สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 น่าน 1
ณ ร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน , ร.ร.สตรีศรีน่าน ,ร.ร.นันทบุรีวิทยาฯ , ร.ร.น่านคริสเตียนศึกษา,ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ฯ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปัญญาแก้ว
 
1. นางแสงดาว  ปัญญาวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พังยะ
 
1. นางสมศรี  เสนนันตา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัชพร  สารเถื่อนแก้ว
 
1. นางสาวเบญจพร  จายานะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงภูริชญา  ตันธนะวรกุล
 
1. นางจารุณี  นันศิริ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  แซ่เล้า
 
1. นางมาลี  ขันทแพทย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ปาคุธ
 
1. นางพูลทรัพย์  รัตนศิลา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงนันทนา  กองบุญเรือง
 
1. นายศุภณัฐ  สินชู
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนสา 1. นางสาวเบญจวรรณ  คำมอญ
 
1. นางเพ็ญศรี  อิทธิมา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 1. เด็กหญิงวณิชยา  สีสนิท
 
1. นางสาวนงเยาว์  ผัสโน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงงามเนตร  วงษ์เนียม
 
1. นางจุฑามณี  ทะขัติ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงวิมลณัฐ  อินผ่อง
 
1. นางวารุณี  แก้วจันทร์ฉาย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 1. สามเณรชโนดม  แสนคำ
 
1. นางสาววรางคณา  กันตา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กองยักษี
 
1. นางสาวปภาวรินทร์  ใจหมั่น
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 14 โรงเรียนแม่จริม 1. เด็กหญิงศิรินรัตน์  กันชนะ
 
1. นายวิทยา  ชมภูเทศ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงภัครมัย  มงคล
 
1. นางสาวหิรัญญา  อุปถัมภ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 โรงเรียนน่านนคร 1. เด็กหญิงปรมี  ศรีจะตะ
 
1. นางวรวีร์  สวัสดิสุข
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 โรงเรียนศรีนครน่าน 1. เด็กหญิงสิรินทรา  ภิชัย
 
1. นางสาววิรัญญา   พรมจักร
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวพชรมน  มะศักดิ์
 
1. นางจารุณี  นันศิริ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวจุฬารัตน์  มะโนลา
 
1. นางจุฑามณี  ทะขัติ
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาน้อย 1. นายธนพนธ์  ถาพรม
 
1. นางแสงดาว  ปัญญาวงศ์
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75.4 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหลวง 1. นางสาววรรณิสา  ชมพูชนะภัย
 
1. นางสาวหิรัญญา  อุปถัมภ์
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 1. นางสาวกัลญากรณ์  มูลผล
 
1. นางสาวนงเยาว์  ผัสโน
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. นางสาวภัทธิดา  ทันปลิว
 
1. นางสาวปภาวรินทร์  ใจหมั่น
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนน่านนคร 1. นางสาวณัฐณิชา  ลีมี
 
1. นางวรวีร์  สวัสดิสุข
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนศรีนครน่าน 1. นางสาวพรพรรณ  กอกัน
 
1. นางสาววิรัญญา   พรมจักร
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 1. สามเณรธีรยุทธ  วุฒิ
 
1. นางสาววรางคณา  กันตา
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. นางสาวนัญชริดา  กองบุญเรือง
 
1. นางวารุณี  แก้วจันทร์ฉาย
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นางสาวชัญญานุช  สุทธะ
 
1. นายนรัญ  นันธนะวิบูลย์
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 1. นายธันธิวา   เจริญพงศ์
 
1. นางรุจิราภรณ์  หทัยงาม
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนสา 1. นางสาวรติกานต์  หาญยุทธ
 
1. นางเพ็ญศรี  อิทธิมา
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก 1. นายณัชนนท์  ยศปา
 
1. นายศุภณัฐ  สินชู
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวปิยนันท์  อินตา
 
1. นางพูลทรัพย์  รัตนศิลา
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นายอนุรักษ์  พงศ์จิระปัญญา
 
1. นางกาญจนา  กันแก้ว
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอนุสา  สมจิตต์
 
1. นางทิวาพร  บุตรแก้ว
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุจิรา  มาลัย
 
1. นางจุฑามณี  ทะขัติ
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาวี  พรมผัด
 
1. นางณัฐพร  บุญอินทร์
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนนาน้อย 1. นายเศรษฐี  ไพรสยม
 
1. นางสาวกุลธิดา  หล้ามะณี
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74.5 เงิน 5 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงนิชกานต์  อาโน
 
1. นางสุดารัตน์  ถนอมสิน
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงมาลิสา  ใจมา
 
1. นางมนัสยา  แก้วใหม่
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงกชพร  ใจจะดี
 
1. นางรัชฎาภรณ์  ใจมา
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70.5 เงิน 8 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงอมรสิริ  อะทะวงค์
 
1. นางจินตนา  ศิริรักษา
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 9 โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงศิญาภรณ์  สีปวน
 
1. นางแววดาว  ชัยมณี
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนน่านนคร 1. เด็กหญิงมลฤดี  แซ่โฟ้ง
 
1. นางกฤษฎาภรณ์  นะพิชัย
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิญามล  จ๋อมพันธ์
 
1. นางสุวพัชร  เนียมหอม
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 12 โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 1. เด็กชายรุ่งสุริยา  ปิจดี
 
1. นางสาวนงเยาว์  ผัสโน
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 โรงเรียนแม่จริม 1. เด็กหญิงปณิตา  กายา
 
1. นายวิทยา  ชมภูเทศ
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 14 โรงเรียนศรีนครน่าน 1. เด็กหญิงวิชญาดา  รุณตัน
 
1. นางสาววิรัญญา   พรมจักร
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงสุปราณี  งามวิลัย
 
1. นางกาญจนาวรรณ  คิดดี
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม 16 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. นางสาวฤทัยรัตน์  จันต๊ะมา
 
1. นางวารุณี  แก้วจันทร์ฉาย
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 17 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจิตติญา  ชัยโวหาร
 
1. นายศุภณัฐ  สินชู
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 18 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงบุษกร  แสนโซ้ง
 
1. นางมาลี  ขันทแพทย์
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 19 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 1. สามเณรวโรดม  ศรีทิพย์
 
1. พระมหาภัทรดนัย  กำจัด
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. นางสาวกัลยรัตน์  มงคล
 
1. นางมนัสยา  แก้วใหม่
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสา 1. นางสาวภูมิใจ  ยะใหม่วงค์
 
1. นางนงคราญ  เจริญพงษ์
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาวมุทิตา  ใจกองละ
 
1. นางสาวกุลธิดา  หล้ามะณี
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 79.5 เงิน 4 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  ก๋าวงศ์
 
1. นางสุวพัชร  เนียมหอม
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 79 เงิน 5 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  ศรีแก้ว
 
1. นางจุฑามณี  ทะขัติ
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 77.5 เงิน 6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายสันติวัฒน์  สุภา
 
1. นางรัชฎาภรณ์  ใจมา
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 72.5 เงิน 7 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นางสาวฐิติมา  ขันตัน
 
1. นางสาวเบญจพร  จายานะ
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70.5 เงิน 8 โรงเรียนศรีนครน่าน 1. นางสาวสุนิธา  อะโนเชียง
 
1. นางสาววิรัญญา   พรมจักร
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 9 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 1. นางสาวรุ่งทิพย์  ต๊ะกับ
 
1. นางสุดารัตน์  ถนอมสิน
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 9 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. นางสาวอรวรรณ  พวงชมพู
 
1. นางวารุณี  แก้วจันทร์ฉาย
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 11 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวปิ่นมณี  มาคำ
 
1. นางสาวภัทรมน  นาเหมือง
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 12 โรงเรียนน่านนคร 1. นางสาวกนินี  ถาริยะ
 
1. นางกฤษฎาภรณ์  นะพิชัย
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 12 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 1. นางสาวจันจิรา   ไชยสุยะ
 
1. นางรุจิราภรณ์  หทัยงาม
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 63 ทองแดง 14 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวอทิตยา  กำไรสิน
 
1. นายศุภณัฐ  สินชู
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60.5 ทองแดง 15 โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 1. นางสาวกนิษฐา  อิ่นทา
 
1. นางสาวนงเยาว์  ผัสโน
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. นางสาวสิรินนาฎ  สังข์มงคล
 
1. นางกาญจนาวรรณ  คิดดี
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 57.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. นางสาวณัชชา  สายคำกอง
 
1. นางทิวาพร  บุตรแก้ว
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 18 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวพัชดา  แซ่เฮ้อ
 
1. นายนิรันดร์  กันตา
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 19 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 1. สามเณรศุภกร  จันทร์อิน
 
1. พระมหาภัทรดนัย  กำจัด
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 33.5 เข้าร่วม 20 โรงเรียนแม่จริม 1. นางสาวปณัฏฎา  บุญอิน
 
1. นายวิทยา  ชมภูเทศ
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายณัฐพล  ทะลือ
 
1. นายทวีวัฒน์  ทวีชัย
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงสมร  วัฒพานิช
 
1. นางจุฑามณี  ทะขัติ
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงปุณสิตา  กองทอง
 
1. นางสาวพจนีย์  สินชู
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89.5 ทอง 4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงพรจิรา  วีระแก้ว
 
1. นางนิตยา  เฟยลุง
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88.5 ทอง 5 โรงเรียนน่านนคร 1. เด็กหญิงสรารัตน์  ขันทยศ
 
1. นางวรวีร์  สวัสดิสุข
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86.6 ทอง 6 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กหญิงอารียา  สานบุญ
 
1. นางแสงเดือน  วงศ์ทา
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83.1 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงพิชลดา  ชูส่งแสง
 
1. นายธันย์ธวัช  บัวบาน
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เสนนะ
 
1. นางรวงทอง  ธุระยศ
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 9 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วตัน
 
1. นางสาวพัชรี  ฮ้อรี
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73.9 เงิน 10 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงบุษบา  อินต๊ะนา
 
1. นางทิวาพร  บุตรแก้ว
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 11 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงศิริไล  ใจปิง
 
1. พระคำสุก  สุวรรณโชโต
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงอรุชา  ยังนิตย์
 
1. นางรัตนา  สุทธิพงศ์พันธ์
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 1. สามเณรกฤษดา   ยานามะ
 
1. นางสาววรางคณา  กันตา
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 63.7 ทองแดง 14 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวนฤมล  ใจหาร
 
1. นางสุภัญกานต์  อินสา
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 61.6 ทองแดง 15 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงสุภาธิดา  แก้ววงษา
 
1. นางเนาวรัตน์  ชุ่มเย็น
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแม่จริม    
89 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวณัฐสุดา  จันต๊ะพรมมา
 
1. นางจุฑามณี  ทะขัติ
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นางสาวอนันตญา  ตาทิพย์
 
1. นางแสงเดือน  วงศ์ทา
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวณัฐวรรณ  พวงสุวรรณ์
 
1. นางสาวนฤมล  บริคุต
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. นางสาวจิราภรณ์  ไชยวงศ์
 
1. นางรัตนา  สุทธิพงศ์พันธ์
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหลวง 1. นางสาวบุษบาพร  อายุยืน
 
1. นายธันย์ธวัช  บัวบาน
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายทักษ์ดนัย  ฝ่ายไธสง
 
1. นางจารี  ใจสุขสันต์
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. นายรพีภัทร  เมืองเงิน
 
1. นางทิวาพร  บุตรแก้ว
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74 เงิน 8 โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาวสาวิตรี  วงษ์จักร์
 
1. นางสุวภา  เหมภัทรสุวรรณ
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74 เงิน 8 โรงเรียนศรีนครน่าน 1. นางสาวเอมวรี  ปัญจู
 
1. นางสาววิรัญญา   พรมจักร
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74 เงิน 8 โรงเรียนน่านนคร 1. นางสาวศศิประภา  เป็งจันตา
 
1. นางวรวีร์  สวัสดิสุข
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 72 เงิน 11 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นายวิสิทธิ์  พิทักษ์อนันตกุล
 
1. นายประพันธ์   กันธิยาใจ
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 70 เงิน 12 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. นางสาวรัชนีกร  อำนาญนาจ
 
1. นางเนาวรัตน์  ชุ่มเย็น
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 13 โรงเรียนสา 1. นางสาวกัญญารัตน์  จันยุ
 
1. นางสาวพจนีย์  สินชู
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 14 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 1. สามเณรธีรวัฒน์  กุมพันธ์
 
1. นางสาววรางคณา  กันตา
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 15 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ปาคุธ
 
1. นางสาวเบญจพร  จายานะ
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 16 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก 1. นายวศกร  ฝั้นจะขา
 
1. นางสุภัญกานต์  อินสา
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงวิภาดา  ชมนันท์
 
1. นางวิไลวรรณ  บัวอาจ
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  มาชมพู
 
1. นางศศิธร  เพิ่มพูน
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงจิรัชญา  บุญจันทร์
 
1. นางส่งศรี  เรือนอุ่น
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านนคร 1. เด็กหญิงสุกัลยา  ศรีขัน
 
1. นางพัทธนันท์  ขันยม
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กหญิงกลรัตน์  อิทธิรักษ์
 
1. นางสมศรี  เสนนันตา
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณฤดี  ถนอมจิต
 
1. นางอุบล  ชัยศิริ
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กชายอาทิตย์  ศิริคาม
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ชนะมาร
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงอุไรพร  รัตน์ตินาพร
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ขัติยะ
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ใจพันธ์
 
1. นางสาวหิรัญญา  อุปถัมภ์
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 1. สามเณรธนดล  เป็งบาง
 
1. นางสาวธนาภรณ์  อินต๊ะ
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงอัยรัตน์  กันทะลือ
 
1. นางสาวจุฑามณี  ใหม่กุละ
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวอริยาพร  พรมรักษา
 
1. นางสุภัญกานต์  อินสา
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  อินปัญญา
 
1. นางวันนิดา  เมธะพันธุ์
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 1. เด็กหญิงสุรีย์พร  สุรวิทย์
 
1. นางสาวนงเยาว์  ผัสโน
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแม่จริม    
120 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นายธนาวุฒิ   มหาวัน
 
1. นางวิไลวรรณ  บัวอาจ
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวณัฐนิช  กันทะตา
 
1. นางธิติพันธ์  เจดีย์ถา
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาวพิกุลทอง  ล้อมน้ำ
 
1. นางส่งศรี  เรือนอุ่น
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 1. นางสาวศรัญญา  อยู่สุข
 
1. นางสาวนงเยาว์  ผัสโน
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวพิมผกา  ชัยวุฒิ
 
1. นางสาวจรัสศรี  เสษฐดำรง
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 6 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. นางสาวจุฑามาศ  พันจำปา
 
1. นางสาวจุฑามณี  ใหม่กุละ
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 7 โรงเรียนน่านนคร 1. นายนัฐพงษ์  ทองลิลา
 
1. นางพัทธนันท์  ขันยม
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหลวง 1. นางสาวธัญญารัตน์  รชตวงศ์ชัย
 
1. นางสาวหิรัญญา  อุปถัมภ์
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 9 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวบุษยารัตน์  อินกุณา
 
1. นางจุฬาวรรธน์  สะสม
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. นางสาวสงกรานต์  เสารางทอย
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ชนะมาร
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 11 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวสุปรางคณา  กองแก้ว
 
1. นางสุภัญกานต์  อินสา
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 7 เข้าร่วม 12 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 1. สามเณรณัฐพล  ขันธุ์แก้ว
 
1. นางสาวธนาภรณ์  อินต๊ะ
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นางสาวนันทณัฐ  ทะมา
 
1. นางสมศรี  เสนนันตา
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวสุทธิดา  แซ่โซ้ง
 
1. นางปัทมพร  กนกน้อยหมอ
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงปริญญา  ไชยชนะ
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  วรรณกุล
3. เด็กหญิงศุภกานต์  ผาลัย
 
1. นางสาวกุลธิดา  หล้ามะณี
2. นางสาวปัทมา  ปิยศทิพย์
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  วิสมกา
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  น้ำพี้
3. เด็กหญิงบุญยานุช  ศรีหงษ์
 
1. นางสาวปริญญา  เพชรสุภา
2. นางสาวจินดารัตน์  วรยศ
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงจิราวดี  สุขสีทอง
2. เด็กชายอมรินทร์  หมากสุข
3. นางสาวอวัชดา  สมอินทร์
 
1. นางณิชารีย์  น้อยราช
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81.9 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   ธรรมศิริ
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ศักดาศรี
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  พิเคราะห์
 
1. นางสาวหิรัญญา  อุปถัมภ์
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 74.3 เงิน 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงชนาภา  เนเร่อร์
2. เด็กหญิงสิริวิมล  แซ่โฟ้ง
3. เด็กชายสุเทพ  คำวงค์
 
1. นางสาวสุริยาภรณ์  อนุรส
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 74.2 เงิน 6 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพรพรรณ  ทองมา
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  อิทธิรักษ์
3. เด็กหญิงสิรินญา  รักขะภัย
 
1. นางแสงเดือน  วงศ์ทา
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายณัฐพล  โนปิง
2. เด็กหญิงธัญญะรัตน์  โชคธนะประเสริฐ
3. เด็กหญิงปพิชญา  ไข่คำ
 
1. นางฉันฑิตา  แก้วชมพู
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 8 โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 1. เด็กหญิงนัฐหทัย  ศรีมุงคุณ
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สีสนิท
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ระวังภัย
 
1. นางสาวนงเยาว์  ผัสโน
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 64.75 ทองแดง 9 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงกนก  ต้นศรีนนท์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กันทะกาลัง
3. เด็กหญิงชนาพร  วจนะนิจ
 
1. นายพัชราธร  สร้อยเต็ม
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 โรงเรียนน่านนคร 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  เมืองไชย
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  งานอ่อน
3. เด็กหญิงเกตุแก้ว  กมลรัตน์
 
1. นางกฤษฎาภรณ์  นะพิชัย
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 11 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกันยา  แซ่พ่าน
2. นางสาวชลชรี  บัวนาค
3. นางสาวนันทิดา   แซ่หมั่ว
 
1. นางละมัย  แซ่เต็น
2. นางมาลี  ขันทแพทย์
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาวกัญญารัตน์  นันฝั้น
2. นางสาวณัฎฐา  อนุปิม
3. นายเศรษฐพงษ์  กองแก้ว
 
1. นางสาวกุลธิดา  หล้ามะณี
2. นางสาวปัทมา  ปิยศทิพย์
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายคมกริช  วุฒิ
2. นางสาววริศรา  สิงคาม
3. นางสาวอรจิรา  ตายอด
 
1. นางสาวปริญญา  เพชรสุภา
2. นางสาวจินดารัตน์  วรยศ
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวกนกภรณ์  กิติยะ
2. นางสาวกนกวรรณ  ศรีแก้ว
3. นางสาวศิริพร  อูปคำ
 
1. นางจุฬาวรรธน์  สะสม
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 4 โรงเรียนสา 1. นางสาวจารุวรรณ  อัมพร
2. นางสาวณัฐกานต์  คงมาก
3. นางสาวสุนิตา  วาสนา
 
1. นางอัจฉรา  ขันหลวง
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 72.2 เงิน 5 โรงเรียนน่านนคร 1. นางสาวชญานี  คำคุ้ม
2. นางสาวนารีรัตน์  กรรนิกา
3. นางสาวสุภนิดา  อภัยรุณ
 
1. นางกฤษฎาภรณ์  นะพิชัย
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 70.6 เงิน 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. นางสาวพัชราภรณ์  สุยะ
2. นางสาวพิมพ์วิภา  เทใหม่
3. นางสาวสุภาพร  ย่านวงศ์วาณิชย์
 
1. นางสาวสุริยาภรณ์  อนุรส
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 7 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวธนภร  ธนัญญาภัฎ
2. นายวชิรวัช  อุดยะราช
3. นางสาวเพียรอำพร  วุฒิ
 
1. นางกิ่งกาญจน์  สมจิตต์
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 68.75 ทองแดง 8 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นางสาวนิพาดา  ณะรินทร์
2. นายปัณณธร  วันทะก๋า
3. นางสาวมณัญชยา  บังเมฆ
 
1. นางสุวพัชร  เนียมหอม
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 1. นางสาวจุฑารัตน์  แซ่เตน
2. นางสาวจุรีรัตน์  นำศิริโยธิน
3. นางสาวพวงลักษณ์  สีมา
 
1. นางสาวนงเยาว์  ผัสโน
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 61.75 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหลวง 1. นายตนุสรณ์  ขึมจันทร์
2. นางสาวบุษบากร  สุดสม
3. นางสาวุบุษยาวรรณ  บุญหา
 
1. นางสาวหิรัญญา  อุปถัมภ์
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 11 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. นางสาวกาญจนา  คำใส
2. นางสาวชื่นนภา  ระลึก
3. นางสาวสุพิชญา  ภัทรนุกิจ
 
1. นายพัชราธร  สร้อยเต็ม
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 60.4 ทองแดง 12 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวชลลดา  ลอยฟ้า
2. นางสาวพิมพ์ทอง  ใจปิง
3. นางสาวสุพัตรา  กาบหล้า
 
1. นางกาาญจนา  กันแก้ว
2. นางดาวใจ  สองสีโย
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนแม่จริม    
158 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงกมลชนก  อุดใจ
2. เด็กหญิงสกุณา  วงค์ไชย
 
1. นางเพ็ญศรี  บูรพาวิจิตรนนท์
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงธนพร  คำสิทธิ
2. นายธนากิต  ปิยศทิพย์
 
1. นางประภัสสร  อัทธยศ
2. นางสาวปัทมา  ปิยศทิพย์
 
160 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงปายศิกานต์  ธิมูล
2. เด็กหญิงวิรัตน์ชฎา  ชัยพรมมา
 
1. นางสาววจีพร  แก้วหล้า
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงคัทลียา  อินกุณา
2. เด็กหญิงชาลีวรรณ  ต๊ะหล้า
 
1. นางอุบล  ชัยศิริ
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนน่านนคร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หลวงฤทธิ์
2. เด็กหญิงภัคจิรา  อูปกัน
 
1. นางพัทธนันท์  ขันยม
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  วงค์แก้ว
2. เด็กหญิงรชต  โกษาพันธุ์
 
1. นางเนาวรัตน์  ชุ่มเย็น
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายธยศ  ขันทะยศ
2. เด็กหญิงวริศรา  เขื่อนธนะ
 
1. นางสุจิตรา  ยศอาจ
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 1. สามเณรสิริมงคล  มงมาตร
2. สามเณรสุรภัทร  อิ่นคำ
 
1. พระขจรศกดิ์  คำกาน
2. นางสาวธนาภรณ์  อินต๊ะ
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงธนาพร  อินปา
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  บุรวัตรนุกุล
 
1. นายอุทัย  โพธิ์ทอง
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัชชา  ผัดดี
2. เด็กหญิงวิมลณัฐ  บังเมฆ
 
1. นายนรัญ  นันธนะวิบูลย์
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงปทุมวัน  ประสงค์ผล
2. เด็กชายวัชรพล  เมืองคำ
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ขัติยะ
2. พระคำสุก  สุวรรณโชโต
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนแม่จริม 1. เด็กหญิงธนพร  ธนะไชย
2. เด็กหญิงนฤมล  คำมงคล
 
1. นายวิทยา  ชมภูเทศ
2. นางสาวทัศนีย์  การินทร์
 
170 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงวิสสุตา  สุริยะวงศ์
2. นางสาวศุจิภรณ์  กองบุญเรือง
 
1. นางสุภัญกานต์  อินสา
 
171 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงญาณิศา  วงศ์ไชยา
2. เด็กหญิงอชิรญา  พอใจ
 
1. นางสาวนิธิกานต์  ปัญญา
 
172 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นางสาวอาทิตยา  โนวัง
2. นางสาวเจนจิรา  บุญรักษา
 
1. นายสมโภชน์  จันด้วง
 
173 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวภัทรกันย์  ไชยชนะ
2. นางสาวมณชกร  สุขใจ
 
1. นางกิ่งกาญจน์  สมจิตต์
 
174 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. นางสาวชลิดา  กุมพันธ์
2. นางสาวสิริพร  สายธิตา
 
1. นางทิวาพร  บุตรแก้ว
 
175 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนน่านนคร 1. นางสาวปฏิญญา  ยานะแสง
2. นางสาวสุวิชาดา  รักศิลป์
 
1. นางพัทธนันท์  ขันยม
 
176 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. นางสาวกรุณา  เตชนันท์
2. นางสาวจินตพร  ทิพยวรรณ
 
1. นางเนาวรัตน์  ชุ่มเย็น
 
177 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. นางสาวจารุวรรณ  ใจปิง
2. นางสาวสุกัลยา  แซ่โซ้ง
 
1. นายอุทัย  โพธิ์ทอง
 
178 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 1. สามเณรธำมรงค์  ศรีคำภา
2. สามเณรวรพล  สายบุญทัน
 
1. นางสาวธนาภรณ์  อินต๊ะ
2. พระมหาภัทรดนัย  กำจัด
 
179 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาววรางคณา  กาติ้ง
2. นายไกรเลิศ  ไชยแก้ว
 
1. นางสุภัญกานต์  อินสา
 
180 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาววิมลสิริ  อินต๊ะภา
2. นายอัครวุฒิ  วงษ์พิมพ์
 
1. นางสาวปัทมา  ปิยศทิพย์
2. นางสาวกุลธิดา  หล้ามะณี
 
181 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นายณรงค์ศักดิ์  อ่อนพุ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  สวนวงษ์
 
1. นายนรัญ  นันธนะวิบูลย์
 
182 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นายกฤตนัย  แซ่เฮ้อ
2. นายกันตพงษ์  แซเฮ้อ
 
1. นางดาวใจ  สองสีโย
2. นางดาวใจ  สองสีโย
 
183 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นางสาวพจนีย์  อุดแปง
2. นางสาวสุมิตรา  งึ้มนันใจ
 
1. นางแพรวไพลิน  ศศิทัตต์
 
184 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหลวง 1. นายธวัชชัย  อายุยืน
2. นางสาวเมษา  พอใจ
 
1. นางสาวนิธิกานต์  ปัญญา
 
185 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวมยุรี  อินต๊ะฟู
2. นางสาวสุรางคณา  มีบุญ
 
1. นางสุจิตรา   ยศอาจ
 
186 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนแม่จริม 1. นายณัฐดนัย  วงค์คำมา
2. นางสาวพร  พระคุณวิสุทธิ์
 
1. นายวิทยา  ชมภูเทศ
2. นางสาวทัศนีย์  การินทร์
 
187 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายณฐกร  กิจเจริญวิศาล
 
1. นายนิวัฒน์  พันน้อย
 
188 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายวรเมธ  เศรษฐ์ชัยยันต์
 
1. นางยุวนันท์  เชียงหนุ้น
 
189 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสา 1. นางสาวกชนันท์  ต่างใจ
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  สิทธิวงศ์
 
190 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายจีรภัทร  มั่นน้อย
 
1. นางอรนุช  ขาลพรหม
 
191 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 1. เด็กชายวราวุธ  ใจทา
 
1. นางสาวจาริยา  ภัทรธานนท์
 
192 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 6 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงวริศรา  สมยอด
 
1. นางธนิดา  หาญคำ
 
193 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 6 โรงเรียนแม่จริม 1. เด็กหญิงญาณิน  คำสิม
 
1. นางวิโยภา  ไชยมงคล
 
194 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงปพิชญา  คนสูง
 
1. นางนงนุช  นิลคง
 
195 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ไฝด้วง
 
1. นางสาวศิริลดา  คำนันท์
 
196 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. เด็กชายพัชรพงษ์  กองทันตา
 
1. นางสาวรุจิรา  พอใจ
 
197 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กชายคมสัน  แซ่จ๋าว
 
1. นางประกาย  ต้นผล
 
198 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 12 โรงเรียนน่านนคร 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ใจเรือง
 
1. นางกาญจนา  ปวนสุรินทร์
 
199 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 13 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 1. สามเณรธีรภัทร   โฉมจันทร์
 
1. นายประเทือง  กาวี
 
200 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 14 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. เด็กชายศิวกร  อานันท์
 
1. นางสาวชมพูนุช  อินต๊ะเม้า
 
201 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 1. เด็กชายประพัฒนากร  กองคำ
 
1. นางสาวญาธิดา  จันทร์แมน
 
202 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายกันต์กมล  ยองใย
 
1. นางเอมอร  สุมามาลย์
 
203 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายศิริวัฒน์  กอบกอง
 
1. นายมิตร  ดีกัลลา
 
204 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสา 1. นางสาวศุทธินี  ต่างใจ
 
1. นางวัชรีพร  จิตอารีย์
 
205 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 4 โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาวณัฐนิช  ติ๊บบุญศรี
 
1. นางสาวอรอนงค์  จบแล้ว
 
206 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านหลวง 1. นางสาวจุฑามาศ  พอใจ
 
1. นางเนตรนภา  ขจรบริรักษ์
 
207 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 6 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 1. นางสาวสิริวิมล  ขุนนันท์
 
1. นายคมสัน  นิ่มพยา
 
208 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 7 โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 1. นายทศพล  สมจิตต์
 
1. นายวีรวัฒน์  เวียงจันทร์
 
209 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. นายสาริศ  แซ่มัว
 
1. นายดนุพล  มโนโฮ้ง
 
210 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 9 โรงเรียนน่านนคร 1. นายนครน่าน  เชียงปาละ
 
1. นายมาโนช  แก้วหล้า
 
211 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 10 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นางสาวชลันดา  สุริยะพรหม
 
1. นายพันศักดิ์  กิจการ
 
212 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 11 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. นายฉัตรสุวรรณ  ยะราช
 
1. นายโยฮัน  แสนแขก
 
213 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 12 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 1. สามเณรวสุธร  ต๊ะวิชัย
 
1. นางสาวจุฬากรณ์   สิทธิ
 
214 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 12 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวณัฐนรี  สิริปัญญาวงค์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อินน้อย
 
215 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 14 โรงเรียนแม่จริม 1. นางสาวปวัณนา  แซ่เฮ้อ
 
1. นายกฤตภพ  ไชยมงคล
 
216 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 15 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 1. นางสาวนัทวรรณ  แสงสว่าง
 
1. นางสาวจาริยา  ภัทรธานนท์
 
217 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เป็งมา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ธิเสนา
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ปาจินะ
 
1. นายธนชน  คำดี
2. นางนฤมล  นิ่มพยา
 
218 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายธนกร  เมธาเกษร
2. เด็กชายนภรักษ์  ตันตระเสถียร
3. เด็กชายสิรวิชญ์  ผ่องศรีสุข
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทาตาล
2. นางสาวจิรัชญา  กาแสน
 
219 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78.13 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ทาริวิก
2. เด็กชายศักรินทร์  มานาแวน
3. เด็กหญิงแพรไพลิน  ศุภกิจวณิชกุล
 
1. นายพงค์พัณณ์  จิตต์ปรีดี
2. นางสาวชนิดา  สมควร
 
220 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวกชพรรณ  คำลือมี
2. นายชยพล  สุทธิ
3. นางสาวณิชกมล  มณีวัฒนเศรษฐ์
 
1. นางพัทธ์ธีรา  เหลืองวัฒนะโชติ
2. นางสาวจิรัชญา  กาแสน
 
221 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายคุณานันท์  ทัพวิโรจน์
2. นายภูริพล  ดีอุด
3. นายสุกฤษฎิ์  กองนันท์
 
1. นางเอมอร  สุมามาลย์
2. นางทิพวรรณ  จำปาแก้ว
 
222 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาวชนาธิป  เชิงผาสุวรรณ
2. นางสาวปริยาภัทร  บุญมี
3. นางสาวศิรินญา  การอ้วน
 
1. นางสุดาพร  เหรียญพิมาย
2. นายพงค์พัณณ์  จิตต์ปรีดี
 
223 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 4 โรงเรียนสา 1. นางสาวญาณิศา  ยะมา
2. นางสาวธีราภรณ์  วงค์กองแก้ว
3. นางสาวนลินทิพย์  สมใจ
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  สิทธิวงศ์
2. นางสาวหทัยกาญจน์  อินบุญมา
 
224 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 5 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นางสาวธนพร  ใชยปาละ
2. นางสาวพรไพลิน  โลนันท์
3. นางสาวรัชฎาพร  กรพาโชค
 
1. นายพันศักดิ์  กิจการ
2. นางสาวศิริลดา  คำนันท์
 
225 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงชนันธร  สุทธิพงศ์พันธ์
2. เด็กหญิงชยาภรณ์  กันสาร
3. เด็กหญิงณัฐชยา  น้องการ
 
1. นางจิราวรรณ  ชุ่มวงค์
2. นางสาวพิมพารัตน์  สมหน่อ
 
226 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงฐิติชญา  พุทธวงศ์
2. เด็กหญิงธัญญ์พิชชา  ศิริพรอัครชัย
3. เด็กหญิงปริยากร  ทศพลเดช
 
1. นางสาววิลาวรรณ  มงคล
2. นางอมรรัตน์  นิกรวงศ์สิริ
 
227 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายจารุวิทย์  เสาร์สูง
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์อาหาร
3. เด็กหญิงบุญญาพร  เกรียงไกรสรณ์
 
1. นางสุดาพร  เหรียญพิมาย
2. นายเรืองเดช  ปันอ้าย
 
228 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงกนกพร  พิรักษา
2. เด็กหญิงชวนันทร์  มะโนชัย
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทร์ต๊ะวงศ์
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
2. นางสาวชนิดา  ทาระเนตร์
 
229 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนแม่จริม 1. เด็กหญิงชนิดาภา  วงค์คำมา
2. เด็กชายนพคุณ  อุตยะราช
3. เด็กหญิงบุษราคัม  วงค์พุทธคำ
 
1. นางสาวจุฑาพิชญ์  ธรรมศิลป์
2. นางสาวรัชนก  กันชนะ
 
230 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายชนะชล  สีนวน
2. เด็กชายชินวัตร  พรมรักษา
3. เด็กหญิงธนัชพร  ทวีศรี
 
1. นางสาวจิรารัตน์  หน่อทอง
2. นางสาวนุศรา  ป๊กคาม
 
231 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจิรสุดา  โชติธนภัทร
2. เด็กหญิงชุติมา  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงเมธาพร  เล่าสัจจะกุล
 
1. นางสีลา  สารรัตนะ
2. นางสาวชมพูนุช  อินต๊ะเม้า
 
232 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  ราชสาร
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  วรรณา
3. เด็กหญิงเมย์วรินทร์  ม้วนกันทะ
 
1. นางสาวศิริลดา  คำนันท์
2. นายบุญนัก  ยศหล้า
 
233 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 1. เด็กชายกรกฤต  นันทะก๋า
2. เด็กหญิงนภคปภา  ขัดสิริ
3. เด็กหญิงสุธิดา  กาถาไชย
 
1. นางสาวญาธิดา  จันทร์แมน
 
234 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวธัญญาศิริ  บูรณสันติพงศ์
2. นายรัชชานนท์  ธนะขว้าง
3. นายวิทย์นิธิ  ธีรัตน์ชยังกูร
 
1. นางพัทธ์ธีรา  เหลืองวัฒนะโชติ
2. นายณัฐวุฒิ  ทาตาล
 
235 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวณัฐนรี  กุศล
2. นางสาวปรีดิภัทร  ปินทิพย์
3. นางสาวสุคนธ์ธาร  เทพสุคนธ์
 
1. นางเอมอร  สุมามาลย์
2. นางทิพวรรณ  จำปาแก้ว
 
236 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสา 1. นางสาวธนยพร  คำชื่น
2. นางสาวธนาพร  กองคำ
3. นางสาวสุภัชชา  แสงแจ่ม
 
1. นายวินัย  หมื่นพรมแสน
2. นางสาวเบญจพร  แก้วสา
 
237 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวญาณิศา  โยธา
2. นางสาวพิมพ์นิภา  ยศต๊ะนิล
3. นางสาวพิมพ์พิดา  ยศต๊ะนิล
 
1. นายสมพงษ์  อุทธิยา
2. นางปรารถนา  เมืองพรม
 
238 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนน่านนคร 1. นางสาวบุษญารัตน์  ดวงใจ
2. นายศรายุธ  เชื้อสาร
3. นายเชาว์วัตน์  ปิงยศ
 
1. นางเฉลิมพร  ชาญรักษา
2. นายอรรถพล  สีธิ
 
239 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวณัฐติกา  สาวะมา
2. นางสาวบัญจรัตน์  ปานประกิจ
3. นายพีระพงษ์  อินต๊ะหงษ์
 
1. นางสาวนุศรา  ป๊กคาม
2. นางสาวจิรารัตน์  หน่อทอง
 
240 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายจารุกิตติ์  ประคำมา
2. เด็กชายตฤณพัทธ์  มีบุญ
 
1. นางมนชยา  อธิกรม
2. นางเยาวลักษณ์  สุวรรณตระการ
 
241 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไชยช่อฟ้า
2. เด็กชายพุฒิเมธ  ดอนพนัส
 
1. นางสาวจันจิรา  ยะแสง
2. นางวัจนา  ประคำมา
 
242 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสา 1. เด็กชายภักดิชาติ  แก้วบัว
2. เด็กชายวัศพล  สัมฤทธิ์
 
1. นายเกษมศานต์  กาวิชัย
 
243 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายธนกฤต  สุดสม
2. เด็กชายภานุพัฒน์  มงคล
 
1. นางชวนชม  ทรงศิริเลิศวัฒนา
2. นางจำลองลักษณ์  หิรัญวิทย์
 
244 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงทักษพร  ศรีสะอาด
2. เด็กหญิงสุจิตรานัน  พงษ์สุพรรณ
 
1. นางสาวอรอนงค์  จบแล้ว
2. นางนันทวัน  แดงฟู
 
245 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนศรีนครน่าน 1. เด็กชายถนัดกิจ  มงคล
2. เด็กชายภูวนาจ  มาขวา
 
1. นายแซน  มาแว่น
 
246 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายพาทิศ  ศรีบุรี
2. นายศุภกร  สุวรรณ์อิน
 
1. นายภัชรณันติ์  ศรีประเสริฐ
2. นางวัชราวไลย์  วงศ์ใหญ่
 
247 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาวสุดรัก  ดวงก้อน
2. นางสาวสุธาทิพย์  เจริญฉิม
 
1. นางจันธิรา  วรศรี
2. นายธราพร  ธุระกิจ
 
248 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีนครน่าน 1. นางสาวฉวีวรรณ  สักลอ
2. นายสรชัช  ชัยปาละ
 
1. นายแซน  มาแว่น
 
249 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 74 เงิน 4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายพิศักย์  ปลาสุวรรณ์
2. นายเจษฎาพร  หาญตระกูล
 
1. นางสาวสิรินยา  ทิพย์บุญศรี
2. นางสาวจิรัชญา  กาแสน
 
250 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73 เงิน 5 โรงเรียนสา 1. นายกิตตินันท์  ถาหล้า
2. นางสาวธาราทิพย์  คำลือ
 
1. นางรัตนา  เนตรใส
 
251 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหลวง 1. นายภานุวัฒน์  คนสูง
2. นายศาสตรา  เชื้อหมอ
 
1. นางชวนชม  ทรงศิริเลิศวัฒนา
2. นางจำลองลักษณ์  หิรัญวิทย์
 
252 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 โรงเรียนน่านนคร 1. นางสาววันวิสาข์  อินยัญยะ
2. นายศุภวัฒน์  ชิณาวงค์
 
1. นางเฉลิมพร  ชาญรักษา
2. นางกาญจนา  ปวนสุรินทร์
 
253 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายธนโชติ  อะโนติ๊บ
 
1. นางชัชฎาภรณ์  ใจจันทร์
 
254 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายวิทยา  ถายะ
 
1. นางสาวชนิดา  สมควร
 
255 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายยุทธศาสตร์  จิตอารีย์
 
1. นายนิวัฒน์  พันน้อย
 
256 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนสา 1. เด็กชายจารุกิตติ์  นาตา
 
1. นางลัดดาวัลย์  ปินตา
 
257 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนแม่จริม 1. เด็กชายภัทรดนัย  ทนันไชย
 
1. นางวิโยภา  ไชยมงคล
 
258 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายสมประสงค์  ตรงประเสริฐศิริ
 
1. นางสาวอำพร  ปันฟอง
 
259 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนศรีนครน่าน 1. เด็กชายวัฒนา  ผาใต้
 
1. นายแซน  มาแว่น
 
260 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนก  มาละวัน
 
1. นางปรารถนา  เมืองพรม
 
261 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 9 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กชายปภัส  พุ่มพันธชาติ
 
1. นางสาวอัมพวัน  รุณอินตา
 
262 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 10 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กชายกิตตินันท์  ก๋าวงค์
 
1. นายบุญนัก  ยศหล้า
 
263 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. เด็กชายนิติภูมิ   ดวงทา
 
1. นางสาวรุจิรา  พอใจ
 
264 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 12 โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 1. เด็กหญิงปุณยนุช  เสนาธรรม
 
1. นางสาวญาธิดา  จันทร์แมน
 
265 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 13 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 1. เด็กชายภควัต  สุทธิ
 
1. นางสาวธนาภรณ์  สิทธิแสน
 
266 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายนพดล  วงค์เครือสอน
 
1. นางจารุมาศ  ใจซื่อ
 
267 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กชายไวภพ  ใจปิง
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ขันทะสอน
 
268 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 16 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  มงคล
 
1. นางสีลา  สารรัตนะ
 
269 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 16 โรงเรียนน่านนคร 1. เด็กชายนันทพงศ์  พิชัย
 
1. นางพัชนี  ปิงยศ
 
270 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 18 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 1. สามเณรเนติธร  ทวีชัย
 
1. นายพัชรพล  หนองภิวงค์
 
271 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 1. นางสาวอัญชลี  มุ่งหมายผล
 
1. นายอภิชัย  ธนบุญเรือง
 
272 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวนันธิดา  ทานะกาศ
 
1. นางจุไรรัตน์  สีต๊ะสาร
 
273 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีนครน่าน 1. นายธนวัฒน์  พรมคำ
 
1. นายแซน  มาแว่น
 
274 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นางสาวสุธินันท์  มงคลไชยเจริญ
 
1. นางรัตนาภรณ์  ขันทะยศ
 
275 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายยศวรรธน์  รัตนวรากร
 
1. นายบรรยวัสถ์  พิชัยวงศ์
 
276 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายวรากร  เชี่ยวชาญ
 
1. นางมณฑิรา  เชื้อหมอ
 
277 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 7 โรงเรียนนาน้อย 1. นายกฤตนัน  กันอิน
 
1. นายเรืองเดช  ปันอ้าย
 
278 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสา 1. นางสาววัชราภรณ์  มะโนไชย
 
1. นางสาวเบญจพร  แก้วสา
 
279 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหลวง 1. นางสาวนุจรีย์  เขียวดี
 
1. นางสาวรัชฎาพร  ตนภู
 
280 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 10 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 1. นายผดุงพงษ์  เนตรใส
 
1. นางลัดดาวัลย์  นันคำ
 
281 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 11 โรงเรียนแม่จริม 1. นายพงศธร  แก้วใส
 
1. นางวิโยภา  ไชยมงคล
 
282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 12 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 1. สามเณรอดิศักดิ์  อินต๊ะเม้า
 
1. นางสาวจุฬากรณ์   สิทธิ
 
283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 12 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นางสาวมนัสพร  ตาเขียว
 
1. นายบุญนัก  ยศหล้า
 
284 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 12 โรงเรียนน่านนคร 1. นายโชคทวี  นากองแก้ว
 
1. นายอรรถพล  สีธิ
 
285 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. นายคมสรร   จันทะเสน
 
1. นางปราณี  ซาวติ๊บ
 
286 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. นายศรชัย  แซ่เปี่ยน
 
1. นางกัลยาณี  ด้วงสุวรรณ์
 
287 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 6 เข้าร่วม 17 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวอัมพร  ทองติ๊บ
 
1. นางปรารถนา  เมืองพรม
 
288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 6 เข้าร่วม 17 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก 1. นายณัฐศักดิ์  พรมรักษา
 
1. นางสาวนุศรา  ป๊กคาม
 
289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  สมจิตต์
 
1. นายวีรวัฒน์  เวียงจันทร์
 
290 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงณัชชารีย์  ปัญญาศิษฐ์สกุล
2. เด็กหญิงธญานี  พลธนะ
3. เด็กชายภูเบศวร์  ยอดอ้อย
 
1. นางจิตรา  อ่อนชำนิ
 
291 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงธนกชพร  อินยัญญะ
2. เด็กชายธราเทพ  เทพอาจ
3. เด็กหญิงสุภัชชา  สุภาจีน
 
1. นายเฉลิมชาติ  เทพอาจ
 
292 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงชลลดา  ธิบุญเรือง
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ขันต๊ะ
3. เด็กหญิงอารียา  อริยะวงศ์
 
1. นางสาวสุกานดา  ไชยตีฆะ
2. นายสัจจะ  รุณวุฒิ
 
293 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนสา 1. นายนนทพัทธ์  คำมอญ
2. นางสาวพิมพ์พลอย  กาวสิบสาม
3. นายวัชพล  วุฒิยาน
 
1. นางสาวกัญญา  โชคสวัสดิ์ภิญโญ
2. นางนฤจิต  กุลเจริญ
 
294 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายธีรภัทร  พอใจ
2. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  แก้วศรี
3. เด็กชายเจษฎา  อายุยืน
 
1. นางสาวสุธิดา  คำปันปู่
2. นางสาวอภิญญา  สุขสำราญ
 
295 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  อภิวัน
2. เด็กหญิงชลธิชา  ทิพย์ผ่อง
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  จันต๊ะหลัก
 
1. นายสถิตย์  นันทะน้อย
2. นางลำเจย  อนุรุท
 
296 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 7 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 1. สามเณรธนรักษ์  จินตเกษกรณ์
2. สามเณรพงศธร  เบอร์ผัด
3. สามเณรเกรียงศักดิ์  ปิรัตน์
 
1. นางสาวนิสารัตน์  อองกุลนะ
 
297 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนแม่จริม 1. เด็กชายก้องภพ  ทรงศิริวงศ์
2. เด็กชายบุษกล  แซ่มี
3. เด็กหญิงลักษณพร  วงค์พุทธคำ
 
1. นายเกรียงไกร  ไชยภักษา
2. นางสาวปาริชาติ  สุเมรุไหว
 
298 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 1. เด็กชายฤทธิศักดิ์  อุปถัมภ์
2. เด็กชายวิทวัส  กันจินะ
3. เด็กหญิงศุธิดา  กันทะ
 
1. นางวิวาพร  ชายครอง
2. นางศุภลักษณ์  พาลวัล
 
299 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กหญิงกันต์กมล  ตามา
2. เด็กหญิงพัชรพร  บุญดวง
3. เด็กหญิงอริศรา  ขันกา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สารเถื่อนแก้ว
 
300 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกริฟวรันทร์  กาติ้ง
2. นางสาวณัฐริกา  ทิพย์ปัญญา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สุริยะวงศ์
 
1. นางสาวรัญจวน  ไชยแก้ว
2. นายอรุณ  กันทะขู้
 
301 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุ  ภู่ทอง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำนาน
3. เด็กชายโชคมงคล  คำตั๋น
 
1. นางสาวธิษะนา  กะรัตน์
2. นางสาวปาณิสา  โลนันท์
 
302 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 13 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงดา  ใจปิง
2. เด็กหญิงวนิดา  ธินันท์
3. เด็กชายวรุตม์  สิริชูจิตกุล
 
1. นางละมัย  หนักป้อ
2. นางสุทธิดา  ผ่องโอภาส
 
303 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวพิมพ์พริมา  ฉันทาวิวัฒน์
2. นายวรรธนะพงศ์  นฤบาล
3. นายเตชิษฐ์  หลิวบริบูรณ์กูล
 
1. นางปุณณดา  ปราบริปู
2. นางสาวณลีกาญจน์  ทาคำ
 
304 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวกษมา  ขันทะสอน
2. นางสาวชนิกา  ไชยลังกา
3. นางสาวพรนภา  มงคล
 
1. นางรัตนาพรรณ  อุตมีมั่ง
2. นายมงคลชัย  อาราธนกุล
 
305 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสา 1. นางสาวอรนงค์  คำมอญ
2. นายเอกวัฒน์  วุฒิยาน
3. นางสาวโสภาพร  จำปีกาง
 
1. นางสาวแสงรวี  รุณวุฒิ
2. นางสาวจริยา  ใจยศ
 
306 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาวจิรัชญา  กรุณาก้อ
2. นายฐานวัฒน์  ขัติยะ
3. นางสาวนันทิตา  กองสอน
 
1. นางสุพัฒตา  โนทะนะ
2. นางสาววรรณิศา  จินนะ
 
307 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหลวง 1. นางสาวธัญญาเรศ  อินต๊ะสอน
2. นางสาวเกศรินทร์  พันธ์เจริญ
3. นางสาวเบญจมาศ  เชื้อหมอ
 
1. นายสวิง   ใจพันธ์
2. นางปริญญาภรณ์  ขันทะยศ
 
308 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นายธนากร  ก๋าแก้ว
2. นางสาวพรธิดา  พงศ์จิระปัญญา
3. นางสาววิจิตรา  แซ่โซ้ง
 
1. นางติณรัตน์  พรหมอารีย์
2. นางสาวแสงดาว  การินตา
 
309 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 7 โรงเรียนแม่จริม 1. นางสาวภิญญารัตน์  แก้วไสย
2. นางสาวสิทธินันท์  หน่อท้าว
3. นางสาวเกศกนก  พรมไชยวงศ์
 
1. นางเพ็ญลักษณ์  พรหมสกุลปัญญา
2. นางสาวเบญจรัตน์  ไชยกาอินทร์
 
310 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 7 โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 1. นางสาวสกุลรัตน์  ชมภูชนะภัย
2. นางสาวสุชาวดี  ก๋าแก้ว
3. นายเจษฎากร  ระวังภัย
 
1. นางสาวบุญญารัสมิ์  ศรีตนไชย
 
311 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 9 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 1. นางสาวนิพาวรรณ  ธรรมศิริ
2. นางสาวพรสุดา  วงสุยะ
3. นางสาววารุณี  ต๊อดแก้ว
 
1. นางฉัตรฤดี  อุดคำเที่ยง
2. นางสาวเสาวรส  เปียงชมภู
 
312 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 10 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวชนากานต์  แก้วใส
2. นายณัฐวุฒิ  อุตมูล
3. นางสาวเบญญาภา  กองแก้ว
 
1. นางสาวรัญจวน  ไชยแก้ว
2. นางสาววานิกา  มามาตร
 
313 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวชลธิดา  หมื่นจิตร
2. นางสาวธนัญญา  ภูลังกา
3. นางสาวรัชฎาพร  ปินทิพย์
 
1. นางสาวพุทธิมา  นันทะกมล
2. นางสาวเบญจพร  ก๋าวงศ์
 
314 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นางสาวณัฐรินี  อายุยืน
2. นางสาวธัญลักษณ์  ชุ่มทิ
3. นายศุภกิจ  โนวังหาร
 
1. นางสาวลำยวน  แก้วตัน
 
315 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 13 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นางสาวนราพร  ดวงใจ
2. นายภาณุพงศ์  โสประดิษฐ์
3. นางสาวสุภัตรา  เจริญสุข
 
1. นางสาวปาณิสา  โลนันท์
2. นางสาวธิษะนา  กะรัตน์
 
316 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. นายชยากร  เทใหม่
2. นางสาวพุทธรักษา   บุญวัน
3. นางสาวสวนีย์  ใจปิง
 
1. นางณฤดี   บุญหมั้น
 
317 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 1. สามเณรทิพัฒนพงษ์  วัฒนาตระกูล
2. สามเณรปิยวัฒน์  จำปา
3. สามเณรอุทัย  สายแก้ว
 
1. นางสาวชุติมา  การินตา
 
318 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงฐานิตา  แสงธรรมชาติ
2. เด็กหญิงธนรัตน์  สุนา
3. เด็กหญิงสุนิศา  คามภีรกุล
 
1. นางรัฐพร  ธิเสนา
2. นางรัตนาพรรณ  อุตมีมั่ง
 
319 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงชนิตว์นันท์  ยอดสาร
2. เด็กหญิงธีริศรา   หาญสงคราม
3. เด็กหญิงภคมน  พรหมรักษ์
 
1. นางสาวสุรางคณา  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวพิมพ์พิรัญ  ปัญโญ
 
320 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงนันทิยา  วงค์กองแก้ว
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์  กาตาคำ
 
1. นางพวงทอง  ชมภูมิ่ง
 
321 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.8 ทอง 4 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงจริยา  อารีย์
2. เด็กชายธนพนธ์  จันลา
3. เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วดี
 
1. นางปราณี  อินวาทย์
2. นางสาวสุพิชฌาย์  สง่างามสกุล
 
322 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  แซ่เติน
2. เด็กชายธีรทรงพล  ปันจา
3. เด็กหญิงสุนทรี  สีสนิท
 
1. นางวิวาพร  ชายครอง
2. นายมานพ  ดาอินวงค์
 
323 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.2 ทอง 6 โรงเรียนน่านนคร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  หยาดยศทะ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หยาดยศทะ
3. เด็กหญิงธินัฐดา  ปานต๊ะรังษี
 
1. นางธัญรดา  รุนทา
2. นางรัชฎาภรณ์  นันธนะวิบูลย์
 
324 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนศรีนครน่าน 1. เด็กหญิงพัชรภา  เพชรสุข
2. เด็กชายสากล  กุณนา
3. เด็กหญิงอัจจิมา  แซ่เล้า
 
1. นางอรทัย  วิชัยยา
 
325 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวกาญจนา  แซ่ท่อ
2. นางสาวนภาพร  แซ่เฮ้อ
3. นางสาวมาลี  อื้อชา
 
1. นางสาวแสงดาว  การินตา
2. นางสาวปณิฏฐา  เพ็งไธสง
 
326 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกาญจนา   กันทะยา
2. เด็กหญิงฐิติพร  รอดชมภู
3. เด็กหญิงภัทรวดี   ชินบูรณ์
 
1. นางสุมิตรา  ใจกล้า
2. นางสาวณัฐฐินันท์  เบ้าพรหม
 
327 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงปานชนก  ถาวงค์
2. เด็กหญิงวรัญญา  ดีพิชัย
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ตรีจุ้ย
 
1. นางพิทารักษ์  เสนรัตน์
2. นางวราภรณ์  ดาอินวงค์
 
328 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ตันแสน
2. เด็กหญิงรัญชิดา  ฐานะโภคิน
3. เด็กหญิงวรดา   ใจแขว่ง
 
1. นางสุรางค์รัตน์  เวติวัฒนา
2. นายวีรชาติ  ภิยะ
 
329 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวณัฐนรี  ปัญญา
2. นางสาวนริศรา  ครุฑธานุวัฒน์
3. นางสาวอริสา  สุวรรณวรางกูร
 
1. นายมนตรี  นันตา
2. นางสาวชนาธิป  อาราธนกุล
 
330 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสา 1. นางสาวณัฐพร  แก้วภิรมย์
2. นางสาวธัญญาเรศ  ต้นเกษ
3. นางสาวปานทอง  โนราช
 
1. นางสาวจริยา  ใจยศ
 
331 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. นางสาวชุติรัตน์  ประสมทรัพย์
2. นางสาววัชราพร  แก้วมณี
3. นางสาวเจนจิรา  ยาปัน
 
1. นางสาวณัฐฐินันท์  เบ้าพรหม
2. นางสาวกนกนภัส   ปันแก้ว
 
332 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวมนัสชนก  สุพรรณ์นอก
2. นางสาวสิรภัทร  มณีวรรณ
3. นางสาวุคุณัญญา  สุภชาติ
 
1. นางคนึงนิตย์  สวนกัน
2. นายแท้  นามแก้ว
 
333 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นางสาววัชรินทร์  แก้วเทพ
2. นางสาวอธิษฐาน  ชุมนวล
3. นางสาวอรจิรา  รินห้วยเสียม
 
1. นางสาวนภัทธิญา  จันทร์ดี
 
334 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวชลากร  สีต๊ะ
2. นางสาวรัตร์ณาพร  ลาวเปียง
3. นางสาววีรนุช  แปงกันยา
 
1. นางสาวพุทธิมา  นันทะกมล
2. นางสาวเบญจพร  ก๋าวงศ์
 
335 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 1. นางสาวชนิกานต์  ขันยอด
2. นางสาววาสนา  มะวงศ์
3. นางสาวอรอนงค์  หัสเดช
 
1. นางสุรางค์รัตน์  เวติวัฒนา
2. นายกฤษฎาพงษ์  สุตะ
 
336 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 8 โรงเรียนศรีนครน่าน 1. นายณรงค์ศักดิ์  แซ่ย้าง
2. นางสาวทิพย์เกษร  เพ็งมา
3. นางสาววธูสิริ   ทองคำมั่น
 
1. นางอรทัย  วิชัยยา
 
337 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กุลศรีไชย
2. เด็กชายธันวา  แก้วถา
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  การินทร์
 
1. นางศิริลักษณ์  ทรายคำ
2. นางประภาภรณ์  นะไชย
 
338 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงชญานินทร์  สารถ้อย
2. เด็กหญิงชนิสรา  เอื้ออารีจิตต์สกุล
3. เด็กหญิงมาตา  ตาปวง
 
1. นางคนึงนิตย์  สวนกัน
2. นางชนิฐฆ์ศรา  แก้วใส
 
339 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงปัฐวีกานต์  อาษาพันธ์
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ช่างเหล็ก
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  ยะเสน
 
1. นางวรรณี  ปันอ้าย
2. นางสาวนิโลบล  ปันทา
 
340 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงณัสศิริกาล  เนตรบ้าง
2. เด็กชายพัฒนชัย  ยาวิไชย
3. นางสาววิษา  ต่างใจ
 
1. นางสาวกัญญา  โชคสวัสดิ์ภิญโญ
2. นางสาวมาลินี  อนุรักษ์
 
341 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ล่ามแก้ว
2. เด็กหญิงนภา  พงศาวิภาวัฒน์
3. เด็กชายนิพนธ์  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวปณิฏฐา  เพ็งไธสง
2. นางขวัญใจ  ปะทิ
 
342 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแม่จริม 1. เด็กหญิงจิราพร  แก้วใส
2. เด็กหญิงวาณิชา  แคว้งใจ
3. เด็กชายสารินทร์  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวยุพดี  ปัญญา
2. นางสาวเบญจรัตน์  ไชยกาอินทร์
 
343 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กชายกลวัชร  วงค์พุทธคำ
2. เด็กชายกันตนพ  ใจวุพรรณ์
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย  กองสังข์
 
1. นางวราภรณ์  ดาอินวงค์
2. นางพิทารักษ์  เสนรัตน์
 
344 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายจิตตภู  งึ้มนันใจ
2. นายติณณภพ  ดวงทา
3. นายศตคุณ  พันธุ์คำวัง
 
1. นายมนตรี  นันตา
2. นายเสกสรรค์  ทิพย์ปัญญา
 
345 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสา 1. นายฐนกร  หนุนภัสสร
2. นายภานุพงศ์  ดอนพิมพ์ไพล
3. นายอดิรุจ  มุกดา
 
1. นายพยุง  ไชยเขียวแก้ว
2. นายอลงกรณ์  วีระพันธ์ุ
 
346 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นายจักรี  ม่วงสาร
2. นายนัทฐวุฒิ  ปันแก้ว
3. นางสาววราพร  แซ่เล้า
 
1. นางติณรัตน์  พรหมอารีย์
2. นายปราโมทย์  กิวัฒนา
 
347 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 79.25 เงิน 4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวกมลชนก  ยอดแก้ว
2. นางสาวกฤตชญา  ต๊ะวิชัย
3. นางสาวรัศมิ์นภัสร์  เขื่อนจันทร์
 
1. นางคนึงนิตย์  สวนกัน
2. นายมงคล  ทองอ่อน
 
348 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70.75 เงิน 5 โรงเรียนศรีนครน่าน 1. นางสาวต้องตา  รุณตัน
2. นางสาวนิราภรณ์  สมควร
3. นางสาวมาริสา  แสนคำดี
 
1. นางอังคณา  เพ็ชรแก้ว
 
349 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  กันแก้ว
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ภาภักดี
3. เด็กหญิงสิโรธร  มาฉิม
 
1. นางชวนพิศ  นันตา
2. นางดวงชีวัน  ใฝ่ใจ
 
350 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงจีรชยา  คำมา
2. เด็กชายศิรสิทธิ์  เชื้อหมอ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  วรฉัตร
 
1. นางสาวอภิญญา  สุขสำราญ
2. นางสาวสุธิดา  คำปันปู่
 
351 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  วรรณา
2. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  เหมี้ยงหอม
3. เด็กชายอรรถชัย  ศิลายศ
 
1. นางปิยธิดา  หม่องต๊ะ
2. นางสาวรัตนา  สุริยา
 
352 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.4 ทอง 4 โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ปิจดี
2. เด็กหญิงธิติยาภรณ์  อาชาโนะ
3. เด็กชายนนทพัทธ์  ดวงทิพย์
 
1. นางสิตานัน  เชื้อหมอ
2. นางนฤจิต  กุลเจริญ
 
353 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.5 ทอง 5 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงพนิตนันท์  หน่อแก้ว
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ปัญญาทอง
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ใจจันทร์
 
1. นางสุกัญญา  อุปจักร์
2. นางสาวชนาธิป  อาราธนกุล
 
354 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.5 ทอง 6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นายชูเกียรติ  แสนโซ้ง
2. เด็กหญิงวิยดี  กำธรนิมิตร
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  แซ่พ่าน
 
1. นางเกสรสุคนธ์  เถาถวิล
2. นางก่ิ่งแก้ว  วงค์เป็ง
 
355 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 7 โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายทัศพล  สิงห์ตะนะ
2. นางสาวธนัฎฐา  วุฒิยา
3. เด็กหญิงอรปรียา  วิชัยต๊ะ
 
1. นางสาวนิ่มนภา  หลวงปัน
2. นางสาวนิโลบล  ปันทา
 
356 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวปณิตา  ธีระไพรพฤกษ์
2. นางสาวพิมพ์มาดา  สุทธิแสน
3. นายอาชัญ  นันต๊ะนา
 
1. นางชวนพิศ  นันตา
2. นางดวงชีวัน  ใฝ่ใจ
 
357 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นายนันทกร  แก้วนา
2. นางสาวพรธิรา  ชัยวงค์
3. นางสาวอัจฉรียา  อารินท์
 
1. นางปิยธิดา  หม่องต๊ะ
2. นางสาวรัตนา  สุริยา
 
358 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวภัทรภร  อุปนันท์
2. นายวรพงศ์  ยงยส
3. นายศรายุทธ  ละวรรณา
 
1. นางอลิชา  สุริยะวงค์
2. นางปวีณา  ปิ่นทอง
 
359 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลวง 1. นางสาวกาญจนา  สุกใส
2. นายธัชนนท์  ชมภูเลิศ
3. นางสาววรรณภา  จินาวัลย์
 
1. นางสาวอภิญญา  สุขสำราญ
2. นางปริญญาภรณ์  ขันทะยศ
 
360 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.8 ทอง 5 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวนิตยา  แซ่วื้อ
2. นางสาวปราณี  พงศาวิภาวัฒน์
3. นางสาววริฐถา  แซ่ลี
 
1. นางสาวแสงดาว  การินตา
2. นางเกสรสุคนธ์  เถาถวิล
 
361 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.5 ทอง 6 โรงเรียนสา 1. นายณัฐภูมิ  มาแว่น
2. นางสาวนภากานต์  ปัญญายศ
3. นางสาวเยาวเรศ  วงศ์ลา
 
1. นางสิตานัน  เชื้อหมอ
2. นางนฤจิต  กุลเจริญ
 
362 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  เปี่ยมทวีศักดิ์
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อินทรประดิษฐ์
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ทิศทาพวน
2. นายสมชาย  ตนใจ
 
363 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสา 1. เด็กชายณรงค์ภัทร  ยอดคำ
2. เด็กชายธัญวิศิษฏ์  ธรรมยืนยง
 
1. นางสาวชรินพร  ทะยศ
2. นางวัชราพร  มาลี
 
364 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาน้อย 1. นายชัยวัฒน์  แสนอรินทร์
2. นายสุวรรณ  ภูพันธ์หงษ์
 
1. นางสาวสุพัตรา  ลังกาใจ
2. นายปฐมพงษ์  ทะแสง
 
365 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. เด็กชายชิติพัทธ์  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายทรงพล  ยงสุขสกุล
 
1. นางกิ่งแก้ว  วงค์เป็ง
 
366 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นายนครินทร์  วงศ์นันตา
2. นายมงคล  ถาต๊ะวงค์
 
1. นายปฐมพงษ์  ทะแสง
2. นางสาวสุพัตรา  ลังกาใจ
 
367 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลวง 1. นายนพดร  เป็งสุธรรม
2. นายศรายุทธ  อุปถัมภ์
 
1. นายหัสดินทร์  บุญเป็ง
2. นายณรงศักดิ์  กัปกัลป์
 
368 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสา 1. นางสาวธัญชนก  ขันยม
2. นางสาวภัชราภา  เฟื่องฟู
 
1. นางสาวชรินพร  ทะยศ
2. นางวัชราพร  มาลี
 
369 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นายชัชวาล  ตระการธำรง
2. นายธนากร  ไชยราช
 
1. นางสาวปณิฏฐา  เพ็งไธสง
2. นางพนิดา  กุศล
 
370 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาววรัญญา  ปัญญาอินทร์
2. นางสาวอณัศยา  กันทะตา
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ทิศพาพวน
2. นายมนตรี  นันตา
 
371 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นายศลาฆิน  พุทธา
2. นายเจษฎากร  ศรีบุรินทร์
 
1. นางระบอบ  ทองแท้
2. นางสาวรัตนา  สุริยา
 
372 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 7 โรงเรียนศรีนครน่าน 1. นางสาวนิสาชล  สุทธิจันทร์
2. นางสาววิจิรพันธ์  สองสีขวา
 
1. นางอังคณา  เพ็ชรแก้ว
 
373 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายฐิติพงค์  คณะศรี
2. เด็กชายสัจจภัทร์   พิสิทธิ์ชัยงาม
 
1. นายสัจจะ  รุณวุฒิ
 
374 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายนรากรณ์  พรมรักษา
2. เด็กชายอภิชัย  พิรักษา
 
1. นายอรุณ  กันทะขู้
 
375 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แสนซุ้ง
2. นายปาฏิหารย์  เชี่ยวสกุลชาติ
 
1. นายปรัชญา  สมณะช้างเผือก
 
376 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนสา 1. เด็กชายวิชญ์พล  ชมภูมิ่ง
2. เด็กชายโสภณวิชญ์  พันธุ์พานิช
 
1. นายนิรันดร์  จิตอารีย์
 
377 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายปริญญา  ชัยโยง
2. เด็กชายปิติพงษ์  อายุยืน
 
1. นายสวิง  ใจพันธ์
 
378 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายปฐมพล  ธรรมลังกา
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ยาวิไชย
 
1. นายสรจักร  จันนันทะ
 
379 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 1. เด็กชายคณัสนันท์  ปิจดี
2. เด็กชายสรรพวิทย์  รัตนวงค์
 
1. นายมานพ  ดาอินวงค์
 
380 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  ทองนพคุณ
2. เด็กชายวุฒิชัย  ฟองสีถุง
 
1. นายสุทัศน์  คำลอม
 
381 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  อ่ำนนไพร
2. เด็กชายธีรเดช  วงศ์เทพ
 
1. นางเสาวลักษณ์  ขอดแก้ว
 
382 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  เลาอริยวงศ์
2. เด็กชายสมชาย  แซ่เฮอ
 
1. นางพนิดา  กุศล
 
383 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 71 เงิน 11 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สมปัญญา
2. เด็กชายวิชานนท์  รวมทรัพย์
 
1. นายวิชิต  สาธร
 
384 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 1. สามเณรภูมิพัฒน์  บัวจันทร์
2. สามเณรเอกสิทธื์  งานคำ
 
1. นางสาวชุติมา  การินตา
 
385 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนแม่จริม 1. เด็กชายพงศกร  ใชยจริม
2. เด็กชายวิริยะ  สุริยา
 
1. นายรังสรรค์  ไชยสีกาจ
 
386 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนน่านนคร 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ชินาวงค์
2. เด็กชายยุทธการ  สามเสน
 
1. นางศุจินันท์  เชื้อพันธ์งาม
 
387 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กชายณัฐนันท์  พันจำปา
2. เด็กชายศิวกร  กองศรี
 
1. นายวิชชากร  ลานพลอย
 
388 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 16 โรงเรียนศรีนครน่าน 1. เด็กชายกฤษฎา  กันนิกา
2. เด็กชายสุทิวัส  คงไทย
 
1. นางสาวปรียานุช  อุททะนา
 
389 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. เด็กชายปฎิพล   ดวงอิน
2. เด็กชายสิรดนัย   ทะปาละ
 
1. นางสุมิตรา  ใจกล้า
 
390 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายวงศ์วรัณ   แก้วภิรมย์
2. เด็กชายเสฎธวัฒน์  ปานต๊ะระษี
 
1. นายสัจจะ  รุณวุฒิ
 
391 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. นายชาญชล  แซ่ท้าว
2. เด็กชายดลฤทธิ์  แซ่ท้าว
 
1. นายปรัชญา  สมณะช้างเผือก
 
392 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายจรัลชัย  กลีบพิมาย
2. เด็กชายอภิโชติ  พิรักษา
 
1. นายอรุณ  กันทะขู้
 
393 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 1. สามเณรณรงค์  ปานทอง
2. สามเณรสรศักดิ์  สารแก้ว
 
1. นายนพดล  สมทรัพย์
 
394 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายยนตกร  กันชนะ
2. เด็กชายเดช  ท่อพงศ์พัฒน์
 
1. นายธวัชชัย  เมธาเกษร
 
395 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนสา 1. เด็กชายธนภัท  แก้ววิเชียร
2. เด็กชายนันทวัตร  ศรีวิไชย
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  สมบัติปัญญ์
 
396 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายชินดนัย  หมอป่า
2. เด็กชายณัฐชนน  แก้วใหม่
 
1. นางปริญญาภรณ์  ขันทะยศ
 
397 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนน่านนคร 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  เมืองชัย
2. เด็กชายอลงกรณ์  นุใจเหล็ก
 
1. นางสาวบัณฑิตา  ดอนกาวิน
 
398 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายธนบดี  ไชยนอก
2. เด็กชายอรุณ  สันกลาง
 
1. นายสรจักร  จันนันทะ
 
399 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กชายจิตร์ธนา  ทนันชัย
2. เด็กชายสิทธิพล  มาขวา
 
1. นายวิชชากร  ลานพลอย
 
400 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 71 เงิน 11 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นายกิตติชัย  พองคำ
2. นายธีระภัทร  วงค์เทพ
 
1. นางเสาวลักษณ์  ขอดแก้ว
 
401 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 71 เงิน 11 โรงเรียนศรีนครน่าน 1. เด็กชายธนกร  หนองข่า
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  อุททะนา
 
1. นางสาวปรียานุช  อุททะนา
 
402 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 1. เด็กชายพิชญากรณ์  อารินทร์
2. เด็กชายสังคม  แซ่เติน
 
1. นายมานพ  ดาอินวงค์
 
403 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนแม่จริม 1. เด็กชายนพโรจน์  สอนนนฐีกูล
2. เด็กชายอรุณวัฒน์  เขื่อนจักร
 
1. นายรังสรรค์  ไชยสีกาจ
 
404 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. เด็กชายกอบเกล้า  ตระกูลเกิด
2. เด็กชายจิรวัฒน์  แซ่ตั้ง
 
1. นายจันทร์  กุลพรม
 
405 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 16 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต  มหายศนันท์
2. เด็กชายนรวิชญ์  แน่นอุดร
 
1. นางสาวลำยวน  แก้วตัน
 
406 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. เด็กชายวรกิจ   บูระเพชร
2. เด็กชายโชตยากร   มีพอ
 
1. นางสุมิตรา  ใจกล้า
 
407 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นายชัยมงคล  จันเป็ง
2. นายรัฐสภา  สารกาญจน์
3. นายเจษฎา  ขันกา
 
1. นายมงคล  แดงฟู
2. นายสัจจะ  รุณวุฒิ
 
408 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายชยากร  มิ่งปรีชา
2. นายธีรภัทร  ศูนย์พานิช
3. นายสุรเกียรติ  ท้าวฮ้าย
 
1. นายชัชวาลย์  ชุ่มวงค์
 
409 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงชุติมน  ชุ่มวงค์
2. เด็กหญิงณิลดา  ไชยวุฒิ
3. เด็กหญิงบุญยานุช  ศรีหงษ์
4. เด็กหญิงปิ่นมณี  อินตางาม
5. เด็กหญิงพิมผกา  บุญดา
 
1. นายสมเรียน  วงศ์สัมพันธ์
2. นายชัยพร  สุขมี
 
410 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงชิดชนก  ยะตุ้ย
2. เด็กหญิงธนวรรณ  เทพโสดา
3. เด็กหญิงบุศราคัม  พรมต๊ะ
4. เด็กหญิงรมณี  สะสม
5. เด็กหญิงรินลณี  มีเสรี
 
1. นางมัลลิกา  ปาณะเสรี
2. นางประทิน  สิทธิวงศ์
 
411 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่จริม 1. เด็กหญิงกนกพร  วงค์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงกมลฉัตร  อินขาว
3. เด็กหญิงจิตรทิวา  นันภิวงค์
4. เด็กหญิงธนัญญา  มัคพันธ์
5. เด็กหญิงพรชิตา  เรี้ยงสวัสดิ์
 
1. นางมลฤดี  บุญงาม
2. นางสาวสุภาพร  คำชั่ง
 
412 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกาญจนา  กันทะยา
2. เด็กหญิงฐิติพร  รอดชมภู
3. เด็กหญิงธิตินันท์  เกตุอยู่
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ชินบูรณ์
5. เด็กหญิงอำไพ  สายสวาสดิ์
 
1. นางพิมพ์ญาพร  เจริญรัมย์
2. นายทนายุธ  เจริญรัมย์
 
413 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญตัน
2. เด็กหญิงณัฏฐา  ชัยสุวรรณราช
3. เด็กหญิงปาลิตา  แซ่เติ๋น
4. เด็กหญิงพัณณิตา  ปิจดี
5. เด็กหญิงเกตน์นิกา  แซ่ลี
 
1. พระสมุห์สมาน  กิจจสาโร
2. นางสาวศุภกานต์  แซ่วื้อ
 
414 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.4 ทอง 6 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวิกา  โนทา
2. เด็กหญิงธนัชพร  สารเถื่อนแก้ว
3. เด็กหญิงพจมาน  ขันคำ
4. เด็กหญิงมุทิกา  มาตภูธร
5. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ธรรมศิริ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  สอนยศ
2. นางปิยธิดา  แก้วกัน
 
415 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.25 ทอง 7 โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงวิลาสินี  กันฉาย
2. นายสรวิศ  เที่ยงน้อย
3. นายสรสิช  เที่ยงน้อย
4. นางสาวสโรชา  อนุมา
5. นายโชคพูนชัย  แปงใจ
 
1. นางจิราภัค  แก้วมีศรี
2. นางสุพัตรา  อินทรประสิทธิ์
 
416 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.25 ทอง 7 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. นางสาวกัญญารัตน์  แซ่เล้า
2. เด็กหญิงจิรวรรณ  เหนือทอง
3. นางสาวฐิติพัตร์  ทรงคัชชะ
4. เด็กหญิงสุภัสสรา  ทะเชียง
5. เด็กหญิงอังคณา  เชื้อสาร
 
1. นายวิจิตร  ส่องเนตร
2. นางสาวจุฑามณี  ใหม่กุละ
 
417 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.2 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พอใจ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันตา
3. เด็กหญิงวลัยพรรณ  มงคล
4. เด็กหญิงศุภานัน  โปทาวี
5. เด็กหญิงสุชาดา  รอดแก้ว
 
1. นายศุวัชรกัณต์  กันทะตา
2. นางสาวเพ็ญพิชญา  คำแสน
 
418 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.2 ทอง 9 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  พงศาวิภาวัฒน์
2. เด็กหญิงบุษกร  แสนโซ้ง
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  แซ่เล้า
4. เด็กหญิงเก็จแก้ว  แซ่โซ้ง
5. เด็กหญิงเมธาพร  แซ่วื้อ
 
1. นายสุพนธ์  มหายศนันท์
2. นายมานิตย์  พรมถานา
 
419 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงกชกร  สมเพ็ชร
2. เด็กหญิงนันทิดา  ชุ่มคำ
3. เด็กหญิงลลินี  เต๋จะกาศ
4. เด็กหญิงสุภาพร  ถวัลย์วงศ์ทวี
5. เด็กหญิงอรัญญา  พันธ์มณี
 
1. นายนพพล  ต๊ะติ๊บ
2. นายณรงค์  สมศักดิ์
 
420 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวธัญพิชชา  มาราช
2. นางสาวนันธ์ชนัน  เพชรศิริโชค
3. นางสาวรัตนมณี  ไชยสาร
4. นางสาววรัชยา  สมรักษ์
5. นางสาวหทัยชนก  ชาวนา
 
1. นายชัยพร  สุขมี
2. นายสมเรียน  วงศ์สัมพันธ์
 
421 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวจรัสทิพย์  เจดีย์ขัติย์
2. นางสาวณัฐณิชา  สมภาร
3. นางสาวนันทิตา  ทองเพชร์
4. นางสาวปรารถนา  อุตมะ
5. นายรัชชานนท์  อายุยืน
 
1. นางมัลลิกา  ปาณะเสรี
2. นางประทิน  สิทธิวงศ์
 
422 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. นางสาวจันทนา  ใจปิง
2. นางสาวทับทิม  อินปา
3. นางสาวศิริลักษณ์  แซ่ผ่าน
4. นางสาวอรณี  เหลืองตรงกิจ
5. นางสาวอรสา  พนะสัน
 
1. พระสมุห์สมาน  กิจจสาโร
2. นายฐิติรัตน์  อินทรประสิทธิ์
 
423 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 78.6 เงิน 4 โรงเรียนแม่จริม 1. นางสาวจันทรกมล  ศรีเปี้ย
2. นางสาวจิระวดี  ทพลนุสิทธิ์
3. นางสาวนนทิฌา  พรมเกษา
4. นางสาวนางสาวนพมาศ   ศิริวารัตน์
5. นางสาวปทิตตา  ตะกาญจันทร์
 
1. นางสาวมลฤดี  บุญงาม
2. นายณัทธนัท  สมคำ
 
424 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. นางสาวจริยา  ศรีวรทัยรัตน์
2. นางสาวจิราวรรณ  ใจยะ
3. นางสาวพรทิพย์  สุวรรณ
4. นางสาวพรศิริ  เรืองไชยชนะ
5. นางสาวอรทัย  สายปัน
 
1. นางพิมพ์ญาพร  เจริญรัมย์
2. นายทนายุธ  เจริญรัมย์
 
425 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76.6 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหลวง 1. นางสาวชัยยาลักษณ์  วัชรสุนทรสิทธิ์
2. นางสาวรุจิรา  สุริศักดิ์
3. นางสาววิจิตรา  หมอป่า
4. นางสาวสลิลทิพย์  คนสูง
5. นางสาวอนุสรา  กาไชย
 
1. นางสาวสุพัตรา  มาลัย
2. นางสาวปุญญิสา  อายุยืน
 
426 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 74.5 เงิน 7 โรงเรียนสา 1. นางสาวญาณิศา  ยะมา
2. นางสาวฐานิกา  ต่างใจเย็น
3. นางสาวทิพานัน  สีเขียว
4. นางสาวนิชชาวัลย์  จ่าเขียว
5. นางสาวพนิตนันท์  กองตา
 
1. นางสุพัตรา  อินทรประสิทธิ์
2. นางรัตนาวดี  ปรมาภิไชย
 
427 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 73.25 เงิน 8 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นางสาวพนิตนันท์  แผนจู๋
2. นางสาวพาขวัญ  อินมะโน
3. นางสาวมณีรัตน์  อินทะรังษี
4. นางสาววิรากานต์  แก้วรักษี
5. นางสาวศิริวรรณ  ลาคำผุย
 
1. นายโชคชัย  กองชุม
 
428 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 72.2 เงิน 9 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  ร่องฟ้า
2. นางสาวจินดารัตน์  ศิริปา
3. นางสาวชุติกาญจน์  จันต๊ะพงษ์
4. นางสาวศุภาวรรณ  สุทำเลา
5. นางสาวสุพัตรา  แถมชัยประเสริฐ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  สอนยศ
2. นางสาวสุรีวรรณ  โพธิขาว
 
429 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 10 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. นางสาวกณิศ  ใหม่กุละ
2. นางสาวธัญญรัตน์  มูลคำ
3. นางสาวนนทวรรณ  ดิษวงค์
4. นางสาวพัชรา  แซ่ลี
5. นางสาววราภรณ์  เขียนปัญญา
 
1. นายวิจิตร  ส่องเนตร
2. นางสาวจุฑามณี  ใหม่กุละ
 
430 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงณพัฐธิกา  ใจบุญ
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ข่ายสุวรรณ
3. เด็กหญิงปัญชญา  ขิงหอม
4. เด็กหญิงพนิตชนันท์  ธรรมศิริ
5. เด็กชายภัคพล  บัวผัน
 
1. นางประทิน  สิทธิวงศ์
2. นางสาวสุภารัตน์  พิจคำ
 
431 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายนราธิป  ลาพร
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  แก้วสวัสดิ์
3. เด็กหญิงภาคินี  เรืองอินตา
4. เด็กหญิงมัลลิยา  กองประเสริฐ
5. นายสรนันท์  วุฒิสูง
 
1. นางจุฑามาศ  คำสม
2. นางสาวอิษฎาภรณ์  สิทธิยศ
 
432 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่จริม 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  พรมไชยยะ
2. เด็กหญิงชลธิชา  ประแจ้
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นันต๊ะวงค์
4. เด็กหญิงพีรดา  อินตาวิน
5. เด็กหญิงสุพิชญา  สาริวงค์
 
1. นางสาวลำยวน  สวนแก้ว
2. นางสาวสุภาพร  คำชั่ง
 
433 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก 1. นายภูมินทร์  สิทธิสงคราม
2. นางสาววนิดา  ตาขันทะ
3. นางสาวสลินทิพย์  ใหม่น้อย
4. นางสาวสาวิตรี  สิงห์พุทธา
5. นางสาวอภิชญา  มาน้อย
 
1. นางสาวพิชญาพรรณ  พากเพียร
2. นางเรณู  ปันทะมา
 
434 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 79.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลวง 1. นางสาวกนิษฐา  ขัดศิริ
2. นายธนินทร  สมควร
3. นางสาวปริณดา  เชื้อหมอ
4. นายรณชัย  พอใจ
5. นางสาวสิรภัทร  สุขยิ่ง
 
1. นางสาวเพ็ญพิชญา  คำแสน
2. นางสาวสุพัตรา  มาลัย
 
435 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่จริม 1. นางสาวณัฐพร  ยอดยา
2. นางสาวณัฐวรรณ  นุราช
3. นายธนภัทร  ทะนะ
4. นางสาวสิรภัทร  พรมไชยวงศ์
5. นางสาวสุพิชญา  มหามิตร
 
1. นางสาวลำยวน  สวนแก้ว
2. นายณัทธนัท  สมคำ
 
436 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 73.8 เงิน 4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายกฤตเมธ  สิริสุขะ
2. นางสาวธนัชพร  ปันอิน
3. นางสาวปองเกษม  วีระขันคำ
4. นางสาวอภิชญา  ร่วมญาติ
5. นางสาวเขมจิรา  ริยะ
 
1. นางประทิน  สิทธิวงศ์
2. นายวุฒิชัย  ใจเฉลา
 
437 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 73.7 เงิน 5 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวกนกวรรณ  แซ่เล้า
2. นางสาวมัณฑิตา  ใจเย็น
3. นางสาวรามาวดี  ทรงสวัสดิ์วงศ์
4. นางสาววาสนา  ทาแปง
5. นางสาวสุธัญญา  กุลสิรภัทร
 
1. นางสุภา  ครุฑเงิน
2. นางวีนา  มั่งมี
 
438 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 69.25 ทองแดง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. นางสาวจิตสุภา  วรรณชน
2. นางสาวปิยนุช  บุญตัน
3. นางสาววีรยา  วุฒิพงศ์ตระกูล
4. นางสาวอรปรียา  รัตนวิการณ์
5. นางสาวอารณี  แซ่จ่าว
 
1. พระสมุห์สมาน  กิจจสาโร
2. นายวรานนท์  คำสีทิพย์
 
439 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มาอุ่น
2. เด็กชายกฤษดา  อินสอน
3. เด็กหญิงกันทลัส  ทองเกียรติ
4. เด็กชายธีรพัฒน์  กาบคำ
5. เด็กหญิงภัทธนันท์  เชียงรินทร์
 
1. นายอิฐธิพงษ์  พันธจักร์
2. นายธัญวัฒน์  กาบคำ
 
440 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายกฤตัชญ์  ชูเอียด
2. เด็กชายญาณวัฒน์  ทะริยะ
3. เด็กชายภูบดี  กิวัฒนา
4. เด็กชายศตวรรษ  นาพรหม
5. เด็กชายสุรยุทธ  บุณยเวทย์
 
1. นางสาวฐณิญา  นุบุญมา
2. นายเอกลักษณ์  สัตยวงศ์
 
441 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาวกานต์พิชชา  อินถา
2. นางสาวจิราพร  ทมินเหมย
3. นายธนพนธ์  ทุ่งสง
4. นางสาวธนัชชา  อ้นยะ
5. นายวีระวุฒิ  เขียวตื้ออินทร์
 
1. นายกฤษนัส  วังสาร
2. นางวิจิตรตา  ตาดี
 
442 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นางสาวจิรนันท์  อุ่นใจ
2. นายประกฤษฏิ์  ตายอด
3. นายภัทราวุธ  คำอ้ายล้าน
4. นางสาววรพรรณ  วรรธนะชัย
5. นายศุภสัณห์  ผาบสละ
 
1. นายอาทิตย์  กันทะกาลัง
 
443 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวนลินี  ใจอินต๊ะ
2. นางสาวปภาวรินท์  สุทธะ
3. นายยุทธภูมิ  จินะไชย
4. นางสาววฏาการ  บุญอินทร์
5. นายอิสไมล่า  ทูเร่
 
1. นางศศิวิมล  คำวังจันทร์
2. นายวาทิต  บัวมีธูป
 
444 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหลวง 1. นางสาวขวัญนภา  หวลอารมณ์
2. นางสาวณัฐริกา  พิชเคียน
3. นายนนทกร  บัวบาล
4. นายพิชยุตม์  พอใจ
5. นายวัชรเกียรติ  อิทธิมา
 
1. นางสาวสุพัตรา  มาลัย
2. นายศุวัชรกัณต์  กันทะตา
 
445 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81 ทอง 5 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นายกฤษณะ  เฉลิมวรโชติ
2. นายคมสัน  รู้ทำนอง
3. นางสาวณัฐรุจา  คำก๋า
4. นางสาวนิพัทธา  ก๋๋าวงศ์
5. นายสุริยา  แซ่ฟู
 
1. นางสาวดารัสกานต์  พิยะ
2. นางปรียาพร  เกษตรการุณย์
 
446 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนศรีนครน่าน 1. นางสาวญาณิณี  สอดสี
2. นางสาวบุษกร  ละขะไพ
3. นางสาวมินธิรา  ชัยปาละ
4. นายรัฐพล  วิชัยยา
5. นางสาวอมรกานต์  คำอินสม
 
1. นางสาวนงนุช  ศรีวิราช
 
447 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวจิราภา  สุภาพันธ์
2. นางสาวฐิติกาญจน์  สองสีขวา
3. นางสาวฐิติรัตน์  ไชยสลี
4. นายณรงค์ฤทธิ์  ศิริโภคา
5. นายธนายุส  ก๋ากัน
6. นางสาวธัญชนก  กองยักษี
7. นางสาวธันย์ชนก  เมืองด่าน
8. นางสาวนันท์นภัส  นพเก้า
9. นางสาวปิยากร  ขันรินทร์
10. นางสาวพนิดา  การสมทบ
11. นางสาวมธุรส  ยศไชย
12. นางสาวศิริกานต์  อิ่นมะโน
13. นางสาวสลินดา  สุดสม
14. นายสันติภาพ  เตชะเสนา
15. นายสุทธิพงศ์  หวายหอม
16. นางสาวสุนิสา  สายนาค
17. นางสาวอนิศรา  วงศ์คำ
18. นางสาวอนุธิดา  ติ๊บแก้ว
19. นางสาวอมรรัตน์  นุราช
20. นางสาวเบญญาภา  ตนภู
 
1. นายธีรพล  เป็งมา
2. นางผุสดี  สงวนศรี
3. นางพัฒชา  คำแสน
4. นางชวนพิศ  นันตาดี
 
448 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวกุุสุมา  สัมโพธิวงศ์
2. นายฉัตรชัย  แซ่วื้อ
3. นายชยุต  พงศ์จิระปัญญา
4. นางสาวนิชาภัทร   แซ่เฮ้อ
5. นางสาวบุษบา  แซ่ย่าง
6. นางสาวบุษบา  วัฒนาตระกูลวงศ์
7. นายปัญญา  แซ่โซ้ง
8. นางสาวพนิดา  แซ่ท้าว
9. นางสาวพรวดี  แซ่เฮ้อ
10. นายพรเทพ  แสนซุ้ง
11. นายอภิสิทธิ์  สหโสภากุล
12. นางสาวอารีรัตน์  แซ่จาง
13. นายเฉลิมราช  แซ่วื้อ
14. นางสาวเบญจมาศ  วันทนียสกุลชัย
 
1. นางสุภา  ครุฑเงิน
2. นางประคองศรี  ประดิษฐพงษ์
3. นายบุญเหรียญ  รังกาใจ
4. นางวีนา  มั่งมี
 
449 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงศิริประภา  ตระกูลอิ่น
 
1. นางมิตรทิรา  กาบนันทา
 
450 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงนรมน  คนอยู่
 
1. นายศุวัชรกัณต์  กันทะตา
 
451 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงอมลวรรณ   ขันแก้ว
 
1. นางจุฑามาศ  คำสม
 
452 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.25 ทอง 4 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กหญิงวริศรา  วิเชียรเทียบ
 
1. นางสาวสุรีวรรณ  โพธิขาว
 
453 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.5 ทอง 5 โรงเรียนสา 1. เด็กชายนภทีป์  สันทะ
 
1. นางเยาวเรศน์  วงค์ขัติย์
 
454 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.25 ทอง 6 โรงเรียนศรีนครน่าน 1. เด็กหญิงอาทิตยา  จันทะโยธา
 
1. นางสาวนงนุช  ศรีวิราช
 
455 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.75 ทอง 7 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงวิวาวรรณ  ปันต๊ะ
 
1. นายธีรศักดิ์  อูบถา
 
456 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนแม่จริม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  เทียนมงคล
 
1. นางมลฤดี  บุญงาม
 
457 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวสิริภา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวประภารัตน์  สายวงศ์
 
458 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวธัญพิชชา  แก้วถา
 
1. นางสาววีนา  สุวรรณโน
 
459 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสา 1. นายจตุรวิทย์  ศรีบุญ
 
1. นางเบญจวรรณ  สอนทะ
 
460 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.5 ทอง 4 โรงเรียนแม่จริม 1. นางสาวประเสริฐศรี  อินต๊ะภา
 
1. นางมลฤดี  บุญงาม
 
461 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหลวง 1. นายนันทวุฒิ  สุดสม
 
1. นางสาวปุญญิสา  อายุยืน
 
462 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.25 ทอง 6 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. นายนิรัติศัย  อภัยรุณ
 
1. นายวรการณ์  ประยูรพงษ์
 
463 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  สันกีม
 
1. นางเบญจพร  เมธาฤทธิ์
 
464 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวนภัสสร  ศรีแก้ว
 
1. นายสิทธิ์  ทองก้อน
 
465 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก 1. นายพงศธร  ชัยเวียงพร
 
1. นางสาวพิชญาพรรณ  พากเพียร
 
466 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 1. นางสาวณัฐชินานันท์  ตันแฮด
 
1. นายกุลชาติ  ชัยมงคล
 
467 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงเบญญาภา  อิ่นภา
2. เด็กชายเอื้อสกุล   กุลสุ
 
1. นางสุพิณญา  สิทธิยศ
2. นายเอกลักษณ์  สัตยวงศ์
 
468 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายณัฐชยากร  สีต๊ะสาร
2. นางสาวพีชยา  วิชา
 
1. นางบุญเทียม  สมคำ
2. นางพัฒชา  คำแสน
 
469 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสา 1. นางสาวปาริษา  บริบูรณ์
2. เด็กชายวโรดม  โพธิธีระสกุล
 
1. นางสาวณัฏฐิกา  ปัญญายศ
2. นางดรุณี  ณ น่าน
 
470 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.8 ทอง 4 โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายภานุเดช  กองวี
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์  แสนย้าง
 
1. นางวิจิตรตา  ตาดี
2. นางสาวกมลรัตน์  ดาอินวงค์
 
471 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.25 ทอง 5 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงสุจินดา  แซ่ว้าง
2. เด็กชายไชยภพ  ท้าวสุวรรณ
 
1. นายสุพนธ์  มหายศนันท์
2. นายมานิตย์  พรมถานา
 
472 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.4 ทอง 6 โรงเรียนน่านนคร 1. เด็กหญิงชญาวัลย์  จันทอง
2. เด็กชายณัชพล  หิรัญมณีกุล
 
1. นางผ่องใส  ทองกริต
2. นางกณิศา  ดวงภูเมฆ
 
473 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.4 ทอง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. นางสาวพรรณิกา  แซ่เติ๋น
2. นายสุทิวัส  อยู่ป่ากลาง
 
1. พระสมุห์สมาน  กิจจสาโร
2. นางสาวสมควร  สีนา
 
474 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.4 ทอง 6 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตสุดา  กันทะยา
2. เด็กชายภัทรนัย  สายแก้ว
 
1. นายวัชรพงศ์  สุริยสาร
2. นางสาวพัชรัตน์  ธิเสนา
 
475 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.8 เงิน 9 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นายทีปกร  เจริญเขต
2. นางสาวศิรภัสสร  โนวังหาร
 
1. นายศักดิ์ชัย  บุญกาวิน
2. นางสาวจุฑารัตน์  สอนยศ
 
476 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.8 เงิน 9 โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 1. เด็กหญิงกุลวรินทร์  สินใจ
2. เด็กชายนรากร  นวลดี
 
1. นางมณีรัตน์  ตาดี
2. นายนันทวัฒน์  ก้อนแสนไชย
 
477 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.6 เงิน 11 โรงเรียนแม่จริม 1. เด็กหญิงดารินีย์  สุริยา
2. เด็กชายสรวิชญ์  เครือคำ
 
1. นางสาวลำยวน  สวนแก้ว
2. นางสาวประภาพร  แซ่ย่าง
 
478 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.4 เงิน 12 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงชลนิภา  ตันแสน
2. เด็กชายเอกภพ  แก้วคำมี
 
1. นายกุลชาติ  ชัยมงคล
2. นายณัฐชัย  ฐานะราช
 
479 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.4 เงิน 12 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กชายสรสิช  มหายศนันท์
2. เด็กหญิงสิริจิตต์  ก้อวงศ์
 
1. นายโชคชัย  กองชุม
2. นางสาวภัทรวดี  อุ่นถิ่น
 
480 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.2 เงิน 14 โรงเรียนศรีนครน่าน 1. เด็กชายคฑาวุธ  เสาร์นา
2. เด็กหญิงอัญธิกานต์  กุลจันทร์
 
1. นางสาวนงนุช  ศรีวิราช
2. นายดนัย  ชัยพินิจ
 
481 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 15 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวทิชากร  จันทร์ทอง
2. เด็กชายอนุรักษ์  เลิศธรากุล
 
1. นางเรณู  ปันทะมา
2. นางสาวพิชญาพรรณ  พากเพียร
 
482 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.4 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายก้องภพ  คำน้อย
2. เด็กชายคณิศร  น้ำพี้
 
1. นางสาวปุญญิสา  อายุยืน
2. นางสาวเพ็ญพิชญา  คำแสน
 
483 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.2 เงิน 17 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ดี
2. เด็กชายศุภวุฒิ  อุทธะวงค์
 
1. นางเปรมจิต  พุทธวงค์
 
484 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70.5 เงิน 18 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ตระกูลแก้ว
2. เด็กชายเจษฎาพัสดิ์  บุตรวัง
 
1. นางดิศรานันท์  ผูกจิต
 
485 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวชุดานันทร์   นันฝั้น
2. นายภูมินทร์  เอี่ยมคำ
 
1. นางสุพิณญา  สิทธิยศ
2. นายเอกลักษณ์  สัตยวงศ์
 
486 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสา 1. นายสหรัฐ  พูรักษา
2. นางสาวสุชัญญา  บุญธรรม
 
1. นางสาวสิริวลี  พิลา
2. นายอิฐธิพงษ์  พันธจักร
 
487 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านนคร 1. นางสาวกรกนก  อินต๊ะจักร
2. นายธนายุต  อนันต๊ะยศ
 
1. นางผ่องใส  ทองกริต
2. นางกณิศา  ดวงภูเมฆ
 
488 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจิรนันท์  กองแก้ว
2. นายศุภกัณ  ต๊ะหล้า
 
1. นางเรณู  ปันทะมา
2. นางสาวพิชญาพรรณ  พากเพียร
 
489 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.25 ทอง 5 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวนุชรินทร์  กาลา
2. นายเกื้อกูล  มะโนนัย
 
1. นางบุญเทียม  สมคำ
2. นางกาญจนา  ประกอบกิจ
 
490 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78.8 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหลวง 1. นางสาวณิชชญา  อายุยืน
2. นายอภิวรรณน์  สุขยิ่ง
 
1. นายศุวัชรกัณต์  กันทะตา
2. นางสาวเพ็ญพิชญา  คำแสน
 
491 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78.75 เงิน 7 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวศุภานน  กันไชย
2. นายเชียงแสน  กานนตระกูล
 
1. นางสุภา  ครุฑเงิน
2. นางเบญจพร  เมธาฤทธิ์
 
492 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78.6 เงิน 8 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 1. นายศัจกร  แสนเขื่อน
2. นางสาวสายพิณ  แสนกือ
 
1. นางกนกพร  วรสถิตย์
 
493 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78.4 เงิน 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. นายนิวัฒน์  ลีสุวรรณกุล
2. นางสาวสุนิสา  รุ่งเรืองกนก
 
1. พระสมุห์สมาน  กิจจสาโร
2. นางนภวรรณ  ละเลิง
 
494 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 10 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นางสาววรัญญา  คำชมภู
2. นายศิวพงษ์  หิมะวัน
 
1. นายโชคชัย  กองชุม
2. นางสาวรัตติกาล  ขัติเนตร
 
495 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 10 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. นางสาวชลนิภา  กันทะยา
2. นายวิศรุต  ทะอุด
 
1. นางพิมพ์ญาพร  เจริญรัมย์
2. นางสาวพัชรัตน์  ธิเสนา
 
496 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.8 เงิน 12 โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 1. นางสาวน้ำฝน  ปันจา
2. นายภาราดร  นวลดี
 
1. นางมณีรัตน์  ตาดี
2. นายนันทวัฒน์  ก้อนแสนไชย
 
497 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.5 เงิน 13 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นายพัฒนยุทธ  เพชรสุข
2. นางสาวสุชานาถ  ภคนันท์ธาดา
 
1. นายศักดิ์ชัย  บุญกาวิน
2. นางสาวจุฑารัตน์  สอนยศ
 
498 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.4 เงิน 14 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 1. นายกิตติเดช  ขันทา
2. นางสาวอุรารัตน์  โพธารินทร์
 
1. นายณัฐชัย  ฐานะราช
2. นายกุลชาติ  ชัยมงคล
 
499 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76.8 เงิน 15 โรงเรียนแม่จริม 1. นายณัฐภูมิ  แก้วใส
2. นางสาวสิริมา  วิชัยคำ
 
1. นางสาวลำยวน  สวนแก้ว
2. นางสาวสุกัญญา  ขัตเนตร
 
500 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75.6 เงิน 16 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวจินต์จุฑา  เขียวทิพย์
2. นายวัฒนพงศ์  อนุมา
 
1. นางรัฐชญา  วงศ์ษารัฐ
 
501 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75.6 เงิน 16 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. นางสาวณัฐธิดา  สถานเขื่อน
2. นายสามทัพ  มูลสาร
 
1. นางเปรมจิต  พุทธวงค์
 
502 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงฐิติภา  ชุ่มเย็น
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ณ น่าน
3. นางสาวต้นน้ำ  ศรีสูงเนิน
4. เด็กหญิงธัญญาฎา  สิทธิมงคล
5. นางสาวปนัดดา  แปงล้วน
6. นางสาวปิ่นปัก  สอนสุภาพ
7. เด็กหญิงวีรดา  เกียรติยศ
8. นางสาวศิริรัตน์  สวนมูล
9. เด็กหญิงสุชาดา  แสงสว่าง
10. เด็กหญิงสุทธิดา  ยอดเหล็ก
 
1. นางบุญเทียม  สมคำ
2. นายพิเชษฐ์  ใบยา
3. นางผุสดี  สงวนศรี
 
503 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลวง 1. นางสาวกนกวลัย  ทิพย์ปัญญา
2. นางสาวกมลรัตน์  ชมพู
3. นางสาวชิดชนก  แก้วใหม่
4. นางสาวณัฐชนน  ศิริอุวานนท์
5. นางสาวณัฐริกา  คนสูง
6. นางสาวณัฐวดี  สรสิทธิ์
7. นางสาวณัฐิวรรณ  คนสูง
8. นางสาวธิดารัตน์  กาญจนะบุตร
9. นางสาวมนทิราลัย  คำวัง
10. นางสาวสินีนาถ  ขัดศิริ
 
1. นางสาวสุพัตรา  มาลัย
2. นางสาวเพ็ญพิชญา  คำแสน
3. นางสาวปุญญิสา  อายุยืน
 
504 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่จริม 1. นางสาวกชกร  สอนนนฐี
2. นางสาวชาลีนี  วงษ์หอม
3. นางสาวปรียาพร  โนราช
4. นางสาวปัทมวรรณ  กันชนะ
5. นางสาวพัชรี  ประทอง
6. นางสาวพิมพ์สุภา  วงค์เรียบ
7. นางสาวพีระพรรณ  หิรัญวิทย์
8. นางสาวฟ้ารุ่ง  นุดวงแก้ว
9. นางสาวสุดารัตน์  เรือนขันทร์
10. นางสาวสุธาสินี  อินตุ้ย
 
1. นางสาวปณิสรา  วงสุยะ
2. นางสาวกนกวรรณ  จัดสวย
3. นายณัทธนัท  สมคำ
 
505 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวกมลลักษณ์  ซาววงค์
2. นางสาวทิพเกสร  ปันไชย
3. นางสาวธัญชนก  พรมมา
4. นางสาวพนิดา  ปัญญาวงค์
5. นางสาวพัชรินทร์  บุญเจริญ
6. นางสาวพิชญ์สินี  นิรันรัตน์
7. นางสาวศุภาพิชญ์  ภายสันใจ
8. นางสาวสุภัทตรา  กงคำ
9. นางสาวอนัญญา  อัชวากุล
10. นางสาวอารีรัฐ  ธิปันแก้ว
 
1. นายเจริญ  อุตมีมั่ง
2. นายกวินท์  วงศ์รัตน์
 
506 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นางสาวกุลวดี  คำตี
2. นางสาวขนิษฐา  สิงแก้ว
3. นางสาวจีรนันท์  จันอ้น
4. นางสาวชญานิษฐ์  ภาพโพธิ์
5. นางสาวทัศน์ลักษณ์  บังเมฆ
6. เด็กชายธนวัฒน์  พังยะ
7. นางสาวธนัชพร  เบ้าพรม
8. นางสาวนงลักษณ์  นามวงศา
9. นางสาวปวรรัตน์  ธนูสนธิ์
10. นางสาวพรพิมล  สุทธเขต
11. นางสาวพรรณภัทร  ก๋าคำมูล
12. นางสาวภัทรชนก  อิทธิรักษ์
13. นางสาวยลดา  ก๋าวงศ์
14. นางสาวสุดารัตน์  เรืองดี
15. นางสาวเกษสุนันท์  จันทร์อ้น
 
1. นายบุรัสกร  กุดนาน้อย
2. นายสงกรานต์  คำนาน
3. นายรัชภูมิ  วงศ์เทพ
4. นายพีรพล  ศรีมาลัย
 
507 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่จริม 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่เห้อ
2. เด็กหญิงจันทกา  ศรีแสงมณี
3. เด็กหญิงจารุณี  พงศ์ชัยภักดี
4. เด็กหญิงดาวพวรรณ์  วัฒนาตระกูลวงศ์
5. เด็กหญิงนภเกตน์  ศิริวารัตน์
6. เด็กหญิงน้ำฝน  พงศาวิทยา
7. เด็กหญิงปภาดา  แซ่โซ้ง
8. เด็กหญิงพรนภา  แซ่โซ้ง
9. เด็กหญิงพรหมพร  ภัทรคุณากุล
10. เด็กหญิงยุพิน  แซ่โซ้ง
11. เด็กหญิงวนิดา  แซ่ลี
12. เด็กหญิงวรรณิดา  แซ่วื้อ
13. เด็กหญิงสุกัญญา  กมลาสน์โกมล
14. เด็กหญิงอัญชัญ  แซ่วื้อ
15. เด็กหญิงเมธาพร  แซ่วื้อ
 
1. นายสมพงษ์  กันชนะ
2. นางสาวอารุณี  แก้วแสงอินทร์
3. นายวีรากร  คำนาน
4. นายเอกลักษณ์  แม้นพ่วง
 
508 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงจณัญญา  ฟูทองรอด
2. เด็กหญิงธนพร  วรวัฒน์วิทยากุล
 
1. นายชูศักดิ์  เมืองชัย
2. นายโชคอภิวัฒน์  สุคัมภีร์
 
509 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวพรพรรณ  วรรณะ
2. เด็กชายศุภสวัสดิ์  ไชยเขียว
 
1. นางศิวรินทร์  ตาเต็ง
2. นายณัฐพงษ์  ทักษิณา
 
510 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายคณุตม์  หมอป่า
2. เด็กหญิงธัญชนก  สายคำกอง
 
1. นางสาววรนุช  สุนันทนานนท์
2. นายณรงศักดิ์  กัปกัลป์
 
511 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีนครน่าน 1. เด็กหญิงเกวริน  ระวังยศ
2. เด็กหญิงเบญจพร  อภัยรุณ
 
1. นายหยาด  พิมสาร
2. นายฉัตรชัย  พลูจวง
 
512 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านนคร 1. เด็กหญิงกนกอร  กองทูล
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีอิ่นแก้ว
 
1. นางอัจฉรียา  แสนอาทิตย์
2. นายเรืองฤทธิ์  ดวงภูเมฆ
 
513 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงมธุรดา  ปัญญานะ
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  แก้วมอยคำ
 
1. นายวัชระ  วงศ์ษารัฐ
2. นายเกรียงไกร  คำมอญ
 
514 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กหญิงรุจิกาญจน์  โลราช
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วิชัยต๊ะ
 
1. นายศิวกร  โพธิขาว
2. นายเรืองเดช  เชียงแข็ง
 
515 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 1. สามเณรพลวัฒน์  วัฒนาตระกูลวงค์
2. สามเณรโยธิน   มะลิสม
 
1. นายสมบูรณ์  นุ่มภา
 
516 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงขวัญลักษณ์  กันภัย
2. เด็กหญิงจิรวรรณ  แสงจันทร์
 
1. นายชูชาติ  อาสนะ
 
517 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 1. เด็กชายนนทภัทร  ต๊ะชุ่ม
2. นายอดิเทพ  พรมมา
 
1. นายมงคล  เวติวัฒนา
2. นางสุรางค์รัตน์  เวติวัฒนา
 
518 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 1. เด็กชายปรน  ปัญจมานนท์
2. เด็กชายวรกานต์  แก้วกัน
 
1. นายเอกชัย  ตั้งเพชรศักดิ์กุล
 
519 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 12 โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายพีรพัฒน์  โนติ๊บ
2. เด็กชายภานุพันธ์  มะมา
 
1. นายอนุรักษ์  ผาบสละ
2. นายบรรจบ  เบ็ญจมาลย์
 
520 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 13 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. เด็กชายธนวัฒน์  คำก้อน
2. เด็กชายพนพัฒน์  ปัสสา
 
1. นายวัชรพงศ์  สุริยสาร
2. นายวรพล  ปุญญมัย
 
521 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 13 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวสุพัตรา  ใจคำ
2. นางสาวอริสา  วุฒิทรงสกุล
 
1. นายวีระศักดิ์  เขื่อนคำ
2. นายอารักษ์  อุตมะ
 
522 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 15 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กหญิงปวริศา  สุทธเขต
2. เด็กชายรัชภูมิ  คำนาน
 
1. นายสงกรานต์  คำนาน
2. นายรัชภูมิ  วงศ์เทพ
 
523 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายณัฐพร  สมภาร
2. นายอรรถกร  สอนยศ
 
1. นายพนาสันต์  กาบวัง
2. นายเดชชาติ  สิทธิยศ
 
524 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีนครน่าน 1. นางสาวบุญญา  เตชะพิมพ์
2. นางสาวพัทธมน  อินทรพรหม
 
1. นายหยาด  พิมสาร
2. นายฉัตรชัย  พลูจวง
 
525 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวกัญญาภัทร  กฤตยามาส
2. นางสาวณิชารีย์  พลายสาร
 
1. นายวีระพล  สุภาวรรณ์
2. นายพิสิษฐ์  สวนแก้ว
 
526 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นางสาวบัณฑิตา  แก้วนา
2. นางสาววรรณพร  อนุพรม
 
1. นายบุรัสกร  กุดนาน้อย
2. นายพีรพล  ศรีมาลัย
 
527 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนน่านนคร 1. นางสาววาสนา  เขียวสอาด
2. นางสาวเขมวรินทร์  วังนันไชย
 
1. นางอัจฉรียา  แสนอาทิตย์
2. นายเรืองฤทธิ์  ดวงภูเมฆ
 
528 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 1. นางสาวก้อย  แซ่ลี
2. นางสาวเวียงศิริ  จันอุดม
 
1. นางจินตนา  แก้วตา
 
529 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหลวง 1. นางสาวณัฐมล  โชคเดชา
2. นางสาวรังสิมา  พรมคำ
 
1. นางสาววรนุช  สุนันทนานนท์
2. นายภานุวัฒน์  ถูกใจ
 
530 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง 8 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นางสาววาสนา  มังวงค์
2. นายสพลดนัย  กาวิใจ
 
1. นายศิวกร  โพธิขาว
2. นายเรืองเดช  เชียงแข็ง
 
531 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 9 โรงเรียนสา 1. นายนพรัตน์  โพธิ์ทรง
2. นายวราวุฒิ  ผุสดี
 
1. นายเกรียงไกร  คำมอญ
2. นายประทีป  ปัญญานะ
 
532 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน 10 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 1. สามเณรรหัสดินทร์  สงค์ประเสริฐ
2. สามเณรอภิสิทธิ์  อุ่นเรือน
 
1. พระครูปริยัติเจติยาทร  สุทธิ
 
533 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน 11 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 1. นางสาวน้ำทิพย์  กันหลี
2. นางสาววรัญญา  ปันเสาร์
 
1. นายมงคล  เวติวัฒนา
2. นางสุรางค์รัตน์  เวติวัฒนา
 
534 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน 12 โรงเรียนนาน้อย 1. นายชิษณุพงศ์  มาทะ
2. นางสาวพรรณภา  เรือนติ๊บ
 
1. นายชาติชาย  ทองแดง
2. นายปริวัชร  งามเชย
 
535 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 13 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงกีรมณชรีญา  มุขเพชร
2. เด็กหญิงญาดาวดี  เวียงทอง
 
1. นายชูชาติ  อาสนะ
2. นายชูชาติ  อาสนะ
 
536 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 14 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. นายบดินทร์ศักดิ์  สายจันทร์
2. นายสถาพร  แสนอิน
 
1. นายวัชรพงศ์  สุริยสาร
2. นายวรพล  ปุญญมัย
 
537 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 14 โรงเรียนแม่จริม 1. นายกิตติภณ  แซ่เฮ้อ
2. นายชัยณรงค์  ทรงศิริวงค์
 
1. นางสาวอารุณี  แก้วแสงอินทร์
2. นายสมพงษ์  กันชนะ
 
538 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 16 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกรรณิการ์  พรมรักษา
2. นางสาวจุฑานาถ  มีอาจ
 
1. นายปิยชน  เขื่อนศิริ
2. นางยุพิน  เขื่อนดิน
 
539 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 17 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวดวงกมล  แซ่เล้า
2. นางสาวสุรีรัตน์  แซ่เฮ้อ
 
1. นายชุมพล  ธราวรรณ
 
540 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 18 โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 1. นายกฤษดา  นาตา
2. นายพืทักษ์  อุปถัมภ์
 
1. นายเอกชัย  ตั้งเพชรศักดิ์กุล
 
541 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ยอดตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
542 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ฝั้นกา
 
1. นายธงชัย  เขื่อนพันธ์
 
543 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  บังเมฆ
 
1. นายปริญศิลป์  คำพุฒ
 
544 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงกนกพร  ดวงมณีรัตน์
 
1. นายสายชิน  สุยะนา
 
545 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงมุธิตา  จันทร์เขียว
 
1. นายณัฐกิตต์   กันทะชมภู
 
546 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงกัญชพร  วงค์ชูแก้ว
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
 
547 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 1. สามเณรเจริญชัย  ก๋าคำมูล
 
1. พระปลัดพิษณุ  ลมูลภักตร์
 
548 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสนา  ไชยนันต๊ะ
 
1. นางสาวมัญชรี  ศรีเวียงฟ้า
 
549 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงจิตราสิณี  คำฝั้น
 
1. นายภูริพงศ์  วงศารัตนศิลป์
 
550 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นางสาวอารียา  ปันติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
551 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสา 1. นางสาวอารียา  คงทน
 
1. นางมาลี  ไชยยศ
 
552 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นางสาวจิราพัชร  ยะนา
 
1. นายปริญศิลป์  คำพุฒ
 
553 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. นายทิวานนท์  วิหคไพรวัลย์
 
1. นายสายชิน  สุยะนา
 
554 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวชลันดา  กัณณาลักษณ์
 
1. นางภัสราภรณ์  อนุรักษ์
 
555 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหลวง 1. นางสาวศุภนุช  แก้วใหม่
 
1. นายณัฐกิตต์   กันทะชมภู
 
556 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวเจส วันวิสาข์  ธอร์เบิร์น
 
1. นายธนินทร์  วงษ์ตระกูล
 
557 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76 เงิน 8 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวปรียารัตน์  อินด้วง
 
1. นางสาวมัญชรี  ศรีเวียงฟ้า
 
558 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวบัณฑิตา  โนกัน
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
 
559 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  บุญนำ
 
1. นางมาลี  ไชยยศ
 
560 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิรา  อินปาต๊ะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
561 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วใส
 
1. นายทนายุธ  เจริญรัมย์
 
562 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพัชชา  คำตี๋
 
1. นายปริญศิลป์  คำพุฒ
 
563 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงวีรดา  ทิพย์บุญศรี
 
1. นายมณเทียน  ปัญญาดี
 
564 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงเฑียรมณี  เธียรสูตร
 
1. นายชุมพล  พรหมโชติ
 
565 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงการะเกด  เชื้อหมอ
 
1. นายณัฐกิตต์   กันทะชมภู
 
566 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกนกรดา  แซ่ม้า
 
1. นายมนตรี  สองสีโย
 
567 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  คำผัด
 
1. นายธรรมนูญ  ปัญโนจา
 
568 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 10 โรงเรียนแม่จริม 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ฟองจ้อน
 
1. นางสาวนันทิยา  เขื่อนเมือง
 
569 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 11 โรงเรียนน่านนคร 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จันโนติ๊บ
 
1. นายสิทธิธัช  ธิติกุลเกษมศักดิ์
 
570 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 12 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิดารัตน์  อินด้วง
 
1. นางสาวมัญชรี  ศรีเวียงฟ้า
 
571 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปาละตะ
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
 
572 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงอนุธิดา  เกษามา
 
1. นายสายชิน  สุยะนา
 
573 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นางสาวชุฏิกาญณ์  ตามา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
574 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. นายภากร  กิตติศิริมงคล
 
1. นายสายชิน  สุยะนา
 
575 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวชุติกาญจน์  ไข่ทา
 
1. นางภัสราภรณ์  อนุรักษ์
 
576 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหลวง 1. นางสาวสิริกากร  ไชยเสน
 
1. นายณัฐกิตต์   กันทะชมภู
 
577 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนศรีนครน่าน 1. นางสาวสุณีรัตน์  แซ่เฮ้อ
 
1. นายฉัตรชัย  พลูจวง
 
578 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนสา 1. นายพงศธร  รินชม
 
1. นายธงชัย  เขื่อนพันธ์
 
579 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน 7 โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาวณัฐธิดา  ปานต๊ะระษี
 
1. นายมณเทียน  ปัญญาดี
 
580 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 73 เงิน 8 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. นางสาวเปรมวลี  ไกลถิ่น
 
1. นายทนายุธ  เจริญรัมย์
 
581 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน 9 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นางสาวจิตรกัญญา  คำมี
 
1. นายปริญศิลป์  คำพุฒ
 
582 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงจณิตรา  บุญมา
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
 
583 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายพัทธดนย์  เรืองรินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
584 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายวสันต์  พรมกามินทร์
 
1. นายมณเทียน  ปัญญาดี
 
585 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรพร  บังเมฆ
 
1. นายปริญศิลป์  คำพุฒ
 
586 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงพันธิตรา  มงคล
 
1. นายณัฐกิตต์   กันทะชมภู
 
587 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนสา 1. เด็กชายทิวากร  ยานะฝั้น
 
1. นางมาลี  ไชยยศ
 
588 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงศรุตา  มหาสิงห์
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
 
589 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงธัญทิพย์  จิตตนิมล
 
1. นายภูริพงศ์  วงศารัตนศิลป์
 
590 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงเปรมิกา  ณ น่าน
 
1. นายสายชิน  สุยะนา
 
591 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ชนก  ทะชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
592 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวสุชาวดี  หมื่นโพธิ์
 
1. นางภัสราภรณ์  อนุรักษ์
 
593 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสา 1. นางสาวภัทรา  สมปานวัง
 
1. นายธงชัย  เขื่อนพันธ์
 
594 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิณี  ภาพโพธิ์
 
1. นายปริญศิลป์  คำพุฒ
 
595 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวจิดาภา  แซ่โซ้ง
 
1. นายธนินทร์  วงษ์ตระกูล
 
596 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 6 โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาวจันทร์จิรา  ช่างแก้ว
 
1. นายมณเทียน  ปัญญาดี
 
597 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 77 เงิน 7 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. นางสาวอภิชญา  รอดคลองตัน
 
1. นายสายชิน  สุยะนา
 
598 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. นางสาววินิธา  แก่นตะนุ
 
1. นายทนายุธ  เจริญรัมย์
 
599 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงเพชรดา  คนสูง
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
 
600 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กชายพัชรพล  บังเมฆ
 
1. นายปริญศิลป์  คำพุฒ
 
601 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายเปรม  เจดีย์ถา
 
1. นายภูริพงศ์  วงศารัตนศิลป์
 
602 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กหญิงริสา  ขันคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
603 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ขันโกน
 
1. นายมณเทียน  ปัญญาดี
 
604 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนสา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสนวงค์
 
1. นางมาลี  ไชยยศ
 
605 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายนิธิรัตน์  สุดสม
 
1. นายณัฐกิตต์   กันทะชมภู
 
606 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 1. สามเณรกิติชัย  แก้วเขียว
 
1. พระปลัดพิษณุ  ลมูลภักตร์
 
607 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงสุธิดา  กาวิชัย
 
1. นายสายชิน  สุยะนา
 
608 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวพิยดา  ช่างแย้ม
 
1. นางภัสราภรณ์  อนุรักษ์
 
609 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลวง 1. นายพัชดล  ใจดี
 
1. นายณัฐกิตต์   กันทะชมภู
 
610 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นางสาวพัชรีภรณ์  กรรศิริ
 
1. นายปริญศิลป์  คำพุฒ
 
611 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนศรีนครน่าน 1. นายจวบ  แซ่เล้า
 
1. นายชูพงษ์  ธนามี
 
612 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 79 เงิน 5 โรงเรียนสา 1. นายณัฐวุฒิ  ไชยยศ
 
1. นายธงชัย  เขื่อนพันธ์
 
613 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. นางสาวเปรมวิภา  ไกลถิ่น
 
1. นายทนายุธ  เจริญรัมย์
 
614 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาวเปรมนีย์  เรือนติ๊บ
 
1. นายมณเทียน  ปัญญาดี
 
615 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 8 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. นายนิติกร  กิตติศิริมงคล
 
1. นายสายชิน  สุยะนา
 
616 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 9 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวอังคณา  เรือนขัน
 
1. นางสาวมัญชรี  ศรีเวียงฟ้า
 
617 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 72 เงิน 10 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวนาตยา  แซ่โซ้ง
 
1. นายมังกร  ณ น่าน
 
618 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 70 เงิน 11 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นางสาวพรพนา  สารซ้อย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
619 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายธีระศักดิ์  ยวงคำ
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
 
620 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันวงศ์
2. เด็กหญิงวัฒนากร  กันใจ
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
2. นางมาลี  ไชยยศ
 
621 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กหญิงศุทธหทัย  ฟองสีถุง
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ธิเขียว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
2. นางณัชชาวีณ์  สุยะนา
 
622 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงพรนภา  มาขวา
2. เด็กหญิงพัชรี  อินทร์รอย
 
1. นายสายชิน  สุยะนา
 
623 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนแม่จริม 1. นางสาวนุชนพิน  อินขาว
2. นางสาวพรหมพร  พรมจันที
 
1. นางสาวนันทิยา  เขื่อนเมือง
2. นายจักรพันธ์  สุทธวิจิตร
 
624 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  คณะเทศ
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  ไชยวงศ์
 
1. นายชุมพล  พรหมโชติ
 
625 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  คำสุหล้า
 
1. นายธงชัย  เขื่อนพันธ์
 
626 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวิชาดา  คำป๊อก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
627 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุชานาถ  กองชุม
 
1. นายปริญศิลป์  คำพุฒ
 
628 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อู่เฉื้อง
 
1. นายภูริพงศ์  วงศารัตนศิลป์
 
629 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงอันธิกา  พอใจ
 
1. นายณัฐกิตต์   กันทะชมภู
 
630 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทับมะโรง
 
1. นายสายชิน  สุยะนา
 
631 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แซ่ลี
 
1. นายมนตรี  สองสีโย
 
632 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนน่านนคร 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  อิธิ
 
1. นายสิทธิธัช  ธิติกุลเกษมศักดิ์
 
633 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงปาลิตา  ทาโน
 
1. นายมณเทียน  ปัญญาดี
 
634 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนแม่จริม 1. เด็กชายจิราวัฒน์  นันทกุล
 
1. นางสาวนันทิยา  เขื่อนเมือง
 
635 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงมนทกานต์  ไชยยงค์
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
 
636 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นางสาวสริลทิพย์  อุดฝั้น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
637 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นางสาวปิยะฉัตร  อินต๊ะจักร์
 
1. นายปริญศิลป์  คำพุฒ
 
638 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. นายธนกร  คำถี
 
1. นายสายชิน  สุยะนา
2. นายสายชิน  สุยะนา
 
639 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหลวง 1. นางสาวกนกกร  กันไชย
 
1. นายณัฐกิตต์   กันทะชมภู
 
640 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวอารีย์  ชาววิวัฒน์
 
1. นายมนตรี  สองสีโย
 
641 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายนบภฤศ  บุญช่วง
 
1. นางภัสราภรณ์  อนุรักษ์
 
642 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนสา 1. นายพงษ์ศิริ  มินทะนา
 
1. นายธงชัย  เขื่อนพันธ์
 
643 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาวรุ่งลาวัลย์  ทิศขันสา
 
1. นายมณเทียน  ปัญญาดี
 
644 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. นางสาววิลาสินี  ไชยธิ
 
1. นายทนายุธ  เจริญรัมย์
 
645 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 10 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาววรินญา  อินต๊ะปะแสง
 
1. นางสาวมัญชรี  ศรีเวียงฟ้า
 
646 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายเกียรติศักดิ์  นันต๊ะ
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
 
647 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษกร  จรศรชัย
2. เด็กชายณัฐพล  วุฒิตา
3. เด็กชายพิสุทธิพงษ์  ปัญญาทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
2. นางณัชชาวีณ์  สุยะนา
 
648 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสา 1. เด็กชายจักรกฤษ  เกตุสุจา
2. เด็กชายชินกฤต  จันต๊ะ
3. เด็กชายนนปวิธ  ศรีจันทร์
 
1. นายธงชัย  เขื่อนพันธ์
2. นางมาลี  ไชยยศ
 
649 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่จริม 1. นายฐาปกร  เหลาวงศ์
2. นายนาวิน  อินตาวิน
3. นายสุทิวัส  ประทอง
 
1. นางสาวนันทิยา  เขื่อนเมือง
2. นายจักรพันธ์  เขื่อนเมือง
 
650 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงพรนภา  มาขวา
2. เด็กหญิงรัตมาวดี  ศักดาศรี
 
1. นายสายชิน  สุยะนา
 
651 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นายณัฐพล  ก้อนแก้วมูล
2. นายพิรัชชัย  ตันปัน
3. นางสาวมัจฉา  คำอ้ายล้าน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
2. นางณัชชาวีณ์  สุยะนา
 
652 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสา 1. นายชัชพิสิฐ  เทพจันทร์
2. นายปรเมศ  ยอดอินปัน
3. นายพรเพชร  ชัยศักดิ์
 
1. นายธงชัย  เขื่อนพันธ์
2. นายฐิติกร  ไชยจันดี
 
653 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายศุภกร  พวงพิพัฒน์
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
654 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาน้อย 1. นายชยานันต์  ยะนันท์
 
1. นางสาวณัฏฐ์ญดา  วงศ์สิทธิ์
 
655 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายพงศธร  ใจจะดี
 
1. นางสาวณัฎฐ์ญดา  วงศ์สิทธิ์
 
656 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  คำแปง
 
1. นายธนัชทัศน์  เพียรกสิกรรณ์
 
657 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวพิมนภัทร  พิพัฒน์วรไกร
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
658 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายพิษณุ  พิมพ์เถื่อน
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
659 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นายพัชรพล  กองยักษี
 
1. นางสาวณัฏฐ์ญดา  วงศ์สิทธิ์
 
660 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายปรีณาภา  ไชยวุฒิ
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
661 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาน้อย 1. นายอมรเทพ  บุตรเสน
 
1. นางสาวณัฏฐ์ญดา  วงศ์สิทธิ์
 
662 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงธัญทิพย์  จิตตนิรมล
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
663 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวเกวลี  ไชยวุฒิ
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
664 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  แซ่เติ๋น
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
665 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายนวมินทร์  ปิงนา
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
666 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวจตุพร  ไชยยา
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
667 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงกิตติกา  เจดีย์กัน
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
668 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายปุญยวัจน์  เรืองฤทธิ์
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
669 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายธีรภัทร  สุทธะ
 
1. นางสาวณัฎฐ์ญดา  วงศ์สิทธิ์
 
670 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายชนะ  ชูรัมย์
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
671 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิยะธิดา   กันจรรยา
 
1. นายทนายุธ  เจริญรัมย์
 
672 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. นางสาวรสริน  กันทะกาลัง
 
1. นายทนายุธ  เจริญรัมย์
 
673 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายนิพิฐพนธ์  ผลทิพย์
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
674 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงอรจิรา  ใจฝั้น
 
1. นางสาวณัฏฐ์ญดา  วงศ์สิทธิ์
 
675 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวขวัญดาว  ภูมินัน
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
676 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาวนภสร  วิชายะ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ญดา  วงศ์สิทธิ์
 
677 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวจตุพร  ไชยยา
2. เด็กชายชนะ  ชูรัมย์
3. นายนวมินทร์  ปิงนา
4. นางสาวปรีณาภา  ไชยวุฒิ
5. นายภัทรพล  กิติยศ
6. เด็กชายสุพัฒน์ชัย  แก้วใหม่
7. นางสาวอรัญญา  สาราด
8. นางสาวเกวลี  ไชยวุฒิ
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
678 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายชนะ  ชูรัมย์
2. เด็กชายธนะพัฒน์  อุตเตน
3. เด็กชายธนา  วังยศ
4. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  แสงม่วงยาง
5. นางสาวปรีณาภา  ไชยวุฒิ
6. นางสาวพิมนภัทร  พิพัฒน์วรไกร
7. เด็กชายพิษณุ  พิมพ์เถื่อน
8. นายภัทรพล  กิติยศ
9. เด็กหญิงมนัสชนก  เวชฤทธิ์
10. นางสาวรัตนาภรณ์  สวัสดี
11. เด็กชายลัญชานนท์  อัคนิโรจน์
12. เด็กหญิงวชิรญาณ์  แซ่เติ๋น
13. นายศุภกร  พวงพิพัฒน์
14. เด็กชายสุพัฒน์ชัย  แก้วใหม่
15. นางสาวเวธินี  แก้วเนตร
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
2. นางสมจิตร  ไชยวงศ์หวั่นท๊อก
 
679 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 1. เด็กชายกฤษฎา  ฐานะ
2. นายต่อตระกูล  คำแก้ว
3. เด็กชายธนดล  อุตมา
4. เด็กหญิงธนภรณ์  ทิศหน่อ
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  ธิสาร
6. นางสาวบุษยา  แดงต๊ะ
7. เด็กหญิงพัทธนันท์  ถาติ๊บ
8. เด็กหญิงภัทรสุดา  อินต๊ะเหล็ก
9. นายภูวมินทร์  ใจหลวงคำ
10. เด็กหญิงรัชกัลยา  อินทะ
11. เด็กชายวรวุธ  อินจ๊อด
12. เด็กหญิงวีรดา  อินนันใจ
13. เด็กชายวีระวัฒน์  จ๊ะโม่ง
14. เด็กหญิงสิริกร  อินจ๊อด
15. เด็กหญิงสุชาดา  ไชยศรีธิ
16. เด็กหญิงอธิชา  กันหมุด
17. เด็กหญิงอนัญญา  โลหะกิจ
18. เด็กหญิงอนันตญา  ปันเสาร์
19. เด็กหญิงอมลณัฐ  แก้วธรรม
20. เด็กหญิงอาภาภัทร  ดีพรม
21. เด็กหญิงเบญญา  วงศ์แก้ว
 
1. นายพิสิษฐ์  เชิงแก้ว
2. นายกุลชาติ  ชัยมงคล
3. นางสาวพิมผการัง  ช่างทอง
4. นางสาวพัชรี  ฮ้อรี
5. นางสาวจาริยา  ภัทรธานนท์
6. ว่าที่ร้อยตรีจักรี  วชิรพงษ์ไพร
 
680 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาวกัลยกร  สิทธิโน
2. นางสาวจินตนา  ยศวิชา
3. นายชยานันต์  ยะนันท์
4. นายชัยวัฒน์  หล้าด้วง
5. นางสาวฐิติพร  คำมูล
6. นางสาวณรัญญา  เปี้ยทา
7. นายณัฐพนธ์  โนจักร
8. นางสาวณัฐพร  ราชต๊ะจักร์
9. นางสาวธัญสุดา  สุธรรมจา
10. เด็กชายธีรภัทร  สุทธะ
11. นางสาวนิชธาวัลย์  ราชจักร์
12. นางสาวนีราพรรณ  ปาสม
13. นางสาวปิยะพร  แก้วเป็ง
14. เด็กชายพงศธร  ใจจะดี
15. นางสาวพัชรี  กันสาร
16. นางสาวพัฑฒิดา  ปันกัน
17. นายภานุวัฒน์  ใจจะดี
18. นางสาวรัตนพร  อนุปิม
19. นายอมรเทพ  บุตรเสน
20. นางสาวเจนนภา  ยะเสน
 
1. นางสาวณัฏฐ์ญดา  วงศ์สิทธิ์
2. นายสิทธิชัย  ศศิทัตต์
3. นายศุภมงคล  รินนาศักดิ์
4. นายมณเทียน  ปัญญาดี
5. นายเวธิต  ยะติ
6. นางสาวกุลธิดา  หล้ามะณี
 
681 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กชายกฤษฏา  ยศบุญมี
2. เด็กหญิงกวิสรา  สิทธิมงคล
3. นายชัยนรินทร์  เทียมชัยภูมิ
4. เด็กชายชินวัฒน์  พรมมา
5. นายณัฐพล  แก้วภิรมย์
6. เด็กหญิงวริศรา  ณ ลำปาง
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
2. นายวินัย  หมื่นพรมแสน
 
682 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กชายณัฐพล  ส่างคำ
2. นายธนภูมิ  วิชัย
3. นายภัคพล  กาญจนะ
4. นายสรศักดิ์  สุจดา
5. นายสุกฤษฎิ์  ปันอินทร์
 
1. นายวุฒิพงษ์  สุตเกตุ
2. นายสุขสันต์  สร้างเสริมความดี
 
683 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 78.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่จริม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทรัพย์มี
2. เด็กชายก้องเกียรติ   คำหล่อ
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  พรมไชยยะ
4. เด็กหญิงทิพรัตน์  แคว้งใจ
5. เด็กชายธนะภูมิ  กายา
6. เด็กหญิงสิรินาวิน  วงค์พุทธคำ
 
1. นายจักรพันธ์  สุทธวิจิตร
2. นางสาวนันทิยา  เขื่อนเมือง
3. นายเอกลักษณ์  แม้นพ่วง
 
684 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นายดนุสรณ์  กันทะเสน
2. นายภูธเนศ  อนุพรม
3. นายศุภณัฐ  ตันจันตา
4. นายอภิชาติ  วังสนิท
5. นางสาวเบญจรัตน์  ประจักร์เมือง
6. นางสาวเพ็ญนภา  อิทธิรักษ์
 
1. นายธนญ  มารัตน์
 
685 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสา 1. นายคีรีเขตต์  จันต๊ะสา
2. นายธนพล  เทพประสิทธิ์
3. นายปฏิพัทธ์  เฟื่องฟู
4. นายปรัตถกร  คงทน
5. นายพิทักษ์ชน  มณีแดง
6. นายวิศรุต  คำปลิว
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
2. นายวินัย  หมื่นพรมแสน
 
686 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. นางสาวกฤตธีรา  ชัยพินิจ
2. นายกิตติชัย  ไกรยราช
3. นายนุชานนท์  สิทธิ์คงตั้ง
4. นายภูมิภัคย์  เที่ยงไมตรี
5. นายภูมิมินทร์  เพ็ชรจินดา
6. นายสิทธิชาญ  อินทะรังสี
 
1. นายวุฒิพงษ์  สุตเกตุ
2. นายสุขสันต์  สร้างเสริมความดี
 
687 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.9 ทอง 4 โรงเรียนนาน้อย 1. นายการันต์ชัย  คำสุรันทร์
2. นายชิษณุพงศ์  ธิแดง
3. นายณัฐชานนท์  เรือนอิน
4. นางสาวศรัณย์พร  คำสุรันทร์
5. นายศรายุทธ  อุ่นทา
6. นายสันหภาส  จันทรมาตย์
 
1. นายศุภมงคล  รินนาศักดิ์
2. นายสิทธิชัย  ศศิทัตต์
3. นางสาวณัฏฐ์ญดา  วงศ์สิทธิ์
 
688 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.2 ทอง 5 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวชฎารัตน์  พุทธา
2. นายณัชพล  พรหมต๊ะ
3. นายณัฐวัฒน์  จินะ
4. นายภานรินทร์  ดีอิ่นคำ
5. นายอรรณพ  แก่นใจ
6. นายเกียรติศักดิ์  ดวงละม้าย
 
1. นายสานิต  บูรณกิจ
 
689 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 79.9 เงิน 6 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นายณัฐภัทร  คำมูล
2. นายยสินธร  ใจบุญเรือง
3. นายวิชิต  คำอ้ายล้าน
4. นางสาวศุภรนันท์  เตจ๊ะ
5. นายศุภสัณห์  ผาบสละ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล  สุวรรณศรี
 
690 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 71.9 เงิน 7 โรงเรียนแม่จริม 1. นายกฤตย์  นันภิวงค์
2. นางสาวจรรยพร  เหลาวงศ์
3. นายณัฐวุฒิ  วงค์เลียบ
4. นายนายเสาร์  แซ่โซ้ง
5. นายสุธี  แสนโซ้ง
6. นายแสน  แสงเท่าเธียร
 
1. นายจักรพันธ์  สุทธวิจิตร
2. นางสาวนันทิยา  เขื่อนเมือง
3. นายวีรากร  คำนาน
 
691 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นายกฤษดา  ยศบุญมี
2. นางสาวกอปาริชาต  อุดมศาสตร์กุล
3. นายกัมพล  สุริยศ
4. นายคีรีเขตต์  จันต๊ะสา
5. นางสาวจุฬาลักษณ์  เรืองฤทธิ์
6. นางสาวชญาภา  เอี่ยมอ่ำ
7. นายชัยธวัช  โนต๊ะยศ
8. นายชัยนรินทร์  เทียมชัยภูมิ
9. เด็กชายชินวัฒน์  พรมมา
10. เด็กหญิงณัชชา  สุนันท์
11. นางสาวณัฐกานต์  คงมาก
12. นายณัฐพล  แก้วภิรมย์
13. นายธนพล  เทพประสิทธิ์
14. นางสาวธีราภรณ์  วิชาธิ
15. นางสาวนาฎวิภา  ปินตามูล
16. นายปฏิพัทธ์  เฟื่องฟู
17. นางสาวปนัดดา  แสนกันหา
18. นายพรเทพ  เพชรต้อม
19. นางสาวพัชณิภา  เงินขัน
20. นายพัทธรินทร์  ท้าวคำ
21. นางสาวพิชญา  สบานงา
22. นายพิทักษ์ชน  มณีแดง
23. นางสาวพิมพกา  คำหล้า
24. นายภราดร  หล้าจันทร์
25. นางสาวมนฤทัย  ปันมิตร
26. นางสาวมัญชุภา  ถาหล้า
27. เด็กชายรัตนชาต  สมบูรณ์
28. นางสาวฤทัยรัตน์  เกียรติกลาง
29. นางสาวลัดดาวัลย์  สุขศีรราษฎร์
30. นายลิขิต  กันจะนะ
31. นางสาววรพรรณ  มหาวัน
32. เด็กหญิงวริศรา  ณ ลำปาง
33. นายวิศรุต  คำปลิว
34. นายศุภกร  สุนทร
35. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วงค์กองแก้ว
36. นายสุรชัย  สูงเนิน
37. นายอนาวิน  จำปาสา
38. นางสาวอังคณา  เป็งอินทร์
39. นายเสฏฐวุฒิ  ปันยศ
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
2. นางมาลี  ไชยยศ
3. นายสลิลทิพย์  โพธิพัฒน์
4. นางสาวชนิดา  ทาระเนตร์
5. นายวินัย  หมื่นพรมแสน
6. นายภานุวัฒน์  พัฒนา
7. นางสาวศุภรัตน์  ศิริมาตย์
 
692 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กชายรัชชานนท์  กันไชยแก้ว
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
 
693 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายจีรทีปต์  จำปา
 
1. นายสุรพงษ์  อุปถัมภ์
 
694 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กชายสุเมธ  คำวรรณ์
 
1. นายสุขสันต์  สร้างเสริมความดี
 
695 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. นายเจษฎา  ซาววงค์
 
1. นายทนายุธ  เจริญรัมย์
 
696 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาน้อย 1. นายนนทพัทธ์  ยะตั๋น
 
1. นายสิทธิชัย  ศศิทัตต์
 
697 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสา 1. นายจุมพลภัทร์  คำแท่น
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
 
698 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหลวง 1. นายสหัสวรรษ  เพิ่มการ
 
1. นายสุรพงษ์  อุปถัมภ์
 
699 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นายทินกร  ประธาน
 
1. นายธนญ  มารัตน์
 
700 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. นายสันติราช  เชียงหนุ้น
 
1. นายสุขสันต์  สร้างเสริมความดี
 
701 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงเปรมสินี  ปทุมไพโรจน์
 
1. นายมนตรี  สองสีโย
 
702 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงอริสรา  ธรรมสัจจา
 
1. นายสานิต  บูรณกิจ
 
703 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวบุณยานุช  ไชยแก้ว
 
1. นายธรรมนูญ  ปัญโนจา
 
704 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านนคร 1. นางสาวกานต์ธิดา  ต๊ะอาจ
 
1. นางเปรมจิต  กองมงคล
 
705 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่จริม 1. เด็กหญิงกัญญา  แซ่ว่าง
 
1. นายจักรพันธ์  สุทธวิจิตร
 
706 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กหญิงประกายทิพย์  แก้วจินดา
 
1. นางแพรวไพลิน  ศศิทัตต์
 
707 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สิงห์ใจ
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
 
708 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงอรจิรา  ใจฝั้น
 
1. นายสิทธิชัย  ศศิทัตต์
 
709 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนศรีนครน่าน 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สัตยวงค์
 
1. นายฉัตรชัย  พลูจวง
 
710 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  อายุยืน
 
1. นายสุรพงษ์  อุปถัมภ์
 
711 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 1. เด็กหญิงวิรัญชนา  ปิจดี
 
1. นายเชิด  จันต๊ะดี
 
712 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นางสาวเพ็ญนภา  อิทธิรักษ์
 
1. นายธนญ  มารัตน์
 
713 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาวนภสร  วิชายะ
 
1. นายสิทธิชัย  ศศิทัตต์
 
714 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นางสาวกิติมา  พลธนะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล  สุวรรณศรี
 
715 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวอรัญญา  สาราด
 
1. นายสานิต  บูรณกิจ
 
716 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนแม่จริม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สายไพสงค์
 
1. นายจักรพันธ์  สุทธวิจิตร
 
717 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนน่านนคร 1. นางสาวศิริพร  แรงคง
 
1. นางเปรมจิต  กองมงคล
 
718 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหลวง 1. นางสาวจินตภา  สุขยิ่ง
 
1. นายสุรพงษ์  อุปถัมภ์
 
719 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 7 โรงเรียนสา 1. นางสาวณัฐกานต์  คงมาก
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
 
720 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 9 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 1. นางสาวพิชญานิน  สกุลกฤตโภคิน
 
1. สิบเอกพรพิไล  ศิริวัฒน์
 
721 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 10 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. นางสาวเบญจพร  อุตตะมา
 
1. นายทนายุธ  เจริญรัมย์
 
722 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  หมั่นกุล
 
1. นายสุขสันต์  สร้างเสริมความดี
 
723 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 1. นางสาวสุปรางทิพย์  อิ่นทา
 
1. นายเชิด  จันต๊ะดี
 
724 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กชายรัชชานนท์  กันไชยแก้ว
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
 
725 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายกิตติ์ธนา  คัมภีรานนท์
 
1. นายสิทธิชัย  ศศิทัตต์
 
726 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นายรัฐพงษ์  คำเที่ยง
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
 
727 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นายยุทธนา  ศิลาอ่อน
 
1. นางดาวใจ  สองสีโย
 
728 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. นายกิตติพงษ์  อนุคุต
 
1. นายวุฒิพงษ์  สุตเกตุ
 
729 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงกัญชนิดา  สุทธวิจิตร
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
 
730 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงรมย์รวินท์  ปันปั๋น
 
1. นายสิทธิชัย  ศศิทัตต์
 
731 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงสิริพาพร  คุณนำผล
 
1. นายสานิต  บูรณกิจ
 
732 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.87 ทอง 4 โรงเรียนแม่จริม 1. เด็กหญิงฌาริณีย์  แซ่วื้อ
 
1. นายจักรพันธ์  สุทธวิจิตร
 
733 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.75 ทอง 5 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ธิสาร
 
1. นายจักรี  วชิรพงษ์ไพร
 
734 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนน่านนคร 1. เด็กหญิงสุกัลยา  ศรีขัน
 
1. นางสาวทาริกา  ศรีวงศ์
 
735 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.75 เงิน 7 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงเปรมสินี  ปทุมไพโรจน์
 
1. นางดาวใจ  สองสีโย
 
736 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 1. เด็กหญิงวิรัญชนา  ปิจดี
 
1. นายเชิด  จันต๊ะดี
 
737 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จริม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สายไพสงค์
 
1. นายจักรพันธ์  สุทธวิจิตร
 
738 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวพิจิตรา  สินวิริยะนนท์
 
1. นายปราโมทย์  กิวัฒนา
 
739 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาววนัชพร  บุญนาวา
 
1. นายสานิต  บูรณกิจ
 
740 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.62 ทอง 4 โรงเรียนสา 1. นางสาวลักษณา  คำมูล
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
 
741 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 1. นางสาวดวงกมล  อินจันตา
 
1. นายเชิด  จันต๊ะดี
 
742 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  หมั่นกุล
 
1. นายวุฒิพงษ์  สุตเกตุ
 
743 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นายชัยนรินทร์  เทียมชัยภูมิ
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
 
744 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่จริม 1. เด็กชายภูมิวิชญ์กร   อัฑฒ์ปลีกล้วย
 
1. นายจักรพันธ์  สุทธวิจิตร
 
745 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นายสุรชัย  สูงเนิน
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
 
746 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. นายกรณ์ดนัย  สุขคง
 
1. นายวุฒิพงษ์  สุตเกตุ
 
747 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 1. นายขจรศักดิ์  ไชยมงคล
 
1. สิบเอกพรพิไล  ศิริวัฒน์
 
748 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงอลีนา  ไชยวรรณธรรม
 
1. นายธนัชทัศน์  เพียรกสิกรรณ์
 
749 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงธิติญาภรณ์  อาซาโนะ
 
1. นายประสิทธิ์  ปรมาภิชัย
 
750 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงปรียาภัทร  สุขยิ่ง
 
1. นางจุฑารัตน์  ศรีนิเวศน์
 
751 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.1 เงิน 4 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กหญิงรักษณาลี  บุตรเต
 
1. นางนฤมล  มารัตน์
 
752 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแม่จริม 1. เด็กหญิงหริณี  ก้ออิสละ
 
1. นายจักรพันธ์  สุทธวิจิตร
 
753 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวณัฐฌา  กุลเทพพรม
 
1. นายสานิต  บูรณกิจ
 
754 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. นางสาวฐิติวรรณ  พรมวัน
 
1. นายวุฒิพงษ์  สุตเกตุ
 
755 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นางสาวเบญจรัตน์  ประจักร์เมือง
 
1. นางสุนันทา  ทิศหน่อ
 
756 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.5 ทอง 4 โรงเรียนน่านนคร 1. นางสาวจารวี  จันต๊ะขัน
 
1. นางสาวทาริกา  ศรีวงศ์
 
757 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.55 เงิน 5 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 1. นางสาวดาลิน  แซ่เติ๋น
 
1. สิบเอกพรพิไล  ศิริวัฒน์
 
758 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวพิจิตรา  สินวิริยะนนท์
 
1. นายมังกร  ณ น่าน
 
759 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.75 เงิน 7 โรงเรียนสา 1. นางสาวพัชนิภา  เงินขัน
 
1. นายประสิทธิ์  ปรมาภิชัย
 
760 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนแม่จริม    
761 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กชายรัตนชาต  สมบูรณ์
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
 
762 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายจีรทีปต์  จำปา
 
1. นายสุรพงษ์  อุปถัมภ์
 
763 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. นายภัคพล  กาญจนะ
 
1. นายวุฒิพงษ์  สุตเกตุ
 
764 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นายปรัตถกร  คงทน
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
 
765 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาน้อย 1. นายกวินพันธุ์  อนุปิม
 
1. นายสิทธิชัย  ศศิทัตต์
 
766 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นายยุทธนา  ศิลาอ่อน
 
1. นายธนินทร์  วงษ์ตระกูล
 
767 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. นายณัฐพงศ์  คำนา
 
1. นายสุขสันต์  สร้างเสริมความดี
 
768 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนแม่จริม 1. นายกฤษณพงศ์  พรมจำปา
 
1. นายจักรพันธ์  สุทธวิจิตร
 
769 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงกวิสรา  สิทธิมงคล
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
 
770 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กหญิงประกายทิพย์  แก้วจินดา
 
1. นางแพรวไพลิน  ศศิทัตต์
 
771 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงมนัสชนก  เวชฤทธิ์
 
1. นายสานิต  บูรณกิจ
 
772 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนแม่จริม 1. เด็กหญิงอภิชญา  นันต๊ะวงค์
 
1. นายจักรพันธ์  สุทธวิจิตร
 
773 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงเอมิกา  ไชยวรรณธรรม
 
1. นายธนัชทัศน์  เพียรกสิกรรณ์
 
774 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงวีรดา  อินนันใจ
 
1. นายจักรี  วชิรพงษ์ไพร
 
775 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนศรีนครน่าน 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  รอวิลาน
 
1. นายฉัตรชัย  พลูจวง
 
776 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนน่านนคร 1. นางสาวสุนิษา  ผังดี
 
1. นางเปรมจิต  กองมงคล
 
777 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 1. เด็กหญิงวิรัญชนา  ปิจดี
 
1. นายเชิด  จันต๊ะดี
 
778 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงรมย์รวินท์  ปันปั๋น
 
1. นายสิทธิชัย  ศศิทัตต์
 
779 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาวศรัณย์พร  คำสุรันทร์
 
1. นายสิทธิชัย  ศศิทัตต์
 
780 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลวง 1. นางสาวจินตภา  สุขยิ่ง
 
1. นายสุรพงษ์  อุปถัมภ์
 
781 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวพิจิตรา  สินวิิริยะนนท์
 
1. นายมนตรี  สองสีโย
 
782 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาววาทิตา  บัวมีธูป
 
1. นายสานิต  บูรณกิจ
 
783 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71 เงิน 5 โรงเรียนสา 1. นางสาวกันตวีร์  สุวรรณโน
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
 
784 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71 เงิน 5 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐณิชา  สวนใจ
 
1. นายธนญ  มารัตน์
 
785 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 1. นางสาวดวงกมล  อินจันตา
 
1. นายเชิด  จันต๊ะดี
 
786 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. นางสาวกุลกานต์  ทาจันทิพย์
 
1. นายสุขสันต์  สร้างเสริมความดี
 
787 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาวคัลทวัลย์  อันถา
2. นายชายชาญ  ไชยศิริ
3. นายณัฐพงศ์  ไหมม่วง
4. นายณัฐพล  สิทธิมงคล
5. นายณัฐวุฒิ  เชียงของ
6. นางสาววริศรา  อุปละ
7. นางสาววันเพ็ญ  ปะแปง
8. เด็กชายสรสิช  สิทธิโน
9. นายสหัสวรรษ  พรมฝั๋น
 
1. นายสิทธิชัย  ศศิทัตต์
2. นายศุภมงคล  รินนาศักดิ์
3. นางสาวณัฏฐ์ญดา  วงศ์สิทธิ์
 
788 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. นายกรณ์ดนัย  สุขคง
2. นายกฤตเมธ  ภิชัยวงค์
3. นายกิตติชัย  ไกรยราช
4. เด็กชายณัฐศรุต  ผาแก้ว
5. เด็กชายธรรมรักษ์  จักรแก้ว
6. นายธัญธวัตร  ถือพัฒน์
7. นายสรศักดิ์  สุจดา
8. นายสิทธิชาญ  อินทะรังสี
9. เด็กหญิงสุริโย  จักรบวรมงคล
10. เด็กหญิงอริสา  กองสาสนะ
 
1. นายวุฒิพงษ์  สุตเกตุ
2. นายสุขสันต์  สร้างเสริมความดี
 
789 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายกิตติพงศ์  หยาดยศทะ
2. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  จินะ
3. เด็กชายธีระพล  สมภิพงษ์
4. เด็กชายนนทนัทน์  ถามา
5. เด็กชายนิธิพัฒน์  อินต๊ะวงศ์
6. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เรือนสอน
7. เด็กหญิงวรัญญา  ราชสาร
8. เด็กชายเกริกไกร  ไชยบุญเรือง
9. เด็กหญิงเพียงพอ  ยาวิไชย
10. เด็กหญิงโยษิตา  ยศบุญเรือง
 
1. นางสาวสุธิดา  อธิกูล
2. นางภัสราภรณ์  อนุรักษ์
 
790 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงธันยพร  ยินดี
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เรืองเทศ
4. เด็กชายปวริศ  วรปรางกุล
5. เด็กหญิงมรกต  สีแดง
6. เด็กหญิงวริศรา  ไชยวุฒิ
7. เด็กชายวัชระพงษื  ทองนา
8. เด็กชายสรัล  คำภู
9. เด็กหญิงสุทธิดา  ต่วนมณี
10. เด็กชายอัษฎางค์  อัคนิบุตร
 
1. นางสาวประภัสสร  วรปรางกุล
2. นายจรัญ  อุดอ้าย
3. นางชะบา  สุดสม
 
791 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายชัยนิวัฒน์  สวนใจ
2. นางสาวฐิดายุ  โพธิบัณฑิต
3. นายธนภูมิ  อุทธิยา
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  เรืองเทศ
5. นายนิติ  วงศ์มาลา
6. นางสาวพีรยา  ฟ้าสาร
7. นางสาวภาวิณี  สีอายุ
8. เด็กหญิงวิสุดารัตน์  ยศกันโท
9. นายศิริวัฒน์  วงค์ป่าน
10. เด็กชายสรัล  คำภู
 
1. นางสาวประภัสสร  วรปรางกุล
2. นายจรัญ  อุดอ้าย
3. นายปิยะ  คณะธรรม
 
792 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายชยากร  มะโนวร
2. นายชุติเดช  งานอ่อน
3. นางสาวพลอยไพลิน  ไชยวุฒิ
4. นางสาวพัทธนันท์  ติ๊บบุญเรือง
5. นายพีรพัฒน์  ใหม่สาร
6. นายพีรวิชญ์  ศรีรัตน
7. นายภูบดินทร์  สารเทพ
8. นางสาวมภัสศร  ปางน้อย
9. นางสาวสุปรียา  ผลดวงแก้ว
10. นางสาวโยษิตา  ชอบงาน
 
1. นางภัสราภรณ์  อนุรักษ์
2. นางสาวสุธิดา  อธิกูล
 
793 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสา 1. นายกฤตกร  ดอนกาวิน
2. นายกิตติชัย  สิงห์ใจ
3. นางสาวดารารัตน์  ขันทะ
4. นายนภัทร  อ้อยคำ
5. นางสาวนลินทิพย์  สมใจ
6. นายพรภูมินทร์  วงค์ศิริ
7. นางสาวยุพารัตน์  มินา
8. นายสหัสวรรษ  กันทะมาตร
9. นางสาวสุธิสา  เอี่ยมอ่ำ
10. นางสาวไพลิน  โชตินันทกุล
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
 
794 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  พรประสิทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงแก้ว
3. เด็กหญิงธันยพร  ยินดี
4. เด็กหญิงมรกต  สีแดง
5. เด็กหญิงวริศรา  ไชยวุฒิ
6. เด็กหญิงศรัณย์พร  เมืองก้อน
7. เด็กหญิงสุทธิดา  ต่วนมณี
8. เด็กหญิงเบญญาภา  พลพรม
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
2. นางสาวประภัสสร  วรปรางกุล
3. นางชะบา  สุดสม
4. นายปิยะ  คณะธรรม
 
795 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวจารุวรรณ  ดู่อินทร์
2. นางสาวธิติมา  ใจหนักแน่น
3. นางสาวปอรรัชม์  แก้วอุด
4. นางสาวพีรยา  ฟ้าสาร
5. นางสาวมรกต  สีแดง
6. นางสาววรรณนิชา  ผาสุข
7. นางสาววลัยพร  คำดา
8. นางสาวอรดา  วงค์ษาสาย
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
2. นางสาวประภัสสร  วรปรางกุล
3. นายปิยะ  คณะธรรม
4. นางชะบา  สุดสม
 
796 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวกวินนาฏ  คำยัน
2. นางสาวฉัตรชนก  นามวงค์
3. นางสาวฑาริกา  ณ น่าน
4. นางสาวณัชชา  อุ่นเรือน
5. นางสาวธนัชพร  อดทน
6. เด็กหญิงนิลาวัลย์  สมองษา
7. นางสาวบุษรินทร์  ทิศน้อย
8. นางสาวศรสวรรค์  ไชยติคะ
 
1. นางสาวสุธิดา  อธิกูล
2. นางภัสราภรณ์  อนุรักษ์
 
797 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวกัลยารัตน์  สีแก้ว
2. นางสาวญดาวรรณ  ชายเบ้า
3. นางสาวธัญจิรา  เรือนแก้ว
4. นางสาวภานิฎา  วงค์เล็ก
5. นางสาวรัชนีกร  เขื่อนจันทร์น่าน
6. นางสาวอาริยา  สาแสง
 
1. นางสาวมัญชรี  ศรีเวียงฟ้า
 
798 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  วงค์พุทธคำ
2. เด็กหญิงชาริณี  เหล็กชาย
3. เด็กหญิงณัฐกมล  ชัยนันต๊ะ
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  เปลี่ยนสันเทียะ
5. เด็กหญิงณิชาพัชร์  สอนแก้ว
6. เด็กหญิงสุภาพร  อนุมา
7. เด็กหญิงสุรีย์พร  เพียรบุญ
8. เด็กหญิงอินทิรา  จินะรักษ์
9. เด็กหญิงอินธิรา  สีต๊ะ
 
1. นางสาวมัญชรี  ศรีเวียงฟ้า
 
799 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  พรประสิทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงแก้ว
3. เด็กหญิงธันยพร  ยินดี
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  เรืองเทศ
5. เด็กหญิงมรกต  สีแดง
6. เด็กหญิงวริศรา  ไชยวุฒิ
7. เด็กหญิงวิสุดารัตน์  ยศกันโท
8. เด็กหญิงศรัณย์พร  เมืองก้อน
9. เด็กหญิงสุทธิดา  ต่วนมณี
10. เด็กหญิงเบญญาภา  พลพรม
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
2. นายปิยะ  คณะธรรม
3. นางสาวประภัสสร  วรปรางกุล
4. นางชะบา  สุดสม
 
800 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันธี
2. เด็กหญิงปวีณา  สีพา
3. เด็กหญิงพัชติยา  กันจินะ
4. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จันทร์ฤทธิ์
5. เด็กหญิงศิรดา  ทิพย์จักร์
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ทิพวงค์
7. เด็กหญิงสุกัญญา  ธิมูล
8. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  แสนสุข
9. เด็กหญิงอภิญญา  สิทธิยศ
10. เด็กหญิงอรปรียา  มีปัญญา
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
 
801 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นางสาวกนิษฐกานต์  มหามิตร
2. นางสาวชรินรัตน์  สุดใจ
3. นางสาวณัฐชยา  ไชยชนะ
4. นางสาวดารารัตน์  ขันทะ
5. นางสาวนฤมล  มานะกิจ
6. นางสาวปริณดา  คำมานะ
7. นางสาวยุพารัตน์  มินา
8. นางสาวสุธิสา  เอี่ยมอ่ำ
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
 
802 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวจารุวรรณ  ดู่อินทร์
2. นางสาวธิติมา  ใจหนักแน่น
3. นางสาวปอรรัชม์  แก้วอุด
4. นางสาวพีรยา  ฟ้าสาร
5. เด็กหญิงมรกต  สีแดง
6. นางสาววรรณนิชา  ผาสุข
7. นางสาววลัยพร  คำดา
8. นางสาวอรดา  วงศ์ษาสาย
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
2. นายปิยะ  คณะธรรม
3. นางสาวประภัสสร  วรปรางกุล
4. นางชะบา  สุดสม
 
803 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อินทะยศ
2. เด็กชายจิณณวัตร  พรมเกศา
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  สุปินะ
4. เด็กชายธีรวัตน์  สุคำแปง
5. เด็กหญิงนิล  แซ่ย่าง
6. เด็กหญิงปริศนา  ศรีเจริญ
7. เด็กชายพิษณุ  แสนหลวง
8. เด็กชายพีรณัฐ  แซ่ลี
9. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทะเลิง
10. เด็กหญิงลอย  ไพทิดา
11. เด็กหญิงวรนุช  ธรรมศิริ
12. เด็กหญิงวุฒิพร  แซ่ว่าง
13. เด็กชายศุภกิจ  อินทะนุ
14. เด็กชายอานัน  พิศจารย์
15. เด็กหญิงอารียย์  เกษมวัฒน์
 
1. นายจักรพันธ์  อินวาทย์
2. นายยุทธภูมิ  สุประการ
3. นางเบญจพร  สักลอ
4. นางธัญลักษณ์  จันทร์เจนจบ
5. นายเอกจิต  กองทา
 
804 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. นางสาวกัลยา  แซ่ว่าง
2. นางสาวกุลนิภา  วัฒนาตระกูลวงศ์
3. นายทศวรรษ  บุญสุภา
4. นายธงธวัช  คำนาน
5. นายบรรณสรณ์  คำภาเคน
6. นางสาวบุลิน  แซ่เล้า
7. นายยงยุทธ  แสนคำอ้วน
8. นางสาวรัชนี  แซ่โซ้ง
9. นายศุภชัย  ขันปาลี
10. นางสาวสุพรรัตน์  สกุลวรภัทร
11. นางสาวสุภาวดี  แซ่โซ้ง
12. นางสาวอนงค์  แซ่เล้า
13. นายเกรียงศักดิ์  ตามัน
14. นายเจตนิพัทธ์  สุคำแปง
15. นางสาวเบญจวรรณ  เล่าอริยวงศ์
16. นายเรืองศักดิ์  พันธุ์ป้อง
 
1. นายจักรพันธ์  อินวาทย์
2. นายยุทธภูมิ  สุประการ
3. นายเอกจิต  กองทา
4. นางเบญจพร  สักลอ
5. นางธัญลักษณ์  จันทร์เจนจบ
 
805 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 1. นางสาวชฎาภรณ์  แซ่จ๋าว
2. นางสาวนิรัชพร  อุทุมพร
3. นายพงชัย  แซ่เฮ้อ
4. นายวิทยา  ธรรมศิริ
5. นางสาวอัญญารัตน์  ไชยมงคล
 
1. สิบเอกพรพิไล  ศิริวัฒน์
2. นางจินตนา  แก้วตา
 
806 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสา 1. นายจุมพลภัทร์  คำแท่น
2. นายธนาวุฒิ  โนเลี่ยม
3. นายธนาวุฒิ  โนเลี่ยม
4. นางสาวนาถอนงค์  มูลเทียน
5. นายมรกต  คันทะมูล
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
2. นายประสิทธิ์  ปรมาภิชัย
 
807 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงดารารัศมี  มหามิตร
 
1. นางสาววัชราพรรณ  ปราบหงษ์
 
808 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านนคร 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  โพธิ์พรมศรี
 
1. นางสาวณิชรัตน์  นรารัตนประดิษฐ์
 
809 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  มหานิล
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  จันดี
 
810 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 89.5 ทอง 4 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กหญิงเอวิตรา  สมฤทธิ์
 
1. นางสาวนภา  วงศ์รัก
 
811 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 89.4 ทอง 5 โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายปริยกร  เขียวตื้ออินทร์
 
1. นางสาวบุญญารัตน์  ข่มอาวุธ
 
812 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวขวัญฤทัย  ปันหน้อย
 
1. นายพุทธิพงษ์  อินมีประเสริฐ
 
813 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 86.6 ทอง 7 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงภาวัชญาฐิ์  กลับมา
 
1. นางสาววลัญช์รัตน์  มีปิ่น
 
814 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 74.4 เงิน 8 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ต๊ะหล้า
 
1. นางสาวจรรยารักษ์  ใบยา
 
815 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อิสระ
 
1. นางสาวพัทธมน  ต้นใส
 
816 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นายปฏิวัติ  ต้นวงศ์
 
1. MissWang  Juan
 
817 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวศุริพร  ศิลป์ล้ำเลิศ
 
1. นางสาวศศิธร  ศรีอมรโยธิน
 
818 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านนคร 1. นางสาวอัจฉราวรรณ  อินแสง
 
1. นางสาวณิชรัตน์  นรารัตนประดิษฐ์
 
819 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 84.9 ทอง 4 โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาวสุภนิดา  ศรีหาชาลี
 
1. นางสาวบุญญารัตน์  ข่มอาวุธ
 
820 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 80.4 ทอง 5 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวคณิตา  แซ่จ๋าว
 
1. นายอภิญญา  หมอป่า
 
821 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 80.25 ทอง 6 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นางสาวสุภานันท์  สิ่งห์บุญมา
 
1. นางสาวนภา  วงศ์รัก
 
822 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาววราภรณ์  จิรนันทนุกุล
 
1. นางสาววลัญช์รัตน์  มีปิ่น
 
823 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  กลิ่นประทุม
 
1. นางสาวธัญชนก  กิตติ
 
824 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นางสาวกวินทรา  กาโต่ง
 
1. นางสาวพัทธมน  ต้นใส
 
825 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงบุญสิตา  คำอ้าย
 
1. นางสาวจรรยารักษ์  ใบยา
 
826 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงธีริศรา   นันตา
 
1. นายจองพล  ถุงเงิน
 
827 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายอานุภาพ  จายานะ
 
1. นางสาวปภาอร  โชติวรกิจภิญโญ
 
828 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาววรินทร์ธร  เบญจรงค์ทวีสิน
 
1. นางสาวปภาอร  โชติวรกิจภิญโญ
 
829 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวอัจฉรา  จันทร์ขอด
 
1. นายจองพล  ถุงเงิน
 
830 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงนรีกานต์  เกิดรื่น
 
1. นางสาวปรียารัตน์  ขันทะสอน
 
831 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายพันธ์วริศ  ฤกษ์วัฒนอำไพ
 
1. นางสาววลัญช์รัตน์   มีปิ่น
 
832 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 78.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชริดา  ไชยสอน
 
1. นางสาวดารัสกานต์  พิยะ
 
833 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 73.4 เงิน 4 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  รัตนสิทธิภาคย์
 
1. MissLi  Hongna
 
834 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 5 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงกรณ์ทิกา  เชื้อบัณฑิต
 
1. นางสาวจรรยารักษ์  ใบยา
 
835 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวศรัญญา  ตั้งจิตนุสรณ์
 
1. นางสาวสุภัคศา  หมั่นดี
 
836 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสา 1. นางสาวนิรดา  มหายศนันท์
 
1. MissWang  Juan
 
837 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวนันท์นภัส  ว่องอิสริยวณิช
 
1. นางสาวศศิธร  ศรีอมรโยธิน
 
838 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 78.8 เงิน 4 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นายชญานนท์  ต๊ะมี
 
1. นางสาวนภา  วงศ์รัก
 
839 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 76.4 เงิน 5 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวโชติกา  รุ่งเรืองกนก
 
1. นายอภิญญา  หมอป่า
 
840 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 75.8 เงิน 6 โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาวภาพิมล  ติ๊บถา
 
1. นางสาวบุญญารัตน์  ข่มอาวุธ
 
841 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 16.2 เข้าร่วม 7 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีทะแก้ว
 
1. นางสาวจรรยารักษ์  ใบยา
 
842 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงบุญยาวัฒน์  สัตยวงศ์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ณ ราช
 
843 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวพรพรหม  พันธ์ภู่
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ณ ราช
 
844 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาวณัฐธิดา  ศรีพรม
 
1. นางสาวปภาอร  โชติวรกิจภิญโญ
 
845 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นางสาวณัฐนรี  ขัติยะ
2. นายพลาธิป  ยาวิละ
3. นางสาววริศรา  อาจเดช
4. นางสาววริศรา  กามะวิถี
5. นายวุฒิชัย  เขื่อนสอง
 
1. นางสาวปรียารัตน์  ขันทะสอน
2. MissWang  Juan
 
846 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. นายณัฐพล  ลำเลา
2. นายธรรมทัศน์  รุ่งนพคุณ
3. นางสาวนันท์นิชา  เชื่อนดิน
4. นางสาวลักษณวลัย  อินปา
5. นางสาววริศราภรณ์  สมปานวัง
 
1. นางสาวจรรยารักษ์  ใบยา
 
847 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จริม 1. นางสาวฐิติพร  นันภิวงค์
2. นายอิทธิกร  กันใจมา
 
1. นางวัลลภา  สมแสน
 
848 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. นางสาวนิจวรีย์นันท์  จิตตรง
2. นางสาวปัณฑิตา  อุ่นใจ
 
1. นางสาวจรรยารักษ์  ใบยา
 
849 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกานต์  ก๋านนท์
2. เด็กชายณัฐกานต์  มะริลา
3. เด็กชายธนวัต  กันทะสีมา
4. เด็กชายนพชัน  แซ่โซ้ง
5. เด็กชายมฤคินทร์  บุญอิน
6. เด็กชายศักดิ์ณรงค์  ปิ่นสุข
7. เด็กชายศุภกิจ  วรรณา
8. เด็กชายสุริยา  ต๊ะแก้ว
 
1. นายพันศักดิ์  กิจการ
2. นางเบญญาภา  แก้วทิตย์
 
850 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายกฤตดนัย  ฝั้นเบ้า
2. นายธีรศักดิ์  ยวงคำ
3. นายพงศธร  งามสง่า
4. นายพุฒิพงษ์  ป้องแก้ว
5. นายอภิชาต  แซ่จ๋าว
6. นายเดโชชัย  ไชยวุฒ
 
1. นายประทวน  มณีเพชร
 
851 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นายคมสัน  รู้ทำนอง
2. นายณัฐวุฒิ  มะริลา
3. นายนันทวัฒน์  คำชมภู
4. นายปฏิพัทธ์  บังเมฆ
5. นายพัทธดนย์  กานนท์
6. นายเทพสถิตย์  คำแปง
 
1. นายพันศักดิ์  กิจการ
2. นางเบญญาภา  แก้วทิตย์
 
852 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  วรรณา
2. นางสาวธนพร  ใชยปาละ
3. นายนันทกร  แก้วนา
4. นางสาวพรธิรา  ชัยวงค์
5. นางสาวรัชฎาพร  กรพาโชค
6. นางสาววราภรณ์  ดวงพันธ์
7. นางสาววิไลลักษณ์  อภิวันท์
8. นายศรัณย์  แสนศรี
9. นายอรรถชัย  ศิลายศ
10. นางสาวอัจฉรียา  อารินท์
 
1. นายกิตติชัย  สอนศิริ
2. นางปรียาพร  เกษตรการุณย์
3. นางสุนันทา  ทิศหน่อ
 
853 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาววัสสพร  อุตรนคร
2. นางสาวสิริกานต์  นันต๊ะ
3. นางสาวสิริภา  กันธฤทธิ์
4. นางสาวสุภัสสรา  ยาแก้ว
5. นางสาวสุภาวดี  วิมาละ
 
1. นางสาวปรารถนา  ต๊ะนา
2. นางสาวลำดวน  ท้าวเชียง
 
854 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงกัญญานี  นาถาบำรุง
2. เด็กชายธีรพงษ์  แก้วจำปา
3. เด็กหญิงปภาดา  จอมพวน
4. เด็กหญิงสัจจาธินันท์  สอนศิริ
5. เด็กชายสิริศักดิ์  คำมอญ
 
1. นางสาวญาดา  กาป้อง
 
855 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นายกฤษฎา  อุปละ
2. นางสาวณิชมน  ติ๊บน้อย
3. นายธัญพิสิษฐ์  นุมา
4. นางสาวพิมพ์วิภา  พลธนู
5. นางสาวศิรประภา  รัตน้ำหิน
 
1. นายศุภณัฐ  วงศ์สกุล
2. นายเวธิต  ยะติ
 
856 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวญาณิศา  ผัดดี
2. นางสาวธนาภา  สุทธหลวง
3. นางสาวธัญพิมล  อาจคำ
4. นางสาวปณิดา  ตาแว่น
5. นางสาวปรางนภา  เตจะเส
 
1. นางสาวปรารถนา  ต๊ะนา
2. นางสาวลำดวน  ท้าวเชียง
 
857 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสา 1. นางสาวกอปาริชาติ  อุดมศาสตร์กุล
2. นายชัยวัฒน์  ธรรมไชย
3. นายมรกต  คันทะมูล
4. นางสาวสรัณยา  แก้วกุรา
5. นายสิทธานต์  ตนใจ
 
1. นางสาวญาดา  กาป้อง
 
858 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สิทธิวงค์
2. เด็กหญิงธาวินี  อุตเสน
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สายนำ้เย็น
 
1. นางจารุณี  นันศิริ
2. นางสาวจันทิรา  เครือใจ
 
859 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงนภสร  ใจฟอง
2. เด็กหญิงนภัสสร  นันฝั้น
3. เด็กหญิงอลีนา  อาวาท
 
1. นางสุวภา  เหมภัทรสุวรรณ
2. นางรวงทอง  ธุระยศ
 
860 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ก๋าวงษ์
2. เด็กหญิงธัญชนก  ธัญญะ
3. เด็กหญิงวนัสนันท์  ตั๋นกำเลิศ
 
1. นางแสงเดือน  วงศ์ทา
2. นางสาวดารัสกานต์  พิยะ
 
861 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76.25 เงิน 4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  พิริยะอนันตกุล
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  พันธุ์เปี่ยม
3. เด็กหญิงนพวรรณ  จำนงค์ทรัพย์
 
1. นางสาวนฤมล  บริคุต
 
862 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67.28 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงกมลพรรณ์  พอใจ
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  อินผ่อง
3. เด็กหญิงประภารัตน์  พอใจ
 
1. นางสาวนิธิกานต์  ปัญญา
2. นางเนตรนภา  ขจรบริรักษ์
 
863 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64.15 ทองแดง 6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณิชากานต์  วชิรวงศ์วรกุล
2. เด็กหญิงภูศินัณร์  ศรีอำการ
3. เด็กชายวิชัย  แซ่ซ้ง
 
1. นางมาลี  ขันทแพทย์
2. นางพิมพ์พร  วุฒิไชย
 
864 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 7 โรงเรียนแม่จริม 1. เด็กหญิงพาทินธิดา  กาน้อย
2. เด็กหญิงมัลลิกา  กามินทร์
3. เด็กหญิงวริศรา  ไชยศิริ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จัดสวย
2. นางสาวทิพย์สุดา  กาวี
 
865 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61.95 ทองแดง 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กชายณัฐพล  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  สกลโอฬาร
3. เด็กหญิงศรีศุกร์  เพชรรัตน์พันธุ์
 
1. นางปนัดดา  ภู่จันตระกูล
2. นางกาญจนาวรรณ  คิดดี
 
866 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61.75 ทองแดง 9 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 1. สามเณรวีระชัย  แซ่ท้าว
2. สามเณรสหภาพ  เขียวทิพย์
3. สามเณรอานนท์  สุฤทธิ์
 
1. นายอภิชาติ  เพชรดิน
2. พระมหาเสกสรร  สุขจำเริญ
 
867 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60.75 ทองแดง 10 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  โชติมุข
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  ยานะน้อง
3. เด็กหญิงภัควลัญช์  จันทร์รักษ์
 
1. นางสาวพัชรี  ฮ้อรี
2. นางสาวพีรยา  ชาวยอง
 
868 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 50.25 เข้าร่วม 11 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กหญิงกันยาพร  คำผัด
2. เด็กหญิงพิมพกา  สียา
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  จักทร
 
1. นางสาวเบญจพร  จายานะ
2. นางณัฐพร  บุญอินทร์
 
869 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาวขนิษฐา  ถาต๊ะวงษ์
2. นายคีรีวีร์  หิรัญชาติ
3. นางสาวธัญญาภรณ์  อินทวิชัย
 
1. นางสุวภา  เหมภัทรสุวรรณ
2. นางรวงทอง  ธุระยศ
 
870 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายณัฐกุล  บุญเรือง
2. นายนพเก้า  เฮ้อพานิชกุล
3. นางสาวปราณชลี  ปิ่นแก้ว
 
1. นางจารุณี  นันศิริ
2. นางสาวจันทิรา  เครือใจ
 
871 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นางสาวญาณิศา  บุญอิน
2. นางสาวธิติพร  ทองเพ็ญ
3. นางสาวรดามณี  ใจรักษ์
 
1. นางแสงเดือน  วงศ์ทา
2. นางสาวดารัสกานต์  พิยะ
 
872 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79.25 เงิน 4 โรงเรียนแม่จริม 1. นางสาวณัฐติยา  กันใจมา
2. นางสาวบุษบา  ถาวนา
3. นางสาวภัทรวรินทร์  ถาวนา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จัดสวย
2. นางสาวทิพย์สุดา  กาวี
 
873 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77.75 เงิน 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. นางสาวลัดดาวัลย์  สีดา
2. นางสาวศิริพร  กอกัน
3. นางสาวโชติกา  แซ่โซ้ง
 
1. นางปนัดดา  ภู่จันตระกูล
2. นางกาญจนาวรรณ  คิดดี
 
874 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวณิชาพร  ขัดเงางาม
2. นางสาวธนพรรณ  จันทิ
3. นางสาวพัชรีพร  กาจีนา
 
1. นายชินวิทย์  จันทร์เพ็ญ
2. นางแสงดาว  ปันอิน
 
875 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74.75 เงิน 7 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวทิพรัตน์  คำพวง
2. นางสาวนฤมล  อนุมา
3. นายรัชภูมิ  สืบสาร
 
1. นางจุฬาวรรธน์  สะสม
 
876 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 69.25 ทองแดง 8 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 1. นางสาวนิชกานต์  ธรรมศิริ
2. นายสุทธิพงษ์  สุวรรณ
3. นางสาวอัจจิมา  ศรีหนองบัว
 
1. นางรุจิราภรณ์  หทัยงาม
 
877 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหลวง 1. นางสาวปาติมา  คนสูง
2. นางสาววาสนา  อายุยืน
3. นางสาวเมทินี  มะลิวรรณ
 
1. นางสาวนิธิกานต์  ปัญญา
2. นางเนตรนภา  ขจรบริรักษ์
 
878 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65.66 ทองแดง 10 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวมณีรัตน์  แซ่โซ้ง
2. นายสถิรพัฒน์   ทรงวรพันธ์
3. นายอโนทัย  เลาอริยวงค์
 
1. นางสาวจิตติมา  เขื่อนคำ
2. นายอภิญญา  หมอป่า
 
879 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64.75 ทองแดง 11 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. นายจิรเดช  แก้วอินแสง
2. นายชูเกียรติ  แซ่โซ้ง
3. นางสาวพิชญาภัค  ไชยสถาน
 
1. นางเนาวรัตน์  ชุ่มเย็น
2. นางวารุณี  แก้วจันทร์ฉาย
 
880 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64.25 ทองแดง 12 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นางสาวชัญญานุช  มีคำ
2. นางสาวณัฏฐธิดา  วิชัยต๊ะ
3. นางสาวลักษิกา  ปาเป็ง
 
1. นางสาวเบญจพร  จายานะ
2. นางณัฐพร  บุญอินทร์
 
881 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.76 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. นางสาวดาริน  แสนย่าง
2. เด็กหญิงวีธรา  แซ่ท้าว
3. นางสาวอารีรัตน์  พันธ์แก้ว
 
1. นางปนัดดา  ภู่จันตระกูล
2. นายวรานนท์  คำสีทิพย์
 
882 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.18 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงกฤตพร  อินทะนันท์
2. นางสาวรุ่งทิพย์  เรืองอินตา
3. เด็กหญิงเจียรนัย  การงาม
 
1. นางสุวพรรณ  สวนแก้ว
2. นางอุดมลักษณ์  ปันอินทร์
 
883 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 78.78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงลินนภัสร์  วิจิตร์กุลวัน
2. เด็กหญิงสิริกร  ปันชัย
3. เด็กหญิงสุชานันท์  วงค์กองแก้ว
 
1. นางสาวจันทิรา  เครือใจ
 
884 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 74.08 เงิน 4 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกนกพร  ปันต๊ะ
2. เด็กชายชนะชล  นาไชยธง
3. เด็กหญิงทิพปภา  ศรีวิชัย
 
1. นางมาลี  ขันทแพทย์
2. นางละมัย  แซ่เต็น
 
885 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 5 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 1. สามเณรธนรักษ์  จินตเกษกรณ์
2. สามเณรพงศธร  เบอร์ผัด
3. สามเณรภีรพัฒน์  สุมทุม
 
1. นายอภิชาติ  เพชรดิน
2. พระมหาเสกสรร  สุขจำเริญ
 
886 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวกนิษฐา  เถวียน
2. นายทศพล  วิเชียรสาร
3. นางสาวสุกัญญา  สุปัน
 
1. นางสุวพรรณ  สวนแก้ว
2. นางอุดมลักษณ์  ปันอินทร์
 
887 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. นางสาวจิตตรง  บุญวัน
2. นางสาวภารุจ  ละพรม
3. นางสาวสุกัญญา  แซ่ว่าง
 
1. นางปนัดดา  ภู่จันตระกูล
2. นายวรานนท์  คำสีทิพย์
 
888 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวขวัญสุดา   ยะป๊อก
2. นางสาวปรียานุช  แปงใจ
3. นางสาวสุธีมา  เสียงหาญ
 
1. นางสาวจันทิรา  เครือใจ
 
889 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวจรรยพร  แสนโซ้ง
2. นางสาวดวงแก้ว  แซ่โซ้ง
3. นางสาวปิยนุช  แซ่เฮ้อ
 
1. นางสาวจิตติมา  เขื่อนคำ
2. นางวีนา  มั่งมี
 
890 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงพัชรวรรณ  รัตน้ำหิน
2. เด็กหญิงอรไพลิน  สนิทยา
 
1. นางสาวน้ำเพชร  สิงหราไชย
2. นายธวัช  พรมี
 
891 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  บุญตั้ง
2. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เวียงนิล
 
1. นายศศกร  เฟื่องนิคม
2. นายชโยดม  พลายสาร
 
892 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงณัชชา  ปัญญาวงศ์
2. เด็กหญิงนภัสสร  เจริญดี
 
1. นายธัญวัฒน์  กาบคำ
2. นางสาวกชกรณ์  ร้อยแก้ว
 
893 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. เด็กชายภัทรพงษ์  วงค์ทา
2. เด็กชายวรัญชัย  ติ๊บผ่อง
 
1. นางสาวศิริกานต์  คฤหานนท์
2. นางสาวสรัญญา  ใจสีธิ
 
894 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงพรพรหม  พอจิต
2. เด็กหญิงรัชชนก  พยอมใหม่
 
1. นางอรวรรณ  ศรีอักษร
 
895 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กชายกิตติโชค  แหลมทอง
2. เด็กชายเอกนรินทร์  ภูมล
 
1. นายเอกราช  สุเต็ม
2. นายคมกฤษณ์  ขันตี
 
896 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 1. สามเณรคฤเมธา  อุดมสุข
2. สามเณรพีรดนย์  ไชยยะ
 
1. นายธงชัย  ธรรมสละ
 
897 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ปัญจขันธ์
2. เด็กชายภราดร  เสมอ
 
1. นายสุรชัย  ใจซื่อ
2. นางสาววิไลวรรณ  เนตรวีระ
 
898 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสา 1. เด็กชายธีรพล  หมื่นชนะสงคราม
2. เด็กชายธีรศักดิ์  สอนศิริ
 
1. นางรุ่งทิพย์  เทพประสิทธิ์
2. นางโสภิณ  อมรรัตน์
 
899 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านนคร 1. เด็กชายพิสิษฐ์  ธะนะแก้ว
2. เด็กชายวุฒิกร  ศรีสุวรรณ์
 
1. นายยุทธนา  กันทะสอน
2. นายสมบัติ  คณะเทศ
 
900 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายศิวพงษ์  วงศ์สงคราม
2. เด็กชายศิวพล  วงศ์สงคราม
 
1. นางอัจฉรา  นิลทะวงษ์
2. นายศศกร  เฟื่องนิคม
 
901 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายกิตติธัช  ใหม่เทวิน
2. เด็กชายชวาลวุฒิ  อินถา
 
1. นางสาวน้ำเพชร  สิงหราไชย
2. นายธวัช  พรมี
 
902 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก 1. นายวชิรวิทย์  อินต๊ะเขื่อน
2. นายศุภชัย  สุภา
 
1. นางอัญชลี  เกตุดี
2. นางสาวเนตรดาว  ใจจันทร์
 
903 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยานี  ใจหมั้น
2. เด็กชายปุณมนัส  ขันคำมาละ
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  เจริญสุข
2. นางวัชราภรณ์  พัฒนเกรียงไกร
 
904 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายคู่บุญ  ยะใหม่วงศ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ปัญญา
 
1. นายอภิราม  งานชูกิจ
2. นางอรุณี  ชัยพิชิต
 
905 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 1. สามเณรภีรพัฒน์  สุมทุม
2. สามเณรวรพงษ์  จันทร์พรหม
 
1. นายธงชัย  ธรรมสละ
 
906 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. นายธนพล  เครือแก้ว
2. นายวงศกร  สุวรรณิเวศ
 
1. นายสุรชัย  ใจซื่อ
2. นายหัสดินทร์  บุญเป็ง
 
907 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวญาณินี  กันทะสอน
2. นางสาวนัฐวรรณ  นันต๊ะปิน
 
1. นางอัจฉรา  นิลทะวงษ์
2. นางสาวพัณณิตา  พิมพ์มาศ
 
908 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่จริม 1. นางสาวนฤมล  พรมไชยวงศ์
2. นายิชิติพันธ์  ขัติปัญญา
 
1. นายนิรันดร์  แท่นทอง
2. นายวีรากร  คำนาน
 
909 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนนาน้อย 1. นายจิรายุ  กระเดื่อง
2. นายบดินวิวัฒน์  พูนสิริถวร
 
1. นางสาวน้ำเพชร  สิงหราไชย
2. นางสาวอุมาวดี  วงษ์มิตร
 
910 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายณัฐวัฒน์  กุ๊กไชย
2. นางสาวสินีนาถ  จินดาพล
 
1. นายอภิราม  งานชูกิจ
2. นายธีราวัฒน์  ไชยเขียว
 
911 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนสา 1. นางสาวดวงเดือน  หมื่นจินะ
2. นายวรุตม์  อนุภาพ
 
1. นางรุ่งทิพย์  เทพประสิทธิ์
2. นางโสภิณ  อมรรัตน์
 
912 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 7 โรงเรียนน่านนคร 1. นายปฏิพัทธ์  ธนะตั๋น
2. นายพงศกร  โนฟู
 
1. นายยุทธนา  กันทะสอน
2. นายชูเชษฐ  พุ่มพวง
 
913 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 1. สามเณรจอมฟ้า  นันทบุรี
2. สามเณรสุภณัฐ  เพ็งสุวรรณ
 
1. นายธงชัย  ธรรมสละ
 
914 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายปฏิพัฒน์  อินนันใจ
2. เด็กชายเมธา  ชื่นแสงเนตร
 
1. นางสาวน้ำเพชร  สิงหราไชย
2. นายถนัดกิจ  ศรีวิไชย
 
915 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  พุทธวงศ์
2. เด็กชายดนัยวิทธ์  นวลแปง
 
1. นายอภิราม  งานชูกิจ
2. นางอรุณี  ชัยพิชิต
 
916 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงณัฐรินีย์  หนองกาวี
2. เด็กชายธนวัฒน์   รักษายุทธภัณฑ์
 
1. นายธัญวัฒน์  กาบคำ
2. นายภาสกร  กติยา
 
917 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กชายนันทพงศ์  พึ่งเมือง
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เนตรทิพย์
 
1. นางสาวสุนิตา  ไชยชนะ
2. นางสาวสุดารัตน์  หอมดอก
 
918 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงทิพย์ดุรีย์  บูรณกิจ
2. เด็กชายปัฐน์ณภัทร  คำชาย
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แก้วด้วง
2. นายชโยดม  พลายสาร
 
919 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 1. สามเณรจิรพนธ์  ซ้อนกัน
2. สามเณรสิทธิพงษ์  มงคล
 
1. นายธงชัย  ธรรมสละ
 
920 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นายณัฐพล  ปานแดง
2. นางสาวพีรดาพร  ติขะ
 
1. นางสาวน้ำเพชร  สิงหราไชย
2. นายถนัดกิจ  ศรีวิไชย
 
921 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวพัชรพร  ชัยวงค์
2. นางสาวพิชญ์ชนก  เล่าลือ
 
1. นายชโยดม  พลายสาร
2. นายพงษ์ศักดิ์  แก้วด้วง
 
922 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวชวัลรัตน์  เต็งไตรรัตน์
2. นางสาวณัฐนรี   ปัญญา
 
1. นางอรุณี  ชัยพิชิต
 
923 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 1. นายวรากร  โนจิตร
2. นายสิทธิพงษ์  กันทะ
 
1. นายณภัทร์สกล  ปัญญา
2. นายคมสัน  นิ่มพยา
 
924 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสา 1. นายณัฐนนท์  ตั้งเพชรศักดิ์กุล
2. นายพุทธชาติ  อ้อยคำ
 
1. นายธัญวัฒน์  กาบคำ
2. นายภาสกร  กติยา
 
925 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวณัฐธิดา  ใต้
2. นางสาววชิรญาณ์  วรรณศรี
 
1. นายอภิราม  งานชูกิจ
 
926 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กหญิงรุจิรัตน์  เวชมะโน
2. เด็กหญิงเบญญาภา  กันทะมัง
 
1. นางณัชชาวีณ์  สุยะนา
2. นางวัชราภรณ์  พัฒนเกรียงไกร
 
927 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านนคร 1. เด็กชายพลชวรรณ  ถุงจาวะนะ
2. เด็กชายสิทธิโชค  ทองปัญญา
 
1. นายยุทธนา  กันทะสอน
2. นายสมบัติ  คณะเทศ
 
928 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนสา 1. เด็กชายธนพัฒน์  พฤกษา
2. เด็กชายสธรรดร  ศรีทิศ
 
1. นางโสภิณ  อมรรัตน์
2. นางสาวศิริลักษณ์  อิทธิประเวศน์
 
929 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวสมิตานันท์  กองบุญเรือง
2. นางสาวเกตน์นิภา  กันทะวิชัย
 
1. นางอัญชลี  เกตุดี
2. นางสาวรัญจวน  ไชยแก้ว
 
930 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัชพร  พังยะ
2. เด็กหญิงศิริกมล  เบ้าพรม
 
1. นางสาวมาลัยพร  จันต๊ะ
2. นางสาวทิพวรรณ  สะเอียบคง
 
931 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนแม่จริม 1. เด็กชายบรรณวิทิต  พรมอิทธิ
2. เด็กหญิงอินทิรา  นันทสิทธิ์
 
1. นางสาวลักขณา  กาสี
2. นายเอกลักษณ์  แม้นพ่วง
 
932 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงธญาณี  ภามี
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  สมควร
 
1. นางอัจฉราวรรณ  แสงเพชร
 
933 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงธนัชพร  รินอินทร์
2. เด็กหญิงสุจิรา  แซ่คู
 
1. นางอัจฉรา  นิลทะวงษ์
2. นางสาวพัณณิตา  พิมพ์มาศ
 
934 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงวิรัลยา  ยอดยา
2. เด็กชายโอ๊ด  คำดง
 
1. นายเอกราช  สุเต็ม
2. นางสาวสุดารัตน์  หอมดอก
 
935 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กชายปุณพัฒน์  ทองวรรณ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ทองหล่อ
 
1. นางสาวรุจินันท์  ปันชัย
2. นางสาวสิริรัสมิ์  ศิริมาตย์
 
936 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญญาณี  ชูสิทธิ
2. เด็กหญิงวิสุดา  พงศ์ประทาร
 
1. นางสาวศิริกานต์  คฤหานนท์
2. นางสาวสรัญญา  ใจสีธิ
 
937 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. เด็กชายธนกฤต  นาไชยธง
2. เด็กชายธีรพันธ์  ใจเปี้ย
 
1. นายพงศกร  รุณอินตา
2. นายสมภพ  ใจบุญ
 
938 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายพัฒนพล  ทานัน
2. เด็กหญิงสุชานาถ  บ่อคำ
 
1. นางสาวอุมาวดี  วงษ์มิตร
2. นายถนัดกิจ  ศรีวิไชย
 
939 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 15 โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 1. เด็กหญิงกฤตยาณี  แขวงเมือง
2. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สิทธิวงศา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิญญูภัทร์  ใจกล้า
 
940 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 1. สามเณรชินวัตร  ไชยวงค์
2. สามเณรเมธวิน  สุธรรม
 
1. นายธงชัย  ธรรมสละ
 
941 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นายณัฐชนน  ผัสดี
2. เด็กชายธัญวิสิฎฐ์  สมบัติปัญญ์
 
1. นายภาสกร  กติยา
2. นายอนุวัต  แก้วด้วง
 
942 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่จริม 1. เด็กชายธีระพงศ์  ต๊ะยศ
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  สุรินทร์
 
1. นายนิรันดร์  แท่นทอง
2. นางสาวลักขณา  กาสี
 
943 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายนทีธาร  อุดตา
2. เด็กชายพิชญุตม์  สมบัติ
 
1. นายศศกร  เฟื่องนิคม
2. นางอัจฉรา  นิลทะวงษ์
 
944 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายภูผา  ศิริรัตน์
2. เด็กหญิงอรอร  แก้วโชติ
 
1. นางสาวณัชเมธาวรรณ  วุฒิ
 
945 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงน่านฟ้า  ไชยดี
2. เด็กหญิงภูริชญา  ตาดี
 
1. นางสาวอุมาวดี  วงษ์มิตร
2. นายถนัดกิจ  ศรีวิไชย
 
946 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายนราธิป  ประกิ่ง
2. เด็กหญิงสุกฤตา  เชื้อหมอ
 
1. นางอัจฉราวรรณ  แสงเพชร
 
947 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม    
948 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงชุติมา  กองคำ
2. เด็กหญิงปารเมศ  กิตติราช
 
1. นายธวัช  พรมี
2. นายถนัดกิจ  ศรีวิไชย
 
949 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านนคร 1. เด็กชายจิรภัทร  น้ำลัด
2. เด็กชายธนภัทร  อินต๊ะวิชา
 
1. นายยุทธนา  กันทะสอน
2. นายสมบัติ  คณะเทศ
 
950 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงณัฐพร  อิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงมาริณี  สำราญ
 
1. นางสาวทิพากร  แก้วอินทร์
 
951 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก 1. นายภานุวัฒน์  พรมรักษา
2. นางสาววริศรา  ต๊ะติ๊บ
 
1. นางอัญชลี  เกตุดี
2. นางเนตรดาว  ใจจันทร์
 
952 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายธนันชัย  ทิพย์ปัญญา
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  มงคล
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เนตรวีระ
 
953 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนแม่จริม 1. เด็กหญิงกชวรรณ  วันตุ้ม
2. เด็กหญิงธัญทิพย์ชา  วงค์พุทธคำ
 
1. นายนิรันดร์  แท่นทอง
2. นางสาวลักขณา  กาสี
 
954 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงศลิษา  ขจรโมทย์
2. นายสงกรานต์  วิลัยสัก
 
1. นางสาวพัณณิตา  พิมพ์มาศ
2. นางสาวอัจฉริยา  สารถ้อย
 
955 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  หน่อแก้ว
2. เด็กหญิงวรารัตน์  สิงห์สกุล
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  อิทธิประเวศน์
2. นางสาวดรุณรัตน์  จินดาคำ
 
956 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 1. สามเณรธัญเทพ  พรมเกษา
2. สามเณรนัทธพงศ์  แดงต๊ะ
 
1. นายธงชัย  ธรรมสละ
 
957 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงกฤษดาภรณ์  ศรีเริญ
2. เด็กหญิงภัทรดา  ศรีเริญ
 
1. นางภิรญา  สอนศิริ
2. นายคมกฤษณ์  ขันตี
 
958 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กชายกรวิชญ์  กันจะนา
2. เด็กชายนิธิวัฒน์  อ่อนเป็ง
 
1. นางสาวรุจินันท์  ปันชัย
2. นางสาวสิริรัสมิ์  ศิริมาตย์
 
959 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 12 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  พรมผาย
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญตา
 
1. นางสาวศิริกานต์  คฤหานนท์
2. นางสาวสรัญญา  ใจสีธิ
 
960 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 1. เด็กหญิงจามจุรี  ขัดสิริ
2. เด็กชายนัฐทนะที  จันดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิญญูภัทร์  ใจกล้า
 
961 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านนคร 1. นายจีระศักดิ์  อนันต๊ะ
2. นายศุภวิชญ์  อุตมะชัชวาล
 
1. นายยุทธนา  กันทะสอน
2. นายชูเชษฐ  พุ่มพวง
 
962 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาวณัชชา  ปาวี
2. นางสาวภาวนิกา  ยาพรม
 
1. นายธวัช  พรมี
2. นางสาวอุมาวดี  วงษ์มิตร
 
963 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสา 1. นายธเนศ  สุดประโคน
2. นายไตรวิชย์  สิริพูลเพ็ชร
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  อิทธิประเวศน์
2. นางสาวดรุณรัตน์  จินดาคำ
 
964 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวชัญญานุช  ตาน้อย
2. นางสาวมุฒิตา  ป้องปา
 
1. นางสาวทิพากร  แก้วอินทร์
 
965 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91 ทอง 5 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นายภาณุพงษ์  เจียมเชียง
2. นางสาวอักษรสวรรค์  สวัสดี
 
1. นายสมภพ  ใจบุญ
2. นายพงศกร  รุณอินตา
 
966 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนแม่จริม 1. นางสาวรุจิรางค์  ก้อเฝือ
2. นางสาวเกศรา  สอนนนฐี
 
1. นายนิรันดร์  แท่นทอง
2. นางสาวลักขณา  กาสี
 
967 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาววาสนา  ต๊ะวงศ์
2. นายวีรภัทร  แก้วกำเนิด
 
1. นางสาวอัจฉริยา  สารถ้อย
2. นายศศกร  เฟื่องนิคม
 
968 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. นางสาวขนิษฐา  กองบุญ
2. นางสาวนัทธมน  หมื่นจันทร์
 
1. นางไพรินทร์  แสนอินทร์
2. นางจุฑามาศ  พลสันติกุล
 
969 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 1. นางสาวสุภาณัฐ  นวลดี
2. นางสาวหทัยภัทร  เตชะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิญญูภัทร์  ใจกล้า
 
970 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกนกพร  ทะนันไชย
2. นางสาวกัลล์สุดา  ธรรมรักษา
 
1. นางอัญชลี  เกตุดี
2. นางสาวรัญจวน  ไชยแก้ว
 
971 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวนภัสวรรณ  แก้วแว่น
2. นางสาวลัคนา  สังเคน
 
1. นางสาวศิริกานต์  คฤหานนท์
2. นางสาวสรัญญา  ใจสีธิ
 
972 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 77 เงิน 12 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 1. นายธนากร  สายแสน
2. นางสาวรัตนาวดี  สีเทพ
 
1. นายคมสัน  นิ่มพยา
2. นายณภัทร์สกล  ปัญญา
 
973 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 75 เงิน 13 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 1. สามเณรจิรกิตติ์   รอบคอบ
2. สามเณรธนวัฒน์  แก้วทิพย์
 
1. นายพีรพันธ์  คำงาม
 
974 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นายณัฐพงศ์  โนลี
2. นายนครินทร์  กรุณา
 
1. นายอนุวัต  แก้วด้วง
2. นางสาวศิริลักษณ์  อิทธิประเวศน์
 
975 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายกฤตเมธ  พรมเสน
2. นายธีรกานต์  ถาวัลย์
 
1. นางสาวทิพากร  แก้วอินทร์
 
976 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวกนกวรรณ  ทะโปน
2. นางสาวธัญภรณ์  ทนันติ
 
1. นางสาวพัณณิตา  พิมพ์มาศ
2. นายชโยดม  พลายสาร
 
977 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 1. สามเณรญาณากร  พรหมลังกา
2. สามเณรเกียรติยศ  แซ่โซ้ง
 
1. นายพีรพันธ์  คำงาม
 
978 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายธันยบูรณ์  ธนูสนธิ์
2. นายเตชินท์  ว่องอิสริยวณิช
 
1. นางอรุณี  ชัยพิชิต
 
979 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายกษิฐ์เดช  อมรทิพย์วงศ์
2. นายชลสิทธิ์  เชื้อหมอ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ศิริชาญ
2. นายพงษ์ศักดิ์  แก้วด้วง
 
980 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 1. นายธีรพัฒน์  สร้อยศรี
2. นายรัฐพงศ์  สายสัมพันธ์
 
1. นายกฤษฎาพงษ์  สุตะ
2. นายพิสิษฐ์  เชิงแก้ว
 
981 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลวง 1. นางสาวณัฎฐยา  เขียวดี
2. นางสาวณัฐชภรณ์  แก้วใหม่
 
1. นางอัจฉราวรรณ  แสงเพชร
 
982 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  เขื่อนเพชร
2. เด็กชายธีรนัย  มิหายศ
3. เด็กหญิงศรินทิพย์  เฟื่องฟู
 
1. นายอนุวัต  แก้วด้วง
2. นางรุ่งทิพย์  เทพประสิทธิ์
 
983 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายวชิรวิทย์  รักษา
2. เด็กชายอรรถกร  มันจันทร์
3. เด็กชายโยบ  วงศ์ชูแก้ว
 
1. นายชโยดม  พลายสาร
2. นายศศกร  เฟื่องนิคม
 
984 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาวปภาณิน  พรมกามินทร์
2. นางสาวยุพดี  สิทธิโน
3. นางสาวอนัญญา  สุทธิ
 
1. นายธวัช  พรมี
2. นางสาวน้ำเพชร  สิงหราไชย
 
985 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสา 1. นางสาวณัฐวดี  โพธิ์ดี
2. นางสาวณัฐสุดา  โพธิ์ดี
3. นางสาวศรีสกุล  ตั้งเพชรศักดิ์กุล
 
1. นายอนุวัต  แก้วด้วง
2. นายภาสกร   กติยา
 
986 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวณัฐธีรา  คำเทพ
2. นางสาวปาลิตา  อารินทร์
3. นางสาวภคพร  ศิริวรวัจน์ชัย
 
1. นางสาวอัจฉริยา  สารถ้อย
2. นางอัจฉรา  นิลทะวงษ์
 
987 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นางสาวจิรัชยา  ทากัน
2. นางสาวนิตยา  อินนันใจ
3. นายอรรถพล  คำนวล
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  เจริญสุข
2. นางวัชราภรณ์  พัฒนเกรียงไกร
 
988 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นายจิราวิฒน์  เชื้อเมืองพาน
2. นางสาวสุทธิดา  ปัญญาทา
 
1. นายถนัดกิจ  ศรีวิไชย
2. นางสาวน้ำเพชร  สิงหราไชย
 
989 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวชนากานต์  เทพสุคนธ์
2. นางสาวณัฐธิดา  ไชยคำ
 
1. นางอรวรรณ  ศรีอักษร
 
990 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวณัฏฐธิดา  มงคลวิสุทธิ์
2. นายภานุพงศ์  สมมุติ
 
1. นางสาวพัณณิตา  พิมพ์มาศ
2. นางสาวอัจฉริยา  สารถ้อย
 
991 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. นายรัตนฤทธิ์  ประสมทรัพย์
2. นายวรุฒ  มงมาตร
 
1. นางไพรินทร์  แสนอินทร์
2. นางสาวรุจิรา  พอใจ
 
992 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 1. นายจิตรภานุ  ปันแอ
2. นายดนุสรณ์  เหมืองหม้อ
 
1. นายพิสิษฐ์  เชิงแก้ว
2. นายกฤษฎาพงษ์  สุตะ
 
993 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหลวง 1. นายกวินภพ  คนสูง
2. นางสาวประกายวรรณ  คนอยู่
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เนตรวีระ
 
994 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 7 โรงเรียนสา 1. นางสาวจิรภิญญา  คันทา
2. นางสาววริศรา  อินทะเขื่อน
 
1. นายธัญวัฒน์  กาบคำ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ขันทะนะ
 
995 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนน่านนคร 1. นายชญานิน  ต๊ะเฮิง
2. นายชิษณุพงศ์  หงษ์สาม
 
1. นายยุทธนา  กันทะสอน
2. นายจรัส  นันไชย
 
996 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 9 โรงเรียนแม่จริม 1. นายจิราวัฒน์  จันอิน
2. นายณัฐนนท์  สอนนนฐี
 
1. นายวีรากร  คำนาน
2. นางสาวลักขณา  กาสี
 
997 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 10 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นางสาวกมลทิพย์  คำพงษ์
2. นางสาวนิติยา  ดีมาก
 
1. นางสาวมาลัยพร  จันต๊ะ
2. นางสาวทิพวรรณ  สะเอียบคง
 
998 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 11 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นายบัณฑิต  บุญคำจอน
2. นางสาวศานันวดี  เลาอริยวงศ์
 
1. นายสมภพ  ใจบุญ
2. นายพยนต์  อ่อนเป็ง
 
999 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 11 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 1. สามเณรนัฐพงษ์  เขื่อนเพชร
2. สามเณรรังสรรค์  สรฤทธิ์
 
1. นายพีรพันธ์  คำงาม
 
1000 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 1. นายยศภัทร  นันวงค์
2. นายศรัณยู  อุดนัน
 
1. นายณภัทร์สกล  ปัญญา
2. นายคมสัน  นิ่มพยา
 
1001 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. นายทิวัถต์  แซ่ลี
2. นายแสงเพชร  แซ่ลี
 
1. นางภิรญา  สอนศิริ
2. นายคมกฤษณ์  ขันตี
 
1002 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก 1. นายกิตตินันท์  คำภีระ
2. นายชัยวัฒน์  ขันป้อง
 
1. นางอัญชลี  เกตุดี
2. นางสาวรัญจวน  ไชยแก้ว
 
1003 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายคณิศร  พรมกามินทร์
2. เด็กชายธนกฤต  เอื้อเฟื้อ
3. เด็กชายวิศรุต  เสนตา
 
1. นายถนัดกิจ  ศรีวิไชย
2. นายธวัช  พรมี
 
1004 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายชุติพนธ์  ศิริวรวัจน์ชัย
2. เด็กชายปราชญ์ชยา  ฤกษ์วิชัยกุล
3. เด็กชายภัทรดนัย  เมืองวงค์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แก้วด้วง
2. นายชโยดม  พลายสาร
 
1005 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายธนภัทร  เลาคำ
2. เด็กชายปวเรศ  ปางน้อย
3. เด็กชายเชาว์วรรธน์  แสนเสมอ
 
1. นางปียมาศ  พาใจธรรม
 
1006 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กชายอภิชาติ  คีรีกุลไพศาล
2. เด็กชายเฉลิมพล  ยังเเสง
3. เด็กชายเทิดศักดิ์  กาญจนเวโรจน์
 
1. นายสุกิจ  สุวรรณ์
2. นายสิงห์  สุจันทร์
 
1007 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายกฤตยชญ์  ไชยมณี
2. นายกฤตเมธ  ถาวงศ์
3. นายนิรันดร์  วงศ์พรมมา
 
1. นายอรรณพ  สิทธิสาร
2. นายธีราวัฒน์  ไชยเขียว
 
1008 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาน้อย 1. นายกฤษณะ  นันไชย
2. นายภัทรพล  ธุระเสน
3. นายอัษฎายุธ  ดวงมา
 
1. นายถนัดกิจ  ศรีวิไชย
2. นางสาวน้ำเพชร  สิงหราไชย
 
1009 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายปริญญา  อินใจ
2. นายปวริศ  ร้านชิตวงค์
3. นายอังศุชาลน์  สิทธิวุฒิ
 
1. นายชโยดม  พลายสาร
2. นายเกียรติศักดิ์  ศิริชาญ
 
1010 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. นางสาวศุภาวรรณ  แซ่ลี
2. นางสาวอาทิตยา  ใจปิง
3. นางสาวเนตรนภา  แซ่ผ่าน
 
1. นายสุกิจ  สุวรรณ์
2. นายสิงห์  สุจันทร์
 
1011 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายณัฐพงศร์  จงจิตร
2. เด็กชายธนกร  คำนวณ
3. เด็กชายธิรภัทร  จันเป็ง
 
1. นายถนัดกิจ  ศรีวิไชย
2. นางสาวอุมาวดี  วงษ์มิตร
 
1012 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กชายจิรายุ  ดำดง
2. เด็กชายนันทพงษ์  พึ่งเมือง
3. เด็กชายวัชรสาร  บุญอิน
 
1. นายสุกิจ  สุวรรณ์
2. นายปรัชญา  สมณะช้างเผือก
 
1013 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. นางสาวธนฝน  แสนเขื่อน
2. นางสาววารี  บุญวัน
3. นางสาวเนตรนภา  แสนซุ้ง
 
1. นายสุกิจ  สุวรรณ์
2. นายสิงห์  สุจันทร์
 
1014 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาน้อย 1. นายจิรวัฒน์  พรมฝั้น
2. นายชโยชา  ชวลิตสุวรรณ
3. นายพสุธาทิพย์  ขัดแก้ว
 
1. นายถนัดกิจ  ศรีวิไชย
2. นายธวัช  พรมี
 
1015 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายณภัทร  พิชา
2. เด็กชายปธานิน  ต้นผล
3. เด็กชายพัทธพล  ฝายนันทะ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แก้วด้วง
2. นายชโยดม  พลายสาร
 
1016 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายชยากรณ์  คำสุรันทร์
2. เด็กชายศุภกิตติ์  ยศบุญเรือง
3. เด็กชายศุภวิชญ์  สุปินะ
 
1. นายถนัดกิจ  ศรีวิไชย
2. นางสาวน้ำเพชร  สิงหราไชย
 
1017 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กชายอภิชาติ  คีรีกุลไพศาล
2. เด็กชายเฉลิมพล  ยังแสง
3. เด็กชายเทิดศักดิ์  กาญจนเวโรจน์
 
1. นายสุกิจ  สุวรรณ์
2. นายชรินทร์  ภิชัยวงค์
 
1018 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นายจิรวัฒน์  สุภา
2. นายธวัชชัย  คำมานะ
3. นายเจษฎากร  เมฆแสง
 
1. นายธัญวัฒน์  กาบคำ
2. นางสาวดรุณรัตน์  จินดาคำ
 
1019 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. นางสาวกนกอร  ปันอิน
2. นางสาวพนารัตน์  ขัดศิริ
3. นางสาวอมลวรรณ  คำลือ
 
1. นายสุกิจ  สุวรรณ์
2. นายปรัชญา  สมณะช้างเผือก
 
1020 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาน้อย 1. นายฐิติศักดิ์  โนตั๋น
2. นายนพรัตน์  เสนา
3. นายศตวรรษ  นุมา
 
1. นายถนัดกิจ  ศรีวิไชย
2. นางสาวอุมาวดี  วงษ์มิตร
 
1021 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นายนนทพันธ์  คำมอญ
2. เด็กชายปุระชัย  ไชยแก้ว
3. นางสาวพิมพ์พลอย  กวาวสิบสาม
 
1. นายธัญวัฒน์  กาบคำ
2. นางโสภิณ  อมรรัตน์
 
1022 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวธัญวรัตน์  อิ่นแก้ว
2. นางสาวมาธวี  มงคลรัตน์
3. นางสาวสุภาพรรณ  ใจเย็น
 
1. นายอรรณพ  สิทธิสาร
2. นายมนตรี  นันตา
 
1023 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวฐานิชา  ดวงตา
2. นางสาวณัฐพันธุ์  ดาวนันท์
3. นางสาวพาทินธิดา  สัจจานิลการ
 
1. นางสาวอัจฉริยา  สารถ้อย
2. นายพงษ์ศักดิ์  แก้วด้วง
 
1024 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายกิจชนะ  วงศ์เทพ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  คำแก้ว
3. เด็กชายภูภิภัทร  ตันแสน
 
1. นายกสานติ์  วรรณภพ
2. นางสาวเพ็ญศรี  วุฒิตา
 
1025 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กชายณัชพล  ไชยอักษร
2. เด็กชายทินภัทร  แก้วจัทร์เพชร
3. เด็กชายธีรเมธ  โสภา
 
1. นายอภิชิต  เงินกองแก้ว
2. นายนรัญ  นันธนะวิบูลย์
 
1026 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจิราภา  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายภูษิต  ไพรี
3. เด็กหญิงยุราพันธ์  คำทิพย์
 
1. นางปิยวรรณ  เสาร์สูง
2. นางธัญลักษณ์  คำรศ
 
1027 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงชลลดา  ภิรมย์
2. เด็กชายชวกร  ยะเสน
3. เด็กหญิงบุญคณาทิศ  น้อยตำแย
 
1. นางสาวพัชรี  ปามะ
2. นายจันทรชัย  เกษรชื่น
 
1028 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 1. นายทัตพงศ์  คำหน้อย
2. นายสันติชัย  ใจเปี้ย
3. นายอดิศร  อินปาต๊ะ
 
1. นายชาญณรงค์  โนทะ
2. นายพิสิษฐ์  เชิงแก้ว
 
1029 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีนครน่าน 1. นายคริษฐ์  สัตยวงค์
2. นายชาญวิทย์  อภัยรุณ
3. นายรัฐนันท์  แซ่ท้าว
 
1. นายสมทบ  สุปินะ
 
1030 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นายณัชพล  ปันอุ่น
2. นายธนธรณ์  สุยะหน่อ
3. นายนพรุจ  สุรี
 
1. นายอภิชิต  เงินกองแก้ว
2. นายนรัญ  นันธนะวิบูลย์
 
1031 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. นางสาวกิตติมา  พูลคูณ
2. นางสาวขวัญฤทัย  แก้วทุมลา
3. นางสาวปิยปริญญา  ปันตี
 
1. นางสาวสงกรานต์  มหามิตร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงโสภา  ปรีชาวดี
 
1032 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวนิรันดร์รัตน์  ทรัพย์ศรีอุดม
2. นางสาวรัฐติพร  วิเศษกันทรากร
3. นายอุเทน  แซ่ท้าว
 
1. นางขวัญตา  สมเกียรติ
2. นางกมลรัตน์  ฐิติวัชร์วรกุล
 
1033 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ถึงสุข
2. เด็กหญิงสุวภัทร  จันทร์ต๊ะ
3. เด็กหญิงแคลทรียา  วงค์กองแก้ว
 
1. นางเยาวลักษณ์  คำกวน
2. นางสุดาลักษณ์  ไกรทอง
 
1034 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นางสาวพิมพิศา  อินทะจักร์
2. นางสาวสุวนันท์  กันไชย
3. นางสาวอินทิรา  มาลีกิตติการต์
 
1. นางเยาวลักษณ์  คำกวน
2. นางสุดาลักษณ์  ไกรทอง
 
1035 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. นายกิตติชภูมิ   แจ่มแสง
2. นายสราวุธ   อุตตะมา
3. นายเอกอัมรินทร์  คิดดี
 
1. นายประยงค์  คำก้อน
2. พระวรวุฒ  พุฒตรง
 
1036 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ดีสุยา
2. เด็กชายนวรัชช์   นวลละออง
3. เด็กหญิงนันทพร  สิงทองหอม
4. เด็กหญิงปวิณธิดา  สารใจ
5. เด็กหญิงภิญญดา   สะท้านบัว
6. เด็กหญิงสุธิตา  อุ่นคำปา
 
1. นางประพิณ  ปิยาพันธ์
2. นางสาวพรทิพย์  ณ น่าน
 
1037 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงกฤติมา  ต๊ะปุกคำ
2. เด็กหญิงธัญญภัค  โฝดสูงเนิน
3. เด็กหญิงนัฐลินี  สีพา
4. เด็กหญิงพัทลี  จันทร์เพ็ญ
5. เด็กหญิงระพีพร  พรมจักร์
6. เด็กหญิงเจนจิรา  อุ่มเจริญ
 
1. นางสุดาลักษณ์  ไกรทอง
2. นางเยาวลักษณ์  คำกวน
3. นางโสภิณ  อมรรัตน์
 
1038 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงจิตรานุช  ปากอง
2. เด็กหญิงณิชานันท์  สูงสุมาลย์
3. เด็กหญิงปุณยาพร  เสนตา
4. เด็กหญิงมัลลิกา  ทิศขันสา
5. เด็กชายวัชรากร  โตแย้ม
6. เด็กหญิงศิริประภา  ยศบุญเรือง
 
1. นางสาวพัชรี  ปามะ
2. นางพิกุล  เมฆนภา
 
1039 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   ช่างปลูก
2. เด็กหญิงกรกนก   ศรีสมพร
3. เด็กชายณัฐพงศ์   ดวงคำ
4. เด็กหญิงณัฐวรรณ   พ่วงเจริญ
5. เด็กหญิงธิตินันท์  เกตุอยู่
6. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  มงมาตร
 
1. พระวรวุฒ  พุฒตรง
2. พระสมชาย  แสนโซ้ง
3. นางไพบูลย์  รวมทรัพย์
 
1040 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกนกพร  แซ่พ่าน
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  กำแหง
3. เด็กชายชยานนท์  แซ่เติ๋น
4. นางสาวชลธิชา  งานงอก
5. เด็กหญิงสิตานัน  น้ำใจเกิดกุล
6. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ว่างวงค์เจริญชัย
 
1. นางปิยวรรณ  เสาร์สูง
2. นางพิมพ์พร  วุฒิไชย
3. นางธัญลักษณ์  คำรศ
 
1041 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวธัญชนิต  คำมูลอินทร์
2. นางสาวพิชชานันท์  วันควร
3. นางสาวภัทรา  สุภาจีน
4. นางสาวลักษมณ  ประเทศรัตน์
5. นางสาวหทัยชนก  สีลาดเลา
6. นางสาวเกศศินี  ขินาวงศ์
 
1. นางประพิณ  ปิยาพันธ์
2. นางสาวพรทิพย์  ณ น่าน
 
1042 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสา 1. นางสาวกรรณิการ์  ฟูสี
2. นางสาวกัญธิกา  วิละขันคำ
3. นางสาวพัชราภรณ์  บุญนำ
4. นางสาวพิมพ์ชนก  มินทะนา
5. นางสาววิลัยวรรณ  บุญนำ
6. นางสาวสุธีร์  กาวีจันทร์
 
1. นางสุดาลักษณ์  ไกรทอง
2. นางเยาวลักษณ์  คำกวน
3. นางโสภิณ  อมรรัตน์
 
1043 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. นางสาวฐิติวรดา  อินทร์ผ่อง
2. นางสาวนิรชา   จันต๊ะ
3. นางสาวพรนภัส   สายบุญทัน
4. นางสาวมณธิดา  เจริญสุข
5. นายสรสิช   สีก๊ะ
6. นางสาวสิริมน   กันทะยา
 
1. นางไพบูลย์  รวมทรัพย์
2. พระวรวุฒ  พุฒตรง
3. พระสุวิทย์  แปงใจ
 
1044 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 4 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. นางสาวชลธิชา  วาฤทธิ์
2. นางสาวธัญวรรณ  ไชยมงคล
3. เด็กหญิงพรรณนรี  น้อยทุ่ง
4. นายภานุ  คำแสน
5. นางสาวสิริกร  ตาลาว
6. นางสาวสุภาวิดา  นิลคง
 
1. นางสาวสิริรัสมิ์  ศิริมาตย์
2. นางสาวรุจินันท์  ปันชัย
 
1045 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 4 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 1. นางสาวกมลวรรณ  แจ้งโทน
2. นางสาวณัฐชยา  ธรรมศิริ
3. นางสาวณัฐนิช  ยะแสง
4. นายพงศ์พาณิชย์  ถึงสุข
5. นายสิทธิพล  ยะแสง
6. นางสาวสุภาวิตา  บัวอิ่น
 
1. นางสกาวเดือน  นาคศรี
2. นางลัดดาวัลย์  นันคำ
 
1046 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงกมลชนก  แก้วอินแสง
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  เสียงประโคน
3. เด็กหญิงเอมิตรา  ตระกูลพิทักษ์กิจ
 
1. นางวิชชุตา  พานิชอิน
2. นางสุวพรรณ  สวนแก้ว
 
1047 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กชายณัฐนันท์  ยอดออน
2. เด็กหญิงพิมพ์วดี  คะนองมาก
3. เด็กชายสงกรานต์  บุญตัน
 
1. นายน่านมงคล  อินด้วง
2. นางจงรัก  มีเงิน
 
1048 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  แซ่โซ้ง
2. นางสาวกัญญาวี  แซ่ว่าง
3. นางสาวปิยนุช  แสนท้าว
 
1. นางสาวแสงดาว  การินตา
2. นางสาวปณิฏฐา  เพ็งไธสง
 
1049 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีนครน่าน 1. นางสาวพรรณนารา  พลขจร
2. นายพิทักษ์ชัย  ลี้ประดิษฐ์
3. นายเอกวัฒน์  พัธนะชาญชัยกุล
 
1. นายสมทบ  สุปินะ
 
1050 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. นายกิตติพงษ์  มีเรือง
2. นายมนัส  บุษดี
3. นายอดิศร  เกตุละ
 
1. นายน่านมงคล   อินด้วง
2. นางจงรัก  มีเงิน
 
1051 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  ปินะอินทร์
2. เด็กหญิงนภัสสร  ลักขณะ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินจันตา
 
1. นายสมเกียรติ  สิทธิวงค์
2. นางสาวพูนทรัพย์  คนสูง
 
1052 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุญทา
2. เด็กหญิงอรุณรุ่ง  โซ้งตระกูลสิทธิ์
3. เด็กชายเมธัส  แซ่โซ้ง
 
1. นายกันตวิชญ์  ธิเสนา
2. นางพิมพ์พร  วุฒิไชย
 
1053 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. เด็กชายธมชาติ  เฟือยคำ
2. เด็กหญิงพลอยพิศุทธิ์  พกคำ
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เนตรใส
 
1. นายสถิตย์  นันทะน้อย
 
1054 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.92 ทอง 4 โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงลลนา  มาระวัง
2. เด็กหญิงอักษราภัค  อุดคำเที่ยง
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  หาญศิริ
 
1. นายสมพงษ์  คันธะเรศย์
2. นายพูนศักดิ์  ธรรมไชย
 
1055 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.5 ทอง 5 โรงเรียนแม่จริม 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  นันภิวงค์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ขำใจดี
3. เด็กหญิงธนัญญา  มัคพันธ์
 
1. นางปราณี  ขัติเนตร
2. นางกมลวรรณ  ตันติวัฒน์
 
1056 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.32 ทอง 6 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. เด็กชายจีระวัฒน์  ประยูรพงศ์
2. เด็กชายณัฐพล  สายอะลิน
3. เด็กชายทินภัทร  สายปันตัน
 
1. นายประยงค์  คำก้อน
2. นางไพบูลย์  รวมทรัพย์
 
1057 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.85 ทอง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. นางสาวกัญญาณัฐ  แซ่ลี
2. นางสาวจิตวดี  แซ่ว่าง
3. นางสาวจีรนันท์  ทวีชัย
 
1. นายน่านมงคล  อินด้วง
2. นางจงรัก  มีเงิน
 
1058 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.8 ทอง 8 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 1. สามเณรจิตรภาณุ  ถุงเสน
2. สามเณรชัยวุฒิ  เกษมวัฒน์
3. สามเณรติณณภพ  ครองดี
 
1. นายศิวะนันท์  บัวนิติสกุล
 
1059 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายธีรนันท์  อายุยืน
2. เด็กชายภูมินทร์  มะลิวรรณ
3. เด็กชายอรรถวุฒิ  จันทร์เถื่อน
 
1. นายเขมวรรษ  โคตรสิทธิ์
 
1060 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวจิราพร  ใหม่วงค์
2. นายสิรธีร์  คำจุ่น
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  มูลธิจันทร์
 
1. นายอนันต์  เทพอาจ
 
1061 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวธนัญญา  สุธรรม
2. นายวรัญญู  หาญกา
3. นางสาวอมรรัตน์  นันทิยา
 
1. นางเกสรสุคนธ์  เถาถวิล
2. นางกิ่งแก้ว  วงค์เป็ง
 
1062 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสา 1. นายรัฐศาสตร์  ทองเลิศ
2. นายอัครพนธ์  หัวนา
3. นางสาวเมวรินทร์  สุคำแปง
 
1. นายสมพงษ์  คันธะเรศย์
2. นายพูนศักดิ์  ธรรมไชย
 
1063 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.5 ทอง 4 โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาวทิพวรรณ  ใจดอนมูล
2. นางสาวนพธีรา  โนอินทร์
3. นางสาวพีชานิกา  ปานต๊ะระษี
 
1. นายชูชาติ  ใจบุญ
2. นางสาวพัชรี  ปามะ
 
1064 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.9 ทอง 5 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. นายกิตติพงษ์  อิ่มโอบฐ์
2. นายฐิติพงษ์  วงค์กันตา
3. นายสุรกิตติ์  สายปัน
 
1. นายประยงค์  คำก้อน
2. นางไพบูลย์  รวมทรัพย์
 
1065 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหลวง 1. นายธีระภัทร  ไชยยง
2. นายนราวิชญ์  มงคล
3. นายสิทธิกร  บ้านเป้า
 
1. นายเขมวรรษ  โคตรสิทธิ์
 
1066 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายชลน่าน  พานิชอิน
2. เด็กหญิงมนัญชยา  ต๊ะมี
3. เด็กหญิงอาทิตยา   คำมามูล
 
1. นางวิชชุตา  พานิชอิน
2. นางสุวพรรณ  สวนแก้ว
 
1067 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎากรณ์  สินใจ
2. เด็กหญิงนุชรินทร์  สินใจ
3. เด็กหญิงบุญญาอร  แสงวิเศษ
 
1. นางศุภลักษณ์  พาลวัล
2. นางกรรณิการ์  ศรีใชยอุ๊ด
 
1068 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวชุลีพร  นาทุม
2. นางสาวปิยาภรณ์  อภิวัน
3. นางสาววาทินี  คำเต็ม
 
1. นางปราณี  อินวาทย์
2. นางสาวสุพิชฌาย์  สง่างามสกุล
 
1069 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวตวงรัตน์  รินฤทธิ์
2. นางสาวนุจพร  อินน้อย
3. นางสาวอภิสรา  กาญจนหทัย
 
1. นางสุวพรรณ  สวนแก้ว
2. นางวิชชุตา  พานิชอิน
 
1070 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  สีคำภา
2. นางสาวสาริกา  ธิขัติ
3. นางสาวสุดารัตน์  บุญมี
 
1. นางศุภลักษณ์  พาลวัล
2. นางกรรณิการ์  ศรีใชยอุ๊ด
 
1071 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงปัทมา  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงลลิตา  กิตติชนะสกุล
3. เด็กหญิงศิริอร  อินต๊ะเม้า
 
1. นางรัญจวน  เตชะบูรณ์
2. นายเอกจิตร  กองทา
 
1072 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายธีรภัทร  รชตวงศ์ชัย
2. เด็กหญิงนัดทวัลย์  สุดสม
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  ปนันตา
 
1. นางศิริรัตน์  สุขยิ่ง
 
1073 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงพรนภา  อนุกรณ์
2. เด็กหญิงอาทิตยา   พาระนันท์
3. เด็กหญิงอาทิติยาพร  ทาตาล
 
1. นางประพิณ  ปิยาพันธ์
2. นางดวงสมร  ธรรมลังกา
 
1074 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงราวดี  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงสมหทัย  โชควัฒนานนท์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แซ่ว่าง
 
1. นางปิยวรรณ  เสาร์สูง
2. นางกฤษณรัตน์  ศักดิ์สิทธิ์
 
1075 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. นางสาวรุ่งทิวา  ถึงสุข
2. นางสาวอรอนงค์  ใจปิง
3. นางสาวแก้วตา  ฐิติวณิชยา
 
1. นางสาวศันสนีย์  ประชากรณ์
2. นายเอกจิตร  กองทา
 
1076 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่จริม 1. นางสาวบุญญารัตน์  วงค์พุทธคำ
2. นางสาวพิมพิกา  แสนเคี่ยน
3. นางสาวศุภรัศมิ์  พรมไชยวงศ์
 
1. นางกมลวรรณ  ตันติวัฒน์
2. นางปราณี  ขัติเนตร
 
1077 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวจรรญานีย์  ทะโปน
2. นางสาวพัชรียา  ต้นฟู
3. นางสาวเกวลิน  ซ้อนกัน
 
1. นางสาวพรทิพย์  ณ น่าน
2. นางดวงสมร  ธรรมลังกา
 
1078 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวน้ำฝน  แซ่เล้า
2. นางสาวศุวิลลดา  แซ่เฮ้อ
3. นางสาวโมรี  แซ่ย่าง
 
1. นางพริม  เทพทิพย์
2. นางปราณี  ไชยโภชน์
 
1079 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 1. นางสาวณฐมน  สิงห์ต๊ะนะ
2. นางสาวพวงผกา  สุวรรณ
3. นางสาววนิดา  อุดนัน
 
1. นางสกาวเดือน  นาคศรี
2. นางฉัตรฤดี  อุดคำเที่ยง
 
1080 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงธันญ์วริน  สารสิริโรจน์
2. เด็กชายภูเบศ  โทนิน
3. เด็กหญิงรักษณาลี  การกาวี
 
1. นางประพิณ  ปิยาพันธ์
2. นางสาวพรทิพย์  ณ น่าน
 
1081 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงฉันทนา  ทรงตระกูลวงศ์
2. เด็กหญิงมัตสยา  แสนย่าง
3. เด็กหญิงวรรณิชา  วงศ์ยังประเสริฐ
 
1. นางรัญจวน  เตชะบูรณ์
2. นายเอกจิตร  กองทา
 
1082 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวกาญจนา  แซ่ท่อ
2. เด็กหญิงกาลิน  แสนโซ้ง
3. นางสาวนพพร  แซ่เฮ้อ
 
1. นางปิยวรรณ  เสาร์สูง
2. นางกฤษณรัตน์  ศักดิ์สิทธิ์
 
1083 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวปริชญา  แก่นจันทร์
2. นางสาวพรนัชชา  รัตนา
3. นางสาวภาณุมาศ  โรจน์นวกร
 
1. นางประพิณ  ปิยาพันธ์
2. นางสาวพรทิพย์  ณ น่าน
 
1084 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวกันภิรมย์  พรมมี
2. นางสาวกิตติยา  โกศิริ
3. นางสาวลักษิกา  ล้วนปวน
 
1. นางประกาย  กาบวัง
2. นางนงนภัส  ชัยพินิจ
 
1085 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. นางสาวฉัตรพร  บุญอิน
2. นางสาวปราณี  ทรงเจริญวัฒนา
3. นางสาวพิสินี  ศิริคาม
 
1. นางสาวศันสนีย์  ประชากรณ์
2. นายเอกจิตร  กองทา
 
1086 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 78.66 เงิน 4 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวกาญจนา  เอี๊ยวเจริญ
2. นางสาวพิมพา  แซ่ย่าง
3. นางสาวอาลี  แซ่เฮ้อ
 
1. นางพริม  เทพทิพย์
2. นางปราณี  ไชยโภชน์
 
1087 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 1. นางสาวฐิติพร  เตอะอำภา
2. นายธนากร  อนุทะ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  นารีวัฒน์
 
1. นางสกาวเดือน  นาคศรี
2. นางลัดดาวัลย์  นันคำ
 
1088 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กชายนวัช  อ่อนนา
2. เด็กหญิงมุทิตา  ตาปิ๋วเครือ
3. เด็กชายสุรินทร์  ศิริมูล
 
1. นางสาวมาลัยพร  จันต๊ะ
2. นางสาวทิพวรรณ  สะเอียบคง
 
1089 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นางสาวรวิสรา  เสนนันตา
2. นางสาววิชญาพร  บังเมฆ
3. นางสาวสายธาร  อินต๊ะเพ็ชร
 
1. นางสาวมาลัยพร  จันต๊ะ
2. นางสาวทิพวรรณ  สะเอียบคง
 
1090 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 1. นายธนวันต์  ยะแสง
2. นายพีรพล  บุญเทพ
3. นายวรนนท์  บุญเทพ
 
1. นางสกาวเดือน  นาคศรี
2. นายรุ่งโรจน์  ศรรบศึก
 
1091 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลวง 1. นายกฤษณะ  ธนะวงศ์
2. นายธีรภัทร  ชุมภูชนะภัย
3. นางสาววิจิตรา  หมอป่า
 
1. นายหัสดินทร์  บุญเป็ง
2. นางสาวจันทร์จุรีย์  ดีวงค์
 
1092 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ชนะพิศ
 
1. นางสุประภา  ทิเกียง
 
1093 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กชายจิตตกร  จิตรัตน์
 
1. นางสุประภา  ทิเกียง
 
1094 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กชายณัฐดนัย  วัฒนะศิริอายา
 
1. นางสุประภา  ทิเกียง
 
1095 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายธนกร  จันทร์บ่อโพธิ์
 
1. นายชินวิทย์  จันทร์เพ็ญ
 
1096 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายสราวุธ  โพธิขาว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
1097 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงวรรณพร  มูลสติ
 
1. นางมาลี  ไชยยศ
 
1098 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  กาตาคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
1099 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสา 1. เด็กชายกิตตินันท์  ทะนันไชย
 
1. นางมาลี  ไชยยศ
 
1100 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กชายฐานันดร  หมื่นจินะ
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
 
1101 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นางสาวนาถอนงค์  มูลเทียน
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
 
1102 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นายรัตนชัย  ขันทะสอน
 
1. นางสุประภา  ทิเกียง
 
1103 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นายอดิศักดิ์  เชียงกาขัน
 
1. นายศุภฉันท์  ธนะปัด
 
1104 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงกานติมน  แสนซุ้ง
2. เด็กชายอรรภพล  ลักษณะนิยม
 
1. นางสาวสุนิตา  ไชยชนะ
2. นางภิรญา  สอนศิริ
 
1105 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จริม 1. เด็กชายธิติวุฒิ  คำแปลงตัน
2. เด็กชายธีรภัทร  พรหมเกษา
 
1. นางสาวบุศราภรณ์   สมบุญ
2. นางสาวนันทิยา  เขื่อนเมือง
 
1106 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสา 1. เด็กชายนันทภพ  คำบุญเรือง
2. เด็กชายรัชชานนท์  ยะคำ
 
1. นางโสภิณ  อมรรัตน์
2. นางสาวดรุณรัตน์  จินดาคำ