รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 น่าน 1
ณ ร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน , ร.ร.สตรีศรีน่าน ,ร.ร.นันทบุรีวิทยาฯ , ร.ร.น่านคริสเตียนศึกษา,ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ฯ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปัญญาแก้ว
 
1. นางแสงดาว  ปัญญาวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวพชรมน  มะศักดิ์
 
1. นางจารุณี  นันศิริ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอนุสา  สมจิตต์
 
1. นางทิวาพร  บุตรแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. นางสาวกัลยรัตน์  มงคล
 
1. นางมนัสยา  แก้วใหม่
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายณัฐพล  ทะลือ
 
1. นายทวีวัฒน์  ทวีชัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวณัฐสุดา  จันต๊ะพรมมา
 
1. นางจุฑามณี  ทะขัติ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงวิภาดา  ชมนันท์
 
1. นางวิไลวรรณ  บัวอาจ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นายธนาวุฒิ   มหาวัน
 
1. นางวิไลวรรณ  บัวอาจ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงปริญญา  ไชยชนะ
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  วรรณกุล
3. เด็กหญิงศุภกานต์  ผาลัย
 
1. นางสาวกุลธิดา  หล้ามะณี
2. นางสาวปัทมา  ปิยศทิพย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาวกัญญารัตน์  นันฝั้น
2. นางสาวณัฎฐา  อนุปิม
3. นายเศรษฐพงษ์  กองแก้ว
 
1. นางสาวกุลธิดา  หล้ามะณี
2. นางสาวปัทมา  ปิยศทิพย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงกมลชนก  อุดใจ
2. เด็กหญิงสกุณา  วงค์ไชย
 
1. นางเพ็ญศรี  บูรพาวิจิตรนนท์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นางสาวอาทิตยา  โนวัง
2. นางสาวเจนจิรา  บุญรักษา
 
1. นายสมโภชน์  จันด้วง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายณฐกร  กิจเจริญวิศาล
 
1. นายนิวัฒน์  พันน้อย
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายกันต์กมล  ยองใย
 
1. นางเอมอร  สุมามาลย์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เป็งมา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ธิเสนา
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ปาจินะ
 
1. นายธนชน  คำดี
2. นางนฤมล  นิ่มพยา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวกชพรรณ  คำลือมี
2. นายชยพล  สุทธิ
3. นางสาวณิชกมล  มณีวัฒนเศรษฐ์
 
1. นางพัทธ์ธีรา  เหลืองวัฒนะโชติ
2. นางสาวจิรัชญา  กาแสน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงชนันธร  สุทธิพงศ์พันธ์
2. เด็กหญิงชยาภรณ์  กันสาร
3. เด็กหญิงณัฐชยา  น้องการ
 
1. นางจิราวรรณ  ชุ่มวงค์
2. นางสาวพิมพารัตน์  สมหน่อ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวธัญญาศิริ  บูรณสันติพงศ์
2. นายรัชชานนท์  ธนะขว้าง
3. นายวิทย์นิธิ  ธีรัตน์ชยังกูร
 
1. นางพัทธ์ธีรา  เหลืองวัฒนะโชติ
2. นายณัฐวุฒิ  ทาตาล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายจารุกิตติ์  ประคำมา
2. เด็กชายตฤณพัทธ์  มีบุญ
 
1. นางมนชยา  อธิกรม
2. นางเยาวลักษณ์  สุวรรณตระการ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายพาทิศ  ศรีบุรี
2. นายศุภกร  สุวรรณ์อิน
 
1. นายภัชรณันติ์  ศรีประเสริฐ
2. นางวัชราวไลย์  วงศ์ใหญ่
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายธนโชติ  อะโนติ๊บ
 
1. นางชัชฎาภรณ์  ใจจันทร์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 1. นางสาวอัญชลี  มุ่งหมายผล
 
1. นายอภิชัย  ธนบุญเรือง
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงณัชชารีย์  ปัญญาศิษฐ์สกุล
2. เด็กหญิงธญานี  พลธนะ
3. เด็กชายภูเบศวร์  ยอดอ้อย
 
1. นางจิตรา  อ่อนชำนิ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวพิมพ์พริมา  ฉันทาวิวัฒน์
2. นายวรรธนะพงศ์  นฤบาล
3. นายเตชิษฐ์  หลิวบริบูรณ์กูล
 
1. นางปุณณดา  ปราบริปู
2. นางสาวณลีกาญจน์  ทาคำ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงฐานิตา  แสงธรรมชาติ
2. เด็กหญิงธนรัตน์  สุนา
3. เด็กหญิงสุนิศา  คามภีรกุล
 
1. นางรัฐพร  ธิเสนา
2. นางรัตนาพรรณ  อุตมีมั่ง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวณัฐนรี  ปัญญา
2. นางสาวนริศรา  ครุฑธานุวัฒน์
3. นางสาวอริสา  สุวรรณวรางกูร
 
1. นายมนตรี  นันตา
2. นางสาวชนาธิป  อาราธนกุล
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กุลศรีไชย
2. เด็กชายธันวา  แก้วถา
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  การินทร์
 
1. นางศิริลักษณ์  ทรายคำ
2. นางประภาภรณ์  นะไชย
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายจิตตภู  งึ้มนันใจ
2. นายติณณภพ  ดวงทา
3. นายศตคุณ  พันธุ์คำวัง
 
1. นายมนตรี  นันตา
2. นายเสกสรรค์  ทิพย์ปัญญา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  กันแก้ว
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ภาภักดี
3. เด็กหญิงสิโรธร  มาฉิม
 
1. นางชวนพิศ  นันตา
2. นางดวงชีวัน  ใฝ่ใจ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวปณิตา  ธีระไพรพฤกษ์
2. นางสาวพิมพ์มาดา  สุทธิแสน
3. นายอาชัญ  นันต๊ะนา
 
1. นางชวนพิศ  นันตา
2. นางดวงชีวัน  ใฝ่ใจ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  เปี่ยมทวีศักดิ์
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อินทรประดิษฐ์
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ทิศทาพวน
2. นายสมชาย  ตนใจ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นายนครินทร์  วงศ์นันตา
2. นายมงคล  ถาต๊ะวงค์
 
1. นายปฐมพงษ์  ทะแสง
2. นางสาวสุพัตรา  ลังกาใจ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายฐิติพงค์  คณะศรี
2. เด็กชายสัจจภัทร์   พิสิทธิ์ชัยงาม
 
1. นายสัจจะ  รุณวุฒิ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายวงศ์วรัณ   แก้วภิรมย์
2. เด็กชายเสฎธวัฒน์  ปานต๊ะระษี
 
1. นายสัจจะ  รุณวุฒิ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นายชัยมงคล  จันเป็ง
2. นายรัฐสภา  สารกาญจน์
3. นายเจษฎา  ขันกา
 
1. นายมงคล  แดงฟู
2. นายสัจจะ  รุณวุฒิ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงชุติมน  ชุ่มวงค์
2. เด็กหญิงณิลดา  ไชยวุฒิ
3. เด็กหญิงบุญยานุช  ศรีหงษ์
4. เด็กหญิงปิ่นมณี  อินตางาม
5. เด็กหญิงพิมผกา  บุญดา
 
1. นายสมเรียน  วงศ์สัมพันธ์
2. นายชัยพร  สุขมี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวธัญพิชชา  มาราช
2. นางสาวนันธ์ชนัน  เพชรศิริโชค
3. นางสาวรัตนมณี  ไชยสาร
4. นางสาววรัชยา  สมรักษ์
5. นางสาวหทัยชนก  ชาวนา
 
1. นายชัยพร  สุขมี
2. นายสมเรียน  วงศ์สัมพันธ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงณพัฐธิกา  ใจบุญ
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ข่ายสุวรรณ
3. เด็กหญิงปัญชญา  ขิงหอม
4. เด็กหญิงพนิตชนันท์  ธรรมศิริ
5. เด็กชายภัคพล  บัวผัน
 
1. นางประทิน  สิทธิวงศ์
2. นางสาวสุภารัตน์  พิจคำ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก 1. นายภูมินทร์  สิทธิสงคราม
2. นางสาววนิดา  ตาขันทะ
3. นางสาวสลินทิพย์  ใหม่น้อย
4. นางสาวสาวิตรี  สิงห์พุทธา
5. นางสาวอภิชญา  มาน้อย
 
1. นางสาวพิชญาพรรณ  พากเพียร
2. นางเรณู  ปันทะมา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มาอุ่น
2. เด็กชายกฤษดา  อินสอน
3. เด็กหญิงกันทลัส  ทองเกียรติ
4. เด็กชายธีรพัฒน์  กาบคำ
5. เด็กหญิงภัทธนันท์  เชียงรินทร์
 
1. นายอิฐธิพงษ์  พันธจักร์
2. นายธัญวัฒน์  กาบคำ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาวกานต์พิชชา  อินถา
2. นางสาวจิราพร  ทมินเหมย
3. นายธนพนธ์  ทุ่งสง
4. นางสาวธนัชชา  อ้นยะ
5. นายวีระวุฒิ  เขียวตื้ออินทร์
 
1. นายกฤษนัส  วังสาร
2. นางวิจิตรตา  ตาดี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวจิราภา  สุภาพันธ์
2. นางสาวฐิติกาญจน์  สองสีขวา
3. นางสาวฐิติรัตน์  ไชยสลี
4. นายณรงค์ฤทธิ์  ศิริโภคา
5. นายธนายุส  ก๋ากัน
6. นางสาวธัญชนก  กองยักษี
7. นางสาวธันย์ชนก  เมืองด่าน
8. นางสาวนันท์นภัส  นพเก้า
9. นางสาวปิยากร  ขันรินทร์
10. นางสาวพนิดา  การสมทบ
11. นางสาวมธุรส  ยศไชย
12. นางสาวศิริกานต์  อิ่นมะโน
13. นางสาวสลินดา  สุดสม
14. นายสันติภาพ  เตชะเสนา
15. นายสุทธิพงศ์  หวายหอม
16. นางสาวสุนิสา  สายนาค
17. นางสาวอนิศรา  วงศ์คำ
18. นางสาวอนุธิดา  ติ๊บแก้ว
19. นางสาวอมรรัตน์  นุราช
20. นางสาวเบญญาภา  ตนภู
 
1. นายธีรพล  เป็งมา
2. นางผุสดี  สงวนศรี
3. นางพัฒชา  คำแสน
4. นางชวนพิศ  นันตาดี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงศิริประภา  ตระกูลอิ่น
 
1. นางมิตรทิรา  กาบนันทา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวสิริภา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวประภารัตน์  สายวงศ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงเบญญาภา  อิ่นภา
2. เด็กชายเอื้อสกุล   กุลสุ
 
1. นางสุพิณญา  สิทธิยศ
2. นายเอกลักษณ์  สัตยวงศ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวชุดานันทร์   นันฝั้น
2. นายภูมินทร์  เอี่ยมคำ
 
1. นางสุพิณญา  สิทธิยศ
2. นายเอกลักษณ์  สัตยวงศ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงฐิติภา  ชุ่มเย็น
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ณ น่าน
3. นางสาวต้นน้ำ  ศรีสูงเนิน
4. เด็กหญิงธัญญาฎา  สิทธิมงคล
5. นางสาวปนัดดา  แปงล้วน
6. นางสาวปิ่นปัก  สอนสุภาพ
7. เด็กหญิงวีรดา  เกียรติยศ
8. นางสาวศิริรัตน์  สวนมูล
9. เด็กหญิงสุชาดา  แสงสว่าง
10. เด็กหญิงสุทธิดา  ยอดเหล็ก
 
1. นางบุญเทียม  สมคำ
2. นายพิเชษฐ์  ใบยา
3. นางผุสดี  สงวนศรี
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นางสาวกุลวดี  คำตี
2. นางสาวขนิษฐา  สิงแก้ว
3. นางสาวจีรนันท์  จันอ้น
4. นางสาวชญานิษฐ์  ภาพโพธิ์
5. นางสาวทัศน์ลักษณ์  บังเมฆ
6. เด็กชายธนวัฒน์  พังยะ
7. นางสาวธนัชพร  เบ้าพรม
8. นางสาวนงลักษณ์  นามวงศา
9. นางสาวปวรรัตน์  ธนูสนธิ์
10. นางสาวพรพิมล  สุทธเขต
11. นางสาวพรรณภัทร  ก๋าคำมูล
12. นางสาวภัทรชนก  อิทธิรักษ์
13. นางสาวยลดา  ก๋าวงศ์
14. นางสาวสุดารัตน์  เรืองดี
15. นางสาวเกษสุนันท์  จันทร์อ้น
 
1. นายบุรัสกร  กุดนาน้อย
2. นายสงกรานต์  คำนาน
3. นายรัชภูมิ  วงศ์เทพ
4. นายพีรพล  ศรีมาลัย
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงจณัญญา  ฟูทองรอด
2. เด็กหญิงธนพร  วรวัฒน์วิทยากุล
 
1. นายชูศักดิ์  เมืองชัย
2. นายโชคอภิวัฒน์  สุคัมภีร์
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายณัฐพร  สมภาร
2. นายอรรถกร  สอนยศ
 
1. นายพนาสันต์  กาบวัง
2. นายเดชชาติ  สิทธิยศ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ยอดตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นางสาวอารียา  ปันติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  บุญนำ
 
1. นางมาลี  ไชยยศ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นางสาวชุฏิกาญณ์  ตามา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายพัทธดนย์  เรืองรินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ชนก  ทะชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงเพชรดา  คนสูง
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวพิยดา  ช่างแย้ม
 
1. นางภัสราภรณ์  อนุรักษ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันวงศ์
2. เด็กหญิงวัฒนากร  กันใจ
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
2. นางมาลี  ไชยยศ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  คำสุหล้า
 
1. นายธงชัย  เขื่อนพันธ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นางสาวสริลทิพย์  อุดฝั้น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษกร  จรศรชัย
2. เด็กชายณัฐพล  วุฒิตา
3. เด็กชายพิสุทธิพงษ์  ปัญญาทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
2. นางณัชชาวีณ์  สุยะนา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นายณัฐพล  ก้อนแก้วมูล
2. นายพิรัชชัย  ตันปัน
3. นางสาวมัจฉา  คำอ้ายล้าน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
2. นางณัชชาวีณ์  สุยะนา
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายศุภกร  พวงพิพัฒน์
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายพงศธร  ใจจะดี
 
1. นางสาวณัฎฐ์ญดา  วงศ์สิทธิ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวพิมนภัทร  พิพัฒน์วรไกร
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายพิษณุ  พิมพ์เถื่อน
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นายพัชรพล  กองยักษี
 
1. นางสาวณัฏฐ์ญดา  วงศ์สิทธิ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายปรีณาภา  ไชยวุฒิ
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวเกวลี  ไชยวุฒิ
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  แซ่เติ๋น
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายนวมินทร์  ปิงนา
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวจตุพร  ไชยยา
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงกิตติกา  เจดีย์กัน
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายปุญยวัจน์  เรืองฤทธิ์
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. นางสาวรสริน  กันทะกาลัง
 
1. นายทนายุธ  เจริญรัมย์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงอรจิรา  ใจฝั้น
 
1. นางสาวณัฏฐ์ญดา  วงศ์สิทธิ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวขวัญดาว  ภูมินัน
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวจตุพร  ไชยยา
2. เด็กชายชนะ  ชูรัมย์
3. นายนวมินทร์  ปิงนา
4. นางสาวปรีณาภา  ไชยวุฒิ
5. นายภัทรพล  กิติยศ
6. เด็กชายสุพัฒน์ชัย  แก้วใหม่
7. นางสาวอรัญญา  สาราด
8. นางสาวเกวลี  ไชยวุฒิ
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายชนะ  ชูรัมย์
2. เด็กชายธนะพัฒน์  อุตเตน
3. เด็กชายธนา  วังยศ
4. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  แสงม่วงยาง
5. นางสาวปรีณาภา  ไชยวุฒิ
6. นางสาวพิมนภัทร  พิพัฒน์วรไกร
7. เด็กชายพิษณุ  พิมพ์เถื่อน
8. นายภัทรพล  กิติยศ
9. เด็กหญิงมนัสชนก  เวชฤทธิ์
10. นางสาวรัตนาภรณ์  สวัสดี
11. เด็กชายลัญชานนท์  อัคนิโรจน์
12. เด็กหญิงวชิรญาณ์  แซ่เติ๋น
13. นายศุภกร  พวงพิพัฒน์
14. เด็กชายสุพัฒน์ชัย  แก้วใหม่
15. นางสาวเวธินี  แก้วเนตร
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
2. นางสมจิตร  ไชยวงศ์หวั่นท๊อก
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 1. เด็กชายกฤษฎา  ฐานะ
2. นายต่อตระกูล  คำแก้ว
3. เด็กชายธนดล  อุตมา
4. เด็กหญิงธนภรณ์  ทิศหน่อ
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  ธิสาร
6. นางสาวบุษยา  แดงต๊ะ
7. เด็กหญิงพัทธนันท์  ถาติ๊บ
8. เด็กหญิงภัทรสุดา  อินต๊ะเหล็ก
9. นายภูวมินทร์  ใจหลวงคำ
10. เด็กหญิงรัชกัลยา  อินทะ
11. เด็กชายวรวุธ  อินจ๊อด
12. เด็กหญิงวีรดา  อินนันใจ
13. เด็กชายวีระวัฒน์  จ๊ะโม่ง
14. เด็กหญิงสิริกร  อินจ๊อด
15. เด็กหญิงสุชาดา  ไชยศรีธิ
16. เด็กหญิงอธิชา  กันหมุด
17. เด็กหญิงอนัญญา  โลหะกิจ
18. เด็กหญิงอนันตญา  ปันเสาร์
19. เด็กหญิงอมลณัฐ  แก้วธรรม
20. เด็กหญิงอาภาภัทร  ดีพรม
21. เด็กหญิงเบญญา  วงศ์แก้ว
 
1. นายพิสิษฐ์  เชิงแก้ว
2. นายกุลชาติ  ชัยมงคล
3. นางสาวพิมผการัง  ช่างทอง
4. นางสาวพัชรี  ฮ้อรี
5. นางสาวจาริยา  ภัทรธานนท์
6. ว่าที่ร้อยตรีจักรี  วชิรพงษ์ไพร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กชายกฤษฏา  ยศบุญมี
2. เด็กหญิงกวิสรา  สิทธิมงคล
3. นายชัยนรินทร์  เทียมชัยภูมิ
4. เด็กชายชินวัฒน์  พรมมา
5. นายณัฐพล  แก้วภิรมย์
6. เด็กหญิงวริศรา  ณ ลำปาง
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
2. นายวินัย  หมื่นพรมแสน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นายดนุสรณ์  กันทะเสน
2. นายภูธเนศ  อนุพรม
3. นายศุภณัฐ  ตันจันตา
4. นายอภิชาติ  วังสนิท
5. นางสาวเบญจรัตน์  ประจักร์เมือง
6. นางสาวเพ็ญนภา  อิทธิรักษ์
 
1. นายธนญ  มารัตน์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นายกฤษดา  ยศบุญมี
2. นางสาวกอปาริชาต  อุดมศาสตร์กุล
3. นายกัมพล  สุริยศ
4. นายคีรีเขตต์  จันต๊ะสา
5. นางสาวจุฬาลักษณ์  เรืองฤทธิ์
6. นางสาวชญาภา  เอี่ยมอ่ำ
7. นายชัยธวัช  โนต๊ะยศ
8. นายชัยนรินทร์  เทียมชัยภูมิ
9. เด็กชายชินวัฒน์  พรมมา
10. เด็กหญิงณัชชา  สุนันท์
11. นางสาวณัฐกานต์  คงมาก
12. นายณัฐพล  แก้วภิรมย์
13. นายธนพล  เทพประสิทธิ์
14. นางสาวธีราภรณ์  วิชาธิ
15. นางสาวนาฎวิภา  ปินตามูล
16. นายปฏิพัทธ์  เฟื่องฟู
17. นางสาวปนัดดา  แสนกันหา
18. นายพรเทพ  เพชรต้อม
19. นางสาวพัชณิภา  เงินขัน
20. นายพัทธรินทร์  ท้าวคำ
21. นางสาวพิชญา  สบานงา
22. นายพิทักษ์ชน  มณีแดง
23. นางสาวพิมพกา  คำหล้า
24. นายภราดร  หล้าจันทร์
25. นางสาวมนฤทัย  ปันมิตร
26. นางสาวมัญชุภา  ถาหล้า
27. เด็กชายรัตนชาต  สมบูรณ์
28. นางสาวฤทัยรัตน์  เกียรติกลาง
29. นางสาวลัดดาวัลย์  สุขศีรราษฎร์
30. นายลิขิต  กันจะนะ
31. นางสาววรพรรณ  มหาวัน
32. เด็กหญิงวริศรา  ณ ลำปาง
33. นายวิศรุต  คำปลิว
34. นายศุภกร  สุนทร
35. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วงค์กองแก้ว
36. นายสุรชัย  สูงเนิน
37. นายอนาวิน  จำปาสา
38. นางสาวอังคณา  เป็งอินทร์
39. นายเสฏฐวุฒิ  ปันยศ
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
2. นางมาลี  ไชยยศ
3. นายสลิลทิพย์  โพธิพัฒน์
4. นางสาวชนิดา  ทาระเนตร์
5. นายวินัย  หมื่นพรมแสน
6. นายภานุวัฒน์  พัฒนา
7. นางสาวศุภรัตน์  ศิริมาตย์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กชายรัชชานนท์  กันไชยแก้ว
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. นายเจษฎา  ซาววงค์
 
1. นายทนายุธ  เจริญรัมย์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงเปรมสินี  ปทุมไพโรจน์
 
1. นายมนตรี  สองสีโย
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นางสาวเพ็ญนภา  อิทธิรักษ์
 
1. นายธนญ  มารัตน์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กชายรัชชานนท์  กันไชยแก้ว
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นายรัฐพงษ์  คำเที่ยง
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงกัญชนิดา  สุทธวิจิตร
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จริม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สายไพสงค์
 
1. นายจักรพันธ์  สุทธวิจิตร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นายชัยนรินทร์  เทียมชัยภูมิ
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นายสุรชัย  สูงเนิน
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงอลีนา  ไชยวรรณธรรม
 
1. นายธนัชทัศน์  เพียรกสิกรรณ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวณัฐฌา  กุลเทพพรม
 
1. นายสานิต  บูรณกิจ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กชายรัตนชาต  สมบูรณ์
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นายปรัตถกร  คงทน
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงกวิสรา  สิทธิมงคล
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาวศรัณย์พร  คำสุรันทร์
 
1. นายสิทธิชัย  ศศิทัตต์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาวคัลทวัลย์  อันถา
2. นายชายชาญ  ไชยศิริ
3. นายณัฐพงศ์  ไหมม่วง
4. นายณัฐพล  สิทธิมงคล
5. นายณัฐวุฒิ  เชียงของ
6. นางสาววริศรา  อุปละ
7. นางสาววันเพ็ญ  ปะแปง
8. เด็กชายสรสิช  สิทธิโน
9. นายสหัสวรรษ  พรมฝั๋น
 
1. นายสิทธิชัย  ศศิทัตต์
2. นายศุภมงคล  รินนาศักดิ์
3. นางสาวณัฏฐ์ญดา  วงศ์สิทธิ์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายกิตติพงศ์  หยาดยศทะ
2. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  จินะ
3. เด็กชายธีระพล  สมภิพงษ์
4. เด็กชายนนทนัทน์  ถามา
5. เด็กชายนิธิพัฒน์  อินต๊ะวงศ์
6. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เรือนสอน
7. เด็กหญิงวรัญญา  ราชสาร
8. เด็กชายเกริกไกร  ไชยบุญเรือง
9. เด็กหญิงเพียงพอ  ยาวิไชย
10. เด็กหญิงโยษิตา  ยศบุญเรือง
 
1. นางสาวสุธิดา  อธิกูล
2. นางภัสราภรณ์  อนุรักษ์
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายชัยนิวัฒน์  สวนใจ
2. นางสาวฐิดายุ  โพธิบัณฑิต
3. นายธนภูมิ  อุทธิยา
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  เรืองเทศ
5. นายนิติ  วงศ์มาลา
6. นางสาวพีรยา  ฟ้าสาร
7. นางสาวภาวิณี  สีอายุ
8. เด็กหญิงวิสุดารัตน์  ยศกันโท
9. นายศิริวัฒน์  วงค์ป่าน
10. เด็กชายสรัล  คำภู
 
1. นางสาวประภัสสร  วรปรางกุล
2. นายจรัญ  อุดอ้าย
3. นายปิยะ  คณะธรรม
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  พรประสิทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงแก้ว
3. เด็กหญิงธันยพร  ยินดี
4. เด็กหญิงมรกต  สีแดง
5. เด็กหญิงวริศรา  ไชยวุฒิ
6. เด็กหญิงศรัณย์พร  เมืองก้อน
7. เด็กหญิงสุทธิดา  ต่วนมณี
8. เด็กหญิงเบญญาภา  พลพรม
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
2. นางสาวประภัสสร  วรปรางกุล
3. นางชะบา  สุดสม
4. นายปิยะ  คณะธรรม
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวจารุวรรณ  ดู่อินทร์
2. นางสาวธิติมา  ใจหนักแน่น
3. นางสาวปอรรัชม์  แก้วอุด
4. นางสาวพีรยา  ฟ้าสาร
5. นางสาวมรกต  สีแดง
6. นางสาววรรณนิชา  ผาสุข
7. นางสาววลัยพร  คำดา
8. นางสาวอรดา  วงค์ษาสาย
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
2. นางสาวประภัสสร  วรปรางกุล
3. นายปิยะ  คณะธรรม
4. นางชะบา  สุดสม
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  วงค์พุทธคำ
2. เด็กหญิงชาริณี  เหล็กชาย
3. เด็กหญิงณัฐกมล  ชัยนันต๊ะ
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  เปลี่ยนสันเทียะ
5. เด็กหญิงณิชาพัชร์  สอนแก้ว
6. เด็กหญิงสุภาพร  อนุมา
7. เด็กหญิงสุรีย์พร  เพียรบุญ
8. เด็กหญิงอินทิรา  จินะรักษ์
9. เด็กหญิงอินธิรา  สีต๊ะ
 
1. นางสาวมัญชรี  ศรีเวียงฟ้า
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นางสาวกนิษฐกานต์  มหามิตร
2. นางสาวชรินรัตน์  สุดใจ
3. นางสาวณัฐชยา  ไชยชนะ
4. นางสาวดารารัตน์  ขันทะ
5. นางสาวนฤมล  มานะกิจ
6. นางสาวปริณดา  คำมานะ
7. นางสาวยุพารัตน์  มินา
8. นางสาวสุธิสา  เอี่ยมอ่ำ
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อินทะยศ
2. เด็กชายจิณณวัตร  พรมเกศา
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  สุปินะ
4. เด็กชายธีรวัตน์  สุคำแปง
5. เด็กหญิงนิล  แซ่ย่าง
6. เด็กหญิงปริศนา  ศรีเจริญ
7. เด็กชายพิษณุ  แสนหลวง
8. เด็กชายพีรณัฐ  แซ่ลี
9. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทะเลิง
10. เด็กหญิงลอย  ไพทิดา
11. เด็กหญิงวรนุช  ธรรมศิริ
12. เด็กหญิงวุฒิพร  แซ่ว่าง
13. เด็กชายศุภกิจ  อินทะนุ
14. เด็กชายอานัน  พิศจารย์
15. เด็กหญิงอารียย์  เกษมวัฒน์
 
1. นายจักรพันธ์  อินวาทย์
2. นายยุทธภูมิ  สุประการ
3. นางเบญจพร  สักลอ
4. นางธัญลักษณ์  จันทร์เจนจบ
5. นายเอกจิต  กองทา
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. นางสาวกัลยา  แซ่ว่าง
2. นางสาวกุลนิภา  วัฒนาตระกูลวงศ์
3. นายทศวรรษ  บุญสุภา
4. นายธงธวัช  คำนาน
5. นายบรรณสรณ์  คำภาเคน
6. นางสาวบุลิน  แซ่เล้า
7. นายยงยุทธ  แสนคำอ้วน
8. นางสาวรัชนี  แซ่โซ้ง
9. นายศุภชัย  ขันปาลี
10. นางสาวสุพรรัตน์  สกุลวรภัทร
11. นางสาวสุภาวดี  แซ่โซ้ง
12. นางสาวอนงค์  แซ่เล้า
13. นายเกรียงศักดิ์  ตามัน
14. นายเจตนิพัทธ์  สุคำแปง
15. นางสาวเบญจวรรณ  เล่าอริยวงศ์
16. นายเรืองศักดิ์  พันธุ์ป้อง
 
1. นายจักรพันธ์  อินวาทย์
2. นายยุทธภูมิ  สุประการ
3. นายเอกจิต  กองทา
4. นางเบญจพร  สักลอ
5. นางธัญลักษณ์  จันทร์เจนจบ
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 1. นางสาวชฎาภรณ์  แซ่จ๋าว
2. นางสาวนิรัชพร  อุทุมพร
3. นายพงชัย  แซ่เฮ้อ
4. นายวิทยา  ธรรมศิริ
5. นางสาวอัญญารัตน์  ไชยมงคล
 
1. สิบเอกพรพิไล  ศิริวัฒน์
2. นางจินตนา  แก้วตา
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงดารารัศมี  มหามิตร
 
1. นางสาววัชราพรรณ  ปราบหงษ์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นายปฏิวัติ  ต้นวงศ์
 
1. MissWang  Juan
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงธีริศรา   นันตา
 
1. นายจองพล  ถุงเงิน
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาววรินทร์ธร  เบญจรงค์ทวีสิน
 
1. นางสาวปภาอร  โชติวรกิจภิญโญ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงนรีกานต์  เกิดรื่น
 
1. นางสาวปรียารัตน์  ขันทะสอน
 
116 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวศรัญญา  ตั้งจิตนุสรณ์
 
1. นางสาวสุภัคศา  หมั่นดี
 
117 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงบุญยาวัฒน์  สัตยวงศ์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ณ ราช
 
118 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวพรพรหม  พันธ์ภู่
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ณ ราช
 
119 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นางสาวณัฐนรี  ขัติยะ
2. นายพลาธิป  ยาวิละ
3. นางสาววริศรา  อาจเดช
4. นางสาววริศรา  กามะวิถี
5. นายวุฒิชัย  เขื่อนสอง
 
1. นางสาวปรียารัตน์  ขันทะสอน
2. MissWang  Juan
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกานต์  ก๋านนท์
2. เด็กชายณัฐกานต์  มะริลา
3. เด็กชายธนวัต  กันทะสีมา
4. เด็กชายนพชัน  แซ่โซ้ง
5. เด็กชายมฤคินทร์  บุญอิน
6. เด็กชายศักดิ์ณรงค์  ปิ่นสุข
7. เด็กชายศุภกิจ  วรรณา
8. เด็กชายสุริยา  ต๊ะแก้ว
 
1. นายพันศักดิ์  กิจการ
2. นางเบญญาภา  แก้วทิตย์
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายกฤตดนัย  ฝั้นเบ้า
2. นายธีรศักดิ์  ยวงคำ
3. นายพงศธร  งามสง่า
4. นายพุฒิพงษ์  ป้องแก้ว
5. นายอภิชาต  แซ่จ๋าว
6. นายเดโชชัย  ไชยวุฒ
 
1. นายประทวน  มณีเพชร
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  วรรณา
2. นางสาวธนพร  ใชยปาละ
3. นายนันทกร  แก้วนา
4. นางสาวพรธิรา  ชัยวงค์
5. นางสาวรัชฎาพร  กรพาโชค
6. นางสาววราภรณ์  ดวงพันธ์
7. นางสาววิไลลักษณ์  อภิวันท์
8. นายศรัณย์  แสนศรี
9. นายอรรถชัย  ศิลายศ
10. นางสาวอัจฉรียา  อารินท์
 
1. นายกิตติชัย  สอนศิริ
2. นางปรียาพร  เกษตรการุณย์
3. นางสุนันทา  ทิศหน่อ
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาววัสสพร  อุตรนคร
2. นางสาวสิริกานต์  นันต๊ะ
3. นางสาวสิริภา  กันธฤทธิ์
4. นางสาวสุภัสสรา  ยาแก้ว
5. นางสาวสุภาวดี  วิมาละ
 
1. นางสาวปรารถนา  ต๊ะนา
2. นางสาวลำดวน  ท้าวเชียง
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นายกฤษฎา  อุปละ
2. นางสาวณิชมน  ติ๊บน้อย
3. นายธัญพิสิษฐ์  นุมา
4. นางสาวพิมพ์วิภา  พลธนู
5. นางสาวศิรประภา  รัตน้ำหิน
 
1. นายศุภณัฐ  วงศ์สกุล
2. นายเวธิต  ยะติ
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สิทธิวงค์
2. เด็กหญิงธาวินี  อุตเสน
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สายนำ้เย็น
 
1. นางจารุณี  นันศิริ
2. นางสาวจันทิรา  เครือใจ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาวขนิษฐา  ถาต๊ะวงษ์
2. นายคีรีวีร์  หิรัญชาติ
3. นางสาวธัญญาภรณ์  อินทวิชัย
 
1. นางสุวภา  เหมภัทรสุวรรณ
2. นางรวงทอง  ธุระยศ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.76 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. นางสาวดาริน  แสนย่าง
2. เด็กหญิงวีธรา  แซ่ท้าว
3. นางสาวอารีรัตน์  พันธ์แก้ว
 
1. นางปนัดดา  ภู่จันตระกูล
2. นายวรานนท์  คำสีทิพย์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวกนิษฐา  เถวียน
2. นายทศพล  วิเชียรสาร
3. นางสาวสุกัญญา  สุปัน
 
1. นางสุวพรรณ  สวนแก้ว
2. นางอุดมลักษณ์  ปันอินทร์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงพัชรวรรณ  รัตน้ำหิน
2. เด็กหญิงอรไพลิน  สนิทยา
 
1. นางสาวน้ำเพชร  สิงหราไชย
2. นายธวัช  พรมี
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ปัญจขันธ์
2. เด็กชายภราดร  เสมอ
 
1. นายสุรชัย  ใจซื่อ
2. นางสาววิไลวรรณ  เนตรวีระ
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. นายธนพล  เครือแก้ว
2. นายวงศกร  สุวรรณิเวศ
 
1. นายสุรชัย  ใจซื่อ
2. นายหัสดินทร์  บุญเป็ง
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายปฏิพัฒน์  อินนันใจ
2. เด็กชายเมธา  ชื่นแสงเนตร
 
1. นางสาวน้ำเพชร  สิงหราไชย
2. นายถนัดกิจ  ศรีวิไชย
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นายณัฐพล  ปานแดง
2. นางสาวพีรดาพร  ติขะ
 
1. นางสาวน้ำเพชร  สิงหราไชย
2. นายถนัดกิจ  ศรีวิไชย
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวณัฐธิดา  ใต้
2. นางสาววชิรญาณ์  วรรณศรี
 
1. นายอภิราม  งานชูกิจ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นายณัฐชนน  ผัสดี
2. เด็กชายธัญวิสิฎฐ์  สมบัติปัญญ์
 
1. นายภาสกร  กติยา
2. นายอนุวัต  แก้วด้วง
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงชุติมา  กองคำ
2. เด็กหญิงปารเมศ  กิตติราช
 
1. นายธวัช  พรมี
2. นายถนัดกิจ  ศรีวิไชย
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านนคร 1. นายจีระศักดิ์  อนันต๊ะ
2. นายศุภวิชญ์  อุตมะชัชวาล
 
1. นายยุทธนา  กันทะสอน
2. นายชูเชษฐ  พุ่มพวง
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นายณัฐพงศ์  โนลี
2. นายนครินทร์  กรุณา
 
1. นายอนุวัต  แก้วด้วง
2. นางสาวศิริลักษณ์  อิทธิประเวศน์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายธันยบูรณ์  ธนูสนธิ์
2. นายเตชินท์  ว่องอิสริยวณิช
 
1. นางอรุณี  ชัยพิชิต
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  เขื่อนเพชร
2. เด็กชายธีรนัย  มิหายศ
3. เด็กหญิงศรินทิพย์  เฟื่องฟู
 
1. นายอนุวัต  แก้วด้วง
2. นางรุ่งทิพย์  เทพประสิทธิ์
 
141 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาวปภาณิน  พรมกามินทร์
2. นางสาวยุพดี  สิทธิโน
3. นางสาวอนัญญา  สุทธิ
 
1. นายธวัช  พรมี
2. นางสาวน้ำเพชร  สิงหราไชย
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นายจิราวิฒน์  เชื้อเมืองพาน
2. นางสาวสุทธิดา  ปัญญาทา
 
1. นายถนัดกิจ  ศรีวิไชย
2. นางสาวน้ำเพชร  สิงหราไชย
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายคณิศร  พรมกามินทร์
2. เด็กชายธนกฤต  เอื้อเฟื้อ
3. เด็กชายวิศรุต  เสนตา
 
1. นายถนัดกิจ  ศรีวิไชย
2. นายธวัช  พรมี
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายกฤตยชญ์  ไชยมณี
2. นายกฤตเมธ  ถาวงศ์
3. นายนิรันดร์  วงศ์พรมมา
 
1. นายอรรณพ  สิทธิสาร
2. นายธีราวัฒน์  ไชยเขียว
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายณัฐพงศร์  จงจิตร
2. เด็กชายธนกร  คำนวณ
3. เด็กชายธิรภัทร  จันเป็ง
 
1. นายถนัดกิจ  ศรีวิไชย
2. นางสาวอุมาวดี  วงษ์มิตร
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. นางสาวธนฝน  แสนเขื่อน
2. นางสาววารี  บุญวัน
3. นางสาวเนตรนภา  แสนซุ้ง
 
1. นายสุกิจ  สุวรรณ์
2. นายสิงห์  สุจันทร์
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายณภัทร  พิชา
2. เด็กชายปธานิน  ต้นผล
3. เด็กชายพัทธพล  ฝายนันทะ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แก้วด้วง
2. นายชโยดม  พลายสาร
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นายจิรวัฒน์  สุภา
2. นายธวัชชัย  คำมานะ
3. นายเจษฎากร  เมฆแสง
 
1. นายธัญวัฒน์  กาบคำ
2. นางสาวดรุณรัตน์  จินดาคำ
 
149 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นายนนทพันธ์  คำมอญ
2. เด็กชายปุระชัย  ไชยแก้ว
3. นางสาวพิมพ์พลอย  กวาวสิบสาม
 
1. นายธัญวัฒน์  กาบคำ
2. นางโสภิณ  อมรรัตน์
 
150 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวธัญวรัตน์  อิ่นแก้ว
2. นางสาวมาธวี  มงคลรัตน์
3. นางสาวสุภาพรรณ  ใจเย็น
 
1. นายอรรณพ  สิทธิสาร
2. นายมนตรี  นันตา
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายกิจชนะ  วงศ์เทพ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  คำแก้ว
3. เด็กชายภูภิภัทร  ตันแสน
 
1. นายกสานติ์  วรรณภพ
2. นางสาวเพ็ญศรี  วุฒิตา
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 1. นายทัตพงศ์  คำหน้อย
2. นายสันติชัย  ใจเปี้ย
3. นายอดิศร  อินปาต๊ะ
 
1. นายชาญณรงค์  โนทะ
2. นายพิสิษฐ์  เชิงแก้ว
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ถึงสุข
2. เด็กหญิงสุวภัทร  จันทร์ต๊ะ
3. เด็กหญิงแคลทรียา  วงค์กองแก้ว
 
1. นางเยาวลักษณ์  คำกวน
2. นางสุดาลักษณ์  ไกรทอง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นางสาวพิมพิศา  อินทะจักร์
2. นางสาวสุวนันท์  กันไชย
3. นางสาวอินทิรา  มาลีกิตติการต์
 
1. นางเยาวลักษณ์  คำกวน
2. นางสุดาลักษณ์  ไกรทอง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ดีสุยา
2. เด็กชายนวรัชช์   นวลละออง
3. เด็กหญิงนันทพร  สิงทองหอม
4. เด็กหญิงปวิณธิดา  สารใจ
5. เด็กหญิงภิญญดา   สะท้านบัว
6. เด็กหญิงสุธิตา  อุ่นคำปา
 
1. นางประพิณ  ปิยาพันธ์
2. นางสาวพรทิพย์  ณ น่าน
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวธัญชนิต  คำมูลอินทร์
2. นางสาวพิชชานันท์  วันควร
3. นางสาวภัทรา  สุภาจีน
4. นางสาวลักษมณ  ประเทศรัตน์
5. นางสาวหทัยชนก  สีลาดเลา
6. นางสาวเกศศินี  ขินาวงศ์
 
1. นางประพิณ  ปิยาพันธ์
2. นางสาวพรทิพย์  ณ น่าน
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงกมลชนก  แก้วอินแสง
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  เสียงประโคน
3. เด็กหญิงเอมิตรา  ตระกูลพิทักษ์กิจ
 
1. นางวิชชุตา  พานิชอิน
2. นางสุวพรรณ  สวนแก้ว
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  แซ่โซ้ง
2. นางสาวกัญญาวี  แซ่ว่าง
3. นางสาวปิยนุช  แสนท้าว
 
1. นางสาวแสงดาว  การินตา
2. นางสาวปณิฏฐา  เพ็งไธสง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  ปินะอินทร์
2. เด็กหญิงนภัสสร  ลักขณะ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินจันตา
 
1. นายสมเกียรติ  สิทธิวงค์
2. นางสาวพูนทรัพย์  คนสูง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวจิราพร  ใหม่วงค์
2. นายสิรธีร์  คำจุ่น
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  มูลธิจันทร์
 
1. นายอนันต์  เทพอาจ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายชลน่าน  พานิชอิน
2. เด็กหญิงมนัญชยา  ต๊ะมี
3. เด็กหญิงอาทิตยา   คำมามูล
 
1. นางวิชชุตา  พานิชอิน
2. นางสุวพรรณ  สวนแก้ว
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวชุลีพร  นาทุม
2. นางสาวปิยาภรณ์  อภิวัน
3. นางสาววาทินี  คำเต็ม
 
1. นางปราณี  อินวาทย์
2. นางสาวสุพิชฌาย์  สง่างามสกุล
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงปัทมา  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงลลิตา  กิตติชนะสกุล
3. เด็กหญิงศิริอร  อินต๊ะเม้า
 
1. นางรัญจวน  เตชะบูรณ์
2. นายเอกจิตร  กองทา
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. นางสาวรุ่งทิวา  ถึงสุข
2. นางสาวอรอนงค์  ใจปิง
3. นางสาวแก้วตา  ฐิติวณิชยา
 
1. นางสาวศันสนีย์  ประชากรณ์
2. นายเอกจิตร  กองทา
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงธันญ์วริน  สารสิริโรจน์
2. เด็กชายภูเบศ  โทนิน
3. เด็กหญิงรักษณาลี  การกาวี
 
1. นางประพิณ  ปิยาพันธ์
2. นางสาวพรทิพย์  ณ น่าน
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวปริชญา  แก่นจันทร์
2. นางสาวพรนัชชา  รัตนา
3. นางสาวภาณุมาศ  โรจน์นวกร
 
1. นางประพิณ  ปิยาพันธ์
2. นางสาวพรทิพย์  ณ น่าน
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กชายนวัช  อ่อนนา
2. เด็กหญิงมุทิตา  ตาปิ๋วเครือ
3. เด็กชายสุรินทร์  ศิริมูล
 
1. นางสาวมาลัยพร  จันต๊ะ
2. นางสาวทิพวรรณ  สะเอียบคง
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นางสาวรวิสรา  เสนนันตา
2. นางสาววิชญาพร  บังเมฆ
3. นางสาวสายธาร  อินต๊ะเพ็ชร
 
1. นางสาวมาลัยพร  จันต๊ะ
2. นางสาวทิพวรรณ  สะเอียบคง
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ชนะพิศ
 
1. นางสุประภา  ทิเกียง
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กชายจิตตกร  จิตรัตน์
 
1. นางสุประภา  ทิเกียง
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กชายณัฐดนัย  วัฒนะศิริอายา
 
1. นางสุประภา  ทิเกียง
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายสราวุธ  โพธิขาว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  กาตาคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กชายฐานันดร  หมื่นจินะ
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นางสาวนาถอนงค์  มูลเทียน
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นายรัตนชัย  ขันทะสอน
 
1. นางสุประภา  ทิเกียง
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นายอดิศักดิ์  เชียงกาขัน
 
1. นายศุภฉันท์  ธนะปัด
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงกานติมน  แสนซุ้ง
2. เด็กชายอรรภพล  ลักษณะนิยม
 
1. นางสาวสุนิตา  ไชยชนะ
2. นางภิรญา  สอนศิริ
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จริม 1. เด็กชายธิติวุฒิ  คำแปลงตัน
2. เด็กชายธีรภัทร  พรหมเกษา
 
1. นางสาวบุศราภรณ์   สมบุญ
2. นางสาวนันทิยา  เขื่อนเมือง