หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเขต 37 น่าน 2 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 21-22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   21 ต.ค. 2559   22 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 21 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 21 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 21 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 21 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 21 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 537 21 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 21 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 21 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 21 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 21 ต.ค. 2559 09.000 น. เป็นต้นไป
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 21 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 21 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 21 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 327 21 ต.ค. 2559 09.00-11.00
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 326 21 ต.ค. 2559 09.00-11.00
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 324 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 324 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 316 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 316 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ม.1 313 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการเคมี 314 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทย์ ม.2 315 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทย์ ม.2 315 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง หอประชุมอนุสรณ์ 6 ปี โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง หอประชุมอนุสรณ์ 6 ปี โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 21 ต.ค. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 21 ต.ค. 2559
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 21 ต.ค. 2559
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 21 ต.ค. 2559
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 21 ต.ค. 2559
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว ICT อาคาร 2 21 ต.ค. 2559
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว ICT อาคาร 2 21 ต.ค. 2559
7 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 21 ต.ค. 2559
8 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 21 ต.ค. 2559
9 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 21 ต.ค. 2559
10 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 21 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนปัว เวทีหน้าเสาธง 21 ต.ค. 2559
2 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 21 ต.ค. 2559
3 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 21 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว ใต้ถุนอาคาร 5 21 ต.ค. 2559
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว ใต้ถุนอาคาร 5 21 ต.ค. 2559
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว ใต้ถุนอาคาร 5 21 ต.ค. 2559
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว ใต้ถุนอาคาร 5 21 ต.ค. 2559
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว ใต้ถุนอาคาร 5 21 ต.ค. 2559
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว ใต้ถุนอาคาร 5 21 ต.ค. 2559
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว ใต้ถุนอาคาร 5 21 ต.ค. 2559
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว ใต้ถุนอาคาร 5 21 ต.ค. 2559
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว ใต้ถุนอาคาร 5 21 ต.ค. 2559
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว ใต้ถุนอาคาร 5 21 ต.ค. 2559
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว ใต้ถุนอาคาร 5 21 ต.ค. 2559
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว ลานแหล่งเรียนรู้สวนปาล์ม 21 ต.ค. 2559
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว ลานแหล่งเรียนรู้สวนปาล์ม 21 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว ICT 1 และ ICT 2 21 ต.ค. 2559
2 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว ICT 1 และ ICT 2 21 ต.ค. 2559
3 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว ICT 1 และ ICT 2 21 ต.ค. 2559
4 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว ICT 1 และ ICT 2 21 ต.ค. 2559
5 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว ICT 1 และ ICT 2 21 ต.ค. 2559
6 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว ICT 1 และ ICT 2 21 ต.ค. 2559
7 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว ICT 1 และ ICT 2 21 ต.ค. 2559
8 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว ห้อง ประชุมโรงพลศึกษา 21 ต.ค. 2559
9 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว ห้อง ประชุมโรงพลศึกษา 21 ต.ค. 2559
10 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว ICT 1 และ ICT 2 21 ต.ค. 2559
11 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว ICT 1 และ ICT 2 21 ต.ค. 2559
12 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว ICT 1 และ ICT 2 21 ต.ค. 2559
13 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว ICT 1 และ ICT 2 21 ต.ค. 2559
14 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว ICT 1 และ ICT 2 21 ต.ค. 2559
15 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว ICT 1 และ ICT 2 21 ต.ค. 2559
16 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว ICT 1 และ ICT 2 21 ต.ค. 2559
17 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว ICT 1 และ ICT 2 21 ต.ค. 2559
18 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว ICT 1 และ ICT 2 21 ต.ค. 2559
19 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว ICT 1 และ ICT 2 21 ต.ค. 2559
20 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว ICT 1 และ ICT 2 21 ต.ค. 2559
21 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว ICT 1 และ ICT 2 21 ต.ค. 2559
22 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว ICT 1 และ ICT 2 21 ต.ค. 2559
23 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว ICT 1 และ ICT 2 21 ต.ค. 2559
24 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว ICT 1 และ ICT 2 21 ต.ค. 2559
25 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว ICT 1 และ ICT 2 21 ต.ค. 2559
26 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 โรงเรียนปัว ห้อง ประชุมโรงพลศึกษา 21 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว ห้อง ประชุมสปค. 21 ต.ค. 2559
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว ห้อง ประชุมสปค. 21 ต.ค. 2559
3 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว ห้อง ประชุมสปค. 21 ต.ค. 2559
4 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว ห้อง ประชุมสปค. 21 ต.ค. 2559
5 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว ห้อง ประชุมสปค. 21 ต.ค. 2559
6 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว ห้อง ประชุมสปค. 21 ต.ค. 2559
7 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนปัว ห้อง ประชุมสปค. 21 ต.ค. 2559
8 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนปัว ห้อง ประชุมสปค. 21 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง ห้องภาษาจีน 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง ห้องภาษาจีน 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ภาษาญี่ปุ่น 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ภาษาญี่ปุ่น 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง ห้องภาษาจีน 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง ห้องภาษาจีน 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ภาษาญี่ปุ่น 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ภาษาญี่ปุ่น 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง ห้องภาษาจีน 21 ต.ค. 2559 13.00-17.00
10 670 ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ภาษาญี่ปุ่น 21 ต.ค. 2559 13.00-17.00
11 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง ห้องภาษาจีน 21 ต.ค. 2559 13.00-17.00
12 674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ภาษาญี่ปุ่น 21 ต.ค. 2559 13.00-17.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม สปค. 21 ต.ค. 2559 11.00 - 12.00 น.
2 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง อาคารห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง เรียนอิเล็คทรอนิค ( E-Class ) 21 ต.ค. 2559 13.00-16.00
3 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง อาคารห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง เรียนอิเล็คทรอนิค ( E-Class ) 21 ต.ค. 2559 13.00-16.00
4 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคารโรงอาหาร ชั้น 3 ห้อง สมุดโรงเรียนปัว 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคารโรงอาหาร ชั้น 3 ห้อง สมุดโรงเรียนปัว 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 21 ต.ค. 2559 09.00-14.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 21 ต.ค. 2559 09.00-14.00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 21 ต.ค. 2559 09.00-14.00
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
10 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 21 ต.ค. 2559 09.00-14.00
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 21 ต.ค. 2559
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 21 ต.ค. 2559
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 21 ต.ค. 2559 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อุตสาหกรรม 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อุตสาหกรรม 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อุตสาหกรรม 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อุตสาหกรรม 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว ลานแหล่งเรียนรู้(โดมเขียว) 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว ลานแหล่งเรียนรู้(โดมเขียว) 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคารเกษตรและลานจอดรถ 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคารเกษตรและลานจอดรถ 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคารเกษตรและลานจอดรถ 21 ต.ค. 2559 09.00-11.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคารเกษตรและลานจอดรถ 21 ต.ค. 2559 09.00-11.00
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคารเกษตรและลานจอดรถ 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคารเกษตรและลานจอดรถ 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคารเกษตรและลานจอดรถ 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคารเกษตรและลานจอดรถ 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคารเกษตรและลานจอดรถ 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคารเกษตรและลานจอดรถ 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว ลานแหล่งเรียนรู้(โดมเขียว) 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว ลานแหล่งเรียนรู้(โดมเขียว) 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 615 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว ห้อง ประชุมวิชาการ 21 ต.ค. 2559 09.00
2 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว ห้อง ประชุมวิชาการ 21 ต.ค. 2559 09.00
3 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 1 ห้อง 124 21 ต.ค. 2559 09.00 - 1ุ6.00
4 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 1 ห้อง 124 21 ต.ค. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 1 ห้อง 136 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 1 ห้อง 136 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 1 ห้อง 137 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว เวทีกลาง 21 ต.ค. 2559 09.00
5 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว เวทีกลาง 21 ต.ค. 2559 09.00
6 083 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว เวทีกลาง 21 ต.ค. 2559 09.00
7 085 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว เวทีกลาง 21 ต.ค. 2559 09.00
8 086 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว เวทีกลาง 21 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนปัว อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนปัว อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวปริศนา หงษ์ทอง 0827700716
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]