หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nan1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางวันนิดา เมธะพันธุ์โรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางรวงทอง ธุระยศโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นายธันย์ธวัช บัวบานโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ ขัติยะโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี อิทธิมาโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางพููลทรัพย์ รัตนศิลาโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางธิติพันธ์ เจดีย์ถาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเบญจพร จายานะโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
4. นายนิรันดร์ กันตาโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
5. นางแสงดาว ปัญญาวงศ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางรัชฎาภรณ์ ใจมาโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางทิวาพร บุตรแก้วโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการ
3. นางมนัสยา แก้วใหม่โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
4. นางสาวภัทรมน นาเหมืองโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารฯกรรมการ
5. นางแววดาว ชัยมณีโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางจรัสศรี เสรษฐดำรงโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางนงคราญ เจริญพงษ์โรงเรียนสากรรมการ
3. นางกาญจนา กันแก้วโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
4. นางสุวพัขร เนียมหอมโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนงเยาว์ ผัสโนโรงเรียนยาบหัวนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางจินตนา ศิริรักษาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารฯประธานกรรมการ
2. นางสาวสุริยาภรณ์ อนุรสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
3. นางสุดารัตน์ ถนอมสินโรงเรียนเมืองลีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวณัฐพร บุญอินทร์โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนฤมล บริคุตโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางสาวพจนีย์ สินชูโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นางจารี ใจสุขสันต์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารฯกรรมการ
3. นายวิทยา ชมภูเทศโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
4. นายประพันธ์ กันธิยาใจโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
5. นางสาวจุฑามณี ทะขัติโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางวรวีร์ สวัสดิสุขโรงเรียนน่านนครประธานกรรมการ
2. นางอุบล ชัยศิริโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจุฑามณี ใหม่กุละโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นางสาวปัทมพร กนกน้อยหมอโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
5. นางรัตนา สุทธิพงศ์พันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสมศรี เสนนันตาโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางส่งศรี เรือนอุ่นโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นางสุภัญกานต์ อินสาโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์กรรมการ
4. นางกาญจนาวรรณ คิดดีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
5. นางวิไลวรรณ บัวอาจโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางกฤษฎาภรณ์ นะพิชัยโรงเรียนน่านนครประธานกรรมการ
2. นางสาวปริญญา เพชรสุภาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารฯกรรมการ
3. นางณิชารีย์ น้อยราชโรงเรียนสากรรมการ
4. นางพัชรธร สร้อยเต็มโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
5. นางฉันฑิตา แก้วชมภูโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางอัจฉรา ขันหลวงโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นางสาวหิรัญญา อุปถัมภ์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นายนรัญ นันธนะวิบูลย์โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
4. นางจุฬาวรรธน์ สะสมโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ ชุ่มเย็นโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางพัทธนันธ์ ขันยมโรงเรียนน่านนครประธานกรรมการ
2. นายอุทัย โพธิ์ทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
3. นางประภัสสร อัทธยศโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
4. นางสาววจีพร แก้วหล้าโรงเรียนสากรรมการ
5. นางเพ็ญศรี บูรพาวิจิตรนนท์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นายสมโภชน์ จันด้วงโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ยศอาจโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารฯกรรมการ
3. นางสาววิรัญญา พรมจักรโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
4. นางดวงใจ สองสีโยโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
5. นางกิ่งกานต์ สมจิตต์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายแคล้ว ใจทาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ ใจบาลโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นางสีลา สารรัตนะโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
4. นายพงค์พัณณ์ จิตต์ปรีดีโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
5. นางสาวชนิดา ทาระเนตร์โรงเรียนสากรรมการ
6. นางจินตนา ถาวรศักดิ์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
7. นางสาวอัจฉราภรณ์ สิทธิวงศ์โรงเรียนสากรรมการ
8. นางยุวนันท์ เชียงหนุ้นโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
9. นางทิพวรรณ จำปาแก้วโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
10. นางมนชยา อธิกรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
11. นางอมรรัตน์ นิกรวงศ์สิริโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
12. นางพัชนี ปิงยศโรงเรียนน่านนครกรรมการ
13. นางนงนุช นิลคงโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางเอมอร สุมามาลย์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
2. นางสาวอรอนงค์ จบแล้วโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นายมิตร ดีกัลลาโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นางสาวศิริลดา คำนันท์โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
5. นางวัชรีพร จิตอารีย์โรงเรียนสากรรมการ
6. นางจุรีรัตน์ วงศ์วิริยะพันธ์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
7. นางปราณี ซาวติ๊บโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการ
8. นางเยาวลักษณ์ สุวรรณตระการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
9. นายอุเทน นุแปงถาโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
10. นางประกาย ต้นผลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
11. นางเนตรนภา ขจรบริรักษ์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววิลาวรรณ มงคลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสุดาพร เหรียญพิมายโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นางพัทธ์ธีรา เหลืองวัฒนะโชติโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นางสาวหทัยกาญจน์ อินบุญมาโรงเรียนสากรรมการ
5. นายภูมน ทองพิมพ์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
6. นางเฉลิมพร ชาญรักษาโรงเรียนน่านนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาววิลาวรรณ มงคลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสุดาพร เหรียญพิมายโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นางพัทธ์ธีรา เหลืองวัฒนะโชติโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นางสาวหทัยกาญจน์ อินบุญมาโรงเรียนสากรรมการ
5. นายภูมน ทองพิมพ์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
6. นางเฉลิมพร ชาญรักษาโรงเรียนน่านนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางนฤมล นิ่มพยาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางณัฐพร การศิริโรงเรียนสากรรมการ
3. นายโยฮัน แสนแขกโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นางนันทวัน แดงฟูโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
5. นายสมพงษ์ อุทธิยาโรงเรียนตาลชุมกรรมการ
6. นายธนชน คำดีโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ ทาตาลโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางนฤมล นิ่มพยาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
2. นางณัฐพร การศิริโรงเรียนสากรรมการ
3. นายโยฮัน แสนแขกโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นางนันทวัน แดงฟูโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
5. นายสมพงษ์ อุทธิยาโรงเรียนตาลชุมกรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ ทาตาลโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
7. นายธนชน คำดีโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายภัชรณันติ์ ศรีประเสริฐโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายเกษมศานต์ กาวิชัยโรงเรียนสากรรมการ
3. นางชวนชม ทรงศิริเลิศวัฒนาโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
4. นายวัชระศักดิ์ วรรณโยธาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายแซน มาแว่นโรงเรียนศรีนครน่านประธานกรรมการ
2. นางจำลองลักษณ์ หิรัญวิทย์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางรัตนา เนตรใสโรงเรียนสากรรมการ
4. นางสาวจิรัชญา กาแสนโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
5. นางวัชราวไลย์ วงศ์ใหญ่โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางชัชฎาภรณ์ ใจจันทร์โรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายกฤตภพ ไชยมงคลโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
3. นายดนุพล มะโนโฮ้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
4. นายวีรวัฒน์ เวียงจันทร์โรงเรียนยาบหัวนากรรมการ
5. นางสาวอำพร ปันฟองโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชนิดา สมควรโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
7. นางสาวรวินท์นิภา สุปันโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
8. นางสาวอัมพวัน รุณอินตาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
9. นางกาญจนา ปวนสุรินทร์โรงเรียนน่านนครกรรมการ
10. นางจารุมาศ ใจซื่อโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
11. นางสาวรุจิรา พอใจโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการ
12. นางสาวสัจจาพร หมื่นโฮ้งโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
13. นายยุทธศาสตร์ ยาปันโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
14. นางสาวสุภาพรรณ สิทธิวงศ์โรงเรียนสากรรมการ
15. นายสุรพล กาละดีโรงเรียนสากรรมการ
16. นางสาวเบญจพร แก้วสาโรงเรียนสากรรมการ
17. นายบรรยวัสถ์ พิชัยวงศ์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายนิวัฒน์ พันน้อยโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางมณทิรา เชื้อหมอโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นางสาวรัชฎาพร ตนภูโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
4. นายมาโนช แก้วหล้าโรงเรียนน่านนครกรรมการ
5. นายเรืองเดช ปันอ้ายโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
6. นายบุญนัก ยศหล้าโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
7. นางกัลยาณี ด้วงสุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
8. นางศิวาภรณ์ อินขาวโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
9. นางอรอุษา เทพอาจโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
10. นางสาวโสภิดา นะติ๊บโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
11. นางปรารถนา เมืองพรมโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวนลัทพร ปวงไชยาโรงเรียนสากรรมการ
13. นางลัดดาวัลย์ ปินตาโรงเรียนสากรรมการ
14. นายวินัย หมื่นพรมแสนโรงเรียนสากรรมการ
15. นางจามจุรี ศรีกันทะโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางธัญรดา รุนทาโรงเรียนน่านนครประธานกรรมการ
2. นางลำเจย อนุรุทโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ สารเถื่อนแก้วโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุธิดา คำปันปู่โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
5. นางสาวสงกรานต์ มหามิตรโรงเรียนราชประนุเคราะห์ 56กรรมการ
6. นางสาวบุญยรัศมิ์ ศรีตนไชยโรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการ
7. นางสาวรัญจวน ไชยแก้วโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นางสาวสุกานดา ไชยตีฆะโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่งโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจพร ก๋าวงค์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวแสงรวี รุณวุฒิโรงเรียนสากรรมการ
4. นางสาวขจีรัตน์ ไชยวิโนโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
5. นางปุณณดา ปราบริปูโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
6. นางติณรัตน์ พรหมอารีย์โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
7. นางสาวลำยวน แก้วตันโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
8. นางสุพัฒตา โนทะนะโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางอำไพ จิตอารีโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางปริญญาภรณ์ ขันทะยศโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางพิทารักษ์ เสนรัตน์โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ ทรายคำโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
5. นางวิวาพร ชายครองโรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายมนตรี นันตาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยา ใจยศโรงเรียนสากรรมการ
3. นางสาวนภัทธิญา จันทร์ดีโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปณิฏฐา เพ็งไธสงโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาววรรณิศา จินนะโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสุรางค์รัตน์ เวติวัฒนาโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกนภัส ปันแก้วโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ดาอินวงค์โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นางกิ่งแก้ว วงค์เป็งโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางวรรณี ปันอ้ายโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางคนึงนิตย์ สวนกันโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ ทิพย์ปัญญาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
3. นายพยุง ไชยเขียวแก้วโรงเรียนสากรรมการ
4. นายปราโมทย์ กิวัฒนาโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวพุทธิมา นันทะกมลโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางปิยธิดา หม่องต๊ะโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา อุปจักร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา สุขสำราญโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
4. นางเกสรสุคนธ์ เถาถวิลโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายดวงชีวัน ใฝ่ใจโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวนิ่มนภา หลวงปันโรงเรียนนาน้อยประธานกรรมการ
2. นางอลิศชา สุริยะวงค์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางศุภลัษณ์ พาลวัลโรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการ
4. นางชวนพิศ นันตาโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
5. นางนฤจิต กุลเจริญโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวัชราพร มาลีโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ตนใจโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ ไชยยศโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นางสาวแสงดาว การินตาโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา ลังกาใจโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางระบอบ ทองแท้โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ ทิศทาพวนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวชรินพร ทะยศโรงเรียนสากรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา ปราบหงษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
5. นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหมโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอรุณ กันทะขู้โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางธนพร นันทะเสนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
3. นายชรินทร์ ภิชัยวงค์โรงเรียนราชประนุเคราะห์ 56กรรมการ
4. นายวิชชากร ลานพลอยโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
5. นายมานพ ดาอินวงค์โรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติปัญญ์โรงเรียนสากรรมการ
7. นายรังสรรค์ ไกรสีกาจโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
8. นายสัจจะ รุณวุฒิโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอรุณ กันทะขู้โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางธนพร นันทะเสนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
3. นายชรินทร์ ภิชัยวงค์โรงเรียนราชประนุเคราะห์ 56กรรมการ
4. นายวิชชากร ลานพลอยโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
5. นายมานพ ดาอินวงค์โรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติปัญญ์โรงเรียนสากรรมการ
7. นายรังสรรค์ ไกรสีกาจโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
8. นายสัจจะ รุณวุฒิโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย เมธาเกษรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา สมณะช้างเผือกโรงเรียนราชประนุเคราะห์ 56กรรมการ
3. นายวรพงษ์ กาแก้วโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายมานพ ดาอินวงค์โรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติปัญญ์โรงเรียนสากรรมการ
6. นายอรุณ กันทะขู้โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายวิชชากร ลานพลอยโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
8. นายรังสรรค์ ไกรสีกาจโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
9. นายจันทร์ กุลพรมโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
10. นายมงคล แดงฟูโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา อินทรประสิทธิ์โรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นายนพพล ต๊ะติ๊บโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นายสมเรียน วงศ์สัมพันธ์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
4. นางศศิวิมล คำวังจันทร์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
5. นางเปรมจิต พุทธวงศ์โรงเรียนน่านคริสเตียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางจุฑามาศ พลสันติกุลโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย กองชุมโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
3. นางกณิศา ดวงภูเมฆโรงเรียนน่านนครกรรมการ
4. นางดิศรานันท์ ผูกจิตโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
5. นายชัยพร สุขมีโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. พระคำสุก สุวณฺณโชโต โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญาพรรณ พากเพียรโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญพิชญา คำแสนโรงเรียนบ้านหลวง กรรมการ
4. นางพัฒชา คำแสนโรงเรียนสตรีศรีน่าน กรรมการ
5. นางมลฤดี บุญงามโรงเรียนแม่จริม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางชวนพิศ นันตาดีโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางนภวรรณ ละเลิงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
3. นางรัฐชญา วงศ์ษารัฐโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม กรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ เครือเสนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
5. นางมณีรัตน์ ตาดีโรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวาทิต บัวมีธูปโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายกฤษนัส วังสารโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นายฐิติรัตน์ อินทรประสิทธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา มาลัยโรงเรียนบ้านหลวง กรรมการ
5. นางสาวฐณิญา นุบุญมาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายวาทิต บัวมีธูป โรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายกฤษนัส วังสารโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นายฐิติรัตน์ อินทรประสิทธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 กรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา มาลัยโรงเรียนบ้านหลวง กรรมการ
5. นางสาวฐณิญา นุบุญมาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวจุฑารัตน์ สอนยศโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรพล เป็งมาโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นายกวินท์ วงศ์รัตน์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
4. นายศุวัชรกัณต์ กันทะตาโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
5. นายกุลชาติ ชัยมงคลโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวจุฑารัตน์ สอนยศโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรพล เป็งมาโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นายสันติ คำเต็มโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
4. นายศุวัชรกัณต์ กันทะตาโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
5. นายกุลชาติ ชัยมงคลโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. พระทรงวุฒิ ญาณสุโภ (พรมถานา)วัดพญาวัดประธานกรรมการ
2. นางมิตรทิรา กาบนันทาโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นายณรงค์ สมศักดิ์โรงเรียนนาน้อย กรรมการ
4. นางเบญจพร เมธาฤทธิ์ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ กรรมการ
5. นางจุฑามาศ คำสมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวประภารัตน์ สายวงศ์โรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงศ์ สุริยสารโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการ
3. นายมานิตย์ พรมถานาโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายวรการณ์ ประยูรพงษ์โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
5. นางสาววีนา สุวรรณโนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ พรมถานาโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ประกอบกิจโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นายสิทธิ์ ทองก้อนโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
4. นายอิทธิพงษ์ พันธจักร์โรงเรียนสากรรมการ
5. นางสุพิณญา สิทธิยศโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางจุรีรัตน์ ม่วงมีโรงเรียนสา ประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรตา ตาดีโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นางสุภา ครุฑเงินโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย บุญกาวินโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม กรรมการ
5. นางบุญเทียม สมคำโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. พระครูปริยัตินันทสุธี .วัดพญาภูประธานกรรมการ
2. นายบุญเหรียญ รังกาใจโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ใบยาโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ ชาเตียมโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
5. นายเจริญ อุตมีมั่งโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางศิวรินทร์ ตาเต็งโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายเรืองฤทธิ์ ดวงภูเมฆโรงเรียนน่านนครกรรมการ
3. นายวัชระ วงศ์ษารัฐโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ อาสนะโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ตั้งเพชรศักดิ์กุลโรงเรียนยาบหัวนากรรมการ
3. นายเรืองเดช เชียงแข็งโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ ผาสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายชูศักดิ์ เมืองชัยโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายวีระพล สุภาวรรณ์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ เขื่อนคำโรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายวัชรพงศ์ สุริยะสารโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนสารองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชคโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายธนินทร์ วงศ์ตระกูลโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะนาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
6. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
7. นายภาคภูมิ ต้นผลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนสารองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชคโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายธนินทร์ วงศ์ตระกูลโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะนาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
6. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
7. นายภาคภูมิ ต้นผลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนสารองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชคโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายธนินทร์ วงศ์ตระกูลโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะนาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
6. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
7. นายภาคภูมิ ต้นผลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนสารองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชคโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายธนินทร์ วงศ์ตระกูลโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
5. นายกณวรรธน์ สุยะนาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
6. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
7. นายภาคภูมิ ต้นผลโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายสิทธิธัช ธิติเกษมศักดิ์โรงเรียนน่านนครกรรมการ
3. นายชูพงษ์ ธนามีโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
4. นายสายชิน สุยะนาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
5. นายยุทธภูมิ สุประการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
6. นายณัฐกิตต์ กันทะชมภูโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
7. นายมณเทียน ปัญญาดีโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายสิทธิธัช ธิติเกษมศักดิ์โรงเรียนน่านนครรองประธานกรรมการ
3. นายชูพงษ์ ธนามีโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
4. นายสายชิน สุยะนาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
5. นายยุทธภูมิ สุประการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
6. นายณัฐกิตต์ กันทะชมภูโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
7. นายมณเทียน ปัญญาดีโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายสิทธิธัช ธิติเกษมศักดิ์โรงเรียนน่านนครรองประธานกรรมการ
3. นายชูพงษ์ ธนามีโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
4. นายสายชิน สุยะนาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
5. นายยุทธภูมิ สุประการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
6. นายณัฐกิตต์ กันทะชมภูโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
7. นายมณเทียน ปัญญาดีโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายสิทธิธัช ธิติเกษมศักดิ์โรงเรียนน่านนครรองประธานกรรมการ
3. นายชูพงษ์ ธนามีโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
4. นายสายชิน สุยะนาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
5. นายยุทธภูมิ สุประการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
6. นายณัฐกิตต์ กันทะชมภูโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
7. นายมณเทียน ปัญญาดีโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนสารองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชคโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายธนินทร์ วงศ์ตระกูลโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะนาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
6. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
7. นายภาคภูมิ ต้นผลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนสารองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชคโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายธนินทร์ วงศ์ตระกูลโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะนาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
6. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
7. นายภาคภูมิ ต้นผลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนสารองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชคโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายธนินทร์ วงศ์ตระกูลโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะนาโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
6. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
7. นายภาคภูมิ ต้นผลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนสารองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชคโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายธนินทร์ วงศ์ตระกูลโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะนาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
6. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
7. นายภาคภูมิ ต้นผลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
2. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชคโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายธนินทร์ วงศ์ตระกูลโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะนาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
6. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
7. นายภาคภูมิ ต้นผลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายพรชัย การุณยฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายธนัชทัศน์ เพียรกสิกรรณ์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายวชิรพนธ์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล สุวรรณศรีโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
5. นายภาสกร ช่วยพรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
6. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายพรชัย การุณยฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายธนัชทัศน์ เพียรกสิกรรณ์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายวชิรพนธ์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล สุวรรณศรีโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
5. นายภาสกร ช่วยพรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
6. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายพรชัย การุณยฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายธนัชทัศน์ เพียรกสิกรรณ์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายวชิรพนธ์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล สุวรรณศรีโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
5. นายภาสกร ช่วยพรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
6. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายพรชัย การุณยฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายธนัชทัศน์ เพียรกสิกรรณ์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายวชิรพนธ์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล สุวรรณศรีโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
5. นายภาสกร ช่วยพรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
6. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายพรชัย การุณยฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายธนัชทัศน์ เพียรกสิกรรณ์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายวชิรพนธ์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล สุวรรณศรีโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
5. นายภาสกร ช่วยพรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
6. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายพรชัย การุณยฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายธนัชทัศน์ เพียรกสิกรรณ์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายวชิรพนธ์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล สุวรรณศรีโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
5. นายภาสกร ช่วยพรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
6. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพรชัย การุณยฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายธนัชทัศน์ เพียรกสิกรรณ์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายวชิรพนธ์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล สุวรรณศรีโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
5. นายภาสกร ช่วยพรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
6. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายพรชัย การุณยฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายธนัชทัศน์ เพียรกสิกรรณ์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายวชิรพนธ์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล สุวรรณศรีโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
5. นายภาสกร ช่วยพรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
6. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายพรชัย การุณยฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายธนัชทัศน์ เพียรกสิกรรณ์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายวชิรพนธ์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล สุวรรณศรีโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
5. นายภาสกร ช่วยพรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
6. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายพรชัย การุณยฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายธนัชทัศน์ เพียรกสิกรรณ์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายวชิรพนธ์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล สุวรรณศรีโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
5. นายภาสกร ช่วยพรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
6. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายพรชัย การุณยฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายธนัชทัศน์ เพียรกสิกรรณ์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายวชิรพนธ์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล สุวรรณศรีโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
5. นายภาสกร ช่วยพรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
6. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายพรชัย การุณยฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายธนัชทัศน์ เพียรกสิกรรณ์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายวชิรพนธ์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล สุวรรณศรีโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
5. นายภาสกร ช่วยพรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
6. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายพรชัย การุณยฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายธนัชทัศน์ เพียรกสิกรรณ์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายวชิรพนธ์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล สุวรรณศรีโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
5. นายภาสกร ช่วยพรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
6. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายพรชัย การุณยฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายธนัชทัศน์ เพียรกสิกรรณ์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายวชิรพนธ์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล สุวรรณศรีโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
5. นายภาสกร ช่วยพรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
6. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายพรชัย การุณยฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายธนัชทัศน์ เพียรกสิกรรณ์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายวชิรพนธ์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล สุวรรณศรีโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
5. นายภาสกร ช่วยพรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
6. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายพรชัย การุณยฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายธนัชทัศน์ เพียรกสิกรรณ์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายวชิรพนธ์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล สุวรรณศรีโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
5. นายภาสกร ช่วยพรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
6. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายพรชัย การุณยฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายธนัชทัศน์ เพียรกสิกรรณ์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายวชิรพนธ์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล สุวรรณศรีโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
5. นายภาสกร ช่วยพรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
6. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายพรชัย การุณยฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายธนัชทัศน์ เพียรกสิกรรณ์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายวชิรพนธ์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล สุวรรณศรีโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
5. นายภาสกร ช่วยพรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
6. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายพรชัย การุณยฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายธนัชทัศน์ เพียรกสิกรรณ์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายวชิรพนธ์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล สุวรรณศรีโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
5. นายภาสกร ช่วยพรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
6. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายพรชัย การุณยฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายธนัชทัศน์ เพียรกสิกรรณ์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายวชิรพนธ์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล สุวรรณศรีโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
5. นายภาสกร ช่วยพรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
6. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายพรชัย การุณยฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายธนัชทัศน์ เพียรกสิกรรณ์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายวชิรพนธ์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล สุวรรณศรีโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
5. นายภาสกร ช่วยพรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
6. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายพรชัย การุณยฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายธนัชทัศน์ เพียรกสิกรรณ์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายวชิรพนธ์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล สุวรรณศรีโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
5. นายภาสกร ช่วยพรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
6. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายพรชัย การุณยฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายธนัชทัศน์ เพียรกสิกรรณ์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายวชิรพนธ์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล สุวรรณศรีโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
5. นายภาสกร ช่วยพรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
6. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายพรชัย การุณยฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายธนัชทัศน์ เพียรกสิกรรณ์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายวชิรพนธ์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล สุวรรณศรีโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
5. นายภาสกร ช่วยพรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
6. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายมังกร ณ น่านโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯประธานกรรมการ
2. นายปิยะ คณะธรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
3. นายสุรนันท์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
4. นายเชิด จันต๊ะดีโรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายมังกร ณ น่านโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯประธานกรรมการ
2. นายปิยะ คณะธรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
3. นายสุรนันท์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
4. นายเชิด จันต๊ะดีโรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายมังกร ณ น่านโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯประธานกรรมการ
2. นายปิยะ คณะธรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
3. นายสุรนันท์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
4. นายเชิด จันต๊ะดีโรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสานิต บูรณกิจโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายมนตรี สองสีโยโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
3. นายธรรมนูญ ปัญโนจาโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ฯกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ สุทธวิจิตรโรงเรียนแม่จริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสานิต บูรณกิจโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายมนตรี สองสีโยโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
3. นายธรรมนูญ ปัญโนจาโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ฯกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ สุทธวิจิตรโรงเรียนแม่จริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสานิต บูรณกิจโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายมนตรี สองสีโยโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
3. นายธรรมนูญ ปัญโนจาโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ฯกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ สุทธวิจิตรโรงเรียนแม่จริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสานิต บูรณกิจโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายมนตรี สองสีโยโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
3. นายธรรมนูญ ปัญโนจาโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ฯกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ สุทธวิจิตรโรงเรียนแม่จริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชยพล รัชติวงศ์โรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นางสาวทาริกา ศรีวงศ์โรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
3. นายสุขสันต์ สร้างเสริมความดีโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นายธนญ มารัตน์โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชยพล รัชติวงศ์โรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นางสาวทาริกา ศรีวงศ์โรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
3. นายสุขสันต์ สร้างเสริมความดีโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นายธนญ มารัตน์โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชยพล รัชติวงศ์โรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นางสาวทาริกา ศรีวงศ์โรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
3. นายสุขสันต์ สร้างเสริมความดีโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นายธนญ มารัตน์โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชยพล รัชติวงศ์โรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นางสาวทาริกา ศรีวงศ์โรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
3. นายสุขสันต์ สร้างเสริมความดีโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นายธนญ มารัตน์โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรนันท์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายมังกร ณ น่านโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
3. นายเชิด จันต๊ะดีโรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ สุดเกตโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุรนันท์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายมังกร ณ น่านโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
3. นายเชิด จันต๊ะดีโรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ สุดเกตโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรนันท์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายมังกร ณ น่านโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
3. นายเชิด จันต๊ะดีโรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ สุดเกตโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุรนันท์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายมังกร ณ น่านโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
3. นายเชิด จันต๊ะดีโรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ สุดเกตโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ อุปถัมป์โรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นายศุภมงคล รินนาศักดิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นายมนตรี สองสีโยโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ สุทธวิจิตรโรงเรียนแม่จริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ อุปถัมป์โรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นายศุภมงคล รินนาศักดิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นายมนตรี สองสีโยโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ สุทธวิจิตรโรงเรียนแม่จริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ อุปถัมป์โรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นายศุภมงคล รินนาศักดิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นายมนตรี สองสีโยโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ สุทธวิจิตรโรงเรียนแม่จริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ อุปถัมป์โรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นายศุภมงคล รินนาศักดิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นายมนตรี สองสีโยโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ สุทธวิจิตรโรงเรียนแม่จริมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายมังกร ณ น่านโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯประธานกรรมการ
2. นายปิยะ คณะธรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
3. นายชยพล รัชติวงศ์โรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอรพรรณ เกียรตินิยมดีโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางนงนุช วงศ์วิเศษโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นางเปรมจิต กองมงคลโรงเรียนน่านนครกรรมการ
4. นายมานะ นิรันรัตน์โรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
5. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางอรพรรณ เกียรตินิยมดีโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางนงนุช วงศ์วิเศษโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นางเปรมจิต กองมงคลโรงเรียนน่านนครกรรมการ
4. นายมานะ นิรันรัตน์โรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
5. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริลักษณ์ อินทาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสะใบทิพย์ ศิริวัฒนานนท์โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นางนงนุช วงศ์วิเศษโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุทธิดา อธิกูลโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
5. นางสาวป วรปรางกุลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริลักษณ์ อินทาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสะใบทิพย์ ศิริวัฒนานนท์โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นางนงนุช วงศ์วิเศษโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุทธิดา อธิกูลโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
5. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอรพรรณ เกียรตินิยมโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษร สิงห์ธนะโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ อินทาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ อินวาทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
5. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางอรพรรณ เกียรตินิยมดีโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษร สิงห์ธนะโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ อินทาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ อินวาทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
5. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางเปรมจิต กองมงคลโรงเรียนน่านนครประธานกรรมการ
2. นางสะใบทิพย์ ศิริวัฒนานนท์โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นางสาวเกษร สิงห์ธนะโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
4. นายฐิติกร ไชยจันดีโรงเรียนสากรรมการ
5. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางเปรมจิต กองมงคลโรงเรียนน่านนครประธานกรรมการ
2. นางสะใบทิพย์ ศิริวัฒนานนท์โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นางสาวเกษร สิงห์ธนะโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
4. นางสาวมัญชรี ศรีเวียงฟ้าโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางเปรมจิต กองมงคลโรงเรียนน่านนครประธานกรรมการ
2. นางสะใบทิพย์ ศิริวัฒนานนท์โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นางสาวเกษร สิงห์ธนะโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
4. นางสาวมัญชรี ศรีเวียงฟ้าโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางเปรมจิต กองมงคลโรงเรียนน่านนครประธานกรรมการ
2. นางสะใบทิพย์ ศิริวัฒนานนท์โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นางสาวเก สิงห์ธนะโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ อินวาทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
5. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภัคศา หมั่นดีโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวนภา วงศ์รักโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
3. นางวัลลภา สมแสนโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
4. Mr.Kefei Liโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
5. นายพงศกร สกุลบุญญาธิการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวปรียารัตน์ ขันทะสอนโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชรัตน์ นรารัตนประดิษฐ์โรงเรียนน่านนครกรรมการ
3. นางสาวพัทธมน ต้นใสโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
4. MissJuan Wangโรงเรียนสากรรมการ
5. นายพุทธิพงษ์ อินมีประเสริฐโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐธิดา ทิพย์บุญศรีโรงเรียนปัวกรรมการ
2. Mr.Makoto Ikegamiโรงเรียนปัวกรรมการ
3. MissAino Yanaseโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
4. นายจองพล ถุงเงินโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
5. นางสาวศุภลักษณ์ ณ ราชโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
6. นางสาวปภาอร โชติวรกิจภิญโญโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐธิดา ทิพย์บุญศรีโรงเรียนปัวกรรมการ
2. Mr.Makoto Ikegamiโรงเรียนปัวกรรมการ
3. MissAino Yanaseโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
4. นายจองพล ถุงเงินโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
5. นางสาวศุภลักษณ์ ณ ราชโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
6. นางสาวปภาอร โชติวรกิจภิญโญโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายพุทธิพงษ์ อินมีประเสริฐโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ฯประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทธมน ต้นใสโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณิชรัตน์ นรารัตนประดิษฐ์โรงเรียนน่านนครกรรมการ
4. MissJuan Wangโรงเรียนสากรรมการ
5. นางสาวปรียารัตน์ ขันทะสอนโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายพงศกร สกุลบุญญาธิการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัคศา หมั่นดีโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นางสาวทิพย์วรรณ จันดีโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
4. Mr.Kefei Liโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
5. นางสาวนภา วงศ์รักโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐธิดา ทิพย์บุญศรีโรงเรียนปัวกรรมการ
2. Mr.Makoto Ikegamiโรงเรียนปัวกรรมการ
3. MissAino Yanaseโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
4. นายจองพล ถุงเงินโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
5. นางสาวศุภลักษณ์ ณ ราชโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
6. นางสาวปภาอร โชติวรกิจภิญโญโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐธิดา ทิพย์บุญศรีโรงเรียนปัวกรรมการ
2. Mr.Makoto Ikegamiโรงเรียนปัวกรรมการ
3. MissAino Yanaseโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
4. นายจองพล ถุงเงินโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
5. นางสาวศุภลักษณ์ ณ ราชโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
6. นางสาวปภาอร โชติวรกิจภิญโญโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวศศิธร ศรีอมรโยธินโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายอภิญญา หมอป่าโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
3. นางสาวบุญญารัตน์ ข่มอาวุธโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
4. MissHongna Liโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
5. นางสาววลัญช์รัตน์ มีปิ่นโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวบุญญารัตน์ ข่มอาวุธโรงเรียนนาน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร อมรโยธินโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาววลัญช์รัตน์ มีปิ่นโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. MissHongna Liโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
5. นายอภิญญา หมอป่าโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางกณิศา ดวงภูเมฆโรงเรียนน่านนครประธานกรรมการ
2. นายประทวน มณีเพชรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางธนพร วงศ์สัมพันธ์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นางฉันทิตา แก้วชมพูโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
5. นางเบญญาภา แก้วทิตย์โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
6. นายพันศักดิ์ กิจการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
7. นางปริยากร คำส่างโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
8. นายพัชรพล ทรงศิริเลิศวัฒนาโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
9. นายปราโมทย์ กิวัฒนาโรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
10. นายประเทือง โนชัยยาโรงเรียนคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นางกณิศา ดวงภูเมฆโรงเรียนน่านนครประธานกรรมการ
2. นายประทวน มณีเพชรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางธนพร วงศ์สัมพันธ์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นางฉันทิตา แก้วชมพูโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
5. นางเบญญาภา แก้วทิตย์โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
6. นายพันศักดิ์ กิจการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายศิริยศ วงษ์แพทย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางจุรีรัตน์ ม่วงมีโรงเรียนสารองประธานกรรมการ
3. นางกณิศา ดวงภูเมฆโรงเรียนน่านนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายวรพล ปุญญมัยโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ การินทร์โรงเรียนแม่จริมรองประธานกรรมการ
3. นางชุติมา จันทรบุปผาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
4. นางคะนึงนิจ เขื่อนคำโรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางพวงเพชร รัตนวราดรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายวรพล ปุญญมัยโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ การินทร์โรงเรียนแม่จริมรองประธานกรรมการ
3. นางชุติมา จันทรบุปผาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
4. นางคะนึงนิจ เขื่อนคำโรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางพวงเพชร รัตนวราดรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางแสงเดือน วงศ์ทาโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจันจิรา เครือใจโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางมาลี ขันทแพทย์โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะนาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิธิกานต์ ปัญญาโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางลำเนา ชัยคำสำนักงานเขตพื้นที่ัมัธยมศึกษาเขต 37ประธานกรรมการ
2. นางสุวภา เหมภัทรสุวรรณโรงเรียนนาน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิตติมา เขื่อนคำโรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
5. นางจารุณี นันทศิริโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางพิรุณรัตน์ อาจหาญโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางทิวาพร บุตรแก้วโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ จัดสวยโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
4. นางวรรณี ปันอ้ายโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสุวพรรณ สวนแก้วโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตติมา เขื่อนคำโรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางพัชนี ปิงยศโรงเรียนน่านนครกรรมการ
4. นางสาวจันทิรา เครือใจโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายชโยดม พลายสารโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวศริกานต์ คฤหานนท์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางภริตา เสนาสุทธิพรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวิญญูภัทร์ ใจกล้าโรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย ใจซื่อโรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ เเท่นทองโรงเรียนเเม่จริมกรรมการ
3. นายพยนต์ อ่อนเป็งโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์โรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย ใจซื่อโรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ เเท่นทองโรงเรียนเเม่จริมกรรมการ
3. นายพยนต์ อ่อนเป็งโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์โรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวน้ำเพชร สิงหราไชยโรงเรียนนาน้อยประธานกรรมการ
2. นายเอกราช สุเต็มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖กรรมการ
3. นายพงศกร รุนอินตาโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นายณภัทรสกล ปัญญาโรงเรียนน่านประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวน้ำเพชร สิงหราไชยโรงเรียนนาน้อยประธานกรรมการ
2. นายเอกราช สุเต็มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖กรรมการ
3. นายพงศกร รุนอินตาโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นายณภัทรสกล ปัญญาโรงเรียนน่านประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอภิราม งามชูกิจโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา นิลวงศ์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ เนตรวีระโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
4. นางณิชชาวีณ์ สุยะนาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ อินธิประเวศน์โรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายภาสกร กติยาโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย เจริญสุขโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอุมาวดี วงษ์มิตรโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
4. นางอัจฉราวรรณ เเสงเพชรโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางภิรญา สอนศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉริยา สารถ้อยโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นายสมภพ ใจบุญโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวดรุณรัตน์ จินดาคำโรงเรียนสากรรมการ
5. นายธวัช พรมีโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางภิรญา สอนศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉริยา สารถ้อยโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นายสมภพ ใจบุญโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวดรุณรัตน์ จินดาคำโรงเรียนสากรรมการ
5. นายธวัช พรมีโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นางสาวทิพากร เเก้วอินทร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลัยพร จันต๊ะโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวลักขณา กาสีโรงเรียนเเม่จริมกรรมการ
4. นางสาวสุนิตา ไชยชนะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเกียรติศักดิ์ ศิริชาญโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ ธรรมวงศ์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นางปิยมาศ พาใจธรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
4. นายอนุวัต เเก้วด้วงโรงเรียนสากรรมการ
5. นายยุทธนา กันทะสอนโรงเรียนน่านนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัชเมธาวรรณ วุฒิโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายพิสิษฐ์ เชิงเเก้วโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ พัฒนเกรียงไกรโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัณณิตา พิมพ์มาศโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวณัชเมธาวรรณ วุฒิโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายพิสิษฐ์ เชิงเเก้วโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ พัฒนเกรียงไกรโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
4. นางพัณณิตา พิมพ์มาศโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางอรุณี ชัยพิชิตโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายถนัดกิจ ศรีวิไชยโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นายศศกร เฟื่องนิคมโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายวิวัฒน์ ยาวิไชยโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุกิจ สุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖ประธานกรรมการ
2. นายธัญวัฒน์ กาบคำโรงเรียนสากรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ เเก้วด้วงโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายอรรณพ สิทธิสารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสุกิจ สุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖ประธานกรรมการ
2. นายธัญวัฒน์ กาบคำโรงเรียนสากรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ เเก้วด้วงโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายอรรณพ สิทธิสารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุกิจ สุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖ประธานกรรมการ
2. นายธัญวัฒน์ กาบคำโรงเรียนสากรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ เเก้วด้วงโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายอรรณพ สิทธิสารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสุกิจ สุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖ประธานกรรมการ
2. นายธัญวัฒน์ กาบคำโรงเรียนสากรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ เเก้วด้วงโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายอรรณพ สิทธิสารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสุกิจ สุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖ประธานกรรมการ
2. นายธัญวัฒน์ กาบคำโรงเรียนสากรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ เเก้วด้วงโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายอรรณพ สิทธิสารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายสุกิจ สุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖ประธานกรรมการ
2. นายธัญวัฒน์ กาบคำโรงเรียนสากรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ เเก้วด้วงโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายอรรณพ สิทธิสารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุกิจ สุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖ประธานกรรมการ
2. นายธัญวัฒน์ กาบคำโรงเรียนสากรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ เเก้วด้วงโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายอรรณพ สิทธิสารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสุกิจ สุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖ประธานกรรมการ
2. นายธัญวัฒน์ กาบคำโรงเรียนสากรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ เเก้วด้วงโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายอรรณพ สิทธิสารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายบัญชา ตาดีโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ เงินกองแก้วโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
3. นายหัสดินทร์ บุญเป็งโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ โนทะโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสมนึก ปินตาโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ เครือแสนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
3. นายสมทบ สุปินะโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
4. นายกสานติ์ วรรณภพโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ คณะเทศโรงเรียนน่านนครประธานกรรมการ
2. นายกันตวิชญ์ ธิเสนาโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางดวงสมร ธรรมลังกาโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายอเนก หมื่นคำสีโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
5. นายจันทรชัย เกษรชื่นโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ คณะเทศโรงเรียนน่านนครประธานกรรมการ
2. นายกันตวิชญ์ ธิเสนาโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางดวงสมร ธรรมลังกาโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายอเนก หมื่นคำสีโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
5. นายจันทรชัย เกษรชื่นโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางประกาย กาบวังโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสกาวเดือน นาคศรีโรงเรียนน่านประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวกฤษณรัตน์ ศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวจันทร์จุรีย์ ดีวงค์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสุดาลักษณ์ ไกรทองโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ณ น่านโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นางพริม เทพทิพย์โรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวศันสนีย์ ประชากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖กรรมการ
5. นางนงนภัส ชัยพินิจโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางกมลวรรณ ตันติวัฒน์โรงเรียนแม่จริมประธานกรรมการ
2. นายวัชระ เตชะเสนาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
3. นายสมาน ปิ่นนาคโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
4. นายสมบัติ มูลทาโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
5. นายวัชระ หน่อทองโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางกมลวรรณ ตันติวัฒน์โรงเรียนแม่จริมประธานกรรมการ
2. นายวัชระ เตชะเสนาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
3. นายสมาน ปิ่นนาคโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
4. นายสมบัติ มูลทาโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
5. นายวัชระ หน่อทองโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ เทพอาจโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ คันธะเรศย์โรงเรียนสากรรมการ
3. นายประยงค์ คำก้อนโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการ
4. นายอาคม ไชยฮั่งโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
5. นายอินทร วุฒิไชยโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายพูนศักดิ์ ธรรมไชยโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นายจรัส นันไชยโรงเรียนน่านนครกรรมการ
3. นายสมเกียรติ สิทธิวงศ์โรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ต้นใสโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
5. นายชูชาติ ใจบุญโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางไพบูลย์ รวมทรัพย์โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ สุขยิ่งโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางปราณี ขัติเนตรโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
4. นางสุวพรรณ สวนแก้วโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางไพบูลย์ รวมทรัพย์โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ สุขยิ่งโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางปราณี ขัติเนตรโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
4. นางสุวพรรณ สวนแก้วโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางกมลรัตน์ ฐิติวัชร์วรกุลโรงเรียนนันทบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดาริณี ตระกูลทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖กรรมการ
3. นางสาวพัชรี ปามะโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
4. นางวิชชุตา พานิชอินโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางกมลรัตน์ ฐิติวัชร์วรกุลโรงเรียนนันทบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดาริณี ตระกูลทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
3. นางสาวพัชรี ปามะโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
4. นางวิชชุตา พานิชอินโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางถิรนันทร์ โดยดีโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ คำกวนโรงเรียนสากรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี ภิวงค์โรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศรี วุฒิตาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางถิรนันทร์ โดยดีโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ คำกวนโรงเรียนสากรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี ภิวงค์โรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศรี วุฒิตาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางประพิณ ปิยะพันธ์โรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายเอกจิต กองทาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖กรรมการ
3. นางปราณี ไชยโภชน์โรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นางชนิดา สวนสารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางประพิณ ปิยะพันธ์โรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายเอกจิต กองทาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖กรรมการ
3. นางปราณี ไชยโภชน์โรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นางชนิดา สวนสารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี อิทธิมาโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา ปิยศทิพย์โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นายชินวิทย์ จันทร์เพ็ญโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางแสงดาว ปัญญาวงศ์โรงเรียนนาน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาว้้เบญจพร จายานะโรงเรียนนาหมื่นพิืทยาคมกรรมการ
3. นางรวงทอง ธุระยศโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี อิทธิมาโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นางส่งศรี เรือนอุ่นโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นายขินวิทย์ จันทร์เพ็ญโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชคโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนสากรรมการ
5. นายธนินทร์ วงศ์ตระกูลโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
6. นายสิทธิธัช ธิติเกษมศักดิ์โรงเรียนน่านนครกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะนาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
8. นายสายชิน สุยะนาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
9. นายชูพงษ์ ธนามีโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
10. นายยุทธภูมิ สุประการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
11. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
12. นายมณเทียน ปัญญาดีโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
13. นายณัฐกิตต์ กันทะชมภูโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
14. นายภาคภูมิ ต้นผลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชคโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนสากรรมการ
5. นายธนินทร์ วงศ์ตระกูลโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
6. นายสิทธิธัช ธิติเกษมศักดิ์โรงเรียนน่านนครกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะนาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
8. นายสายชิน สุยะนาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
9. นายชูพงษ์ ธนามีโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
10. นายยุทธภูมิ สุประการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
11. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
12. นายมณเทียน ปัญญาดีโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
13. นายณัฐกิตต์ กันทะชมภูโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
14. นายภาคภูมิ ต้นผลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสานิต บูรณกิจโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายมนตรี สองสีโยโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
3. นายธรรมนูญ ปัญโนจาโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ฯกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ สุทธวิจิตรโรงเรียนแม่จริมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายสานิต บูรณกิจโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายมนตรี สองสีโยโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
3. นายธรรมนูญ ปัญโนจาโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ฯกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ สุทธวิจิตรโรงเรียนแม่จริมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายสานิต บูรณกิจโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายมนตรี สองสีโยโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
3. นายธรรมนูญ ปัญโนจาโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ฯกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ สุทธวิจิตรโรงเรียนแม่จริมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายสานิต บูรณกิจโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายมนตรี สองสีโยโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯกรรมการ
3. นายธรรมนูญ ปัญโนจาโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ฯกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ สุทธวิจิตรโรงเรียนแม่จริมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางไพรินทร์ เเสนอินทร์โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี เกตุดีโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์กรรมการ
3. นางโสภิณ อมรรัตน์โรงเรียนสากรรมการ
4. นายกิตติ นุชนารถโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางไพรินทร์ แสนอินทร์โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี เกตุดีโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์กรรมการ
3. นางโสภิณ อมรรัตน์โรงเรียนสากรรมการ
4. นายกิตติ นุชนารถโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางไพรินทร์ แสนอินทร์โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี เกตุดีโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์กรรมการ
3. นางโสภิณ อมรรัตน์โรงเรียนสากรรมการ
4. นายกิตติ นุชนารถโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่นายภาสกร กติยา : โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน : 085-6247575 :pasakorn_sa@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]