หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 น่าน 1
ณ ร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน , ร.ร.สตรีศรีน่าน ,ร.ร.นันทบุรีวิทยาฯ , ร.ร.น่านคริสเตียนศึกษา,ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ฯ

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาว ปภาอร โชติวรกิจภิญโญ ครู โรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการกลาง(รวบรวมคะแนน)
2 นายวัชระ วงศ์ษารัฐ ครู โรงเรียนสา อำนวยการแข่งขันและดำเนินงาน
3 นายประทีป ปัญญานะ ครู โรงเรียนสา อำนวยการแข่งขันและดำเนินงาน
4 นายเกรียงไกร คำมอญ ครู โรงเรียนสา อำนวยการแข่งขันและดำเนินงาน
5 นางสาวพิชญวดี ใจสุภาพ ครู โรงเรียนสา อำนวยการแข่งขันและดำเนินงาน
6 นายเกรียงไกร คำมอญ ครู โรงเรียนสา ฝ่ายสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม
7 นายภูสิทธิ์ การินทร์ ครู โรงเรียนสา ฝ่ายสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม
8 นายสุพจน์ เหมวิพัฒน์ ครู โรงเรียนสา ฝ่ายสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม
9 นางสาวพิชญวดี ใจสุภาพ ครู โรงเรียนสา ฝ่ายสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม
10 นายเกรียงไกร คำมอญ ครู โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
11 นายภูสิทธิ์ การินทร์ ครู โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
12 นายวัชระ วงศ์ษารัฐ ครู โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
13 นางสาวพิชญวดี ใจสุภาพ ครู โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
14 นายชูศักดิ์ เมืองชัย ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
15 นายวีระพล สุภาวรรณ์ ครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
16 นายวีระศักดิ์ เขื่อนคำ ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
17 นายวัชรพงศ์ สุริยะสาร ครู โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
18 นางจินตนา แก้วถา ครู โรงเรียนน่านประชาอุทิศ คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
19 นายชูชาติ อาสนะ ครู โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
20 นายเรืองฤทธิ์ ดวงภูเมฆ ครู โรงเรียนน่านนคร คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
21 นายวัชระ วงศ์ษารัฐ ครู โรงเรียนสา คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
22 นายเอกชัย ตั้งเพชรศักดิ์กุล ครู โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
23 นางยุพิน เขื่อนดิน ครู โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
24 นายบรรจง วงศ์วิวัฒน์ธนะ ครู โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
25 นายจักรกฤษณ์ ผาสุข ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
26 นายบรรจบ เบญจมาลย์ ครู โรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
27 นายเรืองเดช เชียงแข็ง ครู โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
28 นายมงคล เวติวัฒนา ครู โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
29 นางสาวอารุณี แก้วแสงอินทร์ ครู โรงเรียนแม่จริม คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
30 นายบุรัสกร กุดนาน้อย ครู โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
31 นางสาววรนุข สุนันทนานนท์ ครู โรงเรียนบ้านหลวง คณะกรรมการแต่งข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
32 นางสาวอารุณี แก้วแสงอินทร์ ครู โรงเรียนแม่จริม คณะกรรมการรวบรวมข้อสอบและเย็บข้อสอบ
33 นางจินตนา แก้วถา ครู โรงเรียนน่านประชาอุทิศ คณะกรรมการรวบรวมข้อสอบและเย็บข้อสอบ
34 นายเกรียงไกร คำมอญ ครู โรงเรียนสา คณะกรรมการรวบรวมข้อสอบและเย็บข้อสอบ
35 นายภูสิทธิ์ การินทร์ ครู โรงเรียนสา คณะกรรมการรวบรวมข้อสอบและเย็บข้อสอบ
36 นายบรรจง วงศ์วิวัฒน์ธนะ ครู โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม คณะกรรมการตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อสอบ
37 นายหยาด พิมสาร ครู โรงเรียนศรีนครน่าน คณะกรรมการตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อสอบ
38 นางสาววรนุข สุนันทนานนท์ ครู โรงเรียนบ้านหลวง คณะกรรมการตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อสอบ
39 นายมงคล เวติวัฒนา ครู โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี คณะกรรมการตรวจข้อสอบ
40 นายบรรจบ เบญจมาลย์ ครู โรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการตรวจข้อสอบ
41 นายสุพจน์ เหมวิพัฒน์ ครู โรงเรียนสา คณะกรรมการตรวจข้อสอบ
42 นายธนวัฒน์ แปงต่อม ครู โรงเรียนสา คณะกรรมการตรวจข้อสอบ
43 นางยุพิน เขื่อนดิน ครู โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตรวจข้อสอบ
44 นายบุรัสกร กุดนาน้อย ครู โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม คณะกรรมการตรวจข้อสอบ
45 นายภูสิทธิ์ การินทร์ ครู โรงเรียนสา คณะกรรมการตรวจข้อสอบ
46 นางสาวสุรีวัลย์ ตนใจ ครู โรงเรียนสา คณะกรรมการตรวจข้อสอบ
47 นายกฤษดา นันทวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสา ที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
48 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประธานกรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
49 นายพรชัย การุณยฐิติ ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประธานกรรมการตัดสินรายการแข่งขัน ขับร้องเพลงไทย/วงเครื่องสายวงเล็ก ผสมขิม/วงอังกะลุง/เดี่ยวเครื่องดนตรีไทย ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
50 นายธนัชทัศน์ เพียรกสิกรรณ์ ครูโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม กรรมการตัดสินรายการแข่งขัน ขับร้องเพลงไทย/วงเครื่องสายวงเล็ก ผสมขิม/วงอังกะลุง/เดี่ยวเครื่องดนตรีไทย ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
51 นายวชิรพนธ์ ไชยยา ครูโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯ กรรมการตัดสินรายการแข่งขัน ขับร้องเพลงไทย/วงเครื่องสายวงเล็ก ผสมขิม/วงอังกะลุง/เดี่ยวเครื่องดนตรีไทย ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
52 ว่าที่ร.ต.ณัฐพล สุวรรณศรี ครูโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม กรรมการตัดสินรายการแข่งขัน ขับร้องเพลงไทย/วงเครื่องสายวงเล็ก ผสมขิม/วงอังกะลุง/เดี่ยวเครื่องดนตรีไทย ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
53 นายภาสกร ช่วยพรม ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการตัดสินรายการแข่งขัน ขับร้องเพลงไทย/วงเครื่องสายวงเล็ก ผสมขิม/วงอังกะลุง/เดี่ยวเครื่องดนตรีไทย ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
54 น.ส.ณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์ ครูโรงเรียนนาน้อย กรรมการตัดสินรายการแข่งขัน ขับร้องเพลงไทย/วงเครื่องสายวงเล็ก ผสมขิม/วงอังกะลุง/เดี่ยวเครื่องดนตรีไทย ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
55 นายมังกร ณ น่าน ครูโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯ ประธานกรรมการตัดสินรายการแข่งขัน วงสตริง ม.ต้น และ ม.ปลาย
56 นายปิยะ คณะธรรม ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการตัดสินรายการแข่งขัน วงสตริง ม.ต้น และ ม.ปลาย
57 นายสุรนันท์ ลิ้มมณี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 กรรมการตัดสินรายการแข่งขัน วงสตริง ม.ต้น และ ม.ปลาย
58 นายเชิด จันต๊ะดี ครูโรงเรียนยาบหัวนาวิทยา กรรมการตัดสินรายการแข่งขัน วงสตริง ม.ต้น และ ม.ปลาย
59 นายมังกร ณ น่าน ครูโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯ ประธานกรรมการตัดสินรายการแข่งขัน วงดนตรีประเภทเครื่องลม (wind ensemble)
60 นายปิยะ คณะธรรม ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการตัดสินรายการแข่งขัน วงดนตรีประเภทเครื่องลม (wind ensemble)
61 นายชยพล รัชติวงศ์ ครูโรงเรียนสา กรรมการตัดสินรายการแข่งขัน วงดนตรีประเภทเครื่องลม (wind ensemble)
62 นายสานิต บูรณกิจ ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประธานกรรมการตัดสินรายการแข่งขัน การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.ต้น ม.ปลาย และเรียนร่วม
63 นายมนตรี สองสีโย ครูโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯ กรรมการตัดสินรายการแข่งขัน การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.ต้น ม.ปลาย และเรียนร่วม
64 นายธรรมนูญ ปัญโนจา ครูโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ฯ กรรมการตัดสินรายการแข่งขัน การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.ต้น ม.ปลาย และเรียนร่วม
65 นายจักรพันธ์ สุทธวิจิตร ครูโรงเรียนแม่จริม กรรมการตัดสินรายการแข่งขัน การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.ต้น ม.ปลาย และเรียนร่วม
66 นายชยพล รัชติวงศ์ ครูโรงเรียนสา ประธานกรรมการตัดสินรายการแข่งขัน การขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ม.ต้น และ ม.ปลาย
67 นางสาวทาริกา ศรีวงศ์ ครูโรงเรียนศรีนครน่าน กรรมการตัดสินรายการแข่งขัน การขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ม.ต้น และ ม.ปลาย
68 นายสุขสันต์ สร้างเสริมความดี ครูโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา กรรมการตัดสินรายการแข่งขัน การขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ม.ต้น และ ม.ปลาย
69 นายธนญ มารัตน์ ครูโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม กรรมการตัดสินรายการแข่งขัน การขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ม.ต้น และ ม.ปลาย
70 นายสุรนันท์ ลิ้มมณี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ประธานกรรมการตัดสินรายการแข่งขัน การขับร้องเพลงสากล ม.ต้น และ ม.ปลาบ
71 นายมังกร ณ น่าน ครูโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯ กรรมการตัดสินรายการแข่งขัน การขับร้องเพลงสากล ม.ต้น และ ม.ปลาย
72 นายเชิด จันต๊ะดี ครูโรงเรียนยาบหัวนาวิทยา กรรมการตัดสินรายการแข่งขัน การขับร้องเพลงสากล ม.ต้น และ ม.ปลาย
73 นายวุฒิพงษ์ สุดเกต ครูโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา กรรมการตัดสินรายการแข่งขัน การขับร้องเพลงสากล ม.ต้น และ ม.ปลาย
74 นายสุรพงษ์ อุปถัมป์ ครูโรงเรียนบ้านหลวง ประธานกรรมการตัดสินรายการแข่งขัน การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
75 นายศุภมงคล รินนาศักดิ์ ครูโรงเรียนนาน้อย กรรมการตัดสินรายการแข่งขัน การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
76 นายมนตรี สองสีโย ครูโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯ กรรมการตัดสินรายการแข่งขัน การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
77 นายจักรพันธ์ สุทธวิจิตร ครูโรงเรียนแม่จริม กรรมการตัดสินรายการแข่งขัน การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
78 นางอรพรรณ เกียรตินิยมดี ครูโรงเรียนปัว ประธานกรรมการตัดสินรายการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.ต้น และ ม.ปลาย
79 นางสุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
80 นายวสันต์ กิวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รองประธานกรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
81 นางนงนุช วงศ์วิเศษ ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กรรมการตัดสินรายการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.ต้น และ ม.ปลาย
82 นางเปรมจิต กองมงคล ครูโรงเรียนน่านนคร กรรมการตัดสินรายการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.ต้น และ ม.ปลาย
83 นายมานะ นิรันรัตน์ ครูโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯ กรรมการตัดสินรายการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.ต้น และ ม.ปลาย
84 นางสาวประภัสสร วรปรางกุล ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการตัดสินรายการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.ต้น และ ม.ปลาย
85 นางสาวศิริลักษณ์ อินทา ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประธานกรรมการตัดสินรายการแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.ต้น และ ม.ปลาย
86 นางสะใบทิพย์ ศิริวัฒนานนท์ ครูโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ประธานกรรมการตัดสินรายการแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.ต้น และ ม.ปลาย
87 นางนงนุช วงศ์วิเศษ ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประธานกรรมการตัดสินรายการแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.ต้น และ ม.ปลาย
88 นางสาวสุทธิดา อธิกูล ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประธานกรรมการตัดสินรายการแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.ต้น และ ม.ปลาย
89 นางสาวประภัสสร วรปรางกุล ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประธานกรรมการตัดสินรายการแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.ต้น และ ม.ปลาย
90 นางอรพรรณ เกียรตินิยมดี ครูโรงเรียนปัว ประธานกรรมการตัดสินรายการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
91 นางสาวเกษร สิงห์ธนะ ครูโรงเรียนมัธยมป่ากลาง กรรมการตัดสินรายการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
92 นางสาวศิริลักษณ์ อินทา ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กรรมการตัดสินรายการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
93 นายจักรพันธ์ อินวาทย์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคาระห์ 56 กรรมการตัดสินรายการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
94 นางสาวประภัสสร วรปรางกุล ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการตัดสินรายการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
95 นายปิยะ คณะธรรม ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
96 นางสาวประภัสสร วรปรางกุล ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
97 นางชะบา สุดสม ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
98 นายจรัญ อุดอ้าย ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
99 นายภาคภูมิ ต้นผล ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
100 นายภาสกร ช่วยพรม ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
101 นายกฤษดา นันทวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสา ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
102 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
103 นางสุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
104 นายวสันต์ กิวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
105 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
106 นายปิยะ คณะธรรม ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
107 นายสายชิน สุยะนา ครูโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา กรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
108 นางสาวประภัสสร วรปรางกุล ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
109 นางชะบา สุดสม ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
110 นายจรัญ อุดอ้าย ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
111 นายภาคภูมิ ต้นผล ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
112 นายภาสกร ช่วยพรม ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการฝ่ายดำเนินงาน กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
113 นางเปรมจิต กองมงคล นางสะใบทิพย์ ศิริวัฒนานนท์ ประธานกรรมการตัดสินรายการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
114 นางสะใบทิพย์ ศิริวัฒนานนท์ ครูโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” กรรมการตัดสินรายการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
115 นางสาวเกษร สิงห์ธนะ ครูโรงเรียนมัธยมป่ากลาง กรรมการตัดสินรายการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
116 นายฐิติกร ไชยวันดี ครูโรงเรียนสา กรรมการตัดสินรายการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
117 นางสาวประภัสสร วรปรางกุล ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการตัดสินรายการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
118 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
119 นางเปรมจิต กองมงคล ครูโรงเรียนน่านนคร ประธานกรรมการตัดสินรายการแข่งขันการแสดงตลก ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
120 นางสะใบทิพย์ ศิริวัฒนานนท์ ครูโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” กรรมการตัดสินรายการแข่งขันการแสดงตลก ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
121 นางสาวเกษร สิงห์ธนะ ครูโรงเรียนมัธยมป่ากลาง กรรมการตัดสินรายการแข่งขันการแสดงตลก ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
122 นางสาวมัญชรี ศรีเวียงฟ้า ครูโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม กรรมการตัดสินรายการแข่งขันการแสดงตลก ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
123 นางสาวประภัสสร วรปรางกุล ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการตัดสินรายการแข่งขันการแสดงตลก ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
124 . นางเปรมจิต กองมงคล ครูโรงเรียนน่านนคร ประธานกรรมการตัดสินรายการแข่งขันการแสดงมายากล ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
125 นางสะใบทิพย์ ศิริวัฒนานนท์ ครูโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” กรรมการตัดสินรายการแข่งขันการแสดงมายากล ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
126 นางสาวเกษร สิงห์ธนะ ครูโรงเรียนมัธยมป่ากลาง กรรมการตัดสินรายการแข่งขันการแสดงมายากล ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
127 นายจักรพันธ์ อินวาทย์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 กรรมการตัดสินรายการแข่งขันการแสดงมายากล ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
128 นางสาวประภัสสร วรปรางกุล ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการตัดสินรายการแข่งขันการแสดงมายากล ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
129 นายจรัญ อุดอ้าย ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประธานกรรมการตัดสินรายการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน/บกพร่องทางสติปัญญา และบกพร่องทางการเรียนรู้
130 นายชุมพล พรหมโชค ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน กรรมการตัดสินรายการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน/บกพร่องทางสติปัญญา และบกพร่องทางการเรียนรู้
131 นางมาลี ไชยยศ ครูโรงเรียนสา กรรมการตัดสินรายการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน/บกพร่องทางสติปัญญา และบกพร่องทางการเรียนรู้
132 นายธนินทร์ วงศ์ตระกูล ครูโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯ กรรมการตัดสินรายการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน/บกพร่องทางสติปัญญา และบกพร่องทางการเรียนรู้
133 นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์ ครูโรงเรียนน่านนคร กรรมการตัดสินรายการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน/บกพร่องทางสติปัญญา และบกพร่องทางการเรียนรู้
134 ว่าที่ ร.ต.กณวรรธน์ สุยะนา ครูโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม กรรมการตัดสินรายการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน/บกพร่องทางสติปัญญา และบกพร่องทางการเรียนรู้
135 นายสายชิน สุยะนา ครูโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา กรรมการตัดสินรายการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน/บกพร่องทางสติปัญญา และบกพร่องทางการเรียนรู้
136 นายชูพงษ์ ธนามี ครูโรงเรียนศรีนครน่าน กรรมการตัดสินรายการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน/บกพร่องทางสติปัญญา และบกพร่องทางการเรียนรู้
137 นายยุทธภูมิ สุประการ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 กรรมการตัดสินรายการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน/บกพร่องทางสติปัญญา และบกพร่องทางการเรียนรู้
138 นายปริญศิลป์ คำพุฒ ครูโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม กรรมการตัดสินรายการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน/บกพร่องทางสติปัญญา และบกพร่องทางการเรียนรู้
139 นายมณเทียน ปัญญาดี ครูโรงเรียนนาน้อย กรรมการตัดสินรายการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน/บกพร่องทางสติปัญญา และบกพร่องทางการเรียนรู้
140 นายณัฐกิตต์ กันทะชมภู ครูโรงเรียนบ้านหลวง กรรมการตัดสินรายการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน/บกพร่องทางสติปัญญา และบกพร่องทางการเรียนรู้
141 นายภาคภูมิ ต้นผล ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการตัดสินรายการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน/บกพร่องทางสติปัญญา และบกพร่องทางการเรียนรู้
142 นางสุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
143 นายวสันต์ กิวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
144 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
145 คณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
146 คณะครูโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ครูโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
147 นายจรัญ อุดอ้าย ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
148 นายสายชิน สุยะนา ครูโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
149 นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์ ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน รองประธานกรรมการคณะกรรมการตัดสินรายการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน/บกพร่องทางสติปัญญา และบกพร่องทางการเรียนรู้
150 นายประสิทธิ์ ไชยกลางเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
151 นายจรัญ อุดอ้าย ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
152 นายปิยะ คณะธรรม ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
153 นางสาวประภัสสร วรปรางกุล ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
154 นางชะบา สุดสม ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
155 นายภาคภูมิ ต้นผล ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
156 นายภาสกร ช่วยพรม ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
157 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผอ.โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
158 นางสุภลักษณ์ ไชยสถาน ผอ.โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระเรียนยรู้ศิลปศึกษา
159 นายจรัญ อุดอ้าย ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
160 นายสายชิน สุยะนา ครูโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
161 นายปิยะ คณะธรรม ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
162 นายสายชิน สุยะนา ครูโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
163 นางสาวประภัสสร วรปรางกุล ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
164 นางชะบา สุดสม ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
165 นายจรัญ อุดอ้าย ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
166 นายภาคภูมิ ต้นผล ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
167 นายภาสกร ช่วยพรม ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
168 นายปิยะ คณะธรรม ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
169 นายวุฒิพงษ์ สุตเกตุ ครูโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
170 นางสาวประภัสสร วรปรางกุล ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
171 นางชะบา สุดสม ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
172 นายภาคภูมิ ต้นผล ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
173 นายภาสกร ช่วยพรม ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
174 นายสายชิน สุยะนา ครูโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม ฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปศึกษา
175 นายภาคภูมิ ต้นผล ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการฝ่ายปฏิคม ฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม
176 นายภาสกร ช่วยพรม ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการฝ่ายปฏิคม ฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม
177 นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์ ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศิลปะไทย ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย
178 นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์ ครูโรงเรียนน่านนคร รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศิลปะไทย ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย
179 นายชูพงษ์ ธนามี ครูโรงเรียนศรีนครน่าน กรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศิลปะไทย ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย
180 นายสายชิน สุยะนา ครูโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา กรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศิลปะไทย ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย
181 นายยุทธภูมิ สุประการ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 กรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศิลปะไทย ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย
182 นายณัฐกิตต์ กันทะชมภู ครูโรงเรียนบ้านหลวง กรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศิลปะไทย ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย
183 นายมณเทียน ปัญญาดี ครูโรงเรียนนาน้อย กรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศิลปะไทย ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย
184 นายจรัญ อุดอ้าย ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศิลปะสากล ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย
185 นางมาลี ไชยยศ ครูโรงเรียนสา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศิลปะสากล ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย
186 นายชุมพล พรหมโชค ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน กรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศิลปะสากล ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย
187 นายธนินทร์ วงษ์ตระกูล ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศิลปะสากล ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย
188 ว่าที่ร้อยตรี กณวรรธน์ สุยะนา ครูโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม กรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศิลปะสากล ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย
189 นายปริญศิลป์ คำพุฒ ครูโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม กรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศิลปะสากล ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย
190 นายภาคภูมิ ต้นผล ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันศิลปะสากล ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย
191 นายกฤษดา นันทวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อำนวยการ
192 นางสาวศศิวิมล หอมนวล รองผู้อำนวยการโรงเรียน อำนวยการ
193 นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อำนวยการ
194 นายวสันต์ กิวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อำนวยการ
195 นายภัชรณันติ์ ศรีประเสริฐ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อำนวยการ
196 นางสาววิลาวรรณ มงคล ผู้ช่วยเลขาศูนย์การเรียนรู้คณิตฯ คณะกรรมการกลาง
197 นายบรรยวัสถ์ พิชัยวงศ์ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
198 นางสาววิลาวรรณ มงคล ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
199 นางสาวรัตน์ชรีพร กุมมาละ ครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
200 นายกฤษดา นันทวาสน์ ประธานสหวิทยาเขตน่าน 1 ที่ปรึกษาศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
201 นายภัชรณันติ์ ศรีประเสริฐ เลขาศูนย์การเรียนรู้คณิตฯ คณะกรรมการกลาง
202 นายณภัทร พานิช นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
203 นางนฤมล นิ่มพยา ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
204 ว่าที่ร้อยตรีวิญญู ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี อำนวยการ
205 นางอมรรัตน์ นิกรวงศ์สิริ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
206 นางสาววลัญช์รัตน์ มีปิ่น ครูผู้ช่วย โรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
207 นางเบญญาภา แก้วทิตย์ ครูโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม กรรมการและเลขานุการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
208 นายวีระยุทธ อยู่จันทร์ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการและเลขานุการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
209 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย อำนวยการ
210 นายนิเวศน์ เทศใต้ กรรมการศูนย์การเรียนรู้คณิตฯ คณะกรรมการกลาง
211 นายธนชน คำดี ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
212 นายภูมน ทองพิมพ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
213 นางมนชยา อธิกรม ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
214 นางสาวขจีรัตน์ ไชยวิโน ครูโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
215 นางสาวอิษฎาภรณ์ สิทธิยศ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
216 นางสาวอริสรา สะสม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อำนวยการ
217 นายกฤษดา นันทวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสา อำนวยการ
218 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อำนวยการ
219 นายสมพงษ์ พิมพ์มาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน อำนวยการ
220 นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสา อำนวยการ
221 นางจุรีรัตน์ วงศ์วิริยะพันธ์ กรรมการศูนย์การเรียนรู้คณิตฯ คณะกรรมการกลาง
222 นายนิวัฒน์ พันน้อย ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
223 นางเยาวลักษณ์ สุวรรณตระการ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
224 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อำนวยการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
225 นายสุธรรม ปานเกิดผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม อำนวยการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
226 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อำนวยการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
227 นายวสันต์ กิวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อำนวยการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
228 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย อำนวยการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
229 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อำนวยการ
230 นายบัณฑิต ม่วงพัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม อำนวยการ
231 นายวสันต์ กิวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการกลาง
232 นายวัชรศักดิ์ วรรณโยธา ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
233 นายกิตติชัย สอนศิริ ครูโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
234 นางบุษบา สมนะช้างเผือก ครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
235 นายพิสิษฐ์ สวนแก้ว ครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
236 นายวีระพล สุภาวรรณ์ ครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
237 นางศิวรินทร์ ตาเต็ง ครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
238 นายณัฐพงษ์ ทักษิณา ครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
239 นายวัชระ วงศ์ษารัฐ ครู โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
240 นายประทีป ปัญญานะ ครู โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
241 นายสุพจน์ เหมวิพัฒน์ ครู โรงเรียนสา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
242 นางทิพวรรณ จำปาแก้ว ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
243 นายกฤษฎา นันทวาสน์ ประธานสหวิทยาเขตน่าน 1 อำนวยการ
244 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม อำนวยการ
245 นางสาวภัทร์สิริย์ ฟองสีถุง รองผู้อำนวยการโรงเรียน อำนวยการ
246 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการกลาง
247 นางแสงเดือน วงศ์ทา ครูโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม คณะกรรมการกลาง
248 นายจิรัฏฐ์ กาละดี ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
249 นางดวงทอง อยู่จันทร์ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
250 นายจองพล ถุงเงิน ครูผู้ช่วย โรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
251 นายนิเวศน์ เทศใต้ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
252 นายภัชรณันติ์ ศรีประเสริฐ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
253 นางสาวอริสรา สะสม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
254 นายจองพล ถุงเงิน ครูผู้ช่วย โรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
255 นางสาวศุภลักษณ์ ณ ราช ครูผู้ช่วย โรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
256 นายปฐมพงษ์ ทะแสง ครู โรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
257 ว่าที่ รต.มงคล หนูสา ครู โรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
258 นางสาวยุวเรศ วุธนู ครู โรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
259 นางสาวนิโลบล ปันทา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
260 นางประภาภรณ์ นะไชย ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
261 นางเรณุมาส นวลละม้าย ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
262 นายดิเรก สุธรรม ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
263 นางสุธีรา งานชูกิจ ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
264 นางรัฐพร ธิเสนา ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
265 นายวิชิต สาธร ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
266 นางปวีณา ปิ่นทอง ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
267 นางมธุละดา วีระพันธ์ ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
268 นางสาวชนาธิป อาราธนกุล ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
269 นายทัศณัฐ ศรีสุขคำ ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
270 นางสาวนิจวิภา อินผ่อง ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
271 นางสาวอาริสา วิชัยต๊ะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน โรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
272 นายจำเริญ นิลพร ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
273 นายมงคลชัย อาราธนกุล ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
274 นางศุภรัตน์ เวชสัมพันธ์ ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
275 นางมอญจันทร์ ปานสุขสาร ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
276 นายธนากร สอนใจ ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
277 นายเฉลิมชาติ เทพอาจ ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
278 นายประเทือง ชอบธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
279 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
280 นายคมสัน ชัยรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
281 นางสาวณัฎฐ์ชยา ธรรมชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
282 นายกวินท์ วงศ์รัตน์ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ศูนย์กลุ่มสาระกาารเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
283 นางวาสนา อ่อนแก้ว ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ศูนย์กลุ่มสาระกาารเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
284 นางสาวอิษฎาภรณ์ สิทธิยศ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ศูนย์กลุ่มสาระกาารเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
285 นางเอมอร บำเพ็ชร ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการกลาง ศูนย์กลุ่มสาระกาารเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
286 นายเอกลักษณ์ สัตยวงศ์ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระกาารเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
287 นายนนท์ธยา วาทกุลธร ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์กลุ่มสาระกาารเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
288 นางสาวปัทมา ปิยศทิพย์ ครู โรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
289 นางส่งศรี เรือนอุ่น ครู โรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
290 นางประภัสสร อัทธยศ ครู โรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
291 นางสุวภา เหมภัทรสุวรรณ ครู โรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
292 นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ ครู โรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
293 นางรวงทอง ธุระยศ ครู โรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
294 นางสาวกุลธิดา หล้ามะณี ครู โรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่นายภาสกร กติยา : โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน : 085-6247575 :pasakorn_sa@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]