หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nan2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางชนกนันท์ คำจิตรโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
2. นางสุธีร์ โครตภักดีโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
3. นายกรวิชญ์ อภิวัฒน์ธัญสิริโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสายฝน พรหมลังกาโรงเรียนปัวกรรมการ
2. นายสุริยา ยาวิปาโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
3. นางทรายทอง ภักดีโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางรัชชนก จิตระวงศ์โรงเรียนปัวกรรมการ
2. นางสาวรัตนากร อุปวรรณโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวราตรี แปงอุดโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
4. นางสาวทัดดาว กันตะนาโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
5. นางพุ่มพวง วรสันติวงศ์โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางวราจิตร คุณสิทธิ์โรงเรียนปัวกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ อะทะจาโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
3. นางจุฬารัตน์ สุทธการโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
4. นางสุกัญญา สานใจโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
5. นางภูริตา ใบยาโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางพัชรีพรรณ ตนภูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
2. นางอรพรรณ เอี่ยมประสิทธิ์โรงเรียนปัวกรรมการ
3. นางชิษณุชา รินฤทธิ์โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางศุภาวรรณ ศรีวรรณนุสรณ์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวดวงสมร อินต๊ะฟูโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
3. นางบุษบา จันทร์สุขโรงเรียนปัวกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอุบลวรรณ หล้าแก้วโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
2. นางสาววิไลลักษณ์ ไชยและโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
3. นางประพิมพร แสนทวีสุขโรงเรียนปัวกรรมการ
4. นายอภินันท์ มิ่งเมืองโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางอุรา ปิงยศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางพัฒนา กันอาทาโรงเรียนปัวกรรมการ
2. นายสรธร คำรังษีโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
3. นางนันท์ติกัน แซ่ตั้นโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นางพยอม ทิฆัมพรธีรวงค์โรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
5. นางเมธาวี ขันทะสอนโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญพิชชา ตันกุระโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
2. นางวณิชยา ธุระอบโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
3. นางสุทธิสา สุทธิแสนโรงเรียนปัวกรรมการ
4. นางปิยพร มิ่งเมืองโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
5. นางสาวพัทยา คำกองจันทร์โรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นายภานุวัฒน์ เตชนันท์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
2. นางณัฐธิดา แสนใหญ่โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวรัตนา โทนินโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
4. นางสาวธิดา คำแสนโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
5. นางอนงค์ลักษณ์ มะโนวงค์โรงเรียนปัวกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางมณทิรา จำรูญโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
2. นางปิยกานต์ กาสอนโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวปิยะฉัตร หาญต๊ะโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นายคมสันต์ ขันทะสอนโรงเรียนปัวกรรมการ
2. นางสาวรวงรัตน์ วัฒนเสาวลักษณ์โรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
3. นายวีรพงศ์ เกรียงไกรเวชโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมนึก จันทรักษ์โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"ประธานกรรมการ
2. นายพินิฐ ขัติยะโรงเรียนปัวรองประธานกรรมการ
3. นางจิราพร มาพริกโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
4. นายธงชัย คฤหานนท์โรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
5. นางพรณภา ต้าวใจโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
6. นางนันทิกานต์ ยาปันโรงเรียนปัวกรรมการ
7. นางสาววรางคณา สุวรรณ์โรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
8. นางสาวสุดารัตน์ ทุ่งพรวนโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
9. นางสาวเพลินจิตร จันทรักษ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
10. นางวัจนา ชัยรักษาโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
11. นางภัทราภรณ์ เลขะวิพัฒน์โรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายไธพัตย์ กองศรีธนภาคย์โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางศุราลักษณ์ แก้วโกโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติวุฒิ บุพบรรพตโรงเรียนปัวกรรมการ
4. นายภูริต พงษ์พิรุณโรงเรียนมัธยมพระราชทานฯกรรมการ
5. นางธัญญพัทธ์ ชูเวชโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
6. นางแสงเทียน อินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัวฯกรรมการ
7. นางทิพารัตน์ ปะสีละเตสังโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
8. นายทินกฤต เรือนสมโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ กานิลโรงเรียนมัธยมป่ากลางประธานกรรมการ
2. นางวณัทสนันท์ คงตาลโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอนงค์ลักษณ์ ปันแก้วโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
4. นางสาวอรพิน อิ่นอ้ายโรงเรียนเมืองยมฯกรรมการ
5. นายธีรวัฒน์ ต๊ะแก้วโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางนวพร ฆ้องเดชโรงเรียนหนองบัวฯประธานกรรมการ
2. นางสาวณชพร จิตอารีโรงเรียนมัธยมป่ากลางรองประธานกรรมการ
3. นางสุจิวรรณ ศิริคำวงศ์โรงเรียนปัวกรรมการ
4. นายกันตพงษ์ หมั่นดีโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธัญชนก เขื่อนเมืองโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
6. นางนิตยา พรหมมินทร์โรงเรียนเมืองแงงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ กานิลโรงเรียนมัธยมป่ากลางประธานกรรมการ
2. นางวณัทสนันท์ คงตาลโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอนงค์ลักษณ์ ปันแก้วโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
4. นางสาวอรพิน อิ่นอ้ายโรงเรียนเมืองยมฯกรรมการ
5. นายธีรวัฒน์ ต๊ะแก้วโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางนวพร ฆ้องเดชโรงเรียนหนองบัวฯประธานกรรมการ
2. นางสาวณชพร จิตอารีโรงเรียนมัธยมป่ากลางรองประธานกรรมการ
3. นางสุจิวรรณ ศิริคำวงศ์โรงเรียนปัวกรรมการ
4. นายกันตพงษ์ หมั่นดีโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาว ธัญชนก เขื่อนเมืองโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
6. นางนิตยา พรหมมินทร์โรงเรียนเมืองแงงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายศราวุฒิ สุริยะพรหมโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางอินทิราลักษณ์ นันไชยโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"รองประธานกรรมการ
3. นายเอกชัย อุตมะโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
4. นางสาวสายรุ้ง อุดเงินโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรฯกรรมการ
5. นางกาญจนา เสนนันตาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายนพวิศว์ พลทิพย์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอัครพนธ์ คงตาลโรงเรียนมัธยมป่ากลางรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชัญญา ปรังฤทธิ์โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรฯกรรมการ
4. นายทศพล ทาวรรณะโรงเรียนมัธยมพระราชทานฯกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา มโนขัติยะโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายชัยยุทธ ทองทิพย์โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสาวชญาภา สารเถื่อนแก้วโรงเรียนบ่อเกลือรองประธานกรรมการ
3. นางสุวรรณี อุตมะโรงเรียนมัธยมพระราชทานฯกรรมการ
4. นางอุบล เครือคำอ้ายโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
5. นางพุทธธิดา ไชยยงค์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสุจิน เปี่ยมอริยธนโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ ก้อนใหม่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา พลทิพย์โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรฯกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ รักษาพลโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
5. นางศุภรัตน์ สุระโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรัตนามณี ไชยหาญโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤติยา มณีกาศโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
3. นางจันทราณี วงศ์จันทร์โรงเรียน"เชียงกลางประชาพัฒนา"กรรมการ
4. นางสุรีพร เขียวสมบัติโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายพุทธพงศ์ เลขะวิพัฒน์โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายอภิชาต ปะสีละเตสังโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดารากร หาญยุทธโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
4. นางกัญจนา อุดใจโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
5. นางภาระดี เกิดกล้าโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
6. นางลัดดา มหานิลโรงเรียนปัวกรรมการ
7. นางสาวมณีรัตน์ เนตรวีระโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
8. นายปันณธร อ่อนแก้วโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
9. นางสาวพิมลพรรณ ธรรมไชยโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางภคธีรา อุปจักร์โรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
2. นายนพรัตน์ ใบยาโรงเรียนปัวกรรมการ
3. นายณัฐพร ธรรมวงค์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ไชยโยโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
5. นางมลฤดี เตชะตาโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจิระพันธ์ วงค์พุทธคำโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
7. นางสาวนันท์นภัส ช่างพูดโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ ใบยาโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางมลฤดี เตชะตาโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมะลิวัลย์ ไชยโยโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
4. นางภคธีรา อุปจักร์โรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
5. นางณัฐพร ธรรมวงค์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจิระพันธ์ วงค์พุทธคำโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
7. นางสาวนันท์นภัส ช่างพูดโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ศิริคำวงศ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ แดนช่างคำโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นางสาวนันท์ณิภัค วังแสงโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ บริคุตโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
5. นางดาราลักษณ์ อินปาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
6. นายโพธิบูรพ์ แก้วทองโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
7. นายอภิรัตน์ เชียงหนุ้นโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ศิริคำวงศ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์ณิภัค วังแสงโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ แดนช่างคำโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นางดาราลักษณ์ อินปาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
5. นายโพธิบูรณ์ แก้วทองโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
6. นางสาวมะลิวัลย์ บริคุตโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
7. นายอภิรัตน์ เชียงหนุ้นโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางมยุรา ปัญญาวงค์โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร ณ วันจันทร์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
3. นางนัททิดา ระลึกโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวอัจฉราภรณ์ ผลรินทร์โรงเรียนทุ่งช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวเยาวภา โนพวนโรงเรียนปัวกรรมการ
2. นางสาวจิตรอนงค์ คำรศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฐสินี จันทร์ทิพย์โรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
4. นางกนกพร ประทุมแก้วโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวรชัย สุทธไชยไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
2. นายอรุณ จันทร์สุขโรงเรียนปัวกรรมการ
3. นายรัชชานนท์ เทพอาจโรงเรียนปัวกรรมการ
4. นางสาวณีรวัลย์ ไชยวงค์โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
5. นางเกษร สติมั่นโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
6. นางสุพรรษา เขื่อนธะนะโรงเรียนปัวกรรมการ
7. นางไพลิน ยาวิไชยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอรุณ จันทร์สุขโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายรัชชานนท์ เทพอาจโรงเรียนปัวกรรมการ
3. นางสาวณีรวัลย์ ไชยวงค์โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นางเกษร สติมั่นโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
5. นายวรชัย สุทธไชยโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสุพรรษา เขื่อนธะนะโรงเรียนปัวกรรมการ
7. นางไพลิน ยาวิไชยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายดำริห์ จิณะโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ จันทรสูรย์โรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
3. นายศิลป์ชัย จิตตรงโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางศรีไพ จิตอารีโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
5. นายสมพงษ์ โลนันท์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
6. นายอนุรักษ์ เมฆแสนโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายดำริห์ จิณะโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ จันทรสูรย์โรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
3. นายศิลป์ชัย จิตตรงโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางศรีไพ จิตอารีโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
5. นายสมพงษ์ โลนันท์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
6. นายอนุรักษ์ เมฆแสนโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวิรัชนก จันทร์เรียโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ ตามัยโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนากรรมการ
3. นายนันทวัฒน์ คีรีสันติกุลโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
4. นายดลชัย ลือยศโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
5. นายขวัญมนัส พิศิษฎ์ธรรมมากรโรงเรียนเมืองแงงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายชำนาญ ยาปันโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีรัตน์ วุฒิโอสถโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวพรพิชญา จันโนติ๊บโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ คำแสนโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวชนากาญจน์ ธนะขว้างโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางมัธณา จินะแปงโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายดลชัย ลือยศโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนากรรมการ
3. นางวจีพรรณ บัณฑิตโรงเรียนปัวกรรมการ
4. นายขวัญมนัส พิศิษฏ์ธรรมากรโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
5. นางรุ่งระวี ตนะทิพย์โรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ คุณสิทธิ์โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายธนาวุธ ยาวิปาโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
3. นางสุนารี เมฆกวาวโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นางสาวชนากาญจน์ ธนะขว้างโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนากรรมการ
5. นายโสภณกฤษฎิ์ แคแดงโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเอกนรินทร์ วีระวงค์โรงเรียนมัธยมป่ากลางประธานกรรมการ
2. นายโกวิทย์ รักษาโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ บุญทวีโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
4. นายอัศวิน กลับมาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
5. นายชลายุทธ วิเศษกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายเอกนรินทร์ วีระวงค์โรงเรียนมัธยมป่ากลางประธานกรรมการ
2. นายโกวิทย์ รักษาโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายอัศวิน กลับมาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ บุญทวีโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
5. นายชลายุทธ วิเศษกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโพธิ์ มูลจะคำโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
3. นางสาวสมใจ เนตรทิพย์โรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
4. นายบุตราลักษณ์ สืบบุตรโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนากรรมการ
5. นางสุจิตรา ศรีเมืองมาโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายอรรถวุธ ใบยาโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางวารุณี สิทธิชัยโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
3. นางสาวชนัญชิดา อุปจักรโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นางสาววาสนา ดีปินใจโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
5. นางรัชนียา จันต๊ะยอดโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสายฝน ปิงคละศรีสุขโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทรงเผ่า ธงหิมะโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
3. นางสาวรัชนี พรหมรักษ์โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนากรรมการ
4. นางเตือนใจ ประกอบเที่ยงโรงเรียนปัวกรรมการ
5. นายนิติโชค ปรารมภ์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสุธิดา บุพบรรพตโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ธินีย์ ไชยสาส์นโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
3. นายโพธิ์ มูลจะคำโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
4. นายมงคล วีระโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุพรรณ จิณะไชยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. พระสมุห์ไอศูรย์ชยลงฺกโร ชยลงฺกโรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธารามประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ คุณสิทธิ์โรงเรียนปัวกรรมการ
3. นายทรงเผ่า ธงหิมะโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
4. นางสาวรัชนี พรหมรักษ์โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนากรรมการ
5. นายชลายุทธ วิเศษกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายจำลอง สุขสารโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฐพล มุณีนันทวัฒน์โรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
3. นายสมบัติ วิหกโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ คำตันโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
2. นางชมพูนท์ วัฒนะกุณพันธ์โรงเรียนปัวกรรมการ
3. นายเศกสันต์ สุทธหลวงโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
4. นายเกษมศักดิ์ ปุกคามโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายสุเนตร สุยะโรงเรียนมัธยมบ่อเกลือกรรมการ
6. นายวิเชียร ดีจิตโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
7. นายสันติ ตันชูชีพโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
8. นายกิตติกร เขียวสมบัติโรงเรียนมัธยมบ่อเกลือกรรมการ
9. นางสาวอนุสรา ศรีทาเกิดโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสุพัฒนา พลอยสมบูรณ์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ คำเวียงโรงเรียนปัวกรรมการ
3. นางสาวอำพร เนตรทิพย์โรงเรียนปัวกรรมการ
4. นายสัมพันธ์ อินสองใจโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
5. นางสุจินดา ทรายแหลมทองโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
6. นายเสรี ใจก้อนแก้วโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
7. นายธีรพล วรรณภพโรงเรียนปัวกรรมการ
8. นายอภินันท์ อุปจักร์โรงเรียนมัธยมบ่อเกลือกรรมการ
9. นายณรงค์ชัย ไชยสลีโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายภักดีี สิทธิชัยโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรฯประธานกรรมการ
2. นายปวินท์ สุทธหลวงโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ หาญพลโรงเรียนหนองบัวฯกรรมการ
4. นางสาวศศิประภา สูงขาวโรงเรียนไตรเขตสามัคคีฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายภักดีี สิทธิชัยโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรฯประธานกรรมการ
2. นายปวินท์ สุทธหลวงโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ หาญพลโรงเรียนหนองบัวฯกรรมการ
4. นางสาวศศิประภา สูงขาวโรงเรียนไตรเขตสามัคคีฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายภักดีี สิทธิชัยโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรฯประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ หาญพลโรงเรียนหนองบัวฯกรรมการ
3. นายปวินท์ สุทธหลวงโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
4. นางสาวศศิประภา สูงขาวโรงเรียนไตรเขตสามัคคีฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายภักดีี สิทธิชัยโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรฯประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ หาญพลโรงเรียนหนองบัวฯกรรมการ
3. นายปวินท์ สุทธหลวงโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
4. นางสาวศศิประภา สูงขาวโรงเรียนไตรเขตสามัคคีฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางจินดา ยังศิริโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"ประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรินทร์ จิตอารีโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
3. นายจระกฤตย์ โพธิ์ระหงส์โรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
4. นางสาวอชิรญาณ์ อินต๊ะเสนโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางจินดา ยังศิริโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"ประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรินทร์ จิตอารีโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
3. นายจระกฤตย์ โพธิ์ระหงส์โรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
4. นางสาววชิรญาณ์ อินต๊ะเสนโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางจินดา ยังศิริโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกรัตน์ สุขทองโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววัชรินทร์ จิตอารีโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอชิรญาณ์ อินต๊ะเสนโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางจินดา ยังศิริโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกรัตน์ สุขทองโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววัชรินทร์ จิตอารีโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอชิรญาณ์ อินต๊ะเสนโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางจินดา ยังศิริโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"ประธานกรรมการ
2. นางกนกรัตน์ สุขทองโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววัชรินทร์ จิตอารีโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววชิรญาณ์ อินต๊ะเสนโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายประสาท สิงห์ธนะโรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายไพบูรณ์ โสภาบุตรโรงเรียนเมืองยมฯกรรมการ
3. นายจระกฤตย์ โพธิ์ระหงส์โรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ คำรัตน์โรงเรียนมัธยมพระราชทานฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายประสาท สิงห์ธนะโรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ โสภาบุตรโรงเรียนเมืองยมฯกรรมการ
3. นายจระกฤตย์ โพธิ์ระหงส์โรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
4. นางสาวจุฬารัตน์ คำรัตน์โรงเรียนมัธยมพระราชทานฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายประสาท สิงห์ธนะโรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายไพบูรณ์ โสภาบุตรโรงเรียนเมืองยมฯกรรมการ
3. นางสาวกนกรัตน์ สุขทองโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ คำรัตน์โรงเรียนมัธยมพระราชทานฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายประสาท สิงห์ธนะโรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายไพบูรณ์ โสภาบุตรโรงเรียนเมืองยมฯกรรมการ
3. นางสาวกนกรัตน์ คำรัตน์โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ คำรัตน์โรงเรียนมัธยมพระราชทานฯกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัวฯกรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัวฯกรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัวฯกรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัวฯกรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัวฯกรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัวฯกรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัวฯกรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัวฯกรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัวฯกรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัวฯกรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัวฯกรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัวฯกรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะเสนโรงเรียนหนองบัวฯกรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะเสนโรงเรียนหนองบัวฯกรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะเสนโรงเรียนหนองบัวฯกรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะเสนโรงเรียนหนองบัวฯกรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะเสนโรงเรียนหนองบัวฯกรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะเสนโรงเรียนหนองบัวฯกรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่ทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะแสนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์สาธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะเสนโรงเรียนหนองบัวฯกรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนเมืองแงงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะเสนโรงเรียนหนองบัวฯกรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะเสนโรงเรียนหนองบัวฯกรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะเสนโรงเรียนหนองบัวฯกรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ เขียวปัญญาโรงเรียนบ่อเกลือประธานกรรมการ
2. นายวชิรนาท ดอนแก้วบ้านห้วยฟองกรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
5. นายธงชัย จิตรกว้างโรงเรียนเมืองแงงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายวินัย ดีมากมีเมืองยมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวชิรนาท ดอนแก้วบ้านห้วยฟองกรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะแสนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์สาธรรมวิทยาคารกรรมการ
5. นายธงชัย จิตรกว้างโรงเรียนเมืองแงงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไตรเขตสามัคคีฯประธานกรรมการ
2. นายเชิด จันต๊ะดีโรงเรียนยาบหัวนากรรมการ
3. นายธงชัย จิตรกว้างโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ เขียวปัญญาโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไตรเขตสามัคคีฯประธานกรรมการ
2. นายเชิด จันต๊ะดีโรงเรียนยาบหัวนากรรมการ
3. นายธงชัย จิตรกว้างโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ เขียวปัญญาโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไตรเขตสามัคคีฯประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิวาทิพย์ บุตรพรหมบ้านน้ำคากรรมการ
3. นายธงชัย จิตรกว้างโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ เขียวปัญญาโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไตรเขตสามัคคีฯกรรมการ
2. นางสาวฐิวาทิพย์ บุตรพรหมบ้านน้ำคากรรมการ
3. นายธงชัย จิตรกว้างโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ เขียวปัญญาโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไตรเขตสามัคคีฯประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิวาทิพย์ บุตรพรหมบ้านน้ำคากรรมการ
3. นายธงชัย จิตรกว้างโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ เขียวปัญญาโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไตรเขตสามัคคีฯประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิวาทิพย์ บุตรพรหมบ้านน้ำคากรรมการ
3. นายธงชัย จิตรกว้างโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ เขียวปัญญาโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่ทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ จิตตรงไทยรัฐวิทยากรรมการ
3. นายจิรายุ จันทร์เพ็งโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
4. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่ทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ จิตตรงไทยรัฐวิทยากรรมการ
3. นายจิรายุ จันทร์เพ็งโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
4. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่ทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ จิตตรงไทยรัฐวิทยากรรมการ
3. นายจิรายุ จันทร์เพ็งโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
4. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่ทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ จิตตรงไทยรัฐวิทยากรรมการ
3. นายจิรายุ จันทร์เพ็งโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
4. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชเนรินทร์ จิตอารีศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวินัย ดีมากมีโรงเรียนเมืองยมฯกรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ ิอินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัวฯกรรมการ
4. นายสมชาย เอกขระน้ำโมงปางสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชเนรินทร์ จิตอารีศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวินัย ดีมากมีโรงเรียนเมืองยมฯกรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัวฯกรรมการ
4. นายสมชาย เอกขระน้ำโมงปางสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชเนรินทร์ จิตอารีศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวินัย ดีมากมีโรงเรียนเมืองยมฯกรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัวฯกรรมการ
4. นายสมชาย เอกขระน้ำโมงปางสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชเนรินทร์ จิตอารีศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวินัย ดีมากมีโรงเรียนเมืองยมฯกรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัวฯกรรมการ
4. นายสมชาย เอกขระน้ำโมงปางสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ ยังศิริโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บุญอินทร์บ้านเฟยลุงกรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ มะโนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไพรัตน์ ยังศิริโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บุญอินทร์บ้านเฟยลุงกรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ มะโนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ ยังศิริโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บุญอินทร์บ้านเฟยลุงกรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ มะโนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไพรัตน์ ยังศิริโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บุญอินทร์บ้านเฟยลุงกรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ มะโนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายไพรัตน์ ยังศิริโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายชเนรินทร์ จิตอารีโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรฯกรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเปรมจิต กองมงคลโรงเรียนน่านนครประธานกรรมการ
2. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุดธิดา อธิกูลโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางเปรมจิต กองมงคลโรงเรียนน่านนครประธานกรรมการ
2. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุดธิดา อธิกูลโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเปรมจิต กองมงคลโรงเรียนน่านนครกรรมการ
3. นางสาวสุดธิดา อธิกูลโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเปรมจิต กองมงคลโรงเรียนน่านนครกรรมการ
3. นางสาวสุดธิดา อธิกูลโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเปรมจิต กองมงคลโรงเรียนน่านนครกรรมการ
3. นางสาวสุดธิดา อธิกูลโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเปรมจิต กองมงคลโรงเรียนน่านนครกรรมการ
3. นางสาวสุดธิดา อธิกูลโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดธิดา อธิกูลโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ อินวาทย์โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดธิดา อธิกูลโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ อินวาทย์โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางเปรมจิต กองมงคลโรงเรียนน่านนครประธานกรรมการ
2. นายมานะ นิรันรัตน์โรงเรียนนันทบุรีกรรมการ
3. นายฐิติกร ไชยจันดีโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางเปรมจิต กองมงคลโรงเรียนน่านนครประธานกรรมการ
2. นายมานะ นิรันรัตน์โรงเรียนนันทบุรีกรรมการ
3. นายฐิติกร ไชยจันดีโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภลักษณ์ ณ ราชโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. Mr.Makoto Ikegamiโรงเรียนปัวกรรมการ
3. MissAino Yanaseโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวศุภลักษณ์ ณ ราชโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. Mr.Makoto Ikegamiโรงเรียนปัวกรรมการ
3. MissAino Yanaseโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายวราพงศ์ วงศ์ดาวโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Makoto Ikegamiโรงเรียนปัวกรรมการ
3. MissAino Yanaseโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายวราพงศ์ วงศ์ดาวโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Makoto Ikegamiโรงเรียนปัวกรรมการ
3. MissAino Yanaseโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายวราพงศ์ วงศ์ดาวโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Makoto Ikegamiโรงเรียนปัวกรรมการ
3. MissAino Yanaseโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวศุภลักษณ์ ณ ราชโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. Mr.Makoto Ikegamiโรงเรียนปัวกรรมการ
3. MissAino Yanaseโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายถนอม สุวัฒนาโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายไสว สุทธไชยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายดำริห์ จิณะโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
4. นายวันชัย พูนทรัพย์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
5. นายมนตรี ขอนพวงโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115กรรมการ
6. นายบรรยงค์ อินต๊ะ โรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
7. นายพันธ์ยศ ศรีนเรศพงษ์โรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
8. นายภิญโญ ภูมิอรัญโรงเรียนบ้านยอดดอยพัฒนากรรมการ
9. นางสุจินดา ทรายแหลมทอง โรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
10. นายปักธงชัย สวาสดิ์วงค์ โรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายถนอม สุวัฒนาโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายไสว สุทธไชยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายดำริห์ จิณะโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
4. นายมนตรี ขอนพวงโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115กรรมการ
5. นายปักธงชัย สวาสดิ์วงค์ โรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางจิราภา อินสองใจโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย สอนศิริโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ กานิลโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางเรณู นิลประภาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวประธานกรรมการ
2. นางดารณี สุทธไชยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นายนครินทร์ กิวัฒนาโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางเรณู นิลประภาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวประธานกรรมการ
2. นางดารณี สุทธไชยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นายนครินทร์ กิวัฒนาโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางบุษบา จันทร์สุขโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ เตชนันท์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวีรพงศ์ เกรียงไกรเวชโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
4. นางมณทิรา จำรูญโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาววัชราภรณ์ อะทะจาโรงเรียนเมืองแงงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางณัฐกา คำวังโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอนงลักษณ์ มโนวงศ์โรงเรียนปัวรองประธานกรรมการ
3. นางจุฬารัตน์ สุทธการโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
4. นางวณิชยา ธุระอบโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
5. นางสาวรวงรัตน์ วัฒนเสาวลักษณ์โรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางนฤมล สมมิตรโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางภัทรนฤน โพธิ์ทิพย์วงค์โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
3. นางวัจนา ชัยรักษาโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางนฤมล สมมิตรโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางภัทรนฤน โพธิ์ทิพย์วงค์โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
3. นางวัจนา ชัยรักษาโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ ธรรมวงศ์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา มังคละโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางอุตสาห์ โนราชโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
4. นายสุพจน์ สุทธิแสนโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
5. นางนุจรินทร์ มาสุขโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายดาวี ตันเวียงโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย พนะสันต์โรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
3. นางกานต์พิชชา เจียมรุ่งรักษาโรงเรียนปัวกรรมการ
4. นางสาวปริศนา หงษ์ทองโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายดาวี ตันเวียงโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย พนะสันต์โรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
3. นางกานต์พิชชา เจียมรุ่งรักษาโรงเรียนปัวกรรมการ
4. นางสาวปริศนา หงษ์ทองโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางหรรษา สิทธิพงศ์โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางบุญดา สุยะหมุดโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นายธราภพ ยานการโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
4. นางสุภาพร จิตตรงโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางหรรษา สิทธิพงศ์โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายธราภพ ยานการโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นางบุญดา สุยะหมุดโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาพร จิตตรงโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางกานต์พิชชา เจียมรุ่งรักษาโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางอุตสาห์ โนราชโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
3. นางนุจรินทร์ มาสุขโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
4. นายเอกภักดิ์ แสงสุขโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปริศนา หงษ์ทองโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางชลธิชา มังคละโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกัลยา พรมสาส์นโรงเรียนมัธยมป่ากลางรองประธานกรรมการ
3. นายธราภพ ยานการโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
4. นางหรรษา สิทธิพงศ์โรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายดำรงค์ คันธะเรศย์โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายกัลยา พรมสาส์นโรงเรียนมัธยมป่ากลางรองประธานกรรมการ
3. นายดาวี ตันเวียงโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
4. นายอภิชัย แสนใหญ่โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีฯกรรมการ
5. นายรัชพล ไชยวงค์โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายดำรงค์ คันธะเรศย์โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางกัลยา พรมสาส์นโรงเรียนมัธยมป่ากลางรองประธานกรรมการ
3. นายอภิชัย แสนใหญ่โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีฯกรรมการ
4. นายดาวี ตันเวียงโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
5. นายรัชพล ไชยวงค์โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายดำรงค์ คันธะเรศย์โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายสุพนธ์ สุยะหมุดโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นายธราภพ ยานการโรงเรียนเชียงกลางกรรมการ
4. นางนุจรินทร์ มาสุขโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายศราวุธ ธรรมวงศ์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางหรรษา สิทธิพงศ์โรงเรียนปัวรองประธานกรรมการ
3. นายธราภพ ยานการโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
4. นายสุพจน์ สุทธิแสนโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ วิลาศโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายสุพนธ์ สุยะหมุดโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจิตรกร กิจเฉลียวโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
4. นางกัลยา พรมสาส์นโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
5. นางนุชจรินทร์ มาสุขโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายสุพนธ์ สุยะหมุดโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ วิลาศโรงเรียนปัวรองประธานกรรมการ
3. นายจิตรกร กิจเฉลียวโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
4. นางกัลยา พรมสาส์นโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
5. นางนุจรินทร์ มาสุขโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางนงลักษณ์ วิลาศโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางกรชนก ศิริรัตน์โรงเรียนเมืองแงงรองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ สุทธิแสนโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
4. นายสุรวุธ อินทำโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
5. นายอภิชัย แสนใหญ่โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีฯกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุพนธ์ สุยะหมุดโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุธาลักษณ์ จันทรสูรย์โรงเรียนปัวรองประธานกรรมการ
3. นายธราภพ ยานการโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
4. นายภคพล วัฒนะโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสุพนธ์ สุยะหมุดโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกรชนก ศิริรัตน์โรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
3. นางสุธาลักษณ์ จันทรสูรย์โรงเรียนปัวกรรมการ
4. นายธราภพ ยานการโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
5. นายภคพล วัฒนะโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสุธาลักษณ์ จันทรสูรย์โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายธราภพ ยานการโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นายสุพนธ์ สุยะหมุดโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
4. นายภคพล วัฒนะโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางสุธาลักษณ์ จันทรสูรย์โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายธราภพ ยานการโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นายสุพนธ์ สุยะหมุดโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
4. นายภคพล วัฒนะโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายธราภพ ยานการโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"ประธานกรรมการ
2. นายเอกวัฒน์ เขื่อนธะนะโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นางสุธาลักษณ์ จันทรสูรย์โรงเรียนปัวกรรมการ
4. นายสมทบ จินารักษ์โรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
5. นายภคพล วัฒนะโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นางกรชนก ศิริรัตน์โรงเรียนเมืองแงงประธานกรรมการ
2. นางสุธาลักษณ์ จันทรสูรย์โรงเรียนปัวรองประธานกรรมการ
3. นายภคพล วัฒนะโรงเรียนปัวกรรมการ
4. นายสมทบ จินารักษ์โรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
5. นายเอกวัฒน์ เขื่อนธะนะโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุพนธ์ สุยะหมุดโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภคพล วัฒนะโรงเรียนปัวกรรมการ
3. นายเอกวัฒน์ เขื่อนธนะโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นางสุธาลักษณ์ จันทรสูรย์โรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสุพนธ์ สุยะหมุดโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภคพล วัฒนะโรงเรียนปัวกรรมการ
3. นางสุธาลักษณ์ จันทรสูรย์โรงเรียนปัวกรรมการ
4. นายเอกวัฒน์ เขื่อนธนะโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ ธนามีโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายเกียรติ เขื่อนใจโรงเรียนปัวกรรมการ
3. นายนิคม เกียรตินิยมโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ ธนามีโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายเกียรติ เขื่อนใจโรงเรียนปัวกรรมการ
3. นายนิคม เกียรตินิยมโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายธนากรณ์ ท่วมอ้นโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ หาญยุทธโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายเจริญเกียรติ ใบยาโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายธนากรณ์ ท่วมอ้นโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ หาญยุทธโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายเจริญเกียรติ ใบยาโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางฤดี ปรังฤทธิ์โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนารีรัตน์ อุปจักร์โรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
3. นางขวัญฤดี กันทะเสนโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
4. นายภาณุเดช เอกจิตรโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางฤดี ปรังฤทธิ์โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนารีรัตน์ อุปจักร์โรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
3. นางขวัญฤดี กันทะเสนโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
4. นายภาณุเดช เอกจิตรโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสรศักดิ์ เสมอใจโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเดชา จันทร์ผงโรงเรียนปัวกรรมการ
3. นายอำนาจ จิตอารีโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
4. นายวันชัย พูลทรัพย์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสรศักดิ์ เสมอใจโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเดชา จันทร์ผงโรงเรียนปัวกรรมการ
3. นายอำนาจ จิตอารีโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
4. นายวันชัย พูลทรัพย์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายปรีชา กะรัตน์โรงเรียนเมืองแงงประธานกรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ ศศิวัฒน์ไพสิฐโรงเรียนปัวกรรมการ
3. นายมนตรี ฆ้องเดชโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
4. นายบรรเจิด คำชนะโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายปรีชา กะรัตน์โรงเรียนเมืองแงงประธานกรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ ศศิวัฒน์ไพสิฐโรงเรียนปัวกรรมการ
3. นายมนตรี ฆ้องเดชโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
4. นายบรรเจิด คำชนะโรงเรียนเชียงกลาง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจำปี พุฒกลางโรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ พรถาวรโรงเรียนปัวกรรมการ
3. นางสาวสุรางคนา กาวีปลูกโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางจำปี พุฒกลางโรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ พรถาวรโรงเรียนปัวกรรมการ
3. นางสาวสุรางคนา กาวีปลูกโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวจารินี มนตรีโรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายศรัณพงศ์ เทพเสนโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
3. นายเจนภพ วิถานโรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวจารินี มนตรีโรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายศรัณพงศ์ เทพเสนโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
3. นายเจนภพ วิถานโรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวจารินี มนตรีโรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายศรัณพงศ์ เทพเสนโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
3. นายเจนภพ วิถานโรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวจารินี มนตรีโรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายศรัณพงศ์ เทพเสนโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
3. นายเจนภพ วิถานโรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางฤดี ปรังฤทธิ์โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายภาณุเดช เอกจิตรโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นางขวัญฤดี กันทะเสนโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
4. นางสาวนารีรัตน์ อุปจักร์โรงเรียนบ่อเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางฤดี ปรังฤทธิ์โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายภาณุเดช เอกจิตรโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นางขวัญฤดี กันทะเสนโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
4. นางสาวนารีรัตน์ อุปจักร์โรงเรียนบ่อเกลือกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายชัยพงษ์ วิสุทธอำพรโรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุงกรรมการ
2. นางสาวจิดาภา วิเศษศักดิ์โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นางบุษบา จันทร์สุขโรงเรียนปัวกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชัยพงษ์ วิสุทธอำพรโรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุงกรรมการ
2. นางสาวจิดาภา วิเศษศักดิ์โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นางบุษบา จันทร์สุขโรงเรียนปัวกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอมราวดี จันทนาศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดน่านกรรมการ
2. นางสัตยาภรณ์ ใจสุภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดน่านกรรมการ
3. นางวิมลมาส เชื้อคำศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดน่านกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางวิมลมาส เชื้อคำศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดน่านกรรมการ
2. นางสาวอมราวดี จันทนาศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสัตยาภรณ์ ใจสุภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดน่านกรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประสาท สิงห์ธนะโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
2. นายจระกฤตย์ โพธิ์ระหงโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ เหว่าโตศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดน่านกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิประภา สูงขาวโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวลภัสรดา โลราชศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดน่านกรรมการ
3. นางนงนภา จรัสธิอวนศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดน่านกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปอินทร์ สุทธหลวงโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
2. นางสาวมลฤดี ทขัดศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดน่านกรรมการ
3. นายสุรชาติ อรุณเบิกฟ้าศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดน่านกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล บุญอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุงกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ จิตตรงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
3. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล บุญอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุงกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ จิตตรงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
3. นายวทัญญู ปัญญาภูโรงเรียนบ้านน้ำเลียงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายอรรถพล บุญอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุงกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ จิตตรงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
3. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายอรรถพล บุญอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุงกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ จิตตรงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
3. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายอรรถพล บุญอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุงกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ จิตตรงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
3. นายวทัญญู ปัญญาภูโรงเรียนบ้านน้ำเลียงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวไพลิน กันธุระศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดน่านกรรมการ
2. นางสาวณัฐนันท์ ปันลาดศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดน่านกรรมการ
3. นางนิศากร หาดจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดน่านกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวณัฐนันท์ ปันลาดศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดน่านกรรมการ
2. นางสาวไพลิน กันธุระศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดน่านกรรมการ
3. นางนิศากร หาดจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดน่านกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวปริศนา หงษ์ทอง 0827700716
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]