หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเขต 37 น่าน 2 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 21-22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 22 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัว 08.30 น. เริ่มแข่งขัน 09.00 น. ทุกรายการ
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 22 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัว 08.30 น. เริ่มแข่งขัน 09.00 น. ทุกรายการ
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร ชั้น 2 ห้อง 423 22 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัว 08.30 น. เริ่มแข่งขัน 09.00 น. ทุกรายการ
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 22 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัว 08.30 น. เริ่มแข่งขัน 09.00 น. ทุกรายการ
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 22 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัว 08.30 น. เริ่มแข่งขัน 09.00 น. ทุกรายการ
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 22 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัว 08.30 น. เริ่มแข่งขัน 09.00 น. ทุกรายการ
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 22 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัว 08.30 น. เริ่มแข่งขัน 09.00 น. ทุกรายการ
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 22 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัว 08.30 น. เริ่มแข่งขัน 09.00 น. ทุกรายการ
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 22 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัว 08.30 น. เริ่มแข่งขัน 09.00 น. ทุกรายการ
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว ICT 5 22 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัว 08.30 น. เริ่มแข่งขัน 09.00 น. ทุกรายการ


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวปริศนา หงษ์ทอง 0827700716
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]