สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีศรีน่าน 98 16 5 1 119
2 สา 87 12 5 1 104
3 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 71 9 2 1 82
4 นาน้อย 67 17 2 3 86
5 สันติสุขพิทยาคม 33 17 6 5 56
6 บ้านหลวง 31 20 7 6 58
7 นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 25 25 10 6 60
8 นาหมื่นพิทยาคม 25 9 7 2 41
9 ราชประชานุเคราะห์ 56 24 9 10 6 43
10 แม่จริม 20 15 8 5 43
11 น่านนคร 20 8 7 5 35
12 บ่อสวกวิทยาคาร 15 11 0 4 26
13 ตาลชุมพิทยาคม 14 15 4 2 33
14 น่านคริสเตียนศึกษา 14 10 12 8 36
15 สาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก 10 7 8 4 25
16 ศรีนครน่าน 7 13 6 0 26
17 น่านประชาอุทิศ 6 6 4 3 16
18 เมืองลีประชาสามัคคี 5 8 4 2 17
19 ยาบหัวนาวิทยา 5 6 10 3 21
20 นันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 4 10 9 9 23
รวม 581 243 126 76 1,026