สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองบัว 54 26 14 94 99 12 10 4 121
2 สตรีนครสวรรค์ 54 21 15 90 95 14 5 2 114
3 นครสวรรค์ 43 20 13 76 79 5 7 2 91
4 ลาดยาววิทยาคม 39 17 9 65 56 11 9 4 76
5 ตาคลีประชาสรรค์ 34 15 14 63 63 12 7 3 82
6 เทพศาลาประชาสรรค์ 28 19 20 67 48 19 12 5 79
7 บรรพตพิสัยพิทยาคม 28 15 17 60 53 11 8 5 72
8 หนองกรดพิทยาคม 28 14 14 56 49 5 7 5 61
9 ท่าตะโกพิทยาคม 26 32 16 74 74 21 9 0 104
10 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 20 30 19 69 54 21 9 5 84
11 ไพศาลีพิทยา 20 15 9 44 52 19 11 8 82
12 ชุมแสงชนูทิศ 16 26 11 53 65 14 3 2 82
13 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 15 14 14 43 44 11 8 5 63
14 ทหารอากาศอนุสรณ์ 11 13 6 30 28 16 13 8 57
15 เก้าเลี้ยววิทยา 11 6 5 22 26 10 4 9 40
16 แม่วงก์พิทยาคม 10 12 7 29 30 11 5 3 46
17 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 10 8 16 34 35 15 13 6 63
18 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 9 25 13 47 57 33 15 4 105
19 โกรกพระ 9 6 2 17 21 8 4 3 33
20 พระบางวิทยา 9 4 5 18 30 18 7 9 55
21 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 9 3 10 22 21 15 8 4 44
22 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 8 11 3 22 15 11 5 5 31
23 ปรียาโชติ 8 5 1 14 17 11 6 4 34
24 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ 7 2 6 15 16 7 5 5 28
25 วังข่อยพิทยา 6 7 12 25 29 10 8 5 47
26 ตะคร้อพิทยา 5 3 10 18 23 12 7 3 42
27 พยุหะพิทยาคม 4 6 9 19 23 12 7 4 42
28 ทับกฤชพัฒนา 4 3 1 8 15 5 9 3 29
29 ช่องแคพิทยาคม 4 1 3 8 11 5 5 1 21
30 หัวดงราชพรหมาภรณ์ 3 9 2 14 15 6 3 4 24
31 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 3 6 7 16 26 18 10 5 54
32 โพฒิสารศึกษา 3 4 5 12 16 10 5 4 31
33 เขาทองพิทยาคม 3 2 6 11 14 9 5 5 28
34 อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 2 5 8 15 14 4 3 3 21
35 วังบ่อวิทยา 2 4 1 7 12 9 6 2 27
36 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 2 4 1 7 12 8 3 5 23
37 สวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 2 1 4 7 9 3 3 2 15
38 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 2 0 4 6 8 2 3 2 13
39 พยุหะวิทยา 2 0 0 2 3 2 2 3 7
40 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 1 10 4 15 21 17 11 7 49
41 พนมรอกวิทยา 1 6 3 10 14 14 8 4 36
42 หนองโพพิทยา 1 4 4 9 12 10 6 6 28
43 ลาดทิพรสพิทยาคม 1 1 2 4 11 4 6 0 21
44 เขากะลาวิทยาคม 1 1 2 4 7 6 10 7 23
45 เยาวชนพัฒนา 1 1 2 4 3 0 0 1 3
46 เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 0 1 1 2 2 3 4 0 9
47 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 0 1 0 1 4 5 4 4 13
48 วัดท่าพระเจริญพรตวิทยา 0 0 1 1 0 5 0 0 5
49 บึงบอระเพ็ดวิทยา 0 0 0 0 3 3 3 0 9
50 นครสวรรค์อิงลิชโปรแกรม 0 0 0 0 0 3 1 0 4
51 วิสุทธิศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
52 ปวีณาวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
53 ประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 559 439 351 1,349 1,434 515 322 192 2,271