รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเขต 37 น่าน 2 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 21-22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวนีรนุช   ดำรงอาภาติ
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวนันทฉัตร  ละขะไพ
 
1. นางสายฝน  พรหมลังกา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงภัทราพร  ไตรจินดา
 
1. นางรัชชนก  จิตระวงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวอาลีนา  ณ ชน
 
1. นางภูริตา  ใบยา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงถิรดา  สารธิ
 
1. นางบุษบา  จันทร์สุข
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวปาณิสรา  ไชยศิลป์
 
1. นางสาวอรพรรณ  เอี่ยมประสิทธิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงสิริยากร  ทองสุข
 
1. นางอุบลวรรณ  หล้าแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวนันทิกานต์  อาจหาญ
 
1. นางอุบลวรรณ  หล้าแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงอิน
2. เด็กหญิงรัตนาพร  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงวีรวดี  ฝีปากเพราะ
 
1. นางเพ็ญพิชชา  ตันกุระ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายทวัลยวัฒน์  อินตา
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  สากล
3. นายวีรพงศ์  แซ่หาญ
 
1. นางศุภาวรรณ  ศรีวรรณนุสรณ์
2. นายภานุวัฒน์  เตชนันท์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณวสุ  โปร่งกลาง
2. เด็กหญิงสิริยากร  มุขเพ็ชร
 
1. นางณัฐกา  คำวัง
2. นางวัชราพรรณ  วิเศษกาศ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวชลฐิญาภรณ์  การินทร์
2. นางสาวทิรารักษ์  อินต๊ะเม้า
 
1. นางพุ่มพวง  วรสันติวงศ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทรงประโคน
 
1. นางพรณภา  ต้าวใจ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายนพณัฐ  ศศิวัจน์ไพสิฐ
 
1. นายไธพัตย์  กองศรีธนภาคย์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายตะวัน  ชนาวัฒนานนท์
2. นางสาวหทัยชนก  กีรติเมธาวิน
3. นางสาวอภิชญา  ยั่งยืนทวี
 
1. นายจักรพงษ์  กานิล
2. นายวรวัช  ทรงศิริเลิศวัฒนา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวกุมารี   ทองอิ่มบุญ
2. นางสาวพีรดา  จิตอารีย์
3. นางสาวรจนา  แสนคำแพ
 
1. นางนันทิกานต์  ยาปัน
2. นางสุจิวรรณ  ศิริคำวงศ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวจิรัชญา  คีรีสัตยกุล
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ถาปนา
3. นายธนาวุฒิ  บริครุฑ
 
1. นางภัทราภรณ์  เลขะวิพัฒน์
2. นายธีรวัฒน์  ต๊ะแก้ว
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายคมิก  ตนะทิพย์
2. นางสาวรุ่งนภา  ลำน้อย
3. นางสาวสุธีมา  ไชยสลี
 
1. นายกันตพงษ์  หมั่นดี
2. นางทิพรัตน์  ปะสีละเตสัง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัชพรรณ  ธนะขว้าง
2. นางสาวปานฤทัย  ทะนิต๊ะ
 
1. นางกาญจนา  เสนนันตา
2. นายปิยะพงษ์  ยอดหล้า
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวธนัชพร  สารเทพ
2. นางสาวอรกช  ยะขาว
 
1. นายศราวุฒิ  สุริยะพรหม
2. นางสาวกาญจนา  มโนขัติยะ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายวิชยุตม์  อุดอ้าย
 
1. นายชัยยุทธ  ทองทิพย์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายรัชฎา  ทาชมภู
 
1. นางศุภลักษณ์  ก้อนใหม่
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายคณิศร  ถานะวุฒิพงศ์
2. เด็กหญิงปาริตา  นามวงศ์
3. เด็กหญิงอภิชญา  ดังยางหวาย
 
1. นางสุรีพร  เขียวสมบัติ
2. นางสาวดอกส้ม  แปงคำใส
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายณัฐชนนท์  จิตอารี
2. นางสาวปานชรี  อนุจร
3. นางสาวอรปรียา  อุ่นเรือน
 
1. นางลัดดา  มหานิล
2. นางอารีย์  พิเคราะห์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงนันท์ลพรรธก์  จันต๊ะวงค์
2. เด็กหญิงภควดี  วงศ์ยังประเสริฐ
3. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ปัญญาภู
 
1. นายอรุณ  จันทร์สุข
2. นายรัชชานนท์  เทพอาจ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวฉัตรกมล  เทพอินทร์
2. นายณัฐชัย  ป้องแก้ว
3. นางสาวณัฐริกา  ประสงค์
 
1. นางไพลิน  ยาวิไชย
2. นายสราวุธ  สายเม้า
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายกิตติธัช  เสมอใจ
2. เด็กชายภูวดล  เกตุทอง
3. เด็กหญิงอัจฉริญญา  บัวเสี้ยว
 
1. นางอรณี  ผาแก้ว
2. นายฉัตรณรงค์  วงค์สุยะ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายธรรมนูญ  ยั่งยืนทวี
2. นางสาวนวพร  ศิวานนท์
3. นายวุฒินันท์  เทพอินทร์
 
1. นายนพรัตน์  ใบยา
2. นางสุพรรษา  เขื่อนธะนะ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นายนันทวัฒชัย  จันทะสุรินทร์
2. เด็กหญิงปาลินี  ตันกาบ
3. นายอชิรญาณ์  อินทะรังษี
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ผลรินทร์
2. นายวิรัช  รุ่งโรจน์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวชนนิกานต์  แซ่เล้า
2. นางสาวพลอยชมพู  ดอกแก้ว
3. นางสาวเหมวรรณ  เฮงสกุล
 
1. นายเชิด  ปันแปง
2. นางสาวเยาวภา  โนพวน
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายจิรายุ  คูจะนา
2. เด็กชายปิยพนธ์  จันทร์อ้าย
 
1. นายอภิรัตน์  เชียงหนุ้น
2. นางมยุรา  ปัญญาวงค์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวนิธิธาดา  จิรางศ์กูล
2. นางสาววิชญาดา  งามล้ำ
 
1. นายนพรัตน์  ใบยา
2. นางสาวพัชรินทร์  สมบัติ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ปรังการ
2. เด็กชายชาตรี  วราคมเดชา
 
1. นายอนุรักษ์  เมฆแสน
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแงง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  โนจิตร
2. เด็กชายธีระทัศน์  วังสาร
 
1. นางศรีไพ  จิตอารี
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวจีรภิญญา  วงศา
2. นางสาวฐิรญา  อุดมวงษ์
3. นางสาวนพมาศ  เทพอินทร์
4. นางสาววนัสนันท์  กันธุระ
5. นางสาวศุภกร  ไชยมงคล
 
1. นางวิรัชนก  จันทร์เรีย
2. นางเตือนใจ  ประกอบเที่ยง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวกัญญา  มูลคำ
2. นางสาวกานต์สินี  บริคุธ
3. นายชาญชัย  ไชยโย
4. นางสาวปัญฑารีย์  บริคุต
5. นางสาวเขมิกา  สมมุติ
 
1. นายประดิษฐ์  กลาสี
2. นางวิรัชนก  จันทร์เรีย
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  จันต๊ะยอด
2. เด็กหญิงมิจิรา  สุปัน
3. เด็กหญิงวิสสุตา  คำแสน
4. เด็กหญิงศิวพร  ศิริ
5. เด็กหญิงโสภิดา  แก้วทิตย์
 
1. นางมัธณา  จินะแปง
2. นางสาวพัชราภรณ์  จันปันเมือง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวณัฐพร  สิงห์ธนะ
2. นางสาวนพรดา  ขยายเสียง
3. นางสาวมุตธิตา  อินสองใจ
4. นางสาวอภิชญา  แสงรัตน์
5. นายเสฎฐวุฒิ  ซอเสียง
 
1. นางสาวชนากาญจน์  ธนะขว้าง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นายธีระพงษ์   ท้าวแพทย์
2. นายนัตพงษ์  รัตนมงคล
3. นายภัทรพล  ไชยมงคล
4. นางสาวเกษฎาภร  มณีวัน
5. นางสาวเขมิกา  กันธิยะ
 
1. นายอัศวิน  กลับมา
2. นางสาวนริศรา  คำหว่าง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นายชาคริต  สะสม
2. นายฐิติพงษ์  อินทะรังษี
3. นายปรวรรตน์  แสนใหญ่
4. นางสาวรุ่งทิวา  ตามัย
5. นางสาวศุภิสรา  ตันกาบ
 
1. นางเยาวเรศ  รัตนะ
2. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงสุพิฌาย์  อนุจร
 
1. นางสุจิตรา  ศรีเครือมา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวนุชนาถ  รกไพร
 
1. นายอรรถวุธ  ใบยา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ธินวล
2. เด็กชายนคร  แสงสุข
 
1. นางสาวรัชนี  พรหมรักษ์
2. นางกรรณิการ์  ตามัย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวคุณิตา  ทองศิริ
2. นายสัจจชน  พรหมรักษ์
 
1. นางสุธิดา  บุพบรรพต
2. นายสิรธีร์  ศิริรัตน์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวกุลจิรา  อินปา
2. นางสาวคชาภรณ์  อิ่นอ้าย
3. นางสาวจารุวรรณ  อิ่นติ๊บ
4. นางสาวจิรัชยา  สาระอาภรณ์
5. นางสาวจุฑามาศ  คำรศ
6. นางสาวรสสุคนธ์  แก้วทิตย์
7. นางสาวลักษมณ  คำหน่อ
8. นางสาววิวิศนา  ศรีนวล
9. นางสาวสาลินี  อภิโชคมงคล
10. นางสาวอนันต์ชนก  โลราช
 
1. นางสุพรรณ  จิณะไชย
2. นายนิติโชค  ปรารมภ์
3. นางสาวบัวถิน  เตชนันท์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สนนา
2. นางสาวกานต์ธิดา  ปทุมไพโรจน์
3. นางสาวนัทธ์ชนัน  แซ่ม้า
4. นางสาวนากกุลลี  เทียนรุ่งยอดภู
5. นางสาวนิภาพร  แซ่เติ๋น
6. นางสาวบุศรินทร์  มิ่งมิตรวิบูลย์
7. นางสาวปนิดา  ดีบาง
8. นางสาวปภานันท์  แซ่ว้าง
9. นางสาวประภาน  ศิลป์ท้าว
10. นางสาวพิมพ์พิไล  คำดี
11. นางสาวมาลี  แซ่ท้าว
12. นางสาวสุจารี  ฤทธีพายัพ
13. นางสาวอัญชลี  แซ่ตั้ง
14. เด็กหญิงเปี่ยมสิน  ศิลป์ท้าว
15. นางสาวเมษา  คำแดง
 
1. นายเกษมศักดิ์  ปุกคาม
2. นายอดิศักดิ์  ทองสุข
3. นางสาวรัตนากร  อุปวรรณ
4. นางสาวอัณณัขวัญ  พงษ์ธนรินทร์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. นายพงศกร  พันตา
2. นางสาวสมพิชดา  เทพกอม
 
1. นายเกษมศักดิ์  ปุกคาม
2. นายอดิศักดิ์  ทองสุข
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาววนัสนันท์  หน่อท้าว
2. นางสาวสิรินยา   แย้มกระจ่าง
 
1. นายสัมพันธ์  อินสองใจ
2. นายณัฐกมล  อินทำ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สุทธการ
 
1. นางจินดา  ยังศิริ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวปาริฉัตร  จินดา
 
1. นายถนอม  สุวัฒนา
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทรงเจริญกุล
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวณัฐชา  พนะสันต์
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงนิชา  มหัทนกิตติภัค
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายธนาทรัพย์  บุญเสริมสุข
 
1. นางจินดา  ยังศิริ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สลีอ่อน
 
1. นางจินดา  ยังศิริ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวปานปรีญา  จักอะโน
 
1. นางจินดา  ยังศิริ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  สาลี
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  ทองปอน
 
1. นายประสาท  สิงห์ธนะ
2. นางสาวอนงลักษณ์  ปันแก้ว
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงนภัสสร  พนมพิบูล
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายธวัธชัย  แซ่ยั้ง
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแงง 1. เด็กชายประพันธ์  เมฆแสน
2. เด็กชายวิทยา   พรรณวงศ์
3. เด็กชายสมภพ  บรรลือ
 
1. นายจระกฤตย์  โพธิ์ระหงส์
2. นายธงชัย  จิตรกว้าง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแงง 1. นายชนะภูมิ  จันพฤกษ์
2. นายยุทธศิลป์  ธัญญะ
3. นางสาวใบเฟิร์น  ปงลังก๋า
 
1. นายจระกฤตย์  โพธิ์ระหงส์
2. นางสาวสุดารัตน์  ทุ่งพรวณ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัญชิดา  ไชยยา
 
1. นางสาวเรณู  สุทธน้อย
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวจิราพัชร  ศิริคุณนาสกุล
 
1. นางสาวเรณู  สุทธน้อย
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัคจิรา  อนุจร
 
1. นางสาวเรณู  สุทธน้อย
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายโชคชัย  บำรุงคีรี
 
1. นางสาวเรณู  สุทธน้อย
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวสุวรรณี  ยืนยงกุล
 
1. นางสาวเรณู  สุทธน้อย
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวศุภานิช  บูรณีพิบูล
 
1. นางสาวเรณู  สุทธน้อย
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวิมล  บุญมาภิ
 
1. นางสาวเรณู  สุทธน้อย
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายณัฐเกียรติ  สมศักดิ์
2. เด็กชายนครินทร์  วุฒิไชย
3. เด็กชายนภัสกร  ไชยวิชู
4. นายภัทรวุธ   กันทเสน
5. เด็กชายวชิรเมษฐ์  พัชระแสงกาญ
 
1. นายไพรัตน์  ยังศิริ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวชรินรัตน์  แหวนหลวง
2. นายณัฐวุฒิ  ตนะทิพย์
3. นายธินาธิป  หอมดอก
4. นายภานุพงษ์  โลราช
5. นายวัชรินทร์  ราชาเดช
6. นางสาวสิรินันท์  แก้วแปง
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กชายชัยณรงค์  เจริญผล
 
1. นายสุพจน์  คัญใหญ่
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายปริญญา   กุลท้วม
 
1. นายไพรัตน์  ยังศิริ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงบุญรักษา  โรจนชีวะ
 
1. นายอรุณ  ชราชิต
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวภัทรวดี  สุมทุม
 
1. นายไพรัตน์  ยังศิริ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายวิษธร  สุรินทร์
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กชายอัษฏาวุธ   แก้วหลวง
 
1. นายชเนรินทร์  จิตอารี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงญดาพร  เขื่อนแก้ว
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวกนกอร  สุฤทธิ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กชายชัยณรงค์  เจริญผล
 
1. นายสุพจน์  คัญใหญ่
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นายนครินทร์  ทิปกะ
 
1. นายชเนรินทร์  จิตอารี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงวลีพร  หนองหงอก
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวอรุณิชา  ชราชิต
 
1. นายไพรัตน์  ยังศิริ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กชายนนทพัทธ์  พันธ์โน
 
1. นายอรุณ  ชราชิต
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายปฎิภาน  โลราช
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงวลีพร  หนองหงอก
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาววิรุณรินทร์  สมยศ
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวกนกอร  สุฤทธิ์
2. นางสาวธนิดา  ฉันทาอนุรักษ์กุล
3. นางสาวนภัสวรรณ  บัวอิ่น
4. เด็กชายปรมี  ปาละ
5. นายพงษ์ดนัย  ตนะทิพย์
6. นายพัสสน  แซ่เล้า
7. นางสาวพีรดา  ลือบรรเลง
8. นายภัทรพงศ์  ปาละ
9. เด็กชายภาคภูมิ  สิงห์ไชย
10. นายรัชชานนท์  สุทธิแสน
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐานิตา  ใหม่คำ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลาภรักษ์
3. เด็กชายนัทธ์พสิษฐ์  วงค์ม่าน
4. เด็กชายปิยภัทร  อินไชย
5. เด็กชายปิยะวัฒน์  ศรีประสิทธิ์
6. เด็กหญิงลักษมี  โสล้อมค้อ
7. เด็กหญิงวริศรา  สุปินะ
8. นางสาวอนุศรา  เทพกัน
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  คำเรือง
10. เด็กหญิงเปรมมนัสฐา  สุริพล
 
1. นางนงนุช  วงศ์วิเศษ
2. นางสาวศิริลักษณ์  อินทา
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ภาพติ๊บ
2. นายกิตภูมิ  คันทะมูล
3. นางสาวธิดารัฐ  แสนทนะ
4. นายนายศุภวิชญ์  เชียงหนุ้น
5. นางสาวปทิตตา  ไชยปรุง
6. นายพัชรพล  ภิรัญคำ
7. นางสาววริศรา  อินไชย
8. นางสาววัสสิยา  ชาวน่าน
9. นายอนลฤทธิ์  สุรีย์รักษ์
10. นายไชยวัฒน์  แปงใจ
 
1. นางนงนุช  วงศ์วิเศษ
2. นางสาวศิริลักษณ์  อินทา
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐานิตา  ใหม่คำ
2. เด็กหญิงธนาวดี  ศักดิ์สิรพันธุ์
3. เด็กหญิงลักษมี  โสล้อมค้อ
4. เด็กหญิงวริศรา  สุปินะ
5. เด็กหญิงอนุศรา  เทพกัน
6. เด็กหญิงเปรมมนัสญา  สุริพล
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  อินทา
2. นางนงนุช  วงศ์วิเศษ
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวกัญชลิกา  สุนทร
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ภาพติ๊บ
3. นางสาวจิตรานุช  จิตรประเสริฐ
4. นางสาวณัฐพร  โนเรศ
5. นางสาวดรุณี  กองทอง
6. นางสาวธัญลิต  ทะมองไชย
7. นางสาวธิดาพร  แซ่ลี
8. นางสาวภัคจิรา  อาป้อง
9. นางสาววนิศรา  อินไชย
10. นางสาวสุพัฒตรา  เลาหล่าย
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  อินทา
2. นางนงนุช  วงศ์วิเศษ
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กชายกรประเสริฐ  จำปาบุญ
2. เด็กชายกิตติธัช  มากผล
3. เด็กชายจักรวุธ  สะท้านบัว
4. เด็กหญิงชลิตา  ชะเต
5. เด็กชายณัฐภัทร  รุ่งเรือง
6. เด็กชายปวริศร์  อินต๊ะกัน
7. เด็กหญิงพรพรรณ  พันธ์เวช
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  รุ่งเรือง
9. เด็กหญิงภาณุมาศ  สุทธการ
10. เด็กชายภูมิพันธ์   จันทร์งาม
11. เด็กหญิงมนัสนันท์  จักรนา
12. เด็กหญิงรุจิรดา  แก้วฤทธิ์
13. เด็กชายวัชรพงษ์  พรมมา
14. เด็กหญิงสุพิชญาย์  ศรีสถาน
15. เด็กหญิงอติกานต์  ซอระสี
16. เด็กชายอรรถชัย  มาไกล
 
1. นางสะใบทิพย์  ศิริวัฒนานนท์
2. นายสถาพร  จันต๊ะยอด
3. นายวัชระ  ยะปัญญา
4. นายกฤษดา  ขันทะสีมา
5. นายจรัส  ลำทา
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวกมลลักษณ์  คำหล้า
2. นางสาวชนิกานต์  หน่อท้าว
3. นางสาวชุติสรา  สมเงิน
4. นายธัชนนท์  ธัญญะ
5. นายนันทวัฒน์  เกี้ยวเก้า
6. นายผไทรัฐ  อินทำ
7. นางสาวพรนภา  นิลคง
8. นายยศกร  พรมมา
9. นายศุภวิชญ์  สุทธการ
10. นายสรชัช  อินจินดา
11. นางสาวสุดธิดา  ไพเราะ
12. นางสาวสุธิมา  สุขแสวง
13. นางสาวสุภัสสรา  ขันทะสีมา
14. นางสาวอัญศิริ  คำยันต์
15. นายอากิระ  ฝีปากเพราะ
16. นายเนติวิทย์  วงศ์จันทร์
 
1. นางสะใบทิพย์  ศิริวัฒนานนท์
2. นายสถาพร  จันต๊ะยอด
3. นายวัชระ  ยะปัญญา
4. นายกฤษดา  ขันทะสีมา
5. นายจรัส  ลำทา
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแงง 1. นายกรวิทย์  อินต๊ะกัน
2. นายก้องเกียรติ  ตนภู
3. นายชินวัตร  จินดาสวัสดิ์
4. นายยุทธพงษ์   วงกาวิล
5. นายอนุวัฒน์  อุดนัน
 
1. นางสาวชมนาด  ไชยวงศ์
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นายธนากร  จิตตรง
2. นายบัญญวัต  กะรัตน์
 
1. นายเอกภักดิ์  แสงสุข
2. นายศิลป์ชัย  จิตรง
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงธนกร   หล่อวัฒนา
 
1. นางสาวพรรณทิพย์   ตระกูลพิทักษ์กิจ
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวอรัญญา   แสงทวีคีรีกุล
 
1. นางสาวพรรณทิพย์   ตระกูลพิทักษ์กิจ
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงวันวิสา  สมมุติ
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ทิพย์บุญศรี
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวทัศนียา  ศิริรัตน์
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ทิพย์บุญศรี
 
100 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงศศิศรา   อรินทร์
 
1. นางสาวสุภาศิณี   แสนเมืองมูล
 
101 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายสุรธัญ  ไชยเสน
 
1. MissCUI  YANYAN
 
102 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงสิริกร  ศศิวัจน์ไพสิฐ
 
1. นางพรลภัส  อ่ำหงษ์
 
103 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวพลอยไพริน  นิลพลอย
 
1. นางพรลภัส  อ่ำหงษ์
 
104 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวปัทมวรรณ   ปัญญาภู
2. นายภาณุพันธ์   กันทะพะเยา
3. นางสาวยลดา   เตชนันท์
4. นายรัฐธรรมนูญ   จารุภคพร
5. นายวสันต์   เทพกอม
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  ตระกูลพิทักษ์กิจ
2. นางสาวสุภาศิณี   แสนเมืองมูล
 
105 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวชิดชนก  สกุลไทยเทียนชัย
2. นางสาวณัชชา  หาญยุทธ
3. นายธนากร  อริยะ
4. นางสาววรัญญา  เงินทอง
5. นายอัครชัย  สุทธหลวง
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ทิพย์บุญศรี
2. นางพรลภัส  อ่ำหงษ์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวธนัชญา   จันทร์พฤกษ์
2. นางสาวพิมพ์นภา   ยังศิริ
 
1. นางสาวศรัญยา    ใจคำ
 
107 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวกุลนาถ  กระสี
2. นางสาวพิมพ์วิภา  พรมมิ
 
1. นางพรลภัส  อ่ำหงษ์
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายณัฐพล  แซ่เฮ้อ
2. นายพัชรพล  กาญจนเวโรจน์
3. เด็กชายพัชรพล  แสนคำแพ
4. นายสงบ  แซ่โซ้ง
5. นายสมบุญ  แสงประเสริฐ
6. เด็กชายสรัล  พรคุณวิวัฒน์
7. นายสุทัศน์  แซ่เฮ้อ
8. เด็กชายเฉลิมชัย  คุณธนเกียรติ
 
1. นายปักธงชัย  สวาสดิ์วงค์
2. นายปัณณธร  อ่อนแก้ว
3. นางสุจินดา  ทรายแหลมทอง
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายชานนท์  หมั่นดี
2. นายนพรัตน์  มุขเพชร
3. นายนายสุธิมนต์  ธรรมราช
4. นายสุทธวีร์  ทะก๋า
5. นายอนุชา  ทองสัมฤทธิ์
6. นายอรรถพงษ์  คงคาใส
 
1. นายไสว  สุทธไชย
2. นายชลายุทธ  วิเศษกาศ
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวกมลลักษณ์  ยะทิพย์
2. นางสาวจรรยา  ใหม่น้อย
3. นางสาวฐิติพร  ทรัพย์เจริญ
4. นายณัฐพล  ยาอุด
5. นายทวีศักดิ์  จินดา
6. นางสาวปวีณา  ผลสุด
7. นางสาวพิราวรรณ  บริคุต
8. นายภูวนัตถ์  ธัญญะ
9. นางสาวยุพดี  ชารี
10. นางสาวเกวลิน  จิตอารี
 
1. นายสมชาย  เขื่อนธะนะ
2. นายชัยยศ  จงจิตร
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงธวัลยา  ตายา
2. เด็กชายธีรภัทร  วรรณศักดิ์เจริญ
3. เด็กหญิงสุพรรณี  แสนคำแพ
4. เด็กหญิงสุภัสสร  กิติรุ่งรวี
5. เด็กหญิงเกวศร  แซ่ลี
 
1. นายจักรพงษ์  กานิล
2. นายอดิศร  แซ่โซ้ง
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวนงเยาว์  อินปา
2. นางสาววราศิณี  สุภาแก้ว
3. นางสาววัลวลี  ยอดออน
4. นางสาวสุปรียา  ศิริรัตน์
5. นางสาวอาริยา  วงษ์ถม
 
1. นายจักรพงษ์  กานิล
2. นางสุจินดา  ทรายแหลมทอง
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายทัศนัย   พนะสันต์
2. เด็กหญิงนิภาพัทธ์   พนะสันต์
3. เด็กหญิงภาวินี   พนะสัน
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
2. นางสาวรวงรัตน์  วัฒนเสาวลักษณ์
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวณัฐธิกา  อินต๊ะเม้า
2. นายณัฐวัฒน์  สุโรพันธ์
3. นางสาวปพิชญา  สุทธการ
 
1. นางจุฬารัตน์  สุทธการ
2. นางเพ็ญพิชชา  ตันกุระ
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงทิพนารี  อุตรชน
2. เด็กชายพีรพัฒน์  แซ่ว่าง
3. นางสาวยุพารัตน์  ตันกุระ
 
1. นางนฤมล  สมมิตร
2. นางสาวรชนิศ  อุดอ้าย
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวกาลัญญุตา  ธะนะตา
2. นางสาวทิพานัน  กันทะเสน
3. นายบุญรักษ์  นุ่มสุวรรณ
 
1. นางนฤมล  สมมิตร
2. นางสาวรชนิศ  อุดอ้าย
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์ผง
2. เด็กหญิงเปรมิกา  พลประสิทธิภาพ
 
1. นายภคพล  วัฒนะ
2. นางสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นายชาตรี  คำแสน
2. นายยศพัฒน์  คำแสน
 
1. นายสุพจน์  สุทธิแสน
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวกนกวรรณ  ฝีปากเพราะ
2. นายศุภกฤษ์   คำยันต์ไพศาล
 
1. นายรัชพล  ไชยวงค์
2. นายพิศุทธิ์  รัตนะวงศ์
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายพงศ์จิรัชย์  เสนนันตา
2. เด็กชายเธียรศักดิ์  คำยันต์
 
1. นางบุญยดา  สุยะหมุด
2. นางสาวปริศนา  หงษ์ทอง
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวปดิวรดา  เชื้อเมืองพาน
2. นางสาวศุภาพิชญ์  จิณะ
 
1. นางสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
2. นางหรรษา  สิทธิพงศ์
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงพนิตพร  ต๊อดแก้ว
2. เด็กหญิงสหทัย  สายแปง
 
1. นางกานต์พิชชา  เจียมรุ่งรักษา
2. นางนงลักษณ์  วิลาศ
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายวุฒิภัทร  สุทธการ
2. เด็กชายศิวกร  กันธุระ
 
1. นายภคพล  วัฒนะ
2. นางสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐนนท์  แก้วเทพ
2. เด็กชายศุภกิตต์  ธิปันแก้ว
 
1. นายดาวี  ตันเวียง
2. นายรณชัย  ยาสาร
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายภัทรพล  แซ่เต็น
2. นายเจริญชัย  แสงประเสริฐ
 
1. นางสาวธนาทิพย์  วีระวงศ์
2. นางกัลยา  พรมสาส์น
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวกัลยรัตน์  เรือนปัน
2. นางสาวมุกตาภา  เสมอใจ
 
1. นายดำรงค์  คันธะเรศย์
2. นายภคพล  วัฒนะ
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายวชิราวุธ  สุนทร
2. นายวรกันต์  อะทะ
 
1. นายศราวุธ  ธรรมวงศ์
2. นายสุพนธ์  สุยะหมุด
 
128 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. เด็กชายพิภพ  มังคละ
2. เด็กหญิงยุวฤดี  สโมสร
3. เด็กหญิงศิลาลัย  รักขะภัย
 
1. นายวัชระ  ปายสาร
2. นางชลธิชา  มังคละ
 
129 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวณัฐณิชา  เศษวิสัย
2. นางสาวหทัยรัตน์  ไชยขันธ์
3. นางสาวเกวรินทร์  ละม่อม
 
1. นายธราภพ  ยานการ
2. นายรัชพล  ไชยวงค์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายนครินทร์  มูลฐี
2. นายปิยวัฒน์  อินทำ
 
1. นายรัชพล  ไชยวงค์
2. นายธราภพ  ยานการ
 
131 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายชนกชนม์   พุ่มเข็มรัตน์
2. เด็กชายภูวรินทร์  ดวงแก้ว
3. เด็กชายสุวิจักขณ์  คำหว่าง
 
1. นายสุพนธ์   สุยะหมุด
2. นางบุญยดา  สุยะหมุด
 
132 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแงง 1. นาย นฤภร  แก้วโก
2. นางสาววราพร  ไชยยะ
3. นางสาวสุธางศุ์รัตน์  ใจบุญดี
 
1. นางกรชนก  ศิริรัตน์
2. นายชนษร  ศิริรัตน์
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายชยธร  ปันแปง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พึ่งรอด
3. เด็กชายสิรวิชญ์  มะโน
 
1. นายภคพล  วัฒนะ
2. นางสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายจิรวัฒน์  จันทร์เพ็ง
2. นายรัฐนนท์  มะโน
3. นายศุภวิชญ์  จิตรวงค์
 
1. นายภคพล  วัฒนะ
2. นางสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายธีรภัทร  แซ่ว่าง
2. นายนราธิป  แสนคำแพ
3. นายอนุกูล  อาทินาถ
 
1. นายสมทบ  จินารักษ์
2. นายศุภชัย  สมอ
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายกฤตภาส  อาจผดุงกุล
2. นายพงศกร  ยอดสุวรรณ์
3. นายรัฐศาสตร์  วังแสง
 
1. นายภคพล  วัฒนะ
2. นายสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
 
137 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวชลดา  จิณเสน
2. นางสาวนรีกานต์  กาติ๊บ
3. นางสาวพิรญาณ์  เหล่าอารยะ
 
1. นายภคพล  วัฒนะ
2. นางสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
 
138 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายจักรธร  กันอาทา
2. นางสาวชาคริยา  ศิริรัตน์
3. นายปภาวิน  ปะเกียน
 
1. นายภคพล  วัฒนะ
2. นางสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. นายนพรัตน์  แซ่ผ่าน
2. นายปฏิวัติ  โยเฮือง
3. นายอดุลย์วิทย์  เสารางทอย
 
1. นายประดิษฐ์  หาญยุทธ
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายนราธร  คันทะมูล
2. นายศิวากร  กล่อมน้อย
3. นายสิทธิชัย  ไชยปรุง
 
1. นายเจริญเกียรติ  ใบยา
2. นายณัฐพล  มุณีนันวัฒน์
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกษตรสังข์
2. เด็กหญิงกัญญารักษ์  ดงธนาวัฒน์
3. เด็กหญิงวิจิตร  รกไพร
 
1. นางสุวรรณี   อุตมะ
2. นางสาวชนัญชิดา  อุปจักร์
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวบุณยานุช  ปิยัง
2. นางสาวภิภาพร  แซ่เติ๋น
3. นางสาววชิราภรณ์  สุโรพันธ์
 
1. นายอำนาจ  จิตอารี
2. นายพิศุทธ์  รัตนวงศ์
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกรพิณ  แซ่เต็น
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  สายบุญสา
3. เด็กหญิงปาริดา  รางแดง
4. เด็กหญิงสุธีมา  ทรงอภิวัฒน์กุล
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ธรรมชัย
6. เด็กหญิงแพรวา  แสนนิทา
 
1. นางสาวอารี  เสาศิริ
2. นางสาวพรทิพา  ภูเลื่อน
3. พระพงษ์พัฒน์  ใจปิง
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวธนัชชา  สุวรรณประชา
2. นางสาวปรียาภรณ์  วัชรการุณย์
3. นางสาวปัณชญา  อุตรชน
4. นายพิพัฒน์พล  ไชยยะ
5. นางสาวมณีรัตน์  ปามะ
6. นางสาวสาธิตา  โนพวน
 
1. นางสาวอารี  เสาศิริ
2. นางสาวพรทิพา  ภูเลื่อน
3. พระพงษ์พัฒน์  ใจปิง
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  เนตรทิพย์
2. เด็กหญิงปพัชญา  อุปถัมภานันท์
3. เด็กหญิงสุจิตา  เทพรักษ์
 
1. นายเดชา  จันทร์ผง
2. นางกุลวรรณ  จันทร์เพ็ง
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายณัฐสิทธิ์  สุริน
2. นางสาวปิยะธิดา  อินทะรังษี
3. นางสาวสุนิตา  ทรงอภิวัฒน์กุล
 
1. นายเดชา  จันทร์ผง
2. นางกุลวรรณ  จันทร์เพ็ง
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงประรัตน์ดา  ขันทะสีมา
2. เด็กหญิงวราลักษณ์  พรมสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุวัจนี  สุต๋า
 
1. นายบรรเจิด  คำชนะ
2. นายเจนภพ  วิถาน
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายณัฐพงษ์  ไชยโย
2. นางสาวพรชิตา  กาติ๊บ
3. นางสาวสมฤดี  รักสัตย์
 
1. นายเดชา  จันทร์ผง
2. นางกุลวรรณ  จันทร์เพ็ง
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวนัดดานุช   ชมภูเจริญกิจ
2. เด็กหญิงปิยวลี  กำธรนิมิตร
3. นางสาวอรจิรา   แสนศรีเชาว์พันธ์
 
1. นางขวัญฤดี  กันทเสน
2. นางเฮนรี่  ภ้ทรานุกิจ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวนิรดา   ยอดออน
2. นางสาวพนิดา   แซ่พ่าน
3. นางสาววาสนา   แซ่เต็น
 
1. นางขวัญฤดี  กันทเสน
2. นางสาวณชพร  จิตอารี
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงทิวนันท์  หอมดอก
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  หอมดอก
3. เด็กหญิงรินรดา  เทพปัญญา
 
1. นายภาณุเดช  เอกจิตร
2. นางสาวประภัสสร  แก้วโก
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  แซ่เล้า
2. นางสาวนิกาญา  วรพันสิทธิ์
3. นางสาวมัลลิกา  แซ่เฮ้อ
 
1. นางอารีรัชช์  ไชยช่อฟ้า
2. นางวิภาณีย์  สุนทร
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงญานิศา  ไทยภักดี
2. เด็กหญิงนิชาภัทร  ศิริพันธุ์
3. เด็กหญิงพรรณิภา  ขระสุ
 
1. นายรัชชานนท์  เทพอาจ
2. นางกานต์พิชชา  เจียมรุ่งรักษา
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นางสาววิวาห์  แปงอุด
2. นางสาวอรทัย  ใจปิง
3. นางสาวเบญจรัตน์  ใจปิง
 
1. นายภาณุเดช  เอกจิตร
2. นางนันท์ติกัน  แซ่ตั้น
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายณรงค์สรรค์  ลุนธิระวงค์
2. นายยศกร  มาตรพรหม
3. นายวรพจน์  ธรรมสละ
 
1. นางสาวสุรางคนา  กาวีปลูก
2. นางสาวศรีรัตน์  วุฒิโอสถ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายธนากร  ตนะทิพย์
2. นายธนาวัฒน์  เทพกัน
3. นายพงศกร  สุทธิแสน
 
1. นางสาวสุรางคนา  กาวีปลูก
2. นางสาวกชกร  ทำนุพันธุ์
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงสมิตานัน  วุธรา
 
1. นางสุนันท์ธินีย์  ไชยสาส์น
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงจันธิมา  อาชาบุญญาวิศิษฏ์
2. เด็กหญิงนันทิดา  แซ่ม้า
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  กิตติชนะกุล
 
1. นางสาวรมิดา  จันฟุ่น
2. นางสาวกาญจนา  เพ็ชรภา
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวชไมพร  คำมอญ
2. นางสาวช่อผกา  ทองปอน
3. นางสาวนิตยาวรรณ  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวกาญจนา  เพ็ชรภา
2. นางสาววิไลลักษณ์  ไชยและ
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายสุธิชัย   แซ่ท้าว
 
1. นายจักรพงษ์  กานิล
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแงง 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ช่วยนา
 
1. นายจระกฤตย์  โพธิ์ระหงส์
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายวรากร   ทิพลักษณ์
 
1. นายปวินทร์  สุทธหลวง
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงศิริพร   แซ่โซ้ง
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กชายรณชัย  อินจินดา
 
1. นายสุพจน์  คัญใหญ่
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายเอกภพ   การธนมงคล
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นางสาวลัดดาพร  อินปา
 
1. นางจุิดาภา  วิเศษศักดิ์
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นายอนุนาท  กีรติเมธาวน
 
1. นางจิดาภา  วิเศษศักดิ์
 
168 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงกัลยา   เตชะพิมพ์
2. เด็กหญิงวุฒิพร   นิธิโชติยานันท์
 
1. นางกัลยา  พรมสาส์น
2. นางสาวสุภาพร  สายแปง
 
169 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายชยากร   แซ่จ๊ะ
2. นายพัฒน์ธนพล   เขยตุ้ย
 
1. นายศุภชัย  สมอ
2. นางสาวสุภาพร  สายแปง