หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเขต 37 น่าน 2 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 21-22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   21 ต.ค. 2559   22 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 22 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 22 ต.ค. 2559 09.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 22 ต.ค. 2559 09.00
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร ชั้น 2 ห้อง 423 22 ต.ค. 2559 09.00
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 22 ต.ค. 2559 09.00
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 22 ต.ค. 2559 09.00
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 22 ต.ค. 2559 09.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 22 ต.ค. 2559 09.00
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 22 ต.ค. 2559 09.00
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 22 ต.ค. 2559 09.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว ICT 5 22 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สนามกีฬา 22 ต.ค. 2559 9.00 - 12.00 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สนามกีฬา 22 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง อาคารเฉลิมราชย์ 70 ปี ( อาคารใหม่ ) ชั้น 1 ห้อง ประชุมใหญ่ 22 ต.ค. 2559 09.00-16.00
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง อาคารเฉลิมราชย์ 70 ปี ( อาคารใหม่ ) ชั้น 1 ห้อง ประชุมใหญ่ 22 ต.ค. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 682 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 22 ต.ค. 2559
2 683 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 22 ต.ค. 2559
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 22 ต.ค. 2559
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 22 ต.ค. 2559
5 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 22 ต.ค. 2559
6 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 22 ต.ค. 2559
7 627 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 22 ต.ค. 2559
8 628 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 22 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวปริศนา หงษ์ทอง 0827700716
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]