หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเขต 37 น่าน 2 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 21-22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สนามกีฬา 22 ต.ค. 2559 9.00 - 12.00 น. รายงานตัว 8.00 - 8.30 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สนามกีฬา 22 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น. รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม สปค. 21 ต.ค. 2559 11.00 - 12.00 น. รายงานตัวเวลา 10.00 - 10.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง อาคารห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง เรียนอิเล็คทรอนิค ( E-Class ) 21 ต.ค. 2559 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 12.30 น.
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง อาคารห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง เรียนอิเล็คทรอนิค ( E-Class ) 21 ต.ค. 2559 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 12.30 น.
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง อาคารเฉลิมราชย์ 70 ปี ( อาคารใหม่ ) ชั้น 1 ห้อง ประชุมใหญ่ 22 ต.ค. 2559 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง อาคารเฉลิมราชย์ 70 ปี ( อาคารใหม่ ) ชั้น 1 ห้อง ประชุมใหญ่ 22 ต.ค. 2559 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคารโรงอาหาร ชั้น 3 ห้อง สมุดโรงเรียนปัว 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคารโรงอาหาร ชั้น 3 ห้อง สมุดโรงเรียนปัว 21 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวปริศนา หงษ์ทอง 0827700716
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]