รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนแม่สะเรียง\"บริพัตรศึกษา\"
ระหว่าง วันที่ 27 - 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาพร  จิตตารุ่งโรจน์
 
1. นางสาวสุมาลี   ศรีจันทร์พรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. นางสาวสุดรัตน์  แตะวอ
 
1. นางสายรุ้ง  บุญเป็ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ร้อยรสอารมณ์
 
1. นางศิริลักษณ์  วงค์คำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวรัชนีวรรณ   ทับเกษตรไพรพนา
 
1. นางศิริลักษณ์  วงค์คำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กหญิงเอ็นดู  จันทะเมธี
 
1. นายณฑวรรษ  นนท์ศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวกัลยา  ปัญญา
 
1. นายณฑวรรษ  นนท์ศรี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวิภา   จันทรคราส
 
1. นางสาวทิฆัมพร  เด่นโยธา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวฉวีวรรณ  สรรพยาบรรพต
 
1. นางศิริลักษณ์  วงค์คำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนารี  ฤดีนพฤทธิ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  ทิพไชย
3. เด็กหญิงสุภัชชา  พรพนาสกุลทอง
 
1. นางสาวทิฆัมพร  เด่นโยธา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวจันจิรา  ผ่านดาวเทียม
2. นางสาวนราภรณ์  วิริยะปราณี
3. นางสาวรจนา   ศรีพัฒนาพันธ์เลิศ
 
1. นายวรวัฒน์  คำเปียก
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. เด็กหญิงรัชญากาญจน์  ตะมูกา
2. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  กาพัฒน์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  มาโนชญ์นิรันดร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. นางสาวกรกช   ธรรมขันธ์
2. นายสัจนนท์  เกิดมงคล
 
1. นายภาริทธิ์  อมรรัตนปัญญา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กชายสิริสกุล  แสงเมือง
 
1. นางสาวจรินทร์ทิพย์  อุปดิษฐ์ศรี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. นางสาวจิรัฐติกาล  อยู่ใหม่
 
1. นางจารุวรรณ  หมายสุข
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. เด็กหญิงกรรณิกา  พุทธวงศ์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภีระจิ่ง
3. เด็กหญิงธนัชพร  ปิ่นประยูร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญนเรศ  อ่อนหวาน
2. นางศศิกานต์  แสนจันทร์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. นายกฤษฎา  ช่วยจันทร์
2. นายอานุภาพ  สุนทรียภาพ
3. นายเมธี  จอมณี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญนเรศ  อ่อนหวาน
2. นางสุขเกษม  แก้วไทรหงวน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 1. เด็กชายฐิตินันท์  ต๊ะพ่อ
2. เด็กหญิงณิชารีย์  สิงห์โต
3. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญมา
 
1. นายสุรชัย  เด่นนภาคุณากร
2. นางสาวนันทรัตน์  นวลมา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. นางสาวชนัดดา  ชาญเฉลิม
2. นางสาวนคนันทินี  ดีเลิศวุฒิกร
3. นางสาวสุดารัตน์  มะโท
 
1. นางเนติมา  แพงไธสงค์
2. นางสาวจีรวรรณ  จินาฟู
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  เฮียงโฮม
2. เด็กหญิงอำภา  คัมภีร์อาญา
 
1. นางจุฑารักษ์  ประดับภูทอง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวชนิกา  ขาลพรม
2. นางสาวสรัสวดี  ชอบจิตต์
 
1. นางสุจาริณี  ศรีสุวรรณ์
2. นางสาวเพ็ญพรรณ  บางอร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. เด็กชายพชธกร  สิงห์แก้ว
 
1. นายดำรงพล  สิงห์แก้ว
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. นายเอกนรินทร์  ใฝ่ฝากรัก
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  บุญสุข
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. เด็กหญิงกิ่งนุ่น  กองกาญจนานันท์
2. เด็กหญิงพรนภา   กาญจนนิวัฒน์
3. เด็กหญิงโชติกา  สารียอด
 
1. นางยุพิน  กองแก้ว
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. นายภานุวัฒน์  เจริญผล
2. นายภาสกร  แย้มงาม
3. นายอลงกรณ์   วิมาละ
 
1. นางสาวพรพิมล  วงศ์น้อย
2. นางวงเดือน  สุริยวงศ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  อินตา
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ยังมั่ง
3. เด็กชายวรัชญ์  คงความซื่อ
 
1. นางเฉิดฉันท์  คงความซื่อ
2. นางสาวจินตนา  กลักสูงเนิน
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาววิภา  ป่ากุญชร
2. นางสาวศิริเพ็ญ  สมบูรณ์
3. นางสาวสุภาวรรณ  สิงขรไชย
 
1. นางตวิษา  พรรณสุข
2. นายชัยพร  ท้าวพรหม
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. เด็กหญิงนันทนัช   จันทรยุทธ
2. เด็กหญิงปวรวรรณ  ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อรุณขอบเขต
 
1. นางสาวจันจิรา  ทิพย์วงค์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กชายนรินทร์  ธำรงค์ประกอบ
2. เด็กชายสมรัตน์  ศีลธรรม
3. นายเอกชัย  สุมงคลลาภ
 
1. นายประทีป  กิจเมือง
2. นายวิสิทธิ์  ทองแก้ว
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญร่วม
2. เด็กหญิงช่อผกา  แก้วสุวรรณ
3. เด็กหญิงทรายทอง  สันติธานี
 
1. นายชัยพร  ท้าวพรหม
2. นางสาวศิริพร  ทองวาฤทธิ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. นางสาวกัลยา  กันยะวงค์
2. นางสาวศุทธินี  จิตตาดู
3. นางสาวสุฑิชา  สมหวัง
 
1. นายพงษ์ตะวัน  แสงทอง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ใจสดสวยสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปรารถนา  ขวัญสมประสงค์
 
1. นางสาวจันจิรา  ทิพย์วงค์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นายยุทธพล  ระวังการ
2. นายอดิศร   นำเปี้ย
 
1. นายชัยพร  ท้าวพรหม
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 1. เด็กชายจิตรภณ  จันทร์แก้ว
2. เด็กชายธีรยุทธ  กระสินธุ์ธำรง
 
1. นายพงษ์นรินทร์  ดีสีใส
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กชายศิวนาท  มูลขำ
2. เด็กชายอนันต์เทพ  สุธรรม
 
1. นายทินกร  วงศ์ทอง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ประพันธ์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  กิตติพันธ์ุสุข
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  ไกวัลสกุลชัย
4. เด็กหญิงนันทิวาท์  ทิพเนตรบังอร
5. เด็กหญิงรจนา   ไพรแสงอรุณ
 
1. นายจรันรุตน์  เพียรกิจ
2. นางสาววนิดา  สมสวัสดิ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวดวงฤทัย  ก่อไพบูลย์ถาวร
2. นางสาวนภัสสร  ศรีพนาพรรักษ์
3. นางสาวรับพร  ถิ่นนารุ้ง
4. นางสาวอริสา  ถาวร
5. นางสาวอารยา  เชิงบรรพต
 
1. นายจรันรุตน์  เพียรกิจ
2. นางสาววนิดา  สมสวัสดิ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงจิตรสิณี  ฌาณถนอมเกียรติ
2. เด็กหญิงชฎารัตน์  ศีลธรรม
3. เด็กหญิงดาราฉาย  เลิศเสริมทรัพย์
4. เด็กหญิงพรสุดา  ผาด่าน
5. เด็กชายสิริภพ  ศรีทานันท์
 
1. นางสุดฤทัย  อ้ายนันท์
2. นางสาวปวีณา  บงกชผ่องอำไพ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. นางสาวนารีรัตน์  กาวี
2. นางสาวลัดดาวัลย์  เจิดพงษ์จรัส
3. นางสาวสุนารี  ดาราแจ่มจรัส
4. นางสาวสุวิมล  อมรใฝ่สกุล
5. นางสาวอรพินท์  เรียบร้อย
 
1. นายศุภกิจ  พึ่งบุญ
2. นายยุทติธรรม  ขันติยะ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  จันทรคาด
2. เด็กชายปุณณวิชณ์  คำภีระ
3. เด็กชายปุณยวีร์   อภิวงศ์
4. เด็กหญิงอาทิตยา  พมเงิน
5. เด็กหญิงเนตรชนก  กำแพงทิพย์
 
1. นายอดิศร  เนตรทิพย์
2. นางสาวศญานันทน์  ศรีโกศลสิริเลิศ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นางสาวกาญจนา  ผาตินาวินวงค์
2. นางสาววนิดา  โต๊ะละแฮ
3. นายวิจิตร  บรรพตถาวร
4. นางสาวอารียา  ศรีจารุมาศ
5. นายเทวราช  ศักดิ์ศรีดงดอย
 
1. นายธนาทิพย์  อูปแก้ว
2. นายไพโรจน์  วิจันทร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงจิราพร  ลาดปาละ
 
1. นางสาวอาทิตยา   ต่องสู่
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวขวัญชนก  -
 
1. นางสาวมณฑา  พรกนกพงษ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กชายชัยธวัช  เครือวัลย์
2. เด็กหญิงธราพร  จันจาเร
 
1. นายจรันรุตน์  เพียรกิจ
2. นางสาวสุกัญญา  ทองงาม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นายปวุฒิ  คำวงค์ษา
2. นางสาววรางคณา  อุปถัมภ์
 
1. นายจรันรุตน์  เพียรกิจ
2. นางสาวสุกัญญา  ทองงาม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ไชยวง
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  ถนอมบูรณ์
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  ยิ้มกมล
4. นางสาวปริฉัตร  บุญอิ่่ม
5. เด็กหญิงภัทราพร  วงค์ทอง
6. นางสาววรรณพร  เลิศสุนทรกิจ
7. นางสาววิราศิณี  จันทะวงศ์
8. เด็กหญิงศุภิรญา  สุวรรณศรี
9. นางสาวอารียา  มณีแพรวพราว
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วคำมา
 
1. นายศุภกิจ  พึ่งบุญ
2. นางสุวรรณา  มณีมัย
3. นางสาวรำไพ  อุ่นเครือ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. เด็กหญิงปาณิสรา  จำรัส
2. เด็กหญิงวรดา  สุดสวยวนา
 
1. นางสาวณัฐกานต์  อินใจ
2. นางสาวชุติมา  มิ่งวงศ์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นายธาราธร  ชูเชิดไพรสกุล
2. นางสาวนวรัตน์  พงค์ไพรภูมิ
 
1. นายธนา  กัณทวีชัย
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นายประภาส  เอื้องสีคราม
 
1. นายประสงค์  อินสุวรรณ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นางสาวพรพรรณ   เปล่งฉวีวรรณ
 
1. นายประสงค์  อินสุวรรณ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 1. นายกันตินันท์  มอนเต๋
2. นางสาวณัฐธิดา  ตันมา
3. นายธีรวัฒน์  จันทร์แก้ว
4. นางสาวรจนารี  เขื่อนแก้ว
5. นายอนุกูล  มูลเมือง
6. นายเอกชัย  กันทา
 
1. นายปุญญวัฒน์  สันติพิศาล
2. นางสาวสมนา  ทิวทองนำชัย
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  สายสวาท
2. เด็กชายกัปตัน  วิวัฒน์ไพรสน
3. เด็กหญิงจิตรานุช  วนาประสาทพร
4. นายจิราชัย  ศรีเมตตาธรรม
5. นางสาวณีระนา  คุนา
6. นายทองทิพย์  คงวิไล
7. เด็กชายธนพล  เซ่งเฮ่อ
8. นางสาวประกายมุข  จีราคม
9. นางสาวปรีชญา  บงกชชลาวัณย์
10. นางสาวพัชรา  ผ่องอำไพศักดิ์
11. นายพัฒนพงษ์  ทองนพคุณ
12. เด็กหญิงพิธุนิภา  ศรีเมตตาธรรม
13. เด็กหญิงมาลิตา  ต๋องเรียน
14. นายยุทธนันท์  พฤกษาพราว
15. นายวัฒนากร  นายวิน
16. นายสุรวีร์  ศรีคำ
17. เด็กชายสุริยันต์  แซ่เฮ่ง
18. นายอัครินทร์  เกียรติเนตร
19. นายเสฏฐวุฒิ  ตังแก
20. เด็กชายโยนาห์  บงกชชลาลัย
 
1. นายประกอบ  สุอุดมสินโรจน์
2. นางสาวปิยะวรรณ  ทองนวล
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. นายธีรภัทร  แก้วเสาร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกพจน์  สกัด
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงปิยะดา  หล้าแฮ
 
1. นายเกียรติพล  เกษมรัตนพร
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวจามรี  อภิวงศ์
 
1. นายปัญญา  ชมภู
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นายมงคล  วิเชียรชัยคีรี
 
1. นายปัญญา  ชมภู
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นางสาววนิดา   สกุลจันทร์จำรัส
 
1. นางสายใจ  รักเรียน
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กชายศรัญย์  คัมภีระ
 
1. นายปัญญา  ชมภู
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. นายศิริศักดิ์  พิทักษ์ไพรสกุล
 
1. นายพิพัฒน์  วนาสถืตย์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. นางสาวปรียานุช  ขันติโชติสุข
 
1. นายสุรชัย  ติ๊บคำ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นางสาวจรรยาบรรณ   สว่างธานี
 
1. นายเกียรติพล  เกษมรันตนพร
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. เด็กชายจักรินทร์  ศิริฐา
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  แขกแก้ว
3. เด็กชายพงศกร  วิภาสภานิชกุล
4. เด็กหญิงภัทรลินี  ปันคำหนู
5. เด็กชายวรัญชิต  บุญชุม
6. เด็กหญิงสิริกร  พลปิยกุล
7. เด็กชายอนุวัฒน์  เชื้อเถาว์
8. เด็กหญิงเพ็ชรไพรินทร์  นิพัฒนันท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกพจน์  สกัด
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. นางสาวจิริสุดา  ใฝ่ฝากสมบัติ
2. นายประสิทธิ์  อินทร์ใย
3. นายวงศกร  วงค์น้อย
4. นางสาวสุดารัตน์  ชนันพร
5. นางสาวสุธิดา  วีระสัย
6. นางสาวสุธิดา  สิริเสริมภักดี
7. นายอนุสรณ์  ปันทอง
8. นายอัจฉริยะ  คงคาใส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกพจน์  สกัด
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กหญิงเสาวภา  สุนทรียวนา
 
1. นางพรพิมล  วงค์ใหม่
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นายสมชาติ  ธูปแสงสี
 
1. นางพรพิมล  วงค์ใหม่
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. เด็กหญิงนพมาศ  นันทสมบูรณ์
 
1. นางอารีวรรณ  แผ่อำนาจ
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. นางสาวธนัชชา  พะก่าโต
 
1. นางอารีวรรณ  แผ่อำนาจ
 
67 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  แสงอรุณ
 
1. นางพรพิมล  วงค์ใหม่
 
68 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวมุกดา  นนท์วาณิชย์
 
1. นางพรพิมล  วงค์ใหม่
 
69 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. เด็กหญิงธัญจิรา  เตปิน
 
1. นางอารีวรรณ  แผ่อำนาจ
 
70 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. นางสาวกัลยารัตน์  หวานซึ้ง
 
1. นางอารีวรรณ  แผ่อำนาจ
 
71 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. นางสาวจุฑามาศ  แบละเปือย
2. นายชาญณรงค์  บุญเรือง
3. นายมงคล  วิญญา
4. นางสาวเจนจิรา  แก้วเตี๊ยะ
5. นางสาวเฉลิมขวัญ  ใฝ่ใจสมาธิ
 
1. นางทิพย์ตะวัน  วันใจ
 
72 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. นางสาวณิชารัตน์  มณีวรรณ
2. นางสาวนันทิกา  ประดับภูทอง
3. นายปรเมษฐ์  อินต๊ะหงษ์
4. นางสาวปิ่นอรุณ  บุญมี
5. นายอัฐพล  กันแก้ว
 
1. นางอารีวรรณ  แผ่อำนาจ
2. นางนิทราภรณ์  สุธาไพร
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นายคุณากร  เจ็ดคีรี
2. นายทศพร  วนาอนันต์โชค
3. นายธีรพันธ์  หนึ่งวนา
4. นายยืนยง  วิวัฒน์แสงดี
5. นายวรชาติ  อุดมสมาธิวัฒน์
6. นายสมบูรณ์  พนาลัยวิมาน
 
1. นายวิทยา  จอมทอง
2. นายพงษ์สันติ  วรรณศรี
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวกัลยา  หยกลาภอุดมศรี
2. นางสาวกัลยาลักษณ์  อนันต์หงสา
3. นายนพดล  อิพอ
4. นางสาวรจเรข  นพคุณ
5. นางสาวสุรีย์  รัศมีเดือนเด่น
6. นางสาวอัมพร  คงศรีทาน
7. นายอัมรินทร์  แสงอรุณ
8. นายอินสม  ตระกุลคงไพร
 
1. นายอดิศร  เนตรทิพย์
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงกณิกา   แซ่เฮ่อ
2. เด็กหญิงรมัย  ศรีชาวดอย
3. เด็กหญิงวรรัตน์  นิธิทวีธรรม
 
1. นางกนกลักษณ์    แปงมูล
2. นายจักร์รวี   พิทักษ์พิจิตรแสง
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นางสาวศิริลักษณ์   กิจสกุลไพร
2. นายอาทร   สิงขรนฤนาท
3. นางสาวเขมจิรา   เดชากลางคีรี
 
1. นายจักร์รวี  พิทักษ์พิจิตรแสง
2. นางกนกลักษณ์   แปงมูล
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  คำสุข
2. เด็กหญิงธนวรรณ  จัตุจันทร์
3. เด็กหญิงวริศรารักษ์  ต้นสุวรรณ์
 
1. นางสุพิชาติ  บุญศิริรัช
2. นางสาวอังคณา  ดงคัดเค้า
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. นางสาวพิมพิไล  อมรใฝ่ทรงกิจ
2. นางสาวสาวิตรี  ไม่มีนามสกุล
3. นางสาวแก้วกานดา  ผาติพนาไพร
 
1. นางสุพิชาติ  บุญศิริรัช
2. นางสาวอังคณา  ดงคัดเค้า
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. เด็กหญิงตวงทิพย์  จาระมัย
2. เด็กหญิงอรณิชา  อุทัยศรี
 
1. นางสาวนิรัญญา  คำเขื่อน
2. นางสาวยุพา  ปินตา
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. เด็กหญิงพุทธชาติ  ใฝ่เวลาดี
2. เด็กหญิงโสภิตา  อุปนันท์
 
1. นางสาวยุพา  ปินตา
2. นางสาวนิรัญญา  คำเขื่อน
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นายจักรพงษ์   ศักดิ์ถาวรกุล
2. นางสาววีณิชา    ถวัลย์ธารา
 
1. นายสุวรรณ  พุฒพันธ์
2. นางสาวผุสดี  ต้อยตระกูล
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. เด็กชายธนภัทร  นาสา
2. เด็กชายสุกฤษฏิ์  ศิริทิพย์
 
1. นายสมชาติ  แผ่อำนาจ
2. นายนัฐพล  ชมพู
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นายธีรพัฒน์  เรือนคำ
2. นายเผด็จเกียรติ  จันทรคาส
 
1. นายจิรันดร  เองศิลป์
2. นางสาวธัญชนก  คำวินิจ
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  คุณประดิษฐ์
2. เด็กชายปฏิภาณ  สินทรัพย์
 
1. นางสาวยุพา  ปินตา
2. นางสาวนิรัญญา  คำเขื่อน
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. เด็กชายพีรวิชญ์  แสนสุข
2. เด็กชายอัครเดช  หินน้อย
 
1. นางสาวนริศรา  สิงห์เชื้อ
2. นางสาวเรณุกา  โสภาลัย
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  สุขเกษม
2. เด็กชายวรวัฒน์  นายวัน
 
1. นางสาวเรณุกา  โสภาลัย
2. นางสาวนริศรา  สิงห์เชื้อ
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. นางสาวกรชนก  หงษ์แก้ว
2. นายสุรสิทธิ์  นามเรือง
 
1. นางสาวเรณุกา  โสภาลัย
2. นางสาวนริศรา  สิงห์เชื้อ
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. นายกิตติพงษ์  หน่อแก้ว
2. นายอัครพันธ์  รัตนโกศ
 
1. นายสมชาติ  แผ่อำนาจ
2. นางสาวนริศรา  สิงห์เชื้อ
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. นายชนากร  แก้วสุทธิ
2. นายอัครเดช  สันตินามชัย
 
1. นางสาวยุพา  ปินตา
2. นายสมชาติ  แผ่อำนาจ
 
90 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. เด็กชายพีรพล  เมามูล
2. เด็กชายวรากร  สุทธิเชษฐ์
3. เด็กชายอธิษฐาน  แก้วใส
 
1. นายสมชาติ  แผ่อำนาจ
2. นางสาวเรณุกา  โสภาลัย
 
91 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวณัฐนิชา  มูลขำ
2. นายพีรภัทร   สมบูรณ์
3. นายศราวุฒิ  บุญทิพย์
 
1. นางสาวธัญชนก  คำวินิจ
2. นางสาวอรพรรณ  ทิพย์ประเสริฐ
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. นางสาวกุลธิดา  ยังมั่ง
2. นางสาวนิชาภา  บุญหนุน
 
1. นายนัฐพล  ชมพู
2. นายสมชาติ  แผ่อำนาจ
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กชายธีรพงษ์  ขวัญทองผาสุข
2. เด็กชายภราดร  พิกุลแก้ว
3. เด็กชายอิทธิพล  พิศนาพงศ์
 
1. นายสมพงษ์  บุญยวง
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นายกวยทู  -
2. นายบรรจง  กมลสดใส
3. นายสาธิต  อุดมสมาธิวัฒน์
 
1. นายชลธาร  สมาธิ
2. นางสาววรรณิศา  วงศ์ษยา
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กชายพัสกร  สดใสดาวเรือง
2. เด็กชายสมศักดิ์  ศรีสุขสันต์คงคา
3. เด็กชายเดโพ  -
 
1. นายชลธาร  สมาธิ
2. นางสาววรรณิศา  วงศ์ษยา
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  คัมภีร์อาญา
2. นายธนู   เวียงวิชา
3. นายศิริศักดิ์  วนาเฉลิมศรี
 
1. นายชลธาร  สมาธิ
2. นางสาววรรณิศา  วงศ์ษยา
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กหญิงธันรดี  วนาลัยวิมาน
2. เด็กหญิงปิณิดา  พัฒน์สุฑากร
3. เด็กหญิงรัชดา  กมลสดใส
4. เด็กหญิงเบญญาภา  คงความเสรี
5. เด็กหญิงเปมิกา  ศรีโสภาวิมาน
6. เด็กหญิงโชติกา  พัฒน์สุฑากร
 
1. นายณฑวรรษ  นนท์ศรี
2. นางสาวภัทรวดี   บำรุงราษฎร์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวทิพัน   วนาเชิดชู
2. นางสาวพรรณี  นวกุลปัญญา
3. นางสาวพิชยาภา  จิตตารุ่งโรจน์
4. นางสาวมีนาพร  คีรีเขตอำไพ
5. นายสุรสิทธิ์  นิกุล
6. นางสาวเพ็ญจันทร์  ศรีโสภาพมาน
 
1. นายณฑวรรษ  นนท์ศรี
2. นางสาวภัทรวดี   บำรุงราษฎร์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงรุ้งอรุณ  บวรเกษตร
2. เด็กหญิงวิไลพร  ก้องโลกา
3. เด็กหญิงสุภาพร  หยกรุ้งงามทวี
 
1. นายอิสระพงษ์  คำทาง
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์  สังข์แดง
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. นายปรีชา  รอดวีระ
2. นางสาวรัตนากร  ผู้มีตระกูล
3. นางสาววิชุดา  ผู้มีตระกูล
 
1. นายณัฐพงค์  เหล่ากาวี
2. นางสาวกาญจนา  วารีสกุล
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงมารี  ศรีพนาสิริลาภ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พิกุลทองรักถิ่น
3. เด็กหญิงสุทธิดา  นิธิพฤฒิกุลธร
 
1. นายดิเรก  จินดารัตน์
2. นายเกรียงไกร  วนาเชิง
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. นางสาวกันติชา  สง่าพงษ์กิจเจริญ
2. นายสิทธิชัย  บุญทา
3. นางสาวสุนิสา  ผู้สุขฤดี
 
1. นายดิเรก  จินดารัตน์
2. นายดุสิต  หมีคณะ
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 1. เด็กหญิงพินิตพร  นวลแก้วทวีบุญ
2. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  ยลสุบรรณ
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ผู้ครองคัมภีร์
 
1. นายประพันธ์  บุญวรรณ์
2. นายทินวุฒิ  นาคจร
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 1. นางสาวลัดดา  ผู้ครองคัมภีร์
2. นางสาววนิดา  อรุณสวัสดิ์พร
3. นางสาวโชติกา  คำมล
 
1. นางพัชระ  บุญวรรณ์
2. นางรุ่งรวี  เงินแก๊ง
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงนภัสสร  หน่อสกุล
2. เด็กหญิงปรียานันท์  แสวงสวัสดิ์ชัย
3. เด็กหญิงวิไล  ถาวรรุ่งเรือง
 
1. นางสุทธาวาส  บุญยวง
2. นางอุ่นเรือน    สายสวาท
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นางสาววิภา    เจตนาศุภกิต
2. นางสาวสุวิมล   ก้องพื้นพสุธา
3. นางสาวเกียรติสุดา   เอมอรศิลป์
 
1. นางสุทธาวาส  บุญยวง
2. นางสาวกัลยากร  เชวงสุข
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กหญิงดอกรัก  -
2. เด็กหญิงสุดาพร  ทีรประมากรณ์
3. เด็กหญิงสุธาสินี  เชี่ยวชาญพฤกษา
 
1. นางพนิดา  พลอินทร์
2. นางสาวสุภาวัลย์  บุษบาไพร
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวบุษบา  กิตติธนาภิวัฒน์
2. นางสาวพิชญานันท์  พุมเวียงป่า
3. นางสาวอวยพร  อุทิศสิงขร
 
1. นางพนิดา  พลอินทร์
2. นางสาวนภัสชญา  ชัยศรี
 
109 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงกสินา   โสภิตสุวรรณดี
2. เด็กหญิงอริสา  วิมานพนาลัย
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ลิซอ
 
1. นายจักร์รวี   พิทักษ์พิจิตรแสง
2. นางกนกลักษณ์   แปงมูล
 
110 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นายกิตติพศ  สิมวิเศษ
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์   จีนะ
 
1. นางสาวธัญชนก  คำวินิจ