หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเขต 37 น่าน 2 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 21-22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 327 21 ต.ค. 2559 09.00-11.00 ทุกรายการรายงานตัว เวลา 08.30 น. และเริ่มทำการแข่งขันเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 326 21 ต.ค. 2559 09.00-11.00 ทุกรายการรายงานตัว เวลา 08.30 น. และเริ่มทำการแข่งขันเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 324 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00 ทุกรายการรายงานตัว เวลา 08.30 น. และเริ่มทำการแข่งขันเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 324 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00 ทุกรายการรายงานตัว เวลา 08.30 น. และเริ่มทำการแข่งขันเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 316 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00 ทุกรายการรายงานตัว เวลา 08.30 น. และเริ่มทำการแข่งขันเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 316 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00 ทุกรายการรายงานตัว เวลา 08.30 น. และเริ่มทำการแข่งขันเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ม.1 313 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00 ทุกรายการรายงานตัว เวลา 08.30 น. และเริ่มทำการแข่งขันเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการเคมี 314 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00 ทุกรายการรายงานตัว เวลา 08.30 น. และเริ่มทำการแข่งขันเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทย์ ม.2 315 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00 ทุกรายการรายงานตัว เวลา 08.30 น. และเริ่มทำการแข่งขันเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทย์ ม.2 315 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00 ทุกรายการรายงานตัว เวลา 08.30 น. และเริ่มทำการแข่งขันเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง หอประชุมอนุสรณ์ 6 ปี โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00 ทุกรายการรายงานตัว เวลา 08.30 น. และเริ่มทำการแข่งขันเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง หอประชุมอนุสรณ์ 6 ปี โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 21 ต.ค. 2559 13.00-16.00 ทุกรายการรายงานตัว เวลา 08.30 น. และเริ่มทำการแข่งขันเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวปริศนา หงษ์ทอง 0827700716
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]