หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ณ โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางกัลยาณี สิริปัญญาธิรัตน์ ครู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(Youth Counseler :YC)  
2 นายบุตร สุดสังข์ ครู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(Youth Counseler :YC)  
3 นางสาวธนภรณ์ เตจ๊ะ ครู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(Youth Counseler :YC)  
4 นายสมพงษ์ ปิ่นทอง ครู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(Youth Counseler :YC)  
5 นายพิสิฐ ชำนาญเขตกรณ์ ครู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(Youth Counseler :YC)  
6 นางสาวฤทัยรัตน์ โมกขะศักดิ์ ครู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(Youth Counseler :YC)  
7 นายวิเชษฐ์ คล้ายขำ ครู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(Youth Counseler :YC)  
8 นางสาวรัชดาภรณ์ เข็มเป้า ครู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(Youth Counseler :YC)  
9 นายบุญเลื่องลือ รอดมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(Youth Counseler :YC)  
10 นางสาวสุเมตตา ลาดสลุง ครู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(Youth Counseler :YC)  
11 นายกมล วงศ์สุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
12 นายพจนลักษณ์ ชูยอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ รองประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
13 นางใจทิพย์ ภู่พุ่ม ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
14 นางนฤมล นพเก้า ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
15 นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว ครูโรงเรียนพยุหะพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
16 นางสาวอโนชา เกษกรณ์ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
17 นางวัชรินทร์ สุดสีสังข์ ครูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
18 นางสาวจีรวรรณ นิติธัญญรัตนา ครูโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
19 นางสาวเบญจวรรณ ปุงยะ ครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
20 นายสงกรานต์ เนียมทอง ครูโรงเรียนไพศาลีพิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
21 นางสาวรจนาจ จำปาวอ เจ้าหน้าที่โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
22 นางทุเรียน ก้อนจันทร์เทศ ครูโรงเรียนเขาทองพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
23 นายดนุสรณ์ คอนดี ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
24 นางกุลจิรา วิรัชชั่ว ครูโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
25 นางศุภกานต์ พงษ์ธนภูมิ ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
26 นางอัจฉรา ชอนบุรี ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
27 นางสาววันดี ประสิทธิโชค ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
28 นางรุจิรา เชาว์ธรรม ครูโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
29 นางสาวอรชพร สุขีโมกข์ ครูโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
30 นางสาวกัญญ์ฐญาณ์ ตั้งเชยวิไล เจ้าหน้าที่โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
31 นางสาวปฐมพร คงนุช เจ้าหน้าที่โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
32 นางสาวประภาพร ทวีบุตร์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
33 นายพีรวิชญ์ เสือเผือก ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
34 นางอุไรวรรณ พรน้อย ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
35 นางสาววรนุช เนยบาง ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
36 นางกรวิการ์ น่วมอินทร์ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
37 นางชลดา สมัครเกษตรการ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
38 นายเมธี จิตรทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
39 นางธิชาพร ยอดกัณหา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม รองประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
40 นางรัตนา ชิงชัย ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
41 นางอุไรวรรณ ชมบริสุทธิ์ ครูโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
42 นางเย็นจิต สิงห์ทอง ครูโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
43 นายสถาพร อุนระหัง ครูโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
44 นางธิรดา วงษ์ทานมัย ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
45 นางปุณฑริกา ชื่นชม ครูโรงเรียนพยุหะพิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
46 น.ส.สำเนียง ศรีหิรัญ ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
47 นางสาวสมฤทัย ฤทธิ์โพธิ์ ครูโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
48 นางธิษณ์ธัญญา แม่นศร ครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
49 นายณัฐกานต์ เทียมตา ครูโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
50 นางปภาวรา เพ็ชรอินทร์ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
51 นางวรรณี สุ่มเล็ก ครูโรงเรียนโกรกพระ กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
52 นายมาโนช พันธ์เขียน ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
53 น.ส.ศิริพร ศรีผึ้ง ครูโรงเรียนพนมรอกวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
54 นายกิตติ จันทะเคลื่อน ครูโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
55 นายสายชล เขียวสะอาด ครูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
56 นางทัศณี ทะอินเลย ครูโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
57 นางรุจิรา เชาว์ธรรม ครูโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
58 นายประดิษฐ์ เลิศนอก ครูโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
59 นางศศิธร วงศ์พานิช ครูโรงเรียนทับกฤชพัฒนา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
60 นางทองคิด ฤทธิรักษ์ ครูโรงเรียนเขาทองพิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
61 นางจิตต์ละม่อม อุงจิตต์ตระกูล ครูโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
62 นางสาวนัยนา แจ่มแสง ครูโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
63 นางวรพรรณ ศรีเจริญวนะกิจ ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
64 นางวันชัย จูงาม ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
65 นายเจตน์ นามโสวรรณ์ ครูโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
66 นายศราวุธ อินทร์มั่น ครูโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
67 นางสกุลตา รอดสการ ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
68 นางสุชญา เหล่าสมบูรณ์ ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
69 นายสราวุธ เต็งจงดี ครูโรงเรียนวังบ่อวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
70 นางสาวรุ่งทิวา อ่ำอำไพ ครูโรงเรียนวังข่อยวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
71 นายศานิต ดีเจริญ ครูโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
72 นายโอภาส พุทธสรณ์ ครูโรงเรียนช่องแคพิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
73 นายสกนธ์ จุลโพธิ์ ครูโรงเรียนตะคร้อพิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
74 นายสมจิตร สุขชาลี ครูโรงเรียนหนองโพพิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
75 นายนุกูล บุญปาน ครูโรงเรียนไพศาลีพิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
76 นางอำพร เขมะปัญญา ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
77 นายจตุพร ขาวพราย ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
78 นางบรรจง พวงสายใจ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
79 นางธนวรรณ มุขขันธ์ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
80 นางเรณู ปรมัตถ์สกุล ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
81 นางสุรีย์มาศ เกียรติวงค์กมล ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
82 น.ส.วรรณพร มาพิจารณ์ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
83 นาง ศศิลักษณ์ ปานเลิศ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
84 นายธนสาร ปานอ่อง ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
85 นางวิภา จันทร์แจ่ม ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
86 นางสุภาพร วงศ์ปิยะรัตนกุล ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
87 นางวิระดา แก่นกระโทก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
88 นายจรินทร์ สิทธิวะ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
89 นายศิริพงษ์ บัวกล่ำ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
90 นายกนก บุญญานุสรณ์ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
91 นายกิจจา มหาวิจิตร ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
92 นางจุฑามาศ ละม้ายแข ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
93 นางมณีกาญจน์ เจิมขุนทด ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
94 นางทิวา เกษมศุภสกุล ครูโรงเรียนนครสวรรค์ ประธานกรรมการตัดสินเพลงคุณธรรม ม.1-3  
95 นายนุกูล บุญปาน ครูโรงเรียนไพศาลีพิทยา กรรมการตัดสินเพลงคุณธรรม ม.1-3  
96 นางสาวรุ่งทิวา อ่ำอำไพ ครูโรงเรียนวังข่อยพิทยา กรรมการตัดสินเพลงคุณธรรม ม.1-3  
97 นางสาวศิริรัตน์ ศรีวิจิตร ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการตัดสินเพลงคุณธรรม ม.1-3  
98 นายนภัสกรณ์ จิตรเกษม ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการและเลขานุการตัดสินเพลงคุณธรรม ม.1-3  
99 นางธิรดา วงษ์ทานมัย ครูโรงเรียนหนองบัว ประธานกรรมการตัดสินเพลงคุณธรรม ม.4-6  
100 นางสาวกนกพร คำลือไชย ครูโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม กรรมการตัดสินเพลงคุณธรรม ม.4-6  
101 นางทัศณี ทะอินเลย ครูโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม กรรมการตัดสินเพลงคุณธรรม ม.4-6  
102 นายเจตน์ นามโสวรรณ์ ครูโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ กรรมการตัดสินเพลงคุณธรรม ม.4-6  
103 นางสาวสุรัตน์ เหมือนดี ครูโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการตัดสินเพลงคุณธรรม ม.4-6  
104 นางสกุลตา รอดสการ ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ประธานกรรมการตัดสินโครงงานคุณธรรม ม.1-3  
105 นางวันเพ็ญ หุตะมาน ครูโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา กรรมการตัดสินโครงงานคุณธรรม ม.1-3  
106 นายวันชัย จูงาม ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการตัดสินโครงงานคุณธรรม ม.1-3  
107 นางสุชญา เหล่าสมบูรณ์ ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการตัดสินโครงงานคุณธรรม ม.1-3  
108 นายอำพล ด่วนเดิน ครูโรงเรียนตะคร้อพิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินโครงงานคุณธรรม ม.1-3  
109 นางรุจิรา เชาว์ธรรม ครูโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ ประธานกรรมการตัดสินโครงงานคุณธรรม ม.4-6  
110 นายปัฐพงศ์ สารีนาค ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการตัดสินโครงงานคุณธรรม ม.4-6  
111 นางวรพรรณ ศรีเจริญวนะกิจ ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการตัดสินโครงงานคุณธรรม ม.4-6  
112 นางสาวพัชราภา เจริญโพธิ์ ครูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม กรรมการตัดสินโครงงานคุณธรรม ม.4-6  
113 นายสกนธ์ จุลโพธิ์ ครูโรงเรียนตะคร้อพิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินโครงงานคุณธรรม ม.4-6  
114 นางสาวฐิภาพรรณ เก่งเขตรวิทย์ ครูโรงเรียนพระบางวิทยา ประธานกรรมการตัดสินภาพยนตร์สั้น ม.1-3  
115 นางสาวสุนันทา แข็งแรง ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการตัดสินภาพยนตร์สั้น ม.1-3  
116 นางขวัญศุภางค์ รัตนวิบูลยเลิศ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการตัดสินภาพยนตร์สั้น ม.1-3  
117 นายนพพล เทพไทยขาว ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการตัดสินภาพยนตร์สั้น ม.1-3  
118 นางสาวนัยนา แจ่มแสง ครูโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ประธานกรรมการตัดสินภาพยนตร์สั้น ม.4-6  
119 นายณัฐกานต์ เทียมตา ครูโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม กรรมการตัดสินภาพยนตร์สั้น ม.4-6  
120 นายภาณุพงษ์ บิณฑวิหค ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการตัดสินภาพยนตร์สั้น ม.4-6  
121 นายกานน เลื่อนสกุล ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการตัดสินภาพยนตร์สั้น ม.4-6  
122 นายพงษ์สวัสดิ์ สวัสดี ครูโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการตัดสินภาพยนตร์สั้น ม.4-6  
123 นางธิษณ์ชัญญา แม่นศร ครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ประธานกรรมการตัดสินละครคุณธรรม ม.1-6  
124 นางสาวศิริพร ศรีผึ้ง ครูโรงเรียนพนมรอกวิทยา กรรมการตัดสินละครคุณธรรม ม.1-6  
125 นายสถาพร อุนระหัง ครูโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการตัดสินละครคุณธรรม ม.1-6  
126 นางวันเพ็ญ ส้มฉุน ครูโรงเรียนพระบางวิทยา ประธานกรรมการตัดสินละครประวัติศาสตร์ ม.1-6  
127 นายสถาพร อุนระหัง ครูโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม กรรมการตัดสินละครประวัติศาสตร์ ม.1-6  
128 นายก้าน บุญสวน ครูโรงเรียนพนมรอกวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินละครประวัติศาสตร์ ม.1-6  
129 นางโสมนัส บุญโห้ ครูโรงเรียนหนองบัว ประธานกรรมการตัดสินเล่านิทานคุณธรรม ม.1-3  
130 นางอุษา ทองอ่อน ครูโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา กรรมการตัดสินเล่านิทานคุณธรรม ม.1-3  
131 นายอำนาจ จันทร์อิ่ม ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการตัดสินเล่านิทานคุณธรรม ม.1-3  
132 นายบุญยิ้ม กระจาย ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการตัดสินเล่านิทานคุณธรรม ม.1-3  
133 นายสราวุธ เต็งจงดี ครูโรงเรียนวังบ่อวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินเล่านิทานคุณธรรม ม.1-3  
134 นางศศิธร วงศ์พานิช ครูโรงเรียนทับกฤชพัฒนา ประธานกรรมการตัดสินเล่านิทานคุณธรรม ม.4-6  
135 นายกฤษณะ ไกรสี ครูโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม กรรมการตัดสินเล่านิทานคุณธรรม ม.4-6  
136 นายกันตพัฒณ์ ตั้งจิตรวัฒนากุล ครูโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการตัดสินเล่านิทานคุณธรรม ม.4-6  
137 นายสมชาย บัวลง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ประธานกรรมการตัดสินมารยาทไทย ม.1-3  
138 นางสาวสมฤทัย ฤทธิ์โพธิ์ ครูโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม กรรมการตัดสินมารยาทไทย ม.1-3  
139 นางชุลีภรณ์ กลิ่นชื่น ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการตัดสินมารยาทไทย ม.1-3  
140 นางสาวมาลัย ประโยชน์ยิ่ง ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการตัดสินมารยาทไทย ม.1-3  
141 นางสุพัตรา กาจสันเทียะ ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการตัดสินมารยาทไทย ม.1-3  
142 นางพัฒน์นรี ฮกชุน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ประธานกรรมการตัดสินมารยาทไทย ม.4-6  
143 นางบุบผา ดีเจริญ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กรรมการตัดสินมารยาทไทย ม.4-6  
144 นายปัญญพจน์ รัตนวิบูลยเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการตัดสินมารยาทไทย ม.4-6  
145 นางสาวยุวภา หัดคำหมื่น โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา กรรมการตัดสินมารยาทไทย ม.4-6  
146 นายณัฐชา ปั้นลายนาค โรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินมารยาทไทย ม.4-6  
147 นางสาวภาวิณี บุญจันดา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ กรรมการตัดสินสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-6  
148 นางเย็นจิต สิงห์ทอง โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ กรรมการตัดสินสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-6  
149 นายกิตติ จันทะเคลื่อน โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการตัดสินสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-6  
150 นางสมกมล วรรณทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
151 นายชาญณรงค์ ปานเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
152 นายสมนึก ชลิตพิรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
153 นายดวง คุ้มชนะ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
154 นายประสงค์ สายหยุด ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
155 นายชญาณัฏฐ์ รอดสัดถา ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
156 นางอรทัย สุวรรณคาม ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
157 นางสาวอโนชา รัฐฎานนท์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
158 นางกัลยา มูลจนะบาตร ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
159 นางธัญญณรัชกร ศิริอริยะชัย ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
160 นางสาวทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.42 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
161 นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ สพม.42 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
162 นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ สพม.42 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
163 นางสาววัชรินทร์ ป้อมเสมา ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
164 ว่าที่ ร.อ.ปิยะ สว่างวงศ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการและเลขานุการกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
165 นางพจนาถ อ่องลออ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
166 นางรณิดา อินทร์ฉ่ำ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาจีน  
167 นางกัลยา วงศ์เนตร ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาจีน  
168 นางสาวศิริพร พิพัฒน์อนุสรณ์ ครูโรงเรียนไพศาลีพิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาจีน  
169 นายกิตติธัช แสงดี ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาจีน  
170 นางสาวนารียา ศรีพันธุ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาจีน  
171 นางสาวเสาวนา นันทะ ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาจีน  
172 นางพีรนุช วินัยพานิช ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาจีน  
173 นางรณิดา อินทร์ฉ่ำ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาจีน  
174 นางจินตนา กลิ่นหัวไผ่ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาจีน  
175 นางสาวศิริพร พิพัฒน์อนุสรณ์ ครูโรงเรียนไพศาลีพิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาจีน  
176 นายกิตติธัช แสงดี ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาจีน  
177 นางสาวรัตนาพร บุญตัน ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาจีน  
178 นางสาวรัตนาพร บุญตัน ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาจีน  
179 นางพจนาถ อ่องลออ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาจีน  
180 นางสาวเสาวนา นันทะ ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาจีน  
181 นางสาวณัฐพร เครือแก้ว ครูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาจีน  
182 นางสุวภาพ หวังศรี ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาจีน  
183 นางสาว ณัฐพร เครือแก้ว ครูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาจีน  
184 นางสาวชิโนรส ชัยโคตร ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาจีน  
185 นางสาวมาลินี เกศธนากร ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาจีน  
186 นางสาวพัชรี ยิมิสุโท ครูโรงเรียนหนองบัว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาจีน  
187 นายสุรเศรษฐ์ บุญนก ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาจีน  
188 นางพรทิพย์ ศรีพงษ์มิ่ง ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาจีน  
189 นางสาวนุจรี รอดบำรุง ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาจีน  
190 นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม ครูโรงเรียนพยุหะพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาจีน  
191 นายสุรเศรษฐ์ บุญนก ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาจีน  
192 นางสาวพรนภา รอยประดิษฐ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาจีน  
193 นางเลิศลักษณ์ ผุนลาวงษ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น  
194 นางสาวจุรีพร ปานทรัพย์ ครูโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น  
195 นางสาวปฐมาภรณ์ โมกไธสง ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น  
196 นางกุสุมา ศิริ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น  
197 นางจันจิรา ดั่นเจริญ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น  
198 นางสายฝน นพรัตน์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น  
199 นางสาวจุรีพร ปานทรัพย์ ครูโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น  
200 นางกุสุมา ศิริ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น  
201 นางสุภรณ์ เพ็ญสูงเนิน ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น  
202 นางสาวจุรีพร ปานทรัพย์ ครูโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น  
203 นางกุสุมา ศิริ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น  
204 นางสาวภัทราพร เมณฑ์กูล ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น  
205 นางจิตพิสุทธิ์ แก้วละเอียด ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น  
206 นางสาวจุรีพร ปานทรัพย์ ครูโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น  
207 นางกุสุมา ศิริ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น  
208 นางสาวจริยา จงนานุรักษ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น  
209 นายพลวิทย์ ชลธารอุดมลาภ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาเกาหลี  
210 นางสาวปรานอม จันทฤกษ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาเกาหลี  
211 Miss Ha Gyeong Hyeon ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาเกาหลี  
212 นางวรพรรณ แสงสาคร ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาเกาหลี  
213 นางสาวสุชาดา ทองไทย ครูโรงเรียนไพศาลีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาเกาหลี  
214 นางวิภา อ่างแก้ว เดอโครท ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาเกาหลี  
215 นางสาวอุไรรัตน์ ธีระรังสิกุล ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาเกาหลี  
216 นางสาวนารีรัตน์ ปิ่นแก้ว ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาเกาหลี  
217 นายพลวิทย์ ชลธารอุดมลาภ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาเกาหลี  
218 นางสาวปรานอม จันทฤกษ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาเกาหลี  
219 Miss Ha Gyeong Hyeon ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาเกาหลี  
220 นางวรพรรณ แสงสาคร ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาเกาหลี  
221 นางสาวสุชาดา ทองไทย ครูโรงเรียนไพศาลีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาเกาหลี  
222 นางวิภา อ่างแก้ว เดอโครท ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาเกาหลี  
223 นางสาวอุไรรัตน์ ธีระรังสิกุล ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาเกาหลี  
224 นางสาวนารีรัตน์ ปิ่นแก้ว ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาเกาหลี  
225 นายพลวิทย์ ชลธารอุดมลาภ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาเกาหลี  
226 นางสาวปรานอม จันทฤกษ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาเกาหลี  
227 Miss Ha Gyeong Hyeon ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาเกาหลี  
228 นางวรพรรณ แสงสาคร ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาเกาหลี  
229 นางสาวสุชาดา ทองไทย ครูโรงเรียนไพศาลีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาเกาหลี  
230 นางวิภา อ่างแก้ว เดอโครท ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาเกาหลี  
231 นางสาวอุไรรัตน์ ธีระรังสิกุล ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาเกาหลี  
232 นางสาววัชรินทร์ ป้อมเสมา ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาเกาหลี  
233 นางสาวนารีรัตน์ ปิ่นแก้ว ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาเกาหลี  
234 นายพลวิทย์ ชลธารอุดมลาภ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาเกาหลี  
235 นางสาวปรานอม จันทฤกษ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาเกาหลี  
236 Miss Ha Gyeong Hyeon ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาเกาหลี  
237 นางวรพรรณ แสงสาคร ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาเกาหลี  
238 นางสาวสุชาดา ทองไทย ครูโรงเรียนไพศาลีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาเกาหลี  
239 นางวิภา อ่างแก้ว เดอโครท ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาเกาหลี  
240 นางสาวอุไรรัตน์ ธีระรังสิกุล ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาเกาหลี  
241 นางสาวนารีรัตน์ ปิ่นแก้ว ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาเกาหลี  
242 นายบรรพต สมสวย ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
243 นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา รองประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
244 นายบัญชา วงศ์ซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบอระเพ็ด รองประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
245 นายพัฒน์ธนโชติ ชัยศุภสกุล ครู โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา รองประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
246 นายสุวรรณ คงดี ข้าราชการบำนาญ อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
247 นางพันทิพา สิงหัษฐิต ข้าราชการบำนาญ อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
248 นายบุญเกื้อ พุมานนท์ ข้าราชการบำนาญ อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
249 นายปัญญา จันทร์รักษ์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
250 นายวชิระ อภัยภักดิ์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
251 นางอรนุช ชาติพันจัน ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
252 นายสุเทพ วิสิทธิเขต ครู โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
253 นางสาวหทัยกนก ขลิบปั้น ครู โรงเรียนเขาทองพิทยาคม อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
254 ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ วุทธนู ครู โรงเรียนช่องแคพิทยาคม อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
255 นายจักรี บุสดี ครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
256 นายประจักษ์ โพธิ์วัด ครู โรงเรียนตะคร้อพิทยา อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
257 นายชาญณรงค์ แป้นโต ครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
258 นายนที ธรรมวงศ์ ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
259 นางสาวนงค์นุช แก้วจตุรัส ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
260 นายสมบัติ ศรีวงษา ครู โรงเรียนโกรกพระ อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
261 นายมาโนช อภิญญานุวัฒน์ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
262 นายประสาน สิงห์ทอง ครู โรงเรียนทหารอากาศนุสรณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
263 นายวิสนุ หรั่งทอง ครู โรงเรียนพยุหะพิทยาคม อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
264 นางลาวัลย์ สมบัติปัน ครู โรงเรียนพระบางวิทยา อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
265 นางสาวสุเมตตา ลาดสลุง ครู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
266 นายสุชาติ นิชเปี่ยม ครู โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
267 นางวรรณา ประสมพงษ์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบ(จิรประวัติ)นครสวรรค์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
268 นายอัษฎาวุธ มิ่งเมือง ครู โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
269 นางกิ่งขวัญ นวลศรี ครู โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
270 นางสาวปิยนันท์ บุญเกื้อ ครู โรงเรียนไพศาลีพิทยา อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
271 นางวิไลวรรณ พุทธชาติ ครู โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
272 นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนวังข่อยพิทยา อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
273 นายนพรัตน์ แก้วนิคม ครู โรงเรียนวังบ่อวิทยา อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
274 นายฐาปนิก ศาลศาลา ครู โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
275 นายสุเมธี จำลองกุล ครู โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
276 นายเฉลย พรมบาง ครู โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
277 นายภาราดา ปัญญา ครู โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
278 นายพิพัฒน์ ผาสุขขี ครู โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
279 นายสรทรรศน์ เล็ดมะ ครู โรงเรียนหนองโพพิทยา อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
280 นายทินกร ว่องสาริกิจ ครู โรงเรียนหนองบัว อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
281 นางสุนัดดา แก้วมณี ครู โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
282 นายเสรียาวรรจฒ์ ครองยศ ศึกษานิเทศก์ สพม.๔๒ อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
283 นายสายชล ทองฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๔๒ อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
284 นายกิตติเชษฐ์ อักษร ศึกษานิเทศก์ สพม.๔๒ อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
285 นางวิชิรตา หมวกเหล็ก ศึกษานิเทศก์ สพม.๔๒ อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
286 นายกิตติพงษ์ ธงชัย ครู โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
287 นายปัญญา ตันติวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
288 นางจิราพร ด่านเสถียร ครู โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
289 นางสุพรรณี แก้วจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
290 นายวีรชน พูลพันธ์ ครู โรงเรียนหนองบัว อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
291 นางสุภาพ เหมือนทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
292 นายวีระพงษ์ เลิศธนุรเวท ครู โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
293 นางสนิตา เทียนทอง ครู โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา อนุกรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
294 นายกมล วงศ์สุทธิ์ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ประธานกรรมการดำเนินการจัดงานการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
295 นายพจนลักษณ์ ชูยอด โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
296 นายสวัสดิ์ ไกรศรี โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
297 นางสาววนิดา บำรุงพงษ์ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
298 นายวิมล ปรักมาตย์ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
299 นางวาสนา ปานรุ่งเรือง โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
300 นางทักษิณา เหลืองทวีผล โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
301 นางณัฐณิชาช์ แสงโห้ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
302 นางวันเพ็ญ ฉัตรรัตนสกุล โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
303 นางสาววิภาดา เปลี่ยนไทย โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
304 นางสาววิภาดา เปลี่ยนไทย โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
305 นางเมธปิยา ทองแก้ว โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
306 นางสาวอาจารี ครุฑจันทร์ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
307 นางสาวกัญญาภัค ทับทิมเพชร โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
308 นางสาวประนอม ลาภา โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
309 นายอำนาจ เสียงสวัสดิ์ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
310 นายธีรยุทธ พิมทวด โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
311 นางสาวเกศรินทร์ โหงทอง โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
312 นายทวีศักดิ์ จรบุรี โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
313 นายทวีศักดิ์ จรบุรี โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
314 นางปาริญาวาท เหล่าเขตร์การ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
315 นางนิรมล พวงมาลี โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
316 นางพรทิพย์ ประกายสกุล โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
317 นางสาวอัมพวัน บุญช่วยเจริญ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
318 นางกรรณกนก ภูษาวิโศธน์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
319 นางรัชนี มากศรทรง โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
320 นางนงคราญ บูรพา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
321 นางจันทร์เพ็ญ ช่างเภา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
322 นางธัญญณรัชกร ศิริอริยะชัย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
323 นางปิยะนุช ชัยขันธ์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
324 นางสาวนิชาพร เพชรพงษ์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
325 นายปิยะ อ่ำสุพรรณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
326 นางสาวสุพัตรา แดงศรี โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
327 นางสาวปรีชญา นุ่มทนงค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
328 นางพัทธนันท์ สุจารี โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
329 นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม  
330 นางสาวถาวร ตั้งเอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม  
331 นางสาวรัชนีวรรณ ชลเวช กรรมการ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
332 นางศิริพร ทองศรี กรรมการ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
333 นางจิติมา วงศ์สวัสดิ์ กรรมการ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
334 นางประภาวรรณ แก้วแสงทองเจริญ กรรมการ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
335 นางยุพิน มีชื่น กรรมการ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
336 นางสุกัญพร สุวรรณเศรษฐ์ กรรมการ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
337 นางดวงเดือน อาจหาญ กรรมการ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
338 นางสาวจุฑามาส พัฒนศิริ กรรมการ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
339 นางนิสกุล เหล่าสุขไพศาล กรรมการ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
340 นางสาวอัญชลี พูลทอง กรรมการ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
341 นางเครือวัลย์ ยศเมธากุล กรรมการ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
342 นายพชรพล ศรีพลอย กรรมการ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
343 นายกิตติพัฒน์ ศรแก้ว กรรมการ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
344 นายสิทธิพร สิงห์โห กรรมการ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
345 นางพัทธ์ธีรา ปิตินันท์พงศ์ กรรมการ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
346 นางสาวทัศนีย์ คงไทย กรรมการ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
347 นางสาวปาริฉัตร ประพัฒน์ กรรมการ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
348 นางสาวอัจฉรา รวยตระกูล กรรมการ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
349 นายชัยวัฒน์ สุระภีย์ กรรมการ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
350 นายสุคิด วิเศษกสิกรรม กรรมการ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
351 นายปรเมศว์ กันเที่ยง กรรมการ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
352 นางสมคิด ศรีพิรอด กรรมการ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
353 นางสาวนุชจรี เจริญสุข กรรมการ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
354 นางสาวคชาภรณ์ ทับคลอง ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
355 นายชัยวัฒน์ หอวรรณภากร ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
356 นางจิตพิสุทธิ์ แก้วละเอียด ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
357 นางสาวกมลรัตน์ อนงคณะศักดิ์ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม  
358 นางสาวมาลัย สุขเกษม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม  
359 นางสาวกิติมา มาสสำโรง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม  
360 นายอลงกรณ์ ราชคฤห์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีโรงเรียนสตรีนครสวรรค์  
361 นายพุฒิพัฒน์ วงศ์วิริยชาติ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีโรงเรียนสตรีนครสวรรค์  
362 นายสุริโยทัย เมืองมา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีโรงเรียนสตรีนครสวรรค์  
363 นายพัชรพล น้อยพินิจ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีโรงเรียนสตรีนครสวรรค์  
364 นายพฤติพงษ์ เพ็ญวิจิตร โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีโรงเรียนสตรีนครสวรรค์  
365 นางสาวจุไรรัตน์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสตรีรครสวรรค์ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
366 นางสมกมล วรรณทอง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสตรีรครสวรรค์ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
367 นายชาญณรงค์ ปานเลิศ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
368 นายสมนึก ชลิตพิรัตน์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
369 นายดวง คุ้มชนะ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
370 นายประสงค์ สายหยุด ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
371 นายธรรมนูญ บุญมณี ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
372 นายอภิวัฒน์ บึงมุม ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
373 นางสมกมลวรรณ ทอง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
374 นางสาวพรประภา พัฒนพงษ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
375 นายประยุทธ พุกทอง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
376 นายนรินทร์ สุขอินทร์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
377 นางชมพูนุช รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
378 นางเพ็ญศรี คำสิงห์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
379 นางกัลยา มูลจนะบาตร ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
380 นายวัชระ เงินสุข ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
381 นายสมพงษ์ เชเดช ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
382 นายสุพจน์ ศรีปินะรัตน์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
383 นายไพโรจน์ เพ็ญวิจิตร ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
384 นายธีพงศ์ ธารทิพวงศ์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
385 นายวชิระ อภัยภักดิ์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
386 นายอภิชาติ หมั่นกิจ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
387 นางพรทิพย์ ศรีพงษ์มิ่ง ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
388 นายพีระเดช จันทร์หอมประดิษฐ์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
389 นางทัศนีย์ ยมนา ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
390 นางพรทิพย์ ประกายสกุล ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
391 นายอุเทน ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
392 นางสมคิด รัตนพิชิตสกุล ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
393 นายสมชาย แสงสาคร ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
394 นายชญาณัฎฏ์ รอดสัตถา ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
395 นางสาวปวีนุช จันทร์นวล นักวิชาการศึกษา สพม.42 คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
396 นางวีรวัลย์ คำดี ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
397 นางสุนันทา มีแสง ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
398 นางสาวอโนชา มีฤทธิ์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
399 นางสาวพิมพ์ชนก มูดอน ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
400 นางสาววรมน วีตะเสวีระ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)  
401 นายอานนท์ เชาว์ไว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม  
402 นายอรุณ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยมคม ประธานศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
403 นายสมเดช มีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว รองประธานศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
404 นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา รองประธานศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
405 นางสุวิมล สีคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
406 นายภูมิภัทร ลอยเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว กรรมการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
407 นางสาวถาวร ตั้งเอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
408 นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
409 นายยงยุทธ หมั่นเขตรกิจ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
410 นางสาวกมลรัตน์ อนงคณะศักดิ์ ครู โรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
411 นายวรณัฐ หมีทอง ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
412 นางชลดา สมัครเกษตรการ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ ศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
413 นายอรุณ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยมคม ปรธานศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - เกษตรกรรม  
414 นางสุวิมล สีคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม รองประธานศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - เกษตรกรรม  
415 นายวิรัตน์ ทรัพย์บุญธรรม ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - เกษตรกรรม  
416 นางสาวอโนชา เกษกรณ์ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - เกษตรกรรม  
417 นางสาววิภา กุมุท ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - เกษตรกรรม  
418 นางสาวณัฐภรณ์ ชื่นดอนกลอย ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - เกษตรกรรม  
419 นางสาวชัญญานุช ปัญญาศิริกุล ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - เกษตรกรรม  
420 นายสุวิทย์ ศิลปสุวรรณ ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - เกษตรกรรม  
421 นายธงทอง ล้วนเหล่าอังกูร ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - เกษตรกรรม  
422 นายจิระ ประเสริฐลาภ ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - เกษตรกรรม  
423 นายยงยุทธ หมั่นเขตรกิจ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - เกษตรกรรม  
424 นายอรุณ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยมคม ประธานศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - อุตสาหกรรม  
425 นางสุวิมล สีคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม รองประธานศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - อุตสาหกรรม  
426 นายศุภชัย พุ่มขจร ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - อุตสาหกรรม  
427 ว่าที่ร้อยตรีธนภัทร โพธิ์งาม ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - อุตสาหกรรม  
428 นายภราดร บัวปอน ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - อุตสาหกรรม  
429 นางสาววิภา กุมุท ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - อุตสาหกรรม  
430 นายโกเมศ ทังสุพานิช ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ กรรมการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - อุตสาหกรรม  
431 นายมาโนชญ์ สุขสุม ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - อุตสาหกรรม  
432 นายศุภชัย คุลี ครู โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ กรรมการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - อุตสาหกรรม  
433 นายอดิศร ชนะโลก ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ กรรมการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - อุตสาหกรรม  
434 นายวิทยา พงษ์ชัยสิทธิ์ ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - อุตสาหกรรม  
435 นายเกษม สารีพันธ์ ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - อุตสาหกรรม  
436 นางสาวมณี ศรีเกษม ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น  
437 นายสถิตย์ จันทร์เม้า ครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น  
438 นางสมหญิง เกียรติอริยะ ครู โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น  
439 นายยงยุทธ หมั่นเขตรกิจ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น  
440 นายธีรสิทธิ์ คงดิษฐ์ ครู โรงเรียนบรรพตพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น  
441 นายประยงค์ ศรีไพรสนท์ ครู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น  
442 นางสาวสุภัค ชาญถิ่นดง ครู โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น  
443 นางสาวกนิษฐา แสงสุด ครู โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น  
444 นางพภัสสรณ์ จิตตะ ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น  
445 นายพันธ์ศักดิ์ สืบเชื้อ ครู โรงเรียนไพศาลีพิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น  
446 นายเจริญ จำลองแก้ว ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น  
447 นายสุภัทรชัย นุ่มฤทธิ์ ครู โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น  
448 นายเทียน อินทร์แดน ครู โรงเรียนวังบ่อวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น  
449 นางสายหยุด บุญมี ครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น  
450 นายจิระ ประเสริฐลาภ ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว  
451 นายวิกานต์ ศรีวิลัย ครู โรงเรียนทับกฤชพัฒนา กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว  
452 นางพัชรา ศรีสว่างสุข ครู โรงเรียนโกรกพระ กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว  
453 นางสาวสุทธินี ทวีลาภ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว  
454 นายมานิต โลหวนิชย์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว  
455 นางสาวปิยมน ด้วงอิ่ม ครู โรงเรียนเขาทองพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว  
456 นายจิระพันธุ์ เกลี้ยงล่ำ ครู โรงเรียนตะคร้อพิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว  
457 นายประสิทธิ์ กาลภักดี โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว  
458 นายชุมพล อินทร์ก่ำ ครู โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว  
459 นายศานิต มีพ่วง ครู โรงเรียนพนมรอกวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว  
460 นายธีรชล แก้วปรีชา ครู โรงเรียนวังบ่อวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว  
461 นายนรินทร์ พันธ์รอด ครู โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว  
462 นายสมชาย สุ่มประดิษฐ์ ครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว  
463 นางสาวอ้อพร ชื่นจิตรผอง ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว  
464 นายโกเมศ ทังสุพานิช ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนแบบ ระดับ ม. ต้น  
465 นางสาววรินทรัตน์ เงินสุข ครู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนแบบ ระดับ ม. ต้น  
466 นายเสน่ห์ เอื้อแท้ ครู โรงเรียนไพศาลีพิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนแบบ ระดับ ม. ต้น  
467 นายธวัชชัย กระดังงา ครู โรงเรียนบรรพตพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนแบบ ระดับ ม. ต้น  
468 นายสมัคร นรินทร์รัมย์ ครู โรงเรียนทับกฤชพัฒนา กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนแบบ ระดับ ม. ต้น  
469 นายเดชา ภาคธรรม ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนแบบ ระดับ ม. ต้น  
470 นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวิลัย ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนแบบ ระดับ ม. ต้น  
471 นายชูเกียรติ สุราภา ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนแบบ ระดับ ม. ต้น  
472 นายวิศณุ พงษ์วิจิตร ครู โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนแบบ ระดับ ม. ต้น  
473 นายโกเมศ ทังสุพานิช ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนแบบ ระดับ ม. ปลาย  
474 นางสาววรินทรัตน์ เงินสุข ครู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนแบบ ระดับ ม. ปลาย  
475 นายเสน่ห์ เอื้อแท้ ครู โรงเรียนไพศาลีพิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนแบบ ระดับ ม. ปลาย  
476 นายธวัชชัย กระดังงา ครู โรงเรียนบรรพตพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนแบบ ระดับ ม. ปลาย  
477 นายสมัคร นรินทร์รัมย์ ครู โรงเรียนทับกฤชพัฒนา กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนแบบ ระดับ ม. ปลาย  
478 นายเดชา ภาคธรรม ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนแบบ ระดับ ม. ปลาย  
479 นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวิลัย ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนแบบ ระดับ ม. ปลาย  
480 นายชูเกียรติ สุราภา ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนแบบ ระดับ ม. ปลาย  
481 นายวิศณุ พงษ์วิจิตร ครู โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนแบบ ระดับ ม. ปลาย  
482 นายมาโนชญ์ สุขสุม ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการตัดสินการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับ ม. ต้น  
483 นายชูชาติ พงค์โสภี ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับ ม. ต้น  
484 นายพงษ์เดช ชัชวาลพงษ์ ครู โรงเรียนวังบ่อวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับ ม. ต้น  
485 นายเกษม สารีพันธ์ ครู โรงเรียนโกรกพระ กรรมการตัดสินการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับ ม. ต้น  
486 นายประเทืองเวศม์ มูลจัด ครู โรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับ ม. ต้น  
487 นายพีรศักดิ์ ทองกลม ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับ ม. ต้น  
488 นายภราดร บัวปอน ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับ ม. ต้น  
489 นายเกียรติกวิณ กาพย์ไกรแก้ว ครู โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการตัดสินการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับ ม. ต้น  
490 นายเกรียงไกร คงกรุด ครู โรงเรียนบรรพตพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับ ม. ต้น  
491 นายมาโนชญ์ สุขสุม ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการตัดสินการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับ ม. ปลาย  
492 นายชูชาติ พงค์โสภี ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับ ม. ปลาย  
493 นายพงษ์เดช ชัชวาลพงษ์ ครู โรงเรียนวังบ่อวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับ ม. ปลาย  
494 นายเกษม สารีพันธ์ ครู โรงเรียนโกรกพระ กรรมการตัดสินการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับ ม. ปลาย  
495 นายประเทืองเวศม์ มูลจัด ครู โรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับ ม. ปลาย  
496 นายพีรศักดิ์ ทองกลม ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับ ม. ปลาย  
497 นายภราดร บัวปอน ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับ ม. ปลาย  
498 นายเกียรติกวิณ กาพย์ไกรแก้ว ครู โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการตัดสินการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับ ม. ปลาย  
499 นายเกรียงไกร คงกรุด ครู โรงเรียนบรรพตพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับ ม. ปลาย  
500 นายศุภชัย คุลี ครู โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับ ม. ต้น  
501 นายณรงค์ศักดิ์ แก้วทิ ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับ ม. ต้น  
502 นายพงษ์เทพ นิ่มตลุง ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับ ม. ต้น  
503 นายสุธิโชติ ปุกปิงกาศ ครู โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับ ม. ต้น  
504 นายอภิสิทธิ์ วงศ์สุทธิ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับ ม. ต้น  
505 นายมารุต มูลคำ ครู โรงเรียนตะคร้อพิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับ ม. ต้น  
506 นายศุภชัย คุลี ครู โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับ ม. ปลาย  
507 นายณรงค์ศักดิ์ แก้วทิ ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับ ม. ปลาย  
508 นายพงษ์เทพ นิ่มตลุง ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับ ม. ปลาย  
509 นายสุธิโชติ ปุกปิงกาศ ครู โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับ ม. ปลาย  
510 นายอภิสิทธิ์ วงศ์สุทธิ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับ ม. ปลาย  
511 นายมารุต มูลคำ ครู โรงเรียนตะคร้อพิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับ ม. ปลาย  
512 นายอดิศร ชนะโลก ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับ ม. ต้น  
513 นายคำรณ ชุ่มอ่อง ครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับ ม. ต้น  
514 นางมุกดา จีรัตน์ ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับ ม. ต้น  
515 นายเจริญ แย้มพยัคฆ์ ครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับ ม. ต้น  
516 นายสิทธิชัย ไชยรัตน์ ครู โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับ ม. ต้น  
517 นายศุภชัย พุ่มขจร ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับ ม. ต้น  
518 ว่าที่ร้อยตรีธนภัทร โพธิ์งาม ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับ ม. ต้น  
519 ว่าที่ร้อยตรีอุทัย สินแต่ง ครู โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับ ม. ต้น  
520 นายปฐมรัฐ ศรีตะลา ครู โรงเรียนแม่วงก์วิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับ ม. ต้น  
521 นายวิทยา พงษ์ชัยสิทธิ์ ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับ ม. ต้น  
522 นายอดิศร ชนะโลก ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับ ม. ปลาย  
523 นายคำรณ ชุ่มอ่อง ครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับ ม. ปลาย  
524 นางมุกดา จีรัตน์ ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับ ม. ปลาย  
525 นายเจริญ แย้มพยัคฆ์ ครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับ ม. ปลาย  
526 นายสิทธิชัย ไชยรัตน์ ครู โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับ ม. ปลาย  
527 นายศุภชัย พุ่มขจร ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับ ม. ปลาย  
528 ว่าที่ร้อยตรีธนภัทร โพธิ์งาม ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับ ม. ปลาย  
529 ว่าที่ร้อยตรีอุทัย สินแต่ง ครู โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับ ม. ปลาย  
530 นายปฐมรัฐ ศรีตะลา ครู โรงเรียนแม่วงก์วิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับ ม. ปลาย  
531 นายวิทยา พงษ์ชัยสิทธิ์ ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับ ม. ปลาย  
532 นางชลดา สมัครเกษตรการ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการรวบรวมผลคะแนน กรอกข้อมูล ศูนย์การงานฯ-อุตสาหกรรม  
533 นางสาววิภา กุมุท ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการรวบรวมผลคะแนน กรอกข้อมูล ศูนย์การงานฯ-อุตสาหกรรม  
534 นางสาวณัฐภรณ์ ชื่นดอนกลอย ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการรวบรวมผลคะแนน กรอกข้อมูล ศูนย์การงานฯ-อุตสาหกรรม  
535 นางสาวชัญญานุช ปัญญาศิริกุล ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการรวบรวมผลคะแนน กรอกข้อมูล ศูนย์การงานฯ-อุตสาหกรรม  
536 นางสาวชัญญานุช ปัญญาศิริกุล ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการรวบรวมผลคะแนน กรอกข้อมูล ศูนย์การงานฯ-อุตสาหกรรม  
537 นางสาวอโนชา เกษกรณ์ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการรวบรวมผลคะแนน กรอกข้อมูล ศูนย์การงานฯ-อุตสาหกรรม  
538 นางสาวมณี ศรีเกษม ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี-เกษตรกรรม  
539 นางชลดา สมัครเกษตรการ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี-เกษตรกรรม  
540 นางชลดา สมัครเกษตรการ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการรวบรวมผลคะแนน กรอกข้อมูล ศูนย์การงานฯ-เกษตรกรรม  
541 นางสาววิภา กุมุท ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการรวบรวมผลคะแนน กรอกข้อมูล ศูนย์การงานฯ-เกษตรกรรม  
542 นางสาวณัฐภรณ์ ชื่นดอนกลอย ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการรวบรวมผลคะแนน กรอกข้อมูล ศูนย์การงานฯ-เกษตรกรรม  
543 นางสาวชัญญานุช ปัญญาศิริกุล ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการรวบรวมผลคะแนน กรอกข้อมูล ศูนย์การงานฯ-เกษตรกรรม  
544 นางสาวชัญญานุช ปัญญาศิริกุล ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการรวบรวมผลคะแนน กรอกข้อมูล ศูนย์การงานฯ-เกษตรกรรม  
545 นางสาวอโนชา เกษกรณ์ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการรวบรวมผลคะแนน กรอกข้อมูล ศูนย์การงานฯ-เกษตรกรรม  
546 นางชลดา สมัครเกษตรการ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - อุตสาหกรรม  
547 นางสาวอโนชา เกษกรณ์ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
548 นางจุฑามาศ แสงประทีบทอง ครูโรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส  
549 นางสมพิศ สะบายแท้ ครูโรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส  
550 นางแสงสุรีย์ ธรรมปรัชญา ครูโรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส  
551 นางปนิดา นามโสวรรณ์ ครูโรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส  
552 นางรัชนี บุญค้ำ ครูโรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส  
553 นางสาวกฤษณา บุญชื่น ครูโรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส  
554 นางสาวอาจรีย์ โพพา ครูโรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส  
555 นายชาติชาย เกียรติพิริยะ ครูโรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส  
556 นายภาณุพันธ์ จันทรมณี ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส  
557 นางวัชรี จันทนามล ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส  
558 นางวิไลลักษณ์ เดชะ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส  
559 นางกันยารัตน์ นัยนานนท์ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส  
560 นางสาวพลอยประภัสสร์ สุขารมณ์ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส  
561 นางวราภรณ์ ศรีเรืองพันธ์ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส  
562 นางสาวนภสวรรณ การสมพิศ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส  
563 นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ประธานกรรมการ คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
564 นายธนดล สุมังคละ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม รองประธานกรรมการ คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
565 นายวิชาญ โพธิ์อ่อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการ คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
566 นางสาวจันทร์แรม แยบสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการ คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
567 นางสาวศรีภาวรรณ ไสโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการ คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
568 นายสมบัติ ภูมิรัตนไพศาล ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการ คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
569 นายเรวัต ลายน้ำเงิน ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการ คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
570 นางสาวณัฏฐ์กชนก ปุลินถิรพทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.๔๒ กรรมการ คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
571 นายวัชระ น่วมอินทร์ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
572 นางสาววิชุดา ทองหาญ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขาเลขานุการ คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
573 นายธนดล สุมังคละ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ประธานกรรมการ คณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
574 นางสมกมล วรรณทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
575 นายปณต หมีทอง ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ คณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
576 นายเพียรเวช สระทอง ครูโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
577 นางสุมิตรา นภาวิวัฒนากุล ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการ คณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
578 นายมนัส ประจักษ์อำนาจ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
579 นายสามารถ กล่อมเกลา ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
580 นางสาวอัญชลี เวียงนาค ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
581 นายวิมล ปรักมาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
582 นางสมบูรณ์ อ่อนชุลี ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม รองประธานกรรมการ คณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
583 นายณัฐวุฒิ สอนชม ครูโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม กรรมการ คณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
584 สิบเอกจเร สิงห์น้อย ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ คณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
585 นายธีรพล น่วมอินทร์ ครูโรงเรียนหังดงราชพรหมภรณ์ กรรมการ คณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
586 นายสมศักดิ์ เหล่าเนตร ครูโรงเรียนเขาทองพิทยาคม กรรมการ คณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
587 นายสมคิด ใจท้วม ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ คณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
588 นายพันธนันท์ ม่วงสุวรรณ ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ คณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
589 นายพิเชษฐ์ หลวงต่างใจ ครูโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการ คณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
590 นางสาวสุภัทรา ชะรัตรัมย์ ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ คณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
591 นายอุเทน ขำปั้น ครูโรงเรียนวังบ่อ กรรมการ คณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
592 นายสุวรรณชัย เพชรมั่น ครูโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการ คณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
593 นางสาวณีรนุช เรืองบุรพ ครูโรงเรียนพนมรอกวิทยา กรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
594 นายประจวบ รอดวิหก ครูโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ประธานกรรมการ คณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
595 นางบุญเทียม น่วมอินทร์ ครูโรงเรียนหังดงราชพรหมภรณ์ ประธานกรรมการ กรอกคะแนนรวบรวมและตรวจสอบคะแนนการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
596 นายพิสุทธิศักดิ์ หนูเมืองธำรง ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ประธานกรรมการ กรอกคะแนนรวบรวมและตรวจสอบคะแนนการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
597 นางสาวฝันฤทัย สนจุ้ย ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการ กรอกคะแนนรวบรวมและตรวจสอบคะแนนการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
598 นางสาวศุภมาส จ้อยเชื้อ ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการ กรอกคะแนนรวบรวมและตรวจสอบคะแนนการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
599 นายสมบัติ ภูมิรัตนไพศาล ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการ กรอกคะแนนรวบรวมและตรวจสอบคะแนนการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
600 นายมนัส ประจักษ์อำนาจ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ กรอกคะแนนรวบรวมและตรวจสอบคะแนนการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
601 นายเรืองเดช สุทธิวิลัย ครูโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ กรอกคะแนนรวบรวมและตรวจสอบคะแนนการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
602 นายสามารถ กล่อมเกลา ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขาเลขานุการ กรอกคะแนนรวบรวมและตรวจสอบคะแนนการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
603 นายเกษม พูลเปี่ยม ครูโรงเรียนพระบางวิทยา ประธานกรรมการ คณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
604 นางกษมาวดี กวางแก้ว ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ รองประธานกรรมการ คณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
605 นายธิติพงศ์ มาสี ครูโรงเรียนบ้านแก่งชัชลิตวิทยา กรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
606 นางสาววัชรินทร์ เจริญวิเศษกรณ์ ครูโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม กรรมการ คณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
607 นายธนภัทร์ เสือแก้ว ครูโรงเรียนหนองโพวิทยา กรรมการ คณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
608 นายศศิพงษ์ สว่างศรี ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ คณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
609 นายอนุชิต ขุมโมกข์ ครูโรงเรียนไพศาลีพิทยา กรรมการ คณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
610 นายจิรัฏฐ์ ภูษาวิโศธน์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ คณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
611 นายเรวัต ลายน้ำเงิน ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการ คณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
612 นายนิรัติศัย พรหมศร ครูโรงเรียนบ้านแก่งชัชลิตวิทยา กรรมการ คณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
613 นายอนันต์ แก้วละเอียด ครูโรงเรียนไพศาลีพิทยา กรรมการ คณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
614 นายบัญชา ชมบริสุทธิ์ ครูโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ กรรมการ คณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
615 นายวรชิต วุฒิประภา ครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กรรมการ คณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
616 นายวิชาญ โพธิ์อ่อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ประธานกรรมการ คณะอนุกรรมตัดสินการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  
617 นางเสนอ เปลี่ยนหมื่นไวย์ ครูโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ รองประธานกรรมการ คณะอนุกรรมตัดสินการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  
618 นายเลิศเกียรติ แซ่ตั้ง ครูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม กรรมการ คณะอนุกรรมตัดสินการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  
619 นางวิภา อ่างแก้ว เดอโครท ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการ คณะอนุกรรมตัดสินการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  
620 นายปราโมทย์ พูลเกิด ครูโรงเรียนทับกฤชพัฒนา กรรมการ คณะอนุกรรมตัดสินการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  
621 นายยุทธนา แย้มแสง ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการ คณะอนุกรรมตัดสินการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  
622 นางทัศนีย์ สุพรรณ ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ คณะอนุกรรมตัดสินการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  
623 นายประเสริฐ กุลฉิม ครูโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา กรรมการ คณะอนุกรรมตัดสินการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  
624 นายปริญญา สุขุประการ ครูโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการ คณะอนุกรรมตัดสินการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  
625 นางลำดวน เพชรเย็น ครูโรงเรียนโกรกพระ กรรมการ คณะอนุกรรมตัดสินการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  
626 นายวรชัย บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา กรรมการ คณะอนุกรรมตัดสินการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  
627 นางสาวกมลทิพย์ นารี ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมตัดสินการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  
628 นายธนดล สุมังคละ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ประธานกรรมการ คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
629 นางสาวมาลินี เกศธนากร ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม รองประธานกรรมการ คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
630 นางสาวไพรินทร์ อินริ้ว ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการ คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
631 นายปิยะวัจน์ กูบขุนทด ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
632 นางสาวศรีภาวรรณ ไสโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ประธานกรรมการ คณะอนุกรรมการรับลงทะเบียน,จัดทำเอกสารและสวัสดิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
633 นายวัชระ น่วมอินทร์ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม รองประธานกรรมการ คณะอนุกรรมการรับลงทะเบียน,จัดทำเอกสารและสวัสดิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
634 สิบโทวันชัย ทัดชวด ครูโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการ คณะอนุกรรมการรับลงทะเบียน,จัดทำเอกสารและสวัสดิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
635 นายราชศักดิ์ เหลาเกลี้ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ คณะอนุกรรมการรับลงทะเบียน,จัดทำเอกสารและสวัสดิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
636 นายภาณุวัฒน์ พันธุ์รู้ดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ คณะอนุกรรมการรับลงทะเบียน,จัดทำเอกสารและสวัสดิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
637 นางสาววิชุดา ทองหาญ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการรับลงทะเบียน,จัดทำเอกสารและสวัสดิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
638 นายมนัส ประจักษ์อำนาจ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ประธานกรรมการ คณะอนุกรรมการจัดพิมพ์เกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
639 นางสาวอัญชลี เวียงนาค ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการ คณะอนุกรรมการจัดพิมพ์เกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
640 นายสามารถ กล่อมเกลา ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการจัดพิมพ์เกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
641 นายชาญณรงค์ ปานเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานกรรมการ คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
642 นายพิสิฏฐ์ เสืออุดม ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รองประธานกรรมการ คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
643 นายวีระ นาควิโรจน์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
644 นายสมชาย แสงสาคร ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
645 นางสาวจงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
646 นายภูมิภัทร ลอยเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
647 นางกนกรัตนา นันทมนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
648 นางสาวธัญญาภรณ์ นาจำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
649 นายสืบศักดิ์ ปฏิสนธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
650 นายอร่าม ใจการุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
651 นายมาโนชญ์ สุขสุม ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
652 นายจิโรจ จิ๋วแหยม ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
653 นายเทเวศร์ ม่วงพลับ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
654 นายมนัส แปนใจ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
655 นางสาวจุฑารัตน์ บุญเงิน ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
656 นางสาวพัชรี ยิมิสุโท ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
657 นางสาวนพมาศ อิสระบุตร ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
658 นายเสรี บุญประเทือง ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
659 นางส่งศรี โอภาษี ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
660 นางสาวสินจัย โฉมชัย ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
661 นางสาวธีรวรรณ ศรีพันธ์ ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
662 นายวุฒิชัย แก้วไพฑูรย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
663 นายกันตภณ คำเขียว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
664 นางสาววิชิดา วงษ์แพทย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
665 นายธีร์ธวัศ อ่องสกุลเจริญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
666 นางสาวกมลทิพย์ นารี ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
667 นางวิกานดา บุญเอก ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
668 นางอัจฉรา ชอนบุรี ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
669 นางณัฐธนาพร ภิรมย์ภักดิ์ ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
670 นายจักรภพ บุญขาว ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
671 นายวรพล ศรีแตง ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
672 นางสาวบงกชรัตน์ มาฉาย ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
673 นางสาวสิริภา ปั้นบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
674 นายเจริญ จำลองแก้ว ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
675 นางลาวัณย์ ณ จำปาศักดิ์ ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
676 นายนรินทร์ รอดศรีสมุทร ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
677 นางสาวเอราวัณ บุญมั่น ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
678 นางสาวสุนันทา แข็งแรง ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
679 นางสาวจงรักษ์ คงสูน ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
680 นางรัชดา ชินชา ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
681 นางสมใจ นามกระโทก ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
682 นายวรณัฐ หมีทอง ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
683 นางสาวบุษกร ปนสันเทียะ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
684 นางไพลิน ส่งวัฒนา ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
685 นายชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(Youth Counseler :YC)  
686 นายอรุณ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์  
687 นางสาวอรรจน์ชญาน์ พิมพาภรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์  
688 นายวีระศักดิ์ ดิษเจริญ ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์  
689 นายอุทัย ปานกรด ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์  
690 นายเพชรสถิตย์ แสงประทีปทอง ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์  
691 นางใจทิพย์ ภู่พุ่ม ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์  
692 นางพรพรรณ จิตราทร ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์  
693 นางสุภีร์ อ่วมงาม ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์  
694 นางสาวสายฝน เชียงสา ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์  
695 นายธนพงศ์ หมีทอง ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์  
696 นางสาวเกสรี แจ่มสกุล ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์  
697 นางสาววริษา ทรัพย์สำราญ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์  
698 นางสาววิไลพร วงษ์มี ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์  
699 นายสุพัฒน์ คำฤทธิ์ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์  
700 นายพีระพงษ์ พิมพ์พันธ์ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์  
701 นางสาวสันต์ฤทัย ยมรัตน์ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์  
702 นางสาวโยษิตา จุลมุสิก ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์  
703 นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์  
704 นางสาวพชรวรรณ ธนทวีสกุล ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์  
705 นายธีระพงษ์ อ่อนฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ประธานอนุกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
706 นายวิเชียร นินเกษม ผู้อำนวยการ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร รองประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(Youth Counseler :YC)  
707 นายทองหล่อ จันทร์เปีย ครู โรงเรียนนครสวรรค์ รองประธานอนุกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
708 นายสมาน สุขสุ่ม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการและเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
709 นายสมาน สุขสุ่ม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์ ประธานอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
710 นายศักดิ์ชัย ดีศรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รองประธานอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
711 นางนาฏยา ฉายเพ็ชร ครูู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
712 นายอดิศร แพรสีนวล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
713 นายบัณฑิต กาละภักดี ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
714 นายวิชชา ยศอ่อน ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
715 นายสามารถ สุขเกษม ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
716 นางวรรณวิภา สมรภูมิ ศึกษานิเทศก์ สพม.42 อนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
717 นางสาวจุฑามาศ ทรายแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพม.๔๒ อนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
718 นางปราณี ดิษเจริญ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการประสานงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
719 นางสมพิศ สิทธิพิสัย ครู โรงเรียนนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการประสานงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
720 นายสุรินทร์ ดำรงโภวรรณ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการประสานงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
721 นางสาวสมัชญา พานรอด ครู โรงเรียนนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการประสานงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
722 นางสาวรัตติกาล เขื่อนเก้า พนักงานราชการ โรงเรียนนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการประสานงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
723 นางสาวนิภาภรณ์ เรืองอยู่ พนักงานราชการ โรงเรียนนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการประสานงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
724 นางปนัดดา จันทร์แสง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
725 นายเจน จันทร์แสง ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
726 นางอินทิรา อินมณี ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
727 นางริศา ปรัชญาสกุล ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
728 นางสุวิมล ชูยอด ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
729 นายเสมา คำจริง ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
730 นายดนุชา จิตตะวนิช ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
731 นางนภาวรรณ กลางนภา ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
732 นางกชกร บุญรอด ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
733 นางสมจิตร เพ็ญวิจิตร ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
734 นายเจริญพงษ์ ชัยเด่น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
735 นางอมรรัตน์ เปลี่ยนพัด ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
736 นางศศิธร จำเนียรผล ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
737 นางนิตยา จินตนา ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
738 นางยุพิน วิหกโต ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
739 นางสาวอนุสรา เรือนอ่อน ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
740 นางเสาวภาคย์ สนจุ้ย ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
741 นายพุทธรักษ์ แพงไตร ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
742 นายเกษม ภู่ตระกูล ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
743 นางสาวอรวรรณ มั่นศรี ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
744 นางสาวนิภา สิงห์คำ ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
745 นางรุจนาถ ฝึกใจดี ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
746 นายนิคม ยุ่นชัย ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
747 นางสาวกาญจน์ สิทธิพงศ์ศุทธิ์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการประสานงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
748 นางสาวณัฐิดา วงษ์สายตา ครู โรงเรียนนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการประสานงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
749 นางสาวกิตติญา พรมพรสวรรค์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการประสานงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
750 นางสาวศรัญญา เกษชนก ครู โรงเรียนนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการประสานงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
751 นายปิยะพงษ์ เทพกฤช พนักงานราชการ โรงเรียนนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการประสานงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
752 นางสาววราภรณ์ จันทหอม พนักงานราชการ โรงเรียนนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการประสานงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
753 นางสุวรรณา ธงไชย ครู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม คณะอนุกรรมการประสานงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
754 ดร.เฉลิมพร ทองพูน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รองประธานอนุกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ตอบปัญหาบนเวที) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
755 ผศ.ดร.วิษณุ ธงไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประธานอนุกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ตอบปัญหาบนเวที) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
756 ดร.ธาราทิพย์ โอฬารทิชาชาต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ตอบปัญหาบนเวที) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
757 นายเกียรติชัย บรรลุผลสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ตอบปัญหาบนเวที) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
758 นายกัมปนาท สุขนิตย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อนุกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ตอบปัญหาบนเวที) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
759 นางกิ่งแก้ว บรรลุผลสกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อนุกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ตอบปัญหาบนเวที) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
760 นางปราณี ดิษเจริญ โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ตอบปัญหาบนเวที) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
761 นางสาวสมัชญา พานรอด โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ตอบปัญหาบนเวที) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
762 นางสมพิศ สิทธิพิสัย โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ตอบปัญหาบนเวที) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
763 นายสุรินทร์ ดำรงโภวรรณ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ตอบปัญหาบนเวที) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
764 นางสาวรัตติกาล เขื่อนเก้า พนักงานราชการ โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ตอบปัญหาบนเวที) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
765 ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ โอฬารทิชาชาต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ตอบปัญหาบนเวที) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
766 นางสุวรรณา ธงไชย ครู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม อนุกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ตอบปัญหาบนเวที) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
767 นายอภิรักษ์ ทัดสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ตอบปัญหาบนเวที) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
768 นายพิสิษฐ์ พูลประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ตอบปัญหาบนเวที) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
769 นางสุวรรณา ธงไชย ครู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม อนุกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ตอบปัญหาบนเวที) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
770 นางสาวนิภาภรณ์ เรืองอยู่ พนักงานราชการ โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการและเลขานุการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ตอบปัญหาบนเวที) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
771 ผศ.ดร.วิษณุ ธงไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประธานอนุกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ตอบปัญหาบนเวที) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
772 ดร.เฉลิมพร ทองพูน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รองประธานอนุกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ตอบปัญหาบนเวที) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
773 ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ โอฬารทิชาชาต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ตอบปัญหาบนเวที) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
774 ดร.ธาราทิพย์ โอฬารทิชาชาต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ตอบปัญหาบนเวที) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
775 นายเกียรติชัย บรรลุผลสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ตอบปัญหาบนเวที) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
776 นายกัมปนาท สุขนิตย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อนุกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ตอบปัญหาบนเวที) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
777 นางกิ่งแก้ว บรรลุผลสกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อนุกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ตอบปัญหาบนเวที) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
778 นางสาวกาญจน์ สิทธิพงศ์ศุทธิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ตอบปัญหาบนเวที) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
779 นางสาวณัฐิดา วงษ์สายตา โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ตอบปัญหาบนเวที) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
780 นางสาวกิตติญา พรมพรสวรรค์ โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ตอบปัญหาบนเวที) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
781 นางสาวศรัญญา เกษชนก โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ตอบปัญหาบนเวที) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
782 นายปิยะพงษ์ เทพกฤช พนักงานราชการ โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ตอบปัญหาบนเวที) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
783 นายอภิรักษ์ ทัดสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ตอบปัญหาบนเวที) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
784 นายพิสิษฐ์ พูลประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ตอบปัญหาบนเวที) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
785 นางสุวรรณา ธงไชย ครู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม อนุกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ตอบปัญหาบนเวที) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
786 นางสาววราภรณ์ จันทหอม พนักงานราชการ โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการและเลขานุการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ตอบปัญหาบนเวที) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
787 นายบัณฑิต กาละภักดี โรงเรียนนครสวรรค์ ประธานอนุกรรมการจัดประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
788 นายเรวัฒน์ สายหยุด โรงเรียนนครสวรรค์ รองประธานอนุกรรมการจัดประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
789 นายมานพ ทองเกษม โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการจัดประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
790 นายเฉลิม รอดหลง โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการจัดประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
791 นางสาวจริญญา แสงประเสริฐ โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการจัดประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
792 นางปิยะรัตน์ ต่วนชะเอม ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการจัดประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
793 นางเบญจมาศ อินทสิทธิ์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการจัดประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
794 นางสุพรรณา มีมุข ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการจัดประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
795 นางสาวสุชาริณี ปันก้อน ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการจัดประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
796 นางเพชรา บัวเทศ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการจัดประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
797 นายศิริพล เจียมประกอบ ครูจ้างสอน โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการจัดประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
798 นางสุรีย์ จันทร์เปีย ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการและเลขานุการจัดประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
799 นางสาวจิราวรรณ วงศ์วิบูลย์ชัย ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานอนุกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
800 นายศักดิ์ชัย ดีศรี ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
801 นางสมคิด รัตนพิชิตสกุล ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
802 นางปราณี วิไลกิจ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
803 นายชุมพร สงสำเภา ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
804 นางรัตน์จรินทร์ ผ่องศรีสุข ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
805 นางรุ่งทิพย์ สร้อยสวิง ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
806 นายอนุสิทธิ์ สิงห์สังข์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
807 นายอนันต์ หลวงภักดี ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
808 นางศิริเพ็ญ คำภิรานนท์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
809 นายชิดชัย ศุกระจันทร์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานอนุกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
810 นายดวง คุ้มชนะ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
811 นางนันทวัน บุญงาม ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
812 นางสมลักษณ์ คุ้มชนะ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
813 นางสาวศรีสุระ กระแสฉัตร ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
814 นางสาวศุภลักษณ์ หมีอิ่ม ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
815 นางสาวนุชนาถ ยศปัญญา ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
816 นายจิระทัศน์ เชิดวงศ์สูง ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
817 นางสาวอรประภา เตชะดี ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
818 นางสาวสกุลรัฐ สุพิมพ์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
819 นางสาววรุณยุพา วิยาภรณ์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
820 นางสาวกัลยารัตน์ รักภูธร ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการประสานงานการตัดสินการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
821 นายวิชชา ยศอ่อน ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการประสานงานการตัดสินการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
822 นางอุษา พงษ์ชัยสิทธิ์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการประสานงานการตัดสินการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
823 นางแฟรี่ ธีระวัฒนสิงห์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการประสานงานการตัดสินการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
824 นายศรัณย์พจน์ ทรัพย์ขำ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการจัดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. เครืิองบินประเภทบินนานและบินไกล  
825 นายจักรพงษ์ คงเจริญ ชมรมเครื่องบินบังคับวิทยุ NSC นครสวรรค์ อนุกรรมการจัดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. เครืิองบินประเภทบินนานและบินไกล  
826 นายวัชรพงศ์ แสงประการ ชมรมเครื่องบินบังคับวิทยุ NSC นครสวรรค์ อนุกรรมการจัดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. เครืิองบินประเภทบินนานและบินไกล  
827 นายนิวัติ สุขถนอม ชมรมเครื่องบินบังคับวิทยุ NSC นครสวรรค์ อนุกรรมการจัดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. เครืิองบินประเภทบินนานและบินไกล  
828 นายจักริน ปูภิรมย์ ชมรมเครื่องบินบังคับวิทยุ NSC นครสวรรค์ อนุกรรมการจัดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. เครืิองบินประเภทบินนานและบินไกล  
829 ร.ต.ท.ณัฐธนพล สุวรรณชัย ชมรมเครื่องบินบังคับวิทยุ NSC นครสวรรค์ อนุกรรมการจัดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. เครืิองบินประเภทบินนานและบินไกล  
830 นายสมาน สุขสุ่ม ครู โรงเรียนนครสวรรค์ ประธานอนุกรรมการจัดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. เครืิองบินประเภทบินนานและบินไกล  
831 นายสุพศิน วงศ์กระจ่าง พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการและเลขานุการจัดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. เครื่องบินประเภทบินนานและบินไกล  
832 นายสามารถ สุขเกษม ครู โรงเรียนนครสวรรค์ ประธานอนุกรรมการจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
833 นางสาวเกษศิรินทร์ เซ็นบัว ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
834 นางสาววรรณวิไล สิงเส พนักงานราชการ โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการและเลขานุการจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
835 นางนาฏยา ฉายเพ็ชร ครู โรงเรียนนครสวรรค์ ประธานอนุกรรมการรวบรวมผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
836 นางสาวชนิตร์นันทน์ พรมมา ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการรวบรวมผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
837 นางสาวอาภาภรณ์ ปานมี ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการรวบรวมผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
838 นายทองหล่อ จันทร์เปีย ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการรวบรวมผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
839 นางสาวอารยา ควัฒน์กุล ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการรวบรวมผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
840 นางสาวกนกพร บุญนวน ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการและเลขานุการรวบรวมผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
841 นางนิตยวดี เยี่ยงยงค์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ ประธานอนุกรรมการสวัสดิการการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
842 นางสาวอรุณรัตน์ โพธิ์อ่อง ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการสวัสดิการการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
843 นางสำฤทธิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการสวัสดิการการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
844 นายสิปปวิชญ์ หงษ์สัมฤทธิ์ พนักงานราชการ โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการสวัสดิการการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
845 นางสาวศิริพันธ์ สิงห์อุสาหะ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการและเลขานุการสวัสดิการการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
846 นายธนดล อินทสิทธิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ นักเรียนช่วยกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
847 นายสันติสุข ทับทวี โรงเรียนนครสวรรค์ นักเรียนช่วยกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
848 นายพีรวิชญ์ ฉิมสุข โรงเรียนนครสวรรค์ นักเรียนช่วยกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
849 นางสาวจิราภา เมฆพัฒนาภิญโญ โรงเรียนนครสวรรค์ นักเรียนช่วยกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
850 นางสาวธนัญพรรษ พงศ์ชลฤทธิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ นักเรียนช่วยกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
851 นางสาวภคพร แก้วปรางค์ โรงเรียนนครสวรรค์ นักเรียนช่วยกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
852 นางสาวอนัญพร แตงกวา โรงเรียนนครสวรรค์ นักเรียนช่วยกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
853 นางสาวหทัยภัทร ทาอุปรงค์ โรงเรียนนครสวรรค์ นักเรียนช่วยกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
854 นางสาวอรปรียา จันทร์ซ้อน โรงเรียนนครสวรรค์ นักเรียนช่วยกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
855 นางสาวกัญญารัตน์ กลั่นความดี โรงเรียนนครสวรรค์ นักเรียนช่วยกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
856 นางสาววรดา มงคลชื่น โรงเรียนนครสวรรค์ นักเรียนช่วยกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
857 นางสาวณภัทร ฟักบัว โรงเรียนนครสวรรค์ นักเรียนช่วยกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
858 นางสาวสิริยาภรณ์ ศรีสกุลเดิม โรงเรียนนครสวรรค์ นักเรียนช่วยกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
859 นางสาวสุดารณี โทนคำ โรงเรียนนครสวรรค์ นักเรียนช่วยกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
860 นางสาวอารียา สนจุ้ย โรงเรียนนครสวรรค์ นักเรียนช่วยกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
861 นางสาวชนินาถ เทศเขียว โรงเรียนนครสวรรค์ นักเรียนช่วยกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
862 นางสาวบัณฑิตา ดีเทียน โรงเรียนนครสวรรค์ นักเรียนช่วยกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
863 นางสาวศิริลักษณ์ อ่วมเกิด โรงเรียนนครสวรรค์ นักเรียนช่วยกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
864 นางสาวฐิติพร เนียมเล็ก โรงเรียนนครสวรรค์ นักเรียนช่วยกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
865 นางสาวพิมพ์นารา เพชรศรีกาญจน์ โรงเรียนนครสวรรค์ นักเรียนช่วยกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
866 นางสาวรุจิรา ด่านซ้าย โรงเรียนนครสวรรค์ นักเรียนช่วยกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
867 นางสาวธวัลรัตน์ ศรีสุเทพ โรงเรียนนครสวรรค์ นักเรียนช่วยกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
868 นางสาวภัชชา ชัยสุกัญญาสันต์ โรงเรียนนครสวรรค์ นักเรียนช่วยกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
869 นางสาววสุกาญจน์ ดิษสาคร โรงเรียนนครสวรรค์ นักเรียนช่วยกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
870 นางสาวสุรัญชนา เก่งธัญญกรณ์ โรงเรียนนครสวรรค์ นักเรียนช่วยกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
871 นางสาวปณิตา วิสิทธิ์ตระกูล โรงเรียนนครสวรรค์ นักเรียนช่วยกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
872 นางสาวพีรดา หลิ่วน้อย โรงเรียนนครสวรรค์ นักเรียนช่วยกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
873 นางสาวมัชฌิมา อินทวัน โรงเรียนนครสวรรค์ นักเรียนช่วยกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
874 นางสาวปิยาพัชร ขันแก้ว โรงเรียนนครสวรรค์ นักเรียนช่วยกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
875 นางสาวสุดาพร คงมี โรงเรียนนครสวรรค์ นักเรียนช่วยกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
876 นางสาวศศิธร คงมี โรงเรียนนครสวรรค์ นักเรียนช่วยกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
877 นายพีรพัศ วัฒนศักดิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ นักเรียนช่วยกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
878 นางสาวศิรินวกาญจน์ สิริปัญญาธิรัตน์ โรงเรียนนครสวรรค์ นักเรียนช่วยกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  
879 นายเฉลิม รอดหลง ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการประสานงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
880 นางเบญจมาศ อินทสิทธิ์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการประสานงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
881 นางสุรีย์ จันทร์เปีย ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการประสานงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
882 นางสาวสุชาริณี ปันก้อน ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการประสานงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
883 นางสาวจริญญา แสงประเสริฐ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการประสานงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
884 นางสาวอารยา ควัฒน์กุล ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการประสานงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
885 นางสุพรรณา มีมุข ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการประสานงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
886 นายศิริพล เจียมประกอบ ครูจ้างสอน โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการประสานงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
887 นายมานพ ทองเกษม ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการประสานงานประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
888 นางสาวชนิตร์นันทน์ พรมมา ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการประสานงานประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
889 นางปิยะรัตน์ ต่วนชะเอม ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการประสานงานประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
890 นางเพชรา บัวเทศ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการประสานงานประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
891 นายสมาน สุขสุ่ม ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการประสานงานแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานและบินไกลและอากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทบินบรรทุกสัมภาระ  
892 นายศรัณย์พจน์ ทรัพย์ขำ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการประสานงานแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานและบินไกลและอากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทบินบรรทุกสัมภาระ  
893 นายสุพศิน วงศ์กระจ่าง พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการประสานงานแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานและบินไกลและอากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทบินบรรทุกสัมภาระ  
894 นางนิราพร ตันพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายการเงิน-บัญชี  
895 นางธนพร ยมรัตน์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายการเงิน-บัญชี  
896 นายฉลาด พะนาน ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายการเงิน-บัญชี  
897 นางวิลาวรรณ์ ศรีทอง ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายการเงิน-บัญชี  
898 นางปาณิสรา ม่วงงาม ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายการเงิน-บัญชี  
899 นางสุธิดา อภัยภักดิ์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายการเงิน-บัญชี  
900 นางสาวสุพรรณี อภิชัยอเนก ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายการเงิน-บัญชี  
901 นางกาญจนา พรหมนาค ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายการเงิน-บัญชี  
902 นางสาวจิดาภา สักกายะกรมงคล ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายการเงิน-บัญชี  
903 นางมะลิวรรณ์ มัญจาวงษ์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน-บัญชี  
904 นายชาติชาย เกียรติพิริยะ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย  
905 นางยุพิน อุตสงควัฒน์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย  
906 นายสุชาติ อิ่มอยู่ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย  
907 นายบุญจันทร์ คำภิรานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย  
908 นายชูเกียรติ สุราภา ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย  
909 นายอร่าม ใจการุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่-โสตทัศนศึกษา-ปฏิคม-ประชาสัมพันธ์-การพยาบาล  
910 นายสำราญ อินทร์ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่-โสตทัศนศึกษา-ปฏิคม-ประชาสัมพันธ์-การพยาบาล  
911 นายสุพจน์ อนุตรพงศ์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่-โสตทัศนศึกษา-ปฏิคม-ประชาสัมพันธ์-การพยาบาล  
912 นายจิระ ประเสริฐลาภ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่-โสตทัศนศึกษา-ปฏิคม-ประชาสัมพันธ์-การพยาบาล  
913 นายมีทวน สมบัติปัน ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่-โสตทัศนศึกษา-ปฏิคม-ประชาสัมพันธ์-การพยาบาล  
914 นายจุมพล ปานศรีแก้ว ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่-โสตทัศนศึกษา-ปฏิคม-ประชาสัมพันธ์-การพยาบาล  
915 นายดนัย เชื้อสกุล ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่-โสตทัศนศึกษา-ปฏิคม-ประชาสัมพันธ์-การพยาบาล  
916 นายธนพงศ์ หมีทอง ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่-โสตทัศนศึกษา-ปฏิคม-ประชาสัมพันธ์-การพยาบาล  
917 นายปิยะพงษ์ เทพกฤช พนักงานราชการ โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่-โสตทัศนศึกษา-ปฏิคม-ประชาสัมพันธ์-การพยาบาล  
918 นายธนิต ภู่มณี ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่-โสตทัศนศึกษา-ปฏิคม-ประชาสัมพันธ์-การพยาบาล  
919 นางสาวสุนันวดี ทองแจ่ม ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่-โสตทัศนศึกษา-ปฏิคม-ประชาสัมพันธ์-การพยาบาล  
920 นายพงษ์ศักดิ์ ธานีตระกูล ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่-โสตทัศนศึกษา-ปฏิคม-ประชาสัมพันธ์-การพยาบาล  
921 นางจุฑามาศ แสงประทีปทอง ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่-โสตทัศนศึกษา-ปฏิคม-ประชาสัมพันธ์-การพยาบาล  
922 นางสาวปราณี ละการชั่ว ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่-โสตทัศนศึกษา-ปฏิคม-ประชาสัมพันธ์-การพยาบาล  
923 นางสุภีร์ อ่วมงาม ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่-โสตทัศนศึกษา-ปฏิคม-ประชาสัมพันธ์-การพยาบาล  
924 นางนงลักษณ์ แพงเรือน ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่-โสตทัศนศึกษา-ปฏิคม-ประชาสัมพันธ์-การพยาบาล  
925 นางพัชรินทร์ ทิพย์เมืองพรหม ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่-โสตทัศนศึกษา-ปฏิคม-ประชาสัมพันธ์-การพยาบาล  
926 นางปิยะนาฏ ดีศิริ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่-โสตทัศนศึกษา-ปฏิคม-ประชาสัมพันธ์-การพยาบาล  
927 นางสาวกัลยารัตน์ รักภูธร ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่-โสตทัศนศึกษา-ปฏิคม-ประชาสัมพันธ์-การพยาบาล  
928 นางอาทิตยา พรหมแก้ว ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่-โสตทัศนศึกษา-ปฏิคม-ประชาสัมพันธ์-การพยาบาล  
929 นายสถาพร อินทร์บรรลือ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่-โสตทัศนศึกษา-ปฏิคม-ประชาสัมพันธ์-การพยาบาล  
930 นางสาววรางคนางค์ รัตนวรสุทธิ์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่-โสตทัศนศึกษา-ปฏิคม-ประชาสัมพันธ์-การพยาบาล  
931 นางสาวเกษศิรินทร์ เจียมประกอบกุล ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่-โสตทัศนศึกษา-ปฏิคม-ประชาสัมพันธ์-การพยาบาล  
932 นักการภารโรงทุกคน โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่-โสตทัศนศึกษา-ปฏิคม-ประชาสัมพันธ์-การพยาบาล  
933 นายธงทอง ล้วนเหล่าอังกูร ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่-โสตทัศนศึกษา-ปฏิคม-ประชาสัมพันธ์-การพยาบาล  
934 นายธีระพงษ์ อ่อนฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการและพิธีการ  
935 นายทองหล่อ จันทร์เปีย ครู โรงเรียนนครสวรรค์ รองประธานอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการและพิธีการ  
936 นางอัจฉรา เมณฑ์กูล ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายดำเนินการและพิธีการ  
937 นางสาวทัศนีย์ สุพรรณ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายดำเนินการและพิธีการ  
938 นายสมัย จันทร์เหลือง ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายดำเนินการและพิธีการ  
939 นายมานพ ทองเกษม ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายดำเนินการและพิธีการ  
940 นางกนกวรรณ ตันวิสุทธิ์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายดำเนินการและพิธีการ  
941 นางสาวสุขุมาล จันทร์พุฒิพงศ์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายดำเนินการและพิธีการ  
942 นางสาวชนิตร์นันทน์ พรมมา ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายดำเนินการและพิธีการ  
943 นางสาวสุชาริณี ปันก้อน ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายดำเนินการและพิธีการ  
944 นายพัชรศักดิ์ พรหมมาศ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายดำเนินการและพิธีการ  
945 นายจักรี สุขมาก เจ้าหน้าที่ โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายดำเนินการและพิธีการ  
946 นางสาวอังคณา อ่อนมี เจ้าหน้าที่ โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายดำเนินการและพิธีการ  
947 นายอุทัย ปานกรด ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายดำเนินการและพิธีการ  
948 นางสิริขวัญนภา อุตมโชติ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายดำเนินการและพิธีการ  
949 นายชุมพล นัยพรหม ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการฝ่ายดำเนินการและพิธีการ  
950 นายสมศักดิ์ ผุนลาวงษ์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินการและพิธีการ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]