หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเขต 37 น่าน 2 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 21-22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 21 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ทุกรายการรายงานตัว 08.30 น. และเริ่มทำการแข่งขัน 09.00 น.เป็นต้นไป
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 21 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป ทุกรายการรายงานตัว 08.30 น. และเริ่มทำการแข่งขัน 09.00 น.เป็นต้นไป
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 21 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป ทุกรายการรายงานตัว 08.30 น. และเริ่มทำการแข่งขัน 09.00 น.เป็นต้นไป
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 21 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป ทุกรายการรายงานตัว 08.30 น. และเริ่มทำการแข่งขัน 09.00 น.เป็นต้นไป
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 537 21 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป ทุกรายการรายงานตัว 08.30 น. และเริ่มทำการแข่งขัน 09.00 น.เป็นต้นไป
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 21 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป ทุกรายการรายงานตัว 08.30 น. และเริ่มทำการแข่งขัน 09.00 น.เป็นต้นไป
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 21 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป ห้อง 512 เก็บตัวท่องอาขยานม.ต้น ทุกรายการรายงานตัว 08.30 น. และเริ่มทำการแข่งขัน 09.00 น.เป็นต้นไป
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 21 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป ห้อง523 เก็บตัวท่องอาขยาน ม.ปลาย ทุกรายการรายงานตัว 08.30 น. และเริ่มทำการแข่งขัน 09.00 น.เป็นต้นไป
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 21 ต.ค. 2559 09.000 น. เป็นต้นไป ทุกรายการรายงานตัว 08.30 น. และเริ่มทำการแข่งขัน 09.00 น.เป็นต้นไป
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 21 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป ทุกรายการรายงานตัว 08.30 น. และเริ่มทำการแข่งขัน 09.00 น.เป็นต้นไป
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 21 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป ทุกรายการรายงานตัว 08.30 น. และเริ่มทำการแข่งขัน 09.00 น.เป็นต้นไป
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 21 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป ทุกรายการรายงานตัว 08.30 น. และเริ่มทำการแข่งขัน 09.00 น.เป็นต้นไป


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวปริศนา หงษ์ทอง 0827700716
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]