สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองบัว 53 23 14 90 95 12 10 4 117
2 สตรีนครสวรรค์ 53 21 15 89 94 14 5 2 113
3 นครสวรรค์ 43 20 13 76 79 5 7 2 91
4 ลาดยาววิทยาคม 39 16 9 64 55 11 9 4 75
5 ตาคลีประชาสรรค์ 34 15 14 63 63 12 7 3 82
6 เทพศาลาประชาสรรค์ 28 19 20 67 48 19 12 5 79
7 ท่าตะโกพิทยาคม 26 32 16 74 74 21 9 0 104
8 บรรพตพิสัยพิทยาคม 24 14 17 55 48 11 8 5 67
9 หนองกรดพิทยาคม 24 14 13 51 44 5 7 5 56
10 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 20 30 19 69 54 21 9 5 84
11 ไพศาลีพิทยา 20 15 9 44 52 19 11 8 82
12 ชุมแสงชนูทิศ 16 26 9 51 63 14 3 2 80
13 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 15 14 14 43 44 11 8 5 63
14 แม่วงก์พิทยาคม 10 11 7 28 28 11 5 3 44
15 ทหารอากาศอนุสรณ์ 10 11 5 26 24 16 13 7 53
16 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 10 8 16 34 35 15 13 6 63
17 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 9 25 13 47 57 33 15 4 105
18 โกรกพระ 9 6 2 17 21 8 4 3 33
19 เก้าเลี้ยววิทยา 9 5 5 19 23 10 4 9 37
20 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 8 11 3 22 15 11 5 5 31
21 พระบางวิทยา 8 4 5 17 29 18 7 9 54
22 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 8 3 9 20 19 15 8 4 42
23 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ 7 2 6 15 16 7 5 5 28
24 วังข่อยพิทยา 4 6 12 22 25 10 7 5 42
25 พยุหะพิทยาคม 4 6 9 19 23 12 7 4 42
26 ตะคร้อพิทยา 4 3 10 17 22 12 7 3 41
27 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 3 6 7 16 26 18 10 5 54
28 โพฒิสารศึกษา 3 4 5 12 16 10 5 4 31
29 ปรียาโชติ 3 4 1 8 11 11 6 4 28
30 เขาทองพิทยาคม 3 2 5 10 14 9 4 5 27
31 ช่องแคพิทยาคม 3 1 3 7 9 4 5 1 18
32 หัวดงราชพรหมาภรณ์ 2 6 2 10 12 5 3 4 20
33 อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 2 5 8 15 14 4 3 3 21
34 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 2 4 1 7 12 8 3 5 23
35 ทับกฤชพัฒนา 2 3 1 6 13 5 9 3 27
36 สวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 2 1 4 7 9 3 3 2 15
37 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 2 0 4 6 8 2 3 2 13
38 พยุหะวิทยา 2 0 0 2 3 2 2 3 7
39 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 1 10 4 15 21 17 11 7 49
40 พนมรอกวิทยา 1 6 3 10 14 14 8 4 36
41 หนองโพพิทยา 1 4 4 9 12 10 6 6 28
42 วังบ่อวิทยา 1 4 1 6 11 9 6 2 26
43 เยาวชนพัฒนา 1 1 2 4 3 0 0 1 3
44 ลาดทิพรสพิทยาคม 1 1 1 3 10 4 6 0 20
45 เขากะลาวิทยาคม 0 1 2 3 6 6 10 7 22
46 เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 0 1 1 2 2 3 4 0 9
47 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 0 1 0 1 4 5 4 4 13
48 วัดท่าพระเจริญพรตวิทยา 0 0 1 1 0 5 0 0 5
49 บึงบอระเพ็ดวิทยา 0 0 0 0 3 3 3 0 9
50 นครสวรรค์อิงลิชโปรแกรม 0 0 0 0 0 3 1 0 4
51 วิสุทธิศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
52 ปวีณาวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
53 ประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 530 425 344 1,299 1,383 513 320 191 2,216