลป์
3. เด็กหญิงสายฝน  เผือกจันทึก
 
1. นางสาววรินทรัตน์  เงินสุข
2. นางสาวนภาพรรณ  ทรัพย์ผล
 
463 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา  ลีตามา
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  สิงห์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  มากต่าย
 
1. นางสิริรดา  อินทร
 
464 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. เด็กหญิงชนาภา  ข่อยแก้ว
2. เด็กหญิงบุณยาพร   นาแซง
3. นางสาวอรปรียา  ปัตลา
 
1. นางสาวนัฏฐา  อัครวงษ์
2. นางสาวรุ่งทิวา  อ่ำอำไพ
 
465 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายนัทธพงศ์  นุตพงษ์
2. นางสาวมานิกา  พวงแก้ว
3. นางสาววรรณภา  มิหาร
 
1. นางชลดา  สมัครเกษตรการ
2. นางทัศนีย์  เพิ่มภาค
 
466 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. นางสาวจันทร์ทรา   เหลี่ยมพิทักษ์
2. นางสาวนิศารัตน์   ศรีโชค
3. นางสาวสุชาวลี   เกิดเกตุ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จั่นเจริญ
2. นางกิติกาญจน์  ฤทธิ์บำรุง
 
467 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาววันเด็ก  สุ่มทรัพย์
2. นางสาวอารีรัตน์  ซาวทองคำ
3. นางสาวเพ็ชรรัตน์  จันทร
 
1. นางพชรพร  เต็งสกุลนาม
2. นางสาวดารา  ขัติยนนท์
 
468 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ชำนาญไพร
2. เด็กหญิงนิฐิภาพร  สุราฤิทธิ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดวงมา
4. เด็กหญิงอัมพรรัตน์  เสือนาค
5. เด็กหญิงอินทิรา  พรมคำ
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กุลผึ้ง
 
1. นายทรงศักดิ์  คงสมศรี
2. นายอัชฎาวุฒิ  เขียนนา
3. นางดาริสา  วงศ์นิสากร
 
469 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  คำแหง
2. นางสาววาสนา  จำปาแก้ว
3. เด็กหญิงศิริญญา  อนุสรณ์สัญญา
4. เด็กหญิงศิริพร  ดวงคำจันทร์
5. นางสาวอักษราภัค  กล่อมเกลา
6. เด็กหญิงโยษิตา  เกียยะ
 
1. นางวัชราภรณ์   อุดมรัตนมงคล
2. นางเกษมศรี  อ่วมทอง
3. นางสาวศศิธร  ขจรจิตต์
 
470 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กหญิงกันตยา  เอี๋ยวศิริ
2. เด็กหญิงญาณาภรณ์  ฉ่ำจิต
3. เด็กหญิงธนพร  กานจันทร์
4. เด็กหญิงธนภรณ์  วรวัฒนะ
5. เด็กหญิงศุภณัฐ  แสงสังข์
6. เด็กหญิงอัจจิมา  ขวัญใจ
 
1. นางสาวจารุกัญญ์  ป่าธนู
2. นางกฤตพร  สีสมัย
 
471 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ  พันธุ์ดี
2. นางสาวธิติมา  ชาวบางพรม
3. นางสาวน้ำฝน  คล้อยมาตร์
4. นางสาวพรวลัย  บุญเพิ่ม
5. นายอนุรักษ์  เจริญผล
6. นางสาวอมรรัตน์  เขม้นเขตการ
 
1. นายกวีพัฒน์  ขุมโมกข์
2. นางวิลาวัลย์  นาคภพ
3. นางสาวฉัตรวิมล  เข็มพันธ์
 
472 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวณิชกานต์  ยศสมบัติ
2. นางสาวนาตยา  มีนัด
3. นายพงศกร  เกตุทอง
4. นางสาวสุภาวดี  ละเอียด
5. นางสาวอนัญญา  พลสิงห์
6. นางสาวอุษา  ดีฉนวน
 
1. นางสาวสุดสวาท  พุ่มเปี่ยม
2. นางอัญชลี  อัครวงษ์
3. นายวิทยา  พงษ์ชัยสิทธิ์
 
473 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาวกรรณิการ์  ใจฉ่ำ
2. นางสาวณัฐณิชา  รุ่งแตงอ่อน
3. นางสาวมธุรา  พุ่มโพธิ์
4. นางสาวสมใจ  ธงแสง
5. นางสาวเจนจิรา  คำน้ำแดง
6. นางสาวเนาวรัตน์  พุ่มโพธิ์
 
1. นางวรรณทนาภร  ลิขิตสุภิณ
2. นางสุวิมล  อินอ้าย
3. นางสุรีย์มาศ  เกียรติวงค์กมล
 
474 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรชิตา  เพ็ญภาค
2. เด็กหญิงพีระยา  ธูปบูชา
3. เด็กหญิงสุธิตา  ทับทิมศรี
 
1. นางสาวสุมาลี  ดำรงไชย
2. นางสิริรดา  อินทร
 
475 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ปานา
2. เด็กหญิงจรรยา  ผาสุก
3. เด็กหญิงวิมลณัฐ  แสงงาม
 
1. นางทิศนา  เหมือนวงค์
 
476 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติโชค  เทพประสิทธิ์
2. เด็กหญิงมาริสา  พัดสาริกิจ
3. เด็กหญิงศิริขวัญ  คำตะลุง
 
1. นางรมิตา  ป้อมยุคล
 
477 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  พรนิคม
2. นางสาวรจนา  คล้ายสุขุม
3. นางสาวอริษา  เผือกจีน
 
1. นายบุตร  สุดสังข์
2. นางสาววรินทรัตน์  เงินสุข
 
478 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายจิรายุ  ทุ่งแดง
2. นางสาววรดา  กลิ่นโตนด
3. นางสาววิมลรัตน์  พิมพิรัตน์
 
1. นางสุวิมล  พิกุลทอง
2. นางทิตยา  มั่นมาตร
 
479 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวกมลรัตน์  ดีสุ่ม
2. นางสาวพิชชาฎา  กากะนึก
3. นางสาวสุวรรณา  น้ำจันทร์
 
1. นางสาวดารา  ขัติยนนท์
2. นางพชรพร  เต็งสกุลนาม
 
480 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายชาญณรงค์  มีมุข
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ทับทิมศรี
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภักดีสุข
 
1. นางพนิดา  อายุพัฒน์
2. นางพัชรี  ทองธานี
 
481 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงกมลทิพ  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชนาภร  พันธ์ชู
3. เด็กหญิงลลิตา  สุวรรณ
 
1. นายสถิตย์  จันทร์เม้า
2. นางสายหยุด  บุญมี
 
482 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงปรภาว์  ดำสนิท
2. เด็กหญิงเขมิกา  ไสยเสริฐ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แยบกสิกิจ
 
1. นายยงยุทธ  หมั่นเขตรกิจ
2. นางชลดา  สมัครเกษตรการ
 
483 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวฐิติพร  พวงสมบัติ
2. นางสาววรรณิษา  พวงสานต์
3. นายวสุพล  ฉิมพาลี
 
1. นางสาวมณี  ศรีเกษม
 
484 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวคำพลอย  โนนทะราช
2. นางสาวอภิญญา  บุญกุล
3. นางสาวอรุณรัตน์  สีด้วง
 
1. นางสาวสุภัค  ชาญถิ่นดง
2. นายเกียรติกวิณ  กาพย์ไกรแก้ว
 
485 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมรอกวิทยา 1. นายวีรวัฒน์  วัฒนพันธุ์
2. นายศุภกรานต์  ควรเรียน
3. นายอภิรักษ์  ฉลวยศรี
 
1. นายศานิต  มีพ่วง
 
486 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุณี  นิ่มคง
2. เด็กหญิงทิชากร  เอี่ยมสำราญ
3. เด็กหญิงสุชานาถ  ปานมณี
 
1. นางสาววาสนา  จันทร์เจริญ
2. นางสาวศันสนีย์  กลิ่นเก้างิ้ว
 
487 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทรัพย์พาลี
2. เด็กหญิงธนพร  ตะปูทอง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีวารีรัตน์
 
1. นางตรีทิพย์ธิดา  โพธิ์ชาธาร
2. นางสาวภคพร  จันทวงษ์
 
488 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงวิชิตา  ฉัตร์ทอง
2. เด็กหญิงศศิวิมล  กลิ่นนิ่มนวล
3. เด็กหญิงสุพิขญา  จำปาไพร
 
1. นางดวงตา  แต่งสกุล
2. นายสุเรณฑ์พล  นาคธาชคชพันธุ์
 
489 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายนครินทร์  มัตถิตานัง
2. นายน้ำมนต์  กุมไธสง
3. นายศานติ  ธนธีรโชติ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ไข่หิน
2. นางสาวแสงอรุณ  ไข่หิน
 
490 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 1. นางสาวมณีรัตน์  ชุณชำนิ
2. นางสาวสุนันทา  บัวบาน
3. นางสาวสุมาลี  บัวบาน
 
1. นางทิศนา  เหมือนวงค์
2. นางสาวสุจิตรา  ยศสมบัติ
 
491 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. นางสาวจิตต์วิภา  สมพันธ์
2. นางสาวพิชยา  บุญลือ
3. นายรัชตะ  เหล่าเมือง
 
1. นางสาววาสนา  จันทร์เจริญ
2. นางสาวกนกพร  นันทับ
 
492 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะคร้อพิทยา 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  นาคตระกูล
2. เด็กหญิงอาริษา  อวิสุ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ปรีเดช
 
1. นางสาวรัชนี  วุฒิศักดิ์
2. นายมารุต  มูลคำ
 
493 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   สีสุข
2. เด็กหญิงปัทมพร   น้อยบัณฑิตย์
3. เด็กหญิงสุพัตรา   พัดเงิน
 
1. นางกิติกาญจน์  ฤทธิ์บำรุง
2. นางสาวกนกวรรณ  จันเจริญ
 
494 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  พันธ์อุดม
2. เด็กหญิงพิชญา  สุนา
3. เด็กหญิงอรนิภา  สืบศรี
 
1. นางสาววาสนา  จันทร์เจริญ
2. นางสาวศันสนีย์  กลิ่นเก้างิ้ว
 
495 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวขวัญจิรา  กล้าการขาย
2. นางสาวพัชรี  กล้ากสิกิจ
3. นางสาวอริญา  แสงแก้ว
 
1. นางสาวนุจนาฏ  เชาว์ไว
2. นางเสาวลักษณ์  ศิริวัฒพงศ์
 
496 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 1. นางสาวกาญจนา  ยะบุญ
2. นางสาวสุภาพร  ชัยสิทธ์
3. นางสาวอติมา  เทียบเทียม
 
1. นางตรีทิพย์ธิดา  โพธิ์ชาธาร
2. นางสาวภคพร  จันทวงษ์
 
497 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาวจิราภรณ์  โพธิ์เอี่ยม
2. นางสาวเจนจิรา  แก้วสุวรรณ์
3. นางสาวเบญญทิพย์  เรืองหิรัญ
 
1. นางสาวพิมพ์นภา  มาลัย
2. นางสาววันดี  ประสิทธิโชค
 
498 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวชนกานต์  สังฆะพันธ์
2. นางสาวพรนภัส  เทพคำ
3. นางสาวพรนลัท  เทพคำ
 
1. นางเสาวลักษณ์  ศิริวัฒพงศ์
2. นางวรรณา  ศิริวัฒพงศ์
 
499 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงนัทธมน  เกิดกอ
2. เด็กหญิงพัชรพร  พุกสุข
3. เด็กหญิงรักชนก  คำหารพล
 
1. นางสาวสุดสวาท  พุ่มเปี่ยม
2. นางอัญชลี  อัครวงษ์
 
500 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แจ้งสันต์
2. เด็กชายณัฐพล  บัวดี
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  สายสำราญ
 
1. นางพัทธ์ธีรา  ปิตินันท์พงศ์
2. นายประเทืองเวศน์  มูลจัด
 
501 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวณัฐพร  บุญประวัติ
2. นางสาวธนพร  น้ำใส
3. นางสาวพีรดา  บุญมี
 
1. นางส่งศรี  โอภาษี
2. นางวิกานดา  บุญเอก
 
502 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวจิตรานันท์  เขียวศิริ
2. นางสาวราตรี  ปิ่นคำ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  มณีนิล
 
1. นางเสาวลักษณ์  ศิริวัฒพงศ์
2. นายชัยยง  เครือภักดี
 
503 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาววณนันทพร  รักธัญญกรรม
2. นางสาวศุภิสรา  สาหร่ายสังข์
3. นางสาวสโรชา  เครือศรี
 
1. นางสาวพิมพ์นภา  มาลัย
2. นางสาววันดี  ประสิทธิโชค
 
504 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงรติมา  ทองย้อย
2. เด็กหญิงสาริณี  สุภาวินี
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ใจธรรม
 
1. นางสาวแสงอรุณ  ไข่หิน
2. นางสาวศิริวรรณ  ไข่หิน
 
505 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโพพิทยา 1. เด็กหญิงปณิตา  แก้วสีงาม
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  ภู่ทรัพย์
3. เด็กหญิงวรรณษา  ฤทธิพันธ์
 
1. นายปรีชา  อ่อนสิงห์
2. นางจีรวรรณ  อ่อนสิงห์
 
506 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวจินตภา  ไพรสันต์
2. นายณัฐวุฒิ  แย้มแสง
3. นายธีระ  วิเศษวงศ์ษา
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ไข่หิน
2. นางสาวแสงอรุณ  ไข่หิน
 
507 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวทักษิณา  สังชัย
2. นางสาวนุชนารถ  คชสิทธิ์
3. นายสมประสงค์  หอมแพงไว้
 
1. นางวรรณา  ศิริวัฒพงศ์
2. นางสาวสุภัค  ชาญถิ่นดง
 
508 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  หิงษา
 
1. นางสาวมาลัย  สุขเกษม
 
509 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังบ่อวิทยา 1. เด็กชายพัชรพล  บุญช่วย
 
1. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์ศรี
 
510 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงไอสวรรค์  พันธ์ยา
 
1. นางอัมพร  ปัสสา
 
511 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงนัทภรณ์  กลิ่นนิ่มนวล
2. เด็กชายศศิกานต์  ตะเฮ
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  คงทิม
 
1. นางรุ่งนภา  แต่งสกุล
2. นางสาวจำเรียง  นาคมูล
 
512 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ยมนา
2. เด็กหญิงน้ำหวาน  ยมนา
3. เด็กชายพัฒพงษ์  ตาโส
 
1. นางสาวพรรนิษา  ศรีหุ่น
2. นางสาวประพิศ  พรมศิลา
 
513 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงจันทร์สุรัตน์  คำไพเราะ
2. เด็กหญิงวันวิสา  พึ่งนุสนธิ์
3. เด็กหญิงอารียา  จันทร์ศรี
 
1. นางสาวจงรักษ์  คงสูน
2. นางสาวนฤมล  อิ่มเต็ม
 
514 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวสาวิตรี  วงศ์ยศ
2. นางสาวสิริมาศ  กลิ่นแย้ม
3. นางสาวอรยา  บุสบงค์
 
1. นางสาวประพิศ  พรมศิลา
2. นางสาวพรรนิษา  ศรีหุ่น
 
515 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 1. นางสาวกัณฐิกา  สิงหาราช
2. นายศรัณย์  แสวงเจริญ
3. นายสุวัฒน์  รอดโฉม
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  ทาระธรรม
2. นางสาวบุญน้อม  บุญส่ง
 
516 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายธนกรณ์  สิงห์ไพลาศ
 
1. นางปิยะมาศ  วงศ์อุไร
 
517 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 1. นายกรวิชญ์  รัศมี
 
1. นางสมภรณ์  องอาจ
 
518 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงํธัญยารัตน์  วงศ์คำดี
 
1. นายมาโนช  แสงศิริ
 
519 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายวันเฉลิม  ม่วงช้าง
 
1. นางสาวชมชฎา  เหมือนโพธิ์
 
520 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. เด็กชายสหรัฐ  คงสนิท
 
1. นายยุทธนา  ศรีสวัสดิ์
 
521 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายชนากร  บุญกุศล
 
1. นายกิติพงษ์  คงโต
 
522 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 1. เด็กชายศุภากร  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวทัศวรรณ์  รอดแก้ว
 
523 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายปฏิภาณ  ภู่มณี
 
1. นางปิยะมาศ  วงศ์อุไร
 
524 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสมรัก  วิทยา
 
1. นางจรรยา  ศรีพันธ์
 
525 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายเจ  จุมสุวรรณ์
 
1. นายมรรคณา  คาระวะ
 
526 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กชายก้องภพ  สอนคลัง
 
1. นางปวิศญา  ธนะจิตราโชค
 
527 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. เด็กหญิงวริษา  พรหมมินทร์
 
1. นายปรเมศวร์  สุขแจ่ม
 
528 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงลักษ์คณา  สิงห์สม
 
1. นางเกษมศรี  อ่วมทอง
 
529 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายธญกร  ดีบุตร
 
1. นายมรรคณา  คาระวะ
 
530 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะคร้อพิทยา 1. นายศุภเกียรติ  ทับปู่
 
1. นายประจักษ์  โพธิ์วัด
 
531 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 1. นางสาววรรณฤดี  แช่มตา
 
1. นางสมภรณ์  องอาจ
 
532 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชุติมน  ไกรสาลี
 
1. นางสาวพรพรรณ  คำมีรักษ์
2. นางสาววีรนุช  สนประเสริฐ
 
533 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงอนันตญา  สมบุญโภชน์
 
1. นางสาวสุพัตรา  หิรัญชโลธร
2. นางสาวศรีสุคนธ์  พุทธรักษา
 
534 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม 1. เด็กชายบรรธนารักษ์  รังผึ้ง
2. เด็กชายสรรเสริญ  ทันนิธิ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  เขียวระยับ
2. นางสาวสุชารัตน์  ธูปบูชา
 
535 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายชลสิทธิ์  เกศรี
2. เด็กชายธนภัทร  ทายงาม
 
1. นายกรต  ชื่่นอารมย์
2. นางสาวดอกฝิ่น  วะสาร
 
536 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายชัชวาล  ยาชัย
2. เด็กชายเพิ่มพูล  น้อยสุ่ม
 
1. นางสาวนันทนัช  มีลาภสม
2. นางสาวทิพย์สุดา  หงษ์ทอง