หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nsn42

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางกมลาส ต่อพันธ์โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา อิ่มพงษ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ รองประธานกรรมการ
3. นางวนัสสุดา พงษ์วิจิตรโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
4. นางนงคราญ บูรพาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวกาญกนก สุนทรแย้มโรงเรียนลาดยาวพิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวศศิกาญจน์ หินไธสงโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการ
7. นายพงศ์ณภัทร นันศิริ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นายณรรฐพงษ์ ฉ่ำน้อยโรงเรียนหนองบัว ประธานกรรมการ
2. นางอัญชนา บุญพุฒ โรงเรียนไพศาลีพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกมลวรรณ รอดสการโรงเรียนวังบ่อวิทยา กรรมการ
4. นางสาวสุรีย์พร ถึงสุข โรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการ
5. นางสาวกุสุมา ลบประเสริฐโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยากรรมการ
6. นางภาวิณี นุตเวช โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา พรหมนาคโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพร สิงห์โหโรงเรียนพระบางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิรัชญา ทิขัตติ โรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ ฤทธิ์คง โรงเรียนไพศาลีพิทยา กรรมการ
5. นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติโรงเรียนพยุหะพิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวธนภรณ์ เตจ๊ะโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวกันยกานต์ จันชนะโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางรัตนา เจริญสุขโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางชุลีกร พิมลศรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ จันทร์ศรีโรงเรียนวังบ่อวิทยา กรรมการ
4. นางสาวสิรินันท์ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการ
5. นางเมธปิยา ทองแก้ว โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาววิภาดา เปลี่ยนไทยโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นางโชตนา มีโชติโรงเรียนแม่วงก์วิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤติญดา อ่อนคล้ายโรงเรียนไพศาลีพิทยา กรรมการ
4. นางสาววณีพร ชาวนา โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการ
5. นางเฉลิมพร ติยะกว้างโรงเรียนช่องแคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางสัมพันธ์ สมพงษ์ โรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอาริตา ชำนาญไพร โรงเรียนพยุหะพิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางทักษิณา เหลืองทวีผลโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการ
4. นางสาวอรนภา สายสิงห์ทองโรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการ
5. นางธัญญณรัชกร ศิริอริยะชัย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางนิรมล พวงมาลีโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานกรรมการ
2. นางวันทนา นิลสนธิโรงเรียนไพศาลีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพุฒิไพโรจฒ์ โชติกุลศิริปัญญา โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
4. นางพจณา ชูช่วย โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
5. นางดอกอ้อ จุลพันธ์โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางณัฐณิชาช์ แสงโห้ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางธัญลักษณ์ ทองวิชิตโรงเรียนพยุหะพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ เสือเหลือง โรงเรียนพนมรอกกรรมการ
4. นางสาวพยอม เกิดมงคล โรงเรียนวังข่อยพิทยากรรมการ
5. นางสาวกัญญา ขำดวงโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
6. นางปิยะนุช ชัยขันธ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางณัฐกานต์ ติยะสัญโรงเรียนนครสวรรค์ ประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ เนียมทองโรงเรียนไพศาลีพิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิจิตรา หัตถกิจโรงเรียนวังข่อยพิทยากรรมการ
4. นางกัญญา นาคสิทธิ์วงษ์โรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
5. นางพิชญาภรณ์ พันธ์จำเริญโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
6. นางกมลพร เพชรพงษ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
7. นางนิชาพร เพชรพงษ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
8. นางเสาวรส แขวงนครโรงเรียนช่องแคพิทยาคมกรรมการ
9. นางศุภกานต์ พงษ์ธนภูมิ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางอัญชลี บุญยังอนันต์ โรงเรียนบรรพตพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางปาริญาวาท เหล่าเขตร์การโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รองประธานกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ สักลอโรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการ
4. นางสุภัทธา ทองกันทา โรงเรียนหนองบัวกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ สุทธิชาติโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
6. นางอัมพร ปัสสาโรงเรียนหนองกรดพิิทยาคมกรรมการ
7. นางจันทร์เพ็ญ ช่างเภาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
8. นางรัชต์กมล ว่องสาริกิจโรงเรียนหนองบัว กรรมการ
9. นางวราภรณ์ ทองน้อยโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
10. นางวันเพ็ญ ลิ้มวรรธนะโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวอรลักษณ์ บุรัญบุญดาโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสุนันท์ รัตนเวชสิทธิโรงเรียนหนองบัว ประธานกรรมการ
2. นางอดิภา ศรีพูลโรงเรียนลาดยาววิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางจารุนีย์ กานตานนท์ โรงเรียนหัวดงราชพรหมมาภรณ์กรรมการ
4. นางสาวทิพวรรณ สุทองเขียว โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
5. นายอำนาจ เสียงสวัสดิ์โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางสมจินตนา เทียมวิไลโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางกัญจน์ณฉัตร เชเดชโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมรองประธานกรรมการ
3. นางกุลฤดี กฤษฤาหรรษ์โรงเรียนไพศาลีพิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ กองแก้ว โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์กรรมการ
5. นางสาวสมร ปะวะภูชะโกโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา ศิริภาประเสริฐพรโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนิภารัตน์ ศรีโยธาโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางนงค์ลักษณ์ จอกสุวรรณ์โรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
4. นางกุสุมา พิชัยโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวเบญจา นักดนตรีโรงเรียนเขากระลาวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศันสนีย์ กลิ่นเก้างิ้วโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเกศกนก ใจสุบรรณโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวเบญจมาศ สีทาโรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
9. นางอรัญญา จำลองกุลโรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการ
10. นายวันชัย ซื่อสกุลรัตน์โรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการ
11. นางสาวฐิตา ทับปั้นโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
12. นางสาวกัญญาณัฐ ภู่ทรัพย์โรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
13. นางสาวปวิตรา สุขขำโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอุเทน ฮ้อสิทธิสมบูรณ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพัฒนพงษ์ จงเกษกรณ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสมพร คะวิญญาโรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
4. นายสายรุ้ง วัฒนะพระยาโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
5. นายสุขุม กุมมาน้อยโรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
6. นายสุทธิพงษ์ รักสัตย์โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
7. นายกฤษดา แก้วพรมโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
8. นายบุณพจน์ อุตสงควัฒน์โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวรสสุคนธ์ ณัฎฐ์ธนานนท์โรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการ
10. นางสาวอาภารวี อินวงศ์โรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
11. นางมลิวัล อินทร์สุภาโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
12. นางสาวเจริญขวัญ จันสาโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
13. นางวัชรา ญาณปัญญาโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวฐาณีดา คำเฉลียวโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรชวัล รุ่งรัตน์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมหมาย ห้อยมาลาโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
4. นางสาวขวัญตา ลือเฟื่องโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
5. นางณิชมน ต่ายจันทร์โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการ
6. นายธรธร เพ็งผจญโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
7. นายคมกฤช เกษมศุภกุลโรงเรียนเขากะลาวิทยาคมกรรมการ
8. นางศศิธร เกิดทองโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
9. นายพัชริดา ขำทวีพรหมโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุกัญญา อ่ำส้มโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริพร พันธุโรงเรียนลาดยาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมัย จันทร์เหลืองโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นางภารุจา อินทยากรณ์โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
5. นางสาวสมฤดี โพธิ์นิ่มโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
6. นายอนุวัตร พูลเอี่ยมโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพัชรี บุญเรืองโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการ
8. นายปิยะวัฒน์ ศรีสังวาลย์โรงเรียนวังข่อยพิทยากรรมการ
9. นางพิมพ์พรรณ หนูเมืองธำรงโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวฐาณีดา คำเฉลียวโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรชวัล รุ่งรัตน์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศศิธร เกิดทองโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
4. นายคมกฤช เกษมศุภกุลโรงเรียนเขากะลาวิทยาคมกรรมการ
5. นายธรธร เพ็งผจญโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
6. นางณิชมน ต่ายจันทร์โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวขวัญตา ลือเฟื่องโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวสมหมาย ห้อยมาลาโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
9. นางพัชริดา ขำทวีพรหมโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุกัญญา อ่ำส้มโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริพร พันธุโรงเรียนลาดยาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางภารุจา อินทยากรณ์โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
4. นางสาวสมฤดี โพธิ์นิ่มโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุวัตร พูลเอี่ยมโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพัชรี บุญเรืองโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการ
7. นายสมัย จันทร์เหลืองโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
8. นายปิยะวัฒน์ ศรีสังวาลย์โรงเรียนวังข่อยพิทยากรรมการ
9. นางพิมพ์พรรณ หนูเมืองธำรงโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสุนันท์ จันทร์ดิษฐโรงเรียนหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางวารุณี เกลี้ยงเกิดโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปภัสรา โพธิ์อ่องโรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการ
4. นางสาวชนิตร์นันท์ ห้องแซงโรงเรียนหนองโพพิทยากรรมการ
5. นางณชญาดา บำรุงศรีโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุนิภา สังข์เปียโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
7. นายนิคม ยุ่นชัยโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางบุษณี บัวรอดโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิรมล ทาหอมโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายไกรสร อ่อนบางโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
4. นางณิณญพัทท์ วงศ์เกียรติขจรโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
5. นายเอกกฤต เหล่าสมบูรณ์โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
6. นายกัญญา พิลาวุธโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
7. นางประยงค์ สวนดอนโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายเกษม ภู่ตระกูลโรงเรียนชุมแสงชนูทิศประธานกรรมการ
2. นายทัศนัย ชำนาญเพชรโรงเรียนนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางลัดดาวรรณ ขุนพิลึกลือเดชโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวสุวรรณา พุกมากโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวรุ้งกานต์ เอมบัวโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
6. นายวราวัฒน์ กลั่นหุ่นโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
7. นางสาวมณินทร อูปแก้วโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
8. นายสุรชัย บัวหลวงโรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
9. นางจันทร์เพ็ญ คำชัยโรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววิมลพันธ์ สามเกษรโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
11. นางสาวสุดารัตน์ งามวิลัยโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
12. นางสาวสุพรรณี วารีแสงทิพย์โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
13. นางสาวจิราวรรณ มูลลอดโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์กรรมการ
14. นายณัฐพงษ์ ยะปะนันท์โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์กรรมการ
15. นางสาวอนุสรา จงอุดมชัยกิจโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวอัจฉรา ป้อมรักษาโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
17. นางสุจิตรา เกิดสวัสดิ์โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
18. นางสาวสิริวิมล เส็งเมืองโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
19. นายกริชรุ่งโรจน์ ปารมีสีโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
20. นางสาวสุจิตรา พุ่มเพียรโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
21. นางสาวชญาณี ฤทธิ์ณรงค์โรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
22. นางสาวอภิญญา ยอดนิลโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
23. นายอรุณสิทธิ ตราปัญญาโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
24. นายฉัตรมงคล สูงเนินโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์กรรมการ
25. นายอิศเรศ แก้วคงโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
26. นายฉัตรชัย พูนสุวรรณโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
27. นางสาวศิริวรรณ์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์โรงเรียนหนองบัวกรรมการ
28. นางสาวทิพยวารี คำออนโรงเรียนเขากระลาวิทยาคมกรรมการ
29. นางจริยา หวังประเสริฐโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
30. นางยุพา อ่อนสดโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
31. นางสาวเอราวัณ บุญมั่นโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
32. นายวิรัช ญาณปัญญาโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
33. นางสาวฉัตรเงิน สอนบุญเกิดโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
34. นางสาวหรรษา จงอุดมชัยกิจโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
35. นางสาวจันทร์ฉาย ขาวพรายโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
36. นายชนกานต์ บุญเขียนโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
37. นางพรทิวา ยี่สาครโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
38. นางสาวอาจินต์ น่าบูรณะโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการ
39. นายชูศักดิ์ จันทร์ดวงโตโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์กรรมการ
40. นางสาวทัศพร ประดับเพชรโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์กรรมการ
41. นางสาวดวงนภา วิวรรณ์ตระกูลโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
42. นางสาวยมลพร ศรีพลอยโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
43. นางสาววนิดา เกตุทองโรงเรียนวังข่อยพิทยากรรมการ
44. นางสาวสุลัดดา พุ่มดีโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
45. นายทรงพล ศรีอาคะโรงเรียนหนองโพพิทยากรรมการ
46. นายศรายุธ ต่วนชัยโรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการ
47. นางสาวนิภา สิงห์คำโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
48. นางเสาวภาคย์ สนจุ้ยโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
49. นายพุทธรักษ์ แพงไตรโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
50. นางสาวอนุสรา เรือนอ่อนโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
51. นางสาวอรวรรณ มั่นศรีโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
52. นางศศิธร จำเนียรผลโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
53. นางยุพิน วิหกโตโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
54. นางนิตยา จินตนาโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
55. นางอมรรัตน์ เปลี่ยนพัดโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
56. นางรุจนาถ ฝึกใจดีโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
57. นายนิคม ยุ่นชัยโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
58. นายเจริญพงษ์ ชัยเด่นโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
59. นางภรินทร ไชยฮะนิจโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายเกษม ภู่ตระกูลโรงเรียนชุมแสงชนูทิศประธานกรรมการ
2. นายทัศนัย ชำนาญเพชรโรงเรียนนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางลัดดาวรรณ ขุนพิลึกลือเดชโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวสุวรรณา พุกมากโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวรุ้งกานต์ เอมบัวโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
6. นายวราวัฒน์ กลั่นหุ่นโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
7. นางสาวมณินทร อูปแก้วโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
8. นายสุรชัย บัวหลวงโรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
9. นางจันทร์เพ็ญ คำชัยโรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววิมลพันธ์ สามเกษรโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
11. นางสาวสุดารัตน์ งามวิลัยโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
12. นางสาวสุพรรณี วารีแสงทิพย์โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
13. นางสาวทิพยวารี คำออนโรงเรียนเขากระลาวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวจิราวรรณ มูลลอดโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์กรรมการ
15. นายณัฐพงษ์ ยะปะนันท์โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์กรรมการ
16. นางสาวอนุสรา จงอุดมชัยกิจโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวอัจฉรา ป้อมรักษาโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
18. นางสุจิตรา เกิดสวัสดิ์โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
19. นางสาวสิริวิมล เส็งเมืองโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
20. นายกริชรุ่งโรจน์ ปารมีสีโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
21. นางสาวสุจิตรา พุ่มเพียรโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
22. นางสาวชญาณี ฤทธิ์ณรงค์โรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
23. นางสาวอภิญญา ยอดนิลโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
24. นายอรุณสิทธิ ตราปัญญาโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
25. นายฉัตรมงคล สูงเนินโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์กรรมการ
26. นายอิศเรศ แก้วคงโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
27. นายฉัตรชัย พูนสุวรรณโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
28. นางสาวศิริวรรณ์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์โรงเรียนหนองบัวกรรมการ
29. นางจริยา หวังประเสริฐโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
30. นางยุพา อ่อนสดโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
31. นางสาวเอราวัณ บุญมั่นโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
32. นายวิรัช ญาณปัญญาโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
33. นางสาวฉัตรเงิน สอนบุญเกิดโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
34. นางสาวหรรษา จงอุดมชัยกิจโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
35. นางสาวจันทร์ฉาย ขาวพรายโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
36. นางสาวอาจินต์ น่าบูรณะโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการ
37. นายชนกานต์ บุญเขียนโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
38. นางพรทิวา ยี่สาครโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
39. นายชูศักดิ์ จันทร์ดวงโตโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์กรรมการ
40. นางสาวทัศพร ประดับเพชรโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์กรรมการ
41. นางสาวดวงนภา วิวรรณ์ตระกูลโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
42. นางสาวยมลพร ศรีพลอยโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
43. นางสาววนิดา เกตุทองโรงเรียนวังข่อยพิทยากรรมการ
44. นางสาวสุลัดดา พุ่มดีโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
45. นายทรงพล ศรีอาคะโรงเรียนหนองโพพิทยากรรมการ
46. นายศรายุธ ต่วนชัยโรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการ
47. นางสาวนิภา สิงห์คำโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
48. นางเสาวภาคย์ สนจุ้ยโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
49. นายพุทธรักษ์ แพงไตรโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
50. นางสาวอนุสรา เรือนอ่อนโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
51. นางสาวอรวรรณ มั่นศรีโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
52. นางศศิธร จำเนียรผลโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
53. นางยุพิน วิหกโตโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
54. นางนิตยา จินตนาโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
55. นางอมรรัตน์ เปลี่ยนพัดโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
56. นางรุจนาถ ฝึกใจดีโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
57. นายนิคม ยุ่นชัยโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
58. นายเจริญพงษ์ ชัยเด่นโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
59. นางภรินทร ไชยฮะนิจโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.วิษณุ ธงไชยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. ดร.เฉลิมพร ทองพูนมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามรองประธานกรรมการ
3. ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ โอฬารทิชาชาตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
4. ดร.ธาราทิพย์ โอฬารทิชาชาตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
5. นายเกียรติชัย บรรลุผลสกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
6. นายกัมปนาท สุขนิตย์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
7. นางกิ่งแก้ว บรรลุผลสกุลโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสมัชญา พานรอดโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
9. นางสมพิศ สิทธิพิสัยโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
10. นายสุรินทร์ ดำรงโภวรรณโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
11. นางสาวรัตติกาล เขื่อนเก้าโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
12. นางสาวนิภาภรณ์ เรืองอยู่โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
13. นายอภิรักษ์ ทัดสอนมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกรรมการ
14. นายพิสิษฐ์ พูลประเสริฐมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
15. นางสุวรรณา ธงไชยโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
16. นางปราณี ดิษเจริญโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.วิษณุ ธงไชยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. ดร.เฉลิมพร ทองพูนมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามรองประธานกรรมการ
3. ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ โอฬารทิชาชาตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
4. ดร.ธาราทิพย์ โอฬารทิชาชาตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
5. นายเกียรติชัย บรรลุผลสกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
6. นายกัมปนาท สุขนิตย์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
7. นางกิ่งแก้ว บรรลุผลสกุลโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกาญจน์ สิทธิพงศ์ศุทธิ์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
9. นางสาวณัฐิดา วงษ์สายตาโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
10. นายปิยะพงษ์ เทพกฤชโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
11. นางสาวกิตติญา พรมพรสวรรค์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
12. นางสาววราภรณ์ จันทหอมโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
13. นายอภิรักษ์ ทัดสอนมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกรรมการ
14. นายพิสิษฐ์ พูลประเสริฐมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
15. นางสุวรรณา ธงไชยโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวศรัญญา เกษชนกโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสมภัทร์ บุษบงค์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง กองทรงโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
3. นางสาววีรวรรณ ขาวพรายโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชรา ปรีชาชาญโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีย์ คำมาโรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสินจัย ชาริดาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพร สิงห์เดชโรงเรียนชุมแสงชนูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภลักษณ์ หมีอิ่มโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
3. นายปรเมษฐ บาลเพียรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายพงศกร บัวเทศโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐิรา อมราสิงห์โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
3. นายวศิน แก่นสนธิ์โรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางธีรวรรณ ฉิมมาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์ณภัสร์ จันทร์สว่างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์กรรมการ
3. นายพายัพ แก้วนิคมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางนิตยา เมธาเศรษฐ์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอภิชัย แดงดีศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์กรรมการ
3. นายสราวุธ จันทวงษ์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณี พรหมประสิทธิ์โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ งามเลิศโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐพล ภู่ตระกูลโรงเรียนเขาทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมใจ สุริยะโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางกัญญาณัฐ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
3. นายภูวนัย สาหร่ายสุวรรณโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายทวีป วรรณาโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอธิชัย ตางามโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
3. นายณัฐพล ภู่ตระกูลโรงเรียนเขาทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายสังสรรค์ แต่งสกุลโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายทวีป วรรณาโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอธิชัย ตางามโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
3. นายณัฐพล ภู่ตระกูลโรงเรียนเขาทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายสังสรรค์ แต่งสกุลโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายทวีป วรรณาโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอธิชัย ตางามโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
3. นายณัฐพล ภู่ตระกูลโรงเรียนเขาทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายสังสรรค์ แต่งสกุลโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางทิวา เกษมศุภสกุลโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายนุกูล บุญปานโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา อ่ำอำไพโรงเรียนวังข่อยพิทยากรรมการ
4. นางสาวสิริรัตน์ ศรีวิจิตรโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
5. นายนภัสกรณ์ จิตรเกษมโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางธิรดา วงษ์ทานมัยโรงเรียนหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกพร คำลือชัยโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
3. นางทัศนี อินทะเลยโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
4. นายเจตน์ นามโสวรรณ์โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์กรรมการ
5. นางสาวสุรัตน์ เหมือนดีโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสกุลตา รอดสการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ หุตะมานโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยากรรมการ
3. นายวันชัย จูงามโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสุชญา เหล่าสมบูรณ์โรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
5. นายอำพล ด่วนเดินโรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางรุจิรา เชาว์ธรรมโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายปัฐพงศ์ สารีนาคโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
3. นางวรพรรณ ศรีเจริญวนะกิจโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวพัชราภา เจริญโพธิ์โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายสกนธ์ จุลโพธิ์โรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวฐิภาพรรณ เก่งเขตวิทย์โรงเรียนพระบางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรุ่งทิวา วิทยาขาวโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
3. นางขวัญศุภางค์ รัตนวิบูลยเลิศโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
4. นายนพพล เทพไทยขาวโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสาวนัยนา แจ่มแสงโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐกานต์ เทียมตาโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการ
3. นายภาณุพงษ์ บิณฑวิหคโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
4. นายกานน เลื่อนสกุลโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
5. นายพงษ์สวัสดิ์ สวัสดีโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางธิษณ์ชัญญา แม่นศรโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ศรีผึ้งโรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการ
3. นายสถาพร อุนระหังโรงเรียนเขากะลาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางวันเพ็ญ ส้มฉุนโรงเรียนพระบางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสถาพร อุนระหังโรงเรียนเขากะลาวิทยาคมกรรมการ
3. นายก้าน บุญสวนโรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางโสมนัส บุญโห้โรงเรียนหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางอุษา ทองอ่อนโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
3. นายอำนาจ จันทร์อิ่มโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นายบุญยิ้ม กระจายโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสราวุธ เต็งจงดีโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางศศิธร วงศ์พานิชโรงเรียนทับกฤชพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ ไกรสีโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
3. นายกันตพัฒน์ ตั้งจิตรวัฒนากุลโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสมชาย บัวลงสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมฤทัย ฤทธิ์โพธิ์โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
3. นางชุลีภรณ์ กลิ่นชื่นโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวมาลัย ประโยชน์ยิ่งโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา กาจสันเทียะโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางพัฒน์นรี ฮกชุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางบุญผา ดีเจริญโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
3. นายปัญญพจน์ รัตนวิบูลยเลิศโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวยุวภา หัดคำหมื่นโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
5. นายณัฐชา ปั้นลายนาคโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางสาวภาวิณี บุญจันดามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเย็นจิต สิงห์ทองโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการ
3. นายกิตติ จันทะเคลื่อนโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายวิชาญ โพธิ์อ่องโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเสนอ เปลี่ยนหมื่นไวย์โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายเลิศเกียรติ แซ่ตั้งโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิภา อ่างแก้ว เดอโครทโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
5. นายปราโมทย์ พูลเกิดโรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
6. นายยุทธนา แย้มแสงโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
7. นางทัศนีย์ สุพรรณโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
8. นายประเสริฐ กุลฉิมโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยากรรมการ
9. นายปริญญา สุขุประการโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
10. นางลำดวน เพชรเย็นโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
11. นายวรชัย บุญประเสริฐโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
12. นางสาวกมลทิพย์ นารีโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายประจวบ รอดวิหกโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ อ่อนชุลีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัฌชิมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ สอนชมโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
4. สิบเอกจเร สิงห์น้อยโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
5. นายธีรพล น่วมอินทร์โรงเรียนหังดงราชพรหมาภรณ์กรรมการ
6. นายสมศักดิ์ เหล่าเนตรโรงเรียนเขาทองพิทยากรรมการ
7. นายสมคิด ใจท้วมโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
8. นายพันธนันท์ ม่วงสุวรรณโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
9. นายพิเชษฐ์ หลวงต่างใจโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวสุภัทรา ชะรัตรัมย์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
11. นายอุเทน ขำปั้นโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
12. นายสุววรณชัย เพชรมั่นโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
13. นางสาววณีนุช เรืองบุรพโรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายเกษม พูลเปี่ยมโรงเรียนพระบางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกษมาวดี กวางแก้วโรงเรียนชุมแสงชนูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางสาววัชรินทร์ เจริญเศษกรณ์โรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
4. นายธนภัทร์ เสือแก้วโรงเรียนหนองโพพิทยากรรมการ
5. นายศศิพงษ์ สว่างศรีโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
6. นายอนุชิต ขุมโมกข์โรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
7. นายจิรัฏฐ์ ภูษาวิโศธน์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
8. นายเรวัต ลายน้ำเงินโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
9. นายนิรัติศัย พรหมศรโรงเรียนบ้านแก่งชัชลิตวิทยากรรมการ
10. นายอนันต์ แก้วละเอียดโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
11. นายบัญชา ชมบริสุทธิ์โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์กรรมการ
12. นายวรชิต วุฒิประภาโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
13. นายธิติพงค์ มาสีโรงเรียนบ้านแก่งชัชลิตวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายมาโนช อภิญญานุวัฒน์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวมาลีรัตน์ เนินพลับโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
3. นางสาวจิรปรียา ชูยอดโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายพีรเดช จันทร์หอมประดิษฐ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ รอดศรีสมุทรโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวปัจฉิมา ลักษณะวิเชียรโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์โรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ พลตรีโรงเรียนสวนกุหลาบ(จิรประวัติ)นครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ทองอ่อนโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
3. นายปัญญา ตันติวัฒน์โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายวัชรพงษ์ แก้ววัชระรังษีโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมาโนช อภิญญานุวัฒน์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
3. นายทินกร ว่องสาริกิจโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
4. นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวังข่อยพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายไพศาล กันทะษาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ วุทธนูโรงเรียนช่องแคพิทยาคมกรรมการ
3. นายสรทรรศน์ เล็ดมะโรงเรียนหนองโพพิทยากรรมการ
4. นางสาวมาลีรัตน์ เนินพลับโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
5. นางสาวปิยนันท์ บุญเกื้อโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายวิสนุ หรั่งทองโรงเรียนพยุหะพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ คงโตโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุเมธี จำลองกุลโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
4. นางเบญจมาศ ทวนไกรพลโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ยามสุขโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลย พรมบางโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอนัน สนเทียนวัดโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
3. นายปัญญา ตันติวัฒน์โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสุเมธี จำลองกุลโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววันทนีย์ ปรางทับทิมโรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
3. นางสาวนิภาวรรณ จันทรัตน์โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์กรรมการ
4. นายไพศาล กันทะษาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวิสนุ หรั่งทองโรงเรียนพยุหะพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ พลตรีโรงเรียนสวนกุหลาบ(จิรประวัติ)นครสวรรค์กรรมการ
3. นายมีทวน สมบัติปันโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวปิยนันท์ บุญเกื้อโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
5. นายประวัติ จันทร์สุวรรณ์โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์กรรมการ
6. นางสาวปัจฉิมา ลักษณะวิเชียรโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
7. นางพราหมณ์พันธ์ ชาติสุทธิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
8. นางสาวมณทิยา กุดอินทร์โรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายวีรชัย โชติช่วงข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการ
2. นายดนัย เชื้อสกุลโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
3. นายสุเมธี จำลองกุลโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
4. นายศิรศักดิ์ ชูสิงห์โรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
5. นายประสาน สิงห์ทองโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการ
6. นายปัญญา ตันติวัฒน์โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายพัทธดนย์ ขอดเดชะโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์โรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
3. นายวศิน ไพบูลย์ศิริโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
4. นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวังข่อยพิทยากรรมการ
5. นายบุรินทร์ บุญมากโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
6. นายเฉลย พรมบางโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายอิสระ วีระน้อยโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
2. นายมีทวน สมบัติปันโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
3. นายเอกรัตน์ โอปันโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
4. นายธงไชย สังข์ทองโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุทธิดา จงดีโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นางวิไลวรรณ ยามสุขโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวสุธิดา คงดีโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายธงไชย สังข์ทองโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกรัตน์ โอปันโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
4. นายอิสระ วีระน้อยโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
5. นายปัญญา ตันติวัฒน์โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. ร้อยตรีทรงศักดิ์ เสนีพงษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวภารดี เกิดวาระโรงเรียนนครสวรรค์อิงลิชโปรแกรมกรรมการ
3. นายสมบัติ คล้ายวงษาโรงเรียนโกรกพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. ร้อยตรีทรงศักดิ์ เสนีพงษ์ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
3. นางสาวภารดี เกิดวาระโรงเรียนนครสวรรค์อิงลิชโปรแกรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. ร้อยตรีทรงศักดิ์ เสนีพงษ์ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศิริ กล่อมดีโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
3. นางสาวภารดี เกิดวาระโรงเรียนนครสวรรค์อิงลิชโปรแกรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. ร้อยตรีทรงศักดิ์ เสนีพงษ์ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
3. นางสาวภารดี เกิดวาระโรงเรียนนครสวรรค์อิงลิชโปรแกรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. ร้อยตรีทรงศักดิ์ เสนีพงษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวภารดี เกิดวาระโรงเรียนนครสวรรค์อิงลิชโปรแกรมกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ ผาสุขขีโรงเรียนหนองกรดพิทยากรรมการ
4. นายสุชาติ นิชเปี่ยมโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายพงษ์ศิริ กล่อมดีโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. ร้อยตรีทรงศักดิ์ เสนีพงษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวภารดี เกิดวาระโรงเรียนนครสวรรค์อิงลิชโปรแกรมกรรมการ
3. นายสุชาติ นิชเปี่ยมโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. ร้อยตรีทรงศักดิ์ เสนีพงษ์ประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ นิชเปี่ยมโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภารดี เกิดวาระโรงเรียนนครสวรรค์อิงลิชโปรแกรมกรรมการ
4. นายพงษ์ศิริ กล่อมดีโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. ร้อยตรีทรงศักดิ์ เสนีพงษ์ประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ นิชเปี่ยมโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ ผาสุขขีโรงเรียนหนองกรดพิทยากรรมการ
4. นางสาวภารดี เกิดวาระโรงเรียนนครสวรรค์อิงลิชโปรแกรมกรรมการ
5. นายพงษ์ศิริ กล่อมดีโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายชิดพงษ์ ส่งเสริมวรกุลมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายรักชาติ นาครัตน์กรรมการ
3. นางวิไลวรรณ พุทธชาติโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์กรรมการ
4. ร้อยตรีทรงศักดิ์ เสนีพงษ์กรรมการ
5. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายชิดพงษ์ ส่งเสริมวรกุลมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายรักชาติ นาครัตน์กรรมการ
3. นางวิไลวรรณ พุทธชาติโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์กรรมการ
4. ร้อยตรีทรงศักดิ์ เสนีพงษ์กรรมการ
5. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายชิดพงษ์ ส่งเสริมวรกุลมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายรักชาติ นาครัตน์กรรมการ
3. นายปัญญา จันทร์รักษ์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายชิดพงษ์ ส่งเสริมวรกุลมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวภารดี เกิดวาระโรงเรียนนครสวรรค์อิงลิชโปรแกรมกรรมการ
3. นายรักชาติ นาครัตน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายชิดพงษ์ ส่งเสริมวรกุลมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายรักชาติ นาครัตน์กรรมการ
3. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายชิดพงษ์ ส่งเสริมวรกุลมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายรักชาติ นาครัตน์กรรมการ
3. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายชิดพงษ์ ส่งเสริมวรกุลมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายรักชาติ นาครัตน์กรรมการ
3. นางสาวสลิลทิพย์ ภู่สอนโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายชิดพงษ์ ส่งเสริมวรกุลมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายรักชาติ นาครัตน์กรรมการ
3. นางสาวสลิลทิพย์ ภู่สอนโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายชิดพงษ์ ส่งเสริมวรกุลมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายรักชาติ นาครัตน์กรรมการ
3. ร้อยตรีทรงศักดิ์ เสนีพงษ์กรรมการ
4. นายจาตุพัฒน์ ยอดประเสริฐโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายชิดพงษ์ ส่งเสริมวรกุลมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายรักชาติ นาครัตน์กรรมการ
3. ร้อยตรีทรงศักดิ์ เสนีพงษ์กรรมการ
4. นายจาตุพัฒน์ ยอดประเสริฐโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายชิดพงษ์ ส่งเสริมวรกุลมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายรักชาติ นาครัตน์กรรมการ
3. นางวิไลวรรณ พุทธชาติโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายชิดพงษ์ ส่งเสริมวรกุลมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายรักชาติ นาครัตน์กรรมการ
3. นางวิไลวรรณ พุทธชาติโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางวิไลวรรณ พุทธชาติโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวภารดี เกิดวาระโรงเรียนนครสวรรค์อิงลิชโปรแกรมกรรมการ
3. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
4. นายพงษ์ศิริ กล่อมดีโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ ผาสุขขีโรงเรียนหนองกรดพิทยากรรมการ
6. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนโกรกพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายพงษ์ศิริ กล่อมดีโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ ผาสุขขีโรงเรียนหนองกรดพิทยากรรมการ
3. นางสาวภารดี เกิดวาระโรงเรียนนครสวรรค์อิงลิชโปรแกรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายพิพัฒน์ ผาสุขขีโรงเรียนหนองกรดพิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศิริ กล่อมดีโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภารดี เกิดวาระโรงเรียนนครสวรรค์อิงลิชโปรแกรมกรรมการ
5. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนโกรกพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ ผาสุขขีโรงเรียนหนองกรดพิทยากรรมการ
3. นางภารดี เกิดวาระโรงเรียนนครสวรรค์อิงลิชโปรแกรมกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ พุทธชาติโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายพรชัย ศรีชมพูโรงเรียนหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายอัษฎาวุธ มิ่งเมืองโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายชาญณรงค์ แป้นโตโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
4. นายสุเทพ วิสิทธิเขตโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
5. นายนิลรัตน์ พึ่งพาโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายอัษฎาวุธ มิ่งเมืองโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ เกียรติวงศ์ชัยโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการ
3. นายปฐมพงศ์ ทัดสูงเนินโรงเรียนวังข่อยพิทยากรรมการ
4. นางสุนัดดา แก้วมณีโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
5. นายราชันย์ ชัยศุภสกุลโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายราชันย์ ชัยศุภสกุลโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ กัลพันธุ์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
3. นายมานพ เกตุวราภรณ์โรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ แป้นโตโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายชัยชนะ เสนาธนะศักดิ์โรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
3. นายสายชล ปิ่นทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชลาวัฒน์ ชลมากโรงเรียนตลุกดู่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
3. นายกิตธวัช วรรณกิจโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายชัยชนะ เสนาธนะศักดิ์โรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
3. นายสายชล ปิ่นทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชลาวัฒน์ ชลมากโรงเรียนตลุกดู่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
3. นายกิตธวัช วรรณกิจโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ สังข์ทองโรงเรียนประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายอัษฎาวุธ มิ่งเมืองโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายสุภา กิมกาญจนานุกูลโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอนันต์ สังข์ทองโรงเรียนประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายอัษฎาวุธ มิ่งเมืองโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายสุภา กิมกาญจนานุกูลโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ สังข์ทองโรงเรียนประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายอัษฎาวุธ มิ่งเมืองโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายสุภา กิมกาญจนานุกูลโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอัษฎาวุธ มิ่งเมืองโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ สังข์ทองโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายสุภา กิมกาญจนานุกูลโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสถาพร บุญจิตรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมประธานกรรมการ
2. นายมานพ เกตุวราภรณ์โรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐาปนิก ศาลศาลาโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายนพรัตน์ แก้วนิคมโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
5. นางสาวดุริยา พุมานนท์โรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสถาพร บุญจิตรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมประธานกรรมการ
2. นายมานพ เกตุวราภรณ์โรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐาปนิก ศาลศาลาโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายนพรัตน์ แก้วนิคมโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
5. นางสาวดุริยา พุมานนท์โรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสถาพร บุญจิตรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมประธานกรรมการ
2. นายมานพ เกตุวราภรณ์โรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐาปนิก ศาลศาลาโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายนพรัตน์ แก้วนิคมโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
5. นางสาวดุริยา พุมานนท์โรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสถาพร บุญจิตรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมประธานกรรมการ
2. นายมานพ เกตุวราภรณ์โรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วกัณหาโรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการ
4. นายฐาปนิก ศาลศาลาโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายนพรัตน์ แก้วนิคมโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
6. นางสาวดุริยา พุมานนท์โรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา พุทธชาติโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายหัสชัย ขำประไพโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
3. นางประทุม ด้วงทองโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
4. นายจุลจักร เกเย็นโรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการ
5. นายวชิระ อภัยภักดิ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
6. นางสาวสุธาวรรณ สุขพัฒน์โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางกฤษณา พุทธชาติโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายหัสชัย ขำประไพโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
3. นางประทุม ด้วงทองโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
4. นายจุลจักร เกเย็นโรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการ
5. นายวชิระ อภัยภักดิ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
6. นางสาวสุธาวรรณ สุขพัฒน์โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา พุทธชาติโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายหัสชัย ขำประไพโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
3. นางประทุม ด้วงทองโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
4. นายจุลจักร เกเย็นโรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการ
5. นายวชิระ อภัยภักดิ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
6. นางสาวสุธาวรรณ สุขพัฒน์โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางกฤษณา พุทธชาติโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายหัสชัย ขำประไพโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
3. นางประทุม ด้วงทองโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
4. นายจุลจักร เกเย็นโรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการ
5. นายวชิระ อภัยภักดิ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
6. นางสาวสุธาวรรณ สุขพัฒน์โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายอนุวัฒน์ เกียรติวงศ์ชัยโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำรณ ขอบบัวคลี่โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
3. นายปฐมพงศ์ ทัดสูงเนินโรงเรียนวังข่อยพิทยากรรมการ
4. นายพรชัย ศรีชมพูโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ วิสิทธิเขตโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา พุทธชาติโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายนิลรัตน์ พึ่งพาโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
3. นายสุภา กิมกาญจนานุกูลโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการ
4. นายนพรัตน์ แก้วนิคมโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
5. นายจักรี บุสดีโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นางกฤษณา พุทธชาติโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายนิลรัตน์ พึ่งพาโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
3. นายสุภา กิมกาญจนานุกูลโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการ
4. นายนพรัตน์ แก้วนิคมโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
5. นายจักรี บุสดีโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวปภาวรินท์ แสงเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปประธานกรรมการ
2. นายมนตรี เผือกจีนโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
3. นางณัฐณิสา กรโพธิ์โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
4. นางพันทิพา สิงหัษฐิตข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวภาราดา ปัญญาโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวปภาวรินท์ แสงเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษรา อาบวารีโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
3. นางณัฐณิสา กรโพธิ์โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
4. นางวรรณา ประสมพงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบ(จิรประวัติ)นครสวรรค์กรรมการ
5. นางพันทิพา สิงหัษฐิตข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวปภาวรินท์ แสงเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปประธานกรรมการ
2. นางสาวเกสรา บุสดีโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
3. นางกำไร โสภาพโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
4. นางรัศมี ธรรมวงศ์โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสนิตา เทียนทองโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวปภาวรินท์ แสงเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัทรสินี ทิพรังศรีโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสมฤทัย เขียวขำโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
4. นายพรเทพ ไม้เรียงโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
5. นางพันทิพา สิงหัษฐิตข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปภาวรินท์ แสงเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ โพธิ์วัด โรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการ
3. นางอรนุช ชาติพันจันโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
4. นางสาวสุเมตตา ลาดสลุงโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสนิตา เทียนทองโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยากรรมการ
6. นางจินตนา บุตรฉัตรข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปภาวรินท์ แสงเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปประธานกรรมการ
2. นางปิยะนาฏ ดีศิริโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวภาราดา ปัญญาโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
4. นางพันทิพา สิงหัษฐิตข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายประจักษ์ โพธิ์วัด โรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปภาวรินท์ แสงเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปประธานกรรมการ
2. นายมนตรี เผือกจีนโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
3. นางสาวนงนุช แก้วจตุรัสโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภัทรสินี ทิพรังสีโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
5. นางปิยะนาฏ ดีศิริโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปภาวรินท์ แสงเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปประธานกรรมการ
2. นางอรนุช ชาติพันจัน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา วงศ์โตคุ้มโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
4. นางกิ่งขวัญ นวลศรีโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนงนุช แก้วจตุรัสโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายจำนง รอดยิ้มข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางดุษฎี ลอยเมฆข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางวรรณา ประสงพงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายเลิศ วัฒนดีเลิศข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ โพธิ์วัดโรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการ
3. นางวันฤดี วัฒนดีเลิศ โรงเรียนโกรกพระกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ แซ่ย่างโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธนวันต์ เทศขำโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
3. Mr.Shi zhengวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวนันทนัช ปาจิตรโรงเรียนพนมรอกวิทยาประธานกรรมการ
2. Miss Zhou xiao huanมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์กรรมการ
3. Mr.Fang dian wenโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางเลิศลักษณ์ ผุนลาวงษ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ ชื่นอารมณ์โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
3. นายบรรณสรณ์ ปาเปาอ้ายโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางรัชดา ชินชาโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวสุนทรี คงอาชีวกิจโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางเลิศลักษณ์ ผุนลาวงษ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ ชื่นอารมณ์โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
3. นายบรรณสรณ์ ปาเปาอ้ายโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางรัชดา ชินชาโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวสุนทรี คงอาชีวกิจโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ หอวรรณภากรโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจิตพิสุทธิ์ แก้วละเอียดโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
3. Mr.Alexey Shakhinโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. Miss Ha Gyeong Hyeonโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. Miss Lee Hye Wonโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
3. Mrs.Chung Sun Heeโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
4. Mr.Choi Suk Junโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
5. นายพลวิทย์ ชลธารอุดมลาภโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ แซ่ย่างโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธนวันต์ เทศขำโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
3. Mr.Shi zhengวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์กรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวนันทนัช ปาจิตรโรงเรียนพนมรอกวิทยาประธานกรรมการ
2. Miss Zhou xiao huanมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์กรรมการ
3. Mr.Fang dian wenโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางเลิศลักษณ์ ผุนลาวงษ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวิอุไรวรรณ ชื่นอารมณ์โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
3. นายบรรณสรณ์ ปาเปาอ้ายโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางรัชดา ชินชาโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวสุนทรี คงอาชีวกิจโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางเลิศลักษณ์ ผุนลาวงษ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ ชื่นอารมณ์โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
3. นายบรรณสรณ์ ปาเปาอ้ายโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางรัชดา ชินชาโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวสุนทรี คงอาชีวกิจโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ หอวรรณภากรโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจิตพิสุทธิ์ แก้วละเอียดโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
3. Mr.Alexey Shakhinโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. Miss Ha Gyeong Hyeonโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. Miss Lee Hye Wonโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
3. Mrs.Chung Sun Heeโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
4. Mr.Choi Suk Junโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
5. นายพลวิทย์ ชลธารอุดมลาภโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวรสิกา วงศ์แก้วโพธิ์ทองโรงเรียนหนองฉางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Guan Congโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
3. Mr.Zhang xiao fanวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์กรรมการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางเลิศลักษณ์ ผุนลาวงษ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ ชื่นอารมณ์โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
3. นายบรรณสรณ์ ปาเปาอ้ายโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางรัชดา ชินชาโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวสุนทรี คงอาชีวกิจโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ หอวรรณภากรโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจิตพิสุทธิ์ แก้วละเอียดโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
3. Mr.Alexey Shakhinโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. Miss Ha Gyeong Hyeonโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. Miss Lee Hye Wonโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
3. Mrs.Chung Sun Heeโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
4. Mr.Choi Suk Junโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
5. นายพลวิทย์ ชลธารอุดมลาภโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวรสิกา วงศ์แก้วโพธิ์ทองโรงเรียนหนองฉางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Guan Congโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
3. Mr.Zhang xiao fanวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์กรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางเลิศลักษณ์ ผุนลาวงษ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ ชื่นอารมณ์โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
3. นายบรรณสรณ์ ปาเปาอ้ายโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางรัชดา ชินชาโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวสุนทรี คงอาชีวกิจโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ หอวรรณภากรโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจิตพิสุทธิ์ แก้วละเอียดโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
3. Mr.Alexey Shakhinโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. Miss Ha Gyeong Hyeonโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. Miss Lee Hye Wonโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
3. Mrs.Chung Sun Heeโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
4. Mr.Choi Suk Junโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
5. นายพลวิทย์ ชลธารอุดมลาภโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเสรี บุญประเทืองครูโรงเรียนหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ กุลฉิมครูโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสฤษดิ์ ภู่ชื่นครูโรงเรียนบ้านพรมหมเขตกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ศิริสวัสดิ์ครูโรงเรียนวัดหนองกระโดนกรรมการ
5. นายกฤชชัย ชุติมานันท์สโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
6. นายสุพจน์ ศรีปิยะรัตน์ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
7. นายกฤษดา อิ่มพงษ์ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
8. นายคมกฤช แผนเสือครูโรงเรียนเขากะลาวิทยาคมกรรมการ
9. นายพงศธร ภักดีครูโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
10. นายเสน่ห์ อิ่มอุระครูโรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการ
11. นายเขตต์รัตน์ ม่วงสุขครูโรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการ
12. นายภูษิต เงินแสงครูโรงเรียนตากฟ้าวิชประสิทธิ์กรรมการ
13. นายจาตุพัฒน์ ยอดประเสริฐ์ครูโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์กรรมการ
14. นางสาวกมลทิพย์ นารีครูโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
15. นายอภิวัฒน์ บึงมุมครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
16. นายศุภณัฐ เขียวมณีสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์ที่ปรึกษา
17. นายสวัสดิ์ มาศขาวผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโกรพระที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายกำจร จันทร์ไข่ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายบุตร สุดสังข์ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายวรารัตน์ กลั่นหุ่นครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
4. นายนิรัตติศัย พรหมศรครูโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยากรรมการ
5. นายแหลม เขตนุชครูโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
6. นายเสน่ห์ เอื้อแท้ครูโรงเรียนไพศาลีวิทยากรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ สอนชมครูโรงเรียนหนองกรดวิทยากรรมการ
8. นายสิทธิชัย ไชยรัตน์ครูโรงเรียนวังเมืองชลประสิทธิ์กรรมการ
9. นายศุภชัย คุลีครูโรงเรียนทหารอากาศนุสรณ์กรรมการ
10. นายวุฒิชัย จันกลิ่นครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
11. นางสาววรมน วีตะเสวีระครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
12. นายบุญเรือน โพธิ์อ่องสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์ที่ปรึกษา
13. นายวิฑูรย์ จันทขาวสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์ที่ปรึกษา
14. นายกวีวัฒน์ ทรัพย์สังข์สโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์ที่ปรึกษา
15. นายบุญเลิศ ชำนาญกุลสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์ที่ปรึกษา
16. นายอุดมศักดิ์ สินประเสริฐสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์ที่ปรึกษา
17. นางทองพิน ทองมั่นข้าราชการบำนาญ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ที่ปรึกษา
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายชาญณรงค์ ปานเลิศรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายจีระ เทียนทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปุณยวีร์ ยอดทองรอง ผู้อำนวยการโงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
4. นายรุ่งทิวา วิทยาขาวครู โรงเรียนหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวฉัตรวรุณ พจนการุณครู โรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวสายชล บุตรเสน่ห์รองผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองกรดพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชณิตา สามัญตระกูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกนกกาญจน์ สุขเวชชวรกิจครู โรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
4. นางวีรวัลย์ คำดีครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวกรองกาญจน์ น้อยประชาครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประชาสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวสายชล บุตรเสน่ห์รองผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองกรดพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชณิตา สามัญตระกูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกนกกาญจน์ สุขเวชชวรกิจครู โรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
4. นางวีรวัลย์ คำดีครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวกรองกาญจน์ น้อยประชาครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประชาสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ พรน้อยโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรนุช เนยบางโรงเรียนสตรีนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางใจทิพย์ ภู่พุ่มโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นางนฤมล นพเก้าโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
5. นางรัชนีบูลย์ เขียวบัวโรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอโนชา เกษกรณ์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
7. นางวัชรินทร์ สุดสีสังข์โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
8. นางศุภกานต์ พงษ์ธนภูมิโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวเบญจวรรณ ปุงยะโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
10. นายสงกรานต์ เนียมทองโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
11. นางกรวิการ์ น่วมอินทร์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
12. นางชลดา สมัครเกษตรการโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวรจนาจ จำปาวอโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางอุไรวรรณ พรน้อยโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรนุช เนยบางโรงเรียนสตรีนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางใจทิพย์ ภู่พุ่มโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นางนฤมล นพเก้าโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
5. นางรัชนีบูลย์ เขียวบัวโรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอโนชา เกษกรณ์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
7. นางวัชรินทร์ สุดสีสังข์โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
8. นางศุภกานต์ พงษ์ธนภูมิโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวเบญจวรรณ ปุงยะโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
10. นายสงกรานต์ เนียมทองโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
11. นางกรวิการ์ น่วมอินทร์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวรจนาจ จำปาวอโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
13. นางชลดา สมัครเกษตรการโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ พรน้อยโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรนุช เนยบางโรงเรียนสตรีนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางทุเรียน ก้อนจันทร์เทศโรงเรียนเขาทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายดนุสรณ์ คอนดีโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
5. นางกุลจิรา วิรัชชั่วโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจีรวรรณ นิติธัญญรัตนาโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
7. นางอัจฉรา ชอนบุรีโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
8. นางสาวอรชพร สุขีโมกข์โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์กรรมการ
9. นางกรวิการ์ น่วมอินทร์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นางชลดา สมัครเกษตรการโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางอุไรวรรณ พรน้อยโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรนุช เนยบางโรงเรียนสตรีนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางทุเรียน ก้อนจันทร์เทศโรงเรียนเขาทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายดนุสรณ์ คอนดีโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
5. นางกุลจิรา วิรัชชั่วโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจีรวรรณ นิติธัญญรัตนาโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
7. นางอัจฉรา ชอนบุรีโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
8. นางสาวอรชพร สุขีโมกข์โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์กรรมการ
9. นางกรวิการ์ น่วมอินทร์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นางชลดา สมัครเกษตรการโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีสุคนธ์ พุทธรักษาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนภรณ์ ศรีลาโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ วานิชกุลโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
4. นายเก็จชนา เจตน์เสนารักษ์โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
5. นายชัยภัทร แย้มครวญโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวระวีวรรณ น้อยสุภาพโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ นาคภพโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุญช่วย นันทรักษ์โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ กรรมการ
4. นายวริทธิ์ กิ่งเณรโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
5. นายจิโรจ จิ๋วแหยมโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสุนทร กงสอนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางปิยะฐิฎาร์ ประพาไชยมงคลโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพิมานมาศ เที่ยงพลับโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
4. นายบุญรัตน์ ตั้งประเสริฐโรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
5. นางนวพรรษ เก่งกำลังพลโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสามารถ กล่อมเกลาโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรา ปานนาคโรงเรียนไพศาลีพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววิภารัตน์ ฉายแสงโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอุษา พิมสิงห์โรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
5. นายสราวุฒิ สาจิตโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายกรกต ชื่นอารมย์โรงเรียนหนองกรดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสิรินทิพย์ เอี่ยมสาหร่ายโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศราวุธ คงเจริญโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิตะวัน เนตรทองโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
5. นางปนัดดา สุขรักษ์โรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายพีรวัส ทรัพย์ประมวลโรงเรียนชุมแสงชนูทิศประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ ราชคฤห์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์โรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุลักษณา นกสวนโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวศิริกุล อินทสิทธิ์โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาววิริยาภรณ์ พิชัยโชคโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ประธานกรรมการ
2. นางชนกานต์ นุ่มฤทธิ์โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิพาดา วิสิทธิเขตร์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวหทัยชนก ตระกูลจำลองโรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
5. นางสาวกิตติ์ชญาห์ เมธาวรารักษ์โรงเรียนพระบางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวสมพิทย์ ศรีเมืองโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา หิรัญชโลธรโรงเรียนสตรีนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายปาโมกข์ ทาประสิทธิ์โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวศศิลักษณ์ มาเมืองโรงเรียนเขากะลาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสายฝน เชียงสาโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายชัยมงคล เทพวงษ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ สุริยะโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจรรยา ชัชวงษ์โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
4. นางธารีรัตน์ รัตนจำรูญโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวปิยวรรณ เขียวระยับโรงเรียนเขากะลาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายธัญจิราพัชร จิรกิตติสิทธิโชคโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาประธานกรรมการ
2. นายเขตรัตน์ ม่วงสุขโรงเรียนพนมรอกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววีรนุช สนประเสริฐโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ กรรมการ
4. นางสาววาสนา จันทร์เจริญโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางนันทนิจ ทองอ่อนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเพชรสถิต แสงประทีปทองโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทวี ไวยมิตราโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมรองประธานกรรมการ
3. นายสนธิชัย สังฆารมย์โรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
4. นายสุริยันต์ ศิริเกตุโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวนุกูล สถาพรโรงเรียนโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ อิ่มอุระโรงเรียนพนมรอกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี เวียงนาคโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา คชเถื่อนโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
4. นางสาวรัชฎาพร สุดเสมาโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาววลัยลักษณ์ ปิยะตระกูลเลิศโรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเกสรี แจ่มสกุลโรงเรียนลาดยาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัญชิษฐา ศรีเรืองพันธ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางมยุรี แย้มจันทร์ฉายโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
4. นายอโนชา จิ๋วจูโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระพันธ์ พวงจำปีโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสมมาศ นิศานารถโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพฤติพงษ์ เพ็ญวิจิตรโรงเรียนสตรีนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิรากรณ์ แก้วขาวโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการ
4. นางสาวอมรพรรณ เรืองขำโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
5. นายธนพงศ์ หมีทองโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายทวี ไวยมิตราโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมประธานกรรมการ
2. นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสราวุฒิ สาจิตโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายดิเรก เจิมขุนทดโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
5. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสังสรรค์ แต่งสกุลโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพร พุ่มเกิดโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ คำฤทธิ์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
4. นายนันทพันธ์ คุณดิลกชุติวัตโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางไพลิน ส่งวัฒนาโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ อิ่มอุระโรงเรียนพนมรอกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐโรงเรียนพยุหะพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพีระพงษ์ พิมพ์พันธ์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภชัย หวังสุขโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
5. นายเทเวศร์ ม่วงพลับโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายมาโนชญ์ สุขสุมโรงเรียนหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายแหลม เชตนุชโรงเรียนโกรกพระรองประธานกรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ นาคภพโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววัลญา หวังประเสริฐโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
5. นายพงศธร ภักดีโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายพิษณุ ป้อมเสมาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายจักรภพ บุญขาวโรงเรียนหนองบัวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา คชเถื่อนโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
4. นายเขตรัตน์ ม่วงสุขโรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการ
5. นายมนัส แปนใจโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวลัดดา เพ็ชสังฆาตโรงเรียนพระบางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนพงษ์ หมีทองโรงเรียนนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสมมาศ นิศานารถโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวสมพิทย์ ศรีเมืองโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
5. นายพฤติพงษ์ เพ็ญวิจิตรโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
6. นางสาวบุษกร ปนสันเทียะโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสาววัลญา หวังประเสริฐโรงเรียนไพศาลีพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมมาศ นิศานารถโรงเรียนโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา คชเถื่อนโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ นาคภพโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายจิโรจ จิ๋วแหยมโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางสาววัลญา หวังประเสริฐโรงเรียนไพศาลีพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมมาศ นิศานารถโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา คชเถื่อนโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ นาคภพโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายจิโรจ จิ๋วแหยมโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางมุกดา จีรัตน์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศศิธร อึ้งวงษ์โรงเรียนชุมแสงชนูทิศรองประธานกรรมการ
3. นายชัยยง เครือภักดีโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวดารา ขัติยนนท์โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
5. นายอภิศาล ไทยเจริญโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ ทาหอมโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางมุกดา จีรัตน์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิศาล ไทยเจริญโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชรี อินทเรืองศรโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
5. นางสาวแสงอรุณ ไข่หินโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางศจี มีมุขโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรรณทนาภร ลิขิตสุภิณโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมรองประธานกรรมการ
3. นางวรรณา ศิริวัฒพงศ์โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
4. นายประเทืองเวศน์ มูลจัดโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิตราพัชร์ ชัยรัตน์หิรัญกุลโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางอนงทิพย์ สิงห์ศิริโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประเทืองเวศน์ มูลจัดโรงเรียนพระบางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวรรณา ศิริวัฒพงศ์โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
4. นางศจี มีมุขโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
5. นางวรรณทนาภร ลิขิตสุภิณโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางกุศล กลั่นด้วงโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางตรีทิพย์ธิดา โพธิ์ชาธารโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางพัชรี โมรารายโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางทัศนีย์ เพิ่มภาคโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
5. นางสิริรดา อินทรโรงเรียนเขาทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางตรีทิพย์ธิดา โพธิ์ชาธารโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอัญชนา หล่ำนุ้ยโรงเรียนสตรีนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิศนา เหมือนวงศ์โรงเรียนช่องแคพิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชรี โมรารายโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางกุศล กลั่นด้วงโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายอดิศร ชนะโลกโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมประธานกรรมการ
2. นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์โรงเรียนหนองกรดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัชนี วุฒิศักดิ์โรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการ
4. นางกิติกาญจน์ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
5. นายวิทยา พงษ์ชัยสิทธิ์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายวิทยา พงษ์ชัยสิทธิ์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ชนะโลกโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลพร ฮดโทโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวรัชนี วุฒิศักดิ์โรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการ
5. นางบุญช่วย โดรณโรงเรียนโกรกพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวมณี ศรีเกษมโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
2. นายสถิตย์ จันทร์เม้าโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
3. นางสมหญิง เกียรติอริยะโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์กรรมการ
4. นายยงยุทธ หมั่นเขตรกิจโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
5. นายธีรศักดิ์ คงดิษฐ์โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
6. นายประยงค์ ศรีไพรสณฑ์โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวสุภัค ชาญถิ่นดงโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวกนิษฐา แสงสดโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
9. นางพภัสสรณ์ จิตตะโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
10. นายพันธ์ศักดิ์ สืบเชื้อโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
11. นายเจริญ จำลองแก้วโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
12. นายสุภัทรชัย นุ่มฤทธิ์โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการ
13. นายเทียน อินทร์แดนโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
14. นางสายหยุด บุญมีโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายจิระ ประเสริฐลาภโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
2. นายวิกานต์ ศรีวิลัยโรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
3. นางพัชรา ศรีสว่างสุขโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
4. นางสาวสุทธินี ทวีลาภโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์กรรมการ
5. นายมานิต โลหวนิชย์โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์กรรมการ
6. นางสาวปิยมน ด้วงอมโรงเรียนเขาทองพิทยาคมกรรมการ
7. นายจิระพันธุ์ เกลี้ยงล่ำโรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการ
8. นายประสิทธิ์ กาลภักดีโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
9. นายชุมพล อินทร์ก่ำโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
10. นายศานิต มีพ่วงโรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการ
11. นายธีรชล แก้วปรีชาโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
12. นายนรินทร์ พันธ์รอดโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
13. นายสมชาย สุ่มประดิษฐ์โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
14. นางสาวอ้อพร ชื่นจิตรผองโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวลักษณ์ ศิริวัฒพงศ์โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี อัครวงษ์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอโนชา เกษกรณ์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอมรพรรณ เรืองขำโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
5. นางพรรเอิญ ประทุมศิริโรงเรียนโกรกพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวเสาวลักษณ์ ศิริวัฒพงศ์โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรพรรณ เรืองขำโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางพรรเอิญ ประทุมศิริโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
4. นางสาวอโนชา เกษกรณ์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิตราพัชร์ ชัยรัตน์หิรัญกุลโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวิไลพร ฮดโทโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ อุดมรัตนมงคลโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพัทธ์ธีรา ปิตินันท์พงศ์โรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนัดดา คงหอมโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
5. นางอนงทิพย์ สิงห์ศิริโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางวัชราภรณ์ อุดมรัตนมงคลโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจินตนา สมศิลป์โรงเรียนนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนัดดา คงหอมโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
4. นายธนารัตน์ หงษ์เม่นโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
5. นางสิริรดา อินทรโรงเรียนเขาทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจินตนา สมศิลป์โรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายธนารัตน์ หงษ์เม่นโรงเรียนลาดยาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพาพร ประสิทธิ์โรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
4. นางสาววาสนา จันทร์เจริญโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ ไข่หินโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางพัทธ์ธีรา ปิตินันท์พงศ์โรงเรียนพระบางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมหญิง เกียรติอริยะโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ ไข่หินโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
4. นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์โรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
5. นางทัศนีย์ เพิ่มภาคโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งกานต์ ร่างเจริญโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจินดาพร กระจ่างโรงเรียนทหารอากาศนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์นภา มาลัยโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ จั่นเจริญโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
5. นางสาวสินจัย โฉมชัยโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางรุ่งกานต์ ร่างเจริญโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ จั่นเจริญโรงเรียนโกรกพระรองประธานกรรมการ
3. นางดาริสา วงศ์นิสากรโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวสินจัย โฉมชัยโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
5. นางจินดาพร กระจ่างโรงเรียนทหารอากาศนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาช่าง ม.1-ม.3
1. นายอดิศร ชนะโลกโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์กรรมการ
2. นายคำรณ ชุ่มอ่องโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
3. นางมุกดา จีรัตน์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
4. นายเจริญ แย้มพยัคฆ์โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
5. นายสิทธิชัย ไชยรัตน์โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภชัย พุ่มขจรโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรมงคล โพธิ์งามโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีอุทัย สินแต่งโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์กรรมการ
9. นายปฐมรัฐ ศรีตะลาโรงเรียนแม่วงก์วิทยาคมกรรมการ
10. นายวิทยา พงษ์ชัยสิทะิ์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
ตอบปัญหาช่าง ม.4-ม.6
1. นายอดิศร ชนะโลกโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์กรรมการ
2. นายคำรณ ชุ่มอ่องโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
3. นางมุกดา จีรัตน์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
4. นายเจริญ แย้มพยัคฆ์โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
5. นายสิทธิชัย ไชยรัตน์โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภชัย พุ่มขจรโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรมงคล โพธิ์งามโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีอุทัย สินแต่งโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์กรรมการ
9. นายปฐมรัฐ ศรีตะลาโรงเรียนแม่วงก์วิทยาคมกรรมการ
10. นายวิทยา พงษ์ชัยสิทะิ์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
เขียนแบบ ม.1-ม.3
1. นายโกเมศ ทังสุพานิชโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์กรรมการ
2. นางสาววรินทรัตน์ เงินสุขโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายเสน่ห์ เอื้อแท้โรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย กระดังงาโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมัคร นรินทร์รัมย์โรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
6. นายเดชา ภาคธรรมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์กรรมการ
7. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวิลัยโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์กรรมการ
8. นายชูเกียรติ สุราภาโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
9. นายวิศณุ พงษ์วิจิตรโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
เขียนแบบ ม.4-ม.6
1. นายโกเมศ ทังสุพานิชโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์กรรมการ
2. นางสาววรินทรัตน์ เงินสุขโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายเสน่ห์ เอื้อแท้โรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย กระดังงาโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมัคร นรินทร์รัมย์โรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
6. นายเดชา ภาคธรรมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์กรรมการ
7. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวิลัยโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์กรรมการ
8. นายชูเกียรติ สุราภาโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
9. นายวิศณุ พงษ์วิจิตรโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
เดินสายไฟบนแผงไม้ ม.1-ม.3
1. นายมาโนชญ์ สุขสุมโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
2. นายชูชาติ พงค์โสภีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์กรรมการ
3. นายพงษ์เดช ชัชวาลพงษ์โรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
4. นายเกษม สารีพันธ์โรงเรียนโกรกพระกรรมการ
5. นายประเทืองเวศม์ มูลจัดโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
6. นายพีรศักดิ์ ทองกลมโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
7. นายภราดร บัวปอนโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
8. นายเกียรติกวิณ กาพย์ไกรแก้วโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
9. นายเกรียงไกร คงกรุดโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
เดินสายไฟบนแผงไม้ ม.4-ม.6
1. นายมาโนชญ์ สุขสุมโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
2. นายชูชาติ พงค์โสภีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์กรรมการ
3. นายพงษ์เดช ชัชวาลพงษ์โรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
4. นายเกษม สารีพันธ์โรงเรียนโกรกพระกรรมการ
5. นายประเทืองเวศม์ มูลจัดโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
6. นายพีรศักดิ์ ทองกลมโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
7. นายภราดร บัวปอนโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
8. นายเกียรติกวิณ กาพย์ไกรแก้วโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
9. นายเกรียงไกร คงกรุดโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
งานเชื่อมไฟฟ้า ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย คุลีโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ แก้วทิโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์เทพ นิ่มตลุงโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสุธิโชติ ปุกปิงกาศโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ วงศ์สุทธิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์กรรมการ
6. นายมารุต มูลคำโรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการ
งานเชื่อมไฟฟ้า ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย คุลีโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ แก้วทิโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์เทพ นิ่มตลุงโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสุธิโชติ ปุกปิงกาศโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ วงศ์สุทธิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์กรรมการ
6. นายมารุต มูลคำโรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ปานรุ่งเรือง โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ฉัตรรัตนสกุลโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาจารี ครุฑจันทร์โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวประนอม ลาภาโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวกัญญาภัค ทับทิมเพชร โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
6. นายธีรยุทธ พิมทวดโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวเกศรินทร์ โหงทองโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวจงรักษ์ คงสูนโรงเรียนหนองบัว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ปานรุ่งเรือง โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ฉัตรรัตนสกุลโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาจารี ครุฑจันทร์โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวประนอม ลาภาโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวกัญญาภัค ทับทิมเพชร โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
6. นายธีรยุทธ พิมทวดโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวเกศรินทร์ โหงทองโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวจงรักษ์ คงสูนโรงเรียนหนองบัว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ พรน้อยโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรนุช เนยบางโรงเรียนสตรีนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางทุเรียน ก้อนจันทร์เทศโรงเรียนเขาทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายดนุสรณ์ คอนดีโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
5. นางกุลจิรา วิรัชชั่วโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจีรวรรณ นิติธัญญรัตนาโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
7. นางอัจฉรา ชอนบุรีโรงเรียนหนองบัว กรรมการ
8. นางสาวอรชพร สุขีโมกข์โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์กรรมการ
9. นางกรวิการ์ น่วมอินทร์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นางชลดา สมัครเกษตรการโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางอุไรวรรณ พรน้อยโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรนุช เนยบางโรงเรียนสตรีนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางทุเรียน ก้อนจันทร์เทศโรงเรียนเขาทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายดนุสรณ์ คอนดีโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
5. นางกุลจิรา วิรัชชั่วโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจีรวรรณ นิติธัญญรัตนาโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
7. นางอัจฉรา ชอนบุรีโรงเรียนหนองบัว กรรมการ
8. นางสาวอรชพร สุขีโมกข์โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์กรรมการ
9. นางกรวิการ์ น่วมอินทร์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นางชลดา สมัครเกษตรการโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายชวลิต ทองอ่อนโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ตันติวัฒน์โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยากรรมการ
3. นายอาทิตย์ พลตรีโรงเรียนสวนกุหลาบ(จิรประวัติ)นครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายชวลิต ทองอ่อนโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ พลตรีโรงเรียนสวนกุหลาบ(จิรประวัติ)นครสวรรค์กรรมการ
3. นายปัญญา ตันติวัฒน์โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ตันติวัฒน์โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ทองอ่อนโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
3. นายอาทิตย์ พลตรีโรงเรียนสวนกุหลาบ(จิรประวัติ)นครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชวลิต ทองอ่อนโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ พลตรีโรงเรียนสวนกุหลาบ(จิรประวัติ)นครสวรรค์กรรมการ
3. นายปัญญา ตันติวัฒน์โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ตันติวัฒน์โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ พลตรีโรงเรียนสวนกุหลาบ(จิรประวัติ)นครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตธวัช วรรณกิจโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
3. นายชลาวัฒน์ ชลมากโรงเรียนตลุกดู่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายชลาวัฒน์ ชลมากโรงเรียนตลุกดู่วิทยากรรมการ
2. นายกิตธวัช วรรณกิจโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชลาวัฒน์ ชลมากโรงเรียนตลุกดู่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตธวัช วรรณกิจโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายกิตธวัช วรรณกิจโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายชลาวัฒน์ ชลมากโรงเรียนตลุกดู่วิทยากรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายชลาวัฒน์ ชลมากโรงเรียนตลุกดู่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตธวัช วรรณกิจโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอาทีวร ใจการุณโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดา เพ็ชสังฆาตโรงเรียนพระบางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุชสรา เพ็ชรดีโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสุภีร์ อ่วมงามโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
5. นายสุพัฒน์ คำฤทธิ์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชไมพร วุฒิกมลปรีดาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมประธานกรรมการ
2. นายนันทพันธ์ คุณดิลกชุติวัตโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัชวาลย์ โพธิ์แจ้งโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
4. นายกัมปนาท อาทิตย์ตั้งโรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการ
5. นางสาวรัชธิรส หาทรัพย์โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]