สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองบัว 99 12 10 4 121
2 สตรีนครสวรรค์ 95 14 5 2 114
3 นครสวรรค์ 79 5 7 2 91
4 ท่าตะโกพิทยาคม 74 21 9 0 104
5 ชุมแสงชนูทิศ 65 14 3 2 82
6 ตาคลีประชาสรรค์ 63 12 7 3 82
7 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 57 33 15 4 105
8 ลาดยาววิทยาคม 56 11 9 4 76
9 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 54 21 9 5 84
10 บรรพตพิสัยพิทยาคม 53 11 8 5 72
11 ไพศาลีพิทยา 52 19 11 8 82
12 หนองกรดพิทยาคม 49 5 7 5 61
13 เทพศาลาประชาสรรค์ 48 19 12 5 79
14 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 44 11 8 5 63
15 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 35 15 13 6 63
16 พระบางวิทยา 30 18 7 9 55
17 แม่วงก์พิทยาคม 30 11 5 3 46
18 วังข่อยพิทยา 29 10 8 5 47
19 ทหารอากาศอนุสรณ์ 28 16 13 8 57
20 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 26 18 10 5 54
21 เก้าเลี้ยววิทยา 26 10 4 9 40
22 พยุหะพิทยาคม 23 12 7 4 42
23 ตะคร้อพิทยา 23 12 7 3 42
24 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 21 17 11 7 49
25 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 21 15 8 4 44
26 โกรกพระ 21 8 4 3 33
27 ปรียาโชติ 17 11 6 4 34
28 โพฒิสารศึกษา 16 10 5 4 31
29 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ 16 7 5 5 28
30 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 15 11 5 5 31
31 หัวดงราชพรหมาภรณ์ 15 6 3 4 24
32 ทับกฤชพัฒนา 15 5 9 3 29
33 พนมรอกวิทยา 14 14 8 4 36
34 เขาทองพิทยาคม 14 9 5 5 28
35 อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 14 4 3 3 21
36 หนองโพพิทยา 12 10 6 6 28
37 วังบ่อวิทยา 12 9 6 2 27
38 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 12 8 3 5 23
39 ช่องแคพิทยาคม 11 5 5 1 21
40 ลาดทิพรสพิทยาคม 11 4 6 0 21
41 สวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 9 3 3 2 15
42 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 8 2 3 2 13
43 เขากะลาวิทยาคม 7 6 10 7 23
44 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 4 5 4 4 13
45 บึงบอระเพ็ดวิทยา 3 3 3 0 9
46 พยุหะวิทยา 3 2 2 3 7
47 เยาวชนพัฒนา 3 0 0 1 3
48 เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 2 3 4 0 9
49 วัดท่าพระเจริญพรตวิทยา 0 5 0 0 5
50 นครสวรรค์อิงลิชโปรแกรม 0 3 1 0 4
51 วิสุทธิศึกษา 0 0 0 1 0
52 ปวีณาวิทยา 0 0 0 1 0
53 ประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 0
รวม 1,434 515 322 192 2,271