ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ สพม.42(นครสวรรค์)
1. สนามการแข่งขันโรงเรียนนครสวรรค์ (update 30/10/59)
   -วิทยาศาสตร์/ศิลป/การงานอาชีพ/คอมพิวเตอร์
2. สนามการแข่งขันโรงเรียนสตรีนครสวรรค์(update 30/10/59)
   - ภาษาต่างประเทศ/ภาษาไทย/สุขศึกษา
3. สนามการแข่งขันโรงเรียนนวมินทราชูทิศ(update 30/10/59)
  - สังคมศึกษา/คณิตศาสตร์/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หมายเหตุ  
    - อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
    - เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงานการแข่งขันฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 11:37 น.