สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนแม่สะเรียง\"บริพัตรศึกษา\"
ระหว่าง วันที่ 27 - 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวอโนทัย  สกุลไพร
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  พรหมเสริมสุข
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนรินทร์  ธำรงค์ประกอบ
2. เด็กชายสมรัตน์  ศีลธรรม
3. นายเอกชัย  สุมงคลลาภ
 
1. นายประทีป  กิจเมือง
2. นายวิสิทธิ์  ทองแก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนุวัฒน์  สามัคคีสาธร
2. เด็กชายามศักดิ์  ศรีไสวบงกช
 
1. นางสาวกันต์กมล  คุณรัตน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตรสิณี  ฌาณถนอมเกียรติ
2. เด็กหญิงชฎารัตน์  ศีลธรรม
3. เด็กหญิงดาราฉาย  เลิศเสริมทรัพย์
4. เด็กหญิงพรสุดา  ผาด่าน
5. เด็กชายสิริภพ  ศรีทานันท์
 
1. นางสุดฤทัย  อ้ายนันท์
2. นางสาวปวีณา  บงกชผ่องอำไพ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาพร  นิราชวงศ์
2. นางสาววิไลพร  นิธิมณีไพรพรรณ
3. นางสาวศิริรัตน์  ใฝ่รุ่งโรจน์
4. นางสาวอรนุช  สง่าวงศ์ผาสุก
5. นางสาวเสาวนีย์  ภิรมย์ไพร
 
1. นางสุดฤทัย  อ้ายนันท์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไพรีรักษ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อาสาไพร
 
1. นางทองสุข  ดีสมประสงค์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราภรณ์  อินต๊ะโกฐิ
2. นายธนากร  ไมตรีแก้ว
3. นายสุรินทร์  สกุลไพร
4. นายอะหลู่  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายณัฐพงค์  เหล่ากาวี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศิริศักดิ์  พิทักษ์ไพรสกุล
 
1. นายพิพัฒน์  วนาสถืตย์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทนา  บ่าลาน
 
1. นางสาวกาญจนา  วารีสกุล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราภรณ์  อินต๊ะโกฐิ
 
1. นายณัฐพงค์  เหล่ากาวี
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ้งอรุณ  บวรเกษตร
2. เด็กหญิงวิไลพร  ก้องโลกา
3. เด็กหญิงสุภาพร  หยกรุ้งงามทวี
 
1. นายอิสระพงษ์  คำทาง
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์  สังข์แดง
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปรีชา  รอดวีระ
2. นางสาวรัตนากร  ผู้มีตระกูล
3. นางสาววิชุดา  ผู้มีตระกูล
 
1. นายณัฐพงค์  เหล่ากาวี
2. นางสาวกาญจนา  วารีสกุล
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมารี  ศรีพนาสิริลาภ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พิกุลทองรักถิ่น
3. เด็กหญิงสุทธิดา  นิธิพฤฒิกุลธร
 
1. นายดิเรก  จินดารัตน์
2. นายเกรียงไกร  วนาเชิง
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกันติชา  สง่าพงษ์กิจเจริญ
2. นายสิทธิชัย  บุญทา
3. นางสาวสุนิสา  ผู้สุขฤดี
 
1. นายดิเรก  จินดารัตน์
2. นายดุสิต  หมีคณะ