สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนแม่สะเรียง\"บริพัตรศึกษา\"
ระหว่าง วันที่ 27 - 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชมภู  ไชยรัตน์
 
1. นางสายรุ้ง  บุญเป็ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุดรัตน์  แตะวอ
 
1. นางสายรุ้ง  บุญเป็ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอารียา  น้อยวัน
 
1. นางพัชรา  ไชยพันธ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววันเพ็ญ  ดุลย์วิจิตรพร
 
1. นางพัชรา  ไชยพันธ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงมณฑิตา  ทะยาน
 
1. นางสุพิชาติ  บุญศิริรัช
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสิรีธร  ดวงปา
 
1. นางสุพิชาติ  บุญศิริรัช
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาณิศา  สืบพงศ์เอื้อ
 
1. นายภาริทธิ์  อมรรัตนปัญญา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปรียานุช  ขันตีโชติสุข
 
1. นายสุรพรชัย  คำใจ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญทิ
2. เด็กหญิงพรนภัส  ปันโย
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กันใจ
 
1. นางพิมพกานต์  ขาวสะอาด
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปวันรัตน์  แจ้งใจ
2. นางสาววิชชุดา  พลสุภรณ์
3. นางสาวสุพิชชา  ชูเกียรติ
 
1. นายสุวิทย์  นวชีพเจริญ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัชญากาญจน์  ตะมูกา
2. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  กาพัฒน์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  มาโนชญ์นิรันดร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรกช   ธรรมขันธ์
2. นายสัจนนท์  เกิดมงคล
 
1. นายภาริทธิ์  อมรรัตนปัญญา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณตฐพล  คำทาง
 
1. นางสาวจุไรพร  เรืองศรี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรัฐติกาล  อยู่ใหม่
 
1. นางจารุวรรณ  หมายสุข
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  พุทธวงศ์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภีระจิ่ง
3. เด็กหญิงธนัชพร  ปิ่นประยูร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญนเรศ  อ่อนหวาน
2. นางศศิกานต์  แสนจันทร์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา  ช่วยจันทร์
2. นายอานุภาพ  สุนทรียภาพ
3. นายเมธี  จอมณี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญนเรศ  อ่อนหวาน
2. นางสุขเกษม  แก้วไทรหงวน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนัดดา  ชาญเฉลิม
2. นางสาวนคนันทินี  ดีเลิศวุฒิกร
3. นางสาวสุดารัตน์  มะโท
 
1. นางเนติมา  แพงไธสงค์
2. นางสาวจีรวรรณ  จินาฟู
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  เฮียงโฮม
2. เด็กหญิงอำภา  คัมภีร์อาญา
 
1. นางจุฑารักษ์  ประดับภูทอง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกอบชัย  -
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  แดนไพรสณน์
 
1. นางเรณู  ปริสาวงศ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพชธกร  สิงห์แก้ว
 
1. นายดำรงพล  สิงห์แก้ว
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเอกนรินทร์  ใฝ่ฝากรัก
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  บุญสุข
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิ่งนุ่น  กองกาญจนานันท์
2. เด็กหญิงพรนภา   กาญจนนิวัฒน์
3. เด็กหญิงโชติกา  สารียอด
 
1. นางยุพิน  กองแก้ว
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภานุวัฒน์  เจริญผล
2. นายภาสกร  แย้มงาม
3. นายอลงกรณ์   วิมาละ
 
1. นางสาวพรพิมล  วงศ์น้อย
2. นางวงเดือน  สุริยวงศ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  อินตา
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ยังมั่ง
3. เด็กชายวรัชญ์  คงความซื่อ
 
1. นางเฉิดฉันท์  คงความซื่อ
2. นางสาวจินตนา  กลักสูงเนิน
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวทักษิณา  เกสรกระจาย
2. นางสาวลลิตวดี  แก้วดับภัย
3. นางสาวเกื้อการุณ  เจริญเมือง
 
1. นายทนงศักดิ์  ปัญญา
2. นางสาวพรพิมล  วงศ์น้อย
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทนัช   จันทรยุทธ
2. เด็กหญิงปวรวรรณ  ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อรุณขอบเขต
 
1. นางสาวจันจิรา  ทิพย์วงค์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัชนนท์  ช่วยจันทร์
2. นายณัฐสิทธิ์  ธรรมสอน
3. นายพรพิทักษ์  กองแก้ว
 
1. นายปิยะวัฒน์  วรนาถยืนยง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยา  กันยะวงค์
2. นางสาวศุทธินี  จิตตาดู
3. นางสาวสุฑิชา  สมหวัง
 
1. นายพงษ์ตะวัน  แสงทอง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ใจสดสวยสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปรารถนา  ขวัญสมประสงค์
 
1. นางสาวจันจิรา  ทิพย์วงค์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัทรินทร์  โอฬารสมบัติ
2. นายไพบูลย์  สุนิธิถาวร
 
1. นายปิยะวัฒน์  วรนาถยืนยง
2. นางสาวพิกุล  วงศ์แสน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายปารมี  คำนา
2. เด็กชายศิริโรจน์  โพธิ์หย่า
 
1. นายวิทยา  ปริสาวงศ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชัญญาวีร์  ศรีศิลป์
2. เด็กหญิงณัฐนรี  ผ่องพันธ์
 
1. นายปรีชา  ใจน่าน
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกฤติยา  สุขาวรรณ
2. เด็กหญิงชาลิสา  เดชโชคช่วง
3. เด็กหญิงชุลีวรรณ  ชมพูทาน
4. เด็กหญิงปราณี  บุญดวง
5. เด็กหญิงเพียงฝัน  เจิดทรัพย์
 
1. นายนัทนันท์  ซอนคำ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคัมภีร์  บุษบาไสว
2. นางสาวดาวพระศุกร์  อรจง
3. นางสาวนิตยา  มงคลนิธิสมบัติ
4. นางสาววาสนา  ทุ่งท้องไร่
5. นายสุพจน์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายสิทธิชัย  ทองจันดี
2. นางพิทยาภรณ์  บูระสิทธิ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคุโณดม  บุญวัฒน์
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  สมด้วง
3. เด็กชายพงศ์พล  กลิ่นหอม
4. เด็กหญิงฟาริดา  ครรชิตรามพันธ์
5. เด็กหญิงศศิภา  ชายน้อย
 
1. นางประทับใจ  เปาหย่า
2. นายเสกสรรค์  เย็นสุหัส
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนารีรัตน์  กาวี
2. นางสาวลัดดาวัลย์  เจิดพงษ์จรัส
3. นางสาวสุนารี  ดาราแจ่มจรัส
4. นางสาวสุวิมล  อมรใฝ่สกุล
5. นางสาวอรพินท์  เรียบร้อย
 
1. นายศุภกิจ  พึ่งบุญ
2. นายยุทติธรรม  ขันติยะ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนันท์ธิดา  อุดมวงษ์รัตน์
 
1. นางพิทยาภรณ์  บูระสิทธฺิ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนภัสกร  ปิงเมือง
 
1. นางสาวเกล็ดทราย  ไชยลังการ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ปุ๊ดคำ
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ทาทะลักษณ์
 
1. นายยุทติธรรม  ขันติยะ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.25 เงิน 4 1. นางสาวชรินทร์  ผาติอมรกิจ
2. นายพิบูลย์  ขยันภูมิใจยิ่ง
 
1. นายวรปรัชญ์  ครองคัมภีร์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ไชยวง
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  ถนอมบูรณ์
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  ยิ้มกมล
4. นางสาวปริฉัตร  บุญอิ่่ม
5. เด็กหญิงภัทราพร  วงค์ทอง
6. นางสาววรรณพร  เลิศสุนทรกิจ
7. นางสาววิราศิณี  จันทะวงศ์
8. เด็กหญิงศุภิรญา  สุวรรณศรี
9. นางสาวอารียา  มณีแพรวพราว
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วคำมา
 
1. นายศุภกิจ  พึ่งบุญ
2. นางสุวรรณา  มณีมัย
3. นางสาวรำไพ  อุ่นเครือ
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  จำรัส
2. เด็กหญิงวรดา  สุดสวยวนา
 
1. นางสาวณัฐกานต์  อินใจ
2. นางสาวชุติมา  มิ่งวงศ์
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวประภาพร  พานทอง
2. นายสหรัฐ  ปาโจด
 
1. นางสาวรัตนา  สกุลทอง
2. นายสมชาย  สุขสม
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรภัทร  แก้วเสาร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกพจน์  สกัด
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชราวรรณ  ปัญญา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกพจน์  สกัด
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปรียานุช  ขันติโชติสุข
 
1. นายสุรชัย  ติ๊บคำ
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรินทร์  ศิริฐา
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  แขกแก้ว
3. เด็กชายพงศกร  วิภาสภานิชกุล
4. เด็กหญิงภัทรลินี  ปันคำหนู
5. เด็กชายวรัญชิต  บุญชุม
6. เด็กหญิงสิริกร  พลปิยกุล
7. เด็กชายอนุวัฒน์  เชื้อเถาว์
8. เด็กหญิงเพ็ชรไพรินทร์  นิพัฒนันท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกพจน์  สกัด
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิริสุดา  ใฝ่ฝากสมบัติ
2. นายประสิทธิ์  อินทร์ใย
3. นายวงศกร  วงค์น้อย
4. นางสาวสุดารัตน์  ชนันพร
5. นางสาวสุธิดา  วีระสัย
6. นางสาวสุธิดา  สิริเสริมภักดี
7. นายอนุสรณ์  ปันทอง
8. นายอัจฉริยะ  คงคาใส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกพจน์  สกัด
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัชฌา  วิดกระโทก
 
1. นางสาวนารปรียา  ชัยอินทร์
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศรีนวล  ใฝ่รักเกียรติ
 
1. นางสาวนารปรียา  ชัยอินทร์
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนพมาศ  นันทสมบูรณ์
 
1. นางอารีวรรณ  แผ่อำนาจ
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนัชชา  พะก่าโต
 
1. นางอารีวรรณ  แผ่อำนาจ
 
53 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศุภรัตน์  จันทราพัตร
 
1. นางทิพย์ตะวัน  วันใจ
 
54 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญจิรา  เตปิน
 
1. นางอารีวรรณ  แผ่อำนาจ
 
55 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยารัตน์  หวานซึ้ง
 
1. นางอารีวรรณ  แผ่อำนาจ
 
56 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  แบละเปือย
2. นายชาญณรงค์  บุญเรือง
3. นายมงคล  วิญญา
4. นางสาวเจนจิรา  แก้วเตี๊ยะ
5. นางสาวเฉลิมขวัญ  ใฝ่ใจสมาธิ
 
1. นางทิพย์ตะวัน  วันใจ
 
57 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณิชารัตน์  มณีวรรณ
2. นางสาวนันทิกา  ประดับภูทอง
3. นายปรเมษฐ์  อินต๊ะหงษ์
4. นางสาวปิ่นอรุณ  บุญมี
5. นายอัฐพล  กันแก้ว
 
1. นางอารีวรรณ  แผ่อำนาจ
2. นางนิทราภรณ์  สุธาไพร
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ศรีมาลี
2. เด็กหญิงนิติพร  สกุลพิชัย
3. เด็กหญิงพัสวี  สุรินทร์
 
1. นางสุพิชาติ  บุญศิริรัช
2. นางสาวอังคณา  ดงคัดเค้า
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววราภรณ์  วารีสกุล
2. นายวุฒิพงษ์  ดำรงอยู่สุข
3. นางสาวสุรีรัตน์  โชคพารุ่งเรือง
 
1. นางสุพิชาติ  บุญศิริรัช
2. นางสาวอังคณา  ดงคัดเค้า
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  คำสุข
2. เด็กหญิงธนวรรณ  จัตุจันทร์
3. เด็กหญิงวริศรารักษ์  ต้นสุวรรณ์
 
1. นางสุพิชาติ  บุญศิริรัช
2. นางสาวอังคณา  ดงคัดเค้า
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมพิไล  อมรใฝ่ทรงกิจ
2. นางสาวสาวิตรี  ไม่มีนามสกุล
3. นางสาวแก้วกานดา  ผาติพนาไพร
 
1. นางสุพิชาติ  บุญศิริรัช
2. นางสาวอังคณา  ดงคัดเค้า
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงตวงทิพย์  จาระมัย
2. เด็กหญิงอรณิชา  อุทัยศรี
 
1. นางสาวนิรัญญา  คำเขื่อน
2. นางสาวยุพา  ปินตา
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพุทธชาติ  ใฝ่เวลาดี
2. เด็กหญิงโสภิตา  อุปนันท์
 
1. นางสาวยุพา  ปินตา
2. นางสาวนิรัญญา  คำเขื่อน
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายครองธรรม  บุญฑี
2. นายจิตวิสุทธิ์  คำหน้อย
 
1. นางสาวยุพา  ปินตา
2. นางสาวนิรัญญา  คำเขื่อน
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนภัทร  นาสา
2. เด็กชายสุกฤษฏิ์  ศิริทิพย์
 
1. นายสมชาติ  แผ่อำนาจ
2. นายนัฐพล  ชมพู
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฎกฤษ  รัตนวงค์
2. นายภานุวัฒน์  มันทะนา
 
1. นายสมชาติ  แผ่อำนาจ
2. นายนัฐพล  ชมพู
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  คุณประดิษฐ์
2. เด็กชายปฏิภาณ  สินทรัพย์
 
1. นางสาวยุพา  ปินตา
2. นางสาวนิรัญญา  คำเขื่อน
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรวิชญ์  แสนสุข
2. เด็กชายอัครเดช  หินน้อย
 
1. นางสาวนริศรา  สิงห์เชื้อ
2. นางสาวเรณุกา  โสภาลัย
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  สุขเกษม
2. เด็กชายวรวัฒน์  นายวัน
 
1. นางสาวเรณุกา  โสภาลัย
2. นางสาวนริศรา  สิงห์เชื้อ
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91.34 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรชนก  หงษ์แก้ว
2. นายสุรสิทธิ์  นามเรือง
 
1. นางสาวเรณุกา  โสภาลัย
2. นางสาวนริศรา  สิงห์เชื้อ
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 83.99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพงษ์  หน่อแก้ว
2. นายอัครพันธ์  รัตนโกศ
 
1. นายสมชาติ  แผ่อำนาจ
2. นางสาวนริศรา  สิงห์เชื้อ
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนากร  แก้วสุทธิ
2. นายอัครเดช  สันตินามชัย
 
1. นางสาวยุพา  ปินตา
2. นายสมชาติ  แผ่อำนาจ
 
73 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรพล  เมามูล
2. เด็กชายวรากร  สุทธิเชษฐ์
3. เด็กชายอธิษฐาน  แก้วใส
 
1. นายสมชาติ  แผ่อำนาจ
2. นางสาวเรณุกา  โสภาลัย
 
74 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทินมณี  ใฝ่กุศลกิจธรรม
2. นางสาวบุษกร  หมอกมูล
3. นางสาวปวรรัตน์  บุญยวง
 
1. นายสมชาติ  แผ่อำนาจ
2. นางสาวนิรัญญา  คำเขื่อน
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลธิดา  ยังมั่ง
2. นางสาวนิชาภา  บุญหนุน
 
1. นายนัฐพล  ชมพู
2. นายสมชาติ  แผ่อำนาจ
 
76 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 69 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวคริสต์มาส  มิ่งศรีสุข
2. นางสาวใจเจ้า  เชียงการณ์
 
1. นายสมชาติ  แผ่อำนาจ
2. นายนัฐพล  ชมพู
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตตธัช  เกียรติเนตร
2. เด็กชายชาญชัย  จันตา
3. เด็กชายวรินทร  สาริกานนท์
 
1. นายสมภพ  บุญศิริรัช
2. นายเจริญ  ปัญญาโพธิกุล
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรพงษ์  พงค์ศิริ
2. นายหิรัญ  อาจองกุล
3. นายแสงทอง  เงินศักดิ์ศรีขจร
 
1. นายสมภพ  บุญศิริรัช
2. นายเจริญ  ปัญญาโพธิกุล
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคัมภีร์  ศิลปะไพรวรรณ
2. เด็กชายตะวัน  คำสุข
3. นายปิยังกูล  วงค์คำลือ
 
1. นายสมภพ  บุญศิริรัช
2. นายเจริญ  ปัญญาโพธิกุล
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวุฒิ  เรือนคำ
2. นายศุภเชษฐ์  ประสงค์น้ำใจ
3. นายสราวุธ  พัฒนาคีรี
 
1. นายสมภพ  บุญศิริรัช
2. นายเจริญ  ปัญญาโพธิกุล
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  จรัสปราดเปรื่อง
2. เด็กชายสรวิชญ์  กุลา
3. เด็กหญิงเซดา  อมรใฝ่ปองผล
 
1. นายเฉลิมพล  พาตา
2. นายสมภพ  บุญศิริรัช
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิติ  นิติพนาวัลย์
2. นายศรัณยพงษ์  ผาตินาวินวงศ์
3. นายสมชาย  ยงวรีบุรุษ
 
1. นายเฉลิมพล  พาตา
2. นายสมภพ  บุญศิริรัช
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82.99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชมภูนุช  มูลทะโนช
2. นางสาววริษฐา  เอกดิลก
3. นางสาววัชรียากร  มีศรี
 
1. นางดารารัตน์  คำแพง
2. นางนวลจันทร์  ก้างออนตา
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิการ์  น้อยวัน
2. นางสาวชรินรัตน์  มูลประดิษฐ์
3. นางสาวศราภรณ์  มุนิกุล
 
1. นางดารารัตน์  คำแพง
2. นางเสาวลักษณ์  คำประวัน
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญชนก  รักเผ่าดง
2. นายชยณัฐ  วิศวกลกาล
3. นางสาววรสา  ษมาชัยเรืองฤทธิ์
 
1. นางดารารัตน์  คำแพง
2. นางเสาวลักษณ์  คำประวัน
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยา  นิธิมณีสกุล
2. นางสาวชลิตา  เงินศักดิ์ศรีชจร
3. นางสาวสุนิสา  สายพรศิริ
 
1. นางดารารัตน์  คำแพง
2. นางนวลจันทร์  ก้างออนตา