สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนแม่สะเรียง\"บริพัตรศึกษา\"
ระหว่าง วันที่ 27 - 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวแจ่มจิต  -
 
1. นางนันท์นภัส  ขวัญคง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรินรดา  ชาญพินิจ
 
1. นายจักร์รวี  พิทักษ์พิจิตรแสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวแสงดาว   นโคทรนฤนาท
 
1. นายไพพร  จิระมิตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรรณิดา  บูชาพุทธรุจิรา
 
1. นางสาวอัฉราพร  เลิศศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวเจนจิรา   สมคำ
 
1. นางสาวอัฉราพร  เลิศศรี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัชวาล   ดงพาสุข
2. นายยุทธกร   หฤทัยอุดมศักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชรพงษ์  ขัดสี
2. นายธงชัย  ทองแก้ว
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริรัตน์  สุขปราศัย
 
1. นางสาวประภา  พงษ์พันธ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจินดา  ปองเพชรพร
2. เด็กหญิงฝนทิพย์  กิตติภักดีกุล
3. เด็กหญิงสุจินดา  หรรษากานน
4. เด็กหญิงอุษามาศ  ปองพรนิมิตร
5. เด็กหญิงเกวลิน    นำชัยทศพล
 
1. นางสาวธีรัตม์  ฐิติรัตนธารากุล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.67 ทอง 4 1. นางสาวดวงมณี  ครองคีรีสิน
2. นางสาวนิตา  ตำนานปฏิกรรม
3. นายพงศกร  ภัทรจันทร์
4. นางสาวมาริษา  ประลองผล
5. นางสาวอธิชา  ทิพย์ปราโมชย์
 
1. นางสาวธีรัตม์  ฐิติรัตนธารากุล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกพร   พิทักษ์แสงเทียน
2. นางสาวคำแก้ว   วนาเกียรติกุล
3. นางสาวรุ่งนภา   จิตธารา
4. นางสาววิไล   ธาราเสรี
5. นางสาวอาภรณ์   ควรคงตระกุล
 
1. นายธงชัย  ทองแก้ว
2. นางสาวนริศรา  มากมี
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  ผาตินาวินวงค์
2. นางสาววนิดา  โต๊ะละแฮ
3. นายวิจิตร  บรรพตถาวร
4. นางสาวอารียา  ศรีจารุมาศ
5. นายเทวราช  ศักดิ์ศรีดงดอย
 
1. นายธนาทิพย์  อูปแก้ว
2. นายไพโรจน์  วิจันทร
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  ลาดปาละ
 
1. นางสาวอาทิตยา   ต่องสู่
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.5 ทอง 4 1. นางสาวจุไรพร  ผู้มีมิตร
 
1. นางสาวอาทิตยา  ต่องสู่
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรัฐนันท์  เฉลิมพรวาที
2. เด็กหญิงลลนา   วัลศรีสว่าง
 
1. นางสาวกัลยากร   เชวงสุข
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ชาติกุลวานิช
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายประภาส  เอื้องสีคราม
 
1. นายประสงค์  อินสุวรรณ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรพรรณ   เปล่งฉวีวรรณ
 
1. นายประสงค์  อินสุวรรณ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะดา  หล้าแฮ
 
1. นายเกียรติพล  เกษมรัตนพร
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชมพูนุช  จินดาภัทรา
 
1. นางสาวจิราภา  อาทิตย์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววนิดา   สกุลจันทร์จำรัส
 
1. นางสายใจ  รักเรียน
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวศรีดา   ขยันจิตรใฝ่ธรรม
 
1. นางสาวจิราภา  อาทิตย์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจรรยาบรรณ   สว่างธานี
 
1. นายเกียรติพล  เกษมรันตนพร
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกณิกา   แซ่เฮ่อ
2. เด็กหญิงรมัย  ศรีชาวดอย
3. เด็กหญิงวรรัตน์  นิธิทวีธรรม
 
1. นางกนกลักษณ์    แปงมูล
2. นายจักร์รวี   พิทักษ์พิจิตรแสง
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริลักษณ์   กิจสกุลไพร
2. นายอาทร   สิงขรนฤนาท
3. นางสาวเขมจิรา   เดชากลางคีรี
 
1. นายจักร์รวี  พิทักษ์พิจิตรแสง
2. นางกนกลักษณ์   แปงมูล
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนพพล  ศึกษาภักดี
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  จรุงพนา
 
1. นายธนาทิพย์  อูปแก้ว
2. นางสาวผุสดี  ต้อยตระกูล
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรพงษ์   ศักดิ์ถาวรกุล
2. นางสาววีณิชา    ถวัลย์ธารา
 
1. นายสุวรรณ  พุฒพันธ์
2. นางสาวผุสดี  ต้อยตระกูล
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรพงษ์  ขวัญทองผาสุข
2. เด็กชายภราดร  พิกุลแก้ว
3. เด็กชายอิทธิพล  พิศนาพงศ์
 
1. นายสมพงษ์  บุญยวง
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนคร   ผาติพัฒนานันท์
2. นายราชวัตร   คงมานะ
3. นายสุดแดน   องอาจศรี
 
1. นายสายยันต์  รัตนรังษี
2. นายญาณวุฒิ    ศรีใจ
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรายุส  เมธาวิโรจน์
2. เด็กหญิงสุยี  มะฮี่
3. เด็กชายเลยจ่า  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายนิรุทธ์  มากนาดอน
2. นางสาววรฌิมา  ชุดพิมาย
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  วาโพ
2. เด็กหญิงมาลินี  นุดา
3. เด็กหญิงวรัมภา  นุดา
 
1. นางมาลัย  ถาวรทรัพย์สุข
2. นางสาวสุชาภัสร์   เต่อเน่อ
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจริยา   ถาวรรุ่งเรือง
2. นางสาวพิมพ์นภัส    ชัยรักษาพันธ์
3. นางสาวรัชนี   ต่อมหาธนสาร
 
1. นางมาลัย  ถาวรทรัพย์สุข
2. นางสาวสุชาภัสร์   เต่อเน่อ
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85.62 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสสร  หน่อสกุล
2. เด็กหญิงปรียานันท์  แสวงสวัสดิ์ชัย
3. เด็กหญิงวิไล  ถาวรรุ่งเรือง
 
1. นางสุทธาวาส  บุญยวง
2. นางอุ่นเรือน    สายสวาท
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84.63 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิภา    เจตนาศุภกิต
2. นางสาวสุวิมล   ก้องพื้นพสุธา
3. นางสาวเกียรติสุดา   เอมอรศิลป์
 
1. นางสุทธาวาส  บุญยวง
2. นางสาวกัลยากร  เชวงสุข
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายยุทธนา    ใจสนอง
2. นางสาวสุพรรษา   มณีนิติกร
3. เด็กหญิงเกษราพร  วิมานวนาลัย
 
1. นางสุทธาวาส  บุญยวง
2. นางสาววิไลพร   นองไซ
 
34 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกสินา   โสภิตสุวรรณดี
2. เด็กหญิงอริสา  วิมานพนาลัย
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ลิซอ
 
1. นายจักร์รวี   พิทักษ์พิจิตรแสง
2. นางกนกลักษณ์   แปงมูล