สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองบัว 95 12 10 4 117
2 สตรีนครสวรรค์ 94 14 5 2 113
3 นครสวรรค์ 79 5 7 2 91
4 ท่าตะโกพิทยาคม 74 21 9 0 104
5 ชุมแสงชนูทิศ 63 14 3 2 80
6 ตาคลีประชาสรรค์ 63 12 7 3 82
7 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 57 33 15 4 105
8 ลาดยาววิทยาคม 55 11 9 4 75
9 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 54 21 9 5 84
10 ไพศาลีพิทยา 52 19 11 8 82
11 เทพศาลาประชาสรรค์ 48 19 12 5 79
12 บรรพตพิสัยพิทยาคม 48 11 8 5 67
13 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 44 11 8 5 63
14 หนองกรดพิทยาคม 44 5 7 5 56
15 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 35 15 13 6 63
16 พระบางวิทยา 29 18 7 9 54
17 แม่วงก์พิทยาคม 28 11 5 3 44
18 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 26 18 10 5 54
19 วังข่อยพิทยา 25 10 7 5 42
20 ทหารอากาศอนุสรณ์ 24 16 13 7 53
21 พยุหะพิทยาคม 23 12 7 4 42
22 เก้าเลี้ยววิทยา 23 10 4 9 37
23 ตะคร้อพิทยา 22 12 7 3 41
24 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 21 17 11 7 49
25 โกรกพระ 21 8 4 3 33
26 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 19 15 8 4 42
27 โพฒิสารศึกษา 16 10 5 4 31
28 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ 16 7 5 5 28
29 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 15 11 5 5 31
30 พนมรอกวิทยา 14 14 8 4 36
31 เขาทองพิทยาคม 14 9 4 5 27
32 อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 14 4 3 3 21
33 ทับกฤชพัฒนา 13 5 9 3 27
34 หนองโพพิทยา 12 10 6 6 28
35 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 12 8 3 5 23
36 หัวดงราชพรหมาภรณ์ 12 5 3 4 20
37 ปรียาโชติ 11 11 6 4 28
38 วังบ่อวิทยา 11 9 6 2 26
39 ลาดทิพรสพิทยาคม 10 4 6 0 20
40 ช่องแคพิทยาคม 9 4 5 1 18
41 สวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 9 3 3 2 15
42 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 8 2 3 2 13
43 เขากะลาวิทยาคม 6 6 10 7 22
44 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 4 5 4 4 13
45 บึงบอระเพ็ดวิทยา 3 3 3 0 9
46 พยุหะวิทยา 3 2 2 3 7
47 เยาวชนพัฒนา 3 0 0 1 3
48 เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 2 3 4 0 9
49 วัดท่าพระเจริญพรตวิทยา 0 5 0 0 5
50 นครสวรรค์อิงลิชโปรแกรม 0 3 1 0 4
51 วิสุทธิศึกษา 0 0 0 1 0
52 ปวีณาวิทยา 0 0 0 1 0
53 ประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 0
รวม 1,383 513 320 191 2,407